KIO 664/19 WYROK dnia 30 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 664/19 

WYROK 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Przemysław Dzierzędzki 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  26  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odw

ołania 

wniesionego  do  Pr

ezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne  i  Handlowe  „COM-D”  sp.  z  o.o.  w  Jaworze  oraz  P.  W.

prowadzącego w Legnicy działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa 

P. W. 

postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy 

przy  udziale  wykonawcy 

Legnickiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z 

o.o.  w  Legnicy

,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia oferty odwołującego, 

kosztami postępowania obciąża Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy i: 

zalicza  w  poczet  kos

ztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnastu  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne  i  Handlowe  „COM-D”  sp.  z  o.o.  w  Jaworze  oraz  P. 

W.

,  prowadzącego  w  Legnicy  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Firma 

Handlowo Usługowa P. W. tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Zarządu  Dróg  Miejskich  w  Legnicy  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Przedsiębiorstwa 

Usługowo-Produkcyjnego i Handlowego „COM-D” sp. z o.o. w Jaworze oraz 

P. W.

, prowadzącego w Legnicy działalność gospodarczą pod nazwą Firma 

Handlowo Usługowa P. W. kwotę 18.600 zł 00 gr (słownie: osiemnastu tysięcy 


sześciuset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony 

poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Legnicy. 

Przewodniczący:      ………………….… 


Sygn. akt: KIO 664/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Legnicy  –  prowadzi  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze zm.),  zwanej  dalej  „ustawą Pzp”, 

którego przedmiotem jest „oczyszczanie miasta”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 

17 października 2018 r., nr 2018/S 200-455677. 

1  kwietnia  2019 

r.  zamawiający  przesłał  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się  o 

udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu i Handlowemu „COM-D” 

sp.  z  o.o.  w  Jaworze  oraz  P.  W.

,  prowadzącemu  w  Legnicy  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  Firma  Handlowo  Usługowa  P.  W.,  zwanym  dalej  „odwołującym”,  zawiadomienie  o 

odrzuceniu oferty złożonej przez odwołującego. 

Wobec 

czynności odrzucenia oferty złożonej przez siebie oferty odwołujący wniósł 11 

kwietnia 2019 

r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  4  i  3 

w  związku  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  przez  nieuzasadnione  i 

dowolne  przyjęcie,  że  argumenty  powołane  w  pismach  z  dnia  27  grudnia  2018  r.,  04 

marca  2019  r.  oraz  20  marca  2019  r.  poparte  stosownymi  dowodami  złożone  przez 

o

dwołującego nie wyjaśniają w sposób wystarczający, iż zaoferowana cena nie jest ceną 

rażąco  niską  co  w  konsekwencji  skutkowało  nieuzasadnionym  przyjęciem,  że  oferta 

o

dwołującego  zawiera  rażąco  niską  cenę  oraz  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji 

podczas, gdy prawidłowa analiza treści powołanych pism w powiązaniu z przedłożonymi 

dokumentami  w  sposób  wskazuje,  że  odwołujący  posiada  realną  możliwość  realizacji 

zadania  za  kwotę  przedstawioną  w  ofercie  przy  uwzględnieniu  przyzwoitego  zysku  jak 

również wykazał i udowodnił stawkę utylizacji odpadów zgodnie z nakazem wskazanym 

w  wyroku  Izby  z  dnia  11 

lutego  2019  r,  sygn.  akt:  KIO  109/19  oraz  na  żadnym  etapie 

postępowania nie utrudniał pozostałym podmiotom dostępu do rynku w rozumieniu art. 

15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  przez  prowadzenie  pos

tępowania  o  udzielenie  zamówienia  w 

sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia 

oferty złożonej przez odwołującego. 


W  uzasadnieniu  odw

ołania  odwołujący  podniósł,  że  Izba  wyrokiem  z  dnia  11  lutego 

2019 r. wydanym w sprawie prowadzonej za sygn. akt: KIO 109/

19 uwzględniła odwołanie i 

nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  oraz 

nakazała powtórne wezwanie odwołującego do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 

1a ustawy Pzp z 

uwzględnieniem dotychczasowej analizy składników wynagrodzenia, w tym 

w szczególności wezwanie do wykazania i udowodnienia stawki utylizacji odpadów. 

Zdaniem  odwołującego,  zamawiający  nie  respektuje  powołanego  powyżej  orzeczenia 

Izby.  Zgodnie  z  orzeczeniem  z

amawiający  winien  uwzględnić  dotychczasową  analizę 

składników  wynagrodzenia  oraz  wezwać  do  wykazania  i  udowodnienia  stawki  utylizacji 

odpadów. Tymczasem zamawiający  w sposób dowolny  wykraczał poza ust. 1 wyroku Izby, 

albowiem  w  pismach  z  dnia  4  marca  2019 

r.  oraz  18  marca  2019  r.  żądał  wyjaśnień  nie 

pozostających  w  bezpośrednim  związku  z  przedmiotowym  postępowaniem  jak  chociażby 

żądał  przedstawienia  faktur  za  odbiór  odpadów  w  okresie  od  stycznia  2016  r.  do  listopada 

2017  r.  obej

mujących  realizację  umowy  nr  18/2015  z  dnia  07  grudnia  2015  r.  Odwołujący 

wywiódł,  że  zgodnie  z  ww.  wyrokiem  Izby  odwołujący  winien  wykazać  i  udowodnić  stawkę 

utylizacji  odpadów.  Odwołujący  uczynił  zadość  temu  obowiązkowi.  Analizując  w  sposób 

wnikliwy złożoną przez odwołującego dokumentację nie sposób stwierdzić, że zaoferowana 

cena  jest  ceną  rażąco  niską,  albowiem  w  sposób  szczegółowy  i  skrupulatny  przedstawił 

wszystkie  składniki  cenotwórcze  w  pismach  kierowanych  do  zamawiającego.  Pomimo  tego 

z

amawiający  -  z  niezrozumiałych  względów  -  wciąż  ponawiał  te  same  pytania,  chociaż  we 

wcześniejszych pismach Odwołujący udzielił już na nie odpowiedzi. Co gorsza Zamawiający 

zadawał  pytania  nie  mające  na  celu  wyjaśnienia  składników  cenowych.  Zamawiający  sam 

przyznał w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty, że jego pytania wykraczały ponad żądane w 

SIWZ  warunki.  Odwołujący  nie  uchylał  się  od  udzielania  odpowiedzi  na  zdawane  pytania 

wr

ęcz  przeciwnie  bardzo  dokładnie  i  precyzyjnie  odpowiadał  na  zadane  pytania.  Poza 

wszystkim  podnoszone  przez  o

dwołującego  okoliczności  poparte  zostały  obszerną 

dokumentacją.  

Odwołujący  wywiódł,  że  stwierdzenie  Zamawiającego  jakoby  oferta  odwołującego 

stanowiła  czyn  nieuczciwej  konkurencji  jest  nieuzasadnione.  Ceny  stosowane  przez 

o

dwołującego nie są cenami poniżej kosztów ich świadczenia i gwarantują przyzwoity zysk, 

co  wielokrotnie 

odwołujący  udowadniał  zamawiającemu.  Odwołujący  na  żadnym  etapie 

postępowania  nie  utrudniał  pozostałym  podmiotom  gospodarczym  dostępu  do  rynku.  W 

realiach  przedmiotowej  sprawy  zdumiewającym  wręcz  jest,  iż  zamawiający  dotychczas  nie 

dopatrzył  się  naruszenia  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  w  stosunku 

jednego  z  oferentów,  którego  pozycja  dominująca  oraz  nieukrywane  wsparcie  udzielane 

przez  Prezydenta  Miasta  oraz  jednostki  organizacyjne  gminy  (między  innymi 


zama

wiającego)  bardzo  silnie  ograniczają  działalność  małych  i  średnich  przedsiębiorstw 

działających w tej samej branży. 

Odwołujący  argumentował,  że  zamawiający  w  piśmie  DT-P/470/2760/2018  z  dnia 

19.12.2018 r. zwrócił się do odwołującego o sporządzenie kosztorysu i podania w jednym z 

elementów  kosztorysowym  „opłaty  za  składowanie  odpadów  na  wysypisko miejskie  ilość w 

jednym miesiącu - przyjąć średnią z 11 miesięcy 2018 r.”. Dlatego też w kosztorysie podano 

średnią arytmetyczną z 11 miesięcy, która dla odpadu o kodzie 20.03.03 wyniosła 48,11 Mg. 

Odpady  były  oddawane  na  bieżąco,  a  ilość  miesięczna  jest  każdorazowo  inna,  np.  w 

kwietniu 2018 było oddanych 40,48 Mg, a w październiku 46,12 Mg. Różnica prawie 14%. 

Oferent,  który  zaproponował  cenę  wyższą  od  odwołującego,  czyli  Legnickie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., jest właścicielem RIPOK-u i nie ponosi 

opłat  za  składowanie  odpadów  na  własnym  RIPOK-u.  Podane  przez  zamawiającego  ilości 

168 Mg, które zostały przyjęte w RIPOKU w Legnicy, mogą pochodzić z kilku innych gmin i 

zostały  przywiezione  przez  inne  podmioty  trudniące  się  wywozem  odpadów.  Nie  są  to 

odpady  pochodzące  z  legnickich  ulic,  gdyż  to  właśnie  odwołujący  przez  ostatnie  trzy  lata 

wykonywał  usługę  oczyszczania  miasta  na  terenie  miasta  Legnicy  na  zlecenie 

za

mawiającego i odpady te w 2018 r. nie były składowane na legnickim RIPOKU. 

Odwołujący,  odnośnie  ceny  za  przyjęcie  odpadu  w  roku  2019  i  2020  w  firmie 

Ekopartner  Recykling, 

wyjaśniał,  że  złożył  zamawiającemu  wraz  z  wyjaśnieniem  z  dnia 

20.03.2019 r. pismo z firmy Ekopartner 

potwierdzające przyjęcie odpadu o kodzie 20.03.03 w 

cenie  38  zł  netto  za  1  Mg  odpadu.  Ponadto  odwołujący  złożył  zamawiającemu  faktury  za 

przyjęcie odpadu 20.03.03 w cenie 38 zł netto / 1 Mg. 

Zdaniem  odwołującego  kalkulacja  transportu  odpadów  na  wysypisko  została 

wykonana  prawidłowo  i  jest  zgodna  z  prawdą.  Odpad  z  zamiatarki  jest  zbierany  w 

kontenerach i wywożony na bieżąco. Zgodnie z art. 3 pkt 34 ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia  2012r.  (Dz.U.  z  2013  poz.  21),  zbieranie  odpadów  należy  rozumieć  jako 

gromadzenie  odpadów  przed  ich  transportem  do  miejsc  przetwarzania,  w  tym  wstępne 

sortowanie  nieprowadzące  do  zasadniczej  zmiany  charakteru  i  składu  odpadów  i 

niepowodujące  zmiany  klasyfikacji  odpadów  oraz  tymczasowe  magazynowanie  odpadów. 

Nato

miast  składowanie  odpadów  nie  jest  bezpośrednio  zdefiniowane  w  ustawie,  ale  z 

zapisów w niej zawartych można w sposób jednoznaczny wywnioskować, że jest to metoda 

unieszkodliwiania,  a  więc  należy  ją  stosować  do  tych  odpadów,  z  których  zostały 

wysortowane  odpady  nadające  się  do  odzysku.  Zaznaczał,  że  nawet  firma  Ekopartner 

Recykling, odbierająca od odwołującego odpady 20.03.03 nie składuje tych odpadów, ale je 

przetwarza. 

Odnośnie  kalkulacji  zamiany  śmieciarki  na  pojazd  obsługujący  zbiórkę  koszy, 

odwołujący  podniósł,  że  w  wyjaśnieniach  z  dnia  20.03.2019  r.  udzielił  zamawiającemu 


odpowiedzi  na  zadane  przez  niego  pytanie  i  wykazał  koszty  pośrednie  oraz  zysk. 

Jednocześnie  zauważał,  że  aktualny  kosztorys  ofertowy  został  już  wcześniej  tabelarycznie 

przedstawiony 

zamawiającemu,  dokładnie  i  skrupulatnie  a  w  kosztorysie  zostały  ujęte 

wszystkie składniki cenotwórcze oraz wykazano opłacalność zaoferowanej ceny. 

Odwołujący  podniósł,  że  pomimo  wielokrotnych  odpowiedzi  odwołującego  na  wciąż 

takie  same  pytania,  zamawia

jący  zadawał  pytania,  które  nie  miały  związku  z  aktualnym 

postępowaniem.  Obowiązkiem  zamawiającego,  zgodnie  z  wyrokiem  Izby  z  dnia  11  lutego 

2019  r.,  sygn.  akt 

KIO  109  /19  było  wezwanie  odwołującego  do  wykazania  i  udowodnienia 

stawki  utylizacji  odpa

dów,  a nie  analizowanie jakie  ceny  odbioru  odpadów  obowiązywały  w 

łatach  2015  -  2018.  Odwołujący  świadczył  te  same  usługi  przez  ostatnie  3  łata  na  rzecz 

z

amawiającego,  który  nie  miał  żadnych  zastrzeżeń  co  do  jakości  i  terminowości  ich 

wykonania.  Ponadto  wcześniej  zawarta  umowa,  a  także  projekt  obecnej  umowy  nie 

przewidują  sprawozdań  dla  zamawiającego  odnośnie  ilości  i  ceny  odbioru  odpadów. 

Zamawi

ający  w  innych  ogłaszanych  przez  siebie  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  sprawę  wywozu  i  składowania  odpadu  przerzuca  całkowicie  na  wykonawców, 

nie  wymagając  nawet  dokumentów  potwierdzających  oddanie  odpadów  do  przetworzenia, 

wskazując wykonawcę zadania jako wytwórcę odpadu. 

Odnośnie  ilości  odpadów  z  koszy  ulicznych,  odwołujący  także  odpowiedział  na 

zadam  py

tanie,  w  wyjaśnieniu  z  dnia  20.03.2019  r.  Odwołujący  przyjął  ilość  odpadów  na 

podstawie  do

świadczenia  ze  świadczenia  tych  usług  z  ostatnich  lat.  Wytłumaczył,  że  nie 

można  przyjąć  do  obliczenia  kilogramów  odpadów  z  jednego  kosza,  gdyż  ilość  oraz  skład 

odpadów  w  koszach  jest  różna,  duża  większość  koszy  nie  generuje  zbyt  dużej  ilości 

odpadów,  są  to  zazwyczaj  butelki  typu  PET,  opakowania  po  napojach  oraz  papier.  W 

różnych  okresach  jest  inna  ilość,  np.  w  sezonie  wakacyjnym  jest  ich  o  wiele  mniej,  a  już 

całkowicie  mało  podczas  opadów.  Zamawiający  po  raz  kolejny  bierze  dane  z  RIPOK-u 

drugiego  oferenta,  czyli  LPGK  sp. 

z  o.  o.  Biorąc  pod  uwagę  toczące  się  postępowanie  i 

pozycję konkurencyjną do odwołującego, dane te zostały zawyżone i nie pochodzą jedynie z 

terenu  miasta  Legnicy,  gdyż  należy  nadmienić,  że  LPGK  swoje  usługi  (odbiór  odpadów) 

świadczy także na terenach innych gmin. 

Mając  na  uwadze  stanowisko  Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska, 

który  nie  widział  żadnych  zaniedbań  u  partnera  konsorcjum,  FHU  P.  W.,  wręcz 

nieprawdopo

dobnym  jest  poddawanie  w  wątpliwość  przez  zamawiającego  ustaleń 

pow

ołanego  powyżej  organu.  Z  kolei  imputowanie  odwołującemu  fałszowania  dokumentów 

jest  wręcz kuriozalne.  Kontrola  obejmowała przestrzeganie  przepisów  ustawy  o odpadach  i 

ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminie,  a  także  realizację  wcześniej 

obowiązującej  umowy  na  oczyszczanie  i  zakończyła  się  bez  uwag.  To  dowodzi,  że 

dokumentacja była prowadzona w sposób prawidłowy oraz to, że odpady zostały przekazane 


do  zagospodarowa

nia prawidłowo. Odwołujący nadmieniał, że w sprawozdaniu pojawiły się 

także  odpady  o  innych  kodach  jak  chociażby  np.  130206*  czy  160107*,  ponieważ 

konsorcjum  oraz  jego  partner  świadczą także inne usługi  na  rzecz  innych podmiotów. Tym 

samym pojawienie się w protokole kontroli WIOŚ odpadu o kodzie 20.03.02 w żaden sposób 

nie może być podstawą do odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  toku  postępowania  zamawiający  swoim  postępowaniem 

naruszył art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz  równego  traktowania 

wykonawców  przejawiające  się  w  odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  powodu  rażąco  niskiej 

ceny  oferty  podczas gdy  odwołujący  posiada  realną  możliwość  realizacji  zadania  za  kwotę 

przedstawioną  w  ofercie.  Zamawiający  dokonał  odrzucenia  oferty  odwołującego  z  powodu 

rażąco  niskiej  ceny,  pomimo  braku  podstaw  faktycznych  i  prawnych  dla  dokonania  tej 

czynności. Wskazywał, że zamawiający dokonał błędnych ustaleń, które skutkowały zupełnie 

dowolnym  uznaniem,  że  oferta  odwołującego  zawiera  rażąco  niską  cenę  w  sytuacji,  gdy 

prawidłowa  analiza  dokumentów  znajdujących  się  w  aktach  niniejszego  postępowania 

jednoznacznie  wskazuje,  że  zaoferowana  przez  odwołującego  cena  uwzględnia  wszelkie 

koszty związane z realizacją zadania jak również przyzwoity zysk odwołującego. Dokonując 

analizy  wszystk

ich  wezwań  do  wyjaśnień  wysłanych  przez  zamawiającego  a  także 

„Zawiadomienia  o  odrzuceniu  oferty  ”  DN/DTP/400/812/19,  można  odnieść  wrażenie,  ze 

pytania  formułowane  przez  zamawiającego,  nie  miały  na  celu  wyjaśnienia  stawki  odbioru 

odpadów,  ale  uporczywie  oscylowały  wokół  innych  tematów,  tak  aby  za  wszelką  cenę 

znaleźć powód do odrzucenia oferty odwołującego. Zamawiający w uprzywilejowanej pozycji 

stawia miej

ską spółkę LPGK, której to chce przekazać to zlecenie. 

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. 

W  odpowiedzi  i  w  trakcie  rozprawy  p

rzedstawił  uzasadnienie  faktyczne  i  prawne  swego 

stanowiska. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  zamawiającego 

zgłosił  przystąpienie  wykonawca  Legnickie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z 

o.o. w Legnicy. W

niósł o oddalenie odwołania. W trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie 

faktyczne i prawne swego stanowiska.  

Uwzg

lędniając  całość  dokumentacji  z  przedmiotowego  postępowania,  w  tym  w 

szczególności:  ogłoszenie  o  zamówieniu,  postanowienia  specyfikacji  istotnych 


warunków  zamówienia  (SIWZ),  ofertę  odwołującego,  wezwanie  zamawiającego 

skierowane do 

odwołującego w toku postępowania w trybie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp 

z  19  grudnia  2018  r.

,  odpowiedź  odwołującego  na  ww.  wezwanie  z  27.12.2018  r., 

zawiadomienie zamawiającego o odrzuceniu oferty odwołującego z 14 stycznia 2019 r., 

odwołanie wniesione  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  109/19,  wyrok  Izby  z  dnia  11  lutego 

2019  r.  sygn.  akt  KIO  109/19,  wezwanie 

skierowane  do  odwołującego  w  toku 

postępowania  w  trybie  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  z  4  marca  2019  r.,  odpowiedź 

odwołującego  na  ww.  wezwanie  z  7  marca  2019  r.,  wezwanie  skierowane  do 

o

dwołującego  w  toku  postępowania  w  trybie  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp  z  18  marca 

2019 r., odpowiedź odwołującego na ww. wezwanie z 20 marca 2019 r., zawiadomienie 

odrzuceniu  oferty  odwołującego  z  1  kwietnia  2019  r.,  odwołanie,  odpowiedź  na 

odwołanie,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia,  stanowiska  i  dokumenty 

złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie  posiedzenia  i  rozprawy, 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz 

został uiszczony od niego wpis.  

Izba  postanowiła  dopuścić  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze 

uczestnika postępowania po stronie zamawiającego wykonawcę Legnickie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.  w  Legnicy 

uznając,  że  zostały  spełnione  wszystkie 

przesłanki  formalne  zgłoszenia  przystąpienia  wynikające  z  art.  185  ustawy  Pzp,  w  tym 

przystępujący wykazał interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego. 

Izba  stwierdziła,  że  odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp,  tj.  posiadanie  interesu  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów Pzp. Oferta odwołującego została odrzucona, zaś w świetle kryteriów oceny ofert 

może  być  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Odwołujący  domagał  się  nakazania 

zamawiającemu unieważnienia czynności odrzucenia swej oferty. Ustalenie, że zamawiający 

z  naruszeniem  przepisów  ustawy  Pzp  odrzucił  ofertę  odwołującego  skutkować  będzie 

koniecznością nakazania zamawiającemu unieważnienia tej czynności, czego efektem może 

być  uzyskanie  zamówienia  przez  odwołującego.  Powyższe  wyczerpuje dyspozycję  art.  179 

ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 


Ustalono

,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o 

wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miasta Legnicy. 

Jak  wynika

ło z załącznika nr 1 do SWIZ  – zatytułowanego Przedmiot zamówienia – 

oczyszczanie  miasta  w  okresie  01.01.2019  r. 

–  31.12.2020  r.  wykonawcy  mieli  wskazać 

miesięczne ryczałtowe lub jednostkowe stawki wynagrodzenia (bez szczegółowego rozbicia 

ceny  na  ele

menty  kosztotwórcze).  Podstawą  wyliczenia  wynagrodzenia  był  kosztorys 

zawierający  długości  pasów  ulic  wraz  z  częstotliwością  zamiatania  i  czasookresami  dla  tej 

czynności, zaś w przypadku opróżniania koszy z odpadków podstawą była ilość koszy wraz 

z częstotliwością ich opróżniania.   

Ustalono,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  złożono  3  oferty,  których  ceny 

przedstawi

ały się następująco: 

1) EPA Green sp. z o. o. we 

Wrocławiu - cena 4.022.212,80 zł brutto, 

odwołujący - cena 1.463.845,44 zł brutto, 

3) przyst

ępujący - cena 2.611.695,36 zł brutto. 

Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  19.12.2018  r.  zwrócił  się  do 

o

dwołującego,  działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp,  o  złożenie  wyjaśnień  w 

zakresie ceny wskazując, co następuje. 

Zgodnie z art

. 90 ust. 1a ustawy Pzp (Dz.U. z 2018r poz. 1986), który obliguje nas do 

wystąpienia z zapytaniem o rażąco niską cenę zwracamy się o wyjaśnienia w związku z : 

I. Ceny całkowite złożonych ofert: 

 1)  EPA  Green  Sp.  z  o.  o  ,  ul.  Aleksandra  Ostrowskiego  7,  53-2

38  Wrocław-  cena  4  022 

212,80 zł brutto, 

2) Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Usługowo — Produkcyjne i Handlowe „COM-D” 

Sp.  z  o.o  ul.  Poniatowskiego  25,  59-400  Jawor  Partner:  Pan  P.  W.  Firma  Handlowo 

Usługowa P. W. ul. Chocianowska 17B, 59-220 Legnica - cena 1 463 845,44 zł brutto, 

3) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Nowodworska 60, 59-

220 Legnica 

— cena 2 611 695,36 zł brutto, 

Wartość  zamówienia  na  usługi  rozliczane  ryczałtami  miesięcznymi  tj.  mechaniczne 

zamiatanie uli

c i opróżnianie koszy na odpadki, to wartość c.a 2.400.000,00 zł brutto wg cen 

z ostatnich 3 lat - 

za okres 24 miesięcy. 


Zwracamy  uwagę  na  różnice  w  poziomie  cen,  które  w  Waszej  ofercie  odbiegają  0 

54% od średniej arytmetycznej złożonych ofert. 

Ponadto,  zg

odnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  18  października  2016  r.  (sygn.  akt  KIO 

1855/16):  „chociaż  co  do  zasady  pojęcie  rażąco  niskiej  ceny  odnosi  się  do  całości 

przedmiotu zamówienia, to w uzasadnionych przypadkach obowiązek badania oferty w trybie 

art. 90 ust 1 Pzp. 

może dotyczyć poszczególnych cen jednostkowych, jako elementów, które 

będą  służyć  do  ustalenia  ostatecznej  ceny.  Zamawiający  powinien  zbadać  ceny 

kosztorysowe  wyraźnie  niższe  od  cen  rynkowych,  aby  wyeliminować  możliwość 

zaoferowania  cen  nierealnych,  które  mogą  wpływać  negatywnie  na  ostateczną  realizację 

przedmiotu zamówienia”. 

Prosimy  zatem  o  przedstawienie  kalkulacji  na  pozycje  kosztorysowe  jako  ryczałty 

miesięczne, które stanowią o cenie całego zamówienia: 

Pkt  II.  Kosztorysu:  mechaniczne  zamiatanie  ulic  wg  harmonogramu  - 

ryczałt 

miesięczny / razem poz. II pkt. 1-4 Wasza cena ; 40.010,18 zł/ m-c brutto, Prosimy: 

wskazać  stawkę  godzinową  kierowcy,  ilość  planowanych  roboczogodzin  w  ciągu  lego 

miesiąca. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

koszty pracy zamiatarki, ilość godzin pracy w ciągu I m-ca, ilość przejechanych km,  

koszty zużycia paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednego miesiąca: 

zużycie  paliw  określonych  według  dokumentacji  techniczno-ruchowej  maszyny  lub 

posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu, 

zużycie olejów i smarów obliczone zgodnie z normami w dokumentacji techniczno - ruchowej 

maszyny, wg aktualnych cen paliw, olejów, 

opłata za składanie odpadów na wysypisko miejskie ilość w jednym miesiącu  przyjąć z 201 

8r. średnią z 11 m-cy. - amortyzacja sprzętu, 

koszty  naprawy  zamiatarki  i  obsługi  technicznej  obejmującej  naprawy  główne,  naprawy 

bieżące,  naprawy  awaryjne  oraz  okresowe  przeglądy  techniczne  i  konserwacje,  -  koszty 

wymiany szczotek 

— podać koszt zakupu szczotek oraz czas ich zużycia, 

- ubezpieczenia OC i AC, 

koszty pośrednie, 

- planowany zysk, 

podatek od środka transportu,   

Pkt IV. Kosztorysu 


e)  Opróżnianie  koszy  na  odpadki  -  dwa  razy  w  tygodniu.  Wasza  cena  —  ryczałt 

miesięczny 13.338 zł/1 m-c brutto Prosimy przedstawić kalkulację: 

wskazać stawkę godzinową kierowcy,  ilość planowanych  roboczogodzin  w ciągu 1-

ego miesiąca. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od  minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na  podstawie  art. 2 ust.  3-5  ustawy  z 

dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę.  -  koszty  pracy 

samochodu  do  wywozu  odpadów,  ilość  godzin  pracy,  ilość  przejechanych  km  za  1  m-c, 

wskazać  jaki  samochód  będzie  używany  do  wykonania  powyższych  prac,  -  koszty  zużycia 

paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednego miesiąca: 

z

użycie  paliw  określonych  według  dokumentacji  techniczno-ruchowej  samochodu  lub 

posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu, 

zużycie olejów  i  smarów  obliczone  zgodnie  z  normami w  dokumentacji  technicznoruchowej 

samochodu, wg aktualnych cen paliw, 

olejów, 

opłata  za  składanie  odpadów  na  wysypisko  miejskie  ilość  w  jednym  miesiącu  przyjąć  z 

2018r. średnią z 11 m-cy. 

amortyzacja sprzętu, 

koszty  naprawy  samochodu  i  obsługi  technicznej  obejmującej  naprawy  główne,  naprawy 

bieżące, naprawy awaryjne oraz okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, 

- ubezpieczenia OC i AC, 

koszty pośrednie, 

- planowany zysk, 

podatek od środka transportu, 

Zamawiający  wnosi  także  o  przedstawienie  kalkulacji  na  pracę  polewaczki  do 

zmywania ulic - 

skąd taka cena? Pkt III. kosztorysu 

3. Cena pracy polewaczki do zmywania ulic 1.500 zł/godz. brutto 

Przedstawić kalkulację na pracę polewaczki w ciągu 1 godz. w zł brutto. 

wskazać stawkę godzinową kierowcy. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia 

ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

koszty zużycia paliw oraz smarów i olejów w ciągu jednej godz. pracy: 

zużycie  paliw  określonych  według  dokumentacji  techniczno-ruchowej  maszyny  lub 

posiadanych własnych norm dla danego rodzaju sprzętu, 


zużycie olejów  i  smarów  obliczone  zgodnie  z  normami w  dokumentacji  technicznoruchowej 

maszyny, wg aktualnych cen paliw, olejów, 

- amortyzacja s

przętu, 

koszty  naprawy  samochodu  i  obsługi  technicznej  obejmującej  naprawy  główne,  naprawy 

bieżące, naprawy awaryjne oraz okresowe przeglądy techniczne i konserwacje,  

koszty pośrednie, 

- zysk, 

Prosimy w terminie do 27.12.2018r do godz. 12.00 złożyć wyjaśnienia. 

Jednocześnie  przypominamy,  że  zgodnie  z  art.  90  ust.  2  obowiązek  wykazania,  że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  odwołujący  pismem  z  dnia  27.12.2018  r.  złożył 

wyjaśnienia  odnosząc  się  do  treści  powyższego  wezwania  zamawiającego,  wskazując  co 

następuje: 

Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o. o. z siedzibą 

w  Jaworze  (59-400)  przy  ul.  Poniatowskiego  25  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia 

19/12/2018  r.  nr  DT-

P/470/2760/2018  oświadcza,  że  cena  zaoferowana  w  przedmiotowym 

postępowaniu nie jest ceną rażąco niską w rozumieniu ustawy PZP. 

Wyjaśnienie : PKT II. Kosztorysu: mechaniczne zamiatanie ulic wg harmonogramu: 

W tabelach  Odwołujący  przedstawił  w  sposób  szczegółowy  wszystkie żądane przez 

Zamawiającego składniki kosztotwórcze wraz z ich podsumowanie.  

Wyjaśnienie : PKT III. Kosztorysu: Cena pracy polewaczki do zmywania ulic: 

W 2018 r. polewaczka nie przepracowała ani 1 godziny. Poniesione koszty związane 

utrzymaniem  polewaczki  (ubezpieczenie  przegląd  techniczny,  utrzymanie  sprawności 

technicznej) wyniosły około 2500 zł / rok. Z doświadczenia poprzednich lat wiemy, że mogą 

nie  wystąpić  takie  prace  lub  w  znikomej  ilości,  dlatego  cena  wynajmu  jest  dosyć  wysoka. 

Gdyby  zakres  prac  był  określony  ilością  godzin,  cena  wynajmu  byłaby  skalkulowana  do 

przewidywanych kosztów. 

Odwołujący wskazał ponadto, że istotne jest to, że świadczymy przedmiotową usługę 

w trybie ciągłym od 2015/12/07 na podstawie umowy nr 18/2015 zawartej z Gminą Legnica 

—  Zarządem  Dróg  Miejskich  w  Legnicy  dzięki  czemu  szczegółowo  dokonana  analiza 

kosztów  oraz  zdobyte  doświadczenie  umożliwiło  nam  znaczną  optymalizację  technologii 

wykonawstwa usługi. Partner konsorcjum jako lokalna firma posiadająca siedzibę na terenie 

Miasta  Legnicy  oraz  zatrudniająca  mieszkańców  Gminy  Legnica  zminimalizowała  koszt 


wykonania  usługi  poprzez  brak  nakładów  finansowych  na  koszty  dojazdów  pracowników 

bezpośrednio zaangażowanych do realizacji zadania. 

Domniemanie Zamawiającego, że złożona oferta jest rażąco niska cenowo i żądanie 

wezwaniem nie zasługuje na uwzględnienie. 

Specjalizujemy się w realizacji przedmiotowych zamówień nie tylko na terenie Gminy 

Legnica  i  potrafimy  efektywnie  wykorzystać  posiadane  zasoby  kadrowe,  sprzętowe  oraz 

posiada  wiedzę  i  zdolności  organizacyjne.  Istotnym  faktem  jest  również  to,  iż  wykonawca 

podczas  sporządzania  oferty  skalkulował  ceny  na  możliwie  niskim  poziomie  z  uwagi  na 

zakup paliwa w cenach hurtowych. 

Wykonawca nadmienia, że jak każdy podmiot, który funkcjonuje od wielu lat na rynku 

w  ramach  swojej  działalności  prowadzi  negocjacje  z  różnymi  podmiotami  i  uzyskuje  dzięki 

ich  skuteczności  ceny  paliw,  olejów  oraz  innych  składowych  znacznie  niższe  od  cen 

rynkowych  łącznie  z  ich  zaopatrzeniem.  Takie  postępowanie  producentów  potwierdza 

zdobycie  ich  pełnego  zaufania  i  jest  potwierdzeniem  naszej  wiarygodności  poprzez 

wywiązywanie  się  z  zobowiązań  umownych  oraz  renomy  jaką  posiadamy  na  rynku. 

Utrzymujemy  stałą  współpracę  z  finnami  dostarczającymi  materiały  konieczne  do  realizacji 

zadań (uzyskane znaczne opusty do cen cennikowych materiałów, oraz znaczne wydłużenie 

terminów  płatności  skutkują  obniżeniem  kosztów  finansowych  pozwalającym  obniżyć 

znacznie ceny oferowane Zamawiającym). 

Mając powyższe na uwadze złożoną przez nas ofertę uznać należy, za wiarygodną, a 

zaoferowaną  cenę  za  realną  i  nie  odbiegającą  od  cen  oferowanych  oraz  aktualnie 

występujących na rynku. 

Wykonawca z całą stanowczością stwierdza, że jest gotów w pełni do zrealizowania 

przedmiotowego 

zadania za cenę oferowaną w postępowaniu. 

Wykonawca  potwierdza  z  całkowitą  pewnością,  iż  zaoferowana  w  ofercie  cena  nie 

jest w żadnym wypadku ceną rażąco niską i w całości pokryje wszystkie koszty niezbędne do 

wykonania  przedmiotowego  zadania  zgodnie  z  zapisami  SIWZ  i  oczekiwaniami 

Zamawiającego  co  do  jakości  wykonania  i  zakresu  rzeczowego  zadania  inwestycyjnego, 

objętego niniejszym zamówieniem oraz zapewni wykonawcy przewidywany zysk. 

Do  wyjaśnień  odwołujący  dołączył  dokument  zatytułowany  "Informacja  handlowa  - 

wynajem"  zamiatarki  drogowej  Johnston  VT  651 rok  prod.  2013  -  Euro  5 wraz  z  jej  danymi 

technicznymi 

i  specyfikacją  techniczną  z  ceną  wynajmu  na  poziomie  5000  zł  netto/miesiąc 

przy  wynajmie  min.  12  miesięcy  oraz  4000  zł  netto/miesiąc  przy  wynajmie  na  minimum  24 

miesiące. 


Ustalono  ponadto,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  14.01.2019  r.  poinformował 

o

dwołującego o odrzuceniu jego oferty wskazując następującą argumentację: 

Po przeanalizowaniu Waszego pisma L.dz. 1829/18 złożonego na wezwanie o rażąco 

nisk

ą  cenę  na  niniejsze  postępowanie,  postanawiam  odrzucić  Waszą  ofertę  z  niniejszego 

postępowania. 

1. Uzasadnienie prawne art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (Dz.U, z 2018r poz. 1986) 

— oferta 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp 

(  Dz.U.  z  2018r  poz.  1986)- 

dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę do przedmiotu zamówienia. 

2. Uzasadnienie faktyczne: 

Na podstawie art. 90 ust. 1

a ustawy Pzp, zwróciliśmy się pismem z dnia 19.12.2018 r. 

o wyjaśnienie i analizę cen Waszej oferty. 

Ceny całkowite złożonych ofert przedstawiają się następująco: 

1)  EPA  Green  Sp.  z  o.o  ,  ul.  Aleksandra  Ostrowskiego  7,  53-

238  Wrocław-  cena  4  022 

212,80 zł brutto, 

2)  Konsorcjum firm: 

Lider Przedsiębiorstwo Usługowo — Produkcyjne i Handlowe „COM-D” 

Sp.  z  o.o  ul.  Poniatowskiego  25,  59-400  Jawor  Partner:  Pan  P.  W.  Firma  Handlowo 

Usługowa P. W. ul.    Chocianowska 17B, 59-220 Legnica - cena 1 463 845,44 zł brutto,  

3)  Legnickie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o  ul.  Nowodworska  60,  59-

220 Legnica 

— cena 2 611 695,36 zł brutto, 

Średnia arytmetyczna  złożonych ofert  to  2 699 251,20  zł  zatem  cena Waszej  oferty 

jest o  niższa od średniej arytmetycznej złożonych ofert. 

Wartość  zamówienia  powiększona  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług  to  3  597 

896,31 zł, zatem różnica cen Waszej oferty jest niższa o 59 % od wartości zamówienia. 

Kwota na sfinansowanie zadania 4 200 000,00 zł brutto, wskazana przy otwarciu ofert 

w postępowaniu, stanowi zabezpieczenie finansowe w przypadku zwiększenia ilości prac na 

nieprzewidywalne warunki pogodowe i zmiany cen wynikających z przepisów ustawowych. 

Prosiliśmy  o  przedstawienie  kalkulacji  na  pozycje  kosztorysowe  określone  jako 

ryczałty miesięczne, które stanowią o cenie niemal całego zamówienia: 

I.  Jak  wskazał  Zamawiający  w  uzasadnieniu  podstawową  ceną,  która  najbardziej 

generuje koszty to mechaniczne zamiatanie ulic - 

ryczałt miesięczny. 

Wasza  cena  na  2019  r.  wg  kosztorysu  ofertowego  to 

40  010,18  zł/  miesiąc  brutto. 

Porównaliśmy ceny, które obowiązywały w 2016, 2017, 2018r wg umowy zawartej z Waszą 

firmą - to 75 357,45 zł miesięcznie brutto. 

Porównanie złożonych ofert w niniejszym 

1) EPA Green Sp. z o.o - 

mechaniczne zamiatanie ulic: 94 307,36 zł brutto miesięcznie, 


2) Konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Usługowo --- Produkcyjne i Handlowe „COM-D”- 

mechaniczne zamiatanie ulic 

– 40.010,18 zł brutto miesięcznie, 

3) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o - mechaniczne  zamiatanie 

ulic 

— 60 502,52 zł brutto miesięcznie. 

W  przedstawionej  kalkulacji  są  również  koszty  opłaty  za  składanie  odpadów  na 

wysypisko miejskie za ilość w jednym miesiącu . 

Podane  koszty  odpadów  z  mechanicznego  oczyszczania  ulic  (kod  20  03  03)  są 

stawką nierealną. Kwota 38 zł/Mg jest wysoko zaniżona w stosunku do cen obowiązujących 

u  wszystkich  dostępnych  składowiskach  w  okolicy.  Poniżej  przedstawiamy  cennik 

przykładowych składowisk. 

- RIPOK Legnica: kod 20 03 03 

– 180,00  zł netto za tonę, 

-MUNDO Lubin : kod 20 03 03 - 17

4,70 zł netto za tonę + opłata środowiskowa 94,70 zł 

- PGM Polkowice: kod 20 03 03 - 

242,00 zł za tonę. 

Po  analizie  cen  rynkowych,  w  tym  kosztów  paliwa,  stawki  roboczogodziny,  kosztów 

ubezpieczenia i opłat ZUS i przy założeniu, że zakres świadczonych usług jest analogiczny 

we  wszystkich  latach,  nie  możemy  przyjąć  Waszej  ceny  ryczałtowej  miesięcznej  za 

mechaniczne czyszczenie ulic, jako wiarygodnej. 

Przedstawione  przez  Waszą  firmę  kalkulacje  szczegółowe  również  nie  możemy 

uznać za wiarygodne. 

Koszty  za  składowanie:  przyjęto  średnią  z  11  m-cy  2018  r,  48,11  Mg  *  38  zł  daje 

kwotę 1.828,18 zł. 

WG  stawek  MUNDO  Lubin:  kod  20  03  03  - 

174,70  zł  netto  za  tonę  (bez  opłaty 

środowiskowej) to: 48,11 Mg * 174,70 zł daje kwotę 8.404,82 zł. 

Różnica z powyższej kalkulacji to kwota: 6.576,64 zł którą należy dodać do Waszego 

ryczałtu  netto:  (37.046,46  zł  -  1.828,01zł)  +  6.576,64  zł  =  41.795,09  zł  netto  +  VAT    daje 

kwotę — 45.138,70 zł / m-c, 

2.  Drugą  ceną,  która  również  ma  znaczny  wpływ  na  wartość  oferty,  to  opróżnianie  

koszy na odpadki - 

dwa razy w tygodniu , Wasza cena ryczałt 13.338 zł  m-c brutto 

Porównaliśmy ceny, które obowiązywały w 2016, 2017, 2018r wg umowy zawartej z  

Waszą firmą - to 23 400,00; zł miesięcznie brutto. 

Stawki pozostałych Wykonawców: 

EPA Green Sp. z o.o 

— 52 416,00 zł brutto za miesiąc, 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o — 28 548,00 zł  brutto 

za miesiąc 

Przy  kalkulacji  tej  stawki  należało  również  uwzględnić  koszty  opłaty  za  składanie 

odpadów na wysypisko miejskie. 


 Wobec po

wyższych faktów, Wasze ceny są jednoznacznie nierealne i nie gwarantują   

należytego wykonanie zamówienia, 

Wnosiliśmy także o przedstawienie kalkulacji na pracę polewaczki do  zmywania ulic, 

ponie

waż podana cena w ofercie tj. 1.500 zł/godz. brutto, według naszej wiedzy, jest „rażąco 

wysoka”  i  jest  zawyżona  prawie  pięciokrotnie  od  cen  rynkowych.  Argument,  że  w 

poprzednich latach nie była zbyt często używana i stąd ta  cena, nie może być wyjaśnieniem 

zawyżonej  ceny.  Zlecenie  polewania  ulic  wg.  waszej  stawki  byłoby  nieracjonalne.  Tym 

samym  cena  ta  eliminuje  polewanie  ulic  z 

zamówienia.  Przy  obecnych  temperaturach 

panujących w okresie letnim, jest to nie do przyjęcia. 

Cena całkowita oferty ma być tak skalkulowana, aby pokryć koszty Wykonawcy oraz 

przynieść  Wykonawcy  przyzwoity  zysk.  Jednocześnie  ma  umożliwić  Zamawiającemu 

zrealizowanie  zadań  wynikających  z  umowy.  W  ofercie  Wykonawcy  nie  widzimy  takiej 

możliwości. Jest ona zdecydowanie dumpingowa i stanowi przykład nieuczciwej konkurencji. 

Ustalono  ponadto,  że  na  powyższą  czynności  odwołujący  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Izby w dniu 23 stycznia 2019 r. 

zarzucając zamawiającemu naruszenie: 

1)   art.  90  ust  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  art  89  ust  1  pkt  4  ustawy  Pzp  przez 

nieuzasadnione  przyjęcie,  że  argumenty  powołane  w  piśmie  z  dnia  27  grudnia  2018  r. 

złożone  przez  odwołującego  nie  wyjaśniają  w  sposób  wystarczający,  iż  zaoferowana 

cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską  co  w  konsekwencji  skutkowało  nieuzasadnionym 

przyjęciem, że oferta odwołującego zawiera rażąco niską cenę podczas, gdy prawidłowa 

analiza  treści  pisma  z  dnia  27  grudnia  2018  r.  w  sposób  jednoznaczny  wskazuje,  że 

Odwołujący  posiada  realną  możliwość  realizacji  zadania  za  kwotę  przedstawioną  w 

ofercie przy uwzględnieniu przyzwoitego zysku. 

2)  art 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

w związku z art. 7 ust 1 ustawy Pzp przez przedstawienie 

uzasadnienia  faktycznego  i  prawnego  odrzucenia  oferty  o

dwołującego  w  sposób 

niepełny; niejasny i budzący wątpliwości interpretacyjne, a w konsekwencji prowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Ustalono 

również, że wyrokiem z dnia 11 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. 

akt KIO 109/19, 

Izba uwzględniła odwołanie w zakresie zarzutu art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 

90 ust. 3 ustawy Pzp i nakaz

ała Zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty 

odwołującego  oraz  powtórne  wezwanie  odwołującego  do  złożenia  wyjaśnień  na  podstawie 

art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp 

z  uwzględnieniem  dotychczasowej  analizy  składników 

wynagrodzenia,  w  tym  w  szczególności  wezwanie  do  wykazania  i  udowodnienia  stawki 

utylizacji odpadów. W pozostałym zakresie Izba oddaliła zarzuty zawarte w odwołaniu. 


W uzasadnieniu faktycznym wyroku Izba wskazała m.in., że

w okolicznościach faktycznych stwierdzonych w ramach rozpoznania niniejszego odwołania 

Izba  uznała,  że Zamawiający nie uzyskał  na  etapie postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  wystarczających  informacji  mogących  skutkować  przyjęciem,  że  Odwołujący, 

miał  prawo  ustalić  wynagrodzenie  na  takim  jak  w  ofercie  poziomie.  Tym  samym  w  ocenie 

Izby  procedura  oparta  o  treść  art.  90  ust.  1  i  1a  ustawy  Pzp  powinna  być  kontynuowana 

wobec tego wykonawcy. 

Wskazano także, że: 

W  trakcie  kontynuacji  analizy  prowadzonej  przez  Zamawiającego  Izba  zaleca 

zwrócenie  szczególnej  uwagi  na  koszt  zagospodarowania  odpadów,  który  został  przez 

Odwołującego  przedstawiony  na  poziomie  38  zł  netto  za  Mg.  Odwołujący  na  etapie 

postępowania odwoławczego przedstawił dowody w postaci faktur od podmiotu Eko Partner, 

jednakże  Przystępujący  i  Zamawiający  wskazywali,  że  rynkowy  koszt  zagospodarowania 

tego rodzaju odpadów jest znacznie wyższy. Stąd też ten element kalkulacji powinien zostać 

poddany  szczególnej  analizie  łącznie  z  koniecznością  wyjaśnienia,  jakie  powody  stoją  za 

tym, że podmiot współpracujący z jednym z członków Odwołującego się Konsorcjum oferuje 

taki koszt zagospodarowania tych odpadów.  

Dopiero  ewentualne  wyjaśnienie  tej  kwestii  pozwoli  na  jednoznaczne  przyjęcie,  czy 

zaoferowane przez Odwołującego wynagrodzenie nosi znamiona ceny rażąco niskiej, czy też 

u takiego sposobu skalkulowania jego składników leżą obiektywne okoliczności. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  4  marca  2019  r. 

unieważnił  czynność  odrzucenia  oferty  odwołującego  oraz  powtórnie  wezwał  odwołującego 

do złożenia wyjaśnień. Zamawiający wskazał, co następuje: 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1

a  ustawy  Pzp.  Dz.U.  z  2018r  poz.  1986,  z  uwzględnieniem 

dotychczasowej analizy składników wynagrodzenia,  zwracamy się o wyjaśnienia w  związku 

przede wszystkim z : 

przedstawionymi  wraz  z  odwołaniem  fakturami  za  okres  od  grudnia  2017r.  do  listopada 

2018r. odnoszącymi się do czynności przetwarzania odpadów o kodach 20 02 01 oraz 20 03 

03  w  cenach  jednostkowych  na  poziomie  38  i  48  złotych  netto  za  1  Mg,  wskazanie  jakie 

powody  stoją  za tym,  że  podmiot współpracujący  z  jednym  z  członków  Konsorcjum  oferuje 

taki koszt zagospodarowania tych odpadów, wskazanie czy taki koszt jest oferowany również 

innym odbiorcom? Wskazanie również jakie ceny oferował ten podmiot zagospodarowujący 

odpady innym podmiotom w tym samym okresie oraz jakie ceny oferuje on w 2019r. 

Przedstawienie  faktur  za  odbiór  odpadów  w  okresie  od  stycznia  2016r  do  listopada  2017r 

obejmujących realizację umowy nr 18/2015 z dnia 07.12.2015r. 


Niezależnie  od  powyższego  wnosimy  o  uzupełnienie  wyjaśnień  w  zakresie  objętym 

wcześniejszym zapytaniem Zamawiającego tj. 

Proszę o wyjaśnienie ilości przyjętych kilometrów do realizacji zadania. 

Proszę o wskazanie ile  kilometrów w ciągu jednej  motogodziny  zamiatania powinna 

wykonać Państwa zamiatarka. 

Proszę o wyjaśnienie czy w informacji handlowej dotyczącej ewentualnego wynajmu 

zamiatarki  przez  firmę  Integra  K.  Sp.  z  o.o.  na  rzecz  Wykonawcy  tyczy  się  wynajmu 

zabudowy zamiatarki czy całego zespołu (podwozie do zamiatarki + zabudowa zamiatarki). 

Przy realizacji mechanicznego zamiatanie ulic należy wprowadzić do pracy dwie  zamiatarki 

w  ciągu  jednego  dnia  ponieważ  jedna  zamiatarka  nie  jest  w  stanie  obsłużyć  dwa  rejony, 

proszę o udzielnie informacji czy obydwie zamiatarki będą wynajmowane? 

Czy  w  wyliczeniach  dotyczących  zużycia  paliwa  Wykonawca  wzięto  pod  uwagę 

zużycie  paliwa  przez  podwozie  zamiatarki,  czy  tylko  zabudowy  zamiatarki.  Jeżeli  tak,  to 

proszę  o  wskazanie  podziału  oraz  w  jakich  normach.  Jeżeli  nie,  to  dlaczego  nie  zostało  to 

uwzględnione w kalkulacji. 

Proszę o wskazanie jakie ilości szczotek zamierza zużywać się przez dwie zamiatarki 

w  ciągu  miesiąca  i  jakie  Wykonawca  poniesie  koszty  z  tego  tytułu  (cenę  podać  w 

przeliczeniu na 

sztuki i ich ilości względem jednej zamiatarki). W odpowiedzi na poprzednie 

pytanie  Wykonawca  wskazał  jedynie  zużycie  jedynie  jednej  szczotki  walcowej  i  jednej 

szczotki rotacyjnej w ciągu miesiąca. 

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ilości zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03 

zdeponowanych  przez  Wykonawcę  do  Eko  Partner  Recykling  Sp.  z  o.o.  (na  podstawie 

faktur)  są na  jednakowym  poziomie  miesięcznym.  Dlaczego w  miesiącach pozimowych  nie 

występuje zwiększona ilość zbierania odpadów? 

Proszę  wskazać,  czy  Wykonawca  może  mieć  gwarancję  odbioru  odpadów  o kodzie 

20 03 03 w cenie 38 zł/Mg przez firmę Eko Partner Recykling Sp. z o.o. Czy wykonawca ma 

innego  odbiorcę,  który  może  odebrać  odpady  po  takiej  cenie,  gdy  wszystkie  inne  pobliskie 

składowiska i RIPOKi deklarują odbiór odpadów o kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł / 

tonę. 

Czy,  gdzie  i  jaki  składowane  są  odpady  z  obu  grup  przed  oddaniem  ich  do  Eko 

Partner?  

9) Jakie czynniki wpłynęły na tak znaczącą obniżkę ceny zamiatania mechanicznego ulic w 

stosunku do poprzednich lat? 

W 2018 roku ryczałt miesięczny oczyszczania jezdni w Waszej ofercie wynosił 75 357,45 zł 

brutto. W proponowanej obecnie przez Was ofercie wynosi 40 010,18 zł brutto. 


Wasze  wyjaśnienia,  że  ceny  są  wynikiem  wieloletniej  współpracy  z  kontrahentami  i 

możliwością uzyskiwania materiałów po znacznie korzystniejszych cenach, nie zostały przez 

Was udokumentowane . 

Nie  można  pomijać  faktu,  że  Wykonawcy  działający  na  rynku  w  danej  branży  również 

korzystają  z  rabatów  czy  upustów  dostawców  oraz  posiadają  wymagane  doświadczenie, 

własne  bazy  magazynowe,  warsztaty  i  sprzęt  oraz  możliwość  zakupu  paliwa  po  cenach 

hurtowych. 

Zwracamy  uwagę  na  różnice  w  poziomie  cen,  które  w  Waszej  ofercie  odbiegają  o  54%  od 

średniej  arytmetycznej  złożonych  ofert,  a  także  o  49%  od  Waszych  cen  z  przetargu 

ogłoszonego na te same czynności w latach 2016/2017/2018. 

10) Jakie czynniki wpłynęły na znaczną obniżkę ceny opróżniania koszy. 

W  2018  roku  ryczałt  miesięczny  na  opróżnianie  koszy  wynosił  23  400  zł  brutto.  W 

proponowanej 

przez Was ofercie ona 13 338 zł brutto. 

1) Proszę o wyjaśnienie ilości oddawanych odpadów komunalnych z opróżniania koszy. IIe 

kilogramów  wykonawca  przyjął  na  jeden  cykl  opróżniania  koszy  zgodnie  ze  SIWZ 

opróżnianie 2x w tygodniu w poniedziałek i piątek) 

12) Proszę o podanie ilości zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 01 przez wykonawcę w 

roku 2018. 

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  odwołujący  złożył  zamawiającemu  wyjaśnienia  w 

piśmie z dnia 7 marca 2019 r. W wyjaśnieniach tych wskazał, co następuje: 

Prz

edsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., z siedzibą w 

Jaworze,  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  04.03.2019  r.  o  nr  DT-P/470/518/2019 

oświadcza,  że  cena  zaoferowana  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  jest  ceną  rażąco 

niską w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Nawiązując  do  wcześniejszego  zapytania  Zamawiającego  i  naszego  wyjaśnienia 

ponownie 

przedstawiamy 

wyjaśnienia 

uwzględnieniem 

dodatkowych 

pytań 

Zamawiającego. Kalkulacja przedstawiona wcześniej w wyjaśnieniu z dnia 27.12.2018 r. nie 

zmienia się. 

Ilość przyjętych kilometrów do realizacji zadania zamiatania, wynosi zgodnie z SIWZ 

Zamawiającego  276  km  tygodniowo.  Do  kalkulacji  Wykonawca  przyjął  480  km  tygodniowo, 

mając  na  uwadze  inne  przejazdy  nie  związane  bezpośrednio  z  zamiataniem  i  posiadanym 

kilkuletnim  doświadczeniem.  Zgodnie  z  danymi  technicznymi  efektywne  zamiatanie 

(prędkość robocza) wynosi 15-18 km / h. Wykonawca przyjął w kalkulacji 15 km/h. 

Inform

ujemy, że zgodnie z załączoną także do wcześniejszego wyjaśnienia wynajem 

dotyczy  całej  zamiatarki.  W  kalkulacji  przyjęto  wynajem  dwóch  zamiatarek  ponadto 

Wykonawca informuje, że posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły. Wykonawca 


nie spotkał się z tym by jakakolwiek firma wynajmowała oddzielnie podwozia do zamiatarki i 

zabudową do zamiatarki. Zużycie paliwa podane w kalkulacji dotyczy całej zamiatarki. 

Zgodnie  z  doświadczeniem  wykonawcy  oraz  danymi  technicznymi  zamiatarki  (w 

załączeniu),  żywotność  szczotki  talerzowej  wynosi  80  godzin  pracy  a  żywotność  szczotki 

walcowej 150 godzin pracy. 

Zamiatanie w roku  2018  nie dotyczy  aktualnego zadania,  pomimo tego  wyjaśniamy. 

Zamiatanie  odbywało  się  cyklicznie  wg  grafików  zamiatania  w  każdym  miesiącu.  Jedyna 

różnica  wystąpiła  w  miesiącu  marcu,  zamiast  22  dni  zamiatania,  było  19  dni,  co  nie  miało 

większego wpływu na ilość zmiotek. 

Wykonawca ma gwarancję odbioru i zapewnioną cenę zagospodarowania odpadu — 

38 zł (pismo z EkoPartner w załączeniu). Odpady zielone nie występują w tym zadaniu. Na 

znaczną obniżkę ceny miały wpływ zdobyte doświadczenia, zmniejszenie z dwóch etatów na 

1,5  etatu  kierowcy,  pozyskanie  tańszego  odbiorcy  odpadu,  spłata  leasingu  zamiatarek, 

pozyskania  wynajmu  zamiatarek.  Do  poprzedniej  kalkulacji  sprzed  3  lat  przyjęto  koszt 

leasingu  zamiatarek  18.000  zł  miesięcznie.  Wykonawca  we  wcześniejszym  przetargu 

zakładał  oddawanie  zmiotek  do  RIPOK-u  w  Legnicy.  Różnica  pomiędzy  Legnicą  a 

Ekopartnerem wynosi: 142 zł (180 zł — 38 zł). 

Przy  ilości  zmiotek  średnio  miesięcznie  wynoszących  48,11  Mg,  różnica  ceny  za 

zagospodar

owanie  wynosi  6831,62  zł  netto.  Zaoszczędzone  1/2  etatu  kierowcy  daje 

oszczędność 1650 zł netto miesięcznie. 

Zaoszczędzone koszty jednostkowe: 

6831,62 + 1650 + 10.000 - 18.481,62 netto + VAT- 19.960,15 

Koszt pośredni - 12734,58 zł  

Zysk 10 % - 

3.269,47 zł 

Zaoszczędzone 35.967,73 zł 

Poprzedni przetarg 

75.357,45 zł  

Zaoszczędzone 

35.967,73 zł 

Pozostaje 39.389,72 zł 

Konsorcjum do oferty na oczyszczanie miasta zaoferowało cenę 40.010,18 zł brutto. 

Jest to 

dowód na to, że nie jest to rażąco niska cena. 

Ponadto 

informujemy, że pozyskaliśmy również niższe ceny za szczotki (w załączeniu 

aktualna  oferta  na  szczotki).  Na  znaczą  obniżkę  ceny  opróżniania  koszy  wpłynęły  takie 

czynniki  jak  zamortyzowany  samochód,  (we  wcześniejszej  kalkulacji,  sprzed  3  lat  koszt 

samochod

u wynosiły 7.000 — zakładano śmieciarkę a wystarczy przystosowany samochód 

dostawczy) to daje nam różnicę 10.000 zł. Ilość przekazywanych odpadów z koszy średnio 


miesięcznie  została  przekazana  w  szczegółowej  kalkulacji  przedłożonej  na  żądanie 

Zamawiającego. 

Ilość zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 01 w roku 2018 przez Wykonawcę nie 

dotyczy  zadania, a dokładna ilość będzie ujęta w sprawozdaniu do odpowiednich instytucji. 

Należy też wziąć pod uwagę, że obsługujemy kilkanaście innych gmin, nie tylko Legnicę. 

Faktury za odbiór odpadu o kodzie 20 03 03 w latach 2016 — 2017 nie dotyczą tego 

zadania. 

Wszystkie  powyższe  informację  stanowią  tajemnice  handlową  konsorcjum  a  w 

szczególności załączone oferty i pisma naszych partnerów handlowych. Informacje stanowią 

taj

emnicę przedsiębiorstwa albowiem są to informacje przedstawiające bardzo szczegółowy  

sposób  kalkulacji  oferty  i  ujawnienie  tych  informacji  pozbawi  nasze  konsorcjum  przewagi 

konkurencyjnej w kolejnych postępowaniach, w których będziemy brać udział i konkurować z 

pozostałymi uczestnikami postępowania. 

Do  pisma 

z  7  marca  2019  r.  odwołujący  załączył  m.in.  pismo  EkoPartner  Recykling 

sp.  z  o.o.  w  Lubinie  z  dnia  6  marca  2019  r.  W  piśmie  tym,  podmiot  ten  oświadcza,  że  „

odpowiedzi na pismo z dnia 6.03.2019, w zak

resie zagospodarowania odpadów o kodzie 20 

–  odpady  z  czyszczenia  ulic  i  placów,  w  ilości  ok  50  Mg/mc,  informujemy,  że 

dysponujemy  możliwościami  przyjęcia  i  zagospodarowania  w/w  odpadów.  Niniejszym 

potwierdzamy gotowość przyjęcia odpadów. Warunki handlowe do ustalenia.”. 

Do  pisma  załączono  także  pismo  odwołującego  z  6  marca  2019  r.  skierowane  do 

EkoPartner  Recykling  sp.  z  o.o.  w  Lubinie,  w  którym  czytamy  „w  ramach  wieloletniej 

współpracy  i  dobrych  relacji  handlowych  prosimy  o  potwierdzenie  czy  Wasze 

p

rzedsiębiorstwo utrzyma cenę za zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady 

z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł za 1 Mg w 2019 r.? Ilości do zagospodarowania to 

około 50 Mg miesięcznie.”. 

Do pisma załączono ponadto pismo EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie z dnia 

7  marca  2019  r. W  piśmie  tym  ww.  podmiot  oświadcza,  że  w  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia 

6.03.2019  r.,  w  ramach  kontynuacji  współpracy  potwierdza  na  chwilę  obecną  cenę  za 

zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie 

38 zł netto z 1 Mg odpadu.  

W  dalszej  kolejności  ustalono,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  18  marca  2019  r., 

działając na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Pzp zwrócił się do odwołującego o uściślenie 

udzielonych odpowiedzi. Zamawiaj

ący wskazał, co następuje.  

W celu głębszej weryfikacji składników, które budzą wątpliwość w poprawne i rzetelne 

wykonanie  usługi  Oczyszczania  Miasta  wskazujemy  na  zauważone  nieprawidłowości 

logiczne w wyliczeniach podanych przez Was w piśmie przedstawionym w dniu 07.03.2019r. 


Proszę o podanie informacji jaki rodzaj podwozia oferuje Wykonawcy Firma Integra K. 

Sp.  z  o.o.  zgodnie  z  załączoną  specyfikacją.  Prosimy  ponownie  o  wskazanie  podziału  

zużycia paliwa dla zabudowy zamiatarki oraz podwozia zamiatarki. 

Proszę  o  podanie  dokumentów  stwierdzających  własność  pojazdów  zgodnie  z 

przedstawionym zdaniem : „posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły.”  

Ponownie prosimy o podanie zużycia paliwa z osobna dla podwozia zamiatarki oraz 

zabudowy zamiatarki. 

Prosimy  ponownie  o  podanie  ilości  szczotek  jakich  zamierza  Wykonawca  zużywać 

wciągu  miesiąca.  Ile  razy  w  miesiącu  zamierza  Wykonawca  wymieniać  zestaw  szczotek  w 

jednej  zamiatarce?  Czy  założenie,  że  jedna  szczotka  walcowa  będzie  wykorzystywana  na 

j

ednej  zamiatarce  przez  4  miesiące  jest  prawidłowa?  Czy  założenie,  że  jedna  szczotka 

rotacyjna wystarczy na dwa miesiące pracy jednej zamiatarki jest prawidłowe? 

Proszę  o  precyzyjne  ustosunkowanie  się  do  zadanego  pytania.  dlaczego  co  miesiąc  są 

oddawane 

takie  same  ilości  odpadów  o  kodzie  20  03  03,  pomimo  tego  że  w  różnych 

sezonach występuje różna intensywność zanieczyszczenia jezdni. 

5.  Na  na

sze  pytanie  wcześniej  zadane:  „Proszę  wskazać,  czy  Wykonawca  może  mieć 

gw

arancję  odbioru  odpadów  o  kodzie  20  03  03  w  cenie  38  zł/Mg  przez  firmę  Eko  Partner 

Recykling  Sp.  z  o.o.  Czy  wykonawca  ma  innego  odbiorcę,  który  może  odebrać  odpady  po 

takiej cenie, gdy wszystkie inne pobliskie składowiska i RIPOK'i deklarują odbiór odpadów o 

kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł / tonę.  

Ekopartner  udzielił  odpowiedzi  w  której  deklaruje,  że  jest  gotów  przyjąć  odpady  w 

danej  ilości.  Pisze on  także  że warunki  handlowe są do  ustalenia,  nie zaś  że deklaruje ich 

odbiór w cenie 38 zł / Mg. 

Wobec  powyższego,  prosimy  przedłożyć  umowę  wstępną  z  Ekopartner.  Nie  ma 

pisemnej gwarancji ceny odbioru odpadów w deklarowanej kwocie. Wręcz przeciwnie, pismo 

wskazuje że warunki będą dopiero uzgadnianie. 

W  dodatku  nie  została  udzielona  odpowiedź  czy  Wykonawca  ma  innego  odbiorcę 

odpadów, który mógłby mu zaproponować odbiór odpadów w zbliżonej cenie. 

Prosimy  o  ponowną  odpowiedź  na  zadane  przez  nas  pytanie.  Przedłożone  pismo  z 

Eko Partner SP. z o.o. nie jest gwarantem ceny o czym świadczy ostatnie zdanie „Warunki 

handlowe do ustalenia.”. Prosimy także o ustosunkowanie się do drugiej części pytania. 

Na  nasze  pytanie: 

„Czy,  jak  i  gdzie  składowane  są  odpady  z  obu  grup  przed 

oddaniem  ich  do  Eko  Partner  Recykling  sp.  z  o.  o.?

”  Wykonawca  nie  udzielił  na  nie 

odpowiedzi. 

Prosimy o ustosunkowanie się do zadanego pytania. 

Wykonawca  w  odpowiedzi  na  pkt.  3  wskazał,  że  leasing  zamiatarek  się  już  spłacił  i 

posiada  własne  zamiatarki.  Dlaczego  więc  chce  wynająć  dwie  zabudowy  zamiatarek  skoro 

posiada dwie własne? Proszę o podanie dokumentów potwierdzających ich własność. 


Jak w uwadze na pytanie 5 wyraźnie wskazano,  że przyjęta argumentacja tańszych 

szczotek  nie  jest  adekwatna,  ponieważ  zakłada  ich  wymianę  z  błędną  częstotliwością. 

Prosimy więc o poprawne przedstawienie wyliczeń. 

Dlaczego  nie  wliczono  kosztu  transportu, 

załadunku  oraz  innych  czynności 

operacyjnych  wykonanych  dla  przemieszczenia  odpadów  o  kodzie  20  03  03  z  Legnicy  do 

Eko  Partner  Sp.  z  o.o.  do  wyliczeń?  W  jaki  sposób  Wykonawca  chce  je  zneutralizować? 

Ponad to jak wcześniej wykazano pismo z Eko Partner nie jest wiarygodną gwarancją stałej 

ceny, ponieważ nie zawiera jednoznacznej deklaracji ceny przyjęcia odpadu o kodzie 20 03 

03 w kwocie 38 zł / Mg. 

Czy  Wykonawca  wliczył  do  kosztów  system  GPS,  który  jest  wymagany  w  danej 

umowie? 

Proszę  o  szczegółowe  wyjaśnienie  w  jaki  sposób  zamiana  samochodu  o  koszcie  7 

000 zł na samochód dostawczy wygeneruje oszczędności rzędu 10 000 zł oraz adekwatną 

kalkulację biorąc pod uwagę wykorzystanie innego pojazdu. 

Prosiliśmy o przedstawienie faktur za odbiór odpadów o kodzie 20 03 03 w okresie od 

stycznia  2016  r.  do  listopada  2017  r.  obejmujących  realizację  umowy  nr  18/2015  z  dnia 

07.12.2015r. 

Pytanie  jest  zasadne,  ponieważ  pokazuje  prawidłowość  deponowania  odpadów  oraz  

obowiązku  jaki  spoczywa  na  wytwórcy  odpadów  do  prowadzenia  dokumentacji 

zagospodarowania odpadów. Brak udzielenia informacji pokazuje, że dokumentacja nie była 

prowadzona  w  sposób  prawidłowy  oraz  braku  informacji  co  stało  się  z  powyższymi 

odpadami. Prosimy więc o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 

Wyjaśnienie: Opróżnianie koszy 

Ponawiam pytanie, na które nie została udzielona odpowiedź: „Proszę o wyjaśnienie 

ilości  oddawanych  odpadów  komunalnych  z  opróżniania  koszy.  Ile  kilogramów  wykonawca 

przyjął  na  jeden  cykl  opróżniania  koszy  zgodnie  ze  SIWZ  (opróżnianie  2x  w  tygodniu  w 

poniedziałek i piątek).” 

Ponawiam pytanie: 

„Proszę o podanie ilości zdeponowanych odpadów o kodzie 20 03 

01 przez wykonawcę w roku 2018.” 

Pytanie zasadne. Odpady o kodzie 20 03 01 są zbierane z koszy na odpady miejskie 

oraz 

z    zadań  interwencyjnych  (typowania  robót).  Argument,  że  Wykonawca  nie  obsługuje 

jedynie  gminy  Legnica  jest  niezasadne.  Pytanie  dotyczyło  jedynie  odpadów  z  powyższego 

zadania, które powinno być udokumentowane. 

Ponadto, prosimy udzielić wyjaśnień, gdzie i jak są przechowywane odpady o kodach 

200301  oraz  200303  przed  odwiezieniem  na  wysypisko?  Czy 

jest  robiona  wstępna 


segregacja,  gdzie,  kto 

wykonuje i jakie są tego koszty. Prosimy o udzielenie wyczerpującej 

odpowiedzi. 

W dalszej kolejności ustalono, że odwołujący pismem z dnia 20 marca 2019 r. złożył 

zamawiającemu wyjaśnienia. W wyjaśnieniach tych wskazał, co następuje.  

Nawiązując  do  wcześniejszych  zapytań  Zamawiającego  i  naszych  wyjaśnień, 

ponownie  przedstawiamy  wyjaśnienia  z  uwzględnieniem  dodatkowych,  a  także 

powtarzających się pytań na które zostały już udzielone odpowiedzi. Są też pytania które w 

piśmie kilka razy się powtarzają. 

1.  Pytanie  1:  „Proszę  o  podanie  informacji  jaki  rodzaj  podwozia  oferuje  Wykonawcy  Firma 

Integra  K. 

SP,  z  o.o.  zgodnie  z  załączoną  specyfikacją.  Prosimy  ponownie  o  wskazanie 

podziału zużycia paliwa dla zabudowy zamiatarki oraz podwozia zamiatarki. 

Proszę  o  podanie  dokumentów  stwierdzających  własność  pojazdów  zgodnie  z 

przedstawionym zdaniem : „ (…) posiada własne dwie zamiatarki, które już się spłaciły.”. 

Odpowiedź: 

Kolejny  raz  informujemy,  że  zużycie  paliwa  dotyczy  całej  zamiatarki.  Nie  znamy  podziału 

zużycia  paliwa  dla  zabudowy  oraz  podwozia  zamiatarki.  Nie  było  potrzeby  prowadzenia 

takiej statystyki. Zgodnie z zaktualizowaną ofertą wynajmu wynika, że oferowane zamiatarki 

posiadają  rodzaj  podwozia  na  olej  napędowy,  a  podwozia  są  marki  MB,  DAF,  IVECO.  W 

ofercie  jest  zapis  „Średnie  spalanie  wynosi  25-35  l  /  100  km.  Średnie  zużycie  paliwa  jest 

uzależnione  od  warunków  pracy,  obciążenia  silnika  pomocniczego,  użycia  poszczególnych 

agregatów  zamiatających  (tylko  prawy  lub  dwa  równocześnie),  stopnia  obciążenia 

poszczególnych  pomp  hydraulicznych,  prędkości  zamiatania,  doświadczenia  operatora.”  (w  

załączeniu  znowelizowana  oferta  firmy  Integra).  Z  naszego  kilkuletniego  doświadczenia,  

całkowite  zużycie  paliwa  przez  zamiatarkę  w  Legnicy  oscyluje  bliżej  35  1l/100  km.  W  

poprzednim  zestawie  odpowiedzi  poinformowaliśmy,  że  posiadamy  swoje  dwie  zamiatarki 

które  już  się  spłaciły.  W  załączeniu  ksera  dokumentów  potwierdzające  dysponowaniem 

pojazdami. 

Pytanie  2:  „Ponownie  prosimy  o  podanie  zużycia  paliwa  z  osobna  dla  podwozia 

zamiatarki oraz zabudowy zamiatarki." 

Odpowiedź: 

To  pytanie  jest  zadane  w  pytaniu  p

ierwszym  i  w  nim  jest  odpowiedź.  Niezrozumiałe  jest 

ponowne zadawanie tego samego pytania w tym samym piśmie. 

3.  Pytanie  3:  Prosimy 

ponownie  o  podanie  ilości  szczotek  jakich  zamierza  Wykonawca 

zużywać w ciągu miesiąca. Ile razy w miesiącu zamierza Wykonawca wymieniać zestaw  


szczotek  w  jednej  za

miatarce?  Czy  założenie,  że  jedna  szczotka  walcowa  będzie 

wykorzystywana na jednej zamiatarce przez 4 miesiące jest prawidłowa? Czy założenie, 

że  jedna  szczotka  rotacyjna  wystarczy  na  dwa  miesiące  pracy  jednej  zamiatarki  jest 

prawidłowe? 

Odpowiedź: 

Ponownie  odpowiadamy  na  to  samo  pytanie,  zgodnie  z  danymi  technicznymi  zamiatarki 

żywotność szczotki talerzowej wynosi 80 godzin pracy, a żywotność szczotki walcowej 150 

godzin  pracy.  Informujemy  uzupełniająco,  że  przy  prawidłowej  eksploatacji,  żywotność 

szczotek 

możne  być nawet  dłuższa,  ale jest  to też  zależne  od  rodzaju i  jakości  zamiatanej 

powierzchni oraz rodzaju zastosowanego materiału w szczotkach. Przy realizacji zadania tak 

jak  pokazano  w  zaktualizowanej  tabeli  kosztorysu  szczotka  walcowa  wystarczy  średnio  na 

dwa miesiące, a talerzowa na miesiąc. 

4.  Pytanie 4: 

„Proszę o precyzyjne ustosunkowanie się do zadanego pytania. Dlaczego co 

miesiąc są oddawane takie same ilości odpadów o kodzie 20 03 03, pomimo tego że w 

różnych sezonach występuję różna intensywność zanieczyszczenia jezdni.  

Odpowiedź:  

W  piśmie  DT/470/2760/2018  z  dnia  19.02.2018  r.  Zamawiający  zwrócił  się  o  sporządzenie 

kosztorysu  i  podania  w  jednym  z  elementów  kosztorysowym  „opłaty  za  składowanie 

odpadów „na wysypisko miejskie ilość w jednym miesiącu przyjąć z 2018 r. średnią z 11 m-

cy”  Dlatego  też  w  kosztorysie  podano  średnią  arytmetyczną  z  11  miesięcy.  Odpady  są 

oddawane  na  bieżąco  a  ilość  miesięczna  jest  każdorazowo  inna,  np.  w  kwietniu  2018  było 

oddanych 40,48Mg, a w październiku 46,12 Mg. Różnica prawie 14 %. 

5. Pytanie 5: „Na nasze pytanie wcześniej zadane: "Proszę wskazać, czy Wykonawca może 

mieć  gwarancję  odbioru  odpadów  o  kodzie  20  03  03  w  cenie  38  zł  /Mg  przez  firmę  Eko 

Partner  Recykling  Sp.  z  o.o.  Czy 

wykonawca  ma  innego  odbiorcę,  który  może  odebrać 

odpady po takiej cenie, gdy wszystkie inne pobliskie składowiska i RIPOK -i deklarują odbiór 

odpadów o kodzie 20 03 03 w kwocie około 200 zł / tonę. ” Ekopartner udzielił odpowiedzi w 

której  deklaruje,  że  jest  gotów  przyjąć  odpady  w  danej  ilości.  Pisze  on  także  że  warunki 

handlowe  s

ą  do  ustalenia,  nie  zaś  że  deklaruje  ich  odbiór  w  cenie  38  zł  /  Mg.  Wobec 

powyższego, prosimy przedłożyć umowę wstępną z Ekopartner. Nie ma pisemnej gwarancji 

ceny  odbioru  odpadów  w  deklarowanej  kwocie.  Wręcz  przeciwnie,  pismo  wskazuje  że 

warunki  będą  dopiero  uzgadnianie.  W  dodatku  nie  została  udzielona  odpowiedź  czy 

Wykonawca ma innego odbiorcę odpadów, który mógłby mu zaproponować odbiór odpadów 

w zbliżonej cenie. 

Odpowiedź:  


Wykonawca ma gwarancję odbioru  i  zapewnioną  cenę  zagospodarowania odpadu  —  38  zł 

(pismo z EkoPartner w załączeniu). To pismo zostało do Zamawiającego dosłane. Na dzień 

dzisiejszy nie ma potrzeby posiadania innego odbiorcy odpadów. Firma EkoPartner jest firmą 

o  długim  stażu  pracy  na  rynku  odpadowym,  posiada  nowoczesne  technologie  do 

zagospodarowania odpadów i co jest ważne jest wpisana jako RIPOK w WPGO dla Dolnego 

Śląska.  Jak  już  wcześniej  wspominaliśmy  współpracujemy  z  najlepszymi  w  naszym 

mniemaniu dostawcami materiałów  i  usług  na rynku. W  SIWZ  nie  było wymogu  posiadania 

dwóch odbiorców odpadów. W wymaganiach nie było mowy o posiadaniu umowy wstępnej z 

odbiorcą  odpadów.  Jeżeli  byłby  taki  wymóg  to  wykonawca  taką  umowę  by  przedstawił. 

Zamawiający w  żadnym postępowaniu przetargowym nie żąda umów, wyjaśnień w sprawie 

postępowania  z  odpadami  (patrz  utrzymanie  płyty  rynku,  utrzymanie  zieleni  przydrożnej, 

gdzie  występuje  dużo  więcej  odpadów),  na  pytania  zadawane  Zamawiającemu  o 

postępowanie z odpadami wręcz zawsze odpowiada, że jest to w gestii Wykonawcy. 

6. Pytanie 6: „Na nasze pytanie:  „Czy, jak i gdzie składowane są odpady  z obu grup przed 

oddaniem  ich  do  Eko  Partner  Recykling  Sp.  z  o.o.?”  Wykonawca  nie  udzielił  na  nie 

odpowiedzi. Prosimy o ustosunkowanie się do zadanego pytania.  

Odpowiedź:  

Odpady nie 

są składowane przed oddaniem do zagospodarowania. 

7.  Pytanie  7:  „Wykonawca  w  odpowiedzi  na  pkt.  3  wskazał,  że  leasing  zamiatarek  się  już 

spłacił i posiada własne zamiatarki. Dlaczego więc chce wynająć dwie zabudowy zamiatarek 

skoro posiada dwie własne? Proszę o podanie dokumentów potwierdzających ich własność '  

Odpowiedź:  

Takie pytanie było już  zadane i odpowiedź  została udzielona w pkt. 1. Firmy w konsorcjum 

ciągle  się  rozwijają  i  świadczą  usługi  na  innych  zadaniach  dla  tego  chcą  dodatkowo   

zamiatarki

,  do  kalkulacji  zostały  podane  najwyższe  koszty.  Konsorcjum  całorocznie 

obsługuje duży odcinek S3. 

Dalsza  część  pytania:  „Jak  w  uwadze  na  pytanie  5  wyraźnie  wskazano,  że  przyjęta 

argumentacja  tańszych  szczotek  nie  jest  adekwatna,  ponieważ  zakłada  ich  wymianę  z 

błędną częstotliwością. Prosimy więc o poprawne przedstawienie wyliczeń. 

Odpowiedź:  

Wymiana szczotek nie jest błędna, odp. Udzielono w pkt3. W załączonej w tym piśmie tabeli 

pokazujemy  koszty  uwzględniające  cenę  szczotek  jak  również  inne  koszty  minimalne  które 

poniesie konsorcjum. 


Dalsza  część  pytania:  „Dlaczego  nie  wliczono  kosztu  transportu,  załadunku  oraz  innych 

czynności  operacyjnych  wykonanych  dla  przemieszczenia  odpadów  o  kodzie  20  03  03  z 

Legnicy do Eko Partner Sp. z o.o. do wyliczeń? ” 

Odpow

iedź:  

Wszystkie  koszty  nie  tylko  związane  z  transportem  zostały  w  kalkulacji  ujęte.  Większość 

bezpośrednio, a mała część w kosztach pośrednich. 

Dalsza część pytania: „W jaki sposób Wykonawca chce je zneutralizować?” 

Odpowiedź:  Zagospodarowaniem  zajmuje  się  firma  która  przyjęła  odpady  do 

zagospodarowania. 

Dalsza  część  pytania:  „Ponadto  jak  wcześniej  wykazano  pismo  z  Eko  Partner  nie  jest 

wiarygodną  gwarancją  stałej  ceny,  ponieważ  nie  zawiera  jednoznacznej  deklaracji  ceny 

przyjęcia odpadu o kodzie 20 03 03 w kwocie 38 zł / Mg.” 

Odpowiedź:  

kolejny raz zadane to same pytanie, odpowiedź została udzielona w pkt.5 

Dalsza  część  pytania:  „Czy  Wykonawca  wliczył  do  kosztów  system  GPS,  który  jest 

wymagany w danej umowie?

” 

Odpowiedź: tak. Wliczył, system GPS w zamiatarkach jest zamontowany. 

Pytanie 8: „Proszę o szczegółowe wyjaśnienie w jaki sposób zamiana samochodu o 

koszcie  7  000  zł  na  samochód  dostawczy  wygeneruje  oszczędności  rzędu  10  000  zł  oraz 

adekwatną kalkulację biorąc pod uwagę wykorzystanie innego pojazdu.  

Odpowiedź:  

Wyjaśnienie zostało zawarte we wcześniejszym piśmie, ale przedstawiamy szczegółowo: We 

wcześniejszym  piśmie  udzieliliśmy  odpowiedzi  że  do  wcześniejszego  przetargu  przyjęliśmy 

samochód  o  kosztach  generujących  miesięcznie  7  000,00  zł.  Miała  to    być  śmieciarka,  a 

został  przystosowany  samochód  dostawczy  którego  koszt  miesięczny  podaliśmy  1250  zł 

pomimo,  że  już  został  spłacony),  różnica  wynosi  5750,00  zł  do  tego   trzeba  dodać  koszty 

pośrednie 63,8  % które będą wynosić  3  668,50 zł.  Razem  to  daje  9  418,50  zł  i  jeszcze od 

tego liczony zysk 15% - 

1412,77 zł. Razem wynosi 10 831,27 zł 

Pytanie 9: „Prosiliśmy o przedstawienie faktur za odbiór odpadów o kodzie 20 03 03 

w okresie od stycznia 2016r do listopada 2017r obejmujących realizację umowy nr 18/2015 z  

dnia  07.12.2015r.  Pytanie  jest  zasadne,  ponieważ  pokazuje  prawidłowość  deponowania 

odpadów  oraz  obowiązku  jaki  spoczywa  na  wytwórcy  odpadów  do  prowadzenia 


dokumentacji 

zagospodarowania  odpadów.  Brak  udzielenia  informacji  pokazuje,  że 

dokumentacja 

nie była prowadzona w sposób prawidłowy oraz braku informacji co stało się z 

powyższymi odpadami. Prosimy więc o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. 

Odpowiedź:  

Faktury  obejmują  realizację  umowy  nr  18/2015  z  dnia  07.12.2015  r  i  nie  dotyczą  tego 

postępowania.  Firmy  wchodzące  w  skład  konsorcjum  zostały  w  roku  2018,  na  donos 

konkurencji,  poddane  kontroli  przez  WIOŚ.  Kontrola  obejmowała  realizację  wyżej 

wymienionej  umowy.  Zakończyła  się  bez  uwag.  To  dowodzi  że  dokumentacja  była 

prowadzona  w  sposób  prawidłowy  oraz  to  że  odpady  zostały  przekazane  do 

zagospodarowania prawidłowo. Ponadto ZDM Legnica w czasie trwania umowy nie  żadnych 

uwag  co  do  jakości,  terminowości  a  także  zagospodarowania  odpadów.  Konsorcjum 

świadczyło usługę przez 3 lata i w każdym protokole jest brak uwag, a świadczenie usług jest  

na  poziomie  dobrym.  Otrzymaliśmy  również  odpowiednie  referencje  od  Zamawiającego 

rekomendując nasze usługi innym wykonawcom. 

Wyjaśnienie: Opróżnianie koszy” 

Pytanie  1: 

„Ponawiam pytanie, na które nie  została udzielona odpowiedź:  „Proszę o 

wyjaśnienie  ilości  oddawanych  odpadów  komunalnych  z  opróżniania  koszy.  Ile  kilogramów 

wykonawca  przyjął  na  jeden  cykl  opróżniania  koszy  zgodnie  ze  SIWZ  (opróżnianie  2x  w 

tyg

odniu w poniedziałek i piątek). 

Odpowiedź:  

Wykona

wca przyjął ilość odpadów na podstawie doświadczenia ze świadczenia  tych usług z 

ostatnich  lat.  Średnią  ilość  miesięczną  wynosi  około  5,2  Mg.  Osoby  które  mają 

doświadczenie  w  takiej  usłudze,  a  my  ją  posiadamy,  wiedzą  że  nie  można  przyjąć  do 

obliczenia kil

ogramów odpadów z jednego kosza, ilość oraz skład odpadów w koszach jest 

różna, duża większość koszy nie generuje zbyt dużej ilości odpadów, są to zazwyczaj butelki 

typu PET, opakowania po napojach oraz papier. W różnych okresach jest inna ilość, np. w 

sezo

nie wakacyjnym jest ich o wiele mniej, a już całkowicie mało podczas opadów. 

Pytanie  2.  „Proszę  o  podanie  ilości  zdeponowanych  odpadów  o  kodzie  20  03  01 

przez wykonawcę w roku 2018. Pytanie zasadne. Odpady o kodzie 20 03 01 są zbierane z 

koszy  na  odp

ady  miejskie  oraz  z  zadań  interwencyjnych  (typowania  robót).  Argument,  że 

Wykonawca nie obsługuje jedynie gminy Legnica jest niezasadne. Pytanie dotyczyło jedynie 

odpadów z powyższego zadania, które powinno być udokumentowane.” 

Odpowiedź:  

Pytanie nie doty

czy tego postępowania. Pomimo to informujemy, że około 60 Mg przekazano 

do  zagospodarowania.  Zamawiający  nie  wymagał  prowadzenia  statystyki,  ani  we 


wcześniejszym postępowaniu ani w tym bieżącym. Jeśli będą w następnych postępowaniach 

takie zapisy to się do nich z pewnością dostosujemy. Wykonawca świadczy w Legnicy także 

dla  innych  podmiotów  usługi  i  nie  ma  obowiązku  prowadzenia  statystyki  na  każdy  podmiot 

oddzielnie. 

. Pytanie 3. „Ponadto, prosimy udzielić wyjaśnień, gdzie i jak są przechowywane odpady o 

kodach  200301  oraz  200303  przed  odwiezieniem  na  wysypisko?  Czy  je

st robiona wstępna   

segregacja,  gdzie,  kto wykonuje  i  jakie  s

ą tego koszty. Prosimy o udzielenie wyczerpującej 

odpowiedzi.  

Odpowiedź:  

kolejne powtarzające się pytanie, odpowiedź w pkt. 6. 

W  dalszej  części  ustalono,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  1  kwietnia  2019  r. 

zawiadomił odwołującego o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 89 

ust.  1 

pkt  3  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Zamawiający 

prz

edstawił w zawiadomieniu następującą argumentację: 

Ofe

rta  zawiera  rażąco  niską  cenę  (lub  koszt),  a  złożone  przez  Wykonawcę 

wyjaśnienia  potwierdzają,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  (lub  koszt)  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  oraz  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  stosunku  do  innych 

wykonawców w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Art.  15.  1.  1 

Czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest  utrudnianie  innym  przedsiębiorcom 

dostępu  do  rynku.  w  szczególności  przez  sprzedaż  towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich 

wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odprzedaż  poniżej  kosztów  zakupu  w  celu  eliminacji 

innych przedsiębiorców. 

Zamawiający  po  ponownej  analizie  oferty  Konsorcjum  firm:  Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Produkcyjne  COM-D  Sp.  z  o.o.  FHU  W.,  P.  W.  ulica  Chocianowska  17b  59-220 

Legnica  oraz  złożonych  wyjaśnień  stwierdza,  że  oferta  ponad  wszelką  wątpliwość  zawiera 

rażącą  niską cenę.  Jest  niższa od  średniej  ceny  trzech  oferentów  (w tym  COM-D.)  o  54%. 

Jednocześnie, jest także niższa od oferty cenowej COM-D z przetargu z 2015 r. o 51% co w 

opinii  Zamawiającego  powoduje  jeszcze  większą  niewiarygodność  propozycji  cenowej 

oferenta. 

Zamawiający  z  największą  starannością  zebrał  informacje,  w  celu  ustalenia 

możliwości realizacji zamawianej usługi w proponowanej cenie. Przede wszystkim, zgodnie z 

zaleceniem KIO,  zadał pytania oferentowi. Zamawiający był  zmuszony  zadać je dwukrotnie 

albowiem  oferent  uchylał  się  od  jasnej  odpowiedzi  albo  celowo  wręcz  pomijał  wybrane 

pytania. 

Oferent  nie  odp

owiedział  na  pytanie  dotyczące  ilości  odpadów  w  poszczególnych 

miesiącach.  Najpierw  dał  informacje  dotyczące  tylko  końca  2018  roku  a  po  dodatkowym 


pytaniu  stwierdził,  że  wykracza  to  ponad  żądane  w  SIWZ  warunki.  Tak,  w  warunkach 

przetargowych  takich  informacji  Zamawiający  nie  wymagał.  Jednakże  pytanie  zostało 

zadane  w  następstwie  postępowania  przed  KIO,  która  zobowiązała  Zamawiającego  do 

ponownej oceny ofert i żądania dodatkowych wyjaśnień. 

Oferent od odpowiedzi się częściowo uchylił. Przypomnieć należy, że oferent wskazał 

w  sw

ojej  dokumentacji,  w  zasadzie  ryczałtową  ilość  odpadów  na  poziomie  58  Mg 

miesięcznie. Praktyka wykazuje, że niemożliwe jest aby ta ilość w skali miesiąca była stała. 

Ilości te mogą nawet niewiele się różnić (sam oferent wskazał na 14%) ale w zestawieniach 

Wykonawcy  ilość  ta  była  zawsze  jednakowa.  Jest  to  tym  bardziej  niewiarygodne,  gdy 

poddamy analizie zestawienia przedstawione Kontroli Dol. Woj. I. O.Ś. ( w aktach sprawy). 

Ilość odpadów z grupy 20 03 03 ulegała z roku na rok zmniejszeniu i to aż o 46%. Jak to się 

ma zatem do praktycznie „ryczałtowej” od ilości 58 Mg, zawartej w informacji oferenta? 

Informacja ta staje się jeszcze bardziej niewiarygodna gdy porówna się ją z danymi z 

wysypiska w Legnicy, które tylko w lutym br. przyjęło 168 Mg odpadów z grupy 20 03 03. A w 

marcu zebrano 216,86 Mg. I to w porównywalnych warunkach pogodowych. Gdy tymczasem 

COM-

D  w  grudniu  2018r  zebrał  raptem  40  Mg.  Zamawiającego  interesowała  cena  odbioru 

odpadów  w  latach  obowiązywania  nowej  umowy.  W  tym  celu,  zgodnie  z  zaleceniami  KIO, 

zadał  pytanie  o  warunki  ich  odbioru  w  2019  i  2020  roku.  Odpowiedź  „wysypiska”  nie 

pozostawia żadnych wątpliwości. Odpady przyjmiemy a cena będzie do uzgodnienia (pismo 

Eko  Partner 

Recykling  przedłożył  wykonawca).  Na  jakiej  zatem  podstawie  Wykonawca 

składając  ofertę  przedłożył  kalkulację  z  nie  uzgodnionymi  warunkami  odbioru  odpadów  i 

dlaczego twierdzi, że będzie to cena wskazana przez niego w ofercie? 

Zamawiający pytał o koszty transportu odpadów na wysypisko. Raz - o to gdzie i jak 

są one składowane przed wywiezieniem na wysypisko oraz ponownie przy żądaniu wykazu 

czynnościach operacyjnych dla przemieszczania odpadów z grupy 20 03 03. Odpowiadając 

o czynnościach operacyjnych oferent wskazał na ich kalkulację w kosztach ogólnych. Ale w 

odpowiedzi  na  p

ytanie  o  ilość  kilometrów  niezbędnych  do  przejechania  w  ramach  obsługi 

jednego  obszaru  „zamiatania”  wskazał  ok.  470  km.  Taka  właśnie  ilość  jest  niezbędna  dla 

prawidłowego  wykonania  zamówienia  w  jednym  rejonie.  Ale  w  odpowiedzi  na  pytanie  o 

składowanie przed transportem  na  składowisko, oferent  dwukrotnie odpowiedział,  że takich 

czynności  nie wykonuje.  Z opisu wykonywanych  czynności  jasno wynika,  że musi  opróżnić 

zamiatarki  od  dwóch  do  trzech  razy  dziennie.  Oznacza  to  pięciokrotne  ich  napełnienie  w 

ciągu jednego dnia roboczego. Wobec braku składowania pośredniego muszą one pojechać 

na wysypisko. Do Lubina jest średnio 27 km. Pięć „napełnień zamiatarki” to dziennie 270 km 

(miesięcznie  5400  km),  nie  ujętych  w  kalkulacji  kosztów  wykonania  usługi.  Przejazd  bez 

obc

iążenia zamiataniem to zużycie paliwa na poziomie 0,32 1/km x 5400km i koszt 1728 zł. 


do  tego  koszty  pracownicze  ok.  30  minut  w  jedną  stronę,  razem  (  15  zł/h,  5  dni  x  20 

przejazdów x 0,5 godz. x 2) To koszt 1500 zł. nie uwzględniony w kalkulacji. 

Oferent, 

w  zupełnie  nieczytelny  sposób,  sporządził  kalkulację  kosztów  zamiany 

śmieciarki na pojazd dostawczy obsługujący zbiórkę śmieci  z koszy ulicznych. Z udzielonej 

odpowiedzi wynika, że do pierwotnych kosztów usługi z 2015 roku, nie były doliczone koszty 

pośrednie  a  po  zamianie  pojazdu  (dużego  na  mały)  i  dodaniu tego  typu  kosztów  nagle  ich 

ogólna kwota spadła. Odejmowanie  „kosztów” od wcześniejszych kalkulacji nie jest dla nas 

żadnym  argumentem  wykazania  opłacalności  bieżącej  ceny  Zarówno  do  „starej”  śmieciarki 

jak i do obecnego poj. dostawczego należało doliczyć koszty pośrednie, zysk, itd. Tego nie 

zrobiono. 

Oferent  nie  odpowiedział  na  pytanie  dotyczące  faktur  na  odbiór  odpadów  z  umowy 

zawartej    na  lata  2015 

—  2018.  Wskazał  na  brak  związku  z  zawartą  wtedy  umową  (nie 

przewidywała takich  sprawozdań)  oraz  brakiem podobnego wymogu w  obowiązującej  teraz 

SIWZ.  Należy  podkreślić,  że  pytanie  takie  zostało  zadane  w  wyniku  uzasadnienia  wyroku 

KIO. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  było  je  zadać  a  firma  odmawiając  odpowiedzi  nie 

wy

kazała prawidłowości swoich twierdzeń w tym zakresie. 

Oferent nie odpowiedział na pytanie dotyczące ilości odpadów z koszy ulicznych ani 

sposobu ich zagospodarowania. Wskazując średnią ilość takich odpadów napisał, że było to 

ok. 5,2 Mg. W przedstawionej 

kalkulacji dot. odpadów z opróżniania koszy wykazano 5,2 Mg 

średnio.  Gdy  tymczasem  wg.  danych  z  wysypiska  w  Legnicy  w  lutym  bieżącego  roku 

zebrano 1 9,34 Mg a w marcu 12,26 Mg. Średnia to 15,8 Mg co przy stawce (oferenta) 340 zł 

daje kwotę 3604 zł. miesięcznie. Jest to kolejna zaniżona pozycja kosztów. 

Analizując dołączony do wyjaśnień Protokół kontroli WIOŚ należy dojść do wniosku, 

że firma w ogóle nie opróżniała koszy ulicznych nawet w ilości 5 Mg. Nie przedstawiła w nim 

bowiem  ani  kilograma  zebranych  odp

adów  o  kodzie  20  03  01  (zmieszane  odpady 

komunalne).  Miała  za  to  odpady  z  ogrodów  i  parków.  Rozumiemy,  że  były  one  zebrane  z 

koszonych  terenów  zielonych  w  pasach  drogowych.  Miała  także  odpady  20  03  02  czyli 

zebrane z targowisk, gdy tymczasem ZDM nie ma na 

drogach Legnicy żadnego targowiska I 

Odpadów  20  03  03  firma  miała  w  latach  2015-2018,  z  roku  na  rok  coraz  mniej  (680,24; 

572,13;  465,84)  chociaż  dróg  do  zamiatania  było  coraz  więcej.  Natomiast  ilość  odpadów  z 

ogrodów dramatycznie wzrastała (odpowiednio 34,08; 127,32; 233,22 Mg ), mimo, że akurat 

terenów  zielonych  była  mniej  więcej  taka  sama  ilość.  Na  pytanie  wprost  odnoszące  się 

odpadów  o  kodzie  20  03  01  firma  znów  użyła  argumentu,  że  nie  dotyczy  ono  tego 

postępowania. Wskazała jednak, że było to ok. 60 Mg chociaż wcześniej wykazała ilość 5,2 

MG. Pisząc o odpadach z grupy 20 03 01 nie pokazała  kontrolującym z WIOŚ ani jednego 

dowodu  na  ich  zbiórkę.  Jest  zatem  podwójnie  niewiarygodna  z  podejrzeniem  fałszowania 

dokumentacji włącznie. 


W  tej  sytuacji  Zamawiający  po  dwukrotnym  zapytaniu  Oferenta  o  szczegóły 

dotyczące kalkulacji i analizie udzielonych wyjaśnień stwierdza, że nie bezpodstawnie uznał 

jego cenę na drastycznie zaniżoną i w pełni kwalifikującą się do odrzucenia. 

W  ocenie  Zamawiającego  manipulowanie  przez  wykonawcę  sposobem  wyceny 

kosztu  zamówienia  prowadzi  do  wypaczenia  wyników  postępowania  i  naruszenia  zasad 

uczciwej konkurencji, polegających na konkurowaniu przez wykonawców w sposób rzetelny, 

przejrzysty  i  niezafałszowany.  Z  powyższego  należy  wywnioskować,  iż  celem  działania 

wykonawcy  było  utrudnienie  innym  wykonawcom  dostępu  do  uzyskania  niniejszego 

zamówienia  i  bez  wątpienia  zagrażało  interesom  innych  wykonawców,  którzy  prawidłowo  i 

zgodnie  z  SIWZ  skalkulowali  koszt  usługi,  a  podczas  dokonywania  przez  Zamawiającego 

oceny ofert znaleźli się w gorszej sytuacji. 

Powyższe  działanie  wykonawcy  można  zakwalifikować  jako  czyn  nieuczciwej 

konkurencji  w  rozumieniu  art.  3  uznk.  Zatem,  sytuacja  ta  obligowała  Zamawiającego  do 

odrzucenia oferty również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  90  ust.  1a  ustawy  Pzp, 

w  przypadku  gdy  cena  całkowita  oferty  jest 

niższa o co najmniej 30% od: 

wartości  zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej 

przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług, 

zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, 

w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie 

wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

W myśl art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie 

udzielił  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami 

potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę  lub  koszt  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera 

rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia


Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  z

amawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.  

Zgodnie  zaś  z  art.  15  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  419),  czynem  nieuczciwej  konkurencji  jest 

utrudnianie  innym  przedsiębiorcom  dostępu  do  rynku,  w  szczególności  przez  sprzedaż 

towarów  lub  usług  poniżej  kosztów  ich  wytworzenia  lub  świadczenia  albo  ich  odprzedaż 

poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców. 

Izba stwierdziła, że w zebranym w sprawie materiale dowodowym nie potwierdziły się 

powody 

odrzucenia  oferty  odwołującego  wskazane  przez  zamawiającego  w  uzasadnieniu 

czynności odrzucenia oferty odwołującego z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Zamawiający w uzasadnieniu czynności odrzucenia oferty odwołującego zarzucił, że 

odwołujący nieprawidłowo oszacował ilość odpadów o kodzie 20.03.03. Wskazał, że podana 

przez 

wykonawcę ilość 58 Mg jest w skali miesiąca stała, co jest niemożliwe.  

Rozstrzygając w przedmiocie tego zarzutu, Izba stwierdziła w pierwszej kolejności, że 

wbrew  twierdzeniom 

zamawiającego,  wykonawca  w  kalkulacji  z  27  grudnia  2018  r. 

oszacował  ilość odpadów o kodzie 20.03.03 na poziomie 48,11 Mg miesięcznie, a nie 58 Mg 

miesięcznie. Na pytanie przewodniczącego, zamawiający oświadczył w trakcie rozprawy, że 

prawdopodobnie dopuścił się w tym zakresie omyłki pisarskiej. 

W  dalszej  kolejności  stwierdzono,  że  odwołujący  do  kalkulacji  z  27  grudnia  2019  r. 

fakt

ycznie  przyjął  miesięczną  ilość  składowania  odpadów  na  poziomie  48,11  Mg. 

Dodatkowo,  j

ak  jednoznacznie  wynikało  z  kalkulacji,  ilość  tę  ustalił  na  podstawie  „ilości 

średniej z 11 miesięcy 2018 r.”. Powyższe nie mogło być jednak powodem odrzucenia oferty 

odw

ołującego.  Uszło  uwadze  zamawiającego,  że  taki  sposób  zaprezentowania  w  kalkulacji 

szacowanej 

ilości odpadów wynikał wprost z wymagań samego zamawiającego. To właśnie 

za

mawiający  w  swym  wezwaniu  z  dnia  19  grudnia  2018  r  jednoznacznie  nakazał 

odwołującemu  przyjąć  do  kalkulacji  ilość  składowanych  odpadów  na  podstawie  średniej  z 

jedenastu miesięcy 2018 roku (s. 2 wezwania z dnia 19 grudnia 2018 r., w aktach sprawy). 

Zatem  podawana  w  kalkulacji 

ilość  odpadów  nie  tylko  mogła,  ale  wręcz  musiała  być  taka 

sama w po

szczególnych miesiącach, skoro miała stanowić średnią.  

W  dalszej  kolejności,  na  podstawie  faktur  załączonych  do  odwołania  wniesionego 

przez 

odwołującego  w  dniu  23  stycznia  2019  r.  w  sprawie  KIO  109/19  Izba  stwierdziła,  że 

członkowie konsorcjum odwołującego oddawali do EkoPartner Recykling sp. z o.o. odpady o 

kodzie  20.03.03 

w  ilościach  różniących  się  w  poszczególnych  miesiącach.  Analiza  faktur 

wskazała,  że  członek  konsorcjum  odwołującego  -  F.H.U.  P.  W.  oddał  do  przetwarzania  w 


EkoPartner  Recykling  sp.  z  o.

o.  odpady  o  kodzie  20.03.03  w  ilościach  wynoszących 

odpowiednio: 43,960 Mg 

(styczeń 2018); 39,980 Mg (luty 2018); 44,140 Mg (marzec 2018 r.); 

40,760  Mg  (maj  2018  r.);  40,480  Mg  (

kwiecień  2018  r.);  42,300  Mg  (czerwiec  2018  r.); 

44,120  Mg  (lipiec  2018  r.);  43,960 

Mg  (sierpień  2018  r.);  40,040  Mg  (wrzesień  2018  r.); 

Mg (październik 2018 r.); 40,220 Mg (listopad 2018 r.); 40,140 Mg (grudzień 2018 r.). 

Z kolei drugi członek konsorcjum odwołującego P.U.-P.i H Com-D sp. z o.o. oddał 23,1 Mg 

(październik  2018  r.)  i  200  Mg  (grudzień  2017  r.)  odpadu  o  tym  kodzie.  Zatem  teza,  że 

odwołujący  oddawał  w  poszczególnych  miesiącach  takie  same  ilości  odpadów  o  kodzie 

nie potwierdziła się. 

Niezasadny  jest  argument 

kwestionujący  podaną w  kalkulacji  ilość  odpadu  o kodzie 

20.03.03  na  poziomie  48,11 

Mg  z  powołaniem  się  na  dane  znajdujące  się  w  protokole 

kontroli nr DL 177/2018  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 

dnia 11 grudnia 2018 r. przeprowadzonej u F.H.U. P. W. 

(załącznik do pisma odwołującego z 

dnia 20 marca 2019 r.). 

Rzeczywiście, jak wynikało z zestawienia znajdującego się w pkt 1.2. tego protokołu 

kontroli,  i

lość  odpadów  z  grupy  20.03.03  wytwarzanych  przez  członka  konsorcjum 

odwołującego  F.H.U.  P.  W.  ulegała  zmniejszeniu. W  protokole  wskazano,  że  kontrolowany 

wytworzył  w 2016 r. 680,24 Mg odpadów o kodzie 20.03.03, w 2017 r. - 572,13 Mg, zaś w 

2018  r.  -  465,84  Mg

,  a  więc  rzeczywiście  ilości  wytwarzanych  odpadów  w  kontrolowanym 

okresie 

spadały.  Nie  jest  to  jednak  argument  za  nieprawidłowością  podania  w  kosztorysie 

średniomiesięcznej  ilości  odpadów  na  poziomie  48,11  Mg.  To  sam  zamawiający  nakazał 

wykonawcy podać w kalkulacji średniomiesięczną ilość odpadów na podstawie danych z 11 

miesięcy  2018  roku,  a  nie  na  podstawie  danych  z  lat  poprzednich.  Jednocześnie  nie 

przedstawiono  Izbie  jakiegokolwiek  dowodu,  że  zmniejszenie  się  ilości  odpadów  w 

poszczególnych latach było wynikiem jakichś nieprawidłowości. Tym bardziej, że sam organ 

kontrolujący w pkt 2 protokołu wyraźnie wskazał, że w trakcie kontroli nie stwierdził żadnych 

naruszeń. 

Nie  może  stanowić  powodu  odrzucenia  oferty  odwołującego  fakt,  że  wykonawca  na 

wezwanie zamawiającego nie przedstawił mu faktur za odbiór odpadów o kodzie 20.03.03 za 

lata  2016 

–  2017.  Izba  stwierdziła,  że  z  żadnego  z  postanowień  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  nie  wynikało,  aby  zamawiający  zażądał  od  wykonawców 

przedstawienia tego rodzaju 

dokumentów. W tej sytuacji zamawiający na obecnym etapie nie 

może wywodzić negatywnych skutków z faktu niezłożenia przez odwołującego dokumentów, 

których w świetle dokumentacji przetargowej nie miał obowiązku przedstawić.  

W dalszej kolejności powodem podważenia skalkulowanej przez odwołującego ilości 

odpadów  o  kodzie  20.03.03  miało  być  jej  porównanie  przez  zamawiającego  „z  danymi  z 


wysypiska  w  Legnicy

”.  Zamawiający  wywiódł,  że  w  lutym  2019  r.  wysypisko  w  Legnicy 

prz

yjęło 168 Mg odpadów z grupy 20.03.03, a w marcu 2019 r. zebrano 216,86 Mg. 

Na  pytanie  p

rzewodniczącego  zadane  w  trakcie  rozprawy,  na  jakiej  podstawie 

zamawia

jący  w  uzasadnieniu  odrzucenia  przyjął  jako  prawidłowe  ilości  odpadów  z  grupy 

20.03.03 na poziomie 168 Mg i 216,86 Mg 

w miesiącach lutym i marcu 2019 r., zamawiający 

wyjaśnił,  że  dane  te  pozyskał  na  podstawie  ewidencji  odpadów  oddawanych  przez 

p

rzystępującego w ramach realizacji analogicznej umowy. 

Okoli

czność  ta  okazała  się  sporna  między  stronami.  Odwołujący  w  odwołaniu 

odnosząc  się  do  tego  zarzutu  podniósł,  że  „podane  przez  Zamawiającego  ilości  168  Mg, 

które  zostały  przyjęte  w  RIPOKU  w  Legnicy,  mogą  pochodzić  z  kilku  innych  gmin  i  zostały 

przywiezione  przez  inne  podmioty  trudniące  się  wywozem  odpadów.  Nie  są  to  odpady 

pochodzące z legnickich ulic”.  

W  tej  sytuacji,  to  zamawiający  zobowiązany  był  w  toku  rozprawy  udowodnić,  że 

podawane przez niego jako prawi

dłowe ilości 168 Mg i 216,86 Mg to ilości odpadów o kodzie 

20.03.03  oddane  przez  przystępującego  w  wyniku  realizacji  analogicznej  umowy  w 

miesiącach  lutym  i  marcu  2019  r.  To  zamawiający  bowiem  z  faktu  tego  wywodził  skutek 

prawny 

w  postaci  konieczności  odrzucenia  oferty  odwołującego.  Izba  stwierdziła,  że 

twierdzenia 

zamawiającego  i  przystępującego  pozostały  gołosłowne,  gdyż  nie  zostały 

poparte jakimkolwiek dowodem. W braku takiego dowodu Izba nie 

miała podstaw aby ustalić, 

że  prawidłowe  ilości  zbieranych  odpadów  o  kodzie  20.03.03  powinny  się  kształtować  na 

poziomie  168  Mg  i  216,86  M

g  miesięcznie,  a  nie  48,11  Mg,  jak  oszacował  odwołujący. 

Ponadto  ilość  ta  odpowiadała  średniej  ilości  oddawanej  miesięcznie  przez  F.H.U.  P.  W. 

firmie EkoPartner Recykling sp. z o.o. w 2018 r. 

(por. faktury załączone do odwołania z dnia 

23 stycznia 2019 r. wniesionego w sprawie o sygn. akt KIO 109/19). 

W  dalszej  kol

ejności  zamawiający  w  uzasadnieniu  czynności  odrzucenia  oferty 

odwołującego  podniósł,  że  odwołujący  złożył  kalkulację  z  nieuzgodnionymi  warunkami 

odbioru  odpadów.  Wywiódł,  że  cena  zagospodarowania  odpadu  w  podmiocie  EkoPartner 

Recykling sp. z o.o. 

będzie dopiero do ustalenia. 

Izba 

stwierdziła,  że tak sformułowana  podstawa odrzucenia oferty  odwołującego  nie 

potwierdziła się w zebranym w sprawie materiale dowodowym.  

Odwołujący  w  kalkulacji  z  27  grudnia  2018  r.  podał,  że  skalkulował  stawkę  za 

zagospodarowanie 

odpadów  na  poziomie  38  zł  netto  za  1  Mg.  Do  swych  wyjaśnień  z  7 

marca 2019 r. odwołujący załączył m.in. pismo EkoPartner Recykling sp. z o.o. w Lubinie z 

dnia 6 marca  2019  r. W  piśmie tym,  podmiot  ten oświadcza,  że „w  odpowiedzi  na  pismo  z 

dnia  6.03.2019,  w  zakresie  zagospodarowania  odpadów  o  kodzie  20  03  03  –  odpady  z 

czyszczenia  ulic  i  placów,  w  ilości  ok  50  Mg/mc,  informujemy,  że  dysponujemy 


możliwościami  przyjęcia  i  zagospodarowania  w/w  odpadów.  Niniejszym  potwierdzamy 

gotowość  przyjęcia  odpadów.  Warunki  handlowe  do  ustalenia.”.  Do  wyjaśnień  załączono 

także pismo odwołującego z 6 marca 2019 r. skierowane do EkoPartner Recykling sp. z o.o. 

w Lubinie, w którym czytamy „w ramach wieloletniej współpracy i dobrych relacji handlowych 

prosimy  o  potwierdzenie  czy  Wasze  przedsiębiorstwo  utrzyma  cenę  za  zagospodarowanie 

odpadów o kodzie 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł za 1 Mg w 

2019 r.? Ilości do zagospodarowania to około 50 Mg miesięcznie.”. Do wyjaśnień załączono 

kolejne 

pismo  EkoPartner  Recykling  sp.  z  o.o. w  Lubinie z  dnia 7 marca 2019  r. W piśmie 

tym  ww.  podmiot  oświadcza,  że  w  odpowiedzi  na  pismo  z  dnia  6.03.2019  r.,  w  ramach 

kontynuacji współpracy potwierdza na chwilę obecną cenę za zagospodarowanie odpadów o 

kodzie 20.03.03 

– odpady z czyszczenia ulic i placów w cenie 38 zł netto z 1 Mg odpadu. 

Izba  wzięła  także  pod  uwagę  treść  faktur  za  zagospodarowanie  odpadów  o  kodzie 

20.03.03 załączonych do odwołania odwołującego z dnia 23 stycznia 2019 r. Na podstawie 

tych faktur stwierdzono, że członek konsorcjum odwołującego - F.H.U P. W. w roku 2018 r. 

oddawał  firmie  EkoParter  Recykling  sp.  z  o.o.  do  przetwarzania  w  kolejnych  miesiącach 

odpady  o  kodzie  20.03.03.  Ceny  jednostkowe 

za  zagospodarowanie  tych  odpadów  we 

wszystkim miesiącach  2018 r. kształtowały  się na poziomie 38  zł  netto  za  1 Mg  odpadu.  Z 

kolei  analiza  faktur 

drugiego  członka  konsorcjum  odwołującego  P.U.-PiH  Com-D  sp.  z  o.o. 

prowadziła do wniosku, że oddawał on do przetworzenia odpady o kodzie 20.03.03 do firmy 

EkoPartner Recykling sp. z o.o. z

a cenę 35 zł netto za 1 Mg (grudzień 2017 r.) i cenę 48 zł 

za 1 Mg (październik 2018 r.).  

Biorąc  powyższe  ustalenia  pod  uwagę  należało  dojść  do  wniosku,  że  członkowie 

konsorcjum 

odwołującego współpracowali co najmniej od końca 2017 r. z firmą EkoPartner 

Recykling sp. z o.o. przy przetwarzaniu 

odpadów o kodzie 20.03.03. Z przeważającej części 

faktur 

wynikała,  że podmiot  ten  przyjmował  do  przetwarzania  odpady  o kodzie 20.03.03  za 

cenę  38  zł  netto  za  1  Mg.  Z kolei  z  pism  z  6  i  7  marca  2019  r.  załączonych  do  wyjaśnień 

odwołującego  z  7  marca  2019  r.  wynikało,  że  podmiot  ten  zdecydował  się  kontynuować 

współpracę  z  odwołującym  na  dotychczasowych  warunkach.  Rzeczywiście  w  pierwszym  z 

pism, tj. z 6 marca 2019 r. EkoPartner sp. z o.o. 

wskazał, że jest gotowy przyjmować 50 Mg 

odpadu miesięcznie, nie precyzując warunków handlowych. Jednakże z drugiego z pism, to 

jest  z  7  marca  2019  r  wynika

ło,  że jest gotowy  kontynuować  współpracę,  potwierdzając  na 

dzień  7  marca  2019  r.  stawkę  za  zagospodarowanie  odpadu  na  poziomie  38  zł  netto  za  1 

Mg. 

Owszem, 

złożone  pismo  należało  traktować  jako  wstępną  ofertę,  nie  złożono 

zamawiającemu  wiążącej  umowy  na  lata  2019  –  2020.  Powyższe  nie  może  być  jednak 

powodem  odrzucenia 

oferty  odwołującego.  Uszło  uwadze  zamawiającego,  że  w  żadnym  z 

postanowień  SIWZ  nie  nałożył  na  wykonawców  obowiązku,  aby  kalkulowana  stawka  za 


zagospodarowanie  odpadów  wynikała  z  umowy  wiążącej  wykonawcę  z  podmiotem 

zagospodarowującym odpad. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę fakt, że niewątpliwie od końca 

2017 r. 

odwołujący na analogicznych zasadach współpracował z EkoPartner Recykling sp. z 

o.o., 

a  podmiot  ten  wyraził  gotowość  kontynuowania  współpracy  należało  uznać,  że 

odwołujący  miał  prawo  kalkulowania  spornego  elementu  przedmiotu  oferty  na  takiej 

podstawie

.  Izba  wzięła  także  pod  uwagę,  że  proponowana  stawka  nie  odbiegała  od  cen 

oferowanych 

odwołującemu  przez  dwa  inne  podmioty.  Dostrzeżenia  wymagało,  że 

odwołujący  złożył  w  trakcie  rozprawy  ofertę  EkoBolesław  sp.  z  o.o.  w  Wojkowicach  z 

16.04.2019 r.  z  ceną 41  zł  netto  za  przyjęcie 1 Mg  odpadu  o kodzie 20.03.03.  Przedstawił 

także oświadczenie firmy Eko-SAM Bis sp. z o.o., która zaoferowała odwołującemu przyjęcie 

do  odzysku  tego  samego  odpadu  za 

cenę  40  zł  netto  za  1  Mg.  Na  podstawie  można  było 

stwierdzić, że co najmniej trzej odbiorcy odpadu gotowi są podjąć współpracę z odwołującym 

oferując stawki zbliżone do podanych w kalkulacji.  

W  dalszej  kolejności  dostrzeżenia  wymagało,  że  zamawiający  w  uzasadnieniu 

czynności  odrzucenia  z  dnia  1  kwietnia  2019  r.  nie  zakwestionował  samej  wysokości 

skalkulowanej stawki. 

Analiza uzasadnienia faktycznego czynności z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

prowadziła  do  wniosku,  że  powodem  odrzucenia  było  jedynie  nieuzgodnienie  z  EkoPartner 

Recykling  stawki  za  zagospodarowanie  od

padów  na  lata  2019  i  2020  r.  Dopiero  w  trakcie 

rozprawy zamawiający zarzucił odwołującemu, że stawka skalkulowana przez odwołującego 

jest 

zaniżona. W tym zakresie powołał się m.in. na pismo z gminy Lubin z dnia 20.03.2019 r., 

załączone do odpowiedzi na odwołanie. Wskazał, że gmina ta zawarła umowę z EkoPartner 

Recykling  sp.  z  o.o.,  a  odpady  o  kodzie  20.03.03 

przekazywane  są  za  stawkę  324  zł  za  1 

Mg. 

Jednakże  takiego  powodu  odrzucenia  próżno  było  szukać  w  treści  uzasadnienia 

czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego,  w  którym  zamawiający  skupił  się  wyłącznie  na 

tym,  że  odwołujący  miał  nie  uzgodnić  z  EkoPartner  Recykling  warunków  odbioru  odpadów 

na lata 2019 -2020.  

Izba  podziela  zatem  w  całej  rozciągłości  stanowisko  wyrażone  w  wyroku  Sądu 

Okręgowego w Warszawie z dnia 15 lipca 2011 r., XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, 

sygn. akt sygn. akt XXIII Ga 416/11, iż „(…) Z punktu widzenia Zamawiającego, oznacza to 

że  nie  może  on  zmienić  ani  rozszerzać  podstawy  faktycznej  decyzji  o  wykluczeniu 

wykonawcy  z  postępowania  po  wniesieniu  przez  tego  drugiego  odwołania.  W  świetle 

związania  KIO,  Sądu  Okręgowego  i  Odwołującego  zarzutami  podniesionymi  w  odwołaniu, 

sprzeczne  z naczelną  zasadą postępowania cywilnego, jaką jest  zasada równouprawnienia 

stron,  byłoby  dopuszczenie  do  rozszerzenia  podstawy  faktycznej  decyzji  o  wykluczeniu 

Odwołującego. Wobec związania swoimi zarzutami, Odwołujący nie mógłby bowiem odnieść 

się  do  nowych  okoliczności  przedstawionych  przez  Zamawiającego,  po  wniesieniu 


odwołania. Z tych względów postępowanie Zamawiającego, polegającego na przedstawieniu 

nowych  dowodów  w  odpowiedzi  na  odwołanie i  skardze,  nie można  traktować jedynie jako 

rozszerzenia  argumentacji  zawartej  w  decyzji  o  wykluczeniu.  Powyższej  wykładni  nie 

podważa  zasada  ekonomiki  procesowej  ani  zasada  dyspozycyjności  formalnej  czyli 

rozporządzania  przez  stronę  czynnościami  procesowymi.  Zasady  te  aczkolwiek  ważne,  nie 

mogą  mieć  charakteru  dominującego.  Z  punktu  widzenia  naczelnych  zasad  postępowania 

cywilnego  z  pewnością  ważniejszą  rolę  odgrywa  zasada  równouprawnienia  stron  a 

dokładniej  zasada  równości  środków  procesowych.  Podsumowując,  skoro  Odwołujący  – 

wykonawca był związany swoimi zarzutami zawartymi w odwołaniu to również Zamawiający 

był związany podstawą faktyczną decyzji od której to odwołanie wniesiono. Dopuszczenie do 

rozszerzenia  podstawy  faktycznej  decyzji  przez  Zamawiającego  uniemożliwiłoby 

jednocześnie  Odwołującemu  –  wykonawcy  przedstawienie  zarzutów,  co  do  tych  nowych 

okoliczności.  Wobec  tego  dowody  zgłoszone  przez  Zamawiającego  jako  dotyczące 

okoliczności związanych z rozszerzoną podstawą faktyczną decyzji o wykluczeniu, nie mogły 

zostać uwzględnione (…)”.  

Zasa

dnym  wydaje  w  tym  miejscu  przywołanie  również  wyroku  Trybunału 

Sprawiedliwości  Unii  Europejskie  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  C-406/08  Uniplex, 

który  wskazuje,  iż:  „W  tym  względzie  należy  przypomnieć,  że  zgodnie  z  art.  1  ust.  1 

dyrektywy  89/665  państwa  członkowskie  są  zobowiązane  do  zapewnienia,  iż  sprzeczne  z 

prawem  decyzje  instytucji  zamawiających  mogą  skutecznie  i  możliwie  szybko  podlegać 

odwołaniu. Tymczasem fakt, że kandydat lub oferent dowiaduje się, że jego kandydatura lub 

oferta  zostały  odrzucone  nie  pozwala  mu  na  skuteczne  wniesienie  odwołania.  Takie 

informacje  nie  są  wystarczające,  aby  umożliwić  kandydatom  lub  oferentom  wykrycie 

wystąpienia  naruszenia  prawa,  które  może  być  przedmiotem  odwołania.  Wyłącznie  po 

poinformowaniu  zainteresowanego  kandydata  lub  oferenta  o  motywach  wykluczenia  go  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  może  on  nabrać  wyraźnego  przekonania  co  do 

występowania  ewentualnego  naruszenia  obowiązujących  przepisów,  jak  też  co  do 

możliwości wniesienia odwołania. Wynika  z tego, że cel założony w art. 1 ust. 1 dyrektywy 

89/665, jakim jest zagwarantowanie skutecznych środków odwoławczych w razie naruszenia 

przepisów  obowiązujących  w  zakresie  zamówień  publicznych,  może  zostać  osiągnięty, 

wyłącznie  jeśli  bieg  terminów  wyznaczonych  do  wniesienia  takich  środków  odwoławczych 

rozpoczyna się od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o 

podnoszonym naruszeniu rzeczonych przepisów”.  

Wobec 

powyższego  Izba  zobowiązana  była  nie  zajmować  stanowiska  co  do 

twierdze

ń  i  dowodów  stron  i  uczestnika  odnoszących  się  do  nowej,  dodatkowej  podstawy 

odrzucenia oferty o

dwołującego. 


Nie  znalazła  potwierdzenia  kolejna  podstawa  odrzucenia  oferty  odwołującego 

odnosząca  się  do  nieuwzględnienia  kosztów  transportu  odpadów  na  wysypisko. 

Zamawiający wywiódł w uzasadnieniu czynności odrzucenia z dnia 1 kwietnia 2019 r., że „

opisu  wykonywanych  czynności  jasno  wynika,  że  musi  opróżnić  zamiatarki  od  dwóch  do 

trzech  razy  dziennie.  Oznacza  to  pięciokrotne  ich  napełnienie  w  ciągu  jednego  dnia 

roboczego. Wobec  braku składowania pośredniego muszą one pojechać  na wysypisko.  Do 

Lubina 

jest średnio 27 km. Pięć „napełnień zamiatarki” to dziennie 270 km (miesięcznie 5400 

km),  nie  ujętych  w  kalkulacji  kosztów  wykonania  usługi.  Przejazd  bez  obciążenia 

zamiataniem  to  zużycie  paliwa  na  poziomie  0,32  1/km  x  5400km  i  koszt  1728  zł.  do  tego 

koszty pracownicze ok. 30 minut w jedną stronę, razem ( 15 zł/h, 5 dni x 20 przejazdów x 0,5 

godz. x 2) To koszt 1500 zł. nie uwzględniony w kalkulacji.”. 

W  trakcie  roz

prawy  na  pytanie przewodniczącego zamawiający  dodatkowo  wyjaśnił, 

że  jedna  zamiatarka ma  pojemność  około  5  -  6  Mg.  Na kolejne  pytanie  przewodniczącego 

wskazał, że prawidłowa, miesięczna ilość zmiotek (odpadu o kodzie 20.03.03) to ok. 168 Mg. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  stwierdzono,  że  podstawa  odrzucenia  oferty 

odwołującego  nie  znalazła  potwierdzenia.  Izba  stwierdziła,  że  jeżeli  zamiatarka  ma 

pojemność  6  ton,  to  pięć  kursów  zamiatarki,  o  jakich  wspominał  zamawiający,  daje  30  ton 

wywożonego odpadu dziennie. Gdyby tę ilość przemnożyć przez 22 dni robocze w miesiącu, 

dawałoby  to  660  ton  odpadów  miesięcznie,  a  więc  znacznie  więcej  niż  wskazane  168  ton. 

Nawet  p

rzy  przyjęciu  wskazanej  przez  zamawiającego  ilości  168  ton  wywożonego  odpadu 

miesięcznie i podzieleniu tej ilości przez 22 dni otrzymujemy około 7 ton dziennie. Zaś 7 ton 

z pewnością nie zapełni pięciu zamiatarek, tak jak wyliczał zamawiający. 

Nie  można  się  także  zgodzić  ze  stanowiskiem,  że  odwołujący  nie  wliczył  do  ceny 

oferty kosztów transportu odpadów na wysypisko. Odwołujący w odpowiedzi na pytanie nr 7, 

znajdujące  się  w  wyjaśnieniach  z  dnia  20.03.2019  r.,  poinformował  zamawiającego,  że 

koszty  związane  z  transportem  „zostały  w  kalkulacji  ujęte,  w  większości  bezpośrednio,  a 

mała  część  w  kosztach  pośrednich”.  Odpowiedź  ta  była  prawidłowa  i  odpowiadała 

rzeczywisto

ści.  Rzeczywiście  w  pkt  II  kosztorysu  ryczałtowego  przedstawionego 

zamawiającemu  w  dniu  27  grudnia  2018  r.  znajdowała  się  pozycja  „praca  zamiatarki,  ilość 

79,46  mtg  zamiatania,  ilość  km  2078,4,  zużycie  paliwa  –  35  l  na  100  km”.  Była  to  więc 

pozycja kalkulacji  bezpośrednio odnosząca  się  do analizowanego kosztu transportu,  wszak 

pozycja  ta  dotyczyła  pracy  zamiatarki.  Ponadto  w  kalkulacji  znajdowała  się  też  bardzo 

znacz

ąca  pozycja  „koszty  pośrednie”  o  wartości  aż  63,8%.  Nie  można  było  zatem  zgodzić 

się  z  zamawiającym,  że  odwołujący  miał  nie  ująć  w  swej  kalkulacji  omawianych  kosztów 

transportu odpadów na wysypisko. 


W  dalsze

j  części  uzasadnienia  czynności  odrzucania  oferty  odwołującego 

za

mawiający  zarzucił,  że  odwołujący  miał  nie  ująć  w  swej  kalkulacji  kosztów  pośrednich, 

zysku  itp.  w 

odniesieniu  do  pojazdu  dostawczego  obsługującego  zbiórkę  śmieci  z  koszy 

ulicznych. 

Izba  stwierdziła,  że  tak  opisana  podstawa  odrzucenia  oferty  odwołującego  nie 

znalazła potwierdzenia w zebranym w sprawie materiale dowodowym.  

Wzięto pod uwagę, że w wyjaśnieniach z dnia 27.12.2018 r., odwołujący przestawił w 

pkt  IV  kosztorysu 

kalkulację  usługi  w  zakresie  opróżniania  koszy.  Znalazła  się  tam  m.in. 

pozycja  „praca  samochodu  Volkswagen  Crafter,  77,94  h  pracy,  ilość  przejechanych  km 

692,8, zużycie paliwa 12 l/100”. W pkt IV kosztorysu znajdowały się też pozycje odnoszące 

się  do  amortyzacji  sprzętu  (500  zł),  koszty  naprawy  samochodu  i  obsługi  technicznej, 

przeglądy i konserwacje – 400 zł, ubezpieczenia OC i AC 609,20 zł, koszty nieprzewidziane 

530  zł,  koszty  pośrednie  63,8  %  w  kwocie  4183,05zł,  oraz  zysk  15%.  Nie  można  się  było 

zatem  zgodzić  ze  stanowiskiem  zamawiającego,  jakoby  odwołujący  miał  nie  ująć  w  swej 

kalkulacji  kosztów  pośrednich,  zysku  itp.  w  odniesieniu  do  pojazdu  dostawczego 

obsługującego zbiórkę śmieci z koszy ulicznych. 

W  kolejnej 

części  uzasadnienia  czynności  odrzucenia  zamawiający  wskazał,  że 

odwołujący miał w swej kalkulacji zaniżyć ilości odpadów z opróżniania koszy. Zamawiający 

argumentował,  że  w  przedstawionej  kalkulacji  odwołujący  przyjął  5,2  Mg  odpadu  z  koszy 

średniomiesięcznie. Podniósł, że jest to ilość zaniżona, gdyż według danych z wysypiska w 

Legnicy w lutym 2019 r. zebrano 19,34 Mg, a w marcu 2019 r. - 12,26 Mg 

takich odpadów. 

Wskazał,  że  średnia  ilość  odpadów  z  koszy  kształtowała  się  na  poziomie  15,8  Mg  co  przy 

stawce (ofere

nta) 340 zł daje kwotę 3604 zł miesięcznie, nieujętą w kalkulacji. 

Na  pytanie  p

rzewodniczącego  zamawiający  wskazał  w  trakcie  rozprawy,  że 

po

dawaną  przez  siebie  jako  prawidłową  średnią  miesięczną  ilość  15,8  Mg  odpadów 

odbi

eranych  z  koszy  ulicznych  ustalił  na  podstawie  danych  z  realizowanej,  przejściowej 

umowy  zawartej  z  p

rzystępującym,  która  obejmowała  między  innymi  opróżnianie  koszy  w 

miesiącach lutym i marcu 2019 r. 

Ta  okoliczność  faktyczna  okazała  się  sporna  między  stronami.  Odwołujący  w 

odwołaniu  zaprzeczył  bowiem  twierdzeniom  zamawiającego.  Wskazał,  że  dane  te  zostały 

zawyżone i nie pochodzą jedynie z terenu miasta Legnicy, gdyż  przystępujący swoje usługi 

(odbiór odpadów) świadczy także na terenach innych gmin. 

W  tej  sytuacji  zamawiający  powinien  w  trakcie  postępowania  odwoławczego 

udowodnić, że przystępujący faktycznie zebrał średniomiesięcznie 15,8 Mg odpadów z koszy 

ulicznych  wyłącznie  na  podstawie  analogicznej  umowy  zawartej  z  zamawiającym,  która 

obejmowała opróżnianie koszy w miesiącach lutym i marcu 2019 r. To zamawiający bowiem 

z  tego  faktu 

wywodził  skutek  prawny.  Twierdzenia  zamawiającego  pozostały  gołosłowne, 


gdyż  na  ich  poparcie  nie  przedstawiono  Izbie  żadnego  dowodu. W  związku  z  tym  Izba  nie 

miała  żadnych  podstaw  aby  ustalić,  że  prawidłowa  ilość  odpadów  odbieranych  z  koszy 

ul

icznych powinna wynosić 15,8 Mg miesięcznie, a nie 5,2 Mg. 

W dalszej kolejności zamawiający zarzucił, że stanowisko odwołującego co do ilości 

odpadów  odbieranych  z  koszy  miało  być  wewnętrznie  sprzeczne.  Zamawiający  w 

uzasadnieniu 

czynności  odrzucenia oferty odwołującego argumentował, że odwołujący miał 

kalkulować 5,2 Mg odpadów z koszy, zaś w kolejnych pismach wspominać o 60 Mg.  

Izba stwierdziła, że w kosztorysie znajdującym się w piśmie z dnia 27 grudnia 2018 r. 

odwołujący rzeczywiście skalkulował średniomiesięczną ilość odpadów z koszy ulicznych na 

poziomie  5,2  Mg

.  Dane  te  podał  na  podstawie  średniej  z  11  miesięcy  2018  r.,  zgodnie  z 

prośbą zamawiającego z 19 grudnia 2018 r. Z kolei w wyjaśnieniach z dnia 20 marca 2019 r. 

odwołujący wskazał, że przekazał do zagospodarowania odpady o kodzie 20.03.01 w ilości 

około 60 Mg (odpowiedź na pytanie nr 11). 

Izba  stwierdz

iła,  że  dane  te  nie  są  wewnętrznie  sprzeczne.  Uszło  uwadze 

zamawiającego, że odwołujący w odpowiedzi na pytanie nr 11 wypowiadał się o statystykach 

zdeponowanych odpadów w całym 2018 r. W pytaniu zadanym 18 marca 2019 r., w zakresie 

dotyczącym  opróżniana  koszy,  zamawiający  wyraźnie  prosił  odwołującego  o  podanie  ilości 

odpadów odbieranych z koszy ulicznych „w roku 2018”. Stąd podana ilość 60 Mg dotyczyła 

tego  właśnie  okresu.  W  konsekwencji  informacja  ta  nie  pozostawała  w  sprzeczności  z 

poda

ną w kosztorysie miesięczną ilością 5,2 Mg odpadów z opróżniania koszy.  

W dalszej kolejności zamawiający zarzucił, że odwołujący w ogóle nie zbierał w 2018 

r. opadów o kodzie 20.03.01 (zmieszane odpady komunalne). Powołał się w tym zakresie na 

protokół  kontroli  nr  DL  177/2018  Dolnośląskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony 

Środowiska z dnia 11 grudnia 2018 r. przeprowadzonej u F.H.U. P. W. (załącznik do pisma 

odwołującego z dnia 20 marca 2019 r.).  

Zarzut  nie 

potwierdził  się  w  zebranym  w  sprawie  materiale  dowodowym.  W  trakcie 

r

ozprawy  odwołujący  złożył  w  charakterze  dowodu  karty  przekazania  przez  członka 

konsorcjum 

odwołującego  (F.H.U.  P.  W.)  przystępującemu  odpadów  o  kodzie  20.03.01  w 

roku  2018  r.  Na  fakt  przekazywania  przez  FHU  P.  W. 

tego  rodzaju  odpadów  w  2018  r. 

wskazyw

ało także pismo przystępującego z dnia 19 marca 2019 r., które sam zamawiający 

za

łączył do swej odpowiedzi na odwołanie. Z pisma tego jednoznacznie wynikało, że członek 

konsorcjum 

odwołującego przekazał przystępującemu w 2018 r. 130,96 Mg odpadu o kodzie 

20.03.01,  w  tym  z  dzikich  wysypisk  14,60  Mg

.  Z  powyższych  dowodów  jednoznacznie 

wynikało, że odwołujący zbierał w 2018 r. odpady o kodzie 20.03.01. Powyższych ustaleń nie 

zmienia treść protokołu kontroli  nr  DL 177/2018 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 


Ochrony  Środowiska  z  dnia  11  grudnia  2018  r.  przeprowadzonej  u  F.H.U.  P.  W.. 

Rzeczywiście w treści tego protokołu nie ma informacji o przekazywaniu w 2018 r. odpadów 

o kodzie 20.03.01. Izba wzięła pod uwagę, że przyczyna takiego stanu rzeczy jest nieznana. 

Nie  można  jednak  wykluczyć,  że  kontrola  nie  miała  charakteru  kompleksowego,  ale  -  jak 

wynikało  z  protokołu  –  była  kontrolą  problemową,  pozaplanową  i  interwencyjną.  Nie  bez 

znaczenia jest 

także fakt, że sam organ kontrolujący w  pkt 2 protokołu wyraźnie wskazał, że 

nie stwierdził w trakcie kontroli żadnych naruszeń.  

Reasumując Izba stwierdziła, że zamawiający z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 

90  ust.  3  i  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  odrzucił  ofertę  odwołującego.  W  konsekwencji 

zamawiający  naruszył  także  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  prowadząc  postępowanie  w  sposób 

niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.  

Stosownie  do  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp, 

o  oddaleniu  odwołania  lub  jego 

uwzględnieniu  Izba  orzeka  w  wyroku.  W  pozostałych  przypadkach  Izba  wydaje 

postanowienie

.  Orzeczenie  Izby,  o  którym  mowa  w  pkt  1  sentencji,  miało  charakter 

merytoryczny,  gdyż  odnosiło  się  do  uwzględnienia  oddalenia.  Z  kolei  orzeczenie  Izby 

zawarte w pkt 2 

sentencji miało charakter formalny, gdyż dotyczyło kosztów postępowania, a 

zatem  było  postanowieniem.  O  tym,  że  orzeczenie  o  kosztach  zawarte  w  wyroku  Izby  jest 

postanowieniem  przesądził  Sąd  Najwyższy  w  uchwale  z  8  grudnia  2005  r.  III  CZP  109/05 

(OSN  2006/11/182).  Z  powołanego  przepisu  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  wynika  zakaz 

wydawania przez Izbę orzeczenia o charakterze merytorycznym w innej formie aniżeli wyrok. 

Z  uwagi  zatem  na  zbieg  w  jednym  orzeczeniu  rozstrzygnięć  o  charakterze  merytorycznym 

(pkt  1  sentencji)  i  formalnym  (pkt  2  sente

ncji),  całe  orzeczenie  musiało  przybrać  postać 

wyroku.  

Zgodnie  z  przepisem  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględnia odwołanie w  sytuacji,  jeżeli  stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy,  które miało 

wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Z ww. 

przepisu  wynika,  że  powodem  uwzględnienia  odwołania  może  być  stwierdzenie  jedynie 

kwalifikowanego  naruszenia  ustawy 

Pzp,  a  mianowicie  takiego,  które  wywiera  lub  może 

wywrzeć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania.  W  analizowanej  sprawie  stwierdzone 

naruszenia ustawy Pzp 

mogą mieć istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż zamawiający 

odrzucił ofertę, która może być wybrana jako najkorzystniejsza.  

W  świetle  art.  192  ust.  3  pkt  1  ustawy  Pzp,  uwzględniając  odwołanie,  Izba  może  - 

jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta  - nakazać wykonanie 

lub  powtórzenie  czynności  zamawiającego  lub  nakazać  unieważnienie  czynności 


zamawiającego.  W  konsekwencji  Izba  nakazała  zamawiającemu  unieważnienie  czynności 

odrzucenia oferty odwołującego. 

Wobec powyższego, na podstawie art. 192 ust. 1 i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, 

orzeczono jak w pkt 1 sentencji. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  9  ustawy  Pzp, 

w  wyroku  oraz  w  postanowieniu  kończącym 

postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei 

w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego 

stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6.  

W  niniejszej  sprawie 

odpowiedzialność  za  wynik  postępowania  odwoławczego 

ponosił  zamawiający.  Kosztami  postępowania  obciążono  zatem  zamawiającego.  Na koszty 

postępowania  odwoławczego  składał  się  wpis  uiszczony  przez  odwołującego  w  wysokości 

15.000  zł  oraz  koszty  z  tytułu  wynagrodzenia  pełnomocnika  odwołującego  w  wysokości 

3.600 zł, ustalone na podstawie rachunku złożonego do akt sprawy. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  o  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do 

wyniku  postępowania  -  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp  oraz  w  oparciu  o 

przepis

y § 5 ust. 2 pkt 1 w zw. z § 3 pkt 2 lit. b oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….… 


wiper-pixel