KIO 660/19 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 660/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestnika  postępowania  w 

Warszawie  w  dniu  24  kwietnia  2019 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  10  kwietnia  2019r.  przez  wykonawcę  Merkator  Medical  Spółka 

Akcyjna  z  siedzibą  w  Krakowie,  ul.  Heleny  Modrzejewskiej  30  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  10  Wojskowy  Szpital  Kliniczny  z  Polikliniką 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  w  Bydgoszczy,  ul. 

Powstańców Warszawy 5 

przy  udziale 

wykonawcy  SKAMEX  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Łodzi,  ul.  Częstochowska  38/52  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 660/19 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie 

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 

zł. 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczonej 

przez 

wykonawcę  Merkator  Medical  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Krakowie, ul. Heleny Modrzejewskiej 30 

tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 660/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych na okres 12 miesięcy zostało wszczęte przez 

zamawiającego ogłoszeniem zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 

stycznia 2019r. za numerem 509187-N-2019.  

W  dniu  5  kwietnia  2019r.  zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  tj.  oferty 

wykonawcy  SKAMEX  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z 

siedzibą w Łodzi.  

W dniu 10 kwietnia 2019r. odwołanie wniósł wykonawca Mercator Medical Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Krakowie. Odwołanie zostało wniesione elektronicznie z podpisem kwalifikowanym 

pełnomocnika,  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  10  kwietnia  2019r. 

udzielonego  przez  wiceprezesa  zarządu  ujawnionego  w  KRS  i  upoważnionego  do 

samodzielnej reprezentacji. Kopia 

odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 10 

kwietnia 2019r.  

Czynnościom  i  zaniechaniom  czynności  przez  zamawiającego  odwołujący  postawił 

następujące zarzuty: 

1)  zarzut  naruszenia  art.  91  ust,  1  ustawy 

przez  wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawcy  Skamex,  podczas  gdy  ta  oferta  nie  powinna  zostać  wybrana  jako 

najkorzystniejsza; 

2)  zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  ustawy  przez  naruszenie  przy  ocenie  i  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej  w  niniejszym  postępowaniu  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wykonawców. 

Wn

iósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

nakazanie z

amawiającemu unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

oraz nakazanie dokonania ponownego badania i oceny ofert; 

ob

ciążenie  kosztami  postępowania  zamawiającego  oraz  zasądzenie  od 

zamawiającego na rzecz odwołującego kwoty 7.500 zł stanowiącej koszty poniesione z tytułu 

wpisu, 

a także kwoty wskazanej przez odwołującego na rozprawie według przedłożonych na 

niej dokumentów. 

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  jest 

zainteresowany  udzieleniem  przedmiotowego  zamówienia  i  w  tym  celu  złożył  ofertą,  której 

treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Gdyby zamawiający nie 

przyznał ofercie wykonawcy Skamex wyższej (maksymalnej) ilości punktów w kryterium oceny 

ofert:  „Jakość",  to  w  takiej  sytuacji  oferta  odwołującego  zostałaby  wybrana  jako  oferta 


najkorzystniejsza. Tym s

amym w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy 

o

dwołujący poniósł szkodę. 

W dniu 11 kwietnia 2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania. 

W dniu 15 kwietnia 2019r. (13 kwietnia 2019r. 

– sobota) do postępowania odwoławczego po 

stronie  zamawiającego  zgłosił  swój  udział  wykonawca  Skamex  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z  siedzibą  w  Łodzi. Wskazał, że jako  wykonawca 

wybrany, który złożył prawidłową ofertę niepodlegającą odrzuceniu, to ma interes w uzyskaniu 

zamówienia, a w przypadku uwzględnienia odwołania może ponieść szkodę przez możliwość 

utraty zamówienia. Wniósł o odrzucenie odwołania w całości. Zgłoszenie zostało opatrzone 

podpisem  elektronicznym  kwalifikowanym  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  udzielonego  przez  Prezesa  zarządu  komplementariusza  spółki 

komandytowej 

uprawnionego 

do 

samodzielnej 

reprezentacji 

komplementariusza 

uprawnionego  do  reprezentowania  spółki  komandytowej.  Kopię  zgłoszenia  przekazano 

zamawiającemu i odwołującemu w dniu 15 kwietnia 2019r.  

W  dniu  16  kwietnia  2019r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  oświadczył,  że 

uwzględnia zarzuty odwołania w całości.  

W dniu 19 kwietnia 2019r. przystępujący złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu wobec 

uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów odwołania. Oświadczenie podpisał wiceprezes 

zarządu komplementariusza spółki, upoważniony do samodzielnej reprezentacji.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwość 

poniesienia szkody, w związku z potencjalnym naruszeniem przez zamawiającego przepisów 

ustawy, czym wypełnił przesłankę materialnoprawną z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Z  ustalonego  przez  Izbę  stanu  faktycznego  wynika,  że  zamawiający  uwzględnił  zarzuty 

odwołania  w  całości,  a  przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawca  nie  wniósł 

sprzeciwu. Taki stan faktyczny nadaje się do subsumpcji pod normę prawną art. 186 ust. 3 

ustawy,  która  stanowi,  że  jeżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do 

postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 


zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a 

zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Konsekwencją  zastosowania  tej  normy  prawnej  jest  obowiązek  umorzenia  postępowania 

przez  Izbę,  co  znalazło  odzwierciedlenie  w  sentencji  rozstrzygnięcia. 

Z

amawiający  jest 

zobowiązany  do  zmiany  ogłoszenia o zamówieniu i  siwz  zgodnie z  żądaniami zawartymi  w 

odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 

pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Przewodniczący: ……………………. 


wiper-pixel