KIO 636/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 636/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:   Anna Wojciechowska 

Protokolant:           

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w Warszawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę B. S. prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Neomed  B.  S.  z  siedzibą  w  Piasecznie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Szpital 

Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMPK z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  B.  S. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą pod firmą  Neomed  B.  S.  z 

siedzibą w Piasecznie kwoty 13 500,00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 

zero groszy), 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: ……………………… 


Sygn. akt KIO 636/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Szpital  Kliniczny  im.  prof.  W.  Orłowskiego 

CMPK z siedzibą w Warszawie - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa do Apteki Szpitalnej produktów leczniczych 

i  sprzętu  do  żywienia  pozajelitowego  i  dojelitowego  w  okresie  12  miesięcy  oraz  usługa 

transportowa produktów leczniczych i sprzętu do żywienia z siedziby Zamawiającego do domu 

chorego”  —  znak  postępowania  20/8/2019.  Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem 

opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  28  marca  2019  r.,  za 

numerem  2019/S  062-143514. 

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są 

dostawy  j

est  wyższa  od  kwot  wskazanych  w przepisach  wykonawczych  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. 

Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 8 kwietnia 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca B. S. prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą Neomed B. S. z siedzibą w Piasecznie – dalej Odwołujący. Odwołujący 

wniósł  odwołanie  wobec  postanowień  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i 

ogłoszenia o zamówieniu.  

W dniu 23 kwietnia 2019 

r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 12 kwietnia 2019 

r.  odbyło  się  posiedzenie  niejawne  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania.  Na 

posiedzeniu  pełnomocnik  Odwołującego  złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania 

złożonego w dniu 8 kwietnia 2019 r. w całości. W związku z powyższym Izba stwierdziła, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy. 

Uwzględniając powyższe, Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 

1 zd. 2 ustawy pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 636/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Na podstawie art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia 

Prezesa 

Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 


Przewodniczący: ……………………… 


wiper-pixel