KIO 637/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 637/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 16 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w dniu  16  kwietnia  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8 

kwietnia 

2019 r. przez wykonawcę Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  nr  1  im.  Fryderyka 

Chopina w Rzeszowie

orzeka: 

1. umarza postępowanie odwoławcze; 

nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 

00 zł 00  gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  za

mówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Przewodniczący:      ……………… 


Sygn. akt: KIO 637/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Kliniczny  Szpital  Wojewódzki  nr  1  im.  Fryderyka  Chopina 

w Rzeszowie 

  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  Przebudowa,  nadbudowa  i  rozbudowa  Podkarpackiego 

Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2 – Etap I

W  dniu  8  kwietnia  2019  r.  wykonawca  Strabag  Sp.  z  o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec 

postanowień SIWZ, zarzucając Zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.139  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  647  Kc  poprzez 

przyznanie  Zamawiającemu  w  §  12  ust.  5  lit  a  wzoru  Umowy  prawa  do  odmowy 

dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad w każdym wypadku wystąpienia 

wad nawet jeżeli wady mają charakter nieistotny; 

2)  naruszenie art. 139  ustawy Pzp  w zw. z art. 353

 K

c poprzez wykluczenie w § 2 ust. 4 

wzoru umowy możliwości zmiany terminu wykonania robót (z wyjątkiem przypadku Siły 

Wyższej)  nawet  jeżeli  zmiana  ta  jest  korzystna  dla  zamawiającego,  czy  też  jest 

n

iezbędna  z  uwagi  na  konieczność  realizacji  robót  dodatkowych  lub  zamiennych 

okolicznościach przedstawionych w § 22 ust. 2 wzoru umowy; 

3)  naruszenie art. 7, art. 91 ust. 1 i ust. 2d oraz art. 139  ustawy Pzp  w zw. z art. 353

 Kc 

poprzez: 

a) 

nieporównywalne ustalenie kryteriów oceny ofert – kryterium terminu wykonania, gdyż 

z  treści  zapisów  SIWZ  w  zakresie  terminu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  nie 

wynika,  kiedy  dojdzie  do  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  a  tym  samym 

każdy  z  wykonawców  na  etapie  składania  ofert  może  zakładać  różny  czas  trwania 

czynności odbiorowych: 

b) 

ustalenie  w  §  12  ust.  2  wzoru  umowy,  że  datą  zakończenia  realizacji  przedmiotu 

umowy  jest  data  podpisania  przez  Zamawiającego  protokołu  odbioru  umowy 

sytuacji  gdy  z  treści  umowy  tj.  §  12  ust.  4  nie  wiadomo,  w  jakim  terminie 

zamawiający  obowiązany  jest  podpisać  protokół  odbioru  końcowego,  a  tym  samym 

data  zakończenia  przedmiotu  umowy  jest  zależna  od  decyzji  Zamawiającego,  która 

zapadnie w terminie, który jest niemożliwy do ustalenia na podstawie zapisów SIWZ; 

co powoduje, że kryterium terminu nie jest opisane w sposób jednoznaczny i zrozumiały, 

gdyż nie jest jednoznaczne, jaki czas wykonawcy powinni doliczyć do czasu wykonania 

robót budowlanych na przeprowadzenie czynności odbiorowych. 


W  dniu  11  kwietnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Zamawiającego  o uwzględnieniu  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu.  

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  zamieścił  kopię  odwołania  na  swojej  stronie 

internetowej  9  kwietnia  20

19  r.,  zatem  określony  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  3-dniowy 

termin  na  zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  upłynął  12  kwietnia 

2019  r.  W  terminie  tym 

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  nie 

przystąpił  żaden  wykonawca.  Wobec  powyższego  postępowanie  odwoławcze  należało 

umorzyć, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. 

O kosztach postępowania Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:      ……………… 


wiper-pixel