KIO 635/19 POSTANOWIENIE dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 635/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  w  dniu  18  kwietnia  2019r.  w Warszawie  sprawy 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia  2019  r. 

przez 

odwołującego:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „PIOMAR”  Sp.  z 

o.o.  Michałowice  169,  49-314  Pisarzowice  w  postępowaniu  powadzonym  przez 

zamawiającego: Miasto Kalisz Główny Rynek 20; 62-800 Kalisz 

przy  udziale  przystępującego:  EUROKERG  Sp.  z  o.o.  ul.  Malborska  15  lok.13;  03-286 

Warszawa  

po stronie zamawiającego   

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze 

kosztami  postępowania  obciąża  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe 

„PIOMAR” Sp. z o.o. Michałowice 169, 49-314 Pisarzowice i: 

zalicza  do  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  750  zł  00  gr  (słownie: 

siedemset  pięćdziesiąt  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o. Michałowice 169, 49-314 

Pisarzowice 

tytułem wpisu od odwołania. 

nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Handlowo  Usługowe  „PIOMAR”  Sp.  z  o.o. 

M

ichałowice  169,  49-314  Pisarzowice  6.850  zł  00  gr  (słownie:  sześć  tysięcy 

osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu 

od odwołania.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Kaliszu.  

Przewodniczący:…………………..………… 


U z a s a d n i e n i e 

Odwołanie dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez 

zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego i 

oprogramowania", oznaczenie sprawy: WO.271.01.0001.2019 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 

marca 2019 r., O

głoszenie nr 522568-N-2019. 

Pismem z dnia 18 kwietnia 2019 roku, podpisanym przez 

pełnomocnika procesowego zgodnie 

z załączonym do odwołania pełnomocnictwem z dnia 5 kwietnia 2019 roku (w aktach sprawy), 

odwołujący cofnął odwołanie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  skutecznie  przystąpił  w  myśl 

art.185 ust.2 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wykonawca 

EUROKERG Sp. z o.o. ul. Malborska 15 lok.13; 03-286 Warszawa. 

W  tym  stanie  rzeczy 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  uznała  wniosek  cofnięcia  odwołania  za 

skuteczny i na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, umorzyła postępowanie 

odwoławcze wydając postanowienie w sprawie.    

K

rajowa Izba Odwoławcza na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (j.t. 

Dz.  U.  2018r.    z  dnia  7  maja  2018r.  poz.972)   

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

odwołującego z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych 90 % należnego wpisu 

od odwołania.  

Przewodniczący:…………………………… 


wiper-pixel