KIO 652/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 652/19 

WYROK 

z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odw

oławczej w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę: Bekerfix 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Fabryczna  9,  88-

400  Żnin,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego: 3 Regionalna Baza Logistyczna, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków,  

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża wykonawcę: Bekerfix Sp. z o.o., ul. Fabryczna 

400 Żnin, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę: 

wykonawcę: Bekerfix Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9, 88-400 Żnin tytułem wpisu od 

odwołania, 

zasądza  kwotę  150  zł  00  gr  (słownie:  sto  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy)    od 

wykonawcy  Bekerfix  Sp.  z  o.o.,  ul.  Fabryczna  9,  88-

400  Żnin  na  rzecz 

zamawiającego:

3  Regionalna  Baza  Logistyczna,  ul.  Montelupich  3,  30-901 

Kraków stanowiącą koszty poniesione z tytułu dojazdu na posiedzenie. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 652/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  3  Regionalna  Baza  Logistyczna  z  siedzibą  w  Krakowie,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego  w 

przedmiocie

:  „Dostawa  technicznych  środków  materiałowych  oraz  części  zamiennych”. 

Zamówienie zostało podzielone na 11 (jedenaście) zadań. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr: 2019/S 012-023387 w dniu 

17 stycznia 2019 r.  

W dniu 8 kwietnia 2019 r. wykonawca Bekerfix Sp. z o.o. 

z siedzibą w Żninie wniósł 

odwołanie  wobec  czynności  unieważnienia  przez  Zamawiającego  w  dniu  29  marca  2019  r. 

postępowania, w zakresie zadania nr 8, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp. 

Odwołujący  zarzucił  naruszenie  przez  Zamawiającego  następujących  przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 

1986 ze zm.), zwanej dalej „Pzp”: 

art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  poprzez  jego  błędne  zastosowanie  i  przyjęcie,  że  w 

postępowaniu, w zakresie zadania nr 8, na skutek błędu Zamawiającego, powstała 

niemożliwa  do  usunięcia  wada  uniemożliwiająca  zawarcie  niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, która miałaby polegać 

na braku możliwości ustalenia czy oferty wykonawców dotyczyły palnika RIELLO 

czy  produktu  równoważnego,  podczas  gdy  wada  taka  nie  miała  miejsca, 

ewentualnie:  Zamawiający  mógł  z  łatwością  tę  wadę  usunąć  w  oparciu  o 

wyjaśnienia wykonawców na podstawie art. 87 ust. 1 zd. 1 Pzp, ewentualnie: wada 

taka nie miała charakteru istotnego;  

2.  art.  87  ust.  1  Pz

p,  poprzez  zaniechanie  wezwania  wykonawców,  w  tym  także 

Odwołującego,  do  udzielenia  wyjaśnień  w  zakresie  przyczyny  niedołączenia  do 

oferty załączników w postaci karty katalogowej i deklaracji zgodności WE podczas 

gdy  Zamawiający  był  uprawniony  i  powinien  zastosować  ww.  wezwanie,  gdyż 

wyjaśnienia  wykonawców,  w  tym  także  Odwołującego,  nie  doprowadziłyby  do 

zmiany treści złożonych ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w zakresie zadania nr 8;  

powtórzenia czynności badania i oceny ofert ewentualnie powtórzenia czynności 

badania i oceny ofert i wezwania wykonawców, w tym Odwołującego, do złożenia 

wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 zd. 1 Pzp, 

zasądzenie zwrotu kosztów postępowania odwoławczego, w tym zwrotu kosztów 


zastępstwa procesowego, kosztów dojazdu na rozprawę oraz opłaty skarbowej od 

pełnomocnictwa. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lutego 2019 r. Odwołanie dotyczy zadania nr 

8, które obejmowało dostawy 70 sztuk „Palnik RIELLO 40G2W KOMPLETNY oraz 15 sztuk 

Filtr zewnętrzny paliwa palnika RIELLO. Jedynym kryterium oceny ofert w postępowaniu była 

cena. 

Odwołujący wskazał, że złożył ofertę, która okazała się najkorzystniejsza.  

dniu  18  lutego  2019  r.  Zamawiający  przedstawił  wyjaśnienia  do  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  dokonał  zmiany  SIWZ,  która  dotyczyła  możliwości 

oferowania  nie  tylko  Palnika  RIELLO  40G2W  lecz  także  produktu  równoważnego.  Dodano 

ppkt 6 w rozdz

iale XI pkt 1 SIWZ o treści: 

„w  przypadku  gdy  wykonawca  złoży  ofertę  na  realizację  zadania  nr  8  a  oferowany 

przez niego produkt będzie produktem równoważnym wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć 

deklarację zgodności WE oraz kartę katalogową  z oferowanym modelem urządzenia. Karta 

katalogowa musi zawierać informacje o wszystkich wymaganiach i parametrach technicznych 

wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli karta katalogowa nie zawiera opisu 

wyszczególnionych danych należy je odrębnie wyspecyfikować i złożyć w załączeniu do oferty. 

UWAGA! Karta katalogowa stanowi integralną część oferty i opisuje parametry oferowanego 

asortymentu. Jeżeli treść karty katalogowej będzie niezgodna z wymaganiami zamawiającego 

lub jeśli wykonawca nie załączy do oferty karty katalogowej, jego oferta zostanie odrzucona 

jako niezgodna z treścią SIWZ. Ponadto w przypadku gdy wykonawca wraz z oferta nie złoży 

deklaracji zgodności WE jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.”  

Zamawiający w dniu 29 marca 2019 r. unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 

8  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp.  Jako  przyczynę  spełnienia  przesłanki  wystąpienia 

„wady  uniemożliwiającej  zawarcia  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy”  Zamawiający 

ws

kazał,  że  pomimo  dopuszczenia  do  oferowania  produktu  równoważnego  w  stosunku  do 

palnika  RIELLO  40G2W,  w  formularzu  oferty  brak  było  odrębnego  zapisu,  w  którym 

wykonawcy  byliby  zobowiązani  do  wskazania  czy  oferują  palnik  RIELLO  czy  produkt 

równoważny. Ponadto, zgodnie z SIWZ, w przypadku zaoferowania produktu równoważnego 

wykonawca zobowiązany  był  do  złożenia wraz  z  ofertą  deklaracji  zgodności WE oraz karty 

katalogowej, w konsekwencji - 

wobec braku możliwości doprecyzowania przez wykonawcę w 

formularzu  ofertowym  rodzaju  oferowanego  asortymentu  (palnik  RIELLO  czy  produkt 

równoważny) - Zamawiający nie ma możliwości ustalenia czy wobec braku dołączenia karty 

katalogowej  i  deklaracji  zgodności  WE  do  oferty,  dany  wykonawca  oferuje  palnik  RIELLO 

40G2W, czy też oferuje produkt równoważny, ale złożył przy tym ofertę niezgodną z treścią 

SIWZ, a zatem podlegającą odrzuceniu.  

Odwołujący  podniósł,  że  w  literaturze  wskazuje  się,  w  oparciu  o  wykładnię 

celowościową,  iż  żeby  zaistniała  przesłanka  wady  postępowania,  wpływającą  na  zawarcie 


umowy, muszą wystąpić 4 elementy: a) fakt wystąpienia wady postępowania; b) wada musi 

mieć  charakter  istotny,  a  więc  wady  o  marginalnym  znaczeniu  pozostające  bez  wpływu  na 

możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, nie są wystarczającą podstawą 

do unieważnienia postępowania (zob. wyrok KIO z dnia 22 września 2017 r., KIO 1893/17, 

wyrok KIO z dnia 30 grudnia 2016 r., KIO 2389/16); c) wada postępowania skutkuje brakiem 

możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, konieczne jest zatem ustalenie 

związku  przyczynowo-skutkowego  pomiędzy  wystąpieniem  wady  a  brakiem  możliwości 

zawarcia  umowy,  d)  wada  jest  niemożliwa  do  usunięcia  przy  zastosowaniu  procedur 

wynikających z ustawy Pzp.  

Przesłanki  unieważnienia  umowy  zawartej  w  ramach  zamówienia  publicznego  są 

określone w art. 146 ust. 1 Pzp i w niniejszym stanie faktycznym przesłanki te nie wystąpiły 

(zob. wyrok KIO z dnia 12 grudnia 2013 r., KIO 2730/13). Treść art. 146 ust. 6 Pzp, który brzmi: 

„Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez 

zamawiającego  czynności  lub  zaniechania  dokonania  czynności  z  naruszeniem  przepisu 

ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania” wskazuje, że możliwość 

unieważnienia postępowania jest dopuszczalna, a „Kluczowym argumentem przemawiającym 

za  taką  możliwością  jest  fakt,  że  zamawiający  unieważniając  przed  zawarciem  umowy 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  obarczone  wadą  uprawniającą  Prezesa  Urzędu 

Zamówień Publicznych do żądania unieważnienia umowy, zapobiega szkodom.” (zob. wyrok 

KIO z dnia 10 września 2014 r., KIO 1804/14). 

Jako  inne  przypadki  istotnego  naruszenia  przepisów  Pzp  wskazuje  się  w 

szczególności  naruszenia  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  np. 

naruszenia zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców poprzez opisanie 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  ograniczający  uczciwą  konkurencję  (art.  29  ust.  2  Pzp), 

wybór  oferty,  która  nie  jest  najkorzystniejsza  przy  prawidłowym  zastosowaniu  przyjętych 

kryteriów oceny ofert lub takie ich opisanie, które uniemożliwia wybór oferty najkorzystniejszej 

(zob. wyrok KIO z dnia 27 marca 2017 r., KIO 479/17), pominięcie przez zamawiającego w 

SIWZ  postanowień  odnośnie  przyszłej  umowy,  nieprawidłowe  określenie  kryterium  oceny 

ofert. (zob. również: I. Skubiszak-Kalinowska, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. 

Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 93 p.z.p., LEX 2019). 

Powyższe  uwagi  nie  zmieniają  jednak  podstawowej  zasady  unieważnienia 

postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  które  może  mieć  miejsce  jedynie  w 

wyjątkowych  sytuacjach.  W  uzasadnieniu  unieważnienia  postępowania  Zamawiający 

zaniechał  przedstawienia  powiązania  pomiędzy  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  a  spełnieniem 

przesłanki z art. 146 ust, 1 lub ust. 6 Pzp.  

Zamawiający  błędnie  przyjął  założenie  odnośnie  złożenia  oferty  sprzecznej  z  SIWZ. 

Takie założenie jest błędne z tego względu, że Zamawiający posiada środki ochrony przez 


zawarciem umowy z wykonawcą niezgodnej z ofertą lub niezgodnej z SIWZ, poprzez odmowę 

zawarcia umowy i ewentualnie w dalszej kolejności eliminacji takiego oferenta, bądź dopiero 

wtedy unieważnienia przetargu.  

Przedkładając powyższe rozważania na stan faktyczny niniejszej sprawy Odwołujący 

wskazał, że w ogóle nie doszło do powstania wady postępowania. Zmiana SIWZ w zakresie 

zadania nr 8 dopuściła możliwość oferowania produktów równoważnych w stosunku do palnika 

RIELLO, wskazała ona, iż „w przypadku gdy wykonawca złoży ofertę na realizację zadania nr 

8  a  oferowany  przez  niego  produ

kt  będzie  produktem  równoważnym  wraz  z  ofertą 

zobowiązany  jest  złożyć  deklarację  zgodności  WE  oraz  kartę  katalogową  z  oferowanym 

modelem urządzenia.”  

Z treści zmienionej SIWZ wynika zatem, stosując rozumowanie logiczne a contrario, że 

jeżeli  wykonawca  oferuje  palnik  RIELLO  to  nie  trzeba  dołączać  ani  karty  katalogowej  ani 

deklaracji  zgodności  WE.  Odwołujący  złożył  ofertę  bez  doręczenia  karty  katalogowej  oraz 

deklaracji  zgodności.  Skoro  zatem  SIWZ  przewidywała  okoliczności,  w  których  wykonawcy 

zobowiązani są do dołączenia dodatkowych załączników, a Odwołujący takich załączników nie 

dołączył,  to  znaczy,  że  przedmiotem  oferty  był  palnik  RIELLO,  co  też  miało  miejsce  w 

niniejszym postępowaniu.  

Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 Pzp. 

Jeżeli  nawet  uznać,  że  doszło  do  zaistnienia  wady  postępowania,  to  zanim 

postępowanie  zostanie  unieważnione  należy  zastosować  przepisy  Pzp,  mające  na  celu 

usunięcie tej wady, co może nastąpić w dowolny sposób, byleby nie był on sprzeczny z ustawą 

Pzp, a w szczególności nie prowadził do wypaczenia wyniku postępowania (zob. E. Nowicki, 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, komentarz do art. 93 p.z.p.. LEX). 

Gdyby  wada  postępowania  w  niniejszej  sprawie  rzeczywiście  powstała,  to 

Zamawiający  powinien  zastosować  procedurę  określoną  w  art.  87  ust.  1  zdanie  1  Pzp.  W 

literaturze wskazuje się,  że w  ramach składania wyjaśnień,  w  żadnym  wypadku nie można 

zmieniać ani uzupełniać treści oferty. Wyjaśnienia można dokonać wyłącznie w taki sposób, 

aby nie prowadziło to do jej zmiany lub poprawiać w jej treści omyłki (zob. M. Jaworska, Prawo 

zamówień publicznych. Komentarz, komentarz do art. 87 p.z.p,, Legalis 2018).  

W  ramach  wyjaśnień  nie  jest  możliwe  negocjowanie  treści  oferty  i  wprowadzanie 

niedozwolonych  zmian  w  trakcie  prowadzonych  wyja

śnień,  które  może  polegać  np.  na 

wprowadzaniu  do  oferty  nowej  treści,  takiej,  która  pierwotnie  się  tam  nie  znajdowała. 

Przykładowo,  jeśli  brak  jest  oznaczenia  modelu  oferowanego  urządzenia  i  model  ten  nie 

wynika z pozostałych informacji zawartych w ofercie, nie będzie dopuszczalne prowadzenie 

wyjaśnień mających na celu uzupełnienie tej informacji (tak wyrok KIO z dnia 20 marca 2017 

r.,  KIO  399/17,  KIO  438/17,  KIO  439/17).  Podobnie  w  przypadku  niewskazania  przez 

wykonawcę terminu płatności czy okresu gwarancji, jeśli zamawiający nie zastrzeże w SIWZ, 


że brak tej informacji będzie skutkował przyjęciem określonej wartości, nie będzie podstaw do 

wyjaśnienia  tej  informacji.  Prowadziłoby  to  bowiem  do  wprowadzenia  do  oferty  nowego 

elementu zobowiązania, nieznajdującego się w niej pierwotnie. 

Zamawiający  powinien  zatem  ewentualnie  zwrócić  się  do  wykonawców  z  prośbą  o 

złożenie wyjaśnień polegających na wskazaniu czy ewentualny brak załączenia wskazanych 

załączników (tj. karty katalogowej i deklaracji zgodności WE) był celowy i w konsekwencji dany 

wykonawca oferuje produkt RIELLO czy jednak przedmiotem oferty są palniki równoważne. 

N

iedołączenie do oferty tych załączników powinno skutkować odrzuceniem oferty. Odwołujący 

podkreślił, że takie wyjaśnienia nie prowadzą do modyfikacji treści złożonej oferty i mieszczą 

się  w  dozwolonej  dyspozycji  określonej  w  art.  87  ust.  1  zd.  1  Pzp.  W  konsekwencji  zatem 

zastosowanie tego przepisu pozwoliłoby w sposób zgodny z prawem i procedurą przewidzianą 

w  Pzp  na  odpowiednią  weryfikację  poprawności  złożonych  ofert  oraz  w  konsekwencji  na 

odrzucenie tych ofert, które dotyczyły produktu równoważnego, a nie zawierały wskazanych 

przez Zamawiającego załączników w postaci karty katalogowej oraz deklaracji zgodności WE.  

Zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

Nawet  gdyby  przyjąć,  że  doszło  do  wystąpienia  wady  oraz,  że  nie  można  tej  wady 

usunąć  w trybie art.  87 ust.  1  Pzp,  to  należy  powołać się na treść  art.  91 ust.  1  Pzp, który 

stanowi o tym, że „1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 

oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.”  W  niniejszym 

postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena i w konsekwencji ocena ofert w żadnym 

stopn

iu nie była uzależniona od tego czy wykonawcy oferują palnik RIELLO, czy też produkt 

równoważny.  Oznacza  to,  że  nie  mogło  dojść  do  wystąpienia  istotnej  wady  postępowania, 

gdyż  niedołączenie  załączników  oznaczałoby  oferowanie  produktu  RIELLO,  a  więc 

ocenianego w ten sam sposób. 

W postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Odwołujący, którego oferta dotyczyła 

palnika  RIELLO.  Nawet  gdyby  pozostałe  oferty  podlegały  odrzuceniu  lub  zostałyby 

uwzględnione, to postępowanie w pełni zgodnie z prawem, wygrałby Odwołujący. Zakładając 

nawet  czysto  hipotetyczn

ie, że najkorzystniejsza oferta podlegałaby odrzuceniu ze względu 

na  niedołączenie  załączników,  to  Zamawiający,  zamiast  unieważniać  całe  postępowanie, 

powinien, po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy gdyby okazało się, że wykonawca 

oferowałby jednak produkt równoważny, unieważnić wybór oferty, odrzucić ją, oraz dokonać 

ponownej oceny i badania złożonych ofert. (zob. wyroki KIO: z dnia 06 marca 2018 r., KIO 

298/18 oraz z dnia 27 października 2017 r., KIO 2108/17).  

Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie. Wniósł o oddalenie odwołania w całości. 

Wskazał na bezzasadność zarzutu błędnego zastosowania w postępowaniu art. 93 ust. 1 pkt 


7 P

zp jak również niezastosowania art. 87 ust. 1 Pzp 

Z

amawiający  wskazał,  że  zgodnie  z  treścią  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  obowiązkiem 

z

amawiającego  jest  unieważnienie  postępowania,  jeśli  jest  obarczone  niemożliwą  do 

usunięcia  wadą,  która  uniemożliwia  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy,  przy 

czym  przepis  ten 

nie  pozostawia  Zamawiającemu  swobody  w  podjęciu  decyzji  w  razie 

ziszczenia się przesłanek, o których mowa w ww. przepisie. W orzecznictwie przyjmuje się, że 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ma zastosowanie nie tylko w przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych 

w art. 146 ust. od 1 do 5, ale także w przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 6 ustawy. Zgodnie 

z treścią art. 146 ust 6 Pzp, „Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy 

w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności 

z naruszeniem przepisu ustawy: które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.” 

Zamawiający wyjaśnił, że w roku 2019, w wyniku kontroli doraźnej w bardzo zbliżonym 

stanie faktycznym, gdzie postępowania Zamawiający nie unieważnił, ale dopytał wykonawcę, 

jaki  produkt  oferuje,  Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie przepisów ustawy i stwierdził, że postępowanie winno być unieważnione z uwagi 

na fakt wystąpienia przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp (sygn. UZP/DKZP/KND/29/18). Mimo 

wniesienia  zastrzeżeń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  wydała  uchwałę,  w  której  podtrzymała 

wyniki  kontroli  przeprowadzonej  przez  Prezesa  UZP  

Zamawiający  w  niniejszej  sprawie 

kier

ował się właśnie ową uchwałą. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  jego  oferta  nie  była  ofertą  najkorzystniejszą. 

Owszem była ofertą z najniższą ceną, ale aby poddać ofertę ocenie, w pierwszej kolejności 

obowiązkiem  Zamawiającego  jest  ustalenie,  czy  zaproponowany  w  ofercie  produkt  spełnia 

wymogi SIWZ. Tymczasem Zamawiający na podstawie złożonej oferty nie mógł ustalić, jaki 

produkt zaoferował Odwołujący. 

treści  oferty  Odwołującego  nie  ma  informacji  o  tym,  czy  oferuje  on  w  zakresie 

zadania nr 8 palnik RIELLO 40G2 

czy też produkt równoważny. Wręcz przeciwnie, z literalnej 

treści oferty wynika, że Odwołujący nie dokonał wyboru oferowanego produktu, użył bowiem 

spójnika  „lub”.  Zgodnie  z  zasadami  języka  polskiego  spójnik  „lub”  oznacza,  że  można 

zaoferować albo jeden produkt, albo drugi, ale także oba wymienione. A zatem skoro z treści 

oferty  nie  wynika,  jaki  produkt  został  zaoferowany:  oryginał,  czy  też  zamiennik  (produkt 

równoważny),  to  Zamawiający  nie  mógł  powziąć  z  treści  oferty  wiedzy  w  tym  zakresie. 

Powyższe nie wynika bowiem ani z formularza oferty, ani z formularza cenowego, ani też z 

pozostałych  załączników  do  oferty.  Zamawiający  podkreślił,  że  pozostali  dwaj  wykonawcy, 

którzy złożyli oferty w zakresie zadania nr 8, jednoznacznie określili, że oferują oryginał, a nie 

produkt równoważny. 

Z uwagi na fakt, że oferta Odwołującego zawierała najniższą cenę, a Zamawiający bez 

narażenia  się  na  zarzut  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  nie  mógł 


pozyskać informacji, jaki faktycznie produkt zaoferował Odwołujący, z uwagi na popełnione w 

postępowaniu  błędy  musiał  unieważnić  postępowanie,  bowiem  rzutowałyby  one  w  sposób 

bezpośredni na wybór oferty. 

Zamawiający,  aby  uzyskać  wiedzę,  jaki  produkt  oferuje  Odwołujący,  musiałby 

wykonawcę o to dopytać. Takim działaniem zaś doprowadziłby do uzupełnienia treści oferty, 

a więc do jej modyfikacji. Do oferty zostałyby bowiem wprowadzane dane, których pierwotnie 

ona  nie  zawierała,  ewentualnie  zostałyby  z  niej  usunięte  dane,  które  zawierała  (poprzez 

pozostawienie  spójnika  „lub”  i  nieusunięcie  jednego  z  wymaganych  przez  Zamawiającego 

pr

oduktów Odwołujący zaoferował więcej niż 1 rodzaj produktu). Z literalnego brzmienia nazwy 

oferowanego  przez  Odwołującego  produktu  wynika,  że  oferuje  on  „Palnik  lub  produkt 

równoważny”,  a  ta  czynność,  jak  słusznie  w  odwołaniu  podnosi  sam  Odwołujący, 

wykrac

załaby  poza  dopuszczalne  ramy  art.  87  ust.  1  Pzp.  Takie  zaś  działanie  jest 

niedopuszczalne i godz

i w zasadę równego traktowania wykonawców. 

Zamawiający nie był w stanie ocenić, czy oferta wykonawcy jest zgodna z treścią SIWZ, 

albowiem  nie  mógł  w  zgodzie  z  obowiązującymi  przepisami  ustalić  jaki  produkt  zaoferował 

Odwołujący.  Przyczyną  takiego  stanu  rzeczy  były  błędy  popełnione  przez  Zamawiającego. 

Zamawiający,  zmieniając  w  dniu  18  lutego  2019  treść  SIWZ  w  zakresie  zadania  nr  8, 

dopuszczając  możliwość  złożenia  produktu  równoważnego  do  palnika  RIELLO  40G2, 

zwiększając  jednocześnie  w  sposób  znaczny  zakres  danych  opisujących  przedmiot 

zamówienia,  zaniechał  zamieszczenia  poprawionego  druku  formularza  cenowego/opisu 

przedmiotu  zamówienia.  Dopisał  jednakże  w  owym  druku  w  opisie  przedmiotu  zamówienia 

wymaganie dodatkowe w postaci deklaracji WE. A zatem w realiach niniejszego postępowania 

deklaracja zgodności WE była ostatecznie wymagana dla produktu równoważnego, ale także 

dla produktu oryginalnego, to jest palnika RIELLO 40G2. S

koro Zamawiający nie wprowadził 

nowego wzoru formularza cenowego, a Odwołujący w poprawionym przez siebie druku i tak 

nie zamieścił  wszystkich danych uzupełnionych w  wyjaśnieniach  do  SIWZ z  dnia  18  lutego 

2019 roku (brak np. danych wymagań konstrukcyjnych, brak danych wymagania dodatkowe 

itp.),  to 

nic  nie  stało  na  przeszkodzie,  żeby  tak  jak  inni  wykonawcy  również  doprecyzował 

przedmiot,  jaki  oferuje  poprzez  wpisanie  nazwy  zamiennika,  bądź  usunięcie  informacji  o 

produkcie  równoważnym,  czego  jednak  nie  uczynił.  Być  może  został  w  tym  zakresie 

wprowadzony w błąd przez Zamawiającego, który przez przeoczenie uniemożliwił mu wpisanie 

produktu, jaki faktycznie oferuje. Z

atem skoro to Zamawiający swoim działaniem wprowadził 

Odwołującego w błąd, to jedyną możliwością było unieważnienie postępowania. 

Zamawiający  dodatkowo  wskazał,  że  w  wyniku  wyjaśnień  i  zmiany  treści  SIWZ  w 

zakresie  zadania  nr  8  doszło  do  kolejnej  zmiany,  która  uszła  uwadze  Odwołującego.  A 

mianowicie, 

pierwotnie przedmiot zamówienia w zakresie tego zadania obejmował 2 pozycje 

— palnik w ilości 70 sztuk i filtry w ilości 15 sztuk. Tymczasem w wyniku modyfikacji, doszło w 


istocie do usunięcia z przedmiotu zamówienia pozycji nr 2 — filtrów. Z literalnej bowiem treści 

wyjaśnień  —  strona  1  cz.  Il  1  wynika,  że  „w  załączniku  nr  2  do  SIWZ  dla  zadania  nr  8 

zamawiający  zmienia  opis  przedmiotu  zamówienia  na  następujący:  Palnik  Riello  40G2  lub 

równoważny” i dalej następuje opis tego palnika, natomiast nie pojawia się już informacja o 

filtrach.  A  zatem,  skoro  Zamawiający  w  całości  zmienił  zapisy  w  zakresie  przedmiotu 

zamówienia do zadania nr 8, to faktycznie — wbrew swoim intencjom usunął także pozycję 

dotyczącą filtrów. Tymczasem wszystkie złożone oferty zawierały także filtry. Ten fakt również 

powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy, bowiem 

o

ferty wykraczają poza opis przedmiotu zamówienia w zakresie ww. filtrów. 

Reasumując,  postępowanie  było  obarczone  wadą,  która  polegała  na  tym,  że 

Zamawiający w postępowaniu przez niedopatrzenie zaniechał zamieszczenia poprawionego 

formularza  cenowego/opisu 

przedmiotu  zamówienia,  w  którym  umożliwiłby  wykonawcom 

wpisanie

, jaki faktycznie produkt zaoferowali. Drugą wadą było takie sformułowanie zapisów 

wyjaśnień z dnia 18 lutego 2019 r., które w istocie doprowadziło do usunięcia z zadania nr 8 

filtrów, czego wykonawcy, w tym Odwołujący, nie zauważyli i zaoferowali owe filtry. Powyższe 

wady są niemożliwe do usunięcia. Nie można bowiem w oparciu o treść art. 87 ust. 1 zdanie 

1 dopytać wykonawcy, jaki produkt zaoferował. Jednocześnie wpisanie nazwy produktu jest 

niezbędne nie tylko do oceny ofert, ale także następnie do wpisania jej do umowy. Pozyskanie 

takich  danych  w  oparciu  o  art.  87  ust.  1  P

zp,  stanowiłoby  niedopuszczalną  zmianę  oferty  i 

byłoby  w  istocie  negocjowaniem  jej  treści.  Zgodnie  z  treścią  art.  87  ust.  1  Pzp,  instytucja 

wyjaśnień  odnosi  się  wyłącznie  do  treści  oferty,  tymczasem  zadanie  pytania,  dlaczego 

w

ykonawca nie dołączył do oferty dokumentów, nie odnosi się do treści oferty. Dotyczy innych 

dokumentów  niż  oferta.  Owe  dokumenty  są  opisane  w  §  13  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  w 

sprawie dokumentów. 

Dopytanie wykonawcy, z jakiego powodu nie dołączył do oferty deklaracji zgodności, 

kt

óra była wymagana zarówno dla produktu oryginalnego jak i zamiennika w żaden sposób nie 

mogłoby  prowadzić  do  uzyskania,  zgodnie  z  przepisami,  niezbędnych  Zamawiającemu  do 

oceny ofert informacji. B

iorąc pod uwagę fakt, że Odwołujący zdaje sobie sprawę z tego, że 

brak  wpisania  nazwy  produktu  równoważnego  eliminowałby  jego  ofertę  z  postępowania, 

oczywistym jest, że na potrzeby niniejszego postępowania będzie prezentował stanowisko, że 

od samego początku jego zamiarem było oferowanie oryginału. Jednak owego zamiaru nie 

wyraził  w  ofercie.  Zamawiający  podkreślił,  że  oferta  Odwołującego  jest  o  około  1/4  tańsza 

aniżeli  druga  z  ofert  i  o  tyle  też  niższa  od  kwoty,  jaką  Zamawiający  przewidział  na  zakup 

produktu. Jest także niższa o ponad 35% od kolejnej, co także uprawdopodabnia, że w istocie 

Odwołujący chciał zaoferować zamiennik. 


Zamawiający  podkreślił,  że  w  umowie  przewidział  konieczność  wpisania  nazwy 

oferowanego  produktu,  co  również  uzasadniało,  iż  Zamawiający  musiał  powziąć  z  oferty 

wiedzę, jaki konkretnie produkt oferuje wykonawca. 

Odnosząc  się  do  karty  oceny  oferowanego  produktu,  Zamawiający  podniósł,  że 

dołączenie  tego  dokumentu  miało  na  celu  uzyskanie  informacji  o  parametrach  wyrobu.  A 

zatem, wbrew zapisom SIWZ, 

jego niezłożenie nie mogłoby skutkować odrzuceniem oferty. W 

rzeczywistości bowiem jest to dokument, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w 

sprawie dokumentów, a zatem podlega on uzupełnieniu, niezależnie od tego, jaką informację 

w tym zakresie zawarł w SIWZ Zamawiający. Stąd też, wbrew twierdzeniom Odwołującego, 

brak  przedłożenia  tego  dokumentu  wcale  nie  świadczy  o  tym,  że  w  ofercie  zaoferował  on 

oryginał  produktu.  Nie  można  z  błędnego  zapisu  SIWZ  wnioskować,  że  a  contrario  nie 

przedłożenie jakiegoś dokumentu stanowi niepodważalny dowód na to, że nie zaoferowano 

zamiennika (produktu równoważnego). 

Zamawiający wskazał, że zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 Pzp, udziela się zamówienia 

w

ykonawcy wybranemu wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy, a zatem wybór oferty, której 

nie można poddać weryfikacji w zakresie oceny spełniania wymogów SIWZ, doprowadziłby do 

tego,  że  Zamawiający  naruszyłby  art.  7  ust  3  Pzp.  Zdaniem  Zamawiającego,  twierdzenia 

Odwołującego, że zaoferował on palnik RIELLO są czynione wyłącznie na użytek niniejszego 

postępowania i w żadnym razie nie wynikają ze złożonej oferty.  

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia odwołania, stosownie do art. 179 ust. 1 Pzp.  

Zamawiający  w  dniu  18  lutego  2019  r.  dokonał  zmiany  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  w  zakresie  zadania  nr  8,  wprowadzając  postanowienia  ppkt  6  w 

rozdziale  XI  pkt  1  SIWZ

,  dotyczące  możliwości  zaoferowania  produktów  równoważnych  do 

produktu  referencyjnego 

–  palnika  RIELLO  40G2.  W  takim  przypadku  wykonawca  miał 

obowiązek  złożyć  wraz  z  ofertą  kartę  katalogową  oferowanego  palnika  potwierdzającą 

spełnianie określonych w SIWZ wymagań oraz deklarację zgodności WE. Dokonując zmiany 


SIWZ,  Zamawiający  nie  wprowadził  odpowiednich  zmian  do  formularza  ofertowego  lub 

formularza  cenowego,  które  umożliwiałyby  podanie  przez  wykonawców  w  ofercie  nazwy 

oferowanego produktu. 

W  postępowaniu  na  zadanie  nr  8  zostały  złożone  trzy  oferty,  w  tym  oferta 

Odwołującego. Dwaj wykonawcy z własnej inicjatywy podali w formularzu cenowym zawartym 

w  ofercie 

nazwę  oferowanego  palnika  –  „Palnik  RIELLO  40G2W  Kompletny”,  natomiast 

Odwołujący podał w tym samym miejscu formularza cenowego jako przedmiot swojej oferty - 

„Palnik RIELLO 40G2 Kompletny lub równoważny” wraz z opisem technicznym wynikającym 

wymagań SIWZ (z wyłączeniem rysunków technicznych). Ani Odwołujący, ani pozostali dwaj 

wykonawcy, nie załączyli do swoich ofert karty katalogowej i deklaracji zgodności WE. 

Biorąc pod uwagę, że cena oferty Odwołującego (jedyne kryterium oceny ofert) była 

najniższa,  była  to  oferta  w  pierwszej  kolejności  podlegająca  badaniu  i  ocenie  przez 

Zamawiającego.  Zamawiający  nie  dokonał  jednak  oceny  tej  oferty,  lecz  unieważnił 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, jako obarczone wadą uniemożliwiającą 

zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  niepodlegającej  unieważnieniu. 

Zamawiający stwierdził, że nie ma możliwości dokonania prawidłowej i zgodnej z przepisami 

ustawy Pzp oceny of

ert złożonych w ramach tego zadania, gdyż z treści oferty Odwołującego, 

nie wynika jaki produkt ten wykonawca zaoferował, co było wynikiem błędnego sformułowania 

przez  Zamawiającego  treści  SIWZ  oraz  w  konsekwencji  –  z  powodu  „braku  możliwości 

ustalenia czy 

oferty wykonawców dotyczyły palnika RIELLO czy produktu równoważnego”. 

W  ocenie  Izby,  w  okolicznościach  niniejszej  sprawy  nie  potwierdził  się  zarzut 

naruszenia art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, poprzez 

unieważnienie postępowania w zakresie zadania 

nr  8,  z  uwagi  na 

niemożliwą  do  usunięcia  wadę  postępowania,  uniemożliwiającą  zawarcie 

niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  która  powstała 

niewątpliwie na skutek błędu Zamawiającego. 

Izba  nie podzieliła stanowiska Odwołującego,  że  wada postępowania polegająca  na 

braku 

możliwości ustalenia przez Zamawiającego w oparciu o treść złożonej oferty czy oferta 

Odwołującego  obejmowała  palnik  RIELLO  40G2  czy  też  produkt  równoważny,  nie  miała 

miejsca 

w  przedmiotowym  postępowaniu.  Z  treści  oferty  Odwołującego,  w  szczególności  z 

zapisu „Palnik RIELLO 40G2 Kompletny lub równoważny” nie wynika, jaki konkretny produkt 

stanowi  przedmiot  tej  oferty.  Spójnik  „lub”  powoduje,  że  oba  wskazane  przez  wykonawcę 

rozwiązania  zostały  zaoferowane  w  sposób  równorzędny.  Jednocześnie,  w  ocenie  Izby,  z 

samego  faktu,  że  wykonawca  nie  złożył  wymaganych  dokumentów  (karty  katalogowej  i 

deklaracji  zgodności  WE)  dla  produktu  równoważnego,  nie  można  wprost  wnioskować,  że 

przedmiotem  tej  oferty  jest  palnik  RIELLO  40G2. 

Nie  ma  też  znaczenia  dla  oceny  treści 

złożonej  oferty  pismo  Odwołującego  z  dnia  4  kwietnia  2019  r.  zawierające  oświadczenie 

wykonawcy w powyższym zakresie. 


Wbrew twierdzeniu Odwołującego, Zamawiający nie mógł tej wady sanować w oparciu 

o wyjaśnienia wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp. Zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 

Pzp,  poprzez  zaniechanie  w

ezwania  wykonawców,  w  tym  Odwołującego,  do  udzielenia 

wyjaśnień co do przyczyny niedołączenia do oferty załączników w postaci karty katalogowej i 

deklaracji 

zgodności  WE  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  W  ocenie  Izby,  w  danym  stanie 

faktycznym 

Zamawiający nie był uprawniony do żądania wyjaśnień treści oferty co do przyczyn 

niezałączenia  dokumentów  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp.  Nie  ma  bowiem  znaczenia 

przyczy

na niezałączenia dokumentów, skoro dokumentów tych i tak nie można uzupełnić (o 

czym poniżej). 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, 

w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 

wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert  wówczas  gdy  pojawią  się 

wątpliwości co do treści złożonej oferty wymagające wyjaśnienia. Niedopuszczalne jest jednak 

prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz 

z z

astrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, a do tego de facto 

musiałyby prowadzić wyjaśnienia Odwołującego.   

Wyjaśnienia co do zasady mogą dotyczyć wszystkich elementów oferty. Zakazane jest 

natomiast pro

wadzenie z wykonawcą negocjacji co do treści oferty oraz dokonywanie w niej 

jakichkolwiek zmian, czy też uzupełnień, poza czynnościami określonymi w art. 87 ust. 1a i 2 

Pzp. Należy przez to rozumieć, że wyjaśnienia treści oferty nie mogą doprowadzić do sytuacji, 

w której oferta wykonawcy uległaby zmianie. Należy podkreślić, że dyspozycja art. 87 ust. 1 

Pzp  wyraża  ogólną  zasadę  niezmienności  treści  oferty  po  upływie  terminu  składania  ofert. 

Wyjaśnienie treści oferty z zastosowaniem powyższej regulacji winno mieścić się w granicach 

merytorycznych treści oferty, zawartych w niej oświadczeń i informacji, tj. nie może stanowić 

zmiany oferty.  

Zasadą  jest,  że  już  z  samej  oferty  musi  jednoznacznie  wynikać,  jakie  produkty  i 

rozwiązania oferuje wykonawca, tak, aby zamawiający mógł zweryfikować poprawność oferty 

pod kątem wszystkich wymagań określonych w SIWZ. Dopuszczenie, aby wykonawca określał 

(konkretyzował) oferowany przedmiot zamówienia dopiero po otwarciu ofert, w toku czynności 

badania  ofert  i  dopiero  na  tym  etapie 

precyzował  oferowane  rozwiązania,  stałoby  w 

sprzeczności  z  podstawowymi  zasadami  udzielania  zamówień  publicznych,  dopuszczając 

możliwość manipulacji treścią oferty, a po stronie zamawiającego powodowałoby niepewność, 

co do rzeczywistych cech oferowanego pr

zedmiotu zamówienia oraz utrudnienie w ustaleniu 

jego zgodności z wymaganiami opisanymi w SIWZ (tak wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 

dnia 24 lutego 2017 r. sygn. akt KIO 265/17). 

Od  Zamawiającego,  jako  gospodarza  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publi

cznego  należy  oczekiwać  wnikliwego,  a  zarazem  rzetelnego  przeprowadzenia 


postępowania  o  udzielenie  zamówienia  -  to  na  Zamawiającym  spoczywa  obowiązek 

zapewnienia  poszanowania  zasad  prawa  zamówień  publicznych  oraz  interesów  wszystkich 

uczestników procesu udzielania zamówień publicznych. Weryfikacji ofert zamawiający może 

dokonywać  jedynie  w  oparciu  o  postanowienia,  które  sam  ustanowił,  wiążące  zarówno 

wykonawców, jak i Zamawiającego.  

Zamawiający nie jest uprawniony, aby postanowienia SIWZ zmieniać, czy interpretować 

w sposób dowolny i nierówny wobec pozostałych wykonawców na etapie badania i oceny ofert. 

Zatem, 

dokonując  wyboru oferty  najkorzystniejszej,  Zamawiający  może oprzeć tę  czynność 

wyłącznie o treść oferty i dołączone do oferty dokumenty. Zezwolenie jednemu z wykonawców 

na  wskazanie 

właściwego  przedmiotu  oferty  po  upływie  terminu  składania  ofert  należałoby 

uznać za rażąco sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp. 

Jednocześnie należy  zauważyć, że Odwołujący  sam wskazywał  w  odwołaniu, że w 

ramach  składania  wyjaśnień  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  nie  można  zmieniać  ani 

uzupełniać treści oferty. W ramach wyjaśnień, o które wnosił Odwołujący, musiałoby nastąpić 

wprowadzanie zmian 

w złożonej ofercie, np. poprzez usunięcie z oferty pewnej treści w tym 

przypadku 

–  zawężenie  oświadczenia  Odwołującego  co  do  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia  (usunięcia  stwierdzenia  „lub  równoważny”).  Zdaniem  Odwołującego, 

Zamawiający mógł „zwrócić się do wykonawców z prośbą o złożenie wyjaśnień polegających 

na wskazaniu czy ewentualny brak załączenia wskazanych załączników (tj. karty katalogowej 

i  deklaracji  zgodności  WE)  był  celowy  i  w  konsekwencji  dany  wykonawca  oferuje  produkt 

RIELLO czy jednak przedmiotem oferty 

są palniki równoważne i niedołączenie do oferty tych 

załączników powinno skutkować odrzuceniem oferty”. Zapytanie wykonawców, czy celowo nie 

złożyli  załączników  do  oferty,  oznaczałoby  de  facto  zapytanie  o  to  -  jaki  produkt  oferują. 

Wykonawca musiałby złożyć zatem nowe oświadczenie (zobowiązanie) po terminie składania 

ofert  co  do  przedmiotu  jego  oferty.  Z  pewnością  byłaby  to  zmiana  treści  oferty  złożonej 

pierwotnie. 

N

ależy także w tym miejscu zwrócić uwagę na charakter dokumentów, wymaganych w 

ofercie na po

twierdzenie parametrów równoważności, tj. deklaracji zgodności WE oraz karty 

katalogowej  produktu. 

Skoro  dokumenty  te  miałyby  wskazywać  oferowany  przedmiot 

zamówienia, wobec braku określenia tego przedmiotu w formularzu ofertowym, to w istocie 

stanowiłyby  one  element  oferty  opisujący  oferowany  przedmiot  zamówienia,  a  zatem  nie 

mogłyby być przedmiotem uzupełnienia w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 Pzp. W ocenie 

Izby, tak jak złożenie karty katalogowej i deklaracji zgodności w ofercie nie może zastępować 

oświadczenia wykonawcy co do oferowanego przedmiotu zamówienia, tak brak złożenia ww. 

dokumentów nie zastępuje oświadczenia wykonawcy o treści przeciwnej. 

Reasumując, opisane powyżej wyjaśnienia, zdaniem Izby, prowadziłyby do modyfikacji 


treści złożonej oferty, a tym samym należy uznać, że nie mieszczą się one w dyspozycji art. 

87 ust. 1 Pzp. 

W przedmiotowym postępowaniu nie ma zatem możliwości zastosowania tego 

przepisu 

w celu weryfikacji treści złożonych ofert, w tym w szczególności oferty Odwołującego 

co do przedmiotu zamówienia.  

Przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp 

stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie  zamówienia,  jeżeli  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający,  dopuszczając  możliwość  zaoferowania  produktów  równoważnych  w 

stosunku  do  palnika  RIELLO  40G2,  w  formularzu  oferty 

nie  umożliwił  wykonawcom 

jednoznacznego wskazania w ofercie - jaki produkt dany wykonawca oferuje (palnik RIELLO 

czy 

też  produkt  równoważny).  Fakt,  że  Odwołujący  w  formularzu  cenowym  wskazał  jako 

przedmiot  oferty  „Palnik  RIELLO  40G2  Kompletny  lub  równoważny”  potwierdza,  że 

wykonawca 

nie określił w ofercie konkretnego produktu, bowiem zaoferował alternatywnie - 

Palnik  RIELLO  lub  też  produkt  równoważny.  Treść  oferty  jest  jednoznaczna  w  powyższym 

zakresie.  J

ednocześnie  nie  ma  podstaw  do  przyjęcia  domniemania  faktycznego,  że  skoro 

wykonawca  nie  złożył  określonych  dokumentów  dla  produktu równoważnego,  to  znaczy  że 

zaoferował  produkt  referencyjny.  Z  faktu,  że  SIWZ  przewidywała  okoliczności,  w  których 

wykonawcy  zobowiązani  są  do  dołączenia  dodatkowych  załączników,  a  Odwołujący  takich 

załączników  nie  dołączył,  nie  można  wywodzić,  że  przedmiotem  oferty  był  palnik  RIELLO. 

Zgodnie z 

treścią SIWZ, fakt braku złożenia przez wykonawcę ww. dokumentów (deklaracji 

zgodności WE oraz karty katalogowej) wraz z ofertą, Zamawiający nie mógł poczytywać za 

równoznaczne z zaoferowaniem palnika RIELLO 40G2, czy też jako zaoferowania produktu 

równoważnego.  Tym  samym  Izba  podzieliła  stanowisko  Zamawiającego,  iż  nie  mógł  on 

dokonać  oceny  zgodności  treści  oferty  Odwołującego  z  treścią  SIWZ.  Niezłożenie  przez 

wykonawcę  jednoznacznego  oświadczenia  co  do  skonkretyzowanego  przedmiotu  oferty 

powoduje,  że  braku  tego  nie  można  uzupełnić  wyjaśnieniami,  gdyż  wyjaśnienia  takie 

musiałyby  ingerować  w  treść  oświadczenia  złożonego  w  ofercie  uprzednio  przez 

Odwołującego.  

P

odkreślić  należy,  że  przyczyna  takiego  stanu  rzeczy  leży  w  przedmiotowym 

postępowaniu po  stronie  Zamawiającego, który popełnił  błędy  formułując  treść SIWZ  w  ten 

sposób, że, zmieniając w dniu 18 lutego 2019 treść SIWZ w zakresie zadania nr 8, zaniechał 

zamieszczenia  poprawionego  druku  formularza  cenowego/opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Zamawiający nie wprowadził również nowego wzoru formularza cenowego, a Odwołujący w 

poprawionym  przez  siebie  druku 

nie  sprecyzował  przedmiotu,  jaki  oferuje.  Zatem,  skoro  to 

Zamawiający swoim działaniem wprowadził Odwołującego w błąd co do sformułowania treści 


oferty

, to jedyną możliwością było unieważnienie postępowania. W przeciwnym razie zostałyby 

naruszone  podstawowe  zasady  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

określone w art. 7 ust. 1 Pzp. 

Brak  możliwości  oceny  ofert  to  jest  istotna  wada  postępowania  mająca  wpływ  na 

możliwość zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy, która podlegałaby unieważnieniu 

z uwagi na wpływ naruszenia zasad Pzp na wynik przedmiotowego postępowania. Wywołana 

przez  Zamawiającego  wada  postępowania  jest  jednocześnie  niemożliwa  do  usunięcia  przy 

zastosowaniu procedur wynikających z ustawy Pzp, w szczególności procedury wyjaśnień na 

podstawie  art.  87  ust.1  Pzp. 

Niezależnie  od  przesłanek  unieważnienia  umowy  zawartej  w 

ramach  zamówienia  publicznego  określonych  w  art.  146  ust.  1  Pzp,  w  niniejszym  stanie 

faktycznym należy brać pod uwagę treść art. 146 ust. 6 Pzp, zgodnie z którym Prezes Urzędu 

może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego 

czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało 

lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

Podkreślić  należy,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

Zamawiający musi mieć pewność już na etapie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, 

że nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, iż oferta wybrana jako najkorzystniejsza spełnia wszystkie 

wymagania SIWZ. Oferta taka 

będzie stanowiła załącznik do umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  Błędne  jest  założenie  Odwołującego,  że  Zamawiający  może  skorzystać  ze 

środków ochrony przed zawarciem z wykonawcą - umowy niezgodnej z ofertą lub niezgodnej 

z  SIWZ  - 

poprzez  odmowę  zawarcia  umowy  i  ewentualnie  w  dalszej  kolejności  eliminację 

takiego  wykonawcy

, bądź  w dalszej kolejności unieważnienia przetargu. Takie środki mogą 

być stosowane w sytuacjach jedynie wyjątkowych. Nie budzi żadnych wątpliwości Izby fakt, że 

badanie  i  ocena  ofert

,  a  w  konsekwencji  wybór  oferty  najkorzystniejszej  powinien  nastąpić 

wyłącznie  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp  na  etapie  wykonywania  czynności  w  ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a nie na etapie zawarcia umowy. 

Fakt,  że  w  niniejszym  postępowaniu  jedynym  kryterium  oceny  ofert  była  cena  nie 

o

znacza,  że  nie  mogło  dojść  do  wystąpienia  istotnej  wady  postępowania.  Zamawiający 

poddaje  ocenie  oferty  i  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  art.  91  ust.  1  Pzp, 

spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Jeżeli w danym postępowaniu Zamawiający nie 

może dokonać  oceny  ofert  i stwierdzić,  że oferta jest  zgodna  z  wymaganiami SIWZ, to nie 

może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej.  

przedmiotowym  postępowaniu  ofertę  z  najniższą  ceną  złożył  Odwołujący.  Jak 

wyjaśnił  Zamawiający,  cena  zaoferowana  przez  Odwołującego  jest  niższa  od  wartości 

zamówienia  oszacowanej  przez  Zamawiającego  i  pozostałych  ofert.  Oferta  ta  powinna 

podlegać  badaniu  i  ocenie  przez  Zamawiającego  jako  pierwsza  (spośród  złożonych  trzech 

ofert 

na zadanie nr 8), jednak czynności te nie były wykonane przez Zamawiającego, zatem 


przedwczesne  i  nieuprawnione  jest 

twierdzenie  Odwołującego,  iż  „w  postępowaniu 

najkorzystniejszą  ofertę złożył  Odwołujący”.  Nie  można  przyjąć,  co twierdził  Odwołujący,  iż 

wy

konawca  ten  „złożył  ofertę,  która  okazała  się  najkorzystniejsza”.  Zamawiający  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej nie przeprowadził. 

W  ramach  niniejszej  sprawy  nie  były  brane  pod  uwagę  kwestie  dotyczące  innych 

błędów  popełnionych  przez  Zamawiającego  w  przedmiotowym  postępowaniu,  które  nie 

stanowiły jednak podstawy do unieważnienia postępowania, a które zostały przywołane przez 

Zamawiającego dopiero w odpowiedzi na odwołanie.  

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  

15  marca  2010  roku  w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 972).  

……………………………… 


wiper-pixel