KIO 669/19 POSTANOWIENIE 18 kwietnia 2019 roku

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 669/19 

POSTANOWIENIE 

z 18 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udzia

łu  stron  w  dniu  18  kwietnia  2019  r.  w 

Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12 

kwietnia 2019 roku przez wykonawcę Pika Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Spadochroniarzy 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich 

w Chorzowie, 41-500

Chorzów  ul. Strzelców Bytomskich 11 

przy udziale wykonawcy 

Impel Business Solutions Sp. z o.o. ul. Słonimskiego 6, 50-304 

Wrocław  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawi

ającego 

postanawia: 

1.   umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego Pika Sp. z o. o. 80-298 Gdańsk ul. Spadochroniarzy 7  kwoty 6 750 (słownie: 

sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu 90% kwoty uiszczonego wpisu 

od odwołania.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Prawo 

zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego  w  Katowicach. 

Przewodniczący:       ………………..….. 


Sygn. akt:  KIO 669/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający,  SP  ZOZ Zespół  Szpitali  Miejskich  w  Chorzowie,  41-500  Chorzów    ul. 

Strzelców  Bytomskich1  prowadzi  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

usługę  pn.  „Obsługa  archiwum  zakładowego  zawierającego  dokumentację  medyczną  dla 

Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Nr SP ZOZ ZSM ZP/15/2019 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

-  Nr  pozycji:  520582-N-2019. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej  w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Odwołujący  wniósł  odwołanie  zarzucając  Zamawiającemu  dokonanie  czynności 

polegającej  na  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  Impel 

Business Solutions Sp. z o.o. ul. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław. 

Zarzu

cił,  że  Zamawiający  nie  dokonał  przeprowadzenia  procedury  badania  rażąco  niskiej 

ceny w zakresie pozycji 7 formularza ofertowego. 

W  dniu  17 

kwietnia  2019  roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie odwołującego o cofnięciu przedmiotowego odwołania. 

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13 

ust.  2  pkt.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulamin

u postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r poz.1092) umorzyła 

postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.  

Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed 

wniesienia  odwołania.  Odwołanie  cofnięte  nie  wywołuje  w  postępowaniu  żadnych  skutków 

prawnych związanych z jego wniesieniem.    

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych i na podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U z 2018 r , poz. 1092), Izba 

orzekła o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu, który został uiszczony 

w wysokości 7 500,00 złotych. 

Przewodniczący:       ………………..…..  


wiper-pixel