KIO 651/19 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 651/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

Piotr Kozłowski 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  24  kwietnia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

8 kwietnia 

2019 r. przez wykonawcę Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 

338  Gdańsk  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazuje zwrot kwoty 18 000 

zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy)  

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  Korporacja  Budowlana 

Doraco  Sp.  z  o.o.,  ul.  Opacka  12,  80-

338  Gdańsk  stanowiącej  90%  uiszczonego  od 

odwołania, 

. kosztami postępowania obciąża wnoszącego odwołanie Korporacja Budowlana Doraco 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Opacka  12,  80-

338  Gdańsk  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania 

odwoławczego  kwotę  2  000  zł  00  gr  (słownie:  dwa  tysiące  złotych  zero  groszy),  uiszczoną 

przez  Korporacja  Budowlana  Doraco  Sp.  z  o.o.,  ul. Opacka  12,  80-

338 Gdańsk tytułem 

wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  d

ni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący: 

..………………….. 


..………………….. 

..………………….. 

Sygn. akt: KIO 651/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 

Gdynia 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa 

drogi  wod

nej  łączącej  Zalew  Wiślany  z  Zatoką  Gdańską  –  Część  I”.  Postępowanie 

prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 3  stycznia 2019 r., pod nr 

2019/S 002-001565

. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów właściwych 

dla  zamówień  o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U. 

2018 poz. 1986 ze zm.) 

zwanej dalej „Pzp”. 

Zamawiający w dniu 28 marca 2019 r., 2 i 4 kwietnia 2019 r. opublikował odpowiedzi 

na  pytania  wykonawców  oraz  modyfikacje  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. 

Wykonawca Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-

338 Gdańsk 

(dalej  jako  Odwołujący)  wniósł  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  odwołanie  od  czynności 

Zamawiającego  polegających  na  udzieleniu  wyjaśnień  oraz  dokonaniu  modyfikacji  treści 

SIWZ, zarzucając naruszenie: 

1) art. 38 ust. 6 w zw. z art. 9a ustawy Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez 

przedłużenie  w  piśmie  z  dnia  28  marca  2019  roku  (zmiana  treści  SlWZ  -  zmiana  terminu 

skłania ofert) terminu składania ofert bez uwzględnienia dodatkowego czasu niezbędnego do 

wprowadzenia 

zmian 

oferci

e,  które  Zamawiający  wprowadził  w  pismach  

z dnia 28 marca 2019 roku, o okres niewystarczający do wprowadzenia w ofertach zmian -  

w związku ze zmianą treści SIWZ dokonaną w dniu 28 marca 2019 roku, nieuwzględniający 

czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, co prowadzi do naruszenia uczciwej 

konkurencji oraz nierównego traktowania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, 

2)  art.  29  ust.  1  i  2  w  zw.  z  art.  38  ust.  4  ustawy  P

zp, w związku art. 7 ustawy Pzp 

przez  naruszenie  zasad  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  polegające  na  zmianie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który  powoduje,  że  przedmiot  zamówienia  staje  się 


niezrozumiały,  niepełny,  niejednoznaczny  dla  potencjalnego  Wykonawcy;  z  pominięciem 

istotnych wymagań  i  okoliczności  mogących mieć wpływ  na  sporządzenie oferty,  w  sposób 

utrudniający uczciwą konkurencję oraz naruszający zasadę proporcjonalności i przejrzystości 

poprzez  określenie  przedmiotu  zamówienia  w

załączniku  nr  1  do  SIWZ  w  sposób 

zawi

erający techniczne sprzeczności,  

3)  art.  38  ust

.  4  ustawy  Pzp  poprzez  nie  dokonanie  w  ramach  treści  SIWZ  zmiany 

mającej  na  celu  wyeliminowanie  rozbieżności  i  braków  w  zakresie  opisu  przedmiotu 

zamówienie poprzez niedoprecyzowanie, uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia; 

4)  art.  38  i  art.  29  ust.  1  w  zw.  z  art.  38  ust.  1  i  1a,  art.  38  ust.  3a  ustawy  Pzp,  

w  zw.  również  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp  tj.  udzielenie  wyjaśnień  prowadzących  do 

niejednoznacznego  i  niewyczerpującego  oraz  sprzecznego  ze  sobą  opisania  przedmiotu 

zamówienia  oraz  zaniechanie  udzielenia  przez  Zamawiającego  kompletnych  wyjaśnień  

i  udzielenie  niewyczerpujących  i  niekompletnych  wyjaśnień,  uchylaniu  się  uchylaniu  się  od 

odpowiedzi  oraz  udzielaniu  niejasnych  odpowiedzi,  w  sposób  uniemożliwiający  

przygotowanie oferty,  

5) art. 38 i art. 29 ust. 1 w zw. z art. 38 ust. 1, ust. 1a ustawy Pzp, w zw. z art. 7 ust. 1 

Pzp  oraz  art.  38  ust.  4  ustawy 

Pzp,  polegające  na  uchylaniu  się  od  odpowiedzi  oraz 

udzielaniu niejasnych lub sprzecznych odpowiedzi w zakresie obiektów ferromagnetycznych 

uniemożliwiających Wykonawcy  przygotowanie  i  złożenie  oferty;  polegające  na  niesunięciu 

rozbieżności  i  braków  w  zakresie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  części  dotyczącej 

obiektów  ferromagnetycznych  poprzez  niedoprecyzowanie,  nieuzupełnienie  opisu 

przedmiotu zamówienia oraz braku uchylenia rozbieżności w tym zakresie, 

6) art. 38 ust. 3a ustawy Pzp, art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp,  w  związku  z  art.  38  ust.  4  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  udzielenia  wyjaśnień  na 

wszystkie pytania,  w tym doty

czące np. obowiązku wydobycia bursztynu, które wpłynęły od 

Wykonawców  uczestniczących  w  zebraniu  wykonawców  zorganizowanym  przez 

Zamawiającego  w  dniu  25  marca  2019  roku  tj.  w  piśmie  z  dnia  4  kwietnia  2019  roku 

Zamawiający  informuje,  że  wpłynęło  44  takich  pytań,  natomiast  odpowiada  tylko  na  38; 

poprzez niesunięcie rozbieżności i braków w zakresie opisu przedmiotu zamówienia poprzez 

nie

doprecyzowanie,  nieuzupełnienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  w  wyżej  wskazanym 

zakresie,  co  wpływa  na  brak  możliwości  sporządzania  i  złożenia  oferty,  w  tym  

szczególności w terminie aktualnie wyznaczonym przez Zamawiającego, który w związku 

z wyżej wskazanymi brakami jest nierealny dla Wykonawców, 

7)  art.  29  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  udzielenie 

niejednoznacznych,  niewyczerpujących  wyjaśnień  oraz  odpowiedzi  nakazujących  przyjęcie 

rozwiązań  bądź  działań  sprzecznych  z  dotychczas  ustalonym  opisem  przedmiotu 

zamówienia,  zaniechanie  udzielenia  odpowiedzi  na  pytania  wykonawców  zadane  w  toku 


postępowania w pismach Zamawiającego z dnia 28 marca 2019 roku, z dnia 2 kwietnia 2019 

roku  oraz  z  dnia  4  kwietnia  2019  roku,  co  prowadzi  do  naruszenia  zasad  uczciwej 

konkurencji oraz do nierównego traktowania wykonawców w przedmiotowym postępowaniu. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 20 000,00 zł. 

Odwołujący w dniu 23 kwietnia 2019 roku, przed otwarciem rozprawy przed Krajową 

Izbą Odwoławczą, wniósł pismo zawierające oświadczenie, iż wycofuje wniesione odwołanie. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w tym  zakresie o konieczności  zwrotu kwoty 18 000 zł 00 gr (słownie:  osiemnaście tysięcy 

złotych  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………… 

………………………… 

………………………… wiper-pixel