KIO 657/19 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 657/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant:         

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  24  kwietnia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10 

kwietnia  2019  roku  przez 

Wykonawcę  A.  T.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  A.  T.  "SUN+”  (ul.  Katarzyńska  63  box  013  Gruszczyn,  62-006  Kobylnica)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Urząd  Miasta  Słupcy  (ul.  Pułaskiego 

400 Słupca) 

przy  udziale  Wykonawcy  Fior  sp.  z  o.o.  (ul. 

Odkrywców  1-3/5,  53-212  Wrocław) 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  umo

rzyć postępowanie odwoławcze

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy  A.T. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą pod nazwą  A.T.  "SUN+” 

(ul. Katarzyńska 63 box 013 Gruszczyn, 62-006 Kobylnica) kwoty 10000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni 

od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Koninie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 657/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Urząd  Miasta  w  Słupcy  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą: 

Budowa dwóch placów zabaw 

w Słupcy.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12 

marca 2019 roku pod numerem: 524041-N-2019.  

Odwołujący  A.  T.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  A.T.  "SUN+”  wniosła 

odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  polegającej  na  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

oraz zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę FIOR Sp. z o.o. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór 

oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  FIOR  Sp.  z  o.o.,  który  to  wybór  narusza  zasadę 

zachowania  uczciwej  konkurencji;  2) 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  wybór  oferty, 

która nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 3) art. 89 ust. 1 pkt 

2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty,  która  nie  odpowiada  treści  SIWZ;  4) 

art.  26  ust.  2  ustawy  Pzp  poprzez  wezwanie  wykonawcy  najwyżej  ocenionego  do 

uzup

ełnienia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, pomimo, że nie 

zostały one wymienione zarówno w treści SIWZ jak i w treści ogłoszenia o zamówieniu jako 

dokumenty,  o których mowa w  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp;  5)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez prowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania zasad uczciwej 

konkurencji  oraz  równego  traktowania  wykonawców;  6)  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp,  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania;  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia 

czynności wyboru oferty wykonawcy złożonej przez Wykonawcę FIOR Sp. z o.o., odrzucenia 

oferty złożonej przez Wykonawcę FIOR Sp. z o.o. jako oferty nieodpowiadającej treści SIWZ, 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  oferty  złożonej  przez  Odwołującego; 

obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego. 

17  i  18 

kwietnia  2019  roku  Odwołujący  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy  wniósł 

p

ismo, w którym oświadczył, że cofa odwołanie w zakresie punktu 1 i 5 odwołania.  

16 kwietnia 2019 roku 

Zamawiający przesłał pismo w formie e-mail, potwierdzone pisemnie 

19  kwietnia  2019  roku  (przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy), 

w  którym  oświadczył,  że 

uwzględnia odwołanie w zakresie punktów 2,3,4,6 odwołania.  


Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie Wykonawca Fior sp. z 

o.o. 

Przystępujący nie stawił się na posiedzenie, a tym samym nie wniósł sprzeciwu wobec 

uwzględnienia  przez  Zamawiającego  zarzutów  odwołania.  Zamawiający  w  trakcie 

posiedzenia oświadczył, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku przesłał Przystępującemu pisemne 

stanowisko  (odpowiedź  na  odwołanie),  w  którym  znajduje  się  informacja,  że  Zamawiający 

uwzględnia odwołanie w punktach 2,3,4,6.  

W  aktach  sprawy  znajduje  się  przesłane  przez  Przystępującego  potwierdzenie  otrzymania 

zawiadomienia o terminie posiedzenia i rozprawy.  

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186 

ust.  3a  ust

awy  Prawo  zamówień  publicznych.  Jednocześnie  Izba  wskazuje,  że  powyższy 

przepis  zobowiązuje  Zamawiającego  do  wykonania,  powtórzenia  lub  unieważnienia 

czynności  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w odwołaniu  (w  zakresie  zarzutów 

uwzględnionych). 

Wobec  faktu,  że  uwzględnienie  zarzutu  nastąpiło  przed  otwarciem  posiedzenia  i  rozprawy, 

kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu 

kwoty uiszczonej t

ytułem wpisu od odwołania.  

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel