KIO 668/19 POSTANOWIENIE dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 668/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Grabarczyk 

Protokolant:              

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w  dniu  25  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  dniu  12  kwietnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę  Phillips  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym 

przez 

zamawiającego Powiat Starogardzki w Starogardzie Gdańskim  

przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. w Warszawie z

głaszającego 

swoje 

przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Phillips 

Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  kwoty  13.  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący:      ……………………. 


Sygn. akt KIO 668/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przed  otwarciem  rozprawy 

oświadczeniem  złożonym  pismem  z  30  października  2014  r., 

odwołujący  -  Phillips  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  -  cofnął  odwołanie  wniesione  do 

Prezesa Izby w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - Powiat Starogardzki w 

Starogardzie  Gdańskim  –  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  i  montaż 

wyposażenia  wraz  z  wykonaniem  niezbędnych  prac  adaptacyjnych  na  potrzeby  utworzenia 

Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Kociewskim Centrum Zdrowia. 

W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

umorzy

ła  postępowanie  odwoławcze,  orzekając  w  formie  postanowienia  na  podstawie  art. 

192 us

t. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

O kosztach post

ępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd. 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel