KIO 649/19 POSTANOWIENIE dnia 14 maja 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

sygn. akt: KIO 649/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 14 maja 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w dniu  14  maja  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – SPRINT S.A. z siedzibą 

w  Warszawie,  Hytera  Mobilfunk  GmbH  z 

siedzibą  w  Bad  Munder,  w postępowaniu 

prowadzonym przez Zamawiającego – Komendę Główną Policji, przy udziale: 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Indra  Sistemas 

Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Rohill  Engineering  B.V.  z  siedzibą 

Hoogeveen,  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego; 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Motorola  Solutions 

Systems  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Motorola  Solutions  Polska  sp.  z  o.o. 

siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego; 

postanawia: 

odrzucić odwołanie; 

kosztami postępowania odwoławczego obciążyć Odwołującego i: 

zaliczyć  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15.000,00  zł 

(słownie: piętnaście  tysięcy  złotych  00/100)  uiszczoną  przez  Odwołującego  tytułem 

wpisu od odwołania; 


zasądzić  od  Odwołującego  na  rzecz  Zamawiającego  kwotę  3.600,00  zł  

(słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


sygn. akt: KIO 649/19 

Uzasadnienie 

Komenda  Główna  Policji  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie  przepisów 

ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 

j.t. ze zm.), zwanej dalej „Pzp”, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego  pn.:  „Modernizacja  policyjnych  sieci  radiowych  w  13  miastach 

aglomeracjach  miejskich  do  systemu  standardu  ETSI  TETRA”,  zwane  dalej: 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii 

Europejskiej 1 września 2018 r., pod nr 2018/S 168-382059. 

2  kwietnia  br.  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  wspólnie  ubiegającym  się 

udzielenie  zamówienia  –  SPRINT  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie,  Hytera  Mobilfunk  GmbH 

siedzibą  w  Bad  Munder  (dalej  „Odwołujący”)  protokół  z  wynikami  prezentacji  rozwiązań 

oferowanych  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  – 

Motorola  Solutions  Systems  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Motorola  Solutions 

Po

lska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Konsorcjum M”). 

8  kwietnia 

br.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  (dalej  „Izba”  lub  „KIO”) 

Odwołujący wniósł odwołanie, w którym zakwestionował: 

ocenę,  że  prezentacja  rozwiązania  Konsorcjum  M  testowanego  w  toku 

Postępowania zakończyła się wynikiem pozytywnym; 

2.  zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum M 

jako niezgodnej z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia („SIWZ”), ewentualnie – dopuszczenie do zmiany 

treści oferty po terminie składania ofert; 

w

skazując na naruszenie przez Zamawiającego art. 7 ust. 1, art. 84 ust. 1, art. 87 ust. 1 oraz 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1.  zmiany 

protokołu  prezentacji  systemu  TETRA  z  dnia  29  marca  2019  r.  przez 

wykreślenie  wyrazu  „TAK”  i  wpisanie  „NIE”  we  wszystkich  wierszach  kolumny 

„Wynik  testu”  oraz  nakazanie  zmiany  podsumowania  prezentacji  i  stwierdzenie, 

że zakończyła się wynikiem negatywnym; 

2.  odrzucenia oferty Konsorcjum M. 


Odwołujący  wskazał,  że  jako  podmiot,  który  złożył  ofertę  w  Postępowaniu  posiada 

interes  we  wniesieniu  odwołania,  gdyż  uwzględnienie  przedmiotowego  odwołania 

doprowadzi  do  uzyskania zamówienia przez  Odwołującego, gdyż  w  takim  przypadku oferta 

Odwołującego pozostałaby jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.  

Uzasadniając  zarzuty  odwołania  Odwołujący  podał,  że  w  rozdziale  VII  SIWZ  – 

„Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy”  Zamawiający 

zawarł  postanowienie:  „W  celu  potwierdzenia,  że  oferowany  przedmiot  zamówienia  spełnia 

wymagania  Zamawiającego,  określone  w  SIWZ,  Zamawiający  przeprowadzi  testy  – 

prezentacje.  Zasady  przeprowadzenia  testów  –  prezentacji  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia:  Zamawiający  po  otwarciu  ofert  i  dokonaniu  wstępnej  czynności  sprawdzenia 

ofert, 

przedstawi 

Wykonawcom 

pisemny 

harmonogram 

przeprowadzenia  testów 

oferowanego 

przedmiotu 

zamówienia, 

dokładnym 

podaniem 

terminów. 

Zasady 

przeprowadzenia testów – prezentacji zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ”. 

W załączniku nr 6 wskazano m.in.:  

„[…] 

Wersja prezentowanego systemu musi być zgodna z wersją systemu zgłoszonego 

w  ofercie  przetargowej  Wykonawcy.  Modele  terminali  muszą  być  zgodne  ze 

zgłoszonymi w ofercie przetargowej Wykonawcy.  

Zamawiający 

uzna 

potwierdzenie 

zgodności 

oferowanego 

systemu 

wymaganiami określonymi  w  OPZ,  o ile każda z  przeprowadzonych prezentacji 

zostanie  zakończona  wynikiem  pozytywnym,  tj.  potwierdzającym  zgodność 

badanej  funkcjonalności  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Określona  prezentacja 

zostanie  zakończona  z  wynikiem  pozytywnym,  jeżeli  we  wszystkich  jej  punktach 

(krokach) podlegających ocenie zostanie udzielona odpowiedź „TAK”.  

W  przypadku  negatywnego  wyniku  prezentacji  określonej  funkcjonalności, 

Wykonawca  ma  prawo do  jednokrotnego,  ponownego  jej  przeprowadzenia  w  tym 

samym dniu. 

Zamawiający  odrzuci  ofertę  Wykonawcy  prezentującego,  jeśli  ostateczny  wynik 

chociażby jednej z prezentacji funkcjonalności będzie negatywny. 

[…]”. 

W treści formularza ofertowego wykonawcy mieli wskazać producenta, model i wersję 

oferowan

ego  sprzętu.  W  dniu  2  kwietnia  2019  r.  Odwołujący  otrzymał  od  Zamawiającego 

kopię  dokumentów  Postępowania  dotyczących  m.in.  Konsorcjum  M,  w  tym  protokołu 

prezentacji  systemu  TETRA.  Wynika  z  niego

,  że  Zamawiający  uznał,  jakoby  prezentację 

zakończono 

pozytywnym 

wynikiem. 

Jednakże 

protokołu 

wynika 

także, 


że prezentowane/testowane  urządzenia  nie  odpowiadały  wskazanym  w  treści  oferty 

Konsorcjum  M

.  W  ocenie  Odwołującego  podstawowym  warunkiem  przeprowadzenia 

prezentacji  jest  zgodność  testowanych  urządzeń  z  urządzeniami  wskazanymi  w  ofercie, 

której brak w przypadku Konsorcjum M.  

W  formularzu  oferty  (str.  7-9)  Konsorcjum 

M  wskazało,  że  dostarczy  radiotelefony 

noszone  Motorola  Solutions  Model  MTP  seria  3000,  wersja  oprogramowania  MR17.3 

i terminale  biurkowe  MTM  seria  5400  i  MTM  seria  5500  wersja  oprogramowania  MR17.3. 

Natomiast w protokole testów zapisano, że testowano terminale MTP 3550 oraz MTM 5400. 

Ponadto  podczas  testów  nie  zweryfikowano  wersji  oprogramowania  terminali.  W  ocenie 

Odwołującego  warunkiem  koniecznym  przeprowadzenia  i  zakończenia  prezentacji 

pozytywnym  wynikiem  jest  tożsamość  sprzętu,  w  tym  oprogramowania,  oferowanego  ze 

sprzętem  testowanym.  Tymczasem  rozbieżność  pomiędzy  formularzem  ofertowym 

protokołem  testów  dowodzi,  że  brak  jest  tożsamości  pomiędzy  terminalami  wskazanymi 

w formularzu  oferty  a  terminalami  testowanymi.  Analogicznie 

–  wobec  braku  weryfikacji 

wersji  oprogramowania  testowanych  terminali  należy  stwierdzić  brak  tożsamości  pomiędzy 

oprogramowaniem  terminali.  Nie  został  zatem  spełniony  podstawowy  warunek  prezentacji 

jakim  jest  tożsamość  sprzętu  i  oprogramowania  oferowanego  ze  sprzętem  testowanym. 

konsekwencji  należy  uznać,  że  Zamawiający  nie  powinien  zakończyć  prezentacji 

wynikiem  pozytywnym,  ale  negatywnym.  Uzasadnione  jest  zatem  unie

ważnienie  wyników 

prezentacji  i  stwierdzenie,  że  wynik  prezentacji  jest  negatywny  a  zatem  nie  doszło  do 

potwierdzenia  zgodności  oferowanego  systemu  z  wymaganiami  określonymi  w  OPZ,  

|

co z kolei powinno skutkować odrzuceniem oferty Konsorcjum M.  

Ponadto  O

dwołujący  stwierdził,  że  przebieg  prezentacji  dowiódł,  że  Konsorcjum  M 

nieprawidłowo  wypełniło  formularz  ofertowy.  Jak  wskazano  powyżej  w  treści  formularza 

ofertowego  wykonawcy  mieli  wskazać  producenta,  model  i  wersję  oferowanego  sprzętu. 

W ofercie  Konsorc

jum  M,  w  pkt  14  formularza  ofertowego,  posłużono  się  takimi 

sformułowaniami:  

Pkt 1)  Producent:  Motorola  Solutions;  Wersja:  platforma  xCore  wersja  oprogramowania 

z linii 9.0.2  

Pkt 2)  Producent: Motorola Solutions; Model MTS-4, wersja oprogramowania z linii 9.0.2  

Pkt 3)  Producent: 

Motorola 

Solutions; 

Model 

MCC 

7500C 

MCC 

7500S, 

wersja oprogramowania z linii 9.0.2  

Pkt 4)  Motorola Solutions; Model MTP seria 3000 wersja oprogramowania MR17.3  

Pkt 5)  Motorola Solutions; Model MTM seria 5400 i MTM seria 5500 wersja oprogramowania 

MR17.3  

Pkt 6)  Motorola Solutions; Model MTM seria 5400 wersja oprogramowania MR17.3.  


Protokół  prezentacji  niezbicie  dowodzi,  że  Konsorcjum  M  przez  wyrażenie 

„seria 3000”  nie  rozumiało  konkretnego  urządzenia,  ale  grupę  urządzeń.  Na  prezentacji 

bowiem  przedstawiono  urządzenia  MTP  3550  i  MTM  5400. W  konsekwencji  należy  uznać, 

że testy wykazały, że oferta Konsorcjum M nie odpowiadała treści SIWZ w zakresie w jakim 

wymagano podania producenta modelu i wersji. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, 

że  również  wyrażenia  „wersja  oprogramowania  z  linii  9.0.2”  stanowi  niedostateczne, 

świetle  wymagań  SIWZ,  sprecyzowanie  przedmiotu  oferty.  Powyższe  jest  tym  bardziej 

istotne,  że  jeśli  chodzi  o  produkowane  seryjnie  przez  Motorola  Solutions  modele  terminali 

noszonych,  to  istnieją  przynajmniej  dwa  terminale  o  oznaczeniu  MTP  3xxx,  przy  czym 

przynajmniej  j

eden  z  nich  nie  spełnia  wymagań  SIWZ.  W  orzecznictwie  przyjmuje  się,  

że w sytuacji, gdy wykonawca nie podał wymaganych danych definiujących przedmiot oferty, 

takich jak producent, model, wersja oferta podlega odrzuceniu. Oceny  tej 

nie może zmienić 

fakt, że podczas prezentacji skonkretyzowano przedmiot oferty, oferta bowiem powinna być 

sporządzona prawidłowo od samego początku i nie może podlegać zmianie.  

Powyższa sytuacja, tj. definiowanie przedmiotu oferty podczas prezentacji, może być 

także  rozumiana  jako  niedopuszczalna  zmiana  oferty  po  terminie  jej  składania,  co  stanowi 

naruszenie art. 84 ust. 1 i 87 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie może zaakceptować tych zmian, 

konsekwencją czego powinno być odrzucenie oferty.  

Do postępowania odwoławczego przystąpienia zgłosili: 

1.  Konsorcjum M 

– po stronie Zamawiającego; 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  –  Indra  Sistemas 

Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie,  Rohill  Engineering  B.V.  z  siedzibą 

w Hoogeveen 

– po stronie Zamawiającego (dalej „Konsorcjum I”). 

Izba,  wobec  spełniania  przez  zgłoszone  przystąpienia  przesłanek  z  art.  185  ust.  2 

Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczeniu  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym, zgodnie z oświadczeniami zawartymi w przystąpieniach. 

Izba 

ustaliła, że zgodnie z postanowieniem SIWZ zawartym w Rozdziale 7, pod ust. 

2  SIWZ 

(„Zasady  przeprowadzenia  testów  –  prezentacji  oferowanego  przedmiotu 

zamówienia”), Zamawiający przesądził, że po otwarciu ofert i dokonaniu wstępnej czynności 

ich  sprawdzenia  przedstawi  wykonawc

om  pisemny  harmonogram  przeprowadzenia  testów 

oferowanego przedmiotu zamówienia. 

Pismem z 15 marca 2019 r. adresowanym do wszystkich wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 

3  Pzp, 

poinformował o odrzuceniu oferty Konsorcjum I, wskazując w podstawie prawnej tej 

czynności  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp,  


oraz  o  zaproszeniu  do  testów/prezentacji  oferowanego  rozwiązania  Odwołującego 

i Konsorcjum M. 

Izba  zważyła  –  odwołanie  podlegało  odrzuceniu  na  zasadzie  art.  189  ust.  2  pkt  3 

Pzp, tj. jako wniesione po upływie terminu określonego w Pzp. 

Skład  orzekający,  kierując  się  przytoczonym  w  ramach  ustaleń  faktycznych 

postanowieniem SIWZ dotyczącym wstępnej weryfikacji ofert oraz treścią pisma z 15 marca 

2019 r., przyjął, że w tej sprawie prowadzona przez Zamawiającego procedura badania ofert 

podzielona  została  na  dwie  części,  z  których  pierwsza  prowadzona  była  w  oparciu  o  treść 

formularza oferty i złożonych dokumentów przedmiotowych, natomiast druga – na podstawie 

prezentacji  oferowanych  rozwiązań,  do  których  dopuszczeni  mieli  być  wykonawcy, 

których oferty pomyślnie przeszły wspomnianą wcześniej wstępną weryfikację.  

Wyrażone  powyżej  zapatrywanie  na  zakres  wstępnej  weryfikacji  ofert  potwierdza 

treść  czynności  podjętych  przez  Zamawiającego  względem  Konsorcjum  I.  Oferta  tego 

wykonawcy została, jak wspomniano, odrzucona z powodu jej niezgodności z SIWZ z uwagi 

na wskazany w niej termin realizacji etapu II ora

z ze względu na okoliczność, że wyjaśnienia 

rażąco  niskiej  ceny,  do  których  Konsorcjum  I  zostało  przez  Zamawiającego  wezwane, 

potwierdziły,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia. 

Oznacza to, że Zamawiający analizował informacje zawarte w złożonych ofertach i oceniał je 

pod kątem przesłanek z art. 89 ust. 1 Pzp. 

Nie  sposób  przy  tym  twierdzić,  że  oferty  pozostałych  wykonawców  (Odwołującego 

Konsorcjum  M)  mogły  zostać  wstępnie  ocenione  w  innym  zakresie,  bądź  nie  ocenione 

ogóle,  skoro  z  przywołanego  wcześniej  postanowienia  SIWZ  wynikało,  że  zaproszenie 

wykonawców  do  testów/prezentacji  uwarunkowane  było  właśnie  wstępną  weryfikacją  ich 

ofert.  Ergo 

skoro  zarówno  Odwołujący,  jak  i  Konsorcjum  M,  zostali  zaproszeni  do  tych 

czynności,  jak  to  wynika  z  przywołanej  korespondencji  Zamawiającego,  to  etap  wstępnej 

weryfikacji ich ofert, w omówionym powyżej znaczeniu, również został zakończony. Przyjęcie 

odmiennej 

koncepcji  pozostawałoby,  zdaniem  Izby,  w  sprzeczności  z  wyrażonymi  w  art.  7 

ust.  1  Pzp  zasadami 

równego  traktowania  wykonawców  (badanie  tylko  niektórych  ofert, 

bądź badanie 

ofert 

na 

różnym 

poziomie 

szczegółowości) 

przejrzystości 

(stosowanie 

odmiennych  od  wynikających  z  SIWZ  reguł  dotyczących  badania  ofert  lub 

odmienna interpretacja re

guł wynikających z SIWZ w odniesieniu do poszczególnych ofert). 

W  konsekwencji  podniesione 

przez  Odwołującego  w  toku  posiedzenia  zastrzeżenie 

co  do  braku  definicji  czynności  wstępnej  weryfikacji  ofert  (protokół  posiedzenia  i  rozprawy, 

str.  6)  nie 

mogło  się  ostać,  ponieważ  treść  czynności  podjętej  względem  Konsorcjum  I, 


której Zamawiający poinformował uczestników Postępowania pismem z 15 marca 2019 r., 

przesądzała o wskazanym powyżej zakresie wstępnej weryfikacji ofert.  

Przenosząc  powyższe  zapatrywania  na  kwestię  oceny  zachowania  terminu  do 

wniesienia  odwołania  w  tej  sprawie  skład  orzekający  zwrócił  uwagę  na  wynikającą  z  jego 

uzasadnienia pozorność kwestionowania wyników prezentacji rozwiązań oferowanych przez 

Konsorcjum  M,  o  których  Odwołujący  dowiedział  się  2  kwietnia  2019  r. 

Konsekwentne 

podważanie  przez  Odwołującego  prawidłowości  sposobu  wypełnienia 

formularza  oferty  przez  Konsorcjum  M  doprowadziło  Izbę  do  wniosku,  że  Odwołujący 

kwestionuje de facto 

treść tego dokumentu. Był on jednak – jak wspomniano – oceniany pod 

kątem zgodności z SIWZ w ramach opisanej powyżej wstępnej weryfikacji, o której wynikach 

Odwołujący został poinformowany pismem z 15 marca 2019 r. Świadczą o tym przytoczone 

na  str.  6  uzasadnienia  niniejszego 

postanowienia  fragmenty  odwołania  o  braku 

sprecyzowania  przez  Konsorcjum  M  w  formularzu  ofertowym  przedmiotu  świadczenia, 

zarówno  co  do  modelu  urządzenia,  jak  i  wersji  oprogramowania.  Na  tej  podstawie 

Odwołujący  zbudował  argumentację  o  braku  tożsamości  pomiędzy  świadczeniem 

zaoferowanym 

a  poddanym  testom  w  ramach  prezentacji  stwierdzając,  że  jej  przebieg 

upewnił  go  o  wadliwym  sposobie  wypełnienia  przez  Konsorcjum M  formularza  oferty 

(zob. 

tezy  z  odwołania  przytoczone  na  str.  5  uzasadnienia  postanowienia).  Nie  zmienia  to 

okoliczności,  że  zarzut  o  wadliwym  sposobie  wypełnienia  formularza  należało  podnieść  po 

uzyskaniu  informacji  o  dopuszczeniu  Konsorcjum  M  do  testów/prezentacji,  o  czym 

Zamawiający informował 15 marca 2019 r. Okoliczność tę dostrzegł również na posiedzeniu 

sam Zamawiający wskazując, że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp jest spóźniony, 

tym  niemniej  błędnie  wywodząc,  że  pozostałe  zarzuty  odwołania  mogą  podlegać 

rozpoznaniu. Dostrzeżenia wymaga jednak, że zarzuty naruszenia art. 7 ust. 1, art. 84 ust. 1 

i  art.  87  ust.  1 

Pzp  stanowiły  jedynie  pochodną  zarzutu  spóźnionego,  na  co  wyraźnie 

wskazuje  stanowisko  Odwołującego  przytoczone  na  str.  6  uzasadnienia,  w  konsekwencji 

czego również nie podlegały merytorycznemu rozstrzygnięciu. 

Reasumując,  wobec  przesłania  Odwołującemu  informacji  o  dopuszczeniu 

Konsorcjum M do testów/prezentacji termin do wniesienia odwołania z podniesionymi w jego 

treści  zarzutami,  w  ocenie  składu  orzekającego,  powinien  być  liczony  zgodnie  z  regułą 

wynikającą z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp i rozpoczął bieg 15 marca 2019 r., a upłynął 25 marca 

br. 

Odwołanie w tej sprawie zostało wniesione 8 kwietnia br., a więc z uchybieniem terminowi 

na skorzystanie ze środka ochrony prawnej.  

Mając na uwadze powyższe orzeczono, jak w pkt 1 sentencji postanowienia. 


O  kosztach 

postępowania odwoławczego (pkt  2 sentencji  postanowienia)  orzeczono 

biorąc  pod  uwagę  przepisy  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  oraz  na  podstawie  §  5  ust.  3  pkt  1  

w  zw.  z  §  3  pkt  1  i  pkt  2  lit.  b  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010 r.  w  spr

awie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 

j.t.). 

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel