KIO 656/19 WYROK dnia 26 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 656/19 

WYROK 

z dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Protokolant:             

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  10  kwietnia  2019  r.  przez  odwołującego  - 

wykonawcę G. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Leśnych 

G.  G.,  (ul.  Klonowa  5,  66-131  Cigacice) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb 

Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wałbrzych 

z siedzibą w Boguszowie – Gorcach, (ul. Miła 2 58-372 Boguszów Gorce), 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  odwołującego  -  wykonawcę  G.  G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Zakład  Usług  Leśnych  G.  G.,  (ul. 

Klonowa 5, 66-131 Cigacice)  i:  

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od 

odwołania; 

zasądza  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  -  Skarb  Państwa  -  Państwowe 

Gospodarstwo  Leśne  Lasy  Państwowe  -  Nadleśnictwo  Wałbrzych  z  siedzibą  w 

Boguszowie 

–  Gorcach,  (ul.  Miła  2  58-372  Boguszów-  Gorce)  kwotę  3600  zł  00  gr 

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 


doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

…………………………… 

Sygn. akt KIO 656/19 

Uzasadnienie 


Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego  -  PGL  LP  Nadleśnictwo  Wałbrzych  z  siedzibą  w  Boguszowie-

Gorcach.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 27 lutego 2019 r. pod numerem S41 93359-2019-PL. 

Wnoszący odwołanie 

wykonawca - 

Zakład Usług Leśnych G. G. z siedzibą w Cigacicach zarzucił Zamawiającemu 

naruszenie  art.  7  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  otwarcie  ofert  w  pierwotnym  terminie  pomimo 

zgłaszanych  przez  wykonawcę  problemów  technicznych  w  postaci  awarii  miniPortalu, 

uniemożliwiającej wszystkim zainteresowanym złożenie ofert, co uzasadniałyby przedłużenie 

terminu  składania  ofert  w  trybie  art.  38  ust.  4  Pzp.    Z  uwagi  na  powyższe  wniósł  o 

uwzględnienie odwołania, nakazanie Zamawiającemu przedłużenie terminu na składanie ofert 

i  usunięcie  dysfunkcji  miniPortalu  w  sposób  umożliwiający  wszystkim  zainteresowanym 

złożenie  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  oraz  nakazanie  powtórzenia  czynności 

otwarcia ofert w nowym terminie. 

Ponadto wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu 

z następujących dokumentów: 

1) printscreenu ze strony miniPortal z komunikatem o błędzie systemu oraz 

2)  korespondencji  elektronicznej  zawierającej  skargę  na  awarię  miniPortalu  do  Zespołu 

Service Desk, Centralnego Ośrodka Informatyki 

na  okoliczność  wystąpienia  przez  upływem  terminu  do  składania  ofert  awarii  systemu 

uniemożliwiającej  Odwołującemu  wprowadzenia  swojej  oferty  i  udziału  w  niniejszym 

postępowaniu, złożenia skargi w tej materii do Zespołu Service Desk, Centralnego Ośrodka 

Informatyki, 

3) e-

maila z dnia 4 kwietnia 2019 r. wystosowanego przez Odwołującego do Zamawiającego 

na okoliczność ustalenia, że Odwołujący zgłaszał problem techniczny uniemożliwiający mu 

złożenie oferty przed upływem terminu zgłaszania ofert, zgłoszenia w formie mailowej z uwagi 

na brak działań Zamawiającego wskutek zgłoszeń w formie telefonicznej 

oraz z ostrożności, na wypadek uznania powyższych dowodów za niewystarczające, wnoszę 

o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodu  z  przesłuchania  Odwołującego  na  ww. 

okoliczności. 

Wykonawca stwierdził, że jest uprawniony do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

p.z.p, bowiem miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  niniejszej  ustawy. 

Mianowicie, chciał złożyć ofertę w dniu składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, 

na godzinę przed upływem terminu do składania ofert. Niemniej jednak usiłując to uczynić dnia 

4 kwietnia 2019 r. o godzinie 7.00 wykonawca i jego pracownicy napotkali problemy techniczne 


w funkcjonowaniu miniPortalu. Każda z podejmowanych wielokrotnie prób złożenia oferty była 

odrzucana  przez  system  oraz  replikowana  komunikatem  „Wystąpił  problem  komunikacji  z 

serwerem,  spróbuj  ponownie  później".  Nakreślony  powyżej  problem  techniczny  w 

funkcjonowaniu miniPortalu uzasadniający przesunięcie terminu składania ofert na podstawie 

art. 38 ust. 4 Pzp wykonawca zgłosił Zamawiającemu w osobie A. C. - pracownika zajmującego 

się u Zamawiającego zamówieniami publicznymi - najpierw w formie rozmowy telefonicznej, a 

następnie, wobec braku reakcji, także w formie mailowej (dowód: e-mail z dnia 4 kwietnia 2019 

r.,  ew.  przesłuchanie  Odwołującego).  Otrzymał  jednak  odpowiedź,  w  aroganckim  i 

niecenzuralnym tonie, iż fakt niedziałania miniPortalu to jego problem, gdyż mógł złożyć ofertę 

wcześniej.  Podobnie  bezskutecznie  usiłował  wytłumaczyć  ww.  osobie,  iż  uniemożliwienie 

jednemu  z  Wykonawców  złożenia  oferty  przed  upływem  terminu  składania  ofert  może 

skutkować unieważnieniem postępowania. W reakcji na powyższe, jako pełnomocnik Pana G. 

G. 

osobiście  skontaktowałam  się  telefonicznie  z  A.  C.,  otrzymując  podobną  jak  powyższa 

odpowiedź,  uzupełnioną  dodatkowo  o  kolejne  niecenzuralne  sformułowania,  iż  moja 

Kancelaria  nie  może  nic  zrobić  Zamawiającemu  za  uniemożliwienie  Wykonawcy 

wystartowania  w  przetargu.  Usiłując  skierować  sprawę  do  osoby  nadrzędnej  wobec  ww. 

pracownika,  skontaktowałam  się  z  (…)  M.  N.  Pierwotnie poprosił  on  o  czas na  wyjaśnienie 

problemu, a następnie powiedział, iż w jego ocenie problemu nie ma, a oferty zostaną otwarte 

w pierwotnie ogłoszonym terminie, ponieważ on „musi dbać o wykonawcę, który złożył ofertę". 

Ogół powyżej przedstawionych okoliczności, w koherencji z faktem, iż w postępowaniu poza 

moim  Mocodawcą  wystartował  tylko  jeden  wykonawca,  prowadzi  do  stanu  poddającego  w 

wątpliwość  zgodność  prowadzonego  postępowania  z  art  7  ust.  T  i  2  p.z.p,  tj.  co  do 

przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający 

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami 

proporcjonalności  i  przejrzystości,  a  także  przez  osoby  zapewniające  bezstronność  i 

obiektywizm.  Zaznacz

ył,  że  w  innym  postępowaniu  w  przedmiocie  udzielenia  zamówienia 

publicznego,  toczącym  się  przed  innym  Nadleśnictwem,  w  którym  Odwołujący  występował 

jako wykonawca, zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4 przedłużył termin na składanie ofert 

już tylko w oparciu o sam fakt, iż w systemie miniPortal występował błąd w przekierowaniu, 

który  w  przypadku  jego  niezauważenia  przez  wykonawców  prowadził  do  pobrania 

niewłaściwego  klucza  publicznego  do  aplikacji  szyfrowania  ofert,  niemniej  jednak  nie 

uniemożliwiał złożenia oferty. Tym samym a minori ad maius w przypadku dysfunkcji systemu 

uniemożliwiającego w zupełności złożenie oferty w toku postępowania, przed upływem terminu 

do  składania  ofert,  winna  zostać  potraktowana  jako  przyczyna  uzasadniająca  przedłużenie 

terminu do składania ofert w trybie art. 38 ust. 4 Pzp, rozwiązanie problemów technicznych 

oraz zaniechanie o

twarcia ofert w sytuacji świadomości Zamawiającego co do występujących 

ku temu przeciwwskazań faktycznych i prawnych. Tymczasem w stanie faktycznym niniejszej 


sprawy  Zamawiający  bezpodstawnie  i  w  sposób  sprzeczny  z  prawem  dokonał  czynności 

otwarcia  ofert  w 

pierwotnym  terminie  (choć  z  opóźnieniem  kilkugodzinnym,  nigdzie 

nieuzasadnionym), odmawiając wprost przedłużenia terminu składania ofert w trybie art. 38 

ust. 4 p.z.p. oraz wyjaśnienia i usunięcia zaistniałych problemów technicznych. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  18  kwietnia  2019  r.  z  datą 

wpływu  dnia  24/04/2019)  wniósł  o    oddalenie  odwołania,  wskazując  na  następujące 

okoliczności: 

Wskazał,  że  informacja  z  otwarcia  ofert  została  na  stronie  internetowej  BIP 

Nadleśnictwa Wałbrzych  zamieszczona  w  dniu  4 kwietnia  2019  r.  o  godzinie  12:12.  Zarzut 

zawarty  w  odwołaniu  tj.  trudności  techniczne  związane  z  awarią  miniPortalu,  nie  znajdują 

uzasadnienia faktycznego, a dołączone do odwołania dokumenty tego nie potwierdzają. Zarzut 

formułowany  przez  Odwołującego  musiałby  dotyczyć  tylko  i  wyłącznie  p.  G.,  gdyż  ani 

wcześniej  ani  później  taka  awaria  nie  została  zgłoszona  i  potwierdzona.  Tym  samym 

Zamawiający rozpatrywanie tego zdarzenia, należy odnosić tylko i wyłącznie do odwołującego, 

a nie szer

szego odbiorcy. Zdaniem Zamawiającego wykonawca nawet nie uprawdopodobnił 

zamiaru  złożenia  oferty  w  niniejszym  postępowaniu.  Przede  wszystkim  nie  zaznaczył  w 

odwołaniu, czy chciał przystąpić do wszystkich pakietów, czy tylko do jednego z nich. W ocenie 

Zam

awiającego ma to istotne znaczenie przy wykazaniu interesu prawnego zgodnie z art. 179 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  a  tym  samym  wykazać  legitymację  do  wniesienia 

środków  ochrony  prawnej.  Ta  wątpliwość  wynika  z  faktu,  że  na  konto  Zamawiającego  nie 

wpłynęło od odwołującego żadne wadium (na żaden z pakietów) ani też odwołujący nie starał 

się w odwołaniu wykazać swojego interesu prawnego poprzez przedłożenie dowodu wpłaty 

wadium  lub  innego  dokumentu  gwarancyjnego.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że  odwołujący 

pra

wdopodobnie  próbował  złożyć  ofertę  parę  chwil  przed  zakończeniem  terminu  do  ich 

składania, a zatem wadium powinno było być już wpłacone na konto Zamawiającego, lub jako 

dokument gwarancyjny istnieć. Skoro zatem Odwołujący nie miał zamiaru składać oferty, to 

rodzi się pytanie czy przysługuje mu prawo wniesienia odwołania, gdyż nie wykazała interesu 

prawnego do jego złożenia. Zamawiający podkreśla, iż awaria techniczna, na którą powołuje 

się odwołujący dotyczyła tylko jego, nikt inny bowiem nie zgłaszał problemów technicznych. 

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa i doktryny, zachowującym aktualność także w obecnie 

obowiązującym  stanie  prawnym,  gdyż  art.  179  ust.  ustawy  Pzp  nie  został  zmieniony,  za 

utrwalony  uznaje  się  pogląd,  według  którego  podmiot  wnoszący  środek  odwoławczy  musi 

wykazać.  że  jego  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  doznał  uszczerbku  (lub  mógł  doznać 

uszczerbku) w konkretnym postępowaniu, w którym uczestniczy, polegający na. tym, że traci 

on  możliwość  uznania  jego  oferty  za  ofertę  najkorzystniejszą,  a  zamawiający  poprzez 

naruszenie  przepisów  ustawy  naraża  odwołującego  na  możliwość  poniesienia  szkody.  W 


przypadku  zamówień  publicznych  za  szkodę  uznaje  się  zasadniczo  pozbawienie  korzyści 

wynikających z uzyskania zamówienia. Wskazał na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej 

w tym m.in. wyrok KIO 1200/17, KIO 1346/17, 161/17 i 921/17) 

podnosząc, że:  

Podmiot  wnoszący  środek  odwoławczy  musi  wykazać,  że  jego  interes  w  uzyskaniu 

zamówienia doznał uszczerbku (lub mógł doznać uszczerbku) w konkretnym postępowaniu, w 

którym uczestniczy, polegający na tym, że traci on możliwość uznania jego oferty za ofertę 

najkorzystniejszą, a zamawiający poprzez naruszenie przepisów ustawy naraża odwołującego 

na możliwość poniesienia szkody, zasadniczo pozbawienie korzyści wynikających z uzyskania 

zamówienia. 

Aby wypełniła się przesłanka z art. 179 ust. 1 Pzp., wykonawca wnoszący odwołanie musi 

wykazać się związkiem przyczynowo-skutkowym, w wyniku którego nastąpiło by naruszenie 

przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp kwalifikowane możliwością nie uzyskania danego 

zamówienia lub możliwością poniesienia przez takiego wykonawcę szkody. 

Interes we wniesieniu odwołania. kwalifikowany możliwością poniesienia szkody, to interes 

w  uzyskaniu  zamówienia  przez  wnoszącego  odwołanie  wykonawcę,  a  nie  interes  innych 

niesprecyzowanych podmiotów, choćby byli potencjalnymi wykonawcami. 

Skuteczne  wniesienie  odwołania  przez  wykonawcę  uzależnione  jest  od  jednoczesnego 

zaistnienia następujących okoliczności . naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 

posiadania  interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz  poniesienia  lub  możliwości 

poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp). Przepis art. 

179  ust. 

1  Pzp  nie  nawiązuje  do  interesu  rozumianego  jako  dążenie  do  uzyskania  stanu 

ogólnej zgodności z prawem, ale do realizacji interesu konkretnego wykonawcy, w konkretnym 

postępowaniu  polegającego  na  uzyskaniu  stanu,  w  którym  dany  wykonawca  będzie  mógł 

uzyskać  dane  zamówienie.  Dane  zamówienie  —  to  konkretne  zamówienie  —konkretny 

przedmiot  świadczenia  opisany  w  części  stanowiącej  opis  przedmiotu  zmówienia  ,  rodzaj  i 

jakość  świadczenia,  czas  i  miejsce  jego  realizacji  oraz  inne  elementy  charakteryzujące 

świadczenie, do którego wykonania zobowiązuje się wykonawca.  

Zarzut  naruszenia  art.  38  ust  4  ustawy  Pzp 

zdaniem Zamawiającego jest całkowicie 

chybiony.  Przede wszystkim,  aby  zmienić termin składania  ofert muszą nastąpić  przesłanki 

usprawiedliwiające  taką  okoliczność.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowane  zostało  w 

Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  27.02.2019  r.  Przez  okres  przeszło  40  dni  

żaden z potencjalnych wykonawców nie zgłaszał awarii systemu e-PUAP czy też miniPortalu. 

Odwołujący dwie minuty przed upływem terminu do składania ofert zatelefonował z informacją, 

że  miniPortal  nie  działa  i  żąda  przedłużenia  terminu  do  składania  ofert.  Oprócz  żądania 

Odwołujący się nie przedstawił żadnych dokumentów, które przynajmniej uprawdopodobniały 

twierdzenia.  Zamawiający  zatem  nie  miał  żadnych  podstaw  do  zmiany  terminu  zgłaszania 


ofert, pomijając fakt. iż technicznie zmiana terminu dwie minuty przed czasem wyznaczonym 

na  składanie  ofert,  również  nie  była  możliwa.  Dopiero  w  odwołaniu  zostało  przedstawione 

zdjęcie ekranu z informacją o problemie z komunikacją. W tym miejscu  należy podnieść, iż 

zdjęcie  to  w  żaden  sposób  nie  wykazuje  awarii  miniPor1alu,  bo  takowej  nie  było. 

Sfotografowany błąd komunikacji z serwerem dotyczy portalu e-PUAP, a nie miniPortalu. A 

zatem  nie  tylko rozmowa telefoniczna,  ale  znacznie późniejsze przeslanie zdjęcia z  ekranu 

informującego o problemach z komunikacją nic mogą stanowić podstawy do zmiany terminu 

składania ofert. Zgodnie z wyrokiem KIO 2671/18 wykonawca musi udowodnić, że nie mógł 

dostarczyć  oferty  z  powodu  wadliwego  działania  platformy  zakupowej  sam  zrzut  ekranu  z 

komunikatem  błędu  to  za  mało.  Wskazał  ponadto,  że  błąd  w  komunikacji  z  serwerem  na 

portalu Ministerstwa Cyfryzacji e-

PUAP, nie jest zawinionym działaniem ani zaniechaniem ze 

strony  Zamawiającego, pozostaje bez  wpływu Zamawiającego,  a co  za tym  idzie nie może 

stanowić naruszenia przepisów przez Zamawiającego. Również nie przedłużenie terminu do 

składania ofert trzy minuty przed upływem czasu do ich składania na telefoniczną, niczym nie 

udowodnioną informację, nie może stanowić naruszenia prawa w rozumieniu art. 180 Pzp 

Reasumując  stwierdził,  że  Odwołujący  nie  uprawdopodobnił,  że  był  zainteresowany 

złożeniem odwołania poprzez przedstawienie dowodu wpłaty wadium, czy też ustanowienie 

wadium w innej formie. Odwołujący się nie wykazał do jakiego pakietu chciał przystąpić (były 

trzy)  nie  wykazał  naruszenia  przepisów  przez  Zamawiającego,  tym  samym  nie  wykazał 

związku  skutkowo  przyczynowego  naruszeniem  przepisów  zamawiającego,  niemożliwością 

złożenia oferty trzy minuty przed czasem oraz potencjalną szkodą. W ocenie Zamawiającego 

nie zostały również wykazane przesłanki z art. 180 Pzp tym samym odwołanie nie zasługuje 

na  uwzględnienie.  Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  wskazał,  że  wykonawca  tak 

powinien rozplanować złożenie oferty, aby móc przewidzieć wszelkie ryzyka z tym związane. 

Mogą to być chwilowe utrudnienia w łączności z portalem, albo np. brak prądu. Decydując się 

na wysłanie oferty w ostatniej chwili, musi się liczyć z ryzykiem niepowodzenia wysłania. Są 

to czynniki niezależne zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy. Jednakże profesjonalny 

Wykonawca winien wziąć pod uwagę wszelkie przeszkody związane ze złożeniem oferty. 

Rozpoznając  zarzuty  podnoszone  w  odwołaniu  izba  ustaliła  i  zważyła,  co 

następuje: 

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Izba w pierwszej kolejności nie podzieliła stanowiska Zamawiającego, co do braku interesu 

wykonawcy we wni

esieniu tego odwołania wymaganego art. 179 ust.1 ustawy Pzp. Zdaniem 


Izby,  wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  działania  wykonawcy  podjęte  przed  upływem 

terminu składania ofert nie świadczą o tym, że Odwołujący nie miał zamiaru złożenia oferty w 

niniejszym postępowaniu. Wykonawca ten w dniu 4 kwietnia 2019 r. przed upływem terminu 

składania ofert skontaktował się z Zamawiającym mailowo i telefonicznie zgłaszając problem 

techniczny,  który  miał  uniemożliwiać  wykonawcy  przesłanie  w  formie  elektronicznej  oferty. 

Fakt braku informacji, co do wadium nie 

może dowodzić o braku takiego zamiaru, albowiem 

wadium 

mogło  być  wniesione  w  formie  pieniężnej  lub  w  formie  dokumentu  wadialnego  i 

zgodnie z pkt 9.5 specyfikacji zdanie 1

: „Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy 

złożyć  wraz  z  Ofertą  w  oryginale  w  postaci  elektronicznej  tj.  opatrzonej  kwalifikowanym 

podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia”. Powodem nie złożenia 

oferty 

– według oświadczenia wykonawcy – była awaria miniPortalu, a zatem także problem 

ten  dotyczy

ć  mógł  braku  możliwości  przesłania  dokumentu  wadialnego.  Izba  wskazuje,  że 

w

edług oświadczenia pełnomocnika wykonawcy złożonego na rozprawie  wadium miało być 

złożone  w  formie  gwarancji  ubezpieczeniowej  i  wykonawca  w  dniu  4  kwietnia  2019  r. 

dysponował gwarancją ubezpieczeniową z datą jej wystawienia w dniu 22.03.2019 r. na kwotę 

700  zł  przez  Towarzystwo  Ubezpieczeniowe  Uniqa.  Odwołujący  co  prawda  nie  okazał 

takiego  dokumentu  na  rozprawie,  ale 

złożył  oświadczenie,  co  do  posiadania  takiego 

dokumentu z datą jego wystawienia w dniu 22 marca 2019 r. i fakt, że wadium w tej formie 

należało złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej mogą stanowić o uprawdopodobnieniu 

zamiaru uczestnictwa w tym postępowaniu. 

Natomiast podnoszone w odwołaniu i na rozprawie trudności techniczne związane z 

przesłaniem przez Odwołującego do godz. 8:00 w dniu 4 kwietnia 2019 r. oferty wynikające 

(zdaniem wykonawcy) z awarii miniPortalu, 

które miałyby dowodzić uniemożliwienie wszystkim 

zainteresowanym  wykonawcom 

złożenie  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu  nie  zostały 

przez wykonawcę udowodnione. Przede wszystkim dołączone do odwołania dokumenty nie 

pozwalały  uznać,  że  w  tym  przypadku  nastąpiła  awaria  tego  minPortalu,  powodująca  że 

niemożliwe  było  złożenie  ofert.  Argumentacja  podnoszona  przez  Odwołującego  i  powołane 

przez  niego  dowody  wskazywały  w  zasadzie  na  tego  przedsiębiorcę  i  jego  problem  ze 

złożeniem  oferty  w  postaci  elektronicznej  w  dniu 4 kwietnia 2019  r.  do godz.  8.00. Tak jak 

wskazywał  Zamawiający  ani  wcześniej  ani  później  taka  awaria  nie  została  zgłoszona  i 

potwierdzona 

przez innych wykonawców. Tym samym rozpatrywanie tego zdarzenia, należy 

odnosić tylko i wyłącznie do Odwołującego, a nie szerszego kręgu wykonawców.  

Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że w świetle art. 38 ust.4 ustawy Pzp, aby 

doszło  do  zmiany  terminu  składania  ofert  muszą  nastąpić  przesłanki  uzasadniające  taką 

zmianę. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dz. Urz. UE  w dniu 27.02.2019 r. 


Przez okres przeszło 40 dni  żaden z potencjalnych wykonawców nie zgłaszał awarii systemu 

e-

PUAP  czy  też  miniPortalu.  Odwołujący  nie  wykazał  również,  że  próby  przesłania  oferty 

zostały podjęte od godziny 7:00 rano w dniu 4 kwietnia 2019 r.  W odwołaniu i na rozprawie 

wykonawca 

wskazywał na zgłoszenie telefoniczne [prawdopodobnie - jak sam twierdził -  dwie 

minuty przed upływem terminu do składania ofert], że miniPortal nie działa, powołując się na 

zgłoszone w tej rozmowie żądanie przedłużenia terminu do składania ofert. Korespondencja 

mailowa z dnia 4 kwietnia 2019 r. skierowana na adres ogólny jednostki – jego sekretariat – 

jest  z  godziny  8:56. 

Izba  stwierdza,  że  w  pkt  8.2  specyfikacji  wskazano,  że:  „Komunikacja 

między  Zamawiającym,  a  Wykonawcami  odbywa  się  przy  użyciu  miniPortalu: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz 

poczty 

elektronicznej,  z  zastrzeżeniem,  że  złożenie  oferty  następuje  wyłącznie  przy  użyciu 

miniPortalu

”.   Z kolei w pkt 8.1 – co do poczty elektronicznej - wskazano na osoby uprawnione 

i ich 

adresy poczty mail na który należy kierować korespondencję. Izba stwierdza także, że w 

tym zgłoszeniu nie zawarto żądania przedłużenia terminu do składania ofert. 

Izba  zgodziła się z  Zamawiającym,  że wykonawca  świadom,  jak  wskazywał  sam  na 

rozprawie  możliwych  zagrożeń  funkcjonowania  portalu  w  godz.  7:30  –  8:00,  powinien 

przewidzieć ryzyka z tym związane, szczególnie ryzyka nie wysłania dokumentów decydując 

się na wysłanie oferty w ostatniej chwili. Mógł też mając świadomość zakłóceń funkcjonowania 

portalu  we  wskazanych  godzinach 

odpowiednio  wcześnie  wnioskować  o  zmianę  terminu 

składania  ofert,  albowiem  Zamawiający  –  jak  oświadczał  na  rozprawie  –  nie  odnotował 

dotychczas w praktyce  takich problemów. Izba zwraca także uwagę, że Odwołujący (co  do 

zgłoszonej w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 12:41 reklamacji skierowanej do Zespołu Service 

Desk Centralny Ośrodek Informatyki odnośnie wystąpienia błędu komunikacji z serwerem na 

portalu Ministerstwa Cyfryzacji e-PUAP)

, nie przedstawił dowodów na brak reakcji ze strony 

Zespołu Service Desk i podjętych przez wykonawcę działań (oprócz reakcji z godz.13:16 w 

dniu 4.04.2019 r. 

i udzielonych informacji w odpowiedzi na zapytanie Zespołu Service Desk w 

tym samym dniu) po dniu 4 kwietnia 2019 r. celem obiektywnego ustalenia przyczyn zaistnienia 

wskazanego problemu. 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  


……………………………………… 


wiper-pixel