KIO 653/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 653/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:   Anna Wojciechowska 

Protokolant:           

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  przez  wykonawcę  Fresenius  Kabi 

Polska  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMPK z siedzibą w Warszawie 

przy udziale wykonawcy B. S. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Neomed 

B. S. 

z siedzibą w Piasecznie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Fresenius  Kabi 

Polska  spółka  z ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Warszawie  kwoty  13  500,00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewod

niczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 653/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  prof.  W.  Orłowskiego 

CMPK z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych 

i  sprzętu  do  żywienia  pozajelitowego  i  dojelitowego  w  okresie  12  miesięcy  oraz  usługa 

transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia z siedziby Zamawiającego do domu 

chorego”  —  znak  postępowania  20/8/2019.  Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  28  marca  2019  r.,  za 

numerem  2019/S  062-143514. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są 

dostawy  j

est  wyższa  od  kwot  wskazanych  w przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 8 kwietnia 2019 r. odwołanie wniósł wykonawca Fresenius Kabi Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia 

ogłoszenia o zamówieniu, a mianowicie wobec czynności polegającej na ustaleniu warunku 

udziału  w  postepowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznych  i  zawodowych  w  sposób 

nadmierny  i  nieproporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  na  opisaniu  przedmiotu 

zam

ówienia  w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencie  oraz  z  brakiem  dopuszczenia 

rozwiązań równoważnych. 

W dniu 12 kwietnia 2019 

r. do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego 

zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca B. S. prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą  Neomed  B.  S.  z  siedzibą  w  Piasecznie.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu i Odwołującemu. 

W  dniu  19  kwietnia  2019  r. 

wpłynęło  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej  oświadczenie 

Odwołującego - wykonawcy Fresenius Kabi Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie  o wycofaniu  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2019 r.. 

W dniu 23 kwietnia 2019 

r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 17 kwietnia 2019 

r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Krajowa Izba 

Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało  złożone  prawidłowo 

i pod

pisane  przez  osobę  umocowaną,  w konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało 

skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy. 


Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 653/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Na 

podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczon

ej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel