KIO 643/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 643/19 

WYROK 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Dagmara Gałczewska-Romek 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  23  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2019r.  przez 

wykonawcę  R.  W.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  p.n.  R.  W.  Bringmore 

Advertising, ul. Armii Krajowej 9A, 41-

506 Chorzów  w postępowaniu prowadzonym przez 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Partner  of 

Promotion  Sp.  z  o.o.,  i  Agencja  Reklamowa  DSK  Sp.  z  o.o.

,  z  siedzibą  dla  lidera 

konsorcjum:  ul.  Belgradzka  8  lok.  01,  02-793  Warszawa 

zgłaszających  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie. 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  R.  W.,  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  p.n.  R.  W.  Bringmore  Advertising,  ul.  Armii  Krajowej  9A,  41-506 

Chorzów i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  R.  W., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  p.n.  R.  W.  Bringmore  Advertising,  ul. 

Armii Krajowej 9A, 41-

506 Chorzów tytułem wpisu od odwołania. 

zasądza  od  wykonawcy  R.  W.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  p.n.  R.  W. 

Bringmore  Advertising,  ul.  Armii  Krajowej  9A,  41-

506  Chorzów  na  rzecz  PKP 

Polskich  Linii  Kolejowych  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734  Warszawa 

kwotę  3  600  zł 


(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych),  stanowiącą  koszty  wynagrodzenia 

pełnomocnika,  zgodnie ze złożoną do akt sprawy fakturą.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ………………….….. 


Sygn. akt: KIO 643/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  -  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.-  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację kampanii społecznej 

„Bezpieczny przejazd - etap I w ramach projektu kampania społeczna „Bezpieczny przejazd” 

część  A  Strategia  i  Kreacja.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2018r. pod poz. S245 562191-2018. 

W  dniu  8  marca  2019r.  Odwołujący  -  R.  W.,  prowadzący  działalność  gospodarczą 

p.n. R. W. Bringmore Advertising 

z siedzibą w Chorzowie – wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej odwołanie wobec czynności Zamawiającego polegającej na: 

1.  zaniechaniu wezwa

nia Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 

Pzp  odnośnie  do  działań  oferowanych  w  ramach  Kryterium  nr  3  –  dodatkowe 

działania,  mające  na  celu  promocję  strony  internetowej,  wykraczające  poza 

zakres  działań  określony  w  Tomie  III  do  SIWZ  (OPS)  w  podkryterium:  zasięg 

odnośnie do oferowanego działania drugiego i trzeciego; 

ocenie  oferty  Odwołującego  niezgodnie  z  określonymi  kryteriami  oceny  ofert                    

w postępowaniu  

3.  ocenie oferty konsorcjum: Partner of Promotion Sp. z o.o., i Agencja Reklamowa 

DSK Sp. z o.o. 

niezgodnie z określonymi kryteriami oceny ofert w postępowaniu, 

4.  zaniechaniu  odrzucenia  oferty  konsorcjum:  Partner  of  Promotion  Sp.  z  o.o.,                    

i Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp mimo, 

że oferta ta nie odpowiada treści SIWZ, 

5.  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  konsorcjum:  Partner  of  Promotion                

Sp. z o.o., i Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. 

z naruszeniem zasady równego 

traktowania stron i uczciwej konkurencji.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez naruszenie przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej 

oferty  w  przedmiotowym  postępowaniu  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania  wykonawców  oraz  dążenie  do  udzielenia  zamówienia  wykonawcy 

wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum: Partner of 

Promotion  Sp.  z  o.o.,  i  Agencja  Reklamowa  DSK  Sp.  z  o.o. 

mimo  spełniania 

wskazanych w tym przepisie 

przesłanek, 

art.  91  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  oferty 

konsorcjum:  Partner  of  Promotion  Sp.  z  o.o.,  i  Agencja  Reklamowa  DSK  Sp.  z  o.o.              


z  naruszeniem  kryteriów  oceny  ofert  i  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej                 

z naruszeniem przepisów i warunków określonych w SIWZ. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum: Partner of Promotion Sp. z o.o.,  

i Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o. (zwane dalej konsorcjum Partner od Promotion) 

względnie 

unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  powtórzenie  oceny  ofert              

i wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, 

Wniósł  także  o  obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  i  zasądzenie  od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego. 

W  uzasadnieniu  wskazał,  że  ogłoszenie  o  wyborze  oferty  zostało  przesłane 

Odwołującemu      w  dniu  27  marca  2019r.,  zatem  termin  na  wniesienie  odwołania  został 

dochowany,  Odwołujący  posiada  tez  interes  w  rozumieniu  art.  179  ust.  1  Pzp  oraz  może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

W  zakresie  kryterium  nr  2  - 

dodatkowe  działania  multimedialne  -  Odwołujący  wskazał,  że 

działania  te  zgodnie  z  postanowieniami  pkt  19.7.2  SIWZ  miały  mieć  charakter  dodatkowy,            

a zatem inny od działań wymaganych w ramach działań podstawowych, wskazanych w pkt 

5.4  OPZ    a  nadto  winny  być  różne  (różnorodne),  ich  celem  jest  bowiem  dotarcie  do  jak 

największej grupy odbiorców. Co istotne, działania multimedialne będą zlecane w dowolnym 

terminie w ramach okresu obowiązywania umowy tj. 365 dni (§4 pkt 2, w zw. z § 7 ust. 1, ust. 

5 ust. 6 umowy) łącznie lub oddzielnie. Odwołujący wskazał, iż w ramach działań opisanych 

w  pkt  5.4  OPZ  przewidziano  działanie  -  strona  internetowa  (5.4.5)  w  ramach,  którego 

wykonawca  będzie  zobowiązany  nie  tylko  do  zaprojektowania,  opracowania, 

programistycznego, graficznego i edytorskiego, uruchomienia strony, al

e również do bieżącej 

obsługi, aktualizacji i rozwoju treści w trakcie trwania umowy.  

Zdaniem  Odwołującego,  zaproponowane przez  konsorcjum  Partner  od Promotion  działania 

multimedialne  nie spełniają wymogów  SIWZ oraz  nie generują samodzielnie  zasięgu przez 

co wypaczają ich przydatności do zastosowania w realizacji kampanii. Odwołujący wyjaśnił, 

że wskaźnik „unikalne kliknięcie”, którym posługuje się konsorcjum podając zasięg działania, 

nie  jest  tożsamy  ze  wskaźnikiem  „unikalny  użytkownik”,  którego  wymaga  Zamawiający. 

Unikalny  użytkownik  może  kliknąć  reklamę,  ale  zatrzymać  pełne  wczytanie  strony, 

przechodząc na inną stronę lub klikając przycisk Zatrzymaj w przeglądarce. W takiej sytuacji 

zaliczone  jest  „unikalne  kliknięcie"  bez  faktycznego  dotarcia  użytkownika  na  stronę,  o  co 

Zamawiającemu chodzi przy realizacji promocji strony internetowej. Bezsprzecznie wskaźnik 

„unikalnego  kliknięcia"  w  przedmiotowym  postępowaniu  jest  łatwiejszy  do  uzyskania  od 

wskaźnika  „unikalnego  użytkownika".  Biorąc  pod  uwagę,  iż  „unikalne  kliknięcie"  i  „unikalny 


użytkownik"  to  dwa  różne  wskaźniki,  należy  podważyć  rzetelności  i  zgodność  oferty 

konsorcjum  w  wymogami  SIWZ. 

Ponadto,  Odwołujący  wskazał,  że  oferowane  działania 

multimedialne  (film,  wykład,  quiz)  umieszczone  na  stronie  www,  która  jest  działaniem 

opisanym  w  pkt  5.4  OPZ  nie  są  działaniem  „dodatkowym”  ponieważ  elementy  te,  jak 

wskazuje konsorcjum w swojej ofercie, mają stanowić integralny element strony internetowej. 

Za niedopuszczalne,  zdaniem Odwołującego, należy uznać warunkowe  określenie zasięgu, 

prowadzące de facto do  zmiany warunków umowy. Zamawiający przewiduje bowiem pełną 

dowolność  w  zakresie  wyznaczania  czasu  realizacji  poszczególnych  zadań.  Konsorcjum, 

przedstawiając  zasięg  we  wskazany  sposób  zmusza  Zamawiającego,  którego  celem  jest 

osiągnięcie  zadeklarowanego  zasięgu  do  zlecania  działań  multimedialnych  dodatkowych  w 

okresie wskazanym przez oferenta. (tj. zlecanie działań w pkt 2a-2c tak aby były realizowane 

przez  okazji  realizacji  działań  dodatkowych  promujących  stronę  www  z1a-1c  w  jednym 

czasie  w  okresie  kampanii).  Bez  zlecenia  działania  promującego  stronę  internetową 

(bannery)  kryterium  3  nie  ma  w  ogóle  możliwości  generowania  zasięgu  dla  działań 

multimedialnych

. Odwołujący stwierdził,  że konsorcjum nie podało dla dodatkowych działań 

multimedialnych  (kryterium  nr  2)  deklarowanej  liczby  zasięgu  tylko  powtórzyło  liczbę  UU  z 

działań dodatkowych dotyczących promocji strony internetowej (kryterium3)  

Odwołujący  wskazał  także  na  wątpliwości  co  do  rzetelności  wyliczenia  deklarowanego 

zasięgu,  który  -  według  konsorcjum  -  ma  być  liczony  na  podstawie  raportów  adserwera 

emisyjnego,  określającego  liczbę  unikalnych  kliknięć  w  reklamę  kierującą  do  nowej  strony. 

Konsorcjum  nie  wyjaśnia  bowiem,  w  jaki  sposób  oferowane  działanie  multimedialne 

dodatkowe  (zamieszczone  wyłącznie  na  stronie  www.)  ma  powodować  „kliknięcie" 

użytkownika  w  reklamę (realizowaną  w  ramach działań  dodatkowych  promujących stronę  - 

Kryterium  3).  Należy  podkreślić,  że  działanie  dodatkowe  multimedialne  powinno  być 

odrębnym,  niezależnym  działaniem  stanowiącym  źródło  zainteresowania  użytkownika,  to 

ono  powinno  powodować  zainteresowanie  się  kampanią  np.  odtworzenie  filmu  czy 

wykonanie  quizu  zamieszczonego  na  innym  serwisie  powinno  informować  użytkownika  o 

prowadzonej  kampanii, 

a  nie  być  ewentualnym  elementem  działań  użytkownika  w  ramach 

wejścia na stronę www. Wyłącznie „ewentualnym" bowiem konsorcjum zastrzega, iż poprzez 

zasięg  rozumie  wyłącznie  przejście  na  stronę  www.,  bez  jakiejkolwiek  gwarancji  interakcji 

użytkownika  z  działaniem  multimedialnym  (umieszczonym  na  stronie  www).  Odwołujący 

wskazał także, iż zaoferowane przez konsorcjum działania multimedialne (pierwsze i drugie) 

to de facto to samo 

– film interaktywny, działaniom tym nie można przypisać różnych cech. 

Filmy są filmami edukacyjnymi, co dodatkowo wskazuje na niezgodność z OPZ. W ramach 

tego  kryterium  wykonawcy  mieli  bowiem  zaoferować  działania  inne  niż  wymienione  w  5.4 

OPZ a film edukacyjny został tam wymieniony. 


W  zakresie  kryterium  nr  3 

–  dodatkowe  działania  mające  na  celu  promocję  strony 

internetowej,  wykraczające  poza  zakres  działań  określony  w  Tomie  III  do  SIWZ  oferta 

konsorcjum  uzyskała  7,90  zł.  W  zakresie  przyznanej  punktacji  Odwołujący  podniósł  zarzut 

niezgodności 

  niezgodności 

oferty  konsorcjum  z  SIWZ  ze  wzg

lędu  na  nieprawidłowe 

określenie  zasięgu  poprzez  odniesienie  do  wskaźnika  „unikalnych  kliknięć"  zamiast 

wymaganych  przez  Zamawiającego  „unikalnych  użytkowników”.  Zdaniem  Odwołującego 

wszystkie zaoferowane działania w ramach tego kryterium sprowadzają się do wykorzystania 

banerów  reklamowych,  pozbawione  zatem  są  cechy  „różności".  Zastosowanie  przez 

konsorcjum  rożnych  formatów  bannerów  nie  może  stanowić  o  różnorodności  danego 

działania.  Prowadzenie  kampanii  z  zastosowaniem  bannerów  internetowych  samo  w  sobie 

zakłada stosowanie ich różnych formatów. Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, 

iż  w zaproponowanym przez konsorcjum działaniu dodatkowym promującym stronę www.  - 

2a  i  2c  wskazane  zostały  formaty  reklamowe  dostępne  wyłącznie  w  systemie  reklamowym 

Go

ogle  Ads  powiązanym  z  serwisem  reklamowym  Google  AdSense  -(rozmiary  750  x  200, 

750 x 100). W przypadku gdy Zamawiający będzie korzystał z systemu Google Ads w swojej 

kampanii, nie będzie możliwe rozliczenie zasięgu za pomocą unikalnych kliknięć w reklamę 

k

ierującą do strony internetowej, ponieważ w tym systemie takie raporty nie są dostępne

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  nieprawidłowej  oceny  oferty  Odwołującego,  przez  co 

Odwołujący  uzyskał  mniejszą  ilość  punktów,  wskazał,  że  w  Załączniku  1B  do  formularza 

ofertowego  w  pkt  2b  - 

termin  realizacji  zadeklarował  realizację  dodatkowego  działania 

mającego  na  celu  promocję  strony  internetowej,  wykraczającego  poza  zakres  OPZ,                           

w rozmiarze: kreacja 14 dni, produkcja 7 dni, emisja 90 dni, razem 201 dni. 

(Zamawiający w 

trybie  art.  87  ust.  2  pkt  2  PZP  dokonał  sprostowania  oczywistej  omyłki  Odwołującego, 

wpisując:  kreacja  14  dni,  produkcja  7  dni,  emisja  90  dni,  razem  111  dni).  Taki  sam  termin 

został  zaoferowany  w  ramach  trzeciego  działania  dodatkowego  2c.  Zamawiający  nie 

przyznał  Odwołującemu  pkt  w  działaniu  2b  i  2c,  uznając,  iż  „wskazany  przez  Wykonawcę 

termin  osiągnięcia  zasięgu  (6  miesięcy)  jest  niezgodny  z  czasem  emisji  kampanii  (90  dni), 

wskazanym w podkryterium termin realizacji działania oraz że zasięg 25000 UU nie zostanie 

zrealizowany  w  trakcie  emisji  kampanii

”.  Pomimo,  że odwołujący  podał  w  ofercie wszystkie 

wymagane  w  tym  podkryterium  dane  tj. 

liczbę  odbiorców,  metody  pomiaru  i/lub  wskaźnik 

potwierdzający  osiągnięcie  zasięgu.  Zdaniem  Odwołującego  taka  decyzja  Zamawiającego 

nie znajduje uzasadnienia. Podniósł, że czas emisji danego działania nie musi być tożsamy z 

czasem  osiągnięcia  zasięgu,  tym  bardziej,  iż  wskazany  przez  Odwołującego  czas 

osiągnięcia  zasięgu  mieści  się  w  maksymalnym  6-miesięcznym  czasie  wskazanym  przez 

Zamawiającego.  Wskazał,  że  w  sytuacji,  gdy  Zamawiający  miał  wątpliwości  co  do  treści 

oferty  Odwołującego  w  zakresie  terminu  osiągnięcia  zasięgu  w  związku  z  zaoferowanym 

czasem  realizacji  działań  z  pkt  2b  i  2c  to  winien  wezwać  Odwołującego  do  złożenia 


stosownych wyjaśnień. 

Odwołujący  podniósł  także  zarzut  niezgodności  treści  oferty  konsorcjum  Partner  of 

Promotion  z  treścią  pkt  12.2SIWZ,  który  winien  skutkować  odrzuceniem  oferty  tego 

konsorcjum.  Wskazał,  że  każdy  z  opisów  działania  dodatkowego  nie  powinien  zawierać 

mniej  niż  oczekiwana  przez  Zamawiającego  liczba  znaków.  W  pkt  14  SIWZ  Zamawiający 

wskazał,  że  ze  względu  na  konieczność  weryfikacji  spełniania  wymogu  minimalnej  ilości 

znaków w opisanych działaniach dodatkowych, prosi o załączenie do oferty załącznika nr 1B 

dodatkowo w wersji edytowalnej np. w formacie .doc. Z analizy oferty konsorcjum Partner od 

Promotion  wynika,  że  wymóg  ten  nie  został  dotrzymany.  Odwołujący  wskazał  w  treści 

odwołania szczegółowo na pozycję i ilości znaków użytych przez konsorcjum i wymaganych 

przez Zamawiającego.  

Na  podstawie  dokumentacji  akt  sprawy  oraz  biorąc  pod  uwagę  stanowiska  stron                    

i uczestnika postępowania zaprezentowane w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, 

co następuje

O

dwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych  oraz  został  uiszczony  od  niego  wpis.             

Nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem  odwołania  na 

podstawie art. 189 ust. 2 Pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  przesłanki  dla  wniesienia  odwołania 

określone w art. 179 ust. 1 Pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

Zamawiający przewidział 4 kryteria oceny ofert: 

1.  Cena - 54% 

Dodatkowe  działania  multimedialne,  wykraczające  poza  zakres  działań  określony                     

w Tomie III do SIWZ (OPZ), zaproponowane przez wykonawcę - 18% 

Dodatkowe  działania,  mające  na  celu  promocję  strony  internetowej,  wykraczające 

poza  zak

res  działań  określony  w  Tomie  III  do  SIWZ  (OPZ),  zaproponowane  przez 

wykonawcę  - 18% 

Skrócenie  czasu  realizacji  działania  5.1  Strategia  kampanii,  Etap  3  -  opracowanie 

strategii, opisanego w Tomie III do SIWZ (OPZ) - 10%. 

W pkt 19.7.2  SIWZ w zakresie Kryterium nr 2 

Zamawiający podał: 


W  ramach  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  deklaruje  realizację  (w  tym  kreację, 

produkcję  i  emisję)  jednego,  dwóch  lub  trzech  różnych  dodatkowych  działań 

multimedialnych,  wykraczających  poza  zakres  działań  opisanych  w  pkt  5.4  OPZ  (film 

promocyjny/edukacyjny/reportaż  filmowy,  spot  reklamowy,  wideo/audi,  videoinfografika 

strona  internetowa,  aplikacja  mobilna),  które  Zamawiający  wykorzysta  w  ramach  kampanii. 

Wykonawca w ofercie, 

dla każdej z propozycji, zobowiązany jest scharakteryzować działanie 

i  grupy  odbiorców,  uzasadnić  wybór  działania  oraz  określić  jego  zasięg.  Tym  samym 

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  jednorazowej  realizacji  w  ramach  umowy  każdego 

zaproponowanego działania na zlecenie Zamawiającego.  

W ramach tego kryterium Zam

awiający przewidział następujące podkryteria: 

Charakterystyka działania i grupy odbiorców – maks. 4,8pkt, 

Uzasadnienie wyboru działania – maks. 4,2 pkt, 

Zasięg  –  deklarowana  liczba  odbiorców  wraz  z  przedstawieniem  metody/  metod 

pomiaru i/lub wskaźnika potwierdzającego osiągnięcie zasięgu – maks. 9pkt. 

Brak dodatkowych propozycji działań multimedialnych – 0 pkt 

W pkt 19.7.3 SIWZ w zakresie Kryterium nr 3 Zamawiający podał: 

W  ramach  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  deklaruje  realizację  (w  tym  kreację, 

produkcj

ę i emisję) jednego, dwóch lub trzech różnych działań, wykraczających poza zakres 

OPZ,  które  zostaną  wykorzystane  do  promocji  nowej  strony  internetowej  kampanii. 

Wykonawca w ofercie, 

dla każdej z propozycji, zobowiązany jest scharakteryzować działanie 

i  gr

upy  odbiorców,  uzasadnić  jego  wybór,  określić  maksymalną  liczbę  unikalnych 

użytkowników  oraz  zaproponować  współczynnik  konwersji.  Tym  samym  Wykonawca 

zobowiązuje  się  do  jednorazowej  realizacji  w  ramach  umowy  każdego  zaproponowanego 

działania  na  zlecenie  Zamawiającego.  Głównym  założeniem  kryterium  jest  dobór  działań             

w sposób umożliwiający osiągnięcie wskaźnika w liczbie 1mln unikalnych użytkowników (UU) 

nowej  strony  internetowej  kampanii,  który  zostanie  osiągnięty  na  przestrzeni  maks.  6 

miesięcy od uruchomienia witryny internetowej.  

W ramach tego kryterium 

Zamawiający przewidział następujące podkryteria: 

Charakterystyka działania i grupy odbiorców - maks. 4,8pkt, 

Uzasadnienie wyboru działania - maks. 4,2 pkt, 

Zasięg  - określenie deklarowanej liczby odbiorców - możliwie maksymalnej liczby UU 

wraz  z  przedstawieniem  metody  pomiaru  i/lub  wskaźnika  potwierdzającego 

osiągnięcie  zasięgu  oraz  czasu,  w  którym  wskaźnik  zostanie  zrealizowany  -  maks. 

6pkt.  

Współczynnik konwersji - maks. 3pkt. 

5.  Brak dodatkowy

ch propozycji działań multimedialnych – 0 pkt 


Oferta  Odwołującego  została  skalsyfikowana  na  drugiej  pozycji  w  rankingu  oceny  ofert                        

z  łącznym  wynikiem  82,74  punktów,  zaś  oferta konsorcjum  Partner  of  Promotion  sp.  z  o.o.  

uzyskała 82,91 punktów.  

Konsorcjum  Partner  of  Promotion  sp.  z  o.o. 

w  załączniku  1B  do  IDW  zaproponowało 

dodatkowe działania multimedialne: 

1.  Film interaktywny -  

podając zasięg: 334 000 osób  

Wykład/demonstracja multimedialna z multiwyborem podając zasięg: 333 000 osób 

Quiz z nagrodą - 333 000 osób. 

Przy  każdym  działaniu  multimedialnym,  Zamawiający  podał,  iż  będzie  to  zasięg  na  stronie 

docelowej  promowanej  w  sposób  opisany  w  części  2a,  2b,  2c  pod  warunkiem,  że  opisane 

powyżej  działanie  multimedialne  będzie  umieszczone  na  głównej  stronie  docelowej  gdzie 

będzie  kierowany  ruch  z  promocji  strony  i  pod  warunkiem,  że  opisane  powyżej  działanie 

multimedialne  będzie  na  tej  stronie  w  czasie  promocji  min.  90  dni  -  zasięg  traktujemy  jako 

liczbę unikalnych przekierowań na stronę docelową z funkcjonalnością multimedialną, a nie 

jako  pełną  interakcję  użytkownika  z  działaniem  multimedialnym.  Jak  metodę  pomiaru 

wykonawca wskazał - na podstawie raportów z adserwera emisyjnego, określającego liczbę 

unikalnych kliknięć w reklamę kierującą do nowej strony kampanii.  

Mając na uwadze, Izba zważyła, co następuje: 

Odnośnie zarzutu dotyczącego przyznanej w ramach kryterium nr 2 punktacji ofercie 

konsorcjum  Partner  of  Promotion  sp.  z  o.o.,  Izba  uznała  działanie  Zamawiającego  za 

prawidłowe.  

Zdaniem  Izby 

wszystkie  trzy  dodatkowe  działania  multimedialne:  film  interaktywny, 

w

ykład/demonstracja multimedialna oraz quiz z nagrodą są działaniami różnymi, zarówno od 

siebie jak i od działań opisanych w pkt 5.4 OPZ. Pod pojęciem „różne, dodatkowe” działania 

m

ultimedialne  należy  rozumieć  działania  niepowtarzające  się  pod  względem  treści  a  nie 

formy przekazu (techniki). Z tych względów zaproponowany film interaktywny, mimo, że jest 

filmem  edukacyjnym,  o  jakim  mowa  w  pkt  5.4  OPZ  to 

z  uwagi  na  swój  interaktywny 

ch

arakter,  który  wymaga  udzielenia  przez  wiedza  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  kwestii 

bezpieczeństwa jest działaniem odmiennym. Nagrany w ramach działania, ujętego w pkt 1b 

film  pt.  „Fizyki  nie  oszukasz”,  jak  wynika  z  opisu  tego  działania,  jest  formą  wykładu                         

z ekspertem - 

fizykiem, który wyjaśni zależności/prawa fizyczne, które działają w przypadku 

niebezpiecznych  zdarzeń  na  przejeździe  kolejowym,  jest  także  działaniem  odmiennym  od 

obowiązkowego filmu edukacyjnego, tym bardziej, że będzie wzbogacony multiwyborem. 


Nie  można  zgodzić  się  z  Odwołującym,  iż  z  uwagi  na  fakt,  że  działania  opisane  przez 

konsorcjum  Partner  of  Promotion  sp.  z  o.o.  w  pkt  1a-

1c są działaniami opartymi o tą samą 

stronę  internetową  nie  można  ich  uznać  za  działania  multimedialne  dodatkowe.  Brak 

jakiegokolwiek 

zastrzeżenia w SIWZ, iż umieszczenie i realizowanie działań dodatkowych na 

obligatoryjnie prowadzonej stronie internetowej jest zabronione, brak także wymagania, aby 

działania  dodatkowe  były  umieszczone  na  innych  stronach  internetowych  czy  w  innych 

serwisach. 

Strona internetowa, która będzie prowadzona przez wykonawcę będzie stanowić 

główne  źródło  informacji  o  kampanii,  dlatego  tego  skumulowanie  różnych  działań 

multimedialnych  na  jednej 

stronie  wpłynie  pozytywnie  na  zwiększenie  grona  odbiorców                    

i osiągnięcie celu kampanii. Dodatkowych działań multimedialnych nie można uznać, wbrew 

temu co twierdzi Odwołujący, jedynie za działania realizowane w ramach aktualizacji strony 

internetowe

j,  do  których  działań  zgodnie  z  OPZ  zaliczyć  należy:  zaprojektowanie, 

opracowanie  programistyczne,  graficzne,  edytorskie,  uruchomienie  strony  internetowej, 

bieżącą  obsługę,  aktualizację  i  rozwój  strony  w  trakcie  trwania  umowy.  Na  stronach  49-50 

Zamawiający  opisał  szczegółowo  na  czym  mają  polegać  czynności  związane  z  bieżącą 

obsługą  i  aktualizacją  strony,  w  tym  m.in.:  opracowanie  treści  do  aktualności  strony, 

dodawanie  nowych  treści  i  elementów  w  związku  z  wydarzeniami  i  akcjami  związanymi                  

z  projektem,  bi

eżące  przygotowanie  i  dystrybucja  newsletterów,  usuwanie  błędów, 

wykonywanie  czynności  konserwacyjnych.  Żadne  z  wymienionych  w  OPZ  działań, 

obejmujące  aktualizację  i  utrzymanie  strony  internetowej  nie  dotyczy  dodatkowych  działań 

multimedialnych.  

Zauważyć  należy,  że    w  ramach  kryterium  nr  2  Zamawiający  nie  wymagał,  aby  zasięg  był 

mierzony  w  liczbie  unikalnych  użytkowników  (UU),  stąd  wszelkie  zarzuty  Odwołującego                  

w  tym  zakresie  są  bezpodstawne.  Liczba  unikalnych  użytkowników  była  wymagana                       

w ramach kryterium nr 3 - 

dodatkowe działania promujące stronę internetową, zaś  w ramach 

kryterium nr 2 odnośnie działań z pkt 1a-1c dopuszczalnym było podanie zasięgu liczonego 

w  liczbie  unikalnych  przekiero

wań  na  stronę  docelową,  tak  jak  uczyniło  to  konsorcjum 

Partner  of  Promotion  sp.  z  o.o. 

Zgodnie    z  treścią  §  13  ust.  1  pkt  2  i  3  IWU  wykonawca 

ponosi  odpowiedzialność  za  osiągnięcie  zadeklarowanego  w  ofercie  zasięgu  w  ramach 

każdego dodatkowego działania. W przypadku niezrealizowania podanych w Załączniku 1B 

do IDW zasięgów wykonawca zapłaci karę umowną. 

Nie  zasługuje  także  na  uznanie  stanowisko  Odwołującego,  iż  podany  przez  konsorcjum 

Partner  of  Promotion sp.  z  o.o.  zasięg  został  określony  w  sposób  warunkowy. Wykonawca 

podał, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, termin realizacji każdego z działań (kreacja, 

produkcja,  emisja). 

Stwierdzenie,  że  zadeklarowany  zasięg  zostanie  osiągnięty  pod 

warunkiem, że działanie multimedialne będzie umieszczone na głównej stronie internetowej               

i  pod  warunkiem,  że  będzie  na  tej  stronie  w  czasie  promocji  min.  90dni,  nie  ogranicza 


uprawnienia  Zamawiającego,  wynikającego  z  §  4  pkt  2  w  zw.  z  §7  ust.  1,  ust.  5  ,  ust.  6 

umowy  do  zlecania  dodatkowych  działań  multimedialnych  w  dowolnym  terminie  w  ramach 

okresu  obowiązywania  umowy  tj.  365  dni.  Przedstawione  działania  dodatkowe  i  ich  termin 

realizacji 

są  propozycją  wykonawcy,  a  ostateczna  decyzja  co  do  ich  zlecenia  i  czasu,                      

w którym będą zlecone należy do Zamawiającego.  

W  zakresie  kryterium  nr  3 

dotyczącego  działań,  mających  na  celu  promocję  strony 

internetowej,  Izba  uznała,  iż  zarzuty  Odwołującego  nie  zasługują  na  uwzględnienie,  a 

punktacja  przyznana  ofercie  konsorcjum  Partner  od  Promotion  Sp.  z  o.o.  jest  prawidłowa. 

D

ziałania oparte na banerach, wymienione w pkt 2a- 2c, mimo iż posiadają  - jak wskazuje 

Odwołujący  -  w  niektórych  przypadkach  ten  sam  format,  to  jednak  są  działaniami 

odmiennymi,  bowiem  realizowane  będą  za  pośrednictwem  różnych  kanałów,  różnych 

mediów na różnych urządzeniach. W ramach Display Audience - działania będą prowadzone 

na urządzeniach stacjonarnych oraz laptopach tzw. desktopie, w ramach Mobile Geotrapping 

działania będą  prowadzone na  urządzeniach  mobilnych (smartfonach,  tabletach),  zaś Mix 

formatów  banerowych  przewiduje  wykorzystanie  powierzchni  reklamowych  w  social 

mediach, blogach tematycznych oraz reklamy desktopowe z mobile. 

W  ramach  działań  dodatkowych,  promujących  stronę  internetową  wykonawca  podał  także, 

zgodnie z wymaganiami 

Zmawiającego, zasięg liczony jako liczba unikalnych użytkowników 

(UU) 

i  opisał  metodę  pomiaru,  podając:  na  podstawie  raportów  z  adserwera  emisyjnego, 

określającego  liczbę  unikalnych  kliknięć  w  reklamę  kierująca  do  strony  docelowej. 

Konsorcjum  Partner  od  Promotion  Sp.  z  o.o.  zade

klarowało  zatem  zasięg  mierzony  jako 

liczba  unikalnych  użytkowników,  a  nie  jak  twierdzi  Odwołujący  unikalnych  kliknięć  i  z  tej 

deklaracji  będzie  przez  Zamawiającego  rozliczony  w  toku  realizacji  umowy.  Konsorcjum 

wskazało także jako metodę (sposób)  liczenia  - raporty  z  adserwera  emisyjnego, które,  wg 

jego  wyjaśnień,  będą  obrazowały  nie  tylko  unikalne  kliknięcia  ale  także  unikalnych 

użytkowników.  Twierdzenia Odwołującego co do tego, że raport z adserwera emisyjnego nie 

pozwala na podanie liczby 

unikalnych użytkowników pozostało bez dowodu.  Zgodnie z  art. 

6 k.c. ciężar dowodu w tym zakresie spoczywał na Odwołującym, który z faktu tego wywodził 

korzystne dla siebie skutki prawne.  

Izba nie podzieliła  stanowiska Odwołującego co do istnienia podstawy do odrzucenia 

oferty konsorcjum Partner of Promotion sp. z o.o. 

z uwagi na użycie niewłaściwej, mniejszej 

niż  wymagana  liczby  znaków  w  opisach,  ujętych  w  Załączniku  1B.  W  ramach  opisu 

podkryteriów  dotyczących  charakterystyki  działania  i  grupy  odbiorców  oraz  uzasadnienia 

wyboru działania, Zamawiający podał liczbę znaków, której oczekuje np. 500-700 znaków ze 

spacjami,  300-

500  znaków  ze  spacjami.  Oczekiwanie  Zamawiającego  co  do  liczby  znaków 


nie zostało jednak obwarowane żadną sankcją. Z tych względów, zastosowanie w opisie zbyt 

małej liczby znaków niż podana w SIWZ ma jedynie charakter naruszenia formalnego a nie 

merytorycznego i 

nie powoduje niezgodności treści oferty z treścią SIWZ.  

Odnośnie  zarzutu  dotyczącego  braku  przyznania  punktacji  ofercie  Odwołującego                          

w  podkryterium  zasięg  dla  działań  ujętych  w  pkt  2b  i  2c,  Izba  uznała,  że  stanowisko 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  jest  zasadne.  W  Załączniku  nr  1  Zamawiający  wymagał 

podania  nie  tylko 

zasięgu,  sposobu  pomiaru  ale  także  terminu  realizacji  i  ilości  dni  na 

kreację,  produkcję  i  emisję,  w  czasie  w  którym  zadeklarowany  zasięg  zostanie  osiągnięty.           

W pkt 2b i 2c 

Odwołujący podał termin realizacji działania: kreacja: 14 dni, produkcja: 7 dni, 

emisji:  90  dni,  w  rubryce  „zasięg”  podał:    „czas,  w  którym  zasięg  zostanie  zrealizowany  6 

miesięcy”. 

Nie  można  podzielić  stanowiska  Odwołującego,  że  czas  emisji  danego  działania  może  być 

różny  od  czasu,  w  którym  zasięg  zostanie  osiągnięty.  Skoro  emisja  danego  działania  ma 

trwać  90  dni  to  zasięg  powinien  być  osiągnięty  w  tym  samym  czasie,  a  nie  jak  wskazał 

Odwołujący  -  w  okresie  6  miesięcy.  Zaistniała  rozbieżność  nie  może  być  przedmiotem 

wyjaśnień  czy  poprawienia,  bowiem  dotyczy  ona  istotnego  elementu,  jakim  jest  kryterium 

oceny  ofert.  Ewentualne  wyja

śnienie treści oferty w trybie art. 87 ust. 1 Pzp , o jakie wnosi 

Odwołujący,  doprowadziłoby  do  niedopuszczalnej  modyfikacji  treści  oferty  w  zakresie 

elementu  opisu  kryterium  oceny  ofert,  co  w  konsekwencji 

stanowiłoby  naruszenie  zakazu 

negocjacji treści oferty z wykonawcą po jej złożeniu. Ze względu na zaistniałą rozbieżność, 

Zamawiający w sposób prawidłowy uznał, że istnieją wątpliwości co do tego, że deklarowany 

zasięg  25 000  UU  zostanie  osiągnięty  w  trakcie  trwania  emisji  i  zasadnie  nie  przyznał 

punktacji 

ofercie Odwołującego w podkryterium zasięg dla działań z pkt 2b i 2c.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 

2,  §  3 i  § 5  ust.  3  pkt  1   rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca 2010  r.                     

w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. 2018, poz. 972). 

Przewodniczący:      ………………….…. 


wiper-pixel