KIO 661/19 Sygn. akt: KIO 661/19 WYROK dnia 26 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 661/19 

WYROK 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicząca:      Renata Tubisz 

Protokolant:            

Łukasz Listkiewicz  

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2019r. 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  kwietnia  2019  r.  przez  odwołującego 

konsorcjum: 

INFOVER Spółka Akcyjna ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce i AODC Sp. z o.o. 

ul. Zawiła 65L; 30-390 Kraków w postępowaniu powadzonym przez zamawiającego: Gmina 

Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice 

przy udziale wykonawcy wybranego:  CPD System Sp. z o.o., ul. Ignacego Skorupki 13, 05-

220 Zielonka, 

przystępującego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  oraz  nakazuje 

zamawiającemu  przeprowadzenie  ponownej 

oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty po uprzednim odrzuceniu  oferty wykonawcy 

wybranego  

2.  koszta

mi  postępowania  obciąża  Gmina  Starachowice  ul.  Radomska  45,  27-200 

Starachowice 


zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10.000  zł  00  gr 

(słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  konsorcjum: 

INFOVER Spółka Akcyjna ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce i AODC Sp. z o.o. ul. 

Zawiła 65L; 30-390 Kraków tytułem wpisu od odwołania 

zasądza od Gmina Starachowice ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice  kwotę 

00  zł  00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  na  rzecz 

konsorcjum: 

INFOVER Spółka Akcyjna ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce i AODC 

Sp.  z  o.o.  ul.  Zawiła  65L;  30-390  Kraków,  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Kielcach.  

Przewodniczący:      …………..………………………… 


Uzasadnienie 

W  dniu  10.04.2019  r.  Konsorcjum  Firm:  Lider  Konsorcjum  - 

INFOVER  Spółka  Akcyjna,  ul. 

Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Partner Konsorcjum - AODC Sp. z.o.o., ul. Zawiła 65L, 30-390 

Kraków zwany dalej „odwołującym” lub „INFOVER” wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej ul. Postępu 17 a; 02-676 Warszawa. 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzi  Gmina  Starachowice,  ul. 

Radomska 45; 27-200 Starachowice 

zwana dalej „zamawiającym”. 

Znak sprawy nadany przez 

zamawiającego: ZP.271,15.2019.PMag 

Wpis do odwołania został wniesiony w wysokości 10 000 złotych. 

Postępowanie dotyczy:  udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  o  wartości  mniejszej  niż  kwota  określona  w  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) zwaną dalej 

„ustawą”  pod  nazwą:  Zaprojektowanie  oraz  wykonanie  robót  budowlano  -  adaptacyjnych 

pomieszczeń na potrzeby uruchomienia serwerowni głównej i zapasowej wraz z wykonaniem 

infrastruktury technicznej - w ramach Projektu 

„Zwiększenie dostępności e- usług dla miasta 

Starachowice”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  z dnia 

07.03.2019r.  pod  numerem  522  328-N-2019  i  zamieszczone  na  stronie  internetowej 

Zamawiającego  http://bip.um.starachowice.pl  wraz  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia  (zwanej  dalej  „SIWZ”)  oraz  załącznikami  do  SIWZ  stanowiącymi  jej  integralną 

część. 

ODWOŁANIE 

INFOVER 

na podstawie art. 179 ust. 1 w związku z art. 180 ust. 2 pkt 6 oraz 182 ust. 1 pkt 2 

ustawy

, który ma interes w uzyskaniu zamówienia, ponieważ złożył ofertę w przedmiotowym 

postępowaniu  jako  podmiot  zdolny  do  wykonania  zamówienia,  posiadający  w  tym  zakresie 

odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, składa odwołanie i niniejszym: 

I. zaska

rża czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z 

o.o.  ul.  Skorupki  13,  05-220  Zielonka  zwanego  dalej   

„wykonawcą  wybranym”  lub 

„przystępującym  po  stronie  zamawiającego”  lub  „CPD  SYSTEM”  oraz  zarzuca 

nieprawidłowość czynności Zamawiającego w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty przez 


wybór  oferty  Wykonawcy  wybranego    podlegającej  odrzuceniu  oraz  Wykonawcy 

podlegającemu wykluczeniu. 

Ze względu na procesową ostrożność oraz ewentualny wniosek Zamawiającego o odrzucenie 

odwołania  na  podstawie  art.  189  ust.  2  pkt  6  ustawy  Odwołujący  za  wyrokiem  Sądu 

Okręgowego w Lublinie DC Wydział Gospodarczy o sygn. akt DC Ga 502/16 dnia 21 grudnia 

2016 r. oraz dwóch jednobrzmiących uchwał Sądu Najwyższego w sprawach o sygn. III CZP 

56/17 oraz III CZP 58/17 jak również wyroku SN z dnia 23 maja 2018 roku sygn. akt IV CSK 

448/17,  podkreśla,  że  czynność  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  która  winna  podlegać 

odrzuceniu  wypełnia  dyspozycję  przywołanych  przepisów.  Zarzuty  odwołania  od  wyboru 

najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy mogą obejmować także 

zaniechanie wykluczenia Wykonawcy, który złożył ofertę wybraną przez Zamawiającego lub 

zaniechanie odrzucenia oferty, która powinna podlegać odrzuceniu, bowiem zgodnie art. 7 ust. 

3  ustawy,  zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami 

ustawy. 

II, 

Czynnościom Zamawiającego zarzucam naruszenie przepisów ustawy: 

1. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 u

stawy poprzez wybór oferty Wykonawcy wybranego, 

której treść nie odpowiada treści SIWZ; 

2. art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy przez wybór oferty Wykonawcy 

CPD SYSTEM, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

3. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy przez wybór oferty Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o., który 

w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd 

Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

4. art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy przez wybór oferty Wykonawcy CPD 

SYSTEM, który podlega wykluczeniu; 

III.  W  związku  z  podniesionymi  powyżej  zarzutami  dotyczącymi  dokonania  przez 

Zamawiającego  czynności  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  wnoszę  o  uwzględnienie 

odwołania i w związku z art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienie czynności Zamawiającego polegającej na wyborze oferty najkorzystniejszej 

Wykonawcy CPD SYSTEM; 

2. unieważnienie czynności Zamawiającego dotyczącej oceny ofert; 

powtórzenie czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej; 


wykonaniu czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na mocy przepisów ustawy, 

polegającej na wykluczeniu z postępowania Wykonawcy CPD SYSTEM oraz odrzuceniu jego 

oferty; 

5. wyboru oferty najkorzystniejszej INFOVER. 

IV. 

Wniósł odwołujący o dopuszczenie do niniejszego odwołania załączonych dokumentów i 

dowodów oraz z uwagi na charakter sprawy (np. brak odtajnienia części dokumentacji przez 

Zamawiającego)  zastrzegł  możliwość  wniesienia  dodatkowych  dokumentów  i  dowodów  na 

dalszym etapie postępowania. 

V. 

Odwołujący informuję, że: 

ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  ponieważ  prowadzi  działalność  gospodarczą  w 

zak

resie  objętym  przedmiotem  zamówienia  oraz  złożył  ważną  ofertę  niepodlegającą 

odrzuceniu. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego ww. przepisów ustawy Odwołujący, 

posiadając  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  poniósł  szkodę.  Zamawiający  dokonując  w 

sposób  nieprawidłowy  oceny,  badania  i  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  pozbawił 

Odwołującego  możliwości  realizacji  zamówienia.  W  przypadku  uwzględnienia  zarzutów 

Odwołującego  i  wykonanie  czynności  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami prawa, spowodo

wałoby wybór oferty Odwołującego, jako oferty najkorzystniejszej. 

Powyższe  uprawnia  Odwołującego  do  wniesienia  odwołania  zgodnie  z  dyspozycją  art.  179 

ust. 1 ustawy. 

Odwołujący  dochował  ustawowego  terminu  na  wniesienie  odwołania  -  Zamawiający 

przekazał Odwołującemu informację o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 05.04.2019 r. 

drogą elektroniczną. 

Kopia  odwołania  została  przekazana  Zamawiającemu  z  zachowaniem  terminu,  o  którym 

mowa w art. 180 ust. 5 ustawy. 

VI. 

Wnoszę o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania 

odwoławczego w tym kosztów doradztwa prawnego oraz zastępstwa zgodnie z dokumentami 

przedstawionymi przez Odwołującego w tym zakresie. 

UZASADNIENIE 

I. Stan faktyczny. 

1.  Zamawiający  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwota określona w art 11 ust. 8 ustawy. 

W  postępowaniu  ofertę  złożyło  dwóch  Wykonawców  -  Odwołujący  Konsorcjum  Firm  Lider 

Konsorcjum  - 

1NF0VER  Spółka  Akcyjna,  ul.  Zagnańska  61,  25-528  Kielce,  Partner 


Konsorcjum  - 

AODC  Sp.  z.o.o.,  ul.  Zawiła  65L,  30-390  Kraków  oraz  Wykonawca  CPD 

SYSTEM Sp. z o.o. ul. Skorupki 13, 05-

220 Zielonka, Termin składania i otwarcia ofert został 

wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 25.03.2019 r. 

2. W dniu 29.03.2019 r. Lider Konsorcjum - INFOVE

R Spółka Akcyjna, ul. Zagnańska 61, 25-

528 Kielce złożył pismo z dnia 28.03.2019 r. do Zamawiającego (treść pisma stanowi załącznik 

do  niniejszego  odwołania)  z  informacją  o  braku  wymaganego  doświadczenia  w  zakresie 

wykonania  sieci  światłowodowej  w  technologii  mikrokanalizacji  oraz  nieposiadania 

dokumentów  i  ważnych  certyfikatów  przez  Wykonawcę  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o. 

uprawniających go do zaprojektowania i rozbudowy istniejącego systemu sieci światłowodowej 

będącej częścią zamówienia, dla którego gwarancji udziela firma FIBRAIN. Na potwierdzenie 

powyższego, wraz z przedmiotowym pismem Lider Konsorcjum - INFOVER Spółka Akcyjna, 

ul.  Zagnańska  61,  25-528  Kielce  złożył  oświadczenie  producenta  -  firmy  FIBRAIN 

potwierdzające stan faktyczny w tym zakresie, 

3. W odpowiedzi na pismo z dnia 28.03.2019 r. Lidera Konsorcjum - 

INFOVER Spółka Akcyjna, 

ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce Zamawiający odpowiedział pismem z dnia 05.04.2019 r. 

(treść pisma stanowi załącznik do niniejszego odwołania) m. in. „Pismo Wykonawcy INFOVER 

wpłynęło przed złożeniem przez Wykonawcę CPD SYSTEM dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek do wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania, wymienionych w pkt 7 Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (zwanej 

dale

j  „SIWZ”).  Po  dokonaniu  rzetelnego  badania  oferty  wraz  ze  złożonymi  na  wezwanie 

Zamawiającego  dokumentami,  komisja  stwierdziła,  że  Wykonawca  CPD  SYSTEM  spełnia 

wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  i 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  dotyczące  zdolności  zawodowych  i  technicznych  oraz  sytuacji 

finansowej w powyższym postępowaniu, co potwierdził jednoznacznie w ofercie i złożonych 

dokumentach,” 

W  dniu  05.04.2019  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej - 

wybierając ofertę Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o. 

II. Uzasadnienie prawne. 

1.  Niespełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  łub 

zawodowej przez Wykonawcę CPD SYSTEM Sp. z o.o. 

ł) W SIWZ Rozdział 6 pkt II ppkt 1 lit a) tiret drugie Zamawiający zdefiniował warunek udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  o  następującej  treści 

„wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania  ofert  co  najmniej  jednej  roboty  budowlanej  zawierającej  w  swoim  zakresie 


wykonanie  sieci  światłowodowej  w  systemie  mikrokanalizacji  o  wartości  co  najmniej  200 

000,00  zł  brutto.”  Należy  podkreślić,  że  Zamawiający  w  treści  przedmiotowego  warunku 

udziału  w  postępowaniu  skonkretyzował  dwa  istotne  elementy  -  po  pierwsze:  wskazał,  że 

Wykonawca  musiał  wykonać  sieć  światłowodową  w  systemie  mikrokanalizacji,  a  po  drugie 

wartość  sieci  światłowodowej  w  systemie  mikrokanalizacji,  którą  Zamawiający  określił  na 

poziomie co najmniej 

200 000 zł brutto. 

Rodzaj  technologii  w  jakiej  ma  być  wykonana  sieć  światłowodowa  w  ramach 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został określony przez 

Zamawiającego  w  sposób niebudzący  wątpliwości  w  Programie  Funkcjonalno  -  Użytkowym 

(zwanym  dalej  PFU)  stanowiącym  integralną  część  SIWZ  -  Zamawiający  w  sposób 

jednoznaczny  wskazał,  że  sieć  światłowodowa  musi  zostać  zbudowana  w  systemie 

mikrokanalizacji. Przedmiotowa informacja 

została również potwierdzona w dokumencie pn. 

Wyjaśnienia  nr  2  do  SIWZ  opublikowanych  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu 

19.03.2019  r.  i  w  którym  jednocześnie,  Zamawiający  nie  wyraził  zgody  na  rozbudowę 

istniejącej sieci światłowodowej w innej technologii niż mikrokanalizacja. Fakt ten dowodzi, że 

dla Zamawiającego istotnym jest wykonanie sieci światłowodowej (obejmujące jednocześnie 

rozbudowę  sieci  już  istniejącej)  w  systemie  mikrokanalizacji,  czemu  dał  świadectwo  w  tak 

skonkretyzowanym  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Należy  podkreślić,  że  nie  można 

traktować  jako  technologie  równoważne  czy  też  utożsamiać  wykonania  prac  w  systemie 

mikrokanalizacji z pracami wykonanymi w systemie kanalizacji standardowej czyli wykonanej 

w oparciu o rury pierwotne o średnicy 110 mm, rury wtórne średnicy 40mm/32 mm i rurociągi 

o średnicy 40 mm, są to bowiem dwa zupełnie różne systemy wykonywania prac. 

3)  Na  potwierdzenie  spełnienia  przedmiotowego  warunku  udziału  w  postępowaniu, 

Zamawiający  wymagał  złożenia  wykazu  robót  budowlanych  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju, 

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, 

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z o.o. przedstawił referencję wystawioną przez Asseco Poland 

S.A. wystawioną w dniu 17.08.2016 r., z treści której jednoznacznie wynika, że Wykonawca 

CPD SYSTEM Sp. z o.o. wykonał prace polegające na budowie i modernizacji kanalizacji oraz 

wykonaniu przyłączy teletechnicznych do operatorów teletechnicznych. Opis ten nie wskazuje, 

że  wykonane  prace  dotyczą  mikrokanalizacji  tylko  budowy  standardowej  kanalizacji  czyli 

wykonanej w oparciu o rury pierwotne o średnicy 110 mm, rury wtórne średnicy 40mm/32 mm 

lub rurociągi kablowe o średnicy 40 mm. Ponadto, Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z o.o. w 

złożonym  wykazie  robót  budowlanych  wskazał  i  oświadczył,  że  wykonał  prace  obejmujące 

wykonanie  sieci  światłowodowej  w  systemie  mikrokanalizacji,  jednak  z  przedmiotowego 

wykazu nie wynika, że system mikrokanalizacji miał wartość nie mniejszą niż 200 000 zł brutto. 


Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  w  wykazie  robót  poświadcza,  iż  wykonał  sieć 

światłowodową o wartość przekraczającej 200 000 zł brutto, ale jednoznacznie nie wskazuje, 

że użyta technologia oparta była na systemie mikrokanalizacji o wartości powyżej 200 000 zł 

brutto. Należy zatem zauważyć, że Zamawiający uznał spełnienie przedmiotowego warunku 

udziału  w  postępowaniu  na  zasadzie  nadinterpretacji  czy  dowolności  interpretacji  treści 

przedstawionych w omawianych dokumentach, a nie na podstawie ich faktycznego znaczenia. 

Zamawiający  nie  może  w  sposób  dowolny  interpretować  zapisów  dokumentów 

przedstawianych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu.  Treść 

dokumentów  przedstawianych  przez  Wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego należy interpretować sensu stricto. 

Należy  uznać,  że  Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  potwierdził  spełniania 

przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu w złożonych dokumentach, ponieważ nie 

wynika  z  nich

,  że  Wykonawca  wykonał  robotę  budowlaną  obejmującą  swoim  zakresem 

wykonanie sieci światłowodowej w systemie mikrokanalizacji, którego to wartość wynosiła co 

najmniej 200 000,00 zł brutto. 

Ponadto,  zgodnie  z  wiedzą  Odwołującego  (na  podstawie  posiadanych  materiałów 

dowodowych) przedmiotowa robota budowlana nie obejmowała swoim zakresem wykonania 

sieci  światłowodowej  w  systemie  mikrokanalizacji,  a  co  za  tym  idzie,  że  Wykonawca  CPD 

SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  dysponuje  wymaganą  przez  Zamawiającego  wiedzą  i 

doświadczeniem,  co  zostało skonkretyzowane w  warunku  udziału w  postępowaniu  w  SIWZ 

Rozdział 6 pkt II ppkt 1 lit a) tiret drugie. 

Odwołujący  wskazuje  również,  że  w  dokumentacji  dotyczącej  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego (stanowiącej załącznik do niniejszego odwołania), którego przedmiot 

zamówienia realizował Wykonawca CPD SYSTEM Sp, z o.o. w Wojewódzkim Samodzielnym 

Zespole  Publicznych  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  im.  prof.  Eugeniusza  Wilczkowskiego  w 

Gostyninie,  ul.  Zalesie  1,  09-

500  Gostynin  zostały  określone  wymogi  wykonania  sieci 

światłowodowej w metodzie tradycyjnej bez użycia technologii mikrokanalizacji. 

W punkcie 2.1.1.2 Programu Funkcjonalno-

Użytkowego dla w/w lokalizacji zamieszczona jest 

informacja  o  istniejącej  kanalizacji  na  teranie  Szpitala  oraz  wskazany  jest  wymóg  dla 

Wykonawcy wykonania instalacji kabli światłowodowych jedno modowych 12 włóknowych. W 

żadnym  miejscu  w  dokumencie  PFU  nie  ma  wymogu  dla  tej  lokalizacji  budowy 

mikrokanaliazcji, a dodatkowo w szczegółowych wymaganiach podpunkt 3.3 „Przepisy prawne 

i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia  budowlanego”  podpunkt 

38,39,40,41 zamawi

ający nakazuje wykonanie kanalizacji zgodnie z normami ZN-TP S.A.-011, 

ZN-TP S.A.-012, ZN-TP S.A.-013, ZN-TP S.A.-

017. Normy te precyzują standard wykonania 


kanalizacji w rurach o minimalnej średnicy 32 mm a więc nie w systemie mikrokanalizacji. W 

systemac

h  mikrokanalizacji  stosuje  się  dedykowane  pojedyncze  mikrorurki  o  średnicach 

zewnętrznych  do  16  mm  lub  wiązki  tych  mikrorur.  Ta  definicja  jest  zgodna  z  definicją 

„mikrokanalizacji”  określoną  w  oficjalnym  dokumencie  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej" 

Zasad 

dostępu hurtowego do sieci zrealizowanych w ramach II konkursu w ramach działania 

1.1  POPC  dla  gospodarstw  domowych  - 

rekomendacja  Prezesa  Urzędu  Komunikacji 

Elektronicznej " z marca 2018 roku gdzie system dla mikrokanalizacji” został jednoznacznie 

zdefiniowany  jako  - 

„Kanalizacja  Kablowa  wykonana  z  wykorzystaniem  pojedynczych 

Mikrorurek o średnicach zewnętrznych w zakresie 5-16 mm lub ich wiązek”. 

5)W związku z powyższym należy jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca CPD SYSTEM 

Sp. z o.o. nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie, 

co  stanowi  naruszenie  art.  22  ust.  1  pkt  2  ustawy  i  powoduje  konieczność  wykluczenia 

Wykonawcy  w  trybie  art.  24  ust.  1  pkt  12.  Dodatkowo,  nie  sposób  zaprzeczyć,  że  zapis 

skonstruowany przez Wyko

nawcę CPD SYSTEM Sp. z o.o. w wykazie robót budowlanych w 

kolumnie „Wartość zł brutto” cyt. „Powyżej 200 000 Dotyczy sieci światłowodowej” jest zapisem 

(informacją) wprowadzającym w błąd Zamawiającego mogącym mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W  ocenie  Odwołującego  przywołany  zapis  faktycznie  miał  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zgodnie z 

treścią art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy. Mając 

na uwadze powyższą argumentację, stan faktyczny oraz prawny, na podstawie art. 24 ust. 4 

w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 i 17 ustawy oferta Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o. podlega 

odrzuceniu. 

1. Treść oferty nie odpowiada treści SfWZ. 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i rozbudowę istniejącej 

infrastruktury  światłowodowej  na  terenie  miasta  Starachowice  w  tym  przyłączenie  budynku 

Krytej  Pływalni  przy  ul.  Szkolnej  14  (ok.  400  m);  przyłączenie  budynku  Galerii  Handlowej 

"Skałka"  (Dziennego  Domu  Seniora  „Manhattan”)  przy  al.  Armii  Krajowej  28  (ok.  580  mb); 

połączenie budynku szkolnego przy ulicy Leśnej 2 z szafą pasywną przy ogrodzeniu szkoły 

(nowy  odcinek  mikrokanalizacji  -  ok.  50 

m);  połączenie  serwerowni  głównej  z  serwerownią 

zapasową (budowa mikrokabla w istniejącej mikrokanalizacji miejskiej sieci światłowodowej - 

ok.  4730  m).  Zamawiający  w  PFU  stanowiącym  integralną  część  SIWZ  jako  jedno  z 

podstawowych wymagań dotyczących budowy sieci światłowodowej wskazał, że „Nawiązanie 

do  istniejącej  sieci  oraz  budowę  nowych  elementów  może  wykonywać  osoba/finna 

dysponująca  odpowiednimi  certyfikatami  dotyczącymi  istniejącego  i  budowanego  systemu 


mikrokanalizacji.”  Ponadto,  w  dalszej  części  dokumentu  Zamawiający  wskazał,  że  „Gmina 

Starachowice  jest  właścicielem  miejskiej  sieci  światłowodowej  zbudowanej  w  systemie 

mikrokanalizacji  z  wykorzystaniem  rur  doziemnych  dwupłaszczowych  typu  MT-DBP.”  oraz 

wskazał,  że  „W  ramach  rozbudowy  należy  zachować  dotychczasową  strukturę  sieci  oraz 

zastosowane  standardy  w  celu  zachowania  gwarancji  systemowej  producenta  istniejącej 

infrastruktury”,  a także opisał  w  jaki  sposób  należy  wykonać nowe przyłącza rozbudowując 

istniejącą  sieć  światłowodową  wraz  z  podaniem  niezbędnych  informacji  w  zakresie 

parametrów  technicznych  istniejącej  sieci  oraz  jej  rozbudowy.  Swoje  stanowisko  dotyczące 

technologii, w jakiej ma zostać przeprowadzona rozbudowa istniejącej sieci światłowodowej 

(tj.  w  technologii  mikrokanalizacji)  Zamawiaj

ący  wyraził  również  w  dokumencie  pn. 

Wyjaśnienia  nr  2  do  SIWZ  opublikowanych  na  strome  internetowej  Zamawiającego  w  dniu 

19.03.2019 r. Jednocześnie Zamawiający w przedmiotowym piśmie wskazał, że „Istniejąca 

sieć  światłowodowa  jest  objęta  gwarancją  systemową  dostawcy  istniejącego  systemu  firmy 

Fibrain  i  należy  ją  utrzymać.  W  związku  z  jej  rozbudową  należy  zachować  istniejącą 

funkcjonalność i zastosowane standardy wybudowanej sieci światłowodowej opisane w PFU.” 

Przedmiotowe  wyjaśnienie  Zamawiającego,  zgodnie  z  wiedzą  Odwołującego  nakłada  na 

Wykonawcę  obowiązek  utrzymania  istniejącej  gwarancji  systemowej  udzieloną  przez 

Producenta  FIBRAIN,  który  to  wymaga,  żeby  Wykonawca  dokonujący  projektowania  i 

wykonujący  rozbudowę  istniejącej  sieci  światłowodowej  posiadał  ważne  i  wydawane  przez 

niego uprawnienia i certyfikaty, jako gwarantujące należyte i zgodne z wymogami technicznymi 

producenta  oraz  standardami  wykonanie  prac  rozbudowy  istniejącej  sieci  światłowodowej. 

Wykonanie rozbudowy istniejącej sieci światłowodowej przez Wykonawcę, który nie posiada 

ważnych  uprawnień  i  certyfikatów  wydanych  przez  Producenta  FIBRAIN  wiązałoby  się  dla 

Zamawiającego  z  ryzykiem  utraty  udzielonej  przez  Producenta  FIBRAIN  gwarancji 

systemowej na całą sieć światłowodową wykonaną w mieście Starachowice. 

Odwołujący pismem z dnia 28.03.2019 r. przekazał Zamawiającemu oświadczenie (treść 

pisma stanowi załącznik do niniejszego odwołania) Producenta FIBRAIN, który oświadczył, że 

Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  posiada  odpowiednich  uprawnień  i  ważnych 

certyfikatów  uprawniających  ją  do  zaprojektowania  i  rozbudowy  istniejącego  systemu  sieci 

światłowodowej  producenta  FIBRAIN,  będącego  częścią  przedmiotowego  zamówienia. 

Zgodnie  z  wiedzą Odwołującego  oraz  oświadczeniem  Producenta  FIBRAIN, Wykonawca w 

zakresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  niniejszego  postępowania,  zobowiązany  jest 

zaprojektować  oraz  dokonać  rozbudowy  istniejącej  sieci  światłowodowej  w  technologii 

mikrokanalizacji  systemu  MetroJET,  celem  zachowania  parametrów  wydajnościowych  sieci 

oraz gwarancji systemowej Producenta FIBRAIN dla istniejącej już sieci, której termin upływa 

w  październiku  2023  r.  Zaprojektowanie  oraz  dokonanie  rozbudowy  istniejącej  sieci 


światłowodowej,  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  określonymi  w  dokumentacji 

przetargowej,  jest  możliwe  przez  Wykonawcę  posiadającego  odpowiednie  certyfikaty,  tj. 

Certyfikowany  Projektant  systemu  mikrokanalizacji  Metro  JET  Certyfikowany  Instalator 

systemu  mikrokanalizacji  Metro  JET  - 

stopień  I  oraz  Certyfikowany  Instalator  systemu 

mikrokanalizacji  MetroJET  - 

stopień  II,  których  jak  wykazano  powyżej  Wykonawca  CPD 

SYSTEM Sp. z o.o. nie posiada., a których Zamawiający wymagał formułując zapis: „budowę 

nowych  elementów  może  wykonywać  osoba/firma  dysponująca  odpowiednimi  certyfikatami 

do

tyczącymi  istniejącego  i  budowanego  systemu  mikrokanalizacji”.  Nieposiadanie 

przedmiotowych certyfikatów przez Wykonawcę CPD SYSTEM Sp. z o.o. jest istotne również 

dlatego, iż przedmiotowe certyfikaty, zgodnie z wiedzą Odwołującego, nie są w chwili obecnej 

wydawane, a termin wznowienia tego procesu nie jest na dzień dzisiejszy znany. 

Istotną kwestią dla analizowanego zagadnienia jest system wydawania certyfikatów przez 

Producenta  FIBRAIN.  Polega  on  na  tym,  że  certyfikat  jest  wydawany  osobie  posiadającej 

niezbędna  wiedzę,  biorącej  udział  w  procesie  certyfikacji  a  następnie  bezpośrednie 

powiązanie danego certyfikatu posiadanego przez osobę fizyczną (pracownika) z podmiotem 

prowadzącym  działalność  gospodarczą  w  danym  obszarze  (pracodawcą).  W  sytuacji 

rozwiązania  stosunku  pracy  pomiędzy  pracodawcą  a  pracownikiem  posiadane  certyfikaty 

trącą  zarówno  pracodawca,  jak  i  pracownik,  certyfikat  automatycznie  traci  swoją  ważność. 

Mając na uwadze system wydawania certyfikatów przez Producenta FIBRAIN oczywistym jest, 

ja

k  wykazano  powyżej,  że Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  posiada  niezbędnych 

kwalifikacji  uprawniających  go  do  zaprojektowania  i  rozbudowy  istniejącego  systemu  sieci 

światłowodowej. 

Dodatkowo,  należy  zwrócić  również  uwagę  na  kwestie  dotyczącą  Wykazu  osób 

przedstawionego przez Wykonawcę CPD SYSTEM Sp. z o.o. Pomimo, że Wykonawca CPD 

SYSTEM  Sp.  z  o.o.  objął  tajemnicą  przedsiębiorstwa  treść  przedmiotowego  wykazu  (a  o 

odtajnienie, którego to Odwołujący wystąpił do Zamawiającego pismem z dnia 08.04.2019 r., 

a następnie z dnia 10.04.2019 r.), w kontekście tego co powyżej, może podlegać analizie w 

niniejszym odwołaniu. Stosownie do wymagań Zamawiającego określonych w dokumentacji 

dotyczącej  niniejszego  postępowania,  Wykonawca  musi  dysponować  osobami  o 

odpowied

nich  kwalifikacjach  zawodowych,  doświadczeniu  i  wykształceniu  niezbędnym  do 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zarówno  w  zakresie  projektowania  jak  i  kierowania 

robotami.  Bezspornym  pozostaje  fakt,  jak  wykazano  powyżej,  iż  jednym  z  wymaganych 

obszarów, w zakresie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnego  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  są  kwalifikacje  i  wykształcenie,  które 

dotyczą  projektowania  i  rozbudowy  istniejącego  systemu  sieci  światłowodowej  producenta 

FIBRAIN. 

Wykonawca zobowiązany był wskazać w Wykazie osoby, które skieruje do realizacji 


zamówienia  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakres wy

konywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi 

osobami. W przedmiotowym wykazie Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z o.o. 

nie mógł wskazać 

osób  posiadających  niezbędne  kwalifikacje  zawodowe,  doświadczenie  i  wykształcenie  w 

obszarze  projektowania  i  kierowania  robotami  w  zakresie  zaprojektowania  i  rozbudowy 

istniejącej infrastruktury światłowodowej na terenie miasta Starachowice w systemie FIBRAIN, 

ponieważ  skoro  sam  nie  posiada  niezbędnych  certyfikatów,  tj.  Certyfikowany  Projektant 

systemu  mikrokanalizacji  MetroJET  Certyfikowany  Instalator  systemu  mikrokanalizacji 

MetroJET  - 

stopień  I  oraz  Certyfikowany  Instalator  systemu  mikrokanalizacji  MetroJET  - 

stopień  II,  to  zgodnie  z  systemem  certyfikacji  FIBRAIN  nie może także dysponować  osobą 

p

osiadającą ważne i aktualne certyfikaty. Bezspornym jest zatem fakt, że Wykonawca CPD 

SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  mógł  wykazać  osób  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie i wykształcenie w obszarze projektowania i kierowania robotami w 

omawianym zakresie. 

Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  poświadczył,  iż  będzie  dysponować  osobami 

posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne 

do  wykonania  zamówienia  publicznego  w  całości,  w  tym  do  zaprojektowania  i  rozbudowy 

istniejącej  sieci  światłowodowej  objętej  gwarancją  systemową  Producenta  FIBRAIN. 

Jednocześnie  Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  w  swojej  ofercie  nie  powołuje  się  na 

zasoby  innych  podmiotów  i  brak  jest  także  zobowiązania  innego  podmiotu  do  oddania  do 

dyspozycji Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o. niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia,  zatem  będzie  dysponować  osobami  biorącymi  udział  w  realizacji  zamówienia, 

jako  zasobami  własnymi.  Zatem  zgodnie  z  zasadami  certyfikacji  Producenta  FIBRAIN 

certyfikaty te musiałby posiadać Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z o.o. oraz jego pracownicy. 

Pomimo, iż Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z o.o. zastrzegł dane osobowe osób wskazanych 

do realizacji zamówienia jako tajemnica przedsiębiorstwa, na podstawie informacji zawartych 

w oświadczeniu Producenta FIBRAIN istnieje pewność, że Wykonawca CPD SYSTEM Sp. z 

o.o. ani żaden jego pracownik nie posiadają ważnych uprawnień i certyfikatów wydanych przez 

Producenta FIBRAIN w przedmiotowym zakresie. 

6)  Bezspornym  pozostaje  zatem 

fakt,  że  Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie  ma 

możliwości realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, gdyż jako podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą nie posiada ważnych uprawnień i certyfikatów wydanych 

przez Producenta FIBRAIN, oznac

za to także, że osoby, które zostały wskazane do realizacji 

zamówienia  nie  posiadają  ważnych  uprawnień  i  certyfikatów  wydanych  przez  Producenta 

FIBRAIN  uprawniających  do  zaprojektowania  i  dokonać  rozbudowy  istniejącej  sieci 


światłowodowej,  o  czym  Odwołujący  informował  w  piśmie  do  Zamawiającego  z  dnia 

28.03.2019 r. załączając oświadczenie Producenta FIBRAIN. 

Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą „niezgodność treści oferty z treścią SIWZ w rozumieniu 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy polega na niezgodności zobowiązania, które Wykonawca wyraża w 

swojej  ofercie  i  przez  jej  złożenie  na  siebie  przyjmuje,  z  zakresem  zobowiązania,  które 

Zamawiający  opisał  w  SIWZ  i którego  przyjęcia oczekuje”.  Zamawiający  w  SIWZ  wymagał, 

żeby  oferta  Wykonawcy  wyrażała  zobowiązanie  Wykonawcy  do  wykonania  całości 

zamówienia,  tak  aby  gwarancja  systemowa  producenta  na  istniejącą  sieć  światłowodową 

została  utrzymana,  a  tym  samym  Wykonawca  miał  w  swojej  ofercie  zapewnić  spełnienie 

wszystkich  wymogów  dla  jej  utrzymania,  czego  Wykonawca  CPD  SYSTEM  Sp.  z  o.o.  nie 

zapewni

ł i tym samym oferta Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o. podlega odrzuceniu jako 

niezgodna z zapisami SIWZ. 

Mając  na  uwadze  informacje  przedstawione  powyżej,  Odwołujący  wykazał,  że  treść 

oferty Wykonawcy CPD SYSTEM Sp. z o.o. de odpo

wiada treści SIWZ, a więc powinna zostać 

odrzucona  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy,  o  co  Odwołujący  wnosi  w  petitum 

niniejszego 

odwołania. 

Pismem z dnia 23 kwietnia 2019 

roku zamawiający udzielił odpowiedzi wnosząc o oddalenie 

odwołania w całości jako bezzasadnego. 

Zamawiający skierował pismo adresując do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie 

Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa. 

Wskazał, że odpowiedź dotyczy odwołania odwołującego: Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum 

— INFOVER S.A. ul. Zagnańska 61, 25 — 528 Kielce, Partner Konsorcjum — AODC Sp. z 

o.o. ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków i , którym jest Gmina Starachowice, ul. Radomska 45, 27-

200 Starachowice reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego M.W. 

Pismo 

zostało złożone na posiedzenie dnia 24 kwietnia 2019 r. g. 13.00 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ODWOŁANIE 

Działając na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego 

—  Gminy  Starachowice,  ul.  Radomska 45,  na  podstawie udzielonego mi  przez  Prezydenta 

Miasta Starachowice pełnomocnictwa, ustosunkowując się do treści odwołania wniesionego w 

dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Odwołującego — Konsorcjum firm INFOVER S.A. i AODC Sp. 

z  o.o.  od  niezgodnych  z  przepisami  ustawy  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Zaprojektowanie  oraz  wykonanie 


robót  budowlano  —  adaptacyjnych  pomieszczeń  na  potrzeby  uruchomienia  serwerowni 

głównej  i  zapasowej  wraz  z  wykonaniem  infrastruktury  technicznej  —  w  ramach  Projektu 

„Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice” 

wnoszę  o  oddalenie  odwołania  jako  nieuzasadnionego  w  całości  z  uwagi  na  fakt,  iż 

Zamawiający  dokonał  prawidłowej  oceny  oferty  i  słusznie  uznał  ofertę  Wykonawcy  CPD 

SYSTEM Sp. z o.o. ul. Skorupki 13, 05 

— 220 Zielonka za najkorzystniejszą. 

UZASADNIENIE 

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Konsorcjum  Wykonawców  INFOVER  S.A.  i  AODC  Sp.  z  o.o., 

odnosząc  się  do  zarzutu  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty,  która  miałaby  podlegać 

odrzuceniu a Wykonawc

ą podnoszę iż Zamawiający prawidłowo uznał ofertę CPD SYSTEM 

Sp.  z  o.o.  za  odpowiadającą  wymaganiom  postawionym  w  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  a  Wykonawca  wykazał  spełnienie  określonych  w  niej  warunków 

udziału w postępowaniu. 

W  szczególności  odpowiadając  na  zarzut  postawiony  w  części  II  pkt.  I  uzasadnienia 

odwołania,  dotyczący  braku  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

wymaganeg

o  doświadczenia  i  złożenia  wykazu  robót  wprowadzającego  Zamawiającego  w 

błąd  co  do  wartości  i  rodzaju  technologii  wykonanej  sieci  światłowodowej,  SIWZ  wyraźnie 

określa w punkcie 7. ppkt 3) lit. g), w jaki sposób i dokumentami o jakiej treści Wykonawca 

potw

ierdza  doświadczenie  zawodowe  wymagane  przez  Zamawiającego.  Zgodnie  z  jego 

treścią, Wykonawca przedstawia oświadczenie własne w formie wykazu robót budowlanych 

spełniających  kryteria,  oraz  dowody  w  formie  referencji  potwierdzające  czy  roboty  zostały 

wykona

ne  należycie.  SIWZ  nie  wymaga,  aby  również  referencje  zawierały  określane  dane, 

takie jak szczegółowy zakres realizowanych w ramach zamówienia czynności, ich wartość czy 

zastosowaną technologię. Mają one potwierdzać jakość wykonania prac a nie ich zakres. 

Zamawiający  w  trakcie  oceny  spełnienia  warunku  posiadania  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej  bierze  pod  uwagę  całe  oświadczenie  w  tym  zakresie,  posiłkując  się  treścią 

referencji które mają — jak już to było podkreślone potwierdzać jakość  prac. Oświadczenie 

wykonawcy zawarte w Wykazie Robót na stronie 19 Dokumentów Załączonych do Oferty CPD 

SYSTEM Sp. z o.o. czytane w całości (wszystkie rubryki tabeli łącznie) nie budzi wątpliwości 

Zamawiającego, że Wykonawca deklaruje posiadanie doświadczenia w realizacji zadania typu 

wymaganego  w  SIWZ  o  wskazanej  tam  wartości  minimalnej  a  referencje  potwierdzają,  iż 

modernizacja  sieci  i  serwerowni  w  21  obiektach  nie  tylko  w  Wojewódzkim  SZPZOZ  w 

Gostyninie.  została  wykonana  prawidłowo  i  z  należytą  starannością.  Opierając  się  więc  na 

żądanych  w  Specyfikacji  oświadczeniach  i  dowodach,  Zamawiający  nie  miał  podstaw  aby 


poddawać pod wątpliwość właściwe doświadczenie Wykonawcy, spełniające wymogi udziału 

w postępowaniu. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  przedstawionego  w  części  II  pkt.  2  uzasadnienia  tj.  niezgodności 

oferty z treścią SIWZ, należy podkreślić, że w żadnym miejscu ani w Specyfikacji ani w PFU 

Zamawiający  nie  wymaga,  aby  ewentualne  certyfikaty  i  uprawnienia  mają  być  wydane 

wyłącznie  na  rzecz  Wykonawcy,  z  którym  zostanie  zawarta  umowa.  Oba  te  dokumenty 

opisujące wymogi projektowania i realizacji zadania określają jedynie, że czynności związane 

z  podłączeniem  do  sieci  już  istniejącej  i  budowę  nowych  elementów  wykonywać  może 

osoba/firma dysponująca odpowiednimi certyfikatami. Może to więc być podmiot realizujący 

prace  na  zlecenie  Wykonawcy.  Obowiązek  posiadania  uprawnień  nie  stanowił  warunku 

udziału w postępowaniu a jedynie element opisu przedmiotu zamówienia, tak więc wymagany 

był  przez  Zamawiającego  dopiero  na  etapie  projektowania  i  "wykonania  sieci  —  zgodnie 

zresztą  z  warunkami  gwarancji  udzielonej  przez  firmę  FIBRAIN  dostępnymi  na 

https://fibrain.pl/program-gwarancji-systemowej.47.html.  

Ponadto  również  w  zakresie  dysponowania  osobami  o  odpowiednich  kwalifikacjach 

zawodowych,  doświadczeniu  i  wykształceniu  niezbędnym  do  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  Zamawiający  nie  wymagał  dysponowania  certyfikatami  finny  FIBRAIN,  wobec 

czego  nie  można  skutecznie  wymagać  od  potencjalnego  Wykonawcy  aby  informacje  tego 

rodzaju również zawierał w wykazie osób. 

Wobec powyższego informacje zawarte w piśmie Odwołujących z dnia 28 marca 2019 r. nie 

wykluczały  uzyskania  przez  Wykonawcę  odpowiednich  certyfikatów  w  przyszłości  bądź  też 

posłużenia  się  innym  podmiotem  w  charakterze  podwykonawcy  zgodnie  z  obowiązującym 

prawem.  Stwierdzenia  zawarte  w  odwołaniu,  iż  przedmiotowe  certyfikaty  „nie  są  w  chwili 

obecnej wydawane a termin wznowienia tego procesu nie jest na dzień dzisiejszy znany” są 

wyłącznie  twierdzeniami  Odwołującego  nie  popartymi  żadnymi  dowodami  a  w  kontekście 

załączonej do pisma odpowiedzi firmy FIBRAIN, mogą budzić obawę o możliwe porozumienie 

tychże podmiotów bliskie naruszeniu zasad uczciwej konkurencji. 

Odwołujący interpretują wymogi postawione w opisie sposobu zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych w zakresie przedmiotu zamówienia jako obligatoryjne warunki udziału w 

postępowaniu  i  czynią  to  w  sposób  zupełnie  nieuprawniony,  przyjmując  pewne  założenia 

teoretyczne  nie  znajdujące  pokrycia  w  dokumentach,  chociażby  w  oświadczeniu  firmy 

FIBRAIN. 

W związku z wyżej przedstawionymi w odpowiedzi na odwołanie argumentami złożona przez 

Wykonawcę  CPD  SYSTEM  oferta  oraz  dokumenty  w  pełni  pozwoliły  Zamawiającemu  po 


rzetelnej ocenie i badaniu uznać, iż Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału postawione 

w postępowaniu, a zarzuty Wykonawcy INFOVER zawarte w piśmie są bezzasadne. 

Mając na uwadze powyższe, zamawiający wnosi jak na wstępie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Na podstawie dowodów przeprowadzonych na rozprawie z dokumentacji postępowania 

doręczonej  przez  zamawiającego  i  dowodów  złożonych  na  posiedzeniu  przez 

odwołującego i przystępującego Izba ustaliła i zważyła jak poniżej  

Odwołujący postawił jako jeden z zarzutów odwołania naruszenie przez zamawiającego art.24 

ust.1 pkt 17 ustawy w związku  oceną przedłożonego przez wykonawcę wybranego wykazu 

doświadczenia  zawodowego  w  technologii  mikrokanalizacji  w  zakresie  układania  kabli 

światlowodu.  

Zgodnie z postanowieniami SIWZ jednym z warunk

ów udziału w postępowaniu było wykazanie 

się  doświadczeniem  w  układaniu  kabli  światłowodu  technologią  mikrokanalizacji  różnej  od 

technologii 

standardowej układania kabli światłowodu.  

Powyższy  wymóg  SIWZ  podyktowany  jest  okolicznością  posiadania  na  terenie  miasta 

Starachowice 

światłowodu  ułożonego  w  technologii  mikrokanalizacji  i  koniecznością 

zagwarantowania kontynuacji gwarancji od producenta Fibrain.  

Bowiem  przedmiotowe  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego    stanowi 

rozbudow

ę posiadanego światłowodu tegoż producenta.  

Okoliczność  co  do  wymogu  zapewnienia  kontynuacji  gwarancji  na  urządzenia  producenta 

Fibrain 

między stronami była bezsporna.  

Z

amawiający  zabezpieczył  kontynuację  posiadanej  gwarancji  producenta  Fibrain  przez 

wymóg od potencjalnych wykonawców posiadania umiejętności (doświadczenia) w układaniu 

światłowodu w technologii mikrokanalizacji.  


Jedną z cech tej metody to rury kanalizacyjne osiągające średnicę nie większą od 16 mm co 

definiuje technologię mikrokanalizacji.   

Z kolei technologi

ą  mikrokanalizacji  nie jest technologia standardowa układania światłowodu, 

która cechuje się rurkami o średnicy powyżej 32 mm.  

Z

amawiający  na  podstawie  przedstawionych  dokumentów  to  jest  wykazu  doświadczenia 

zawodowego i referencji był przeświadczony, co do posiadania wymaganego doświadczenia 

w zakresie technologii mikrokanalizacji, przez 

wykonawcę wybranego.  

dokumentacji zamawiającego wynika, że wykonawca wybrany w wykazie robót powołał się 

na 

doświadczenie  zawodowe  w  zakresie  technologii  mikrokanalizacji  uzyskane  jako 

podwykonawca,  przy  wykonywaniu  rob

ót  dla  Szpitala  w  Gostyninie.  Do  wykazu  załączył  

wystawion

ą przez wykonawcę wybranego w tamtym postępowaniu to jest ASSECO Poland w 

Rzeszowie referencję.  

Przy czym w 

oświadczeniu wykonawcy wybranego to jest w złożonym przez niego wykazie 

robót  co  do  uzyskanego  doświadczenia  zawodowego,  przedstawiona  została  jedna  robota 

budowlana wykonana w technologii mikrokanalizacji na terenie szpitala w Gostyninie (Wykaz 

z dnia 01.04.2019 r na wezwanie zamawiającego w dniu 29.03.2019 roku – karta 219; 202 i 

203 dokumentacja zamawiającego). 

Natomiast  odwołujący  w  dniu  28.03.2019  r.,  przed  czynnością  zamawiającego  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty, 

skierował  pismo  do  zamawiającego,  w  którym  zakwestionował 

doświadczenie  przystępującego  wykonania  sieci  światłowodowej  w  technologii 

mikrokanalizacji, 

załączając oświadczenie producenta FIBRAIN z dnia 27.03.2019 roku.  

W piśmie do zamawiającego odwołujący między innymi stwierdza: (…)” firma CPD SYSTEM 

Sp.  z  o.o.  z  siedzib

ą  w  Zielonce  wg  naszej  wiedzy  i  w  oparciu  o  załączone  oświadczenie 

producenta  FIBRAIN  n

ie  posiada  odpowiedniego  doświadczenia  w  wykonaniu  sieci 

światłowodowej  w  technologii  mikrokanalizacji  oraz  nie  posiada  dokumentów  i  ważnych 

certyfikatów  uprawniających  ją  do  zaprojektowania  i  rozbudowy  istniejącego  systemu  sieci 

światłowodowej będącej częścią zamówienia, dla którego gwarancji systemowej udziela firma 

FIBRAIN”. (karta 76 dokumentacja zamawiającego). 

Z załączonego oświadczenia firmy FIBRAIN skierowanego do INFOVER S.A. z s. w Kielcach 

wynika,  że  FIBRAIN  jako  producent  i  gwarant  systemowy  wykonanej  na  terenie  miasta 

Starachowice infrastruktury światłowodowej stwierdza, że firma CPD SYSTEM Sp. z o.o. z s. 

w  Zielonce  nie  posiada  odpowiednich 

uprawnień  i  certyfikatów  uprawniających  ja  do 

zaprojektowania i rozbudowy istniejącego systemu sieci światłowodowej producenta FIBRAIN, 


będących częścią zamówienia w ramach toczącego się postępowania. (karta 77 dokumentacja 

zamawiającego) 

Powyższa  okoliczność  miała  w  ocenie  odwołującego  świadczyć  o  braku  uprawnień  do 

wykonania  rob

ót  w  technologii  mikrokanalizacji  a  w  szczególności  zapewnienia 

zamawiającemu  utrzymania  gwarancji  FIBRAIN  na  wykonane  już  roboty,  w  związku  z 

przedmiotow

ą rozbudową systemu światłowodu.  

Zamawiający  zastrzeżeń  zgłoszonych  przez  odwołującego  co  do  oferty  wykonawcy 

wybranego nie uwzględnił, ponieważ w jego ocenie złożone dokumenty, już po złożeniu pisma 

przez  odwołującego,    potwierdzają  wymagane  doświadczenie  a  na  etapie  składania  ofert 

zamawiający  nie  wymagał    dokumentów  potwierdzających  uprawnienia  gwarantujące 

utrzymanie  gwarancji. 

Powyższe  stanowisko  zamawiający  zaprezentował  w  piśmie 

skierowanym  do  o

dwołującego  w  dniu  05.04.2019r.  stwierdzając  między  innymi:  „Po 

dokonaniu  rzetelnego  badania  oferty  wraz  ze  złożonymi  na  wezwanie  Zamawiającego 

dokumentami, komisja stwierdziła, że Wykonawca CPD SYSTEM spełnia wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu 

dotyczące  zdolności  zawodowych  i  technicznych  oraz  sytuacji  finansowej  w  powyższym 

postępowaniu,  co  potwierdził  jednoznacznie  w  ofercie  i  złożonych  dokumentach.(…) 

Odnosząc się do zarzutu Wykonawcy INFOVER, iż wykonawca CPD SYSTEM nie posiada 

dokumentów  i  ważnych  certyfikatów  uprawniających  do  zaprojektowania  i  rozbudowy 

istniejącego systemu sieci światłowodowej będącej częścią zamówienia, dla którego gwarancji 

systemowej udziela firma FIBRAIN, Zamaw

iający stwierdził, iż są bezzasadne, gdyż w SIWZ 

nie został postawiony wymóg posiadania i złożenia do ofert lub na wezwanie Zamawiającego 

takich dokumentów i certyfikatów. ” (karta 78 dokumentacja zamawiającego) 

O

dwołujący  składając  odwołanie  postawił  między  innymi  zarzut  naruszenia  przez 

zamawiającego art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. w związku z nie odrzuceniem oferty wykonawcy 

wybranego

, który nie zapewnia prawidłowego wykonania zamówienia czyli sprzeczności treści 

oferty z 

treścią z SIWZ. 

Według  odwołującego  wykazał  on  zamawiającemu,  że  wykonawca  wybrany  na  rozbudowę 

systemu  światłowodu  nie  posiada  uprawnień  do  realizacji  robót  według  posiadanego  przez 

zamawiającego systemu i tym samym nie zapewnia zamawiającemu utrzymania gwarancji na 

dotychczas wykonane roboty.  

Izba 

stanowiska  odwołującego  co  do  naruszenia  przez  zamawiającego  art.89  ust.1  pkt  2 

ustawy 

nie podzieliła, ponieważ jak słusznie zamawiający w odpowiedzi na odwołanie jak i na 

rozprawie 

wykazał,  że  według  postanowień  SIWZ  nie  było  obowiązku  załączenia  do  oferty 

certyfikatów,  atestów  lub  innych  uprawnień  zapewniających  zamawiającemu  utrzymanie 


gwarancji na urządzenia światłowodu pochodzące od producenta Fibrain. Ponadto nawet w 

związku  z  treścią  oświadczenia  producenta  Fibrain,  że  wykonawca  wybrany  nie  posiada 

certyfikatów ani jego pracownicy nie znaczy, że w przyszłości takie potwierdzenie kompetencji 

może być wydane wykonawcy wybranemu.   

P

odsumowując zagadnienie naruszenia art.89 ust.1 pkt 2 ustawy  należy zauważyć, że nawet 

gdyby 

uznać za błąd zamawiającego brak wymogu uprawnień potwierdzonych dokumentem 

np.  certyfikatem 

na  etapie  składania  ofert    to  nie  daje  zamawiającemu  prawa  żądania 

dokumentów w SIWZ nie wymienionych.  

Izba 

uznała  za  słuszne  stanowisko  zamawiającego,  że  skoro  nie  wymagał  potwierdzenia, 

przez  złożenie  stosownych  dokumentów  na  etapie  składania  ofert,  że  oferowane  roboty 

budowlane  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez  zamawiającego  to  nie  można 

odrzucić oferty wykonawcy z powodu ich braku, zarzucając sprzeczność treści oferty z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Poza  zakresem  rozpoznania  Izba 

pozostawiła  argumentację  odwołania,  że  proponowane 

osoby 

do  wykonania  zamówienia  nie  posiadają  kompetencji  do  wykonania  zamówienia, 

ponieważ odwołujący w związku z objęciem tajemnicą wykazu osób zarzutu nie sprecyzował.  

Reasumując Izba zarzut naruszenia art.89 ust.1 pkt 2 ustawy w związku z nie posiadaniem 

uprawnień potwierdzonych certyfikatami nie został uwzględniony.  

Izba 

uwzględniając  odwołanie  uznała  za  wykazany  zarzut  naruszenia  art.24  ust.1  pkt  17 

ustawy dokonując analizy i oceny całości zakresu dowodowego złożonego w sprawie. 

Wykonawca  wybrany 

składając  ofertę  po  pierwsze  wskazał,  że  60%  zamówienia  powierzy 

podwykonawcom  w  zakresie  prac:  instalacyjnych  elektrycznych,  instalacyjnych  sanitarnych, 

instalacyjnych  niskoprądowych  i  ogólno-budowlanych,  przy  czym  na  dzień  składania  oferty 

podwykonawcy  nie  są  znani  (oferta  wykonawcy  wybranego  karta  3-  4  dokumentacji 

zama

wiającego).  

Z powyższego oświadczenia zawartego w ofercie wykonawcy  wybranego  Izba wywodzi, że 

praktycznie wykonawca wybrany na dzień składania oferty jest w stanie wykonać zamówienie 

samodzielnie skoro nie zna potencjalnych podwykonawców. Poza tym w ofercie wykonawca 

wybrany oświadcza, że zamówienie wykona samodzielnie. Ponadto wykonawca wybrany nie 

przedstawił w złożonej ofercie zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego zasób w 


trybie  art.22  a  ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (karty  1-  14  dokumentacja 

zamawiającego).  

Z  treści  złożonej  oferty  przez  wykonawcę  wybranego  wynika,  że  posiada  potencjał  do 

wykonania zamówienia we własnym zakresie a w szczególności, że spełnia warunki udziału w 

postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ doświadczenia. Zasadnicze znaczenie dla 

rozstrzygnięcia  sporu    ma  wymóg  SIWZ  co  do  posiadania:  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej to jest

: wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert co najmniej: jednej roboty budowlanej zawierającej w swoim 

zakresie wykonanie sieci światłowodowej w systemie mikrokanalizacji o wartości co najmniej 

zł. brutto (karta 359 dokumentacja zamawiającego).  

Zamawiający pismem z dnia 29.03.2019 roku wezwał wykonawcę wybranego w trybie art.26 

ust.2  ustawy  do  złożenia  dokumentów  w  tym  w  zakresie  doświadczenia  zawodowego,  

ponieważ  oferta  została  najwyżej  oceniona  (karta  219  dokumentacja  zamawiającego). 

Wykonawca  złożył  na  to  wezwanie  zamawiającego  Wykaz  pn.  doświadczenie  zawodowe 

wystawione  w  dniu  01.04.2019  roku 

gdzie  w  poz.  2 Wykazu  zamieścił  „Modernizacja  sieci 

komputerowych LAN wraz z modernizacją 23 serwerów w 21 obiektach w projekcie E-zdrowie 

dla województwa mazowieckiego obejmująca między innymi wykonanie sieci światłowodowej 

w  systemie  mikrokanalizacji  zamawiający  ASSECO  POLAND  S.A.  w  Rzeszowie.  Jako 

wykonawcę wskazano wykonawcę wybranego czyli CPD SYSTEM Sp. z o.o. z s. w Zielonce 

a  miejsce  wykonania  wskazano 

Wojewódzki  Samodzielny  Zespół  Publicznych  Zakładów 

Opieki  Zdrowotnej  im.  prof.  Eugeniusza Wilczkowskiego  w  Gostyninie  ul.  Zalesie  1;  09.500 

Gostynin 

zwany  dalej  „szpital  w  Gostyninie”  (karta  203  dokumentacji  zamawiającego).  Do 

wykazu 

załączono  referencje  z  dnia  17.08.2016r.  pn.  Poświadczenie  wystawione  również 

przez ASSECO POLAND w Rzeszowie gdzie w ostatnim akapicie opisującym wykonane prace 

znajduje  się  zapis  o  treści  ”Budowa  i  modernizacja  kanalizacji  i  wykonanie  przyłączy 

teletechnicznych  do  operatorów  telekomunikacyjnych”.  Jako  załącznik  do  Poświadczenia 

załączono  listę  21  obiektów,  których  dotyczyła  zrealizowana  inwestycja  (karta  206  i  207 

dokumentacja zamawiającego).  

Na rozprawie wykonawca wybrany a jednocześnie przystępujący po stronie zamawiającego 

złożył dokument pn.”Informacja dodatkowa do referencji ASSECO Poland” z dnia 23.04.2019 

roku, 

w którym ASSECO POLAND w Rzeszowie nawiązuje do Poświadczenia wystawionego 

w  dniu  2016.08.17.    W  aktualnie  wystawionym  dokumencie  stwierdza 

się,  że”  Niniejszym 

informujemy,  że  zgodnie  z  wystawionym  przez  Asseco  Poland    w  dniu  2016.08.17 

„Poświadczeniem”  dotyczącym wykonania w 2015 roku przez naszego podwykonawcę firmę 

CPD SYSTEM robót dla inwestycji, w szpitalu w Gostyninie(…) „zostało wykonane przyłącze 


światłowodowe do operatora telekomunikacyjnego w technologii mikrokanalizacji. Dodatkowo 

informujemy, że technologia mikrokanalizacji została jeszcze zastosowana przy podłączeniu 

przyłącza światłowodowego w szpitalu w Dziekanowie Leśnym i w Garwolinie”. 

Dokument  ten  przystępujący  złożył  w  poczet  materiału  dowodowego  na  okoliczność 

potwierdzenia wykonania robót kanalizacji światłowodu w technologii mikrokanalizacji a nie jak 

twierdził odwołujący w technologii standardowej.  

Również wykonawca wybrany przedłożył umowę podwykonawczą zawartą w dniu 02.11.2015 

roku pomiędzy Asseco Poland S.A. w Rzeszowie a CPD System Sp. z o.o. z s. w Zielonce 

(wykonawca wybrany) 

na poczet zakresu robót jemu powierzonych i zasad realizacji umowy. 

Do umowy załączono ofertę gdzie stwierdza się, „przedmiotem niniejszej oferty jest wykonanie 

prac  projektowych  i  budowlano 

–  instalacyjnych  dotyczących  modernizacji  sieci 

komputerowych  LAN  w  projekcie  E-zdrowie  dla  Mazowsza  opisanych  zakresem  PFU, 

rysunków do PFU i załączonych projektów (bez urządzeń aktywnych, anten np. opisanych w 

Szpitalu w Ciechanowie.” 

Odwołujący zaprzeczając twierdzeniom zamawiającego i przystępującego co do posiadanego 

doświadczenia zawodowego przedstawił na rozprawie opinię z dnia 19.04.2019 r. Znak: PK-

04/19  dotyczącą  systemu  mikrokanalizacji  wystawioną  przez  Zakład  Doświadczalny 

Budownictwa  Łączności  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w    Warszawie  ul.  Mycielskiego  20  w  której 

stwierdza  się  między  innymi  „Mikrokanalizacja  jest  rodzajem  wielootworowej  lub 

jednootworowej  kanalizacji  teletechnicznej  o  zmniejszonych  średnicach  podstawowych  rur 

przeznaczonych  do  instalacji  mikrokabli  światłowodowych.  Podstawowym  elementem 

systemu  jest  mikrorurka  o  średnicach  w  zakresie  od  3  mm  do  16  mm.  Mikrorurki  są 

odpowiednikiem  funkcjonalnym  rur  wtórnych  typu  RHDPE  w  kanalizacji  standardowej  oraz 

rurociągów kablowych typu RHDPE, zgodnie z normą ZN-OPL-011/96, lecz instalacja wymaga 

odpowiedniej  wiedzy  technicznej  poprzez  odbycie  specjalistycznych  sz

koleń  z  zakresu 

mikrokanalizacji.  Do  pojedynczej  mikrorurki  jest  wdmuchiwany  specjalny  mikrokabel 

światłowodowy o materiale powłoki i średnicy dobranej do średnicy wewnętrznej mikrorurki. 

Proces  wdmuchiwania  mikrokabla  do  mikrorurki  przeprowadza  się  nowatorską  metodą 

wdmuchiwania  strumieniowego.  Zły  dobór  mikrokabla  pod  kątem  jego  średnicy  względem 

średnicy wewnętrznej mikrorurki może spowodować: utknięcie mikrokabla wewnątrz mikrorurki 

w  procesie  wdmuchiwania      strumieniowego,      nieosiągnięcie  normatywnych  zakresów 

trasowych wdmuchiwanych mikrokabli,   uszkodzenie mikrokabla w procesie wdmuchiwania. 

Dodatkowo  nieodpowiednio  zaprojektowana  mikrokanalizacja  pod  kątem  wymiarów 

mikrorurek  może  uniemożliwić  instalację  odpowiednich  mikrokabli  światłowodowych  o 

wym

aganej  wg  projektu  ilości  włókien  światłowodowych.  Z  perspektywy  całego  projektu, 


wszystkie  te  nieprawidłowości  w  kompatybilności  mikrokabli  względem  mikrorurek  mogą 

spowodować konieczność przebudowy całego systemu mikrokanalizacji co wiąże się z dużymi 

kosztami. 

Mikrokanalizacja umożliwia budowę sieci  światłowodowych o dużej  ilości  włókien 

oraz  jej  etapową  oraz  elastyczną  rozbudowę,  poprzez  wdmuchiwanie  kolejnych  mikrokabli 

światłowodowych  dla  projektów  wchodzących  do  realizacji  w  następnych  etapach.  System 

mikrokanalizacji  umożliwia  projektowanie  sieci  światłowodowej  bez  konieczności  zbytniej 

nadmiarowości włókien światłowodowych.Podstawowym elementem systemu mikrokanalizacji 

są mikrorurki o średnicach zewnętrznych do 16 mm zgodnie z normą zakładową ORANGE 

Polska  S.A.  ZN-

OPL048/14  Linie  optotelekomunikacyjne.  Mikrorurki  i  złączki  mikrorurek  do 

zastosowań  w  światłowodowych  systemach  telekomunikacyjnych.  Wymagania  i  badania. 

Kolejnym  elementem  są  różnego  rodzaju  złączki,  redukcje,  uszczelnienia,  zaślepki  w 

wy

konaniu  hermetycznym.  Integralnym  elementem  systemu  są  specjalne  mikrokable 

światłowodowe  o  średnicach  i  materiale  powłoki  odpowiednio  dobranej  do  zastosowania  w 

poszczególnych typach mikrorur. 

Uwzględniając  specyfikę  nowoczesnych  sieci  światłowodowych  oraz  specyfikę  i  realia 

gospodarczo- 

społeczne  polskich  miast  technologia  mikrokanalizacji  jest  jedną  z  częściej 

stosowanych technologii kanalizacji teletechnicznej. W niektórych przypadkach zagęszczenia 

różnych  instalacji  miejskich  technologia  ta  wręcz  wymusza  stosowanie  poprzez  instalację 

odpowiednio  małych  mikrorurek.  Do  najważniejszych  zalet  stosowania  systemów 

mikrokanalizacji należą: mniejsze koszty zajętości pasa ruchu drogowego, łatwość rozbudowy 

poprzez  instalacje  kolejnego  mikrokabla,  redukuje  też  koszty  odtworzeniowe  nawierzchni, 

możliwość współużytkowania kanalizacji poprzez sprzedaż lub dzierżawę wolnych mikrorurek. 

Biorąc  pod  uwagę  restrykcyjność  jaką  nakłada  sama  technologia  systemu  mikrokanalizacji  

istotnym elementem jest program szkoleniowy i 

certyfikujący kierowany do odpowiedniej grupy 

osób.  Szkolenia  te  umożliwiają  wykonywanie  systemu  sieci  mikrokanalizacji,  możliwość 

rozbudowy oraz wykonywanie różnego rodzaju napraw sieci w późniejszym etapie, możliwość 

uzyskiwania  Gwarancji  Systemowej  gdzi

e  objęte  są  wszystkie  elementy  dopuszczone  do 

instalacji przez danego producenta. 

Odwołujący przedstawił także opinię w sprawie określenia czy na terenie Szpitala w Gostyninie 

została wykonana sieć światłowodowa w technologii mikrokanalizacji, którą wykonał inż. D.D. 

w  zakresie  budownictwa  telekomunikacyjnego 

przy  Sądzie  Okręgowym  w  Kielcach, 

KWIECIEŃ 2019r. 

Przedmiotem opracowania jest o

kreślenie czy w ramach zadania inwestycyjnego na terenie 

Szpitala w 

Gostyninie została wykonana sieć światłowodowa w technologii mikrokanalizacji. 


Zleceniodawc

ą  opinii  jest:  INFOVER  Spółka  Akcyjna,  ul.  Zagnańska  61,  25-528  Kielce; 

Zlecenie  z  dnia  18.04.2019r.

;  Data  sporządzenia  opinii  kwiecień  2019  r.  Podstawa  prawna 

Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  200

3r. Nr 207 poz. 2016 z późn. 

zmianami) -ZN-96/TPSA-

002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne  - 

ZN-96/TPSA-

005.  Kable  optotelekomunikacyjne  jednomodowe  dalekosiężne.  Wymagania  i 

badania.-ZN-96/TPSA-

006.  Linie  optotelekomunikacyjne.  Złącza  spajane  światłowodów 

jednomodowych.  Wymagania  i  badania.  -ZN-96/TPSA-008.  Linie  optotelekomunikacyjne. 

Osłony  złączowe.  Wymagania  i  badania.-ZN-96/TPSA-011.  Telekomunikacyjna  kanalizacja 

kablowa.  Wymagania  i  badania.  -ZN-96TTP  S.A.-017  Rury  kanalizacji 

wtórnej  i  rurociągu 

kablowego. Wymagania i badania. 

Źródła informacji  -dokumentacja projektowa udostępniona 

przez  Zamawiającego  na  etapie  procedury  przetargowej,  załączniki  pt.:  „dokumentacja 

przetargowa 14 PFU Gostynin 200115v3.0”, „dokumentacja przetargowa 14 Raport Gostynin 

200115v1.1”-  dokumentacja  projektowa  pozyskana  od  Zamawiającego  w  formie  skanu  w 

dniu  18.04.2019,  potwierdzona  przez  Zamawiającego  za  zgodność  z  oryginałem,  załącznik 

pt.:  „dokumentacja projektowa Szpital  Gostynin za zgodność  z  oryginałem”  -  dokumentacja 

powykonawcza  pozyskana  od  Z

amawiającego  w  formie  skanu  w  dniu  18.04.2019, 

potwierdzona przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem, załącznik pt.: „dokumentacja 

powykonawcza  Szpital  Gostynin  za  zgodność  z  oryginałem”  -mapa  z  lokalizacją  studni 

teletechnicznych na terenie Szpitala w 

Gostyninie, załącznik pt.: „Lokalizacje studni na mapie” 

zdjęcia studni teletechnicznych wykonanych w dniu 09.04.2019. Informacja o dokumentacji 

Dokumentacja projektowa wykonana we wrześniu 2015 roku przez zespół projektowy J.P. nr 

upr.  MAZ/0333/PWOE/12  i  M.O.  nr  upr.  WA-

379/02  w  pkt.  określa  zakres  budowy  sieci 

światłowodowej  na  terenie  Szpitala  w  Gostyninie  i  w  zakresie  kanalizacji  teletechnicznej 

przewidziano  wykorzystanie  istniejącej  kanalizacji  nie  przewidując  budowy  mikrokanalizacji 

(zał.  nr  1).  Dokumentacja  powykonawcza  wykonana  w  listopadzie  2015  roku  przez  zespół 

projektowy  J.P.  nr  upr.  MAZ/0333/PWOE/12  i  M.O.  nr  upr.  WA379/02  w  pkt.  2.1.1.2. 

potwierdza, że nie wykonywano budowy mikrokanalizacji Opinia Celem opinii jest określenie 

czy na terenie Szpitala w Gostyninie w ramach prowadzonej inwestycji w 2015 roku wykonana 

była budowa mikrokanalizacji. Na podstawie przekazanych dokumentacji czyli: - dokumentacja 

projektowa załącznik nr 1 - dokumentacja powykonawcza załącznik nr 2 -zdjęcia załączniki nr 

3,4,5  i  6.  Z  całą  stanowczością  można  stwierdzić,  że  na  terenie  Szpitala  w  Gostyninie  w 

ramach  prowadzonej  inwestycji  nie  była  wykonana  sieć  światłowodowa  w  technologii 

mikrokanalizacji. 

Do  takiego  wniosku 

doszedł  biegły  sądowy  wydając  opinię  na  zlecenie  odwołującego. 

Zamawiający odnosząc się do wydanej opinii postawił zarzut co do jej rzetelności stwierdzając, 

że opinia jako prywatna może nie być obiektywna.  


Na rozprawie strony i uczestnik 

wnosząc o przeprowadzenie dowodów złożyli oświadczenia 

jak i wyj

aśnienia na okoliczności podniesione w odwołaniu w związku z zarzutem naruszenia 

art.24 ust.1 pkt 17 ustawy.  

Odwołujący  radca  prawny  doręczając  opinię  z  dnia  19  kwietnia  2019  r.  Zakładu 

Doświadczalnego Budownictwa Łączności Sp. z o.o. 04-379 Warszawa ul. Mycielskiego 20  

sporządzoną  przez  Dyrektora  P-a  inż.  P.K.  dotyczącą  systemu  mikrokanalizacji  wyjaśnił  w 

szczególności.  Opinia  definiuje  na  czym  polega  technologia  mikrokanalizacji  układania 

instalacji  mikrokabli  światłowodowych,  o  jej  parametrach  technicznych,  wymaganiach 

technicznych jej układania i zaletach tej technologii, gdzie podstawowym elementem systemu 

jest mikrorurka o średnicach w zakresie od 3 mm do 16 mm.  Z kolei przedkładając opinię P-

na inż. D.D. – biegłego sądowego w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego przy Sądzie 

Okręgowym  w Kielcach oświadczył, że jej celem było wyjaśnienie czy na terenie Szpitala w 

Gostyninie  została  wykonana  sieć  światłowodowa  w  technologii  mikrokanalizacji.  W 

szczególności zwrócił uwagę na punkt 3 „Celem opinii jest określenie czy na terenie Szpitala 

w  Gostyninie  w  ramach  prowadzonej  inwestycji  w  2015  roku  wykonana  była  budowa 

mikrokanalizacji. Na podstawie przekazanych dokumentacji czyli; - dokumentacja projektowa 

załącznik nr 1; - dokumentacja powykonawcza załącznik nr 2 ;- zdjęcia załączniki nr 3,4,5,i 6. 

Z  całą  stanowczością  można  stwierdzić,  że  na  terenie  szpitala  w  Gostyninie  w  ramach 

prowadzonej inwestycji nie była wykonana sieć światłowodowa w technologii mikrokanalizacji”.   

Przystępujący  dla  zaprzeczenia  powyższego  stwierdzenia  w  w.w.  opinii    złożył  informację 

dodatkową do referencji od Asseco Poland S.A. w Rzeszowie  wystawioną dnia 23 kwietnia 

2019 r. podpisaną przez dyrektora departamentu realizacji – P-a P.B.  Z informacji dodatkowej 

wynika, że zgodnie z wystawionym poświadczeniem  w dniu 2016.08.17. dla podwykonawcy 

firmy CPD SYSTEM „w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej  im.  prof.  E.  Wilczkowskiego  w  Gostyninie,  zostało  wykonane  przyłącze 

światłowodowe do operatora telekomunikacyjnego w technologii mikrokanalizacji.” Przedłożył 

również umowę podwykonawczą z dnia 2 listopada 2015 r. zawartą pomiędzy Asseco Poland 

S.A.  w  Rzeszowie  a  CPD  System  Sp.  z  o.o.  w  Zielonce  w  sprawie  modernizacji  sieci 

komputerowych  LAN  wraz  z  d

ostawą  urządzeń  aktywnych  w  projekcie  e-zdrowie  dla 

Mazowsza zawierającą 23 strony wraz z załączoną ofertą CPD System Sp. z o.o. dla Asseco 

Poland S.A. na przedmiotowe zamówienia.   

Przy  czym  jeżeli  chodzi  o  przedłożoną  umowę  podwykonawczą  to  nie  ma  w  niej  mowy  o 

technologii.  Jedynie  w  par.  1  ust.  1  pkt  2  mówi  się  o  zaprojektowaniu  i  wykonaniu  robót 

budowlanych zgodnie z wymogami OPZ.  


Odwołujący R.M. doradca techniczny przywołał załączone do odwołania PFU str 23 gdzie jest 

wykaz  przepisów  i  obowiązujących  norm  dla  zamówienia  realizowanego  przez 

przystępującego z przywołaniem pkt 38 do 41. Są to normy wskazujące w jakim standardzie 

należy  wykonać  kanalizację  światłowodową.  Normy  określone  w  tych  punktach  nakładają 

obowiązek  wykonania  kanalizacji  w  standardach  o  średnicach  powyżej  20  mm,  natomiast 

mikrokanalizacja  charakteryzuje  się  średnicami  max  16mm.  Na  tę  okoliczność  przywołuje 

opinię przedłożoną na posiedzeniu z dnia 19 kwietnia 2019 r. wydaną przez dyrektora Zakładu 

Doświadczalnego  Budownictwa  Łączności  inż.  P.K.  Opinia  jest  sporządzona  po  to  aby 

wyłuszczyć  cechy  charakterystyczne  systemu  standardowego  od  systemu  mikrokanalizacji. 

Chciałbym podkreślić, że z opinii tej, która definiuje system mikrokanalizacji wynika, iż system 

ten jest realizowany w oparciu o normę przywołaną w opinii tj. ZNOPL048/14. Przedkładając 

tą  opinię  wykazuje  czym  charakteryzuje  się  system  mikrokanalizacji  i  porównując  normę 

wskazaną  na  str  2  z  wykazem  norm  na  str  23  stwierdzam,  że  według  naszej  wiedzy 

przystępujący nie wykonywał dla e-Mazowieckie systemu kanalizacji w systemie mikro tylko w 

standardzie. Z uwagi na termin tj. wyznaczenie daty rozprawy udało nam się uzyskać opinię z 

jednostki niezależnej tj. Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Łączności ale twierdzimy, iż 

tożsame definicje dotyczące mikrokanalizacji uzyskalibyśmy z innych urzędowych instytucji, 

takich jak Instytut Łączności lub Urząd Komunikacji Elektronicznej. System mikrokanalizacji w 

Polsce jest znany od 2006 r., natom

iast powszechnie stosowany jest od 2010 r. Standardy są 

od 25 mm do 110 mm, a mikrokanalizacja jest do 16 mm. 

Odnosząc się do PFU chciałbym 

przywołać  jego  następujące  postanowienia  –  str  7  pkt  2.1.1.2  –  łącza  między  budynkowe. 

Przywołuję obowiązki  co do kanalizacji  światłowodowych i  uważam  że nie wspomina  się iż 

obejmuje ona mikrokanalizację. Mając więcej czasu po złożeniu odwołania, to jest powyżej 5 

dni, udało nam się dotrzeć do innych dokumentów niż PFU, a mianowicie do dokumentacji 

projektowej i dokumen

tacji powykonawczej. Te dokumenty potwierdzają, że na terenie szpitala 

nie  były  kładzione  światłowody  w  systemie  mikrokanalizacji.  Dokumentacja  została  nam 

wydana w ramach dostępu do informacji publicznej. Jest ona załączona do opinii prywatnej 

wykonanej p

rzez inż. D.D. biegłego sądowego przy SO w Kielcach. Przywołuję pkt 3 opinii str 

3 gdzie biegły stwierdza, iż celem jej było określenie czy na terenie szpitala w Gostyninie w 

ramach  inwestycji  2015  wykonana  byłą  budowa  mikrokanalizacji.  Biegły  stwierdza,  że  na 

podstawie  przekazanych  dokumentacji  projektowej  i  powykonawczej  oraz  zdjęć  z  całą 

stanowczością  stwierdza,  że  nie  była  tam  wykonana  sieć  światłowodowa  w  technologii 

mikrokanalizacji. Przywołuję z załącznika nr 1 do opinii pkt 2.1.1 łącza zewnętrzne i  między 

budynkowe. Podnoszę, dokonując analizy str 6 projektu i 7, że położenie światłowodu opierało 

się o istniejącą kanalizację światłowodową. W obowiązkach do wykonania nie było mowy o 

budowie  kanalizacji  w  systemie  mikro.  Chciałbym  jeszcze  raz  podkreślić,  że  ani  na  etapie 

składania  ofert,  to  jest  na  podstawie  PFU,  oraz  na  etapie  realizacji,  to  jest  sporządzania 


projektu  budowlanego  oraz  na  etapie  odbioru,  czyli  dokumentacji  powykonawczej  nie  ma 

nigdzie mowy o systemie mikrokanalizacji. 

Również przywołuję na poparcie moich twierdzeń 

zał. nr 2 do opinii tj. dokumentacja powykonawcza listopad 2015 r. Przywołuję str 10 pkt 2.1.1.2 

– łącza między budynkowe. Na podstawie str 11, wytłuszczony zapis, w ramach ww. umowy 

wykonano,  nie  stwierdza  się  w  ogóle  budowy  kanalizacji,  to  jest  nie  stwierdza  się  budowy 

mikrokanalizacji. Podkreślam, że znajduje się tam zapis o wykorzystaniu istniejącej kanalizacji. 

Przywołuję załączniki 3 do 6. Są to studnie i kanalizacja na terenie Gostynina wykorzystana 

do  budowy  łączy  między  budynkowych  w  ramach  przedmiotowego  zadania.  Ja  osobiście 

wykonałem zdjęcia na terenie szpitala. Jest to ogólnie dostępny teren, a studnie te są przykryte 

pokrywami, które nie są na stałe przytwierdzone, jest do nich swobodny dostęp. Ja zrobiłem 

te zdjęcia, nie miałem żadnego udziału w sporządzaniu opinii, ponieważ zlecenie sporządzania 

tej opinii zostało wykonane zupełnie przez inną osobę, a ja byłem osobiście na terenie szpitala 

w Gostyninie bo z doświadczenia życiowego wiem, że zdarza się że w wyniku pośpiechu czy 

niedbalstwa  dokumentacja  powykonawcza  jest  wykonana  na  podstawie  projektu,  a  nie  na 

podstawie  faktycznego  wykonania.  Dlatego  dochowałem  staranności  i  zdjęcia  do  opinii  są 

mojego autorstwa.  

Dalej radca prawny odwołującego. Reasumując przedłożone dowody w sprawie tj. zarówno 

PFU, obydwie opinie wynika, że przystępujący składając wykaz wykonanych robót w poz. 2 

mikrokanalizacja  wprowadził  w  błąd  zamawiającego,  co  miało  wpływ  na  decyzję 

zamawiającego o wyborze oferty przystępującego.  

Na zadane pytanie, 

w związku z wnioskiem odwołującego, w oparciu o informację dodatkową 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

wystawioną przez Asseco dla przystępującego gdzie stwierdza, że 

było  wykonane  przyłącze  światłowodowe  do  operatora  w  technologii  mikrokanalizacji  Izba 

zadala 

pytanie przystępującemu: aby udzielił odpowiedzi od którego do którego punktu zostało 

wykonane przyłącze światłowodowe  w  systemie  mikrokanalizacji  w  ramach prac  na  terenie 

Gostynina w zakresie tego zamówienia i na czyje zlecenie było to wykonywane.  

Przestępujący w jego imieniu Pan J.P. dyrektor działu Data Center wyjaśnia, że teren szpitala 

w  Gostyninie  leży  w  odległości  ok.  2-3  km  od  miasta  i  dwa  przyłącza  były  prowadzone  w 

odległości 2,5 i 3 km. W tym miejscu przystępujący zaprzecza, że kanalizacja światłowodowa 

była robiona w systemie standardowym, bo była w całości robiona w systemie mikrokanalizacji.  

Przystępujący radca prawny na poparcie posiadanego doświadczenia zgodnie z wymogami 

SIWZ przywołuje informację dodatkową z dnia 23 kwietnia 2019 r. wystawioną przez Asseco 

oraz umowę podwykonawczą z 2 listopada 2015 r. gdzie dokumenty potwierdzają wykonanie 

robót  na  łączną kwotę  powyżej  8 mln zł  netto w  tym  na  obiekcie  w  Gostyninie  –  635.000zł 

netto.  Przede  wszystkim  przywołuje  dokument  złożony  na  wezwanie  zamawiającego  – 


doświadczenie  zawodowe  oraz  poświadczenie  17  sierpnia  2016  r.  obejmujący  wykaz  21 

zrealizowanych obiektów na rzecz Asseco. Według przystępującego uzupełniająco informacja 

dodatkowa usuwa wszelkie wątpliwości co do zarzutu braku po doświadczenia w technologii 

mikrokanalizacji bo stwierdza się, iż w Gostyninie przyłącze światłowodowe było wykonane do 

operatora  telekomunikacyjnego  w  technologii  mikrokanalizacji,  jak  i  dodatkowo  mówi  się 

jeszcze  o  szpitalu  w  Dziekanowie  Leśnym  i  w  Garwolinie.  Odnosząc  się  do  przedłożonych 

opinii w tym inż. D.D., jak i PFU chciałbym zwrócić uwagę, że dokument PFU jest dokumentem 

inwestora  i  nie  może  być  brany  pod  uwagę  jako  dowód,  iż  nie  był  zastosowany  system 

mikrokanalizacji w oparciu o normy, na które wskazuje odwołujący przywołując PFU. Również 

wskazuję,  że  przywołując  postanowienia  PFU  odwołujący  wskazuje  na  przyłącza  między 

budynkami, a nie na łącza zewnętrzne. Konsekwentnie w ten sposób uzasadnia swój zarzut 

braku  mikrokanalizacji  przedstawiając  opinię  biegłego  sądowego,  który  wydaje  opinię 

prywatną, bowiem w załączniku nr 1 wskazuje na łącza między budynkowe, a pomija łącza 

zewnętrzne. Podobnie to czyni  w załączniku nr 2 pomijając łącza zewnętrzne. W oparciu o 

powyższe  buduje  zarzut  art.  24  ust.  2  pkt  17  –  podanie  stanu  w  wykazie  niezgodnego  z 

rzeczywistością.  

Pan  J.P. 

dyrektor  działu  Data  Center  stwierdził,  że  Gostynin  był  wykonywany  w  systemie 

projektuj i buduj i jako projektant ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

elektrycznej. 

Jest  załączony  do  opinii,  widnieje  J.P.  i  oświadczył,  iż  na  terenie  szpitala 

światłowód  był  kładziony  w  istniejącej  kanalizacji  teletechnicznej,  to  jest  standardowa. 

Potwierdzam co do definicji wyjaśnienia złożone przez odwołującego. Natomiast na zewnątrz 

szpitala  były  położone  dwa  światłowody  w  technologii  mikrokanalizacji,  to  jest  do  dwóch 

węzłów operatorskich, każdy z nich o długości, jeden ok. 3 km i drugi ok. 2 km. Wykonanie 

powierzyliśmy  operatorom  –  Orange,  Netia  i  ATM.  Ja  robiłem  dokumentację  na  terenie 

szpitala, natomiast dokumentację poza szpitalem wykonywali operatorzy. Dokumentacji poza 

szpitalem nie wykonywaliśmy. Podwykonawcy, których przed chwilą wymieniłem wykonywali 

zarówno  dokumentację,  jak  i  roboty  poza  szpitalem.  Również  na  terenie  szpitala 

wykonywaliśmy roboty. Odnosząc się do pkt 2 naszego wykazu to chciałbym powiedzieć, że 

doświadczenie  nasze  nie  wymienia  w  nim  obiektu  szpitalu  w  Dziekanowie  Leśnym  i  w 

Garwolinie.  Tam  również  był  wykonywany  system  mikrokanalizacji,  przyłącze  zewnętrzne, 

wykonywane przez tych samych operatorów.  

Pan  R.M.  doradca  techniczny  ze  strony 

odwołującego,  w  związku  z  wypowiedzią  powyżej 

zacytowaną  pełnomocnika  przystępującego  Pana  J.P.  dyrektora  działu  Data  Center, 


następująco odniósł się do informacji ze strony przystępującego.  Uczestniczyłem ostatnio w 

związku ze złożonym  odwołaniem na terenie Gostynina, dokonując szeregu ustaleń przede 

wszystkim potwierdza stanowisko przystępującego, że PFU w tym dla Gostynina to dokument 

początkowy, ale dlatego też przedkładając opinie dokonując przedtem ustaleń zapoznałem się 

na  miejscu  w  Gostyninie  z  dokumentacją  projektową  i  powykonawczą.  W  tym  miejscu 

precyzuję,  że  zapoznałem  się  z  tą  dokumentacją  w  Szpitalu  Brudnowskim,  jako  u 

zamawiającego.  Faktycznie  nie  powoływaliśmy  się  na  roboty  zewnętrzne  tylko  na  roboty 

między  budynkami,  bo  przedmiotem  umowy  była  kanalizacja  na  terenie  szpitala.  Zwracam 

uwagę, że w łączach światłowodowych zewnętrznych, tak jak i wewnętrznych, to jest między 

budynkami  nie  mówi  się  o  mikrokanalizacji.  Zapoznałem  się  z  całą  dokumentacją  w  tym 

powykonawczą  i  nie  ma  tam  co  do  zasady  informacji  o  łączach  poza  obiektem  szpitala  do 

pierwszej  studni  na terenie miasta Gostynin,  bowiem  zasadą  jest,  że nie było to  na  pewno 

wykonywane  na  zlecenie  Asseco,  a  z  kolei  nie  jest  to  infrastruktura  stanowiąca  własność 

szpitala  tylko  jak  zresztą  wspomniał  przystępujący  własnością  operatorów.  Mogę  wymienić 

jednego  z  operatorów  miejscowego  –  MDI,  bo  o  drugim  łączu  do  obiektu  szpitalnego  nie 

słyszałem,  a  MDI  powołuje  się,  że  ten  światłowód  według  ZUD  (Zespół  Uzgadniania 

Dokumentacji)  jest  na  jego majątku.  Reasumując  nie  ma  żadnych  informacji  o  przyłączach 

zewnętrznych, jak również nie ma dowodu na wykonanie mikrokanalizacji na 200.000,00 zł, 

bowiem żadne dokumenty począwszy od PFU skończywszy na dokumentacji powykonawczej 

nie mówią o mikrokanalizacji. Dzisiaj dowiedziałem się od przystępującego, że jeszcze byli inni 

operatorzy to jest ATM, Netia, Orange, którzy wykonywali jeszcze jedno łącze ze szpitalem a 

miastem, ale na pewno te łącza nie są własnością szpitala.  

Izba  na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  dowodowego  zarówno  z  dokumentów 

przedstawionych  przez  strony  jak  i  uczestnika  w  tym  opinii  technicznych  przywołanych  i 

o

mówionych powyżej  oraz złożonych do protokołu wyjaśnień i oświadczeń  pełnomocników 

odwołującego i przystępującego jak i dokumentacji zamawiającego przekazanej do akt sprawy 

i przywołanej powyżej w sposób jednoznaczny ustaliła, że na terenie szpitala w Gostyninie nie 

była wykonywana kanalizacja ani standardowa a tym bardziej mikrokanalizacja.  

W tym stanie rzeczy wypełniły się przesłanki z art.24 ust.1 pkt 17 w zw. z art.24 ust.1pkt 12 i 

17 i ust.4 

ustawy w związku z art.192 ust.2 ustawy co miało wpływ na wynik postepowania. W 

związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji wyroku orzekając o kosztach postępowania 

stosownie do wyniku sprawy.   

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 pzp stosownie do wyniku 

sprawy oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i pkt. 2 lit. b oraz § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa 


Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz. U. 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 10.000,00 zł. w 

koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od zamawiającego  na rzecz odwołującego 

kwotę 10.000,00 złotych jako koszty obejmujące uiszczony wpis odwołującego.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel