KIO 66/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 roku

Data: 24 kwietnia 2019

Sygn. akt KIO 66/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Wobec cofnięcia w dniu 28 stycznia 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w dniu 16 stycznia 2019 r. przez wykonawcę Fagus Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  Al.  Krakowska  110/114  00-971  Warszawa  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiaj

ącego  Miasto  Stołeczne  Warszawa  Dzielnica  Bemowo  

ul. Powstańców  Śląskich 70 01-3381 Warszawa  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Fagus  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Warszawie  kwoty  13  50

0  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych 

zero groszy), sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  do

ręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 66/19 

Uzasadnienie 

Zamawiajacy 

–  Miasto  Stołeczne  Warszawa  Dzielnica  Bemowo  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na    zadanie  pn.:  “Utrzymanie  

i  pielęgnacje  zieleni  na  terenie  Dzielnicy  Bemowo  m.  st.  Warszawy  w  latach  2019-2021 

(Numer referencyjny: UD-I- WZP.271.65.2018.SRU) 

— część nr 3 zamówienia”. Ogłoszenie 

o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  

nr numerem 2018/S 200-454794 w dniu 17 

października 2018 r.  

P

ostępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  ograniczonego,  o  wartości 

zamówienia  równej  lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.    Prawo  zamówień  publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „PZP”. 

W  dniu  16  stycznia  2019 

roku  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

odwołanie  wniesione  przez  wykonawcę

Fagus  Spółka  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie 

(zwanego  dalej  Odwołującym)  od  niezgodnych  z  prawem  czynności  Zamawiającego 

podjętych w postępowaniu, polegających na wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 3 

zamówienia złożonej przez Wykonawcę Intatto M. G. . 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu: 

1)    naruszenie  art.  91  ust.  1  PZP  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

w  części  nr  3  zamówienia  złożonej  przez  Wykonawcę  Intatto  M.  G.,  podczas  gdy 

oferta złożona przez ww. Wykonawcę podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 4 PZP w zw. z art. 90 ust. 3 PZP, 

2)    naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z art. 90 ust. 3 PZP poprzez uznanie jako 

najkorzystniejszej  oferty  złożonej  w  części  nr  3  zamówienia  przez  Wykonawcę 

Intatto  M.  G.

,  podczas gdy  wyjaśnienia  ww. Wykonawcy  w  zakresie  rażąco  niskiej 

ceny  złożone przez  ww. Wykonawcę są  lakonicznie i  potwierdzają tym samym,  że 

oferta złożona w części nr 3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia — zatem oferta ta powinna zostać odrzucona, 

3)    naruszeniu  art.  26  ust.  3  PZP  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  PZP  poprzez  zaniechanie 

wezwania Wykonawcy Intatto M. G. 

do złożenia informacji KRK, 

4)    naruszeniu  art.  7  ust.  1  PZP  poprzez  naruszenie  zasad  zachowania  uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 


Wskazu

jąc na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł  o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 3 zamówienia 

dokonanej p

rzez Zamawiającego w dniu 07 stycznia 2019 r. 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert w części nr 3 zamówienia, 

odrzucenie  oferty  w  części  nr  3  zamówienia  złożonej  przez Wykonawcę  Intatto  M. 

G.  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  PZP  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  PZP  wraz  z 

jednoczesnym  ods

tąpieniem  od  wezwania  ww.  Wykonawcy  do  złożenia  informacji 

KRK w trybie art. 26 ust. 3 PZP, 

dokonanie  wyboru  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  w  części  nr  3  zamówienia 

jako najkorzystniejszej. 

W  dniu  28  stycznia  2019 

r.  Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  pismo, 

w  którym  oświadczył,  że  cofa  w  całości  odwołanie  wniesione  16  stycznia  2019  roku 

i prosi o dokonanie zwrotu wpisu. 

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

PZP 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na pods

tawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15 000,00 zł. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel