KIO 655/19 WYROK dnia 29 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 655/19 

WYROK 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                          Protokolant:         P

iotr Cegłowski     

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w dniu  23  kwietnia  2019  r.  w 

Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w dniu  9  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę: Z. sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Samodzielna  Publiczna  Stacja 

Pogotowia  Ratunkowego  i  Transportu  Sanitarnego,  ul.  Starowiejska  23,  22-400 

Zamość 

przy udziale wykonawcy: RATOWNIK-AMBULANSE sp. z o.o. sp.k., ul. 

Odyńca 55/10, 02-

606  Warszawa 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego   

orzeka: 

1.   oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża:  wykonawcę:  Z.  sp.  z  o.o.,  ul.  Tużycka  8,  03-683 

Warszawa, i:  

2.1.  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7 500  zł  00  gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę:  Z. 

sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i 198b  ustawy  z 

dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z 

2018  r.  poz.  1986,  z  późn.  zm.)  na  wyrok  –  w terminie 7 dni  od  dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Zamościu.  

Przewodniczący: ……………………………. 


Sygn. akt KIO 655/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego 

z  siedzibą  w  Zamościu  –  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  2  sztuk  ambulansów 

sanitarnych  typu  „C”  z  wyposażeniem  medycznym  dla  Samodzielnej  Publicznej  Stacji 

Pogotowia  Ratunkowego  i  Tr

ansportu  Sanitarnego  w  Zamościu  (nr  postępowania 

TA.ZP.2512.1.2019)

,  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych, z

wanej dalej „ustawa Pzp”. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z dnia 28.02.2019 r. pod numerem: 518744-N-2019.  

Odwołujący – wykonawca Z. sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wniósł na podstawie 

art.  180  ust.  1  i  ust.  2  pkt  6  ustawy  Pzp  odw

ołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 

czynności  Zamawiającego  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  w  postaci  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty.  

Zaskarżonej czynności Zamawiającego, Odwołujący zarzucił naruszenie następujących 

przepisów ustawy Pzp:  

1. art. 24 ust. 1 pkt 16 i ust. 4 w zw. z art. 22 ust. 1 i 2 w zw. z art. 91 ust. 1 przez dokonanie 

wyboru  oferty  Ratownik-Ambulanse  Sp.  z  o.o.  Sp.j.  (dalej  jako 

„Ratownik-Ambulanse”) 

jako  najkorzystniejszej  i  zaniechanie  wykluczenia  Ratownik-

Ambulanse  z  postępowania, 

pomimo zawarcia w ofercie konkurencyjnej wobec oferty Odwołującego (dalej jako „Oferta 

konkurencyjna”),  wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd  informacji  o  spełnianiu  przez 

oferowane ambulanse wszystk

ich punktowanych „parametrów technicznych oferowanych 

samochodów”,  określonych  w  tabeli  2  -  Oceniane  parametry  techniczno-użytkowe 

oferowanych ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (dalej jako „SIWZ”), podczas gdy w istocie pojazdy te wszystkich powyższych 

wymogów  nie  spełniały,  które  to  uchybienie  miało  istotny  wpływ  na  wynik  sprawy, 

ponieważ doprowadziło do błędnego wyboru rzekomo najkorzystniejszej oferty;  

2.  art.  91  ust. 

2  pkt  1  przez  błędne  uznanie,  że  Oferta  konkurencyjna  spełnia  wymogi 

wskazane w SIWZ 

dotyczących parametrów technicznych, które to kryteria ustawodawca 

uznał  w  przywoływanym  przepisie  za  szczególnie  istotne,  tj.  wymogi  określone  w 

punktach  1  i  2  tabeli  nr  2  -  Oceniane  parametry  techniczno-u

żytkowe  oferowanych 


ambulansów  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  podczas  gdy  w  istocie  Oferta 

konkurencyjna  tych  wymogów  nie  spełniała,  co  miało  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania,  ponieważ  doprowadziło  do  błędnego  wyboru  rzekomo  najkorzystniejszej 

oferty; 

3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 

przez dokonanie błędnej oceny Oferty konkurencyjnej 

i  przyznanie  tej  ofercie  w  ramach  kryterium  oceny  ofert  „parametry  techniczne 

oferowanych  samochodów”  20  punktów,  podczas  gdy  oferowane  pojazdy  nie  posiadały 

parametrów ocenianych wskazanych w punktach 1 i 2 Tabeli nr 2  - Oceniane parametry 

techniczno-

użytkowe  oferowanych  ambulansów,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SIWZ, 

skutkiem czego powinno być przyznanie łącznej liczby 0 punktów za te kryteria, co miało 

wpływ  na  wynik  postępowania,  ponieważ  doprowadziło  do  przyznania  punktacji  za 

kryteria, których Oferta konkurencyjna nie spełniała; 

4.  art.  91 

ust.  1  przez  niezasadny  wybór  oferty  konkurencyjnej  jako  najkorzystniejszej,  w 

następstwie:  1.  niedostrzeżenia  podstaw  do  wykluczenia  Oferty  konkurencyjnej  z 

przycz

yn  przywołanych  w  zarzucie  nr  1;  2.  dokonanie  błędnej  oceny  Oferty 

konkurencyjnej  przez  niezasadne  przyznanie  punktacji  za  parametry  opisane  w  zarzucie 

nr  3,  podczas  gdy  skutkiem  prawidłowo  przeprowadzonego  postępowania  i  oceny  ofert 

powinien  być  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego,  co miało istotny  wpływ 

na  wynik  postępowania,  ponieważ  doprowadziło  do  błędnego  wyboru  rzekomo 

najkorzystniejszej oferty. 

W związku z powyższymi zarzutami, Odwołujący wniósł – na podstawie art. 192 ust. 

3  pkt  1  Pzp 

–  o  nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenia  czynności  w  postaci  wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Ponadto wniósł o:  

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania 

odwoławczego,  

2.  do

puszczenie  wniosków  dowodowych  zgłoszonych  w  odwołaniu  na  okoliczności 

wskazane w jego treści,  

3. wyznaczenie i przeprowadzenie rozprawy.   

W uzasadnieniu 

Odwołujący wskazał, co następuje.  

I. 

Uwagi ogólne 

Przedmiotem  odwołania  jest  czynność  Zamawiającego  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  w 

postaci  wyboru  najkorzystniejszej  oferty. 

SIWZ  została  poddana  przez  Zamawiającego 

modyfikacji w dniu 8 marca 2019 r.  

Dowód: SIWZ po zmianach z dnia 8 marca 2019 r.  

Dowód: Oferta firmy Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp. j. 

W  dn

iu  14  marca  2019  r.  nastąpiło  otwarcie  ofert.  W  postępowaniu  ostały  złożone 


dwie  of

erty:  oferta  Odwołującego  oraz  Oferta  konkurencyjna  wykonawcy  Ratownik-

Ambulanse. 

Dowód: Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 marca 2019 r. 

W  dniu  19  marca  2019  r.  Odwołujący  skierował  do  Zamawiającego  pismo  z 

informacją  o  nieprawidłowościach  i  wnioskiem  o  wykluczenie  Ratownik-Ambulanse  z 

postępowania  w  oparciu  o  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  Pzp,  z  uwagi  na  zawarcie  przez 

wykonawcę w ofercie informacji wprowadzających w błąd Zamawiającego, odnoszących się 

do  rzekomego  spełniania  przez  zaoferowane  ambulanse  wszystkich  punktowanych 

parametrów technicznych. 

Dowód: pismo Odwołującego z dnia 19 marca 2019 r. 

Pismem  z  dnia  28  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  Odwołującego,  że  w 

toku  prowadzonych  z  Ratownik-Ambulanse  wyja

śnień  nie  stwierdził  w  ofercie  wykonawcy 

nieprawidłowości  opisanych  w  piśmie  z  dnia  19  marca  2019  r.  Do  wskazanego  pisma 

Zamawiający załączył wyjaśnienia Ratownik-Ambulanse datowane na 28 marca 2019 r. 

Dowód:  Pismo  Zamawiającego  z  28  marca  2019  r.  wraz  z  załącznikiem  w  postaci  pisma 

Ratownik-Ambulanse z 27 marca 2019 r. 

W  dniu  4  kwietnia  2019  r.  Zamawiający  wystosował  do  Odwołującego  i  Ratownik-

Ambulanse  zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty.  Za  najk

orzystniejszą, 

Zamawiający  uznał  Ofertę  konkurencyjną  przyznając  jej  100  punktów,  podczas  gdy  oferta 

Odwołującego uzyskała 93,24 pkt.  

Dowód: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

W  ocenie Odwołującego,  powyższy  wybór  jest  sprzeczny  z  przepisami  ustawy  Pzp. 

Zaoferowane  przez  Ratownik-Ambulanse  pojazdy, 

wbrew  oświadczeniu  złożonemu  w 

O

fercie  konkurencyjnej  nie  spełniały  wszystkich  punktowanych  kryteriów  technicznych 

określonych  w  punktach  1  i  2  tabeli  nr  2  -  Oceniane  parametry  techniczno-użytkowe 

oferowanych  ambulansów,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Tym  samym,  niezasadne 

było  przyznanie  Ofercie  konkurencyjnej  maksymalnej  liczby  punktów  w  ramach  kryterium 

„parametry  techniczno-użytkowe  oferowanych  samochodów”,  podczas  gdy  w  ramach  tego 

kryterium O

fercie konkurencyjnej nie powinny zostać przyznane jakiekolwiek punkty.  

Niezależnie  od  powyższego,  z  uwagi  na  zamieszczenie  w  Ofercie  konkurencyjnej 

informacji  wprowadzających  Zamawiającego  w  błąd  odnośnie  do  spełnienia  wszystkich 

punktowanych „parametrów technicznych oferowanych samochodów”, Ratownik-Ambulanse 

podlegała wykluczeniu z postępowania. 

Powyższe,  w  ocenie  Odwołującego,  doprowadziło  do  błędnego  wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

Odwołujący  wskazał:  skala  zaistniałych  naruszeń  sprawia,  że  konieczne  jest 

poddanie końcowego rozstrzygnięcia pod kontrolę Krajowej Izby Odwoławczej. Kontrola jest 


w szczególności uzasadniona kontekstem zamówienia - wybór ambulansów, jako pojazdów 

przeznaczonych do ratowania życia ludzkiego, musi odbywać się z jak najbardziej wnikliwym 

rozważeniem kryteriów kluczowych dla takiego celu. 

II

. Niezgodne z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

Uwagi wstępne 

W  ocenie  Odwołującego,  na  podstawie  Informacji  o  otwarciu  ofert  z  dnia  14  marca 

2019  r.  oraz  O

ferty  konkurencyjnej  można  stwierdzić,  że  w  postępowaniu  wystąpiły 

nieprawidłowości, o których mowa poniżej. 

Dla  lepszego  zobrazowania  prezentowanej  argumentacji,  Odwołujący  wskazał  na 

wstępie na treść SIWZ, zestawiając ją z treścią Oferty konkurencyjnej.  

Kryteria oceny ofert 

– Waga – Opis oceny danego kryterium: 

1. cena oferty 

– 60% – najniższa oferowana cena x 60 : cena oferty badanej, 

2.  parametry  techniczne 

oferowanych  samochodów  –  20%  –  wykonawca  może  otrzymać 

max. 20 pkt za dodatkowe parametry techniczno-

użytkowe, wymienione w załączniku nr 2 

do SIWZ, 

przedłużona  gwarancja  na  samochody  bazowe  –  10%  –  wykonawca,  który  zaoferuje  na 

pojazdy  bazowe  gwarancję  wynoszącą:  24  miesiące  -  otrzyma  0  pkt,  36  miesięcy  - 

otrzyma 10 pkt, 

4. przedłużona gwarancja na zabudowę medyczną oraz zamontowane wyposażenie i sprzęt 

medyczny 

–  10%  –  wykonawca,  który  zaoferuje  na  zabudowę  medyczną  oraz 

zamontowane 

wyposażenie  i  sprzęt  medyczny  –  gwarancję  wynoszącą:  24  miesiące  - 

otrzyma 0 pkt

, 36 miesięcy - otrzyma 10 pkt. 

Razem 

– 100%.  

Kryteria oceny ofert 

– parametry techniczne oferowanych samochodów (punkty 1 i 2 objęte 

zarzutami 

odwołania): 

Parametry oceniane 

– ocena punktowa 

asystent martwego punktu lub inne fabryczne rozwiązanie, informujące o strefie martwego 

pola, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN EN 

1789+A2:2015 

– Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt, 

system  ostrzegania  o  możliwości  kolizji  lub  inne  rozwiązanie,  informujące  o  możliwości 

kolizji,  poprawiające  bezpieczeństwo  ambulansu  zgodnie  z  wymogami  normy  PN  EN 

1789+A2:2015 

– Tak - 4 pkt, Nie - 0 pkt.  

Ratownik-

Ambulanse  w  swojej  ofercie  potwierdziła  spełnienie  wszystkich 

punktowanych  „parametrów  technicznych  oferowanych  samochodów”,  przedstawiając  tym 

samym  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na 

decyzje  podejmowane  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  w 

postaci potwierdzenia posiadania przez oferowany pojazd Renault Master 2,3 dCi 170 L2H2 


„asystenta  martwego  punktu  lub  innego  fabrycznego  rozwiązania;  informującego  o  strefie 

martwego  pola

poprawiającego  bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy 

PN  EN  1789+A2:2015”  oraz  „systemu  ostrzegania  o  możliwości  kolizji  lub  innego 

rozwiązania, informującego o możliwości kolizji, poprawiającego bezpieczeństwo ambulansu 

zgodnie z wy

mogami normy PN EN 1789+A2:2015”. 

Z

godnie z treścią art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp z postępowania wyklucza się wykonawcę, 

który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawia

jącego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki  udziału w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymagany

ch dokumentów. 

W ocenie Odwołującego, sytuacja tego rodzaju zaistniała w postępowaniu. 

2. Brak w Ofercie konkurencyjnej asystenta martwego punktu  

Odwołujący  wskazał,  że  zaoferowany  przez  Ratownik-Ambulanse  pojazd  Renault 

Master  2.3  d

Ci 170 L2H2 nie posiada „asystenta martwego punktu lub innego fabrycznego 

rozwiązania,  informującego  o  strefie  martwego  pola,  poprawiającego  bezpieczeństwo 

ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy  PN  EN  1789+A2:2015

”.  W  oficjalnym  katalogu 

Renault Master w części Wyposażenie opcje nie ma dostępnej opcji zamówienia systemu 

asystenta  martwego  punktu,  jedyną  opcją  jest  rozwiązanie  w  postaci  Lusterko  Wide  View 

(lusterko  martwego  kąta),  które  zgodnie  z  opisem  producenta  pojazdu  bazowego  spełnia 

jedynie poniżę funkcje: 

Lusterko ”Wide View” 

Podróżuj  spokojnie  z  lusterkiem  Wide  View

,”

.To  lusterko  wsteczne  udowadnia  swoją 

użyteczność  zwłaszcza  na  skrzyżowaniach.  Lusterko  umieszczone  jest  w  tzw.  martwym 

punkcie  w  osłonie  przeciwsłonecznej  pasażera  i  jest  prawdziwym  atutem  w  bezpiecznej 

jeździeLusterko zwiększa pole widzenia z boku na prawą stronę. 

Dowód: oficjalny katalog Renault Master 

Odwołujący  wskazał,  że  opcja  ta  nie  wypełnia  równoważnego  rozwiązania  z  tego 

wymogu  tj.  fabryczne  rozwiązanie,  informujące  o  strefie  martwego  pola,  poprawiające 

bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy  PN  EN  1789+A2:2015.  Lusterko 

„Wide View” nie spełnia podstawowego wymogu tj. nie informuje kierowcy o strefie martwego 

pola.  Zgodnie  ze  Słownikiem  Języka  Polskiego  PWN  słowo  „informuje”  oznacza  «udzielać 

informacji,  wskazówek,  podawać  do  wiadomości».  Lusterko  ”Wide  View”  nie  informuje 

kierowcy o strefie martwego pola, tj. nie sygnalizuje tego optycznie lub dźwiękowo, a jedynie 

poszerza pole widzenia z boku na prawą stronę, przy zachowaniu warunku rozłożonej osłony 

przeciwsłonecznej pasażera oraz przy jej prawidłowym ustawieniu.  

System  informujący  o  strefie  martwego  pola,  zgodnie  z  przyjętą  funkcją  w  wielu 


pojazdach  innych  marek  powinien  spełniać  minimum  poniższe  funkcje  tj.  wykorzystując 

czuj

niki/radary  w  zderzaku  tylnym  lub  kamery  umieszczone  pod  lusterkami  zewnętrznymi 

„dostrzega”  takie  auta  i  ostrzega  przed  nimi  kierowcę.  Najczęściej  przez  emisje  sygnałów 

akustycznych  (

charakterystyczne  pikanie)  i  wizualnych,  przez  zapalenie  się  kontrolki  w 

widocznej  części  lusterka  odpowiadającego  stronie,  z  której  znajduje  się  taki  obiekt.  W 

niektórych  autach  pojawiają  się  oba  sygnały  jednocześnie,  a  w  najbardziej  rozwiniętych 

systemach, gdy kierowca zamierza zmienić pas ruchu zbliżając się do auta w martwej strefie, 

reaguje również układ kierowniczy. Sztywnieje lub nawet odbija w drugą stronę by zapobiec 

kolizji. 

Pojęcie  martwego  pola  jest  rozumiane  jednolicie,  co  wyklucza  zrównanie  innych 

rozwiązań. 

Opcja  Lusterko  ”Wide  View”,  zgodnie  z  deklaracją  producenta  pojazdu  bazowego, 

jedynie zwiększa pole widzenia z boku  na prawa stronę, przy warunku opuszczonej osłony 

przeciwsłonecznej  pasażera  i  odpowiedniego  jej  ustawienia.  Z  informacji  tej  wynika 

dodatkowo, 

że zwiększone jest pole widzenia z boku na prawą stronę, natomiast lewa strona 

pojazdu jest niezabezpieczona.  

Zgodnie  z  definicją:  Martwe  pole  jest  to  obszar  wokół  pojazdu  silnikowego (głównie 

samochody osobowe, ciężarowe, terenowe itp., a także motorówki i samoloty), który nie jest 

widoczny dla kierowcy w lusterkach bocznych, ani w lusterku wstecznym. 

Zjawisko  ”martwego  pola”  wynika  z  tego,  że  lusterka  samochodowe  nie  są  w  stanie  objąć 

podglądem całego obszaru wokół pojazdu.  

Największe  martwe  pole  mają  lusterka  płaskie;  obecnie  producenci  aut  -  dla  poprawienia 

pola  widzenia  z  boku  i  z  tyłu  -  stosują  lusterka  sferyczne  (wykonane  są  z  tafli  szkła  w 

kształcie  wycinka  kuli)  lub  lusterka  asferyczne  (nazywane  również  łamanymi)  -  mają  one 

skrajną część zwierciadła nachyloną pod ostrzejszym kątem niż reszta tafli). 

Pierwszym i nowatorskim rozwiązaniem wychwytującym elementy (głównie inne pojazdy) w 

martwym polu jest - opracowany przez szwedzki koncern Volvo - system BLIS (z ang. BIind 

Spot Information System)

, który do seryjnej produkcji wszedł pod koniec 2004 roku

Dowód: wydruk ze strony 

https://pl.wikipedia.ore/wiki/Martwe pole

Jednocześnie zgodnie z definicja zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN słowo 

informować oznacza: «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości.»  

Dowód: wydruk ze strony 

https://sip.pwn.pl/sip/informowac:2466210.html

W  tym  stanie  kategorycznie  nie  można  zgodzić  się  z  wyjaśnieniami  Ratownik-

Ambula

nse  w  zakresie  spełniania  ww.  wymogu  przez  zaoferowane  pojazdy.  Wskazane  w 

tym zakresie „niby rozwiązania” nie są zgodne z wymogami Zamawiającego tj. nie informują 

o  strefie  martwego  pola.  J

ak już  zostało  to  podkreślone w  piśmie o  nieprawidłowościach  tj. 

p

ojazd  posiadający  system  lub  fabryczne  rozwiązanie  informujące  o  strefie  martwego  pola 

powinien  wykorzystując  czujniki/radary  w  zderzaku  tylnym  lub  kamery  umieszczone  pod 


lus

terkami zewnętrznymi „dostrzega” takie auta i ostrzega przed nimi kierowcę. Najczęściej 

przez  emisję  sygnałów  akustycznych  (charakterystyczne  pikanie)  i  wizualnych,  przez 

zapalenie  się  kontrolki  w  widocznej  części  lusterka  odpowiadającego  stronie,  z  której 

znajduje się taki obiekt.  

Wskazane  przez  Ratownik-

Ambulanse  „niby  rozwiązania”  jedynie  poszerzają  pole 

widzenia  martwej  strefy,  nie  informują  natomiast  o  strefie  martwego  pola,  kierowca  bez 

rozłożenia lusterka wstecznego i bez zachowania należytej uwagi nie jest wstanie skorzystać 

z poszerzonego pol

a widzenia, o której mówi w swojej instrukcji i katalogu sam producent: 

Dowód: 1. Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter, 

Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Renault Master, 

Wyciąg z katalogu handlowego marki Renault Master. 

W tym miejscu 

Odwołujący zamieścił zdjęcie lusterka z następującym opisem: 

Lusterko ”Wide View” 

Podróżuj spokojnie z lusterkiem “Wide View”.To lusterko wsteczne udowadnia swoją 

użyteczność zwłaszcza na skrzyżowaniach. Lusterko umieszczone jest w tzw. martwym 

punkcie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera i jest prawdziwym atutem w bezpiecznej 

jeździe Lusterko zwiększa pole widzenia z boku na prawą stronę. 

Dowód: wydruk ze strony https://www.renault.pl/samochodv/samochodv- 

nowe/master/charaktervstvka.html#wvposazenie-dla-profesionalistow  

Zaoferowane  przez  Ratownik-

Ambulanse  rozwiązanie  nie  spełnia  wymogów  dla 

uznania  go  za  asystenta  martwego  punktu,  a  tym  samym  nie  powinno  być  punktowane 

zgodnie  z  punktem  1  Tabeli  2  -  Oceniane  parametry  techniczno-

użytkowe  oferowanych 

ambulansów, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 

Brak w Ofercie konkurencyjnej systemu ostrzegania o możliwości kolizji  

Odwołujący  podkreślił  także,  że  zaoferowany  przez  Ratownik-Ambulanse  pojazd 

Renault Master 2.3 dCi 170 L2H2 nie posiada „systemu ostrzegania o możliwości kolizji lub 

innego  rozwiązania,  informującego  o  możliwości  kolizji,  poprawiające  bezpieczeństwo 

ambulansu  zgodnie  z  wymogami  normy  PN  EN  1789+A2:2015

”.  W  oficjalnym  katalogu 

Renault Master w części Wyposażenie opcje nie ma dostępnej opcji zamówienia systemu 

ostrzegania o możliwości kolizji, brak też jest innego fabrycznego rozwiązania. 

Dowód: oficjalny katalog Renault Master  

Na  potwierdzenie  powyższego,  w  dniu  18  marca  2019  r.  Odwołujący  zwrócił  się  do 

Autoryzowanego  Dealera  marki  Renault  firmy  RRG Warszawa  Mory,  ul.  Poznańska  16/18, 

580  Ożarów  Mazowiecki  z  zapytaniem  czy  pojazd  Renault  Master  2,3  dCi  170  L2H2  z 

2019 r. może być wyposażony w asystenta martwego punktu lub inne fabryczne rozwiązanie, 

informujące  o  strefie  martwego  pola  oraz  system  ostrzegania  o  możliwości  kolizji  lub  inne 

rozwiązanie  informujące  o  możliwości  kolizji.  W  informacji  zwrotnej  otrzymał  jednoznaczną 


odpowiedź,  że  pojazd  Renault  Master  2,3  dCi  170  L2H2  z  2019  r.  nie  posiada  takich 

systemów lub innych rozwiązań tego typu. Jedyną opcja, którą wskazano jest system kontroli 

pasa  ruchu,  który  wykorzystując  informacje  przesyłane  przez  kamerę,  ostrzega kierowcę  o 

przejechaniu przez przerywaną lub ciągłą linię bez włączonego kierunkowskazu, tym samym 

nie  wypełniając  wymogu  ostrzegania  o  możliwości  kolizji.  Być  może  wskazane  systemy  są 

dostępne dla marki Renault, ale wyłącznie dla pojazdów osobowych.  

DowódKorespondencja z dealerem marki Renault (w aktach postępowania) 

Tym  samym,  Ratownik-

Ambulanse  po  raz  kolejny  dopuścił  się  zamierzonego 

działania wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji w ten sposób, 

że  w  zakresie  systemu  ostrzegającymi  przed  kolizją,  Oferta  konkurencyjna  bazuje  na 

rozwiązaniach  de  facto  nie  spełniających  wymagań  określonych  w  SIWZ.  Zaoferowane 

rozwiązanie informujące o możliwości kolizji nie jest wytworzone przez producenta pojazdu i 

nie jest oferowane, jako doposażenie opcjonalne przez autoryzowanego partnera dla marki 

Renault.  

Jednocześnie,  skoro  Ratownik-Ambulanse  rzekomo  posiada  system  o  nazwie 

Ostrzeganie przed kolizją z przodu - Forward Collision Warning (FCW), zasadne jest pytanie 

dlaczego  na  etapie  składania  ofert  wykonawca  ten  zadał  pytanie  o  dopuszczenie  innego 

rozwiązania  informującego  o  możliwości  kolizji,  zlecając  jego  montaż  niezidentyfikowanej 

firmie  zewnętrznej,  ingerując  w  fabryczne  rozwiązania  pojazdu  bazowego,  który  to  system 

wyłączony  jest  spod  gwarancji  producenta  pojazdu  bazowego  a  jego  identyfikacja  jest 

niemożliwa. 

Zaoferowane  przez  Ratownik-

Ambulanse  rozwiązanie  nie  spełnia  wymogów  dla 

uznania  go  za  system  ostrzegania  o  możliwości  kolizji,  a  tym  samym  nie  powinno  być 

punktowane  zgodnie  z  punktem  2  Tabeli  2  -  Oceniane  parametry  techniczno-

użytkowe 

oferowanych ambulansów stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.  

4. Podanie przez Ratownik-

Ambulanse informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd 

Świadomość niespełniania przez zaoferowane ambulanse wymogów, o których mowa 

w  punktach  2  i  3  powyżej  sprawiła,  że  Ratownik-Ambulanse  potwierdzając  spełnienie 

wszystkich  punktowanych  „parametrów  technicznych  oferowanych  samochodów”  podał 

informację wprowadzającą Zamawiającego w błąd.  

W treści art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp ustawodawca przesądził, że podanie (zatajenie) 

informacji  wprowadzającej  zamawiającego  w  błąd,  godzi  w  rzetelność  wykonawcy,  czego 

efektem  winno  być  wykluczenie  takiego  wykonawcy,  a  w  konsekwencji  uniemożliwienie 

udzielenie temu podmiotowi zamówienia. 

W wyroku z dnia 26 stycznia 2017 r.

, KIO 98/17 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę,  że  znowelizowana  ustawa  -  Prawo  zamówień  publicznych  dla  takiego  działania 

przewiduje sankcję w postaci wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania. Stanowisko 


to znajduje potwierdzenie choćby w najnowszej literaturze przedmiotu np. „Powyższy przepis 

obejmuje  wykonawców,  którzy  usiłują  wyłudzić  zamówienie  poprzez  wprowadzenie 

zamawiającego  w  błąd  co  do  swojej  sytuacji  podmiotowej  albo  którzy  nie  są  w  stanie 

należycie  udokumentować  spełnienia  wymaganych  warunków  podmiotowych.  Po  pierwsze, 

wykluczeniem  skutkuje  wprowadzenie  w  błąd  zamawiającego,  że  wykonawca  nie  podlega 

wykluczeniu  z  postępowania  albo  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria 

selekcji. Mowa tutaj przede wszystkim o sytuacji, 

w której wykonawca oświadcza nieprawdę

czyli  przeinacza  fakty  albo  potwierdza  nieistniejące  okoliczności.  Jeżeli  zamawiający 

udowodni, 

że  został  wprowadzony  przez  wykonawcę w  błąd,  wykluczy  go  z  postępowania 

nie wzywając do uzupełnienia oferty czy wyjaśnienia treści oferty (wyrok KIO 676/16).  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że wprowadzenie w błąd musi przybrać formę 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa. To pierwsze będzie miało miejsce wtedy, 

kiedy wykonawca wie, że nie spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu a pomimo 

tego składa wprowadzające w błąd oświadczenie, że ten warunek spełnia. Można przyjąć, że 

rażące niedbalstwo jest niedbalstwem szczególnym, którego rozmiar i waga przekracza brak 

zwykłej  staranności.  Przykładem  rażącego  niedbalstwa  jest  uznanie,  że  np.  spełnia  się 

określone  przez  zamawiającego  warunki  udziału  w  postępowaniu  nawet  się  z  nimi  nie 

zapoznawszy.  Inna  tego  typu  sytuacja  to  np.  złożenie  oświadczeń  o  spełnianiu  ściśle 

określonych wymagań lub kryteriów kwalifikacji przez podmiot trzeci bez zweryfikowania, czy 

rzec

zywiście  ten  podmiot  je  spełnia”  (Zamówienia  publiczne  po  nowemu  -  poradnik  dla 

małych i średnich przedsiębiorstw, str. 20, Franciszek Łapecki, Grzegorz Wicik, wyd. Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, W-wa 2016). W tym miejscu Odwołujący wskazał, że 

szczególnie  podatne  na  niezgodność  z  faktami  przy  jednoczesnym  wpływie  na  wynik  tego 

postępowania  są  informacje  przedkładane  przez  wykonawców  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  braku  podstaw  do  wykluczenia.  Są  to  bowiem 

informacje  decydujące  o  możliwości  udziału  wykonawcy  w  postępowaniu  i  zazwyczaj 

odnoszą  się  do  okoliczności  (faktów)  niezwiązanych  z  prowadzonym  postępowaniem. 

Również  wskazał,  że  Zamawiający  swoje decyzje w  tym  zakresie oparł na  oświadczeniach 

własnych  wykonawców  lub  dokumentach  wystawionych  przez  podmioty  trzecie. 

Wprowadzona do przepisów regulujących rynek udzielania zamówień publicznych w Polsce 

zmiana  w  zakresie  podejścia  do  przedstawiania  przez  wykonawców  informacji 

nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, wskazuje, że bez względu na to czy wykonawcy 

da  się  przypisać  winę  umyślną  czy  też  niedbalstwo,  wykonawca  taki  musi  liczyć  się  z 

negatywnymi konsekwencjami takiego czynu. 

Odwołujący zwrócił uwagę na fakt, że Ratownik-Ambulanse ww. działania rozpoczął 

już  na  etapie  zadawania  pytań  do  SIWZ,  w  efekcie  czego  Zamawiający  z  niezrozumiałych 

przyczyn  zmodyfikował  parametry  punktowane  na  wniosek  tylko  jednego  wykonawcy,  bez 


pozyskania 

wiedzy,  jakie  „inne  rozwiązania”  są  mu  proponowane.  Parametry  punktowane 

zapewniają Zamawiającemu lepszą jakość oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnego z 

wymogiem.  W  tym  przypadku  doszło  do  zaoferowania  przez  Ratownik-Ambulanse  opcji 

niezgodnych  z 

wymogiem  lub  „mocno  naciąganych”.  Ratownik-Ambulanse  na  etapie 

zadawania  pytań  do  SIWZ  nie  wskazał  rozwiązań  równoważnych  z  nazwy  lub  z  funkcji. 

Dowód:  Wyjaśnienia  i  modyfikacja  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z 

dnia 8 marca 2019 r. 

Jak wskazano w punkcie I o

dwołania, w wyniku złożonego do Zamawiającego przez 

Odwołującego pisma informującego o nieprawidłowościach, datowanego na 20 marca 2019 

r., 

zostało skierowane w  dniu 21  marca  2019  r. do  Ratownik-Ambulanse  pismo wzywające 

do wyjaśnienia wskazanych zarzutów. 

W  dniu  27  marca  2019  r.  Ratownik-

Ambulanse udzielił  odpowiedzi  na  to wezwanie, 

po  raz  kolejny  dopuszczając  się  zamierzonego  działania  mającego  na  celu  wprowadzenie 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. Ratownik-Ambulanse potwierdził, że 

zaoferowany ambulans wykonany na samochodzie Renault Master 2,3 170 dCi posiada inne 

fabryczne  rozwiązanie,  informujące  o  strefie  martwego  pola,  poprawiające  bezpieczeństwo 

ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy  PN  EN  1789+A2:2015.  Wykonawca  zaaferował  z 

obu stron pojazdu zesta

w fabrycznych informujących lusterek zewnętrznych, z których górne 

lustro  standardowego  pokazuje  widok  z  tyłu,  a  dolne  sferyczne  pokazuje  widok  strefy 

martwego pola tzw. martwy punkt Ponadto w kabinie kierowcy umieszczone jest dodatkowe 

wsteczne  lusterko  W

ide  View  (patent  firmy  Renault),  które  pokazuje  kierowcy  tzw.  martwy 

punkt z prawej strony pojazdu (co potwierdza producent w swoich materiałach informacja w 

załączeniu).  

N

a  marginesie  Odwołujący  wskazał,  że  Ratownik-Ambulanse  rozpoczął  proceder 

polegający  na  próbie  wprowadzenia  na  rynek  skrzyni  biegów  zautomatyzowanej,  którą  w 

zależności  od  wymogów  Zamawiającego  wskazanych  w  Opisie  przedmiotu  zamówienia,  w 

sposób zupełnie dowolny opisuje, jako skrzynię biegów manualną lub jako automatyczną. W 

jednym  z  ost

atnich  postępowań  ogłoszonych  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej  Stacja  Pogotowia  Ratunkowego  w  Częstochowie  ul.  Kilińskiego  10,  42-202 

Częstochowa,  znak  postępowania  przetargowego:  SPR.ZP.382.37-2019  „Dostawa  karetki 

typu  C  -  1  szt.  wraz 

z  wyposażeniem  dla  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

Zdrowotnej  Stacji  Pogot

owia  Ratunkowego  w  Częstochowie”.  Zgodnie  z  wyrokiem  KIO  nr 

sprawy 486/19 

uznano, że zaoferowana skrzynia biegów nie jest skrzynią biegów manualną 

ani automatyczną tylko zautomatyzowaną, w związku z powyższym Odwołujący poddał pod 

wątpliwość czy zaoferowane pojazdy posiadają skrzynię biegów manualną czy też ponownie 

została zaoferowana skrzynia biegów zautomatyzowana. 

Podsumowując,  nieprawdziwe  były  informacje  przekazane  Zamawiającemu  przez 


Ratownik-

Ambulanse  w  zakresie  rzekomego  spełniania  przez  zaoferowane  pojazdy 

wszystkich wymogów wskazanych w Tabeli 2 punkty 1 i 2 - Oceniane parametry techniczno-

użytkowe  oferowanych  ambulansów  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  SIWZ.  Tym  samym, 

niezależnie  od  okoliczności  wskazanych  powyżej,  we  wskazanym  zakresie  Ofercie 

konkurencyjnej nie powinna zostać przyznana punktacja w ramach ww. kryterium. 

III. 

Uzasadnienie wniosku o nakazanie powtórzenia czynności 

Żądanie  powtórzenia  przez  Zamawiającego  czynności  oceny  ofert  i  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  jest  zasadne  w  związku  z  naruszeniem  przepisów  powołanych  w 

petitum 

odwołania.  Pierwotny  wybór  najkorzystniejszej  oferty  jest  bowiem  dotknięty  obrazą 

p

rzywołanych tam przepisów Pzp i jako taki nie może się ostać. Z kolei oferta Odwołującego, 

w  świetle  przeprowadzonych  wyżej  wywodów,  spełnia  w  najwyższym  stopniu  wymogi 

ustanowione przez Zamawiającego.  

IV. 

Termin na wniesienie odwołania i doręczenie odpisu Zamawiającemu 

(…)  

V. 

Interes w złożeniu odwołania 

Odwołujący  ma  w  złożeniu  odwołania  interes  w  rozumieniu  art.  179  ust.  1  Pzp, 

ponieważ prawidłowo przeprowadzona ocena ofert powinna doprowadzić do uznania, że to 

oferta  Odwołującego  jest  ofertą  najkorzystniejszą  i  uzyskania  przez  niego  zamówienia. 

Utrzymanie  w  mocy  dotychczasowej  czynności  Zamawiającego  wygeneruje  po  stronie 

Odwołującego  szkodę  w  postaci  utraty  zamówienia,  mimo  przedstawienia  przez  niego 

obiektywnie najlepszej oferty. 

interesie  Odwołującego  leży,  aby  wybór  najkorzystniejszej  oferty  był  wolny  od 

naruszeń  prawa  -  także w  zakresie  w  jakim  zachodzą  podstawy  do  wykluczenia  Ratownik-

Ambulanse  oraz  prawidłowej  oceny  ofert  z  zastosowaniem  kryteriów  określonych  przez 

Zamawiającego.  

VI. 

Wysokość wpisu  

(…) 

Załączniki (merytoryczne): 

Ogłoszenie o zamówieniu, 

5.  SIWZ, 

Wyjaśnienia  i  modyfikacja  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  z 

dnia 8 marca 2019 r. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 8 marca 2019 r. 

8.  Oferta firmy Ratownik-Ambulanse Sp. z o.o. Sp. j. 

9.  Informacja z otwarcia ofert z dnia 14 marca 2019 r., 

Pismo Odwołującego z 19 marca 2019 r., 

Pismo  Zamawiającego  z  28  marca  2019  r,  wraz  z  załącznikiem  w  postaci  pisma  


Ratownik- Ambulanse z 27 marca 2019 r., 

12.  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r., 

Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Mercedes-Benz Sprinter, 

Wyciąg z instrukcji obsługi pojazdu marki Renault Master, 

Wyciąg z oficjalnego katalog Renault Master, 

16. W

yciąg z katalogu handlowego marki Renault Master, 

17. Wydruk ze strony internetowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwe

pole

18. Wydruk ze strony internetowej https://sjp.pwn.pl/sjp/informowac;2466210.html, 

19. Wydruk ze strony internetowej 

https://www.renault.pl/samochody/samochody 

      no

we/master/charakterystyka.html#wyposazenie-dla-profesjona

listów. 

Zamawiaj

ący  złożył  ustnie  do  protokołu  posiedzenia  i    rozprawy  wyjaśnienie  w 

zakresie  swoich  potrzeb 

w  nabyciu  ambulansów,  wskazał  postanowienia  SIWZ  w 

przedmiocie  etapowania  zamówienia,  wymagania  proceduralne  i  wykonane  czynności  w 

przy

padku zamówień mniejszej wartości, wnosząc o oddalenie odwołania.  

Wykonawca - RATOWNIK-

AMBULANSE sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie – 

wniósł,  w  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego, o oddalenie odwołania. 

Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania na rozprawie, ustaliła i 

zważyła, co następuje. 

Wykonawca  -  RATOWNIK-

AMBULANSE  sp.  z  o.o.  sp.k.  z  siedzibą  w  Warszawie, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  w wyniku skutecznego przystąpienia 

do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  stał  się  Uczestnikiem 

postępowania odwoławczego. 

Odwołujący spełnia przesłanki legitymacji czynnej do wniesienia odwołania, o których 

stanowi  przepis  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  przypadku  udowodnienia  zarzutów 

skutkujących  wykluczeniem  Uczestnika  postępowania  odwoławczego  z  udziału  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  oferta  Odwołującego  mogłaby  zostać 

wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Oko

liczności  te  wskazują  na  interes  we  wniesieniu 

odwołania i możliwość poniesienia szkody na skutek nie uzyskania zamówienia. 

P

rzedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  2  sztuk  ambulansów  sanitarnych  typu  „C”  z 

wyposażeniem medycznym, których realizacja powinna odbywać się w dwóch etapach:  


Etap I 

– dostawa pojazdów bazowych (z możliwością adaptacji na ambulanse sanitarne –  

z

akończony protokołami odbioru i oddzielnymi fakturami za każdy pojazd bazowy; 

Etap  II 

– 

adaptacja  s

pecjalistyczna  samochodów  bazowych  na  ambulanse  sanitarne  (zabudowa 

specjalistyczna  wraz  z  wyposażeniem)  zgodne  z  obowiązującą  normą  PN-EN  1789

+A1:2015 

– 

zakończony  protokołami  odbioru  i  oddzielnymi  fakturami  za  adaptację  (zabudowę 

specjalistyczną z wyposażeniem) każdego pojazdu – pkt 3 SIWZ.  

Zamawiający  opisał  w  pkt  13  SIWZ  kryteria  oceny  ofert  wraz  z  podaniem  ich  wag  i 

sposobu oceny ofert, wskazując, że spośród 100% wag, parametry techniczne oferowanych 

samochodów stanowią 20%. Spośród parametrów techniczno-użytkowych wskazał w Tabeli 

nr  2 

załącznika  nr  2  do  SIWZ  w  6.  punktach  –  Oceniane  parametry  techniczno-użytkowe 

oferowanych  ambulansów.  Przedmiotem  objętym  sporem,  w  ocenie  Odwołującego,  jest 

punktacja  parametrów  opisanych  w  punktach:  Lp.  1.  asystent  martwego  punktu  lub  inne 

fabryczne  rozwiązanie,  informujące  o  strefie  martwego  pola,  poprawiające  bezpieczeństwo 

ambulansu, zgodnie z wymogami normy 

PN-EN  1789

+A2:2015; Lp. 2. system ostrzegania o 

możliwości  kolizji  lub  inne  rozwiązanie,  informujące  o  możliwości  kolizji,  poprawiające 

bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy 

PN-EN 

+A2:2015. 

Przewidziana ocena punktowa 

– dla każdej pozycji po 4 punkty, łącznie 8 punktów. 

W informacji z dnia 8 marca 2019 r. pt. 

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na 

pytania  nr  56  i  nr  59 

dotyczące  treści  SIWZ,  Zamawiający  dopuścił  obok  pierwotnego 

wymagania asystent martwego punktu 

– wariant: lub inne fabryczne rozwiązanie informujące 

o  strefie  martwego  pola,  poprawiające  bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami 

normy 

PN-EN 1789

+A2:2015 - Lp. 1 tabeli oraz w Lp. 2 tabeli 

– obok systemu ostrzegania o 

możliwości  kolizji  –  wariant:  lub  inne  rozwiązanie,  informujące  o  możliwości  kolizji, 

poprawiające  bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy 

PN-EN 

+A2:2015

”.   

Uczestnik  postępowania  odwoławczego  zaoferował  inne  rozwiązania,  wskazując  na 

rozprawie,  że  występują  różnice  w  pojazdach  oferowanych  przez  obu  wykonawców.  W 

swojej  ofercie  zaoferował  pojazdy  Renault,  które  uzyskuje  od  producenta  jako  pojazdy 

bazowe  i  które  po  ich  odpowiednim  dostosowaniu  do  wymagań  medycznych,  oferuje  jako 

ambulanse  będące  przedmiotem  zamówienia.  Stwierdził,  że  producent  zaopatrzy 

wykonawcę  w  pojazdy  bazowe  wraz  z  wyposażeniem  fabrycznym,  w  tym  zakresie  oferuje 

inne  fabryczne  rozwiązanie  informujące  o  strefie  martwego  pola,  poprawiające 

bezpieczeństwo  ambulansu  zgodnie  z  wymaganiami  normy  wskazanej  przez 

Zamawiającego  (pkt  1  tabeli).  Natomiast  w  zakresie  systemu  ostrzegania  o  możliwości 


kolizji,  oferuje  inne  rozwiązanie  informujące  o  możliwości  kolizji,  poprawiające 

bezpieczeństwo  ambulansu,  przy  czym  nie jest to rozwiązanie fabryczne,  czyli  rozwiązanie 

producenta (pkt 2 tabeli).  

Na  potwierdzenie  stanowiska  U

czestnik  postępowania  odwoławczego  złożył  do  akt 

sprawy wymienione niżej dokumenty.   

1. O

pinię techniczną z dnia 15.04.2019 r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców 

Motoryzacyjnych, Ruchu Drogowego, Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING z siedzibą w 

Warszawie

,  wydaną  przez  rzeczoznawcę  samochodowego  inż.  A.  T.  (dotyczącą  pkt  1  i  2 

parametrów ocenianych).  

W  opinii  autor  s

twierdził,  że:  1.  Fabrycznie  lusterka  zewnętrzne,  z  których  górne 

lusterko  standardowo  pokazuje 

widok  z  tyłu,  a  dolna  sferyczna  pokazuje  widok  strefy 

martwego  pola  tzw.  martwy  punkt  oraz  dodatkowo  w  kabinie  umieszczone  jest  lusterko 

wsteczne  Wide  View,  które  udowadnia  swoją  użyteczność  zwłaszcza  na  skrzyżowaniu. 

U

mieszczone w osłonie przeciwsłonecznej pasażera pokazujące tzw. martwy punkt, ułatwia 

prowadzenie  pojazdu  i  bezpośrednio  wpływa  na  bezpieczeństwo  jazdy.  Lusterko  zwiększa 

pole widzenia z boku na pr

awą stronę. Czujniki parkowania lub kamera cofania upraszczają 

manewry,  sygnalizując  lub  pokazując  przeszkody  znajdujące  się  za  samochodem.  Są  to 

fabryczne  rozwiązania,  informujące  o  strefie  martwego  pola,  poprawiające  bezpieczeństwo 

ambulansu zgodnie z wymogami normy 

PN-EN 1789

+A2:2015.  

W pkt 2 autor opinii 

wskazał: 2. Potwierdza możliwość montażu urządzenia Mobileye 

630, które posiadają funkcje: 

- asystenta pasa ruchu 

– Lane Departure Warning (LDW), 

ostrzeganie przed kolizją z przodu – Forward Collision Warning (FCW), 

stały monitoring odległości – Headway Monitoring and Warning (HMW), 

ostrzeganie przed kolizją z pieszym – Pedestrian Collision Warning (PCW), 

rozpoznawanie znaków drogowych – Trafic Signs Recognition (TSR). 

Przedstawione  powyższe  rozwiązania  ofertowe  w  samochodach  Renault  Master  mieszczą 

się  w  pojęciu  zapisów  przesłanej  Tabela  2  –  Ocenianie  Parametrów  Techniczno-Użytkowe 

Oferowanych Ambulansów. 

Na  temat  normy  autor 

wskazał:  Uwaga:  W  normie

  PN-EN  1789

+A2:2015  Pojazdy 

medyczne  i  ich 

wyposażenie  –  Ambulanse  drogowe,  określono  między  innymi  wymagania 

dotyczące  konstrukcji,  badania,  osiągów  i  wyposażenia  ambulansów  drogowych 

stosowanych  do  transportu  i  sprawowania  opieki  nad  pacjentami.  Zamieszczone  w  niej 

wymagania 

dotyczą  przedziału  dla  pacjenta.  Niniejszą  Normę  Europejską  stosuje  się  do 

ambulansów  drogowych,  w  których  istnieje  możliwość  transportu  na  noszach  co  najmniej 

jednej osoby.   

Spółka cywilna BP CAR P. C., B. T. z siedzibą w Gdańsku potwierdziła w informacji z dnia 


13.03.2019 r., 

że istnieje możliwość montażu urządzenia Mobileye 630 w samochodzie marki 

Renault model Master wyprodukowanego w 2019 r. 

Urządzenie Mobileye 630 jest systemem 

ostrzegania  o  możliwości  kolizji  i  informującym  o  takiej  możliwości  ,  co  poprawia 

bezpiecz

eństwo dla uczestników ruchu drogowego. 

Urządzenie Mobileye 630 posiada następujące funkcje: 

▪ Asystent pasa ruchu – Lane Departure Warning (LDW)  

▪ Ostrzeganie przed kolizją z przodu – Forward Collision Warning (FCW)  

▪ Stały monitoring odległości – Headway Monitoring and Warning (HMW) 

▪ Ostrzeganie przed kolizją z pieszym – Pedestrian Collision Warning (PCW)  

▪ Rozpoznawanie znaków drogowych – Trafic Signs Recognition (TSR).  

Spółka wskazała, że oferuje oryginalny produkt przez certyfikowanego instalatora; gwarancję 

montażu i serwisu. 

3.  Świadectwo  homologacji  typu  ECE  z  załącznikami  (w  języku  obcym  z  tłumaczeniem  na 

język  polski),  homologacja  nr  E24  10R-041930  z  2  marca  2016  r.  dotyczące  Modelu 

Mobileye 630 

– Systemu wspomagania kierowcy służącego do zapobiegania wypadkom i ich 

łagodzenia. 

Odwołujący  złożył  do  akt  sprawy  –  obok  załączonych  do  odwołania  Wyciągów:  z 

instrukcji  obsługi  pojazdu  marki  Mercedes-Benz  Sprinter,  z  instrukcji  obsługi  pojazdu  marki 

Renault Master, z oficjalnego katalog Renault Master, z katalogu handlowego marki Renault 

Master;  Wydruk

ów  ze  stron  internetowych: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Martwe

pole

https://sjp.pwn.pl/sjp/informowac;2466210.html

https://www.renault.pl/samochody/samochody-

nowe/master/charakterystyka.html#wyposazenie-dla-profe

sjonalistów

–  5.  stronicowy  wydruk poczty  elektronicznej  wskazującej korespondencję  przeprowadzoną 

na  potrzeby  rozprawy  w  KIO: 

pytanie  Odwołującego  z  17  kwietnia  2019  r.,  odpowiedź 

Doradcy Serwisowego Online 

(Ł. K. - 

www.renault

 warszawa.pl) oraz 

pytanie Odwołującego 

z  dnia  18  marca  2019  r.

,  odpowiedź  –  M.  L.  sprzedawca  samochodów  w  firmie  Renault 

Retail  GROUP  Warszawa  oddział  w  Morach.  W  obu  przypadkach  pytanie  dotyczyło 

możliwości  zamówienia  systemów:  asystent  martwego  ruchu,  ostrzegania  o  możliwości 

kolizji. W korespondencji z 17 kwietnia 2019 r. Doradca Serwisowy Online 

Ł. K., wskazując 

negatywną  odpowiedź  na  pytanie,  odniósł  się  do  gwarancji  (niestanowiącej  zarzutu 

odwołania); negatywnej odpowiedzi udzielił też M. L. sprzedawca samochodów.   

Oceniając  postępowanie  dowodowe  z  uwzględnieniem  przepisu  art.  190  ust.  1 

ustawy  Pzp,  zobowiązującego  strony  i  uczestnika  postępowania  odwoławczego  do 

wskazywania dowodów  dla stwierdzenia faktów,  z  których wywodzą skutki  prawne  –  aż  do 

zamknięcia  rozprawy,  Izba  uznała  dokumenty  złożone  przez  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego za dowody w sprawie. 


Z  dowodów  załączonych  do  odwołania  –  wyciągów  z  instrukcji  obsługi  pojazdów,  z 

oficjalnego katalogu  i  z katalogu  handlowego 

– stanowiących standardowe ogólnodostępne 

informacje  handlowe  i  z  wydruk

ów  ze  stron  internetowych  odnośnie  do  pola,  nowych 

samochodów  i  charakterystyki  wyposażenia  oraz  złożonych  na  rozprawie  przez 

Odwołującego  wydruków  korespondencji  elektronicznej,  także  z  wyjaśnień  stron: 

Zamawiającego  (w  tym  jednoznacznego  potwierdzenia  co  do  świadomości  oferowanych 

pojazdów)  i  Uczestnika  postępowania  odwoławczego,  wynika,  że  w  ofercie  wybranej  jako 

najkorzystniejsza, wykonawca zaoferował w zakresie:  

 Lp.  1.  asystent  martwego  punktu 

–  inne  fabryczne  rozwiązanie  informujące  o  strefie 

martwego pola, poprawiające bezpieczeństwo ambulansu, zgodnie z wymogami normy PN-

EN 1789+A2:2015;    

 Lp. 2. system ostr

zegania o możliwości kolizji – inne rozwiązanie, informujące o możliwości 

kolizji,  poprawiające  bezpieczeństwo  ambulansu,  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-EN 

1789+A2:2015. 

Dopuszczenie  zaoferowania  innych  rozwiązań  fabrycznych  i  nie  fabrycznych 

zostało  obwarowane  jedynie  wymaganiem  zgodności  z  normą  PN-EN  1789+A2:2015. 

Z

godność  z  normą  nie  została  zakwestionowana,  wręcz  potwierdzona  w  złożonej  przez 

Uczestnika postępowania odwoławczego opinii.    

Według  treści  odwołania  podstawy  prawne  zarzutów,  stanowiło  naruszenie 

następujących przepisów ustawy Pzp:  

1. - art. 24 ust. 1 pkt 16 - z 

postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: wykonawcę, 

który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  nie  podlega  wykluczeniu, 

spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne  kryteria, 

zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie 

prz

edstawić wymaganych dokumentów; 

- art. 24 ust. 4 - o

fertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;  

- art. 22 ust. 1 - o 

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu,  

spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  ile  zostały  one  określone  przez 

zamawiającego  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  zaproszeniu  do  potwierdzenia 

zainteresowania;  

-  art.  22  ust.  2  -  przepis 

(błędnie  przywołany)  stanowi  o  możliwości  ubiegania  się  o 

zamówienie wyłącznie przez zakłady pracy chronionej oraz innych wykonawców, których 

działalność,  lub  działalność  ich  wyodrębnionych  organizacyjnie  jednostek,  które  będą 

realizowały  zamówienie,  obejmuje  społeczną  i  zawodową  integrację  osób  będących 


członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności (…); 

 -  art.  91.  ust  1  -  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów 

oc

eny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2. - art. 91 ust. 2 - k

ryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria 

odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne; 

3.  -  art.  91  ust.  1  -  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

-  art.  7  ust.  1  -  z

amawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 

wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości;  

-  art.  7  ust.  3  -  z

amówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z 

przepisami ustawy; 

art.  91  ust.  1  -  z

amawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Spośród  wskazanych  podstaw  prawnych  zarzutów,  istotę  odwołania  stanowi 

zaniechanie Zamawiającego wykluczenia Uczestnika postępowania odwoławczego z udziału 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje 

lub  nie  jest  w  stanie  pr

zedstawić  wymaganych  dokumentów  (art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy 

Pzp). 

Pozostałe zarzuty są pochodną wskazanego podstawowego zarzutu.   

Przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  ustawy  Pzp 

dotyczy  sytuacji,  w  której  wykonawca 

oświadcza  nieprawdę,  czyli  przeinacza  fakty  albo  potwierdza  nieistniejące  okoliczności. 

Wprowadzenie w błąd to forma zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa.  

Zamierzone działanie występuje wtedy, gdy wykonawca wie, że nie spełnia jednego z 

warunków  udziału  w  postępowaniu  a  pomimo  tego  składa  wprowadzające  w  błąd 

oświadczenie, że ten warunek spełnia.  

Rażące  niedbalstwo  jest  niedbalstwem  szczególnym,  którego  rozmiar  i  waga 

przekracza brak zwykłej staranności. Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 5 grudnia 

2014  r.,  XII  Ga  659/14,  zwrócił  uwagę,  że  „Złożenie  nieprawdziwych  informacji  polega  na 

rozbieżności  pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistym 

stanem rzeczy.”  

Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  w  wyroku  z  dnia  4  maja  2017  r.,  w 


sprawie C-387/14, 

w odpowiedzi na pytanie KIO, wskazał: „artykuł 45 ust. 2 lit. g) dyrektywy 

2004/18,  umożliwiający  wykluczenie  z  postępowania  w  sprawie  udzielenia  zamówienia 

publicznego  wykonawcy  „winnego  poważnego”  wprowadzenia  w  błąd  w  zakresie 

przekazania  żądanych  przez  instytucję  zamawiającą  informacji,  należy  interpretować  w  ten 

sposób,  że  przepis  ten  można  zastosować,  jeżeli  dany  wykonawca  dopuścił  się  pewnego 

stopnia  niedbalstwa,  a  mianowicie  niedbalstwa  mogącego  mieć  decydujący  wpływ  na 

decyzje  w  sprawie  wykluczenia,  wyboru  lub  udzielenia  zamówienia  publicznego,  bez 

względu  na  to,  czy  stwierdzone  zostanie  umyślne  naruszenie  przepisów  przez  tego 

wykonawcę.”  

Z  orzecznictwa 

(Krajowej  Izby  Odwoławczej,  Sądu  Najwyższego  i  sądów 

o

kręgowych) wynika, że: 

Zamierzone działanie, to działanie z chęcią osiągnięcia określonego celu lub zgoda 

na wystąpienie określonego skutku podejmowanych przez siebie czynności/zaniechań. 

R

ażące  niedbalstwo,  to  naruszenie  ustalonego  wzorca  należytej  staranności, 

obiektywnego  miernika, 

według  którego  powinien  działać  wykonawca.  Rażące  niedbalstwo 

odnoszone  jest  do  naruszenia  elementarnych  reguł  prawidłowego  zachowania  się  w  danej 

sytuacji  lub  nieprzestrzegania  podstawowych  zasad  ostrożności.  Ma  to  być  szczególnie 

negatywna, naganna ocena postępowania dłużnika; stopień naganności postępowania, która 

drastycznie odbiega od model

u właściwego w danych warunkach. 

Lekkomyślność  i  niedbalstwo,  to  przypadki  działania  z  winy  nieumyślnej,  cechujące 

się  niedołożeniem  przez  wykonawcę  należytej  staranności.  Definicję  należytej  staranności 

określa  art.  355  §  1  Kodeksu  cywilnego  stanowiący,  że  dłużnik  obowiązany  jest  do 

staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.  

Podstawę  wykluczenia  stanowią  okoliczności,  gdy  zamawiający  jest  w  stanie 

jednoznacznie stwierdzić nieprawidłowość podanych danych.  

S

ama okoliczność, że dany parametr nie spełnia wartości granicznej, nie przesądza o 

uznaniu,  że  zamawiającemu  złożono  nieprawdziwą  informację  mającą  lub  mogącą  mieć 

wpływ na  wynik postępowania i stanowiącą podstawę do wykluczenia wykonawcy (wyrok z 

19 listopada 2013 r., sygn. akt KIO 2575/13).  

W  wyroku  z  11  kwietnia  2013  r.  sygn.  akt  XIX  Ga  179/13 

Sąd  Okręgowy  w 

Katowicach 

wskazał:  „Wykluczenie  wykonawcy  z  powodu  złożenia  nieprawdziwych 

informacji  może  nastąpić  jedynie  wówczas,  gdy  zamawiający  jest  w  stanie  dokonać 

weryfikacji  nieprawdziwości  podanych  przez  wykonawcę  informacji,  a  także  w  sytuacji 

jednoznacznego  stwierdzenia  tej  nieprawdziwości.  Zatem,  dla  oceny  podstaw  wykluczenia 

istotne znaczenie ma okoliczność, że informacja mająca rzeczywisty realny wpływ na wynik 

postępowania  jest  obiektywnie  niezgodna  z  rzeczywistą  w  sposób  niebudzący  wątpliwości. 


Pojęcie nieprawdziwych  informacji może być  odnoszone tylko i  wyłącznie  do  składanych w 

postępowaniu oświadczenia wiedzy, a nie do oświadczenia woli”.  

Ustal

one okoliczności faktyczne w sprawie nie potwierdzają wystąpienia przesłanek z 

art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Uczestnik  postępowania  odwoławczego  zaoferował  inne  rozwiązania  w  zakresie 

parametrów techniczno-użytkowych, w pierwszym przypadku fabryczne rozwiązania (pkt 1), 

w drugim inne rozwiązania (pkt 2) jako spełniające wymagania określone w SIWZ w zakresie 

niekwestionowanej 

zgodności  z  przywołaną  normą,  dopuszczone  przez  Zamawiającego  na 

etapie kształtowania SIWZ m.in. przez wyjaśnianie jej treści. 

Zam

awiający  ocenił  oferowany  zakres  parametrów  techniczno-użytkowych, 

potwierdzając  na  rozprawie  ich  zgodność  z  opisanymi  w  SIWZ.  Podkreślił  również,  że 

przyjęte  rozwiązania  odpowiadają  jego  skutecznie  praktykowanej  procedurze  przy 

zaopatrywaniu w ambulanse.  

Brak jest podstaw do ustalenia naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 24 ust. 

1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Powyższe ustalenia wskazują również na brak przesłanek do uznania niewłaściwego 

stosowania/  zaniechania/ 

przez  Zamawiającego  w  toku  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  pozostałych  wskazanych  w  odwołaniu  przepisów  ustawy  Pzp:  24  ust.  4  – 

uznania  oferty  za  odrzuconą  na  skutek  uprzedniego  wykluczenia;  art.  22  ust.  1  pkt  1  i  2 

o

kreślającego  podstawowe  wymagania  wobec  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu; błędnie wskazanego art. 22 ust. 

2;  art.  91  ust.  1  i  ust.  2  pkt  1 

wskazującego  obowiązek  Zamawiającego  w  przedmiocie 

kryteriów oceny ofert; art. 7 ust. 1 i ust. 3 stanowiących zasady postępowania przy udzielaniu 

zamówienia publicznego.  

N

ie stanowiły przedmiotu rozpoznania i treści wyroku okoliczności wykraczające poza 

zarzuty zawarte 

w odwołaniu (art. 192 ust. 7 ustawy Pzp).  

Zatem,  nie  mogło  być  uwzględnione  stanowisko  Odwołującego,  że  Zamawiający 

z

ostał wprowadzony w błąd w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  Odwołującego  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii 

biegłego w zakresie motoryzacji z uwagi na fakt, że stan faktyczny sprawy został ustalony na 

podstawie złożonych dowodów (art. 190 ust. 4 i ust. 6 ustawy Pzp).  

Reasumując, Izba oddaliła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 


O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 

10  ustawy  Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z 

uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972).  Izba  z

aliczyła  do  kosztów  wpis  uiszczony  przez 

Odwołującego (7 500 zł) - § 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia.  

Przewodniczący: ..……………………………. 


wiper-pixel