KIO 633/19 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 633/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 17 kwietnia 

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  8  kwietnia 

2019r. przez 

wykonawcę Grupa Ekoenergia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą  w  Skierniewicach,  w  Sierakowicach  Prawych  141D  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez 

zamawiającego  Gmina  Aleksandrów  Łódzki  reprezentowana  przez 

Burmistrza  Aleksandrowa  Łódzkiego  Urząd  Miejski  w  Aleksandrowie  Łódzki,  Pl.  T. 

Kościuszki 2 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie 

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 10 000zł. 

00  gr  (słownie:  dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczonej  przez  wykonawcę 

Grupa  Ekoenergia  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Skierniewicach, w Sierakowicach Prawych 141D 

tytułem wpisu od odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 633/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zaprojektowanie i budowę pasywnej hali sportowej w Bełdowie zostało wszczęte ogłoszeniem 

w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22 lutego 2019r. za numerem 517647-N-2019.  

W dniu 3 kwietnia 2019r. zamawiający poinformował o wyborze jako najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy  K.  P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Usługowo Handlowe „BRAT-BUD” K. P. z siedzibą w Łodzi, ul. Gliniana 34.  

W dniu 8 kwietnia 2019r. odwołanie od tej czynności wniósł wykonawca Grupa Ekoenergia 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach Prawych 141D – dalej 

odwołujący.  Odwołanie  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie 

pełnomocnictwa  z  dnia  4  kwietnia  2019r.  udzielonego  przez  prokurenta  samoistnego 

ujawnionego w  KRS,  zgodnie z  załączonym  odpisem.  Kopia odwołania została przekazana 

zamawiającemu w dniu 8 kwietnia 2019r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 

- art. 7 ust. 1 ustawy w z

wiązku z art. 24 ust. 1 pkt. 16 i 17ustawy w związku z art. 24 ust. 4 

ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy wybranego z postępowania i zaniechanie 

uznania  jego  oferty  za  odrzuconą,  mimo,  że  wykonawca  wybrany  w  wyniku  zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawianiu 

informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, mimo, że te informacje wprowadzają 

w błąd zamawiającego co może mieć istotny wpływ na decyzje zamawiającego podejmowane 

w postępowaniu 

art. 7 ust. 1 i 3 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy 

wybranego i zaniechanie dokonania wyboru oferty odwołującego.  

Wniósł o nakazanie zamawiającemu: 

a) 

Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej,  

b)  Dokonanie ponownego badania i oceny oferty wykonawcy wybranego,  

c)  Wykluczenie wykonawcy wybranego i odrzucenie jego oferty 

d) 

Dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Odwołujący  wskazał,  że  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia,  gdyż  złożył  ofertę  zgodną  Z 

SIWZ  i  wykazał  spełnianie warunków  udziału w  postępowaniu oraz  ubiega  się o udzielenie 

zamówienia.  Może  ponieść  szkodę,  gdyż  w  przypadku  zgodnego  z  ustawą  działania 

zamaw

iającego,  to  odwołujący  uzyskałby  zamówienie,  a  ponieważ  zamawiający  naruszył 

przepisy ustawy odwołujący utracił szanse na uzyskanie zamówienia i osiągnięcie zysku jaki 

planował osiągnąć w wyniku realizacji zamówienia.  


W dniu 9 kwietnia 2019r. zamawiający poinformował wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W  terminie  określonym  w  art.  185  ust.  2  ustawy  nikt  do  postępowania  odwoławczego  nie 

przystąpił.  

W dniu 15 kwietnia 2019r. zamawiający wniósł odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, 

że uwzględnia zarzuty odwołania w całości. 

Izba zważyła, co następuje.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  ca

łości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwo

ławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba  ustaliła,  że  w  niniejszej  sprawie  zaistniał  stan  faktyczny  podpadający  pod  wskazaną 

normę prawną. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania i zobowiązał się 

do  wykonania  czynności  zgodnie  z  żądaniami  odwołującego.  Przy  czym  nie  wykazano,  że 

czynności  zostały  już  na  datę  składania  odpowiedzi  na  odwołanie  wykonane.  Nadto  Izba 

ustaliła,  że do  postępowania odwoławczego nikt nie przystąpił. W tej  sytuacji  ustalony  stan 

faktyczny podpada pod normę art. 186 ust. 2 ustawy i pozwala Izbie na wydanie postanowienia 

umarzającego postępowanie. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 

pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel