KIO 644/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 644/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 23 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:  Ewa Kisiel 

Monika Kawa - 

Ogorzałek 

Ernest Klauziński 

      Protokolant:  

Łukasz Listkiewicz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  z  u

działem  stron  i  uczestnika  postępowania  

w  dniu  23  kwietnia  2019 

r.  w Warszawie  odwołania  z  dnia  8  kwietnia  2019  r.  wniesionego 

przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako  konsorcjum 

firm:  1.  Instytut  Logistyki  i  Magazynowania  z 

siedzibą  w  Poznaniu  przy  

ul.  E  Estkowskiego  6,  2. 

Krajowa  Izba  Gospodarcza  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul. 

Trębackiej  4  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Ministerstwo  Przedsiębiorczości  

i Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5; 

przy  udziale  wykonawcy  Konfederacja  Lewiatan 

z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Zbyszka  Cybulskiego  3 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego 

po stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1.  u

marza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  b

ankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako konsorcjum firm: 

1.  Instytut  Logistyki  i  Magazynowania  z  siedzibą  w  Poznaniu  przy  

ul.  E  Estkowskiego  6,  2. 

Krajowa  Izba  Gospodarcza  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul. Trębackiej 4 kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero 

groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu, 


zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  jako 

konsorcjum firm: 1. Instytut 

Logistyki i Magazynowania z siedzibą w Poznaniu przy 

ul.  E  Estkowskiego  6,  2. 

Krajowa  Izba  Gospodarcza  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  

ul.  Trębackiej  4  na  rzecz  zamawiającego  Ministerstwa  Przedsiębiorczości  i 

Technologii z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3/5 kwotę 3 600 zł 00 

gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych),  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 644/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ministerstwo  Przedsiębiorczości  i  Technologii  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  Placu 

Trzech  Krzyży  3/5  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

na  podstawie przepisów  ustawy  z  29 stycznia 2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” 

pn. 

„Utrzymanie systemu informatycznego oraz treści i usług serwisu *.biznes.gov.pl”. 

 O

głoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej nr 2018/S 248-573647 w dniu 26 grudnia 2018 r.  

W

artość  zamówienia  przekracza  kwoty,  określone  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.  

W  dniu  8  kwietnia  2019  r. 

wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  jako  konsorcjum  firm:  1.  Instytut  Logistyki  i  Magazynowania  z  siedzibą  w 

Poznaniu przy ul. E Estkowskiego 6, 2. 

Krajowa Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie 

przy  ul.  Trębackiej  4  (dalej:  „Odwołujący”)  wnieśli  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej. 

W dniu  23 kwietnia  2019  r.

do Izby 

w toku posiedzenia niejawnego Izby z udziałem 

stron  i  uczestnika  postępowania  Odwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  wycofaniu 

odwołania.  

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  Pzp  O

dwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza postępowanie  odwoławcze.  Zgodnie 

zaś  z  art.  192  ust.  1  Pzp,  o  oddaleniu  odwołania  lub  jego  uwzględnieniu  Izba  orzeka  w 

wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie. 

O

dwołujący  złożył  skuteczne  oświadczenie  o  cofnięciu  wniesionego  przez  siebie 

odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy.  Uwzględniając powyższe,  Krajowa Izba 


Odwoławcza,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8,  art.  192  ust.  1  zdanie  2  Pzp, 

postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. 

Stosownie  do  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp, 

jeżeli  cofnięcie  odwołania  nastąpiło  przed 

otwarciem rozprawy, O

dwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada 

przepis 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w 

sprawie 

wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  Nr  41,  poz.  238)  –  dalej: 

„rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania”.  Ponieważ 

O

dwołujący cofnął odwołanie na posiedzeniu, przed otwarciem rozprawy, Izba na podstawie 

art.  187  ust.  8  zdanie  2  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a)  powołanego  rozporządzenia 

postanowiła  o  dokonaniu  zwrotu  odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień 

Publicznych  kwoty  13.500,00 

zł,  stanowiącej  90%  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Izba  uwzględniła  wniosek  Zamawiającego  złożony  na  podstawie  §  3  pkt  2  lit.  b) 

rozporządzenia  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  -  o  zasądzenie 

kosztów  zastępstwa  procesowego  na  kwotę  3 600,00  zł,  znajdujący  pokrycie  w 

przedłożonym  Izbie  dokumencie  w  postaci  rachunku.  Izba  zwraca  uwagę,  że  Odwołujący 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  w  toku  posiedzenia  Izby  z  udziałem  stron  i 

uczestnika  postępowania  odwoławczego.  W  tej  sytuacji  zastosowanie  znajduje  przepis  §  5 

ust.  1  pkt  3  lit.  b) 

ww.  rozporządzenia,  który  stanowi,  że  w  przypadku  umorzenia 

postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba  zasądza 

koszty,  o  których  mowa  w  §  3  ust.  2,  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  lub 

wnoszącego sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało cofnięte na mniej niż 1 dzień przez dniem, na 

który został wyznaczony termin rozprawy lub posiedzenia z udziałem stron oraz uczestników 

postepowania, albo po otwarciu rozprawy.  

Przewodniczący: ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel