KIO 659/19 KIO 666/19 KIO 667/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt:  

KIO 659/19 

KIO 666/19 

KIO 667/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia  2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Paweł Trojan  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  23  kwietnia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołań wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

A.  w  dniu  10.04.2019  r. 

przez  wykonawcę  Atos  Polska  S.A.,  ul.  Królewska  16,  00-103 

Warszawa (KIO 659/19); 

B.  w  dniu  11.04.2019  r. 

przez  wykonawcę  Sygnity  S.A.,  ul.  Franciszka Klimczaka  1,  02-

797 Warszawa (KIO 666/19); 

C. w dniu 11.04.2019 r. 

przez wykonawcę Symmetry Spółka z o.o., ul. Z. Vogla 8, 02-963 

Warszawa (KIO 667/19) 

A. (KIO 659/19) 

przy  udziale  wykonawcy  Sygnity  S.A.,  ul.  Franciszka  Klimczaka  1,  02-797  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie 

Odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

st

ronie Odwołującego 


przy  udziale  wykonawcy 

Symmetry  Spółka  z  o.o.,  ul.  Z.  Vogla  8,  02-963  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

B. (KIO 666/19)  

przy  udziale  wykonawcy  Atos  Pol

ska  S.A.,  ul.  Królewska  16,  00-103  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  Asseco  Poland  S.A.,  ul.  Olchowa  14,  35-

322  Rzeszów 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy 

Symmetry  Spółka  z  o.o.,  ul.  Z.  Vogla  8,  02-963  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Od

wołującego 

C. (KIO 667/19)  

przy  udziale  wykonawcy 

Atos  Polska  S.A.,  ul.  Królewska  16,  00-103  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

przy  udziale  wykonawcy  Sygnity  S.A.,  ul.  Franciszka  Klimczaka  1,  02-797  Warszawa 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania wszczętego wskutek wniesienia odwołania po 

stronie Odwołującego 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. 

Ujazdowskie  11,  00-567  Warszawa  w  trybie  prz

etargu  nieograniczonego  pn.  „Budowa, 

utrzymanie  i  rozwój  systemu  Krajowy  Rejestr  Zadłużonych"  –    (postępowanie  znak  BF-

II.3710.7.2019) 

postanawia: 


umorzyć  postępowania  odwoławcze  zarejestrowane pod  sygn.  akt  KIO  659/19, 

KIO 666/19 oraz KIO 667/19

nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Atos 

Polska S.A., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uiszczony  wpis  od  odwołania  o 

sygn. akt KIO 659/19. 

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Sygnity S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa 

kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uiszczony  wpis  od 

odwołania o sygn. akt KIO 666/19. 

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Symmetry Spółka z o.o., ul. Z. Vogla 8, 02-963 Warszawa kwotę 15 000 zł 00 gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  uiszczony  wpis  od 

odwołania o sygn. akt KIO 667/19. 

Stosownie  do  art.  198a  i  art.  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych   (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)    na 

niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt:  

KIO 659/19 

KIO 666/19 

KIO 667/19 

UZASADNIENIE 

do postanowienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawach o sygn. akt KIO 659/19, 

KIO 666/19 oraz KIO 667/19 

Zamawiający  -  Ministerstwo  Sprawiedliwości,  Al.  Ujazdowskie  11,  00-567  Warszawa 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn.: 

„Budowa,  utrzymanie  i  rozwój  systemu  Krajowy  Rejestr  Zadłużonych"  –  

(p

ostępowanie znak BF-II.3710.7.2019). 

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 01.04.2019 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE po numerem /S 064 

– 149398. 

Izba ustaliła ponadto, że w dniu 01.04.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej 

tre

ść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 

Odwołanie na powyższą czynność zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

w dniu 10.04.2019 r. przez w

ykonawcę Atos Polska S.A. (sygn. akt KIO 659/19) oraz w dniu 

11.04.2019 r. 

przez wykonawcę Sygnity S.A. (sygn. akt KIO 666/19) oraz przez wykonawcę 

Symmetry Spółka z o.o. (sygn. akt KIO 667/19). 

Odwołujący  w  zakresie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  659/19  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie 

następujących przepisów: 

1. art. 91 ust. 2d Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp w zw. z art. 7 

ust. 1 

Pzp poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert w pkt 18.1.2) w związku z 18.3 SIWZ 

oraz  w  pkt  11.2.5  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  sposób  niejednoznaczny  i  niezrozumiały, 


u

niemożliwiający  obiektywną  i  jednoznaczną  ocenę  i  sprawdzenie  informacji 

przedstawianych przez wykonawców, oraz poprzez skonstruowanie opisu oceny ofert w ww. 

kryterium  w  sposób  uznaniowy  i  dowolny,  niezachowujący  zasady  uczciwej  konkurencji  i 

równego traktowania wykonawców oraz wbrew zasadzie proporcjonalności i przejrzystości; 

2.  art.  29  ust.  1  i  ust.  2  oraz  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób nieuwzględniający wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć 

wpływ na treść oferty oraz w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

W związku z powyższym Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonanie zmian 

wnioskowanych w treści uzasadnienia odwołania. 

Odwołujący  w  zakresie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  666/19  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie następujących przepisów: 

1)  art.  36  ust.  1  pkt  13) w  zw.  z  art.  91  ust.  2d oraz  art.  7  ust.  1  PZP,  poprzez  ustalenie  w 

ramach kryteriów  oceny ofert kryterium: „Znajomość narzędzi  do  analizy  i  projektowania"  o 

wadze  25%,  którego  określenia  dokonano  w  sposób,  który  nie  pozwala  na  jednoznaczne  i 

obiektywne  dokonanie  oceny  złożonych  ofert,  a  przez  to  narusza  zasadę  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców; 

art. 29 ust. 1 i 2 PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny 

i  niepozwalający  określić  rzeczywistego  zakresu  przedmiotu  zamówienia,  a  przez  to 

mogącego  naruszyć  uczciwą  konkurencję,  w  szczególności  w  zakresie  konieczności 

dostarczenia  przez  Wykonawcę  systemu  zgłaszania  i  śledzenia  zgłoszeń  oraz  sprzętu  i 

oprogramowania do prowadzenia szkoleń; 

art.  29  ust.  2  i  3  PZP  poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  może 

utrudniać  uczciwą  konkurencję,  w  szczególności  poprzez  określenie  opisu  przedmiotu 

zamówienia  przy  użyciu  określeń  wskazujących  nazwę  konkretnego  frameworku  bez 

dopuszczenia w tym zakresie rozwiązań równoważnych; 

art.  3531  oraz  art.  387  KC  w  zw.  z  art.  14  oraz  139  PZP  poprzez  określenie  wymagań 

umownych  określonych  w  treści  istotnych  postanowień  umowy  w  zakresie  obowiązków 

Wykonawcy  w  odniesieniu  m.  in.  do  oprogramowania,  którego  Wykonawca  nie  jest 

producentem 

sposób 

uniemożliwiający 

dochowanie 

warunków 

licencyjnych 

standardowego oprogramowania oferowanego na rynku, czyniąc de facto świadczenie w tym 

zakresie świadczeniem niemożliwym, 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

dokonanie  modyfikacji  treści  SIWZ  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert  określonego  w  pkt 

18.1 ppkt 2) oraz rozwiniętego w pkt 18.3, poprzez: 


usunięcie  ww.  kryterium  i  zwiększenie  wagi  pozostałych  kryteriów,  względnie 

wprowadzenie  nowego  kryterium  oceny  ofert  w  miejsce  usuniętego  kryterium  (Odwołujący 

nie  wskazuje,  jakie  konkretnie  nowe  kryterium  pozacenowe  powinno  zastąpić  usunięte 

kryterium,  g

dyż  określanie  kryteriów  oceny  ofert  stanowi  autonomiczną  decyzję 

Zamawiającego), albo 

modyfikację opisu oceny kryterium „Znajomość narzędzi do analizy i projektowania" i jego 

wagi,  poprzez  dookreślenie  zasad  oceny  realizowanego  zadania  z  zakresu  modelowania 

procesów  i  baz  danych  w  sposób  który  wykluczy  dowolność  dokonywanej  przez 

przedstawicieli  Zamawiającego  oceny  i  wskaże  zarówno  jakie  narzędzia  powinny  zostać 

użyte  do  wykonania  zadania,  jakie  modele  są  preferowane  (a  zatem  umożliwiające 

uzyskanie  wyższej  punktacji),  oraz  dookreśli  opis  podkryterium  „czytelności  i  przejrzystości 

modelu" w sposób, który uniemożliwi subiektywną ocenę poszczególnych osób oceniających 

modele, a także wprowadzi inne zmiany wynikające szczegółowo z uzasadnienia niniejszego 

od

wołania; 

dokonanie stosownych modyfikacji treści: 

a) 

§4  ust.  10  IPU  po  wcześniejszym  podjęciu  decyzji  w  zakresie  udostępnienia  (lub  nie) 

Wykonawcy systemu zgłaszania i śledzenia zgłoszeń, przy czym zmiany te powinny polegać 

na  precyzyjnym  wskazaniu  prze

d  upływem  terminu  składania  ofert,  czy  dostarczenie 

systemu zgłaszania i śledzenia zgłoszeń jest elementem świadczenia Wykonawcy; 

b) 

dokonanie  stosownych  modyfikacji  treści  pkt  1  ppkt  1  Załącznika  nr  3b  (Wytyczne  do 

przygotowania i zrealizowania szkoleń przedwdrożeniowych) oraz pkt 1 ppkt 1 Załącznika nr 

9  (Wytyczne  do  przygotowania  i  zrealizowania  szkoleń  przedwdrożeniowych),  a  w 

konsekwencji  dokonanie  również  zmiany  pkt  1  ppkt  8  Załącznika  nr  3b  oraz  pkt  3  ppkt  14 

obu tych Załączników, poprzez odpowiednie usunięcie z treści tych zapisów sformułowania: 

„wraz  z  zapewnieniem  niezbędnego  sprzętu  i  oprogramowania  do  przeprowadzenia 

szkolenia  (opcjonalnie  według  Zgłoszenia)"  w  przypadku  zapewnienia  tych  zasobów  przez 

Zamawiającego  tub  usunięcie  sformułowania  „(opcjonalnie  według  Zgłoszenia)",  jeśli  to 

Wykonawca ma zapewnić te zasoby; 

dokonanie modyfikacji treści Załącznika nr 1 „Koncepcja Systemu" w zakresie wymagania 

WN-

38  poprzez  nadanie  mu  następującego  brzmienia:  „Interfejs  użytkownika  musi  być 

wykonany  w 

technologii  renderującej  dokument  w  formacie  zgodnym  z  HTMLS  oraz 

powinien być styfowany poprzez arkusze stylów kaskadowych zgodne ze standardem CSS3 

oraz  frameworkiem  Bootstrap  w  wersji  [3/4]  lub  równoważnym.  Dodatkowe  elementy 

graficzne  (pliki  graficzne) 

powinny  być  osadzane  w  interfejsie  wyłącznie  za  pomocą  klas 

CSS",  względnie  o  wykreślenie  z  treści  wymagania  sformułowania:  „oraz  frameworkiem 

Bootstrap w wersji [3/4], 


dokonanie modyfikacji treści postanowienia §5 ust. 9 IPU poprzez usunięcie z jego treści 

odniesień  do  obowiązków  związanych  z  Oprogramowaniem  gotowym/narzędziowym, 

którego  producentem  nie  jest  Wykonawca  i  w  związku  z  tym  nadanie  mu  następującej, 

proponowanej  treści:  „Wykonawca,  w  ramach  Etapu',  w  którym  nastąpi  produkcyjne 

wdrożenie  Systemu,  dostarczy  kody  źródłowe  Oprogramowania  dedykowanego  oraz 

Oprogramowania  gotowego/narzędziowego,  którego  jest  producentem,  a  także  pełną 

Dokumentację  dotyczącą  całości  tego  Oprogramowania.  Wykonawca  dostarczy 

jednocześnie  potwierdzenie  nieodwołalnego,  w  okresie  zakładanego  zgodnie  z  Umową 

trwania licencji/subl

icencji, upoważnienia Zamawiającego do dalszego wykorzystania kodów 

źródłowych objętych licencją w następujących przypadkach: 

upadłości lub likwidacji Wykonawcy, lub jego następcy prawnego, 

2)  z

akończenia  świadczenia  usługi  utrzymania  przez  Wykonawcę  tub  jego  następcę 

prawnego  dl

a  danej  wersji  Oprogramowania  gotowego/narzędziowego  i  jego  kolejnych 

wersji; 

gdy zostanie stwierdzone, że Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia w trybie 

konku

rencyjnym  procedury  powierzenia  usług  utrzymania  Systemu  osobie  trzeciej 

niezależnej od Wykonawcy". 

Odwołujący  w  zakresie  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  667/19  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie następujących przepisów: 

1) art. 91 ust. 2d PZP - 

poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert w pkt 18.1.2) w związku 

z  18.3  SIWZ  w  sposób  niejednoznaczny  i  niezrozumiały,  uniemożliwiający  obiektywną  i 

jednoznaczną ocenę i sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców; 

2) art. 91 ust. 3 PZP - 

poprzez sformułowanie kryteriów oceny ofert w pkt 18.1.2) w związku 

z 18.3 SIWZ w sposób dotyczący właściwości wykonawcy lub członów jego personelu; 

3)  art.  7.  ust.  1  PZP  - 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz bez zachowania 

zasad proporcjonalności i przejrzystości; 

art.  29  ust.  1  PZP  poprzez  opisanie  kryteriów  oceny  ofert  w  sposób  nieuwzględniający 

wszystkich wymagań i okoliczności oraz niejednoznacznie, niedokładnie i niezrozumiale; 

powyższe w związku z art. 36 ust. 1.13) PZP oraz art. 91 ust. 1 i 2 PZP; 

inne, wskazane w uzasadnieniu odwołania. 

Wskazując na powyższe Odwołujący wniósł o: 

nakazanie Zamawiającemu zmiany treści SIWZ poprzez usunięcie pkt 18.1.2) w związku z 

18.3 SIWZ; 


obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego  oraz  kosztami 

zastępstwa procesowego według zestawienia kosztów. 

Biorąc pod uwagę treść art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Izba ustaliła, iż termin na wniesienie 

wszystkich  odwołań  został  dotrzymany  i  zostały  one  podpisane  przez  osoby  umocowane  do 

reprezentowania  Odwołujących.  Tym  samym  Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia 

przedmiotowych odwołań. 

Izba  ustal

iła,  że  Zamawiający  w  dniu  12.04.2019  r.  przekazał  kopie  odwołań  pozostałym 

wykonawcom i wezwał ich do zgłoszenia przystąpienia do postępowań odwoławczych. 

Izba  uznała,  że wszystkich przystąpienia spełniają warunki formalne  i  zostały  wniesione po 

stronie Odwołujących się wykonawców. 

Następnie Izba ustaliła, iż Zamawiający pismem z dnia 15.04.2019 r. (wpływ bezpośredni w 

dniu  16.04.2019  r.  DzK-KIO-5725/19)  podpisanym  przez  p.  J.  W. 

–  Dyrektora  Biura 

Finansów  działającego  z  upoważnienia  11.06.2018  r.  podpisanego  przez  p.  R.  P.  – 

Dyrektora Generalneg

o Ministerstwa Sprawiedliwości złożył oświadczenie woli wskazując, iż 

uwzględnia  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniach  Atos  Polska  S.A.,  Sygnity  S.A. 

oraz  Symmetry  Spółka  z  o.o.  i  dokona  zmiany  treści  SIWZ  w  zakresie  zarzutów 

podniesionych w odwołaniach. 

Mając  na  uwadze  powyższe  okoliczności  faktyczne,  Izba  stwierdziła,  że  postępowania 

odwoławcze o sygn. akt KIO 659/19, KIO 666/19 oraz KIO 667/19 podlegają umorzeniu na 

podstawie  art.  186  ust.  2 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych.  

Zgodnie 

z treścią art. 186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach,  o których mowa w art. 

186 ust. 2 

ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. 

Tym  samym  Izba  orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującym  z  rachunku Urzędu  Zamówień 

Publicznych kwot uiszczonych 

tytułem wpisu. 

Jednocześnie  Izba  wskazuje,  iż  zgodnie  z  treścią  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  Pzp 

zamawiający,  w  przypadku  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  skutek 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu i nie 

wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego, wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.   


Przewodniczący: 

…………………… 


wiper-pixel