KIO 662/19 POSTANOWIENIE dnia 26 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 662/19

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w Warszawie w dniu 26 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  kwietnia  2019  r.  przez  wykonawcę  Comarch 

Healthcare  S.A.  z 

siedzibą  w  Krakowie  w postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Powiat Brzeski 

przy udziale wykonawcy  ASSECO POLAND S.A. 

z siedzibą w Rzeszowie zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

przy  udziale  wykonawcy  KONSULTANT  IT 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w Poznaniu  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Comarch  Healthcare  S.A.  z 

siedzibą  w  Krakowie  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Opolu. 

Przewodniczący:   ……………………… 


Sygn. akt KIO 662/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Powiat  Brzeski  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  „E-szpital  - 

stworzenie  cyfrowego  systemu  informacji  telemedycznej,  gromadzenia,  przetwarzania, 

archiwizacji  danych  dla  Brzeskiego  Centrum  Medycznego  w  Brzegu".  Numer  referencyjny: 

OR.272.1.21.2018. 

Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku 

Urz

ędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  6  grudnia  2018  r.  za  numerem  2018/S  235-536929. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  wyższa  od  kwot 

wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. 

zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  11  kwietnia  2019 

r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Comarch  Healthcare  S.A. 

siedzibą  w  Krakowie  –  dalej  Odwołujący.  Odwołanie  zostało  wniesione  wobec  treści 

wezwania Odwołującego do przeprowadzenia demonstracji próbki pismem z dnia 9 kwietnia 

2019 r. 

W dniu 15 

kwietnia 2019 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca ASSECO POLAND S.A. z siedzibą w Rzeszowie. 

Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu i Odwołującemu. 

W dniu 15 

kwietnia 2019 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił  skuteczne  przystąpienie  wykonawca  KONSULTANT  IT  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Poznaniu.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu i Odwołującemu. 

W  dniu  24  kwietnia  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego - wykonawcy Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie - o wycofaniu 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 11 kwietnia  2019  r. 

Krajow

a  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało  złożone 

prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że odwołanie 

zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 662/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 


regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwo

łującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………. 


wiper-pixel