KIO 663/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 663/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

z  udziałem  stron  w dniu  23  kwietnia  2019  r.  w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11 kwietnia  2019  r. 

przez 

wykonawcę GNOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

postępowaniu  prowadzonym  przez  Generalną  Dyrekcję  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

Oddział w Łodzi

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze; 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania; 

zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione 

z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi

Przewodniczący:      ……………….. 


Sygn. akt KIO 663/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Generalna  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Łodzi 

prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Całoroczne,  kompleksowe  utrzymanie  dróg  krajowych  administrowanych 

przez Rejony GDDKiA Oddział w Łodzi z podziałem na 3 części

W dniu 11 kwietnia 2019 r. wykonawca GNOM Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec: 

zaniechania udzielenia wyjaśnień dotyczących treści SIWZ  

ustalenia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 38 ust. 1 w zw. z ust. 

1a oraz art. 22 ust. 1a i art. 23 ust. 6 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W  dniu  23  kwietnia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło  oświadczenie  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania.  Wobec 

powyższego  postępowanie  odwoławcze  –  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp  –  należało 

umorzyć. 

O kosztach post

ępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego  wpisu.  Ponadto,  z  uwagi  na 

to,  że  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  w  dniu 

wyznaczonym  na  posiedzenie  z  udziałem  stron,  Izba  –  na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  b 

przywołanego wyżej rozporządzenia – zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego 

koszty  wynagrodzenia  pełnomocnika  w  kwocie  3.600  zł,  na  podstawie  złożonej  przez 

Zamawiającego faktury. 

Przewodniczący:      ……………….. 


wiper-pixel