KIO 665/19 POSTANOWIENIE dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO  665/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Danuta Dziubińska 

Członkowie:   

Dagmara Gałczewska-Romek 

Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziału  stron  w  dniu  25  kwietnia  2019  r. 

odwołania  wniesionego do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11 kwietnia 2019  r.

przez 

wykonawcę IT Solution Factor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie,  ul.  Popularna  4/6,  02-473  Warszawa  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego  –  Centrum  Systemów  Informacyjnych  Ochrony  Zdrowia  z  siedzibą  w 

Warszawie, 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

przy udziale wykonawcy S&T Poland Sp

ółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie

,  ul.  Postępu  21D,  02-676  Warszawa  zgłaszającego  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza postępowanie; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego IT Solution Factor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Pra

wo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO  665/19 

U z a s a d n i e n i e 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (dalej: 

„Zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), 

zwanej dalej: „ustawa Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę sieciowych 

modułów  kryptograficznych  HSM  (Hardware  security  module)  przez  Centrum  Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Dubois 5A", znak 

sprawy: WZP.270.230.2018  (dalej  „Postępowanie"). Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty 

określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art  11  ust.  8  ustawy  Pzp.  Ogłoszenie  o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  28 

grudnia  2018  r.  pod  numerem  2018/S  249-575547.  Specyfikacja  istotn

ych  warunków 

zamówienia (dalej: „SIWZ”) została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. wykonawca IT Solution Factor Sp. z o.o. 

(dalej: „Odwołujący”) 

wniósł  odwołanie  na  czynność  Zamawiającego  z  dnia  1  kwietnia  2019  r.,  polegającą  na 

wyborze oferty wykonawcy S&T Poland sp. z o.o. oraz od niezgodnych z przepisami ustawy 

Pzp, 

w ocenie Odwołującego, czynności oraz zaniechań Zamawiającego polegających na: 

1)  ponownym  wezwaniu  S&T  Poland  Sp.  z  o.o.  (dalej

: „S&T")  do  wyjaśnień rażąco  niskiej 

ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, podczas gdy nie było ono zasadne, ponieważ 

zakresem  pokrywało  się  z  pierwszym  wezwaniem  do  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny,  co 

stanowi naruszenie art. 90 ust 1 i ust. 1a w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp i z art. 7 ust. 1 i 

ust 3 ustawy Pzp; 

zaniechaniu odtajnienia wyjaśnień rażąco niskiej ceny z dnia 15 lutego 2019 r., złożonych 

przez 

wykonawcę S&T w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 12 lutego 2019 

r. 

oraz ponownych wyjaśnień z dnia 4 marca 2019 r., złożonych w odpowiedzi na wezwanie 

z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  zakresie  utajnienia  treści  wyjaśnień,  a  także  treści  samego 

zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  które  to  dokumenty  nie  zawierają  informacji 

stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  2  ustawy  z  dnia  16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. Dz.U. 2018 

poz.  419), 

zaś  wykonawca  S&T  nie  wykazał  przesłanek  koniecznych  dla  zastrzeżenia 

tajemnicy przedsiębiorstwa i winny one podlegać odtajnieniu, co stanowi naruszenie art. 8 

ust 3 ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust 2 UZNK; 


zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę S&T, która zawiera rażąco niską 

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co stanowi naruszenie art. 90 ust 3 ustawy 

Pzp w zw. z art. 7 ust 1 i ust. 3 ustawy Pzp; 

zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę S&T pomimo, że oferta ta jest 

niezgodna z 

SIWZ i jako taka powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Pzp, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp, art. 82 ust 3 w zw. z 

art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp; 

5)  wyborze  oferty  S&T  jako  najkorzystniejszej

,  pomimo  że  oferta  ta  powinna  podlegać 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Pzp, co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust 1 i ust 3 ustawy Pzp w zw. 

z art. 91 ust. 1 w zw. oraz art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 7 

ust. 1 i ust 3 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust 1 ustawy Pzp, art. 90 ust 3 ustawy Pzp; 

6)  zaniechaniu wyboru 

oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w Postępowaniu pomimo, 

że  oferta  ta  jest  najkorzystniejsza  w  świetle  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  SIWZ, 

spośród  ofert  złożonych  w  Postępowaniu,  a  nie  podlegających  odrzuceniu,  co  stanowi 

naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i ust 3 ustawy Pzp.  

Mając na  względzie  podniesione zarzuty  Odwołujący  wniósł  o uwzględnienie odwołania 

oraz nakazanie Zamawiającemu dokonanie: 

unieważnienia czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez S&T Poland 

Sp. z o.o.; 

odtajnienia  treści  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  oraz  treści  zastrzeżenia  tajemnicy 

przedsiębiorstwa złożonych przez S&T Poland Sp. z o.o.; 

ponownego badania i oceny złożonych ofert; 

odrzucenia oferty S&T Poland Sp. z o.o. z uwagi na rażąco niską cenę na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp; 

5)  odrzucenia oferty S&T Poland Sp. z o.o. jako niezgodnej z SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy Pzp; 

wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego. 

Jak wynika z pisma 

Zamawiającego z dnia 15 kwietnia 2019 r. skierowanego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  kopia  odwołania  została  przez  niego  przesłana  wykonawcom 

pocztą elektroniczną w dniu 12 kwietnia 2019 r. W dniu 15 kwietnia 2019 r., spełniając wymogi 

określone w art. 185 ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, S&T Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 


doręczyła Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej zgłoszenie przystąpienia do postępowania 

odwoławczego po stronie Zamawiającego. 

Pismem z dnia 24 

kwietnia 2019 r., złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 

tym  dniu  w  formie  pisemnej  w  postaci  papierowej

,  Odwołujący  reprezentowany  przez 

pełnomocnika,  działającego  na  podstawie  załączonego  do  pisma  pełnomocnictwa  z  dnia  8 

kwietnia 2019 r., 

złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp 

odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp,  w  przypadku  umorzenia 

postępowania, Izba wydaje postanowienie. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy 

Pzp w związku z § 5 ust. 1 pkt 3

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972)

nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13  500 zł  00  gr,  stanowiącej  90%  kwoty 

uiszczonego wpisu.     

Przewodniczący:      ……………..…………….. 

Członkowie:              ……………..…………….. 

……………..…………….. 


wiper-pixel