KIO 650/19 POSTANOWIENIE dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 650/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  18  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  przez  odwołującego  Budimex  Spółkę  Akcyjną  z 

siedzibą  w  Warszawie,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie,  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  odwołującego 

Budimex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 650/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  PGE  Górnictwo  i  Energetyka  Konwencjonalna  Spółka  Akcyjna  z 

siedzibą  w  Bełchatowie,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Wykonanie  kompleksowej  modernizacji  Instalacji 

Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-

12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”, 

numer  referencyjny  POST/GEK/GEK/PMR-ELB/05754/2018

.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  29  marca  2019  r., 

pod numerem 2019/S 063-147895. 

W  dniu  8  kwietnia  2019  r.  wykonawca 

Budimex  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w 

Warszawie 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  niezgodnej  z 

przepisami ustawy Pzp treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ). 

Jak  wynika  z 

akt  postępowania,  żaden  wykonawca  nie  zgłosił  przystąpienia  do 

przedmiotowego postępowania odwoławczego.  

W  dniu  17  kwietnia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy,  O

dwołujący,  w  związku  z 

wprowadzoną  przez  Zamawiającego  dnia  16  kwietnia  2019  r.  zmianą  treści  SIWZ,  wycofał 

odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel