KIO 631/19 KIO 634/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt:  

KIO 631/19 

KIO 634/19 

WYROK 

 z dnia 25 kwietnia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

Protokolant:  

Marcin Jakóbczyk   

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w Warszawie odw

ołań wniesionych 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  

A.  w  dniu  08.04.2019  r. 

przez  wykonawcę  Ekocentrum  Spółka  z  o.o.,  ul.  Budziszyńska 

434 Wrocław (KIO 631/19), 

B. w dniu 08.04.2019 r. 

przez wykonawcę AMP Partners Spółka z o.o., ul. J. Kilińskiego 6, 

27-200 Starachowice (KIO 634/19) 

przy  udziale  wykonawcy 

Ekocentrum  Spółka  z  o.o.,  ul.  Budziszyńska  35/1,  54-434 

Wrocław zgłaszającego przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego w ramach 

postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 634/19  

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-

948 Kraków w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

(Nadzór  inwestorski)  dla  inwestycji  pod  nazwą:  „Modernizacja  budynków  Teatru  Ludowego 

wraz  z  budową  niezbędnej  infrastruktury  dla  prowadzenia  działań  kulturalnych  oraz 

zagospodarowaniem  przestrzeni  wokół  budynków  z  przeznaczeniem  na  cele  publiczne  i 

społeczne””. 


orzeka: 

uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 631/19 w całości i nakazuje Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nakazuje  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert, w szczególności dokonanie powtórnej oceny ofert w 

oparciu  o  kryteria  oceny,  jak  również  nakazuje  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej;   

2. uwzględnia odwołanie o sygn. akt KIO 634/19 w zakresie zarzutu naruszenia art. 91 

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  oraz  w  zw.  z  art.  65  §  1  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r. 

Kodeks  cywilny  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w 

odniesieniu do oceny w ramach kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia osoby 

wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń  i  nakazuje  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  nakazuje  powtórzenie 

czynności badania i oceny ofert, w szczególności dokonanie powtórnej oceny ofert w 

oparciu  o  kryteria  oceny,  jak  również  nakazuje  powtórzenie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzyst

niejszej. W pozostałym zakresie oddala zarzuty zawarte w odwołaniu; 

. kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 631/19 w wysokości 18 600 

zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  i  zero  groszy)  obciąża 

Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Ekocentrum  Spółka  z 

o.o., ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza od zamawiającego Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków na 

rzecz  wykonawcy  - 

Ekocentrum  Spółka  z  o.o.,  ul.  Budziszyńska  35/1,  54-434 

Wrocław  kwotę  w  wysokości  18  600  zł  00  gr  (słownie:  osiemnaście  tysięcy 

sześćset  złotych  i  zero  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  od  odwołania  oraz 

reprezentacji przed Izbą. 

kosztami postępowania w zakresie odwołania o sygn. akt KIO 634/19 w wysokości 19 042 

zł  80  gr  (słownie:  dziewiętnaście  tysięcy  czterdzieści  dwa  złote  i  osiemdziesiąt  groszy) 

obciąża Zamawiającego - Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę  15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez  wykonawcę  AMP Partners Spółka z 

o.o., ul. J. K

ilińskiego 6, 27-200 Starachowice tytułem wpisu od odwołania, 


zasądza od zamawiającego Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków na 

rzecz  wykonawcy  - 

AMP  Partners  Spółka  z  o.o.,  ul.  J.  Kilińskiego  6,  27-200 

Starachowice 

kwotę w wysokości 19 042 zł 80 gr (słownie: dziewiętnaście tysięcy 

czterdzieści  dwa  złote  i  osiemdziesiąt  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów  wpisu  od 

odwołania, zastępstwa przed Izbą oraz kosztów dojazdu na posiedzenie. 

5.  Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  P

rawo  zamówień 

publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 16 października 2018 r., poz. 1986)  na niniejszy wyrok - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.  

Przewodniczący: 

…………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do wyroku z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawach o sygn. akt KIO 631/19 oraz KIO 

Zamawiający – Teatr Ludowy, Os. Teatralne 34, 31-948 Kraków prowadzi w trybie przetargu 

nieogran

iczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu (Nadzór inwestorski) dla inwestycji pod nazwą: „Modernizacja budynków 

Teatru  Ludowego  wraz  z  budową  niezbędnej  infrastruktury  dla  prowadzenia  działań 

kult

uralnych  oraz  zagospodarowaniem  przestrzeni  wokół  budynków  z  przeznaczeniem  na 

cele publiczne i społeczne””. 

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  poniżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 18.01.2019 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 504812-N-2019.  

KIO 631/19 

W  dniu  03.04.2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej.  

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  08.04.2019  r. 

przez  wykonawcę  Ekocentrum  Spółka  z  o.o.,  ul.  Budziszyńska  35/1,  54-434  Wrocław  od 

niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętych oraz zaniechanych w 

postępowaniu, tj. od: 

a)  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  Realizacji 

Inwestycji „Probadex-Kraków" (dalej jako: „Probadex") jako najkorzystniejszej oferty, 

b) czynności badania i oceny oferty złożonej przez Odwołującego, 

c)  c

zynności dokonania przez Zamawiającego oceny oferty złożonej przez Odwołującego w 

sposób  zgodny  z  kryteriami  oceny  ofert  określonymi  w  SIWZ  w  zakresie  kryterium 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", co skutkowało 

przyz

naniem Odwołującemu w tym kryterium zbyt małej ilości punktów. 

1.  Jak  wskazał  Odwołujący  przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  pełnieniu 

funkcji  Inżyniera  Kontraktu  (Nadzór  Inwestorski)  dla  inwestycji  prowadzonej  w  formule 

projektuj  i  buduj  po

d  nazwą:  „Modernizacja  budynków  Teatru  Ludowego  wraz  z  budową 


niezbędnej  infrastruktury  do  prowadzenia  działań  kulturalnych  oraz  zagospodarowaniem 

przestrzeni wokół budynków z przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne", realizowanej 

w  ramach  projektu  do

finansowanego  przez  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa 

Małopolskiego  na  lata  2014  -  2020  (RPO  WM)  Działanie  11.1  Rewitalizacja  miast, 

Poddziałanie  11.1.1  Rewitalizacja  głównych  ośrodków  miejskich  w  regionie.  Wykonawca 

(zwany  także  „Inżynierem  Kontraktu")  w  ramach  przedmiotu  zamówienia  zaktualizuje 

Program  funkcjonalno-

użytkowy  w  oparciu  o  zamieszczoną  Koncepcję  architektoniczną, 

stanowiącą  zał.  nr  7  do  SIWZ,  świadczy  usługi  konsultingowe  związane  z  zarządzaniem, 

kontrolą  i  nadzorem  nad  realizacją  Inwestycji,  której  przedmiotem  jest  modernizacja 

budynków  Teatru  Ludowego  wraz  z  budową  niezbędnej  infrastruktury  do  prowadzenia 

działań  kulturalnych  oraz  zagospodarowaniem  przestrzeni  wokół  budynków  z 

przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne. 

2.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w 

dniu 18 stycznia 2019 r., Ogłoszenie nr 504812-N-2019. 

3. Czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący postawił następujące zarzuty: 

a)  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  oceny 

oferty złożonej przez Odwołującego w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi 

w  sekcji  XV  pkt.  2  SIWZ  ,  co  skutkowało  przyznaniem  Odwołującemu  15  punktów  w 

kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta", 

mimo że winien otrzymać punktów 30; 

4.  Wskazując  na  powyższe  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

Zamawiającemu, aby: 

a) unieważnił czynność wyboru oferty Probadex jako najkorzystniejszej oferty; 

b)  dokonał  ponownego  badania  i  oceny  oferty  złożonej  przez  Odwołującego  i  przyznał 

Odwołującemu  maksymalną,  przewidzianej  zapisami  SIWZ  ilości  punktów  w  kryterium 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta". 

5.  Odwołujący  wskazał,  że  niewątpliwie  jest  wykonawcą,  który  ma  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia.  Odwołujący  jest  zainteresowany  udzieleniem  mu 

przedmiotowego  zamówienia.  W  tym  celu  Odwołujący  złożył  ofertę,  której  treść  odpowiada 

treści  SIWZ,  wykazał  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Jednakże,  w  wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Odwołujący może ponieść szkodę. 

Gdyby  Zamawiający  postąpił  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Pzp,  to  dokonałby  wszystkich 

wskazanych  powyżej  zaniechanych  czynności,  tak jak  to  nakazują  przepisy  ustawy  Pzp. W 

konsekwencji,  Odwołujący  uzyskałby  większą  liczbę  punktów  w  kryterium  oceny  ofert 


„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta"  i  jego  oferta 

sklasyfikowana zostałaby na pierwszym miejscu. Tym samym poprzez wskazane działania i 

zaniechania  Zamawiającego  spowodowały,  że  Odwołujący  pozbawiony  został  możliwości 

uzyskania zamówienia i osiągnięcia zysku, który planował osiągnąć. 

Odwołujący  wskazał  ponadto,  że  naruszenie  wskazanych  powyżej  przepisów  ustawy  Pzp 

niewątpliwie miało istotny wpływ na wynik postępowania a zatem biorąc pod uwagę art. 192 

ust. 2 ustawy Pzp Krajowa Izba Odwoławcza winna uwzględnić niniejsze odwołanie. Efektem 

wskazanych  powyżej  czynności  i  zaniechać  Zamawiającego  jest  bowiem  uniemożliwienie 

wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty, co w istotny sposób wpłynęło na 

wynik postępowania.  

6. Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia Odwołujący w dniu 3 kwietnia 2019 r. 

otrzymał  od  Zamawiającego  drogą  elektroniczną  (e-  mail)  informację  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. Zgodnie z ww. informacją Zamawiający dokonał wyboru oferty Probadex. 

Niniejsze  odwołanie  jest  wnoszone  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.,  co  oznacza,  że  Odwołujący 

uczyn

ił zadość wymaganiom art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zgodnie  z  art.  180  ust.  5  ustawy  Pzp  kopia  niniejszego  odwołania  została  przesłana 

Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7.  Odwołujący  wskazuje,  że  niniejsze  odwołanie  jest  wnoszone  w  postępowaniu  o  wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 ustawy Pzp. 

UZASADNIENIE 

I.  Zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  Pzp  poprzez  dokonanie  oceny 

oferty złożonej przez Odwołującego w sposób sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi 

w sekcji XV pkt. 2 SIWZ , co skutkowało przyznaniem Odwołującemu 15 punktów w kryterium 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta",  mimo  że 

winien otrzymać punktów 30 

Jak wskazał Odwołujący Zamawiający w sekcji XV pkt. 2 SIWZ wskazał, że: 

„niniejsze  kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  informacji  zawartych  w  Formularzu 

oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 

Wymagania określone w niniejszym kryterium: 

Wykonawca  wyznaczy  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta  osobę  posiadającą 

doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.1 SIWZ. 


Liczba  punktów,  którą  można  uzyskać  w  kryterium  Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do 

pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta wynosi od 0 do 30 i obliczona będzie według podanych 

poniżej zasad:   

1) 30 pkt - 

za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  2 

(dwóch)  inwestycji  obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe; 

2) 15 pkt - 

za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  1  (jednej

)  inwestycji  obejmującej  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe." 

Jednocześnie Zamawiający w ramach tego kryterium zamieścił następujące uwagi: 

•  Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  w  Formularzu  oferty  (zał.  nr  3  do  SIWZ)  informacji 

wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera 

Rezydenta", wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów; 

•  Zamawiający  wymaga  wskazania  tej  samej  osoby  zarówno  w  celu  uzyskania  punktów  w 

kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta", jak i 

wykazania spełniania warunku  udziału w  postępowaniu,  o  którym  mowa w  sekcji  V  pkt  1.2. 

SIWZ. 

•  Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  aby  doświadczenie  podane  w  kryterium  „Doświadczenie 

osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" zostało powtórzone w Wykazie 

osób  (zał.  nr  5  do  SIWZ)  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o 

którym mowa w sekcji V pkt 1.2. SIWZ. 

• Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej 

do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta zawartych w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 

Jak  zostało  wskazane  w  dalszej  części  uzasadnienia  Odwołujący  w  treści  swojej  oferty,  co 

jest Jego zdaniem bezsporne, wskazał dwie 2 inwestycje, które swoim zakresem wypełniały 

warunki  wskazane  przez  Zamawiającego  dla  uzyskania  maksymalnej  liczby  punktów. 

Podstawą  nieprzyznania  Odwołującemu  maksymalnej  liczby  punktów  był  fakt,  ze  wartość 

jednej  z  inwestycji  wynosiła 2 146  507,  24  PLN netto.  Jednocześnie Zamawiający  wskazał, 

że wymagał aby wartość inwestycji nie była niższa niż 5 000 000,00 PLN brutto. 

Ze  stanowiskiem  Zamawiającego  nie  sposób  się  zgodzić  biorąc  pod  uwagę  treść  SIWZ 

ustaloną na moment upływu terminu składania ofert w Postępowaniu. Podkreślić należy, że w 

treści omawianego kryterium Zamawiający w żaden sposób nie odniósł się do wartości 5 000 

000,00 PLN. Zamawiający wskazał przy tym jednoznacznie, że przyzna wykonawcy 30 pkt za 

wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu 

realizacji 2 (dwóch) inwestycji obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu 


budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową/sale  widowiskowe.  Dwie  inwestycje 

spełniające wymagania określone w SIWZ zostały przedstawione przez Odwołującego. 

Zdaniem  Odwołującego  brak  jest  jednocześnie  jakichkolwiek  podstaw  aby  Zamawiający  na 

potrzeby  oceny  kryterium  oceny  ofert  łączył  zapisy  sekcji  XV  z  warunkami  udziału  w 

Postępowaniu.  Należy  wskazać,  że  jedynym  łącznikiem  pomiędzy  tymi  elementami  jest 

osoba Inżyniera Rezydenta, bowiem Zamawiający wskazał, że wymaga wskazania tej samej 

osoby  zarówno  w  celu  uzyskania  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej 

do  pe

łnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta",  jak  i  wykazania  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2. SIWZ. 

Jak  wskazał  Odwołujący  o  braku  podstaw  do  choćby  domniemywania  przez  wykonawców 

wykazania się w ramach kryterium oceny ofert wartością 5 000 000 PLN świadczy chociażby 

to,  że  Zamawiający  nie  wyraził  zgody  aby  doświadczenie  podane  w  kryterium 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta"  zostało 

powtórzone  w  Wykazie  osób  (zał.  nr  5  do  SIWZ)  na  potwierdzenie  spełniania  warunku 

udziału w postępowaniu, a ponadto zakres przedmiotowy warunku udziału w kryterium oceny 

był inny. 

W  ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  sekcji  V  pkt  1.2.  SIWZ 

Zamawiający  wymagał  dysponowania  osobą  z  doświadczeniem  zawodowym  w 

bezpośrednim  zarządzaniu  lub  nadzorowaniu  realizacji  inwestycji  obejmującej  budowę  lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego  o  wartości  nie  niższej  niż  5  000  000,00 

PLN  brutto,  od  momentu  podpisania  umowy  do  uzyskania  dokument

ów  formalno-prawnych 

umożliwiających  użytkowanie,  na  stanowisku  Inżyniera  Kontraktu  lub  Z-cy  Inżyniera 

Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym. 

W  ramach  kryterium  oceny  ofert  oceniał  zaś  doświadczenie  zawodowe  w  bezpośrednim 

zarządzaniu  lub  nadzorowaniu  realizacji  2  (dwóch)  inwestycji  obejmujących  budowę  lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe.   

Tym  samym,  zdaniem  Odwołującego,  w  ramach  warunku  udziału  w  Postępowaniu 

Zamawiający  nie  wymagał  wykazania  się  inwestycją  dot.  obiektu  budowlanego 

posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. 

Zamawiający zobligowany był do dokonania oceny w ramach kryterium oceny ofert jedynie w 

oparciu  o  treść  SIWZ.  Działania  Zamawiającego  na  obecnym  etapie  stanowią  de  facto 

nieuprawnioną  próbę  zmiany  treści  SIWZ  po  terminie  składania  ofert  aby  dokonać  wyboru 

innego  wykonawcy  niż  Odwołujący.  Prawidłowa  ocena  oferty,  biorąc  pod  uwagę  informacje 

przedstawione przez Zamawiającego w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty 


powinna  doprowadzić  do  przyznania  Odwołującemu  30  punktów  w  ramach  omawianego 

kryterium i wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Mając  na  uwadze  zarzuty  i  żądania  oraz  argumentację  przedstawioną  powyżej,  niniejsze 

odwołanie zasługuje na uwzględnienie. 

KIO 634/19 

W  dniu  03.04.2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej. 

Odwołanie  zostało  wniesione  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  08.04.2019  r. 

pr

zez  wykonawcę  AMP  Partners  Spółka  z  o.o.,  ul.  J.  Kilińskiego  6,  27-200  Starachowice 

wobec  niezgodnych  z  przepisami  Ustawy  czynności  (zaniechani  Zamawiającego  w 

przedmiotowym postępowaniu tj.: 

czynności  badania  i  oceny  oferty  Odwołującego,  polegającej  na  wadliwym  zaniechaniu 

przyznania  punktów  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym,  w  szczególności  - 

błędnym  przyznaniu  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym  pn.  „Doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”  wyniku  0  pkt  zamiast  wyniku 

30 pkt oraz poprzez błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn. 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń”  wyniku  5 

pkt zamiast wyniku 10 pkt; 

zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  zakresie  jakim 

Zamawiający powziął wątpliwości co do treści oferty Odwołującego, 

czynność  wyboru  jako  oferty  najkorzystniejszej,  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  - 

Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  Realizacji  Inwestycji  „Probadex-Kraków”,  zamiast  oferty 

Odwołującego. 

Zarzucam  Zamawiającemu,  iż  prowadzać niniejsze postępowanie naruszył  w  szczególności 

następujące przepisy Ustawy: 

1.  art.  91  ust.  1 PZP  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  PZP oraz  w  zw.  z  art.  65  §  1  ustawy  z  dnia 23 

kwie

tnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm. - dalej jako KC) w 

zw.  z  art.  14  ust.  1  PZP,  poprzez  dokonanie  oceny  oferty  Odwołującego  oraz  dokonanie 

wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  sposób  błędny  i  z  naruszeniem  obowiązujących 

przepisów, polegającym na: 

a.  błędnym  przyznaniu  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” wyniku 0 pkt zamiast pełnych 30 pkt, 


wskutek  zapisania  przez  Odwołującego  w  treści  formularza  ofertowego,  dla    Inwestycji  1  i 

Inwestycji 2, w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno - 

prawnych  umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego”  dat  w  formacie  mm/rrrr, 

zamiast w formacie dd/mm/rrrr, podczas gdy zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ i zawartym 

tam  opisem  kryterium  oceny  ofert  - 

czas  realizacji  danej  inwestycji  nie  miał  żadnego 

znaczenia dla oceny oferty w ramach tego kryterium, a punkty przyzwane były wyłącznie za 

ilość  wskazanych  w  ofercie  inwestycji  posiadających  określone  w  pkt  XV.2  SIWZ  cechy 

przedmiotowe,  bez  względu  na  czas  ich  realizacji,  przez  co  sposób  zapisu  daty,  jak  i 

faktyczny czas realizacji inwestycji nie mógł wpłynąć na wynik punktowy oferty Odwołującego 

w tym kryterium; 

b.  błędnym  przyjęciu,  że  Odwołujący  w  treści  formularza  oferty  w  kryterium  pn. 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”  nie  podał 

nazwiska osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta, co było wymagane w 

pkt  XV.2  SIWZ,  podczas  gdy  Odwo

łujący  wskazał  nazwisko  tej  osoby,  tj.  M.  R.,  a  brak 

podnoszony  przez  Zamawiającego  nie  występuje  w  treści  oferty  i  nie  może  wpływać  na 

nieprzyznanie punktów w kryterium; 

c.  błędne  przyznanie  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym  pn.  „Doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń”  wyniku  5  pkt  zamiast 

wyniku  10  pkt,  co  miało  mieć  miejsce  wskutek  niepodania  przez  Odwołującego  nazwy 

projektu  w  pozycji  Inwestycja  2,  podczas  gdy  Odwołujący  w  pozycji  „nazwa  projektu  w 

ramac

h którego realizowana była inwestycja” (Inwestycja 2) podał nazwę inwestycji o treści: 

„Budowa obwodnicy  m. Hrubieszowa”,  a  zatem brak  podnoszony  przez  Zamawiającego  nie 

występuje w treści oferty i nie może wpływać na nieprzyznanie punktów w kryterium; 

-  c

o  skutkowało  błędną  oceną  oferty  Odwołującego,  w  sytuacji,  gdy  oferta  Odwołującego 

spełniała  warunki  wymagane  do  przyznania  jej  pełnej  ilości  punktów  w  obu  kryteriach 

pozacenowych,  a  co  w  rezultacie  doprowadziło  do  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

inn

ego wykonawcy zamiast oferty Odwołującego; 

2.  art.  7  ust.  1  i  3  PZP  przez  prowadzenie  postępowania  w  sposób  naruszający  zasady 

uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia,  polegające  na  ocenie  oferty  Odwołującego  w  oparciu  o  przesłanki 

niezdefiniowane  w  SIWZ,  a  dowolnie  wyinterpretowane  przez  Zamawiającego  dopiero  na 

etapie oceny i badania ofert, tj: 

a.  w  zakresie  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera  Rezydenta”  (Inwestycja  1  i  Inwestycja  2),  przyjęcie  że  w  ramach  tego  kryterium 

Zamawiający  ocenia  także  czas  (okres)  realizacji  inwestycji  podawanej,  a  w  rezultacie  że 

określenie  tego  okresu  w  strukturze  dd/mm/rrrr,  warunkuje  przyznanie  punktów  w  tym 

kryterium, podczas 

gdy z zapisów pkt XV.2 wynika, że czas (okres) realizacji wskazywanych 


w ofercie inwestycji nie ma wpływu na wynik punktowy w tym kryterium i nie podlega ramach 

tego  kryterium  ocenie,  a  w  rezultacie  okoliczności  te  nie  mogły  stanowić  podstawy  do 

odmowy prz

yznania punktów w ramach kryterium; 

a z ostrożności procesowej, także: 

3.  art.  92  ust.  1  pkt  1  PZP  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  PZP,  poprzez  zaniechanie  sporządzenia 

jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego i prawnego, a w efekcie nie podanie okoliczności z 

uwag

i, na które Zamawiający odmówił przyznania ofercie Odwołującego 5 pkt w kryterium pn. 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja 

2)  i  uznał,  że  Odwołujący  wpisując  w  formularzu  ofertowym  „Budowa  obwodnicy  m. 

Hrubieszowa  DK74”  nie  podał  nazwy  inwestycji  w  ramach  tego  kryterium,  tj.  całkowitego 

braku  wyjaśnienia  w  uzasadnieniu  faktycznym,  z  jakiego  powodu  Zamawiający  taki  zapis 

uznał za niebędący określeniem „nazwy projekttf’, co skutkowało błędną odmową przyznania 

5 pkt w ramach tego kryterium; 

4.  art.  87  ust.  1  PZP,  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia 

wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na gruncie treści oferty, w zakresie: 

a.  dat (okresu)  realizacji  inwestycji  wskazywanych  przez Od

wołującego w ramach kryterium 

pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”- 

Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2; 

b. nazwy inwestycji wskazanej przez Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie 

osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” - Inwestycja 2; 

podczas gdy działanie takie nie prowadziłoby do zmiany treści oferty, a jedynie wyjaśnienia 

wątpliwości powziętych przez Zamawiającego na gruncie jej oceny, 

5. inne przepisy wskazane w uzasadnieniu od

wołania. 

a w konsekwencji naruszenie: 

6.  art.  24aa  ust.  1  PZP  oraz  91  ust.  1  PZP,  poprzez  sklasyfikowanie  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  Realizacji  Inwestycji  „Probadex-Kraków”  na  pierwszym 

miejscu  listy  rankingowej  ofert,  jako  wykonawcy,  który  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  w 

postępowaniu,  pomimo  że  to  oferta  Odwołującego  powinna  zostać  sklasyfikowana  na 

pierwszym  w  rankingu  ofert,  a  tym  samym  również  oferta  Odwołującego  winna  zostać 

wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu.  

Odwołujący wniósł o: 

1. nakazanie Zamawiającemu dokonania unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  Realizacji  Inwestycji  „Probadex  -  Kraków”  jako 

najkorzystniejszej, 


2.  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert  i 

nakazanie Zamawiającemu przyznania ofercie Odwołującego: 

a.  30  punktów  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera Rezydenta 

b.  10  punktów  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń", 

3.  z  ostrożności  procesowej  -  nakazanie  Zamawiającemu  wezwania  Odwołującego  do 

wyjaśnienia  wątpliwości  w  zakresie  dat  (okresu)  realizacji  inwestycji  wskazywanych  w 

kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” 

oraz  nazwy  inwestycji  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia 

funkcji Inspektora ds. rozliczeń”, 

4.  nakazanie  Zamawiającemu  dokonania  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i 

nakazanie  Zamawiającemu  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu. 

Odwołujący wniósł także o: 

dopuszczenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu odwołania, 

przyznanie  Odwołującemu  zwrotu  kosztów  postępowania  wywołanych  wniesieniem 

niniejszego Odwołania. 

W  dniu  3  kwietnia  2019  r.  Zamawiający  sporządził  oraz  zamieścił  na  swojej  stronie 

internetowej informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej. Niniejsze Odwołanie zostaje więc 

złożone  z  zachowaniem  ustawowego  terminu  -  5  dni,  liczonego  od  dnia  przesłania 

Odwołującemu informacji o czynności Zamawiającego. 

Wpis  od  odwołania  w  kwocie  7.500  zł  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  00/100) 

uiszczony został przelewem bankowym. Dowód uiszczenia wpisu w załączeniu. 

Kopia  odwołania  została  przekazana  Zamawiającemu  z  zachowaniem  terminu,  o  którym 

mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Na sa

mym wstępie Odwołujący uzasadnił swój interes w złożeniu odwołania okolicznością, iż 

podnoszone  zarzuty  dotyczą  niezgodnej  z  przepisami  Ustawy  czynności  (zaniechania) 

Zamawiającego  w  postępowaniu  -  dokonania  wadliwej  oceny  oferty  Odwołującego  i 

nieprzyznania jej pełnej ilości punktów w kryteriach pozacenowych. Zaznaczyć należy, że w 

kryterium  cena,  oferta  Odwołującego  została  oceniona  najwyżej  spośród  wszystkich 

złożonych ofert. Zatem w przypadku, gdyby Zamawiający zachował się zgodnie z literą prawa 

i w sposób należyty ocenił ofertę Odwołującego, a w rezultacie należycie przyznał ofercie tej 

punkty  w  kryteriach  pozacenowych,  to  oferta  Odwołującego  uzyskała  by  wynik  100  pkt  i 


zostałaby  wybrana,  jako  najkorzystniejsza,  zaś  Odwołujący  uzyskałby  przedmiotowe 

zamówienie. 

Jak  wskazał  Odwołujący  podnoszone  przez  niego  naruszenia  wskazują  wprost  na 

uszczerbek  w  jego  interesie  prawnym  i  faktycznym.  Tym  samym  interes 

Odwołującego  w 

uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  doznał  konkretnego  uszczerbku  (szkody)  w  sferze 

praw  wykonawcy  oraz  interesu  gospodarczego.  Ponadto  szkoda  ta  wynika  z  naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

I. Stan faktyczny 

Zamawiający  -  Teatr  Ludowy  wszczął  postępowanie  pn.  „Pełnienie  funkcji  Inżyniera 

Kontraktu  (Nadzór  Inwestorski)  dla  inwestycji  pod  nazwą:  „Modernizacja  budynków  Teatru 

Ludowego wraz z budową niezbędnej infrastruktury do prowadzenia działań kulturalnych oraz 

zagospodarowanie

m  przestrzeni  wokół  budynków  z  przeznaczeniem  na  cele  publiczne  i 

społeczne”,  realizowanej  w  ramach  projektu  dofinansowanego  przez  Regionalny  Program 

Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014  -  2020  (RPO  WM)  Działanie  11.1 

Rewitalizacja  miast,  Podd

ziałanie  11.1.1  Rewitalizacja  głównych  ośrodków  miejskich  w 

regionie”,  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych. 

W  terminie  składania  ofert  zostało  złożonych  8  ofert  Oferta  Odwołującego  uzyskała  ogólny 

wynik punktowy - 

65 pkt. Zamawiający nie przyznał ofercie Odwołującego punktów: 

w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera 

Rezydenta oferta Odwołującego otrzymała 0 pkt na 30 pkt możliwych; 

w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora 

ds. rozliczeń” - oferta Odwołującego otrzymała 5 pkt na 10 pkt możliwych. 

Najwyżej oceniona przez Zamawiającego otrzymała wynik 82,69 pkt. 

Dowód: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zał. nr. 4. 

II. Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 PZP zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz zarzut naruszenia art. 

7 ust. 1 i 3 PZP 

Zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 PZP zw. z art. 7 ust. 1 i 3 PZP oraz naruszenia art. 7 ust.1 i 

ust. 3 PZP materializują się przez dokonanie błędnej oceny oferty Odwołującego, w sposób 

powodujący zaniżenie jej wyniku punktowego uzyskanego w pozacenowych kryteriach oceny 

ofert, a w rezultacie zaniechanie wybranie oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 


W  efekcie,  dokonano  wybo

ru  jako  najkorzystniejszej  oferty  innego  wykonawcy,  choć  przy 

prawidłowo  dokonanej  ocenie  oferta  uznana  za  najkorzystniejszą  powinna  uzyskać  wynik 

punktowy  niższy  od  oferty  Odwołującego.  Naruszenie  ww.  przepisów  występuje  w 

następujących okolicznościach sprawy: 

a.  Błędne  przyznanie  ofercie  Odwołującego  w  kryterium  pozacenowym  pn.  „Doświadczenie 

osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta" wyniku 0 pkt zamiast pełnych 

30 pkt 

i.  Jak  wynika  z  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  3.04.2019  r.,  w  ramach 

kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta”, 

Zamawiający  przyznał  ofercie  Odwołującego  0  punktów.  Jako  uzasadnienie  takiej  oceny, 

Zamawiający wskazał, że Odwołujący błędnie uzupełnił formularz ofertowy wskazując błędny, 

tj. inny od wymaganego, format (sposób zapisu) dat określających okres realizacji inwestycji 

podawanych  w  formularzu  ofertowym.  W  zakresie  Inwestycji  1  Zamawiający  wskazał,  że:  „ 

Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-

prawnych  umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego>  wpisał  od  06.2011  r.  do 

12.2012  r.”.  Zamawiający  wymagał  podania  pełnej  daty  w  formacie  dd/mm/rrrr,  a  zatem 

Wykonawca  nie  spełnił  tego  wymagania  określonego  w  niniejszym  kryterium”.  Analogiczne 

uzasadnienie podano  co do Inwestycji  2. W efekcie Zamawiający  uznał,  że Odwołujący  nie 

wykazał  prawidłowo  żadnej  inwestycji  w  ramach  tego  kryterium  i  nie  przyznał  ofercie 

Odwołującego  żadnych  punktów.  Należy  zaznaczyć,  że  zastrzeżenia  Zamawiającego 

dotyczą  wyłącznie  formatu  (sposobu)  zapisu  daty,  a  nie  dotyczą  jakichkolwiek  innych 

okoliczności związanych z inwestycjami wskazywanymi w formularzu oferty. 

ii. Odnosząc się do powyższego, Odwołujący w pierwszej kolejności wskazuje, że zgodnie z 

opisem  kryteriów  oceny  ofert  zawartych  w  pkt  XV.2  SIWZ,  liczba  punktów,  którą  można 

uzyskać w ramach drugiego kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do 

pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”  wynosiła  od  0  do  30  i  obliczana  miała  być  według 

punktacji: 

„1) 30 pkt - za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  2  (dwóch)  inwestycji  obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe; 

2) 15 pkt - 

za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  1  (jednej)  inwestycji  obejmującej  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. ”  

Jak wskazał Odwołujący analizując powyższe, ustalić należy, że celem przyznania punktów 

w  ww.  kryterium,  Zamawiający  wymagał  wykazania  przez  wykonawców  doświadczenia 


zawodowego, które spełnia wyłącznie 3 cechy przedmiotowe: 1) polega na zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  inwestycjami;  2)  inwestycje  te  obejmować  powinny  budowę  lub  przebudowę 

lub  rozbudowę  obiektu budowlanego;  3)  obiekty,  te  powinny  obejmować  choćby  jedną  salę 

widowiskową.  Punkty  przyznawane  były  w  zależności  od  ilości  inwestycji  o  wskazanych 

cechach, wynikających z XV.2 SIWZ w ten sposób, że: za 2 inwestycje przyznawano 30 pkt, 

zaś  z  1  inwestycję  przyznawano  15  pkt.  Kryterium  punktowym  była  zatem  wyłącznie  ilość 

inwestycji  spełniających  ww.  trzy  wymagania  zamawiającego,  wykazana  przez  wykonawcę. 

W efekcie, przedstawienie przez wykonawcę doświadczenia spełniającego ww. trzy warunki, 

zgodnie  z  pkt  XV.2  SIWZ,  powinno  skutkować  przyznaniem  odpowiedniej  ilości  punktów  w 

ramach kryterium. 

W tym miejscu Odwołujący podkreślił, że Zamawiający w pkt XV.2 SIWZ, celem przyznania 

punktów  w  ramach  kryterium  nie  wymagał  wykazania  przez  wykonawców  jakichkolwiek 

innych  cech  tychże  inwestycji.  Zwrócić  należy  uwagę,  że  zgodnie  z  pkt  XV.2  SIWZ, 

Zamawiający  nie  uzależnił  możliwości  przyznania  punktów  w  kryterium  ani  ilości  tych 

punktów,  od  wykazania  przez  wykonawców  określonej  wartości  tych  inwestycji,  tj.  przyjąć 

należało,  że  punkty  w  kryterium  zostaną  przyznane  niezależnie  od  wartości  wskazywanej 

inwestycji  - 

choć  we  wzorze  formularza  ofertowego  wymagano  podania  wartości,  jak  i 

Zamawiający  nie  wymagał  także,  aby  obiekty  te  zrealizowane  zostały  w  jakiejkolwiek 

perspektywie  czasowej,  tj.  przyjąć  należało,  że  punkty  zostaną  przyznane  niezależnie  od 

tego  jaki  czas  upłynął  od  momentu  podpisania  umowy  o  realizację  obiektu  do  czasu 

rozpoczęcia  ich  użytkowania  -  choć  we  wzorze  formularza  ofertowego  wymagano  podania 

dat dziennych w tym zakresie. 

iii. Idąc dalej, zauważyć należy, że w pkt XV.2 ppk „UWAGA” Zamawiający wskazał, że: 

„Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  w  Formularzu  oferty  (zał.  nr  3  do  SIWZ)  informacji 

wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera 

Rezydenta”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów” 

Tym  samym  a  contario,  Zamawiający  potwierdził,  że  dla  uzyskania  punktów  w  ramach 

omawianego kryterium, w formularzu ofertowym przedstawić należy wyłącznie te dane, które 

wymagane są  dla oceny  oferty  w  ramach kryterium „Doświadczenie osoby  wyznaczonej  do 

pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta”. 

Jak 

wskazał Odwołujący zgodnie więc z pkt XV.2 SIWZ - dla uzyskania punktów w kryterium 

wykazać należało tylko i wyłącznie dane wskazujące na doświadczenie wykonawcy, które: 1) 

polega na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) inwestycje te obejmują budowę lub 

przebudowę łub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obiekty, te powinny obejmować choćby 

jedną  salę  widowiskową.  Co  należy  podkreślić,  opis  sposobu  oceny  ofert  w  ramach 

omawianego kryterium (pkt XV.2 SIWZ) w żadnym zakresie nie wskazuje, że punkty te mogą 


nie  zostać  przyznane  w  razie  niepodania  jakichkolwiek  innych  danych  wymaganych  we 

wzorze formularza oferty  stanowiącego załącznik  nr  3  do  SIWZ, tj.  zwłaszcza wartości tych 

inwestycji  czy  czasu  ich  realizacji.  Przeciwnie,  możliwość  przyznania  0  pkt  w  ramach 

kryterium  przewidziano  w  pkt  XV.2  SIWZ  wyłącznie  w  przypadku  niepodania  przez 

wykonawcę  takich  danych,  które  oceniane  są  w  ramach  kryterium  tego  kryterium,  ti.  3 

podanych wyżej informacji. Jak wynika zatem z cytowanego wyżej fragmentu pkt XV.2 SIWZ, 

j

eżeli  wykonawca  podał  w  treści  formularza  ofertowego  dane  wymagane  do  oceny  w  treści 

kryterium,  tj.  informacje  o:  1)  doświadczeniu  w  przedmiocie  zarządzania  lub  nadzorowaniu 

inwestycjami;  2)  informacje  czy  inwestycje  te  obejmują  budowę  lub  przebudowę  lub 

r

ozbudowę  obiektu  budowlanego;  3)  informację  czy  obiekty,  te  obejmowały  choćby  jedną 

salę widowiskową - Zamawiający nie miał możliwości przyznania 0 pkt, zgodnie z jasnymi i 

jednoznacznie brzmiącymi postanowieniami SIWZ w pkt XV.2. 

iv.  Reasumując  powyższe,  zdaniem  Odwołującego,  w  treści  pkt  XV.2  SIWZ  w  sposób 

wyczerpujący i jednoznaczny wskazano informacje, które w ramach kryterium pozacenowego 

pn. „Doświadczenie osoby  wyznaczonej do pełnienia funkcji inżyniera Rezydenta" podlegać 

miały  ocenie  punktowej.  Stosownie  zatem  do  pkt  XV.2.  SIWZ,  dane  dotyczące  wartości 

inwestycji  oraz  terminu  realizacji  inwestycji  nie  podlegały  i  nie  mogły  zgodnie  z  SIWZ 

podlegać ocenie w ramach kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 

Inżyniera Rezydenta. Podanie w treści formularza ofertowego informacji o wartości inwestycji 

czy czasie ich realizacji, sposób wpisania tych informacji w formularzu ofertowym, czy sama 

merytoryczna  treść  tych  informacji,  nie  mogły  zgodnie  z  pkt  XV.2  SIWZ  warunkować  ani 

samego  prz

yznania  punktów  w  ramach  omawianego  kryterium,  jak  i  ilości  przyznanych 

punktów.  Informacje  te  pozostawały  bowiem  poza  zakresem  kryterium  i  w  ogóle  nie 

podlegały w jego ramach ocenie. 

Okoliczność,  że  Odwołujący  podał  w  formularzu  ofertowym  czas  realizacji  inwestycji  w 

formacie mm/rrr, a nie jak wskazywał to wzór formularza ofertowego w formacie dd/mm/rrrr, 

pozostaje zatem całkowicie bezprzedmiotowa dla wyniku punktowego oferty w ramach tego 

kryterium.  Zamawiający  powinien  był  bowiem  zgodnie  z  pkt  XV.2  SIWZ  wziąć  pod  uwagę 

wyłącznie,  to  że  Odwołujący  podał  w  ofercie  informacje  identyfikujące:  1)  nazwę  inwestycji 

oraz  stanowisko  świadczące,  że  wykonywane  czynności  polegały  na  zarządzaniu  lub 

nadzorowaniu  realizacją  inwestycji;  2)  fakt,  że  inwestycja  polegała  na  budowie  obiektu 

budowalnego; 3) fakt, że inwestycja obejmowała salę widowiskową – a więc spełnił wszystkie 

wymogi,  od  których  pkt  XV.2  SIWZ  uzależniał  przyznanie  punktów  w  ramach  kryterium. 

Następnie,  mając  na  uwadze,  że  Odwołujący  wskazał  dwie  inwestycje  spełniające  wymogi 

opisane  w  pkt  XV.2  SIWZ,  Zamawiający  winien  przyznać  ofercie  Odwołującego  w  tym 

kryterium maksymalną ilość punktów, tj. 30 pkt. 


v. Jak zostało wskazane w dalszej części uzasadnienia mieć należy przy tym na uwadze, że 

Zamawiający  powinien  dokonać  oceny  ofert,  ściśle  według  zapisów  SIWZ.  W  chwili 

dokonywania  oceny  ofert,  kryteria  oceny  nie  mogą  ulegać  dookreślaniu  na  potrzeby  tej 

oceny,  czy  interpretacji  przez  zamawiającego.  Wykonawca  składając  ofertę  powinien  mieć 

pewność,  co  do  tego  co  w  danym  kryterium  podlega  ocenie  i  jakie  znaczenia  podane  w 

ofercie informacje będą mieć dla jej wyniku punktowego. 

Jak wskazuje KIO w wyroku z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1425/18: 

„Zgodnie z art. 

91 ust 1 p.z.p., zamawiający wybiera ofertę kierując się kryteriami oceny ofert określonymi w 

ogłoszeniu, a opisanymi szczegółowo w SIWZ. Dokonując oceny ma obowiązek przestrzegać 

ściśle opisanych kryteriów, nie może też dokonywać ich interpretacji, lecz  zobowiązany jest 

do  przestrzegania  ściśle  zapisów  SIWZ.  Kryteria  oceny  ofert  są  bowiem,  obok  opisu 

przedmiotu  zamówienia,  kolejnym  ważnym  elementem  wskazującym  czego  zamawiający 

oczekuje od przyszłego wykonawcy danego zamówienia publicznego”. 

Także  w  wyroku  z  dnia  21  sierpnia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1547/18,  Izba  wskazała,  że: 

„Zgodnie  z  art.  91  ust  1  p.z.p.  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia. 

Niewątpliwie  obowiązek  precyzyjnego  sformułowania  postanowień  treści  SIWZ,  w  tym 

dotyczących  kryteriów  oceny  ofert  oraz  sposobu  oceny  ofert  leży  w  gestii  Zamawiającego. 

Powyższe  ma  istotne  znaczenie  bowiem  na  etanie  oceny  ofert  Zamawiający  nie  może 

odstąpić od przyjętego w SIWZ sposobu oceny ofert w świetle kryteriów, czy też nakładać na 

wykonawców dodatkowe obowiązki niewynikające wprost ze specyfikacji w tym zakresie”. 

Tymczasem, 

jak podniósł Odwołujący, z naruszeniem art. 91 ust 1 PZP w zw. z art 7 ust 1 i 

ust  3  PZP,  w  zakres  w  zakres  przesłanek  oceny  oferty  w  tym  kryterium  Zamawiający 

bezpodstawnie włączył także czas (okres) realizacji inwestycji - w rezultacie dokonując oceny 

oferty  Odwołującego  w  ramach  ww.  kryterium  w  oparciu  o  inne  przesłanki  niż  wskazane  w 

SIWZ, tj. w szczególności przesłankę czasu (okresu) realizacji inwestycji. Zamawiający daje 

temu  zresztą  wyraz  wprost  w  treści  Informacji  z  wyboru  oceny  najkorzystniejszej  z  dn. 

3.04.2019,  gdzie  jednoznacznie  wskazuje,  że:  „wymagał  podania  pełnej  daty  w  formacie 

dd/mm/mr;  a  zatem  Wykonawca  nie  spełnił  tego  wymagania  określonego  w  niniejszym 

kryterium”. Odwołujący ponownie podkreśla, że czas (okres) realizacji inwestycji, nie był, jak 

błędnie twierdzi Zmawiający „wymaganiem określonym w kryterium", przeciwnie, na gruncie 

zapisów  pkt  XV.2  informacja  ta  pozostaje  dla  oceny  oferty  w  ramach  kryterium  całkowicie 

irrelewanta  i  pozbawiona  wpływu  na  wynik  punktowy.  W  efekcie  nawet  niezgodne  z 


wytycznymi  formularza  zapisanie  dat  realizacji  inwestycji  nie  mogło  mieć  wpływu  na  wynik 

punktowy, bowiem informacje te nie by

ły oceniane w ramach kryterium. 

Jak wskazuje ponadto Izba w wyroku z dnia 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18: 

„W  pierwszej  kolejności  podkreślić  należy  że  Zamawiający  ma  obowiązek  określić  kryteria 

oceny  ofert  w  sposób  jasny  i  precyzyjny,  są  to  bowiem  postanowienia,  które  bezpośrednio 

przekładają się na szanse na uzyskanie zamówienia. Doprecyzowywanie tych postanowień, 

czy tym bardziej nadawanie im znaczenia niewyrażonego w SIWZ. dopiero na etapie oceny 

ofert,  jest  niedopuszczalne  i  godzi  w  wyrażone  w  art.  7  ust  1  ustawy  pzp  zasady  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  (...)  Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ 

przyznanie punktów  miało odbywać się w  oparciu o pojazdy  „zadeklarowane”  w  wykazie,  a 

więc  na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy,  a  do  uzyskania  maksymalnej  ilości  punktów 

wystarczające  było  wskazanie  dwóch  pojazdów.  (...)  Istotnym  było  wyłącznie  aby  pojazd 

spełniał normę emisji spalin EURO 5. Jeśli intencją Zamawiającego było żądanie dołączenia 

do  wykazu  (załącznika  nr  11  do  SIWZ)  od  wszystkich  wykonawców  stosownych 

dokumentów, na podstawie których możliwe byłoby zweryfikowanie oświadczeń zawartych w 

wykazie, której to potrzeby Izba nie podważa, to Zamawiający mógł takie wymaganie wyrazić 

w  treści  SIWZ.  czego  w  ocenie  Izby  nie  uczynił.  Nieuzasadnionym  jest  wiec  działanie 

Zamawiającego,  który  na  etanie  oceny  ofert  dokonuje  nadinterpretacji  określonych 

postanowień. Wykonawcy  składając  oferty  opierają się na wymaganiach zawartych w treści 

SIWZ i załącznikach". 

Jak  wskazał  Odwołujący  w  cytowanym  orzeczeniu,  analogicznie  jak  w  okolicznościach 

niniejszej  sprawy,  Izba  nakazała  dokonanie  oceny  ofert  ściśle  według  wytycznych  SIWZ, 

przyjmując  że  wymogi  wprost  niewyrażone  w  specyfikacji,  nie  mogą  wpływać  na  ocenę 

punktową  oferty.  Także  zatem  w  niniejszej  sprawie  Zamawiający  zobowiązany  był  zatem 

ocenić  ofertę  Odwołującego  ściśle  według  wytycznych  wynikających  z  pkt  XV.2  SIWZ.  Jak 

wykazano, w pkt XV.2 SIWZ jednoznacznie ustalono w jakich okolicznościach Zamawiający 

przyzna punkty w ramach ww. kryterium

, tj. 15 pkt za każdą inwestycję łącznie: 1) polegającą 

na zarządzaniu lub nadzorowaniu inwestycjami; 2) obejmującą budowę lub przebudowę lub 

rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obejmująca choćby jedną salę widowiskową - i takiego 

sposobu  oceny  oferty  Zamawi

ający  winien  przestrzegać.  Skoro  zatem  czas  realizacji 

inwestycji  nie  był,  stosownie  do  XV.2  SIWZ  elementem  ocenianym  w  ramach  kryterium,  to 

Zamawiający nie mógł, odmówić przyznania w tym zakresie punktów ofercie Odwołującego - 

łącznie 30 pkt (15 za każdą inwestycję), tylko z powodu podania w formularzu oferty daty w 

innym  formacie  (zapisie),  niż  określał  to  wzór  formularza  oferty.  Informacja  ta,  zgodnie  z 

SIWZ, w ogóle nie ma wpływu na fakt i ilość przyznanych punktów w kryterium. 


vi.  Zdaniem  Odwołującego  zauważyć  należy  także,  że  Zamawiający  w  treści  Informacji  o 

wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 3.04.2019, wskazując, że „wymagał podania pełnej 

daty w formacie dd/mm/rrrr, a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w 

niniejszym kryteri

um potwierdza że w sprzeczności z zapasami pkt XV.2 za element istotnej 

treści  oferty  wykonawcy,  Zamawiający  uznaje  wszystkie  dane  wpisywane  w  formularzu 

oferty,  zgodnie  z  jego  wzorem.  Tymczasem,  jak  wyjaśniono  to  wyżej,  pkt  XV.2  SIWZ 

zakreślał  zakres  oświadczenia  woli  wykonawcy  w  sposób  węższy  aniżeli  treść  wzoru 

formularza ofertowego, tj. w ten sposób, że w szczególności okres (czas) realizacji inwestycji 

nie miał żadnego znaczenia dla oceny oferty w tym kryterium. 

W  tym  miejscu  wyjaśnić  należy,  co  zostało  dostrzeżone  w  orzecznictwie  Izby,  że  choć 

formularz  ofert  wyznacza  zasadniczą  (istotną)  treść  oferty,  to  jednak  dane  w  nim  żądane 

przez  zamawiającego,  nie  zawsze  stanowić  będą  ofertę  sensu  stricte,  a  ocenę  w  tym 

zakresie,  tj.  co  stanowi  istotną  treść  oferty  wykonawcy  należy  dokonywać  w  oparciu  o 

całokształt  dokumentacji.  Jak  wskazano  w  wyroku  z  dnia  8  kwietnia  2016  r.,  sygn.  akt  KIO 

„Z  punktu  widzenia  przepisów  p.z.p.  i  zasad  udzielania  zamówień  publicznych,  formularz 

oferty  stanowi  najściślejszą  część  oferty  (zwaną  popularnie  "merytoryczną"),  (...)  Jest  to 

bowiem  oświadczenie,  o  którym  mowa  wart.  66  §  1  k.c.,  czyli  oświadczenie  drugiej  stronie 

(zamawiającemu) woli zawarcia umowy określające istotne postanowienia tej umowy. Jednak 

należy  zauważyć,  że  -  biorąc  pod  uwagę  różne  rodzaje  i  wagę  oświadczeń,  które 

zamawiający  mógł  zamieścić  w  owym  formularzu  ofertowym  -  nie  wszystkie  poszczególne 

oświadczenia  mały  to  znaczenie.  Dlatego  każdorazowo  należy  indywidualnie  badać  ich 

rodzaj i znaczenie dla złożonej oferty”.

Przedstawiona  wyżej  analiza  zapisów  SIWZ,  w  ocenie  Odwołującego,  potwierdza,  że 

niezależnie od wymagań wzoru formularza ofertowego, zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ, 

na  merytoryczną  (istotną)  treść  oferty  Odwołującego  składają  się  wyłącznie  oświadczenia 

podlegające  ocenie  w  ramach  kryterium,  tj.  wykazanie  doświadczenia  na  wykonaniu  1-2 

inwestycji:  1)  polegającej  na  zarządzaniu  lub  nadzorowaniu  inwestycjami;  2)  obejmującej 

budowę lub przebudowę lub rozbudowę obiektu budowlanego; 3) obejmującej choćby jedną 

salę  widowiskową.  Tylko  w  tym  zakresie  Zamawiający  powinien  był  w  toku  oceny  ofert  

dokonywać oceny oferty Odwołującego i tylko w zakresie tych informacji (treści oświadczenia 

woli Odwołującego) mógł przygnać ofercie wynik punktowy. 

Jednocze

śnie  informacje  żądane  w  treści  wzoru  formularza  ofertowego  ponad  informacje 

wymagane zgodnie z pkt XV.2 SIWZ, pomimo zawarcia ich w treści formularza ofertowego, 


nie stanowią merytorycznej treści oferty i nie podlegają ocenie w tym zakresie. W zależności 

od  roli  jaka  zamierzał  nadać  im  Zamawiający  mogą  stanowić  element  oferty  w  sensie 

szerokim - 

zgodnie z XV.2 SIWZ, bez wpływu jednak na wynik punktowy w zakresie kryteriów 

oceny ofert. 

Jak wskazała Odwołujący powyższej konsekwencji nie dostrzegł jednak Zamawiający w toku 

oceny  oferty  Odwołującego  i  w  sprzeczności  z  pkt.  XV.2  SIWZ  dokonał  rozstrzenia  granic 

oceny  jego  oferty  w  toku  postępowania.  W  tym  zakresie  Zamawiający  naruszył  jednak 

postanawiania  SIWZ,  błędnie  rozszerzając  zakres treści  podlegających badaniu  w  graniach 

kryterium, w tym na czas (okres) realizacji inwestycji, co jednak nie stanowiło merytorycznej 

treści  oferty  i  nie  mogło  podlegać  ocenie.  W  rezultacie  nawet  wobec  podania  przez 

Odwołującego  dat  w  treści  formularza  oferty  w  innym  formacie  niż  wymagał  tego 

Zamawiający, nie mogło mieć to wpływu na wynik punktowy oferty, bowiem informacje te w 

ogóle nie podlegały i nie powinny podlegać ocenie w ramach kryterium, zgodnie z pkt XV.2 

SIWZ. 

vii.  Idąc  dalej,  w  niniejszej  sprawie  bezspornie  formularz  oferty  w  zakresie  kryterium 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  Rezydenta”  zawierał 

żądanie  podania  przez  wykonawców  informacji  szerszych,  aniżeli  wynikało  to  z  potrzeb 

zakreślonych  opisem  kryterium  w  pkt  XV.2  SIWZ  -  w  tym  podania czasu  (okresu)  realizacji 

inwestycji  wskazywanej  przez  Odwołującego.  Nie  jest  jednak  rolą  Odwołującego  ustalanie 

przyczyn rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a treścią pkt XV.2 SIWZ i powodów 

takiego  sformułowania  wzoru  formularza  ofertowego.  W  szczególności  poza  oceną 

Odwołującego  pozostaje,  czy  Zamawiający  potrzebował  tych  dodatkowych  informacji  - 

nieprzewidzianych  pkt  XV.2  SIWZ  (wartość  inwestycji,  czas  realizacji),  celem  kontroli 

prawidłowości oświadczeń wykonawcy składających się na istotną treść oferty, czy w innym, 

znanym  tylko  Zamawiającemu  celu.  Istotnym  są  natomiast  jednoznaczne  postanowienia 

dokumentacji  przetargowej,  tj.  pkt  XV.2  SIWZ  i  zakres  przesłanek  (doświadczenia 

wykonawcy)  podlegających  ocenie,  a  które  nie  uzależniały  oceny  punktowej  ani  od  czasu 

(okresu)  realizacji  inwestycji,  ani  ich  wartości  -  pomimo  żądania  tych  informacji  w  SIWZ. 

Niezależnie  zatem  jakie  znacznie  Zamawiający  przypisywał  przesłance  czasu  (okresu) 

realizacji  inwestycji  wskazywanej  w  ramach  ww.  kryterium,  to  nie 

zostało  to  wprost  i 

jednoznacznie wyartykułowane w treści SIWZ, a w efekcie nie mogło mieć w pływu na wynik 

punktowy oferty Odwołującego. 

Obowiązkiem  Zamawiającego  jest  takie  sporządzenie  dokumentacji  przetargowej,  aby  w 

całości  pozostawała  ona  spójna  i  nie  budziła  wątpliwości  wykonawców.  Wszelkie  przypadki 

niejasności  w  tym  zakresie  oraz  powstające  wątpliwości,  zamawiający  ma  obowiązek 

rozstrzygać  na  korzyść  wykonawców,  o  czym  stanowi  obszerne  orzecznictwo.  Wykonawca 


nie  ma  obowiązku  domyślać  się  jakie  znaczenie  Zamawiający  nadaje  poszczególnym 

informacjom 

wymaganym 

we 

wzorze 

formularza 

ofertowego, 

bowiem 

intencje 

Zamawiającego i wpływ tych informacji na wynik oceny ofert powinny jasno wynikać z treści 

dokumentacji.  Wzór  formularza  oferty  powinien  zawierać  dane  niezbędne  ze  względu  na 

konieczność  oceny  oferty  zgodnie  opisem  kryteriów  oceny  w  SIWZ,  a  jeżeli  zawiera 

informacje  dodatkowe  - 

niemające  związku  z  tą  oceną,  Zamawiający  powinien  określić  ich 

rolę w postępowaniu. Jak wskazuje liczne orzecznictwo Izby w tym zakresie, np. w wyroku z 

dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1547/18 wskazano, że: 

„(...)  na  etapie  oceny  ofert  Zamawiający  nie może odstąpić  od  przyjętego w  SIWZ  sposobu 

oceny  ofert  w  świetle  kryteriów,  czy  też  nakładać  na  wykonawców  dodatkowe  obowiązki 

niewynikające wprost ze specyfikacji w tym zakresie. Wskazać również należy, iż  zgodnie z 

ugruntowanymi  stanowiskiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wszelkie  wątpliwości,  niejasności 

czy też błędy wynikające z treści dokumentacji postępowania nie mogą być odczytywane na 

niekorzyść wykonawcy ubiegającego się o dane zamówienie publiczne" 

Także w wyroku KIO z dnia 9 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1468/18, ponownie zaznaczono 

że: 

„Zgodnie  bowiem  z  ugruntowaną  linią  orzeczniczą  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wszelkie 

wątpliwości,  niejasności  czy  też  błędy  wynikające  z  treści  dokumentacji  postępowania  nie 

mogą  być  odczytywane  na  niekorzyść  wykonawcy  ubiegającego  się  o  dane  zamówienie 

publiczne” 

Jeżeli  zatem  wolą  Zamawiającego  było  nadanie  znaczenia  na  gruncie  oceny  ofert 

informacjom dodatkowym żądanym w treści wzoru formularza ofertowego, a nie wynikającym 

z  pkt  XV.2  SIWZ  -  w  tym  informacjom  w  zakresie  czasu  (okresu)  realizacji  inwestycji,  to 

powinno  było  znaleźć  to  odzwierciedlenie  w  zapisach  SIWZ.  W  szczególności  wskazać 

należało, że niepodanie tych informacji w sposób określony w formularzu skutkować będzie 

odpowiednią oceną oferty. Takich zapisów pkt XV.2 jednak nie zawiera, co zostało omówione 

już  wyżej.  W  rezultacie  wszelkie  rozbieżności  w  tym  zakresie  mogą  być  rozstrzygane 

wyłącznie na korzyść wykonawcy, a w tym przypadku Odwołującego.  

Także  zatem  z  tego  powodu  punkty  w  ramach  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby 

wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  Rezydenta”  mogą  być  przyznawane  wyłącznie 

według  zasad  ściśle  określonych  w  XV.2  SIWZ,  tj.  15  pkt  za  każdą  inwestycję  łącznie:  1) 

polegającą  na  zarządzaniu  lub  nadzorowaniu  inwestycjami;  2)  obejmującą  budowę  lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego;  3)  obejmująca  choćby  jedną  salę 

widowiskową. Wskazanie  przez  Odwołującego  w  ofercie  dat  (okresu  realizacji  inwestycji)  w 

formacie  innym  niż  dd/mm/rrrr,  jak  przewidywał  to  wzór  formularza,  wobec  braku 

odpowiednich  zapisów  SIWZ  w  tym  zakresie,  nie  może  skutkować  odmową  przyznania 


punktów  w  tym  kryterium,  a  ewentualne  rozbieżności  pomiędzy  zapisami  pkt  XV.2  SIWZ  a 

wzorem formularza oferty należało rozstrzygać na korzyść Odwołującego, tj. w szczególności 

przyznając  punkty  w  ramach  kryterium.  Zamawiający  winien  był  zatem  przyznać  ofercie 

Odwołującego w ww. kryterium wynik 30 pkt, zgodnie z kryteriami oceny określonymi w pkt 

XV.2  SIWZ,  bowiem  Odwołujący  w  ofercie  wykazał  wszystkie  okoliczności  przewidziane  w 

SIWZ dla oceny w tym zakresie, zaś z SIWZ nie wynikało, że daty realizacji inwestycji będą 

miały jakikolwiek wpływ na wynik punktowy oferty. 

b. 

Błędne  przyjęcie,  że  Odwołujący  w  treści  formularza  oferty  w  kryterium  pn. 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  inżyniera  Rezydenta”  nie  podał 

nazwiska osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta 

i.  W  treści  Informacji  z  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  3.04.2019,  Zamawiający  w 

zakresie Inwestycji 1 w kryterium pn. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji 

inżyniera  Rezydenta,  wskazał  że:  „Wykonawca  nie  podał  nazwiska  osoby  wyznaczonej  do 

pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta"  Jednocześnie  Zamawiający  nie  podniósł  w  tym 

zakresie  żadnych  innych  argumentów  merytorycznych  mających  wykazywać  niezgodność 

wykazywanego w ofercie Odwołującego doświadczenia z pkt XV.2 SIWZ. 

ii.  Powy

ższe  pozostaje  oczywistym  przeoczeniem  Zamawiającego,  bowiem  w  treści 

formularza  ofertowego  złożonego  przez  Odwołującego,  wyraźnie  wskazano  imię  i  nazwisko 

osoby, której doświadczenie, zgodnie z pkt XV.2 wykazywano w ofercie, tj. M. R.. 

iii.  Zważywszy  na  oczywistość  przeoczenia  Zamawiającego,  okoliczność  ta  nie  wymaga 

dodatkowego  wyjaśnienia.  Zaznaczyć  należy  wyłącznie,  że  podnoszona  przez 

Zamawiającego  okoliczność braku podania danych Inżyniera  Rezydenta,  jako  że faktycznie 

w  ogólne  nie  występuje,  nie  może  stanowić  podstawy  do  odmowy  przyznania  ofercie 

Odwołującego  punktów  w  ramach  ww.  kryterium, W  rezultacie,  także  z  tego  powodu  oferta 

Odwołujące powinna w ramach ww. kryterium uzyskać pełne 30 pkt. 

c. 

Błędne przyznanie ofercie Odwołującego w kryterium pozacenowym pn. 

„Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji inspektora ds. rozliczeń” 

wyniku 5 pkt zamiast wyniku 10 pkt 

i.  W  treści  Informacji  z  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  3.04.2019,  Zamawiający  w 

zakresie  Inwestycji  2,  przyznał  Odwołującemu  0  pkt,  wskazując,  że:  Wykonawca  w  pozycji 

„nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja” wpisał „Budowa obwodnicy 

m.  Hrubieszowa  DK74”.  Zamawiający  wymagał  podania  nazwy  projektu,  a  zatem 

Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium". Zamawiający 

nie  podniósł  jednocześnie  żadnych  okoliczności,  które  mógłby  wskazywać,  że  kwestionuje 

przedmiotową  inwestycję  z  powodów  merytorycznych,  tj.  przesłanek  opisanych  w  pkt  XV.2 


SIWZ. Podstawą przyznania wyniku 0 pkt w ramach inwestycji 2, pozostaje zatem wyłącznie 

twierdzenie o niewskazaniu nazwy projektu. 

ii.  W  tym  miejscy  Odwołujący  podnosi,  że  może  wyłącznie  domyślać  się  powodów,  dla 

których  Zamawiający  uznał,  że  zapis  „Budowa  obwodnicy  m.  Hrubieszowa”  podany  przez 

Od

wołującego  w  treści  formularza  oferty  nie  stanowi,  podania  nazwy  projektu,  w  ramach 

którego  realizowana  była  inwestycja,  bowiem  nie  zostały  one  w  treści  Informacji  w  ogóle 

podane. W tym zakresie, Odwołujący sformułował także zarzut naruszenia art. 92 ust. 1 pkt 1 

PZP w zw. z art. 91 ust. 1 PZP, rozwinięty w dalszej treści niniejszego odwołania. 

iii.  Odwołujący  wskazuje,  że  w  treści  formularza  ofertowego,  w  zakresie  Inwestycji  2 

ocenianej w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. 

rozliczeń”  podał  wszystkie  informacje  pozwalające  Zamawiającemu  na  identyfikację 

inwestycji  wskazywanej  celem  uzyskaniu  punktów  w  kryterium,  zgodności  tej  inwestycji  z 

wymogami  opisu  kryterium  zawartymi  w  pkt  XV.3  SIWZ  oraz  pozwalającymi  zweryfikować 

prawidłowość oświadczenia Odwołującego. 

iv.  Nie  ulega  wątpliwości,  zdaniem  Odwołującego,  że  stosownie  do  postanowień  pkt  XV.3 

SIWZ,  wskazanie  inwestycji  spełniającej  warunki  uzyskania  punktów  w  kryterium  stanowiło 

element treści oferty w znaczeniu ścisłym, tj. wchodziło w zakres merytorycznej treści oferty i 

podlegało  badaniu  w  ramach  kryterium  oceny  ofert.  Zgodnie  z  utrwalonym  stanowiskiem 

orzecznictwa Izby, do oferty wykonawcy zastosowywanie znajduje art. 65 § 1 KC w zw. z art. 

14 ust. 1 PZP. Jak ws

kazuje się m.in. w wyroku SN z dnia 21 czerwca 2007 r., sygn. akt IV 

CSK 95/07: 

„Ustalając  znaczenie  oświadczenia  woli  należy  zacząć  od  sensu  wynikającego  z  reguł 

językowych,  z  tym,  że  przede  wszystkim  należy  uwzględnić  zasady,  zwroty  i  zwyczaje 

językowe używane w środowisku, do którego należą strony, a dopiero potem ogólne reguły 

językowe. Trzeba jednak przy tym mieć na uwadze nie tylko interpretowany zwrot ale także 

jego  kontekst  Dlatego  nie  można  przyjąć  takiego  znaczenia  interpretowanego  zwrotu,  który 

p

ozostawałby w sprzeczności z pozostałymi składnikami wypowiedzi. Kłóciłoby się to bowiem 

z  założeniem  o  racjonalnym  działaniu  uczestników  obrotu  prawnego.  (...)  Przy  wykładni 

oświadczenia woli należy - poza kontekstem językowym - brać pod uwagę także okoliczności 

złożenia oświadczenia woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 $ 1 KC)” 

Jak  wskazał  Odwołujący  dyrektywy  kodeksu  cywilnego  nakazują  zatem  Zamawiającemu 

wzięcie  pod  uwagę  całokształtu  okoliczności,  w  jakich  zostało  złożone  oświadczenie  woli. 

M

ając zatem na uwadze powyższe, nie ulega wątpliwości, że wskazana przez Odwołującego 

w  formularzu  oferty  nazwa  inwestycji  „Budowa  obwodnicy  Hrubieszowa  DK74”,  jak  podana 

nazwa projektu „Budowa obwodnicy m. Hrubieszów” jednoznacznie identyfikują inwestycję  - 

Budowa  obwodnicy  m.  Hrubieszowa  w  ciągu  DK  nr  74  Janów  Lubelski  -  granica  państwa. 


Pomimo  niepodania  przez  Odwołującego  w  formularzu  oferty  pełnego  brzemienia  nazwy 

projektu,  wszelkie  powszechnie  dostępne  źródła  informacji  pozwalają  jednoznacznie 

powiązać  zapis  formularza  oferty,  z  wymaganym  w  pkt  XV.  3  projektem.  Wskazuje  na  to 

zarówno  lista  projektów  zrealizowana  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski 

Wschodniej  na  lata  2007-

2013,  strony  internetowe  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i 

Autostrad  (https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa  - 

dostęp 

8.03.2019),  strony  internetowe  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski  Wschodniej  na  lata 

http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov

pl/projekty/strony/budowa_obwodnicy_m_hrubieszow_w_ciagu_drogi_krajow 

ej_nr_74Janow_lubelski_granica_panstwa.aspx - 

dostęp 08.04.2019)  

oraz strona internetowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117 - 

dostęp 08.04.2019). 

Dowód: Fragment Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej na lata 2007-2013; 

Wydruk  strony  internetowej  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

(https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa - 

dostęp 8.03.2019) 

Wydruk strony internetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 

lata 

(http://www.polskawschodnia.2007-

2013.gov.pl/projekty/strony/budowa_obwodnicy_m_hrubies2ow_w_ciagu_drogi 

_krajowej_nr_74Janow_iubelski_granica_panstwa.aspx) 

Wydruk 

strony 

internetowej 

Polskiej 

Agencji 

Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117) 

Zdaniem  Odwołującego  wszystkie  powyższe  dane  pozostają  powszechnie  dostępne  i 

możliwe  do  ustalenia  wyłącznie  przy  użyciu  typowych  narzędzi,  w  tym  wyszukiwarek 

internetowych,  po  wpisaniu  nazw  podanych  przez  Odwołującego  w  treści  formularza 

ofertowego. 

v. Zaniechanie powiązania nazwy inwestycji wskazanej w treści formularza ofertowego z ww. 

pe

łną  nazwą  inwestycji  stanowi  wyraz  naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji,  bowiem 

oznacza, że Zamawiający nie oceniał w kryterium faktycznego doświadczenia Odwołującego, 

a  wyłącznie  formalny  sposób  uzupełniania  formularza  ofertowego.  W  efekcie  Zamawiający 

n

ie  przyznał  ofercie  Odwołującemu  5  pkt  w  ww.  kryterium,  nie  dlatego,  że  nie  wykazał 

odpowiedniego  doświadczenia  wymaganego  w  SIWZ,  ale  jedynie  z  tego  powodu,  że  w 

zapisie  nazwy  inwestycji  brakło  kilku  słów,  mających  zresztą  drugorzędne  znaczenie  dla 

identy

fikacji inwestycji, i ta mogła być z łatwością zidentyfikowana przez Zamawiającego na 

podstawie podanych przez Odwołującego danych. Nie stanowi wyrazu równego traktowania 

wykonawców  wyłącznie  daleko  posunięty  formalizm  Zamawiającego  oznaczający  skrajnie 


fo

rmalne  i  literalne  podejście  do  oświadczeń  składanych  w  ramach  oferty,  ale  przeciwnie 

oznacza  to  zapewnienie  odpowiedniej  pozycji  w  postępowaniu  tym  wykonawcom,  którzy 

faktycznie  spełniają  wymagania  opisane  przez  Zamawiającego,  jak  w  przypadku  oferty 

Odwołującego. Taką dyrektywą nie kierował się jednak Zamawiający odmawiając przyznania 

punktów ofercie Odwołującego. 

vi. Reasumując, choć Odwołującemu faktycznie nie są znane żadne intencje i przesłanki, w 

oparciu,  o  które  Zamawiający  przyznał  ofercie  Odwołującego  0  pkt  w  ramach  inwestycji  2, 

ocenianej w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. 

rozliczeń’’,  to  jednak  z  ostrożności  Odwołujący  wskazuje,  że  sam  fakt  niepodania  pełnej 

nazwy  inwestycji,  nie  może  prowadzić  do  wniosku,  że  Odwołujący  w  ogóle  nie  wykazał 

doświadczenia  punktowanego  w  ramach  kryterium,  co  skutkowało  nieprzyznaniem  5  pkt  w 

kryterium.  Zarówno  z  kontekstu,  jak  i  celu  oraz  łatwości  powiązania  danych  wskazanych 

przez  Odwołującego  w  formularzu  ofertowym  z  pełną  nazwą  inwestycji  wynika,  że 

Zamawiający  winien  uwzględnić  ją  w  punktacji  oferty  i  przyznać  ofercie  Odwołującego  w 

ramach ww. kryterium pełne 10 pkt. 

III. Z ostrożności procesowej - zarzut naruszenia art. 92 ust. pkt 1 PZP w zw. z art. 91 ust. 1 

PZP 

i.  W 

treści  Informacji  z  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  3.04.2019,  Zamawiający  w 

zakresie  Inwestycji  2,  przyznał  Odwołującemu  0  pkt,  wskazując,  że:  Wykonawca  w  pozycji 

„nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja" wpisał „Budowa obwodnicy 

m.  Hrubieszowa  DK74”.  Zamawiający  wymagał  podania  nazwy  projektu,  a  zatem 

Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium”. Zamawiający 

nie  wyjaśnił  jednak  powodów,  dla  których  uznał,  że  zapis  w  treści  formularza  „Budowa 

obwodn

icy  m.  Hrubieszowa”  nie  stanowi  podania  „nazwy  projektu,  w  ramach  którego 

realizowana była inwestycja”. 

ii. Wyłącznie z ostrożności procesowej i niezależnie od podniesionych w pkt II.c. niniejszego 

odwołania  argumentów  Odwołujący  wskazuje,  że  może  co  najwyżej  domyślać,  jakie 

przesłanki legły u podstaw oceny dokonanej przez Zamawiającego, bowiem te nie zostały w 

żaden  sposób  wyartykułowane  w  uzasadnieniu  oceny.  Zamawiający  w  szczególności  nie 

wyjaśnił, czy wykazywaną przez Odwołującego inwestycję uznaje z niezgodną z wymogami 

pkt XV.3 SIWZ i kwestionuje ją z powodów merytorycznych, czy też za przyznaniem w tym 

zakresie  ofercie  0  pkt  stoją  inne  powody,  znane  tylko  Zamawiającemu.  Z  jednej  strony 

Odwołujący  podał  w  formularzu  oferty  nazwę  inwestycji  i  nazwę  projektu  w  sposób 

jednoznacznie chrakteryzujący inwestycję wykazywaną celem uzyskania punktów w ramach 

kryterium, z drugiej jednak Zamawiający zakwestionował podanie tej nazwy, w żaden sposób 

nie motywując swojej oceny, a poprzestając wyłącznie na przyznaniu 0 pkt i stwierdzeniu, że 

nazwa nie została podana. 


iii.  Zamawiający  tym  samym  nie  tylko  nie  zrealizował  obowiązku,  o którym  mowa  w  art.  92 

ust. 1 pkt 1 PZP, tj. podania uzasadnienia faktycznego i prawnego oceny ofert, ale co istotne 

w  zasadzie  uniemożliwił  Odwołującemu  ocenę  prawidłowości  i  weryfikację  czynności  oceny 

ofert przez Zamawiającego. Nie znając bowiem przyczyn, dla których Zamawiający przyznał 

w  tym  zakresie  ofercie  0  pkt,  Odwołujący  pozbawiony  został  możliwości  poznania  podstaw 

takiej oceny, jak 

i w rezultacie precyzyjnego sformułowania środka odwoławczego i zarzutów. 

iv. Jak wskazuje się w orzecznictwie Izby, w tym m.in. w wyroku z dnia 25 września 2017 r., 

sygn. akt KIO 1895/17: 

„Zamawiający  w  informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  nie  podał  uzasadnienia 

faktycznego  w  zakresie  przydzielonej  odwołującemu  punktacji  w  kryterium  "Doświadczenie 

Kierownika  robót  drogowych".  Samo  podanie  liczby  przydzielonych  punktów,  w  tym 

przypadku  "0",  nie  wyjaśnia  intencji  zamawiającego,  dlaczego,  tj.  z  takich  powodów, 

zamawiający  nie  przyznał  żadnych  punktów  ofercie,  w  tym  kryterium  oceny  ofert.  Tym 

samym odwołujący pozbawiony  został możliwości ustalenia, a co za tym idzie zamawiający 

uniemożliwił odwołującemu, skutecznego zapoznania się ze stanowiskiem zamawiającego, w 

konsekwencji  zamawiający  uniemożliwił  odwołującemu  podważenie  tej  czynności 

zamawiającego,  w  sytuacji,  kiedy  taka  okoliczność  zaistnieje.  W  przedmiotowym 

postępowaniu  ta  czynność  zamawiającego  miała  kolosalne  znaczenie  dla  sytuacji  prawno- 

faktycznej odwołującego, albowiem odwołujący nie mógł wprost podnosić zarzutów, a czynił 

powyższe  jedynie  przewidując  dlaczego  zamawiający  postąpił  w  taki  sposób.  Z  cała  mocą 

należy podkreślić. że nie jest zadaniem wykonawcy, domyślanie się intencji zamawiającego. 

Wprost  przeciwnie,  to  na  zamawiającym  spoczywa  obowiązek  rzetelnego  i  zupełnego 

wyjaśnienia okoliczności, podania uzasadnienia faktycznego, jakimi przesłankami i na jakiej 

podstawie  zamawiający  przyznał  wykonawcy  określona  liczbę  punktów,  w  tym  jakie 

doświadczenie  zaliczył  do  punktacji,  a  jakiego  doświadczenia  nie  uwzględnił  i  dlaczego.  W 

przedmiotowym postępowaniu zamawiający uchybił temu obowiązkowi”. 

v.  Reasumując  powyższe,  Odwołujący  podniósł,  że  Zamawiający  nie  zrealizował  ciążących 

na nim obowiązków i nie wykazał podstaw faktycznych oceny oferty Odwołującego w ramach 

ww.  kryterium,  naruszając  tym  samym  przywołane  przepisy  prawa.  Uchybienie  to  miało 

jednocześnie  istotny  wpływ  na  wynik  sprawy,  bowiem  prawidłowa  ocena  w  ramach  ww. 

kryterium wiąże się z przyznaniem ofercie Odwołującego dodatkowych punktów, a w efekcie 

wpływa na ranking ofert i możliwość uzyskania przez Odwołującego zamówienia. 

Z ostrożności procesowej - zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 PZP 

i.  Z  ostrożności  procesowej  i  niezależnie  od  wyżej  przestawione  argumentacji,  Odwołujący 

wskakuje  także,  że  Zamawiający,  nawet  jeśli  powziął  wątpliwości  na  gruncie  oceny  oferty 

Odwołującego,  zarówno  w  zakresie  dat  (okresu)  realizacji  inwestycji  wskazywanych  przez 


Odwołującego  w  ramach  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia 

funkcji  Inżyniera  Rezydenta”  (Inwestycja  1  oraz  Inwestycja  2),  jak  i  nazwy  inwestycji 

wskazanej przez Odwołującego w ramach kryterium pn. „Doświadczenie osoby wyznaczonej 

do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja 2) - uprawniony był do skierowana w 

tym  zakresie  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty,  czego  jednak  z 

naruszeniem  przepisów  prawa,  w  tym  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców nie uczynił. 

ii. Na powyższą ocenę co do możliwości wezwania, w żaden sposób nie wpływa zastrzeżenie 

poczynione  w  treści  pkt  XV.2,  iż  „Zamawiający  nie  uzupełnia  oraz  nie  wyjaśnia  treści  dot. 

doświadczenia  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta  zawartych  w 

Formularzu  oferty”,  powtórzone  następnie  w  pkt  XV.3  SIWZ.  Przepis  art.  87  ust.  1  PZP   

obowiązuje  w  sposób  bezwzględny  i  Zamawiający  nie  może  wyłączyć,  czy  ograniczyć  jego 

zastosowania  zapisami  specyfikacji.  Na  konsekwencję  taką  wskazuje  także  Izba,  m.in.  w 

wyroku  z  dnia  25  września  2017  r.,  sygn.  KIO  1895/17,  gdzie  wskazano,  że:  „zamawiający 

winien,  pomimo  swojego  zastrzeżenia  (analogicznego  jak  w  niniejszej  sprawie  -  przy. 

Własny),  wezwać  odwołującego  do  wyjaśnienia  powyższej  kwestii.  Stanowisko  takie,  izba 

przyjęła  za  właściwe,  albowiem  zamawiający  nie  ma  możliwości  prawnych,  aby 

postanowieniami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wyłączać  możliwość 

zastosowania  przepisów  ustawy  -  Prawo  zamówień  publicznych,  które  obowiązują  wprost 

Sk

oro zatem przepis art. 87 ust 1 ustawy Pzp. daje możliwość zamawiającemu wyjaśnienia 

treści złożonej oferty, to w omawianym przypadku zastosowanie tego przepisu zdaje się mieć 

decydujące  znaczenie.  Nie  jest  bowiem  tak,  że  mimo  sformalizowanego  charakteru 

p

rocedury  udzielenia  zamówienia  publicznego,  zamawiający  badając  złożoną  ofertę  "nie 

widzi" oczywistych nieścisłości złożonej ofert. 

iii. W zakresie możliwości i powinności wezwania Odwołującego na podstawie art. 87 ust. 1 

PZP  do  wyjaśnienia  oferty  w  zakresie  dat  (okresu)  realizacji  inwestycji  wskazywanych  w 

ramach  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera 

Rezydenta"  (Inwestycja  1  oraz  Inwestycja  2),  odwołać  należy  się  do  argumentacji 

przedstawionej  w  pkt  II.a.i  do  ll.a.iv 

oraz  ll.a.vi  niniejszego  odwołania.  Wykazano  tam,  że 

zgodnie z zapisami pkt XV.2 SIWZ, informacje wymagane w treści wzoru formularza oferty, tj. 

w  szczególności  co  do  dat  (okresu)  realizacji  inwestycji  wykazywanych  w  kryterium,  nie 

stanowiły istotnej (merytorycznej) treści oferty, bowiem nie podlegały ocenie w ramach tego 

kryterium i oceny tej w żaden sposób nie warunkowały. Wskutek ich wyjaśnienia nie mogło 

zatem  dojść  ani  do  negocjacji  treści  oferty,  ani  jej  zmiany,  a  wyłącznie  doprecyzowania 

informacji, 

które w zakresie treści oferty powziął Zamawiający. 

W  toku  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień  Zamawiający  miał  zatem  prawną  możliwość 

uzyskania informacji, którym służyć miały żądane w treści formularza ofertowego „dodatkowe 


informacje”, tj. niepodlegające bezpośredniej ocenie w ramach kryterium zgodnie z pkt XV.2 

SIWZ, jak w szczególności kwestia czasu (okresu) realizacji inwestycji. 

Stanowisko takie potwierdza także orzecznictwo, Izby m.in. w wyroku z dnia 8 kwietnia 2016 

r. sygn. akt KIO 451/16: 

„W  przypadku  wątpliwości,  czy  zaoferowana  przez  Odwołującego  cena  zawiera  wszystkie 

koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie poniesie Zamawiający, Zamawiający mógł 

się  o  to  dopytać  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -  w  sumie 

bardziej, 

aby mieć zwerbalizowane oświadczenie w tym zakresie niż z rzeczywistej potrzeby 

prawnej(...). Również każdy z pozostałych elementów formularza ofertowego mógł stanowić 

przedmiot  takiego  zapytania.  Zdaniem  Izby  pytanie  typu:  "Czy  Wykonawca  na  pewno 

zaoferow

ał  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  ze  wszystkimi  wymaganiami  i 

warunkami  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia?"  i  odpowiedź  typu:  "Tak, 

zaoferowaliśmy  wszystko  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia."  trudno  uznać  za  zmianę  oferty.  Nie  można  tu  bowiem  oderwać  się  od  istoty 

stosunku  przetargowego,  jaki  łączy  wykonawców  i  Zamawiającego  -  a  istotą tą  jest właśnie 

to,  że  wykonawcy  nie  mogą  zmieniać  jakichkolwiek  warunków  realizacji  zamówienia 

ustalonych  odgórnie  przez  zamawiającego.  Tym  samym  słuszne  jest  twierdzenie 

Odwołującego,  że  z  owej  istoty  stosunku wynika domniemanie,  że nawet  bez  dodatkowych 

oświadczeń, samo złożenie oferty oznacza, że wykonawca zamierzał złożyć ofertę zgodna z 

wymaganiami zamawiającego”. 

W  cytowa

nym  wyżej  orzeczeniu  Izba  jednoznacznie  dopuściła  możliwość  wyjaśnienia  na 

podstawie  art.  87  ust.  1  PZP  wszelkich  informacji,  które  choć  żądane  w  zakresie  wzoru 

formularza  ofertowego,  nie  podlegały  ocenie  w  zakresie  oceny  ofert,  a  w  efekcie  nie 

stanowiły  istotnej  (merytorycznej)  treści  oferty  -  analogicznie,  jak  w  przypadku  niniejszej 

sprawy, czas (okres) realizacji inwestycji wskazywanych w ramach kryterium. 

iv.  Zdaniem  Odwołującego  zarówno  w  zakresie  dat  (okresu)  realizacji  inwestycji 

wskazywanych  przez  O

dwołującego  w  ramach  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby 

wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” (Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2), jak i 

nazwy  inwestycji  wskazanej  przez  Odwołującego  w  ramach  kryterium  pn.  „Doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do p

ełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” (Inwestycja 2), przesłanką 

wskazującą na możliwość wezwania Odwołującego w trybie art. 87 ust. 1 PZP pozostaje fakt, 

że  w  wyniku  odpowiedzi  Odwołującego  nie  doszłoby  do  faktycznej  zmiany  wykazywanego 

doświadczenia,  tj.  ani  do  zmiany  okresów  realizacji  inwestycji  wskazywanej  w  kryterium 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”,  ani  projektu 

wskazanego  w  kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora d

s. rozliczeń” (Inwestycja 2). 


Doprecyzowanie  w  odpowiedzi  na  wezwanie  do  wyjaśnienia  oferty  dat  dziennych,  tak  jak 

wskazanie na pełną nazwę inwestycji, podaną w formularzu ofertowym skrótowo nie oznacza 

bowiem podania nowych danych (wskazania nowego doświadczenia wykonawcy), a jedynie 

usunięcie  ewentualnych  wątpliwości  Zamawiającego,  tj.  np.  czy  nadzór  nad  inwestycją 

realizowany był w całym zakresie rzeczowym projektu. Tak samo wyjaśnienie w odpowiedzi 

na  wezwanie,  że podana skrótowo nazwa inwestycji, jest  faktycznie tą inwestycją,  na  która 

wskazuje  skrócona  nazwa  -  Budowa  obwodnicy  m.  Hrubieszowa  DK74”,  tj.  Budowa 

obwodnicy m. Hrubieszowa w ciągu DK nr 74 Janów Lubelski - granica państwa, nie stanowi 

powołania nowej inwestycji (nowego doświadczenia), ale wyjaśnienie wątpliwości co do treści 

już złożonej oferty. W obu przypadkach jest mowa tylko o potwierdzeniu informacji, które już i 

tak wynikają z treści oferty, a jedynie ewentualnie nie zostały wyraźnie wyartykułowane przez 

Odwołującego. 

Powyższą  interpretację  potwierdza  także  orzecznictwo  Izby,  m.in.  w  wyroku  z  dnia  25 

września 2017 r., sygn. akt KIO 1895/17, gdzie wskazano: 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stoi  na  stanowisku,  że  jeżeli  chodzi  o  kryterium  oceny  oferty 

"Doświadczenie  Kierownika  robót  drogowych",  w  tym  postępowaniu,  zachodzi  okoliczność 

umożliwiająca wezwanie wykonawcy w trybie art. 87 ust 1 ustawy Pzp. do złożenia wyjaśnień 

w zakresie treści złożonej oferty. Wyjaśnienia jednakże nie mogą wprowadzać jakichkolwiek 

zmian  do  treści  pierwotnie  złożonej  oferty,  mogą  natomiast  co  najwyżej  doprecyzowywać 

okoliczności  niejasne  ale  wynikające  wprost  z  całościowej  treści  oferty.  W  sytuacji 

przedmiotowego  postępowania  zamawiający  nie  kwestionował  doświadczenia  osoby 

wskazanej  przez  odwołującego  w  formularzu  2.2.3,  a  jedynie  kwestionował  błąd  formalny 

polegający na braku dopisania słowa "drogowych", w pozycjach, w których odwołujący wpisał 

"Kierownika robót". Zdaniem Izby, nic nie stało na przeszkodzie. aby zamawiający powyższa 

nieścisłość  wyjaśnił  i  podjął  stosowne  czynności  związane  z  prawidłowa  ocena  punktowa 

oferty odwołującego w ramach ww. kryterium. 

Analogicznie,  jak  w  cytowanym  wyżej  orzeczeniu  w  niniejszej  sprawie  możemy  mówić 

wyłącznie  o  niepodaniu  daty  dziennej  czasu  (okresu)  realizacji  inwestycji,  czy  kilku 

dodatkowych słów w zakresie pełnej nazwy inwestycji - Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa 

w  ciągu  DK  nr  74  Janów  Lubelski  -  granica  państwa.  W  żadnym  zakresie  nie  będzie 

dochodziło  jednak,  jak  w  cytowanym  wyżej  orzeczeniu,  do  zmiany  czy  negocjacji  oferty, 

bowiem ewentualnie potwierdzone w odpowiedzi na wezwanie treści i tak zawarte były już w 

oświadczeniu woli wykonawcy, choć być może niedostatecznie wyraźnie wyartykułowane. Z 

uwagi  na  powyższe,  Zmawiający  powinien  był  wezwać  Odwołującego  do  wyjaśnienia 

wątpliwości  w  zakresie  treści  oferty  i  po  uzyskaniu  odpowiednich  wyjaśnień,  dokonać 

prawidłowej oceny ofert. 


Rekapitulując: 

Z  uwagi  na  zakres  nieprawidłowości  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego  Odwołujący 

wnioskuje o nakazanie Zamawiającemu: 

1. dokonania un

ieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

2. dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert. 

3. dokonania ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Z tych powodów Odwołujący wniósł jak we wstępie. 

Zamawiający  pismami  datowanymi  na  dzień  18  i  19  kwietnia  2019  r.  wniósł  odpowiedzi  na 

oba odwołania wnosząc o ich oddalenie w całości.  

Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na 

podstawie  zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  w  szczególności  z 

postanowieniami  og

łoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych  Warunków 

Zamówienia,  ofertami  złożonymi  w  postępowaniu  przez  obu  Odwołujących  się 

wykonawców  oraz  korespondencją  prowadzoną  w  toku  postępowania  pomiędzy 

Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, jak również 

po z

apoznaniu się z odwołaniem, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron 

złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła i zważyła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek,  

o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. 

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  obu  Odwołującym  się  wykonawcom  przysługiwało  prawo 

do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż  wypełniono materialnoprawną przesłankę 

interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  określoną  w  art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp  kwalifikowaną 

możliwością  poniesienia  szkody  przez  Odwołujących  będącej  konsekwencją  zaskarżonej  w 

odwołaniu  czynności.  Wnoszący  odwołanie  złożyli  w  przedmiotowym  postępowaniu  oferty 

kwestionując  wybór  oferty  najkorzystniejszej,  w  tym  ranking  ofert,  a  w  szczególności  ilość 

punktów  przyznanych  im  przez  Zamawiającego  w  ramach  kryteriów  pozacenowych.  W 

przypadku  zaś  uwzględniania  wniesionych  odwołań  obaj  Odwołujący  się  wykonawcy  mają 

szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia.  

W zakresie  zgłoszenia przez  wykonawcę  J.  B.  prowadzącego  działalność gospodarczą pod 

firmą Przedsiębiorstwo Projektowania i realizacji Inwestycji PROBADEX – KRAKÓW J. B., ul. 


Mokra  20,  32-

005  Niepołomice  przystąpienia,  w  ramach  obu  postępowań  odwoławczych, 

Izba ustaliła, co następuje. 

W  dniu  09.04.2019  r.  Zamawiający  przekazał  wykonawcom  kopię  odwołania.  W  dniu 

12.04.2019  r.  na  adres  poczty  elektronicznej  [email protected]  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego zgłosił wykonawca J. B. prowadzący 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  realizacji  Inwestycji 

PROBADEX 

–  KRAKÓW  J.  B.,  ul.  Mokra  20,  32-005  Niepołomice.  Przystąpienie  zostało 

wniesione w formie skanu. 

Izba  postanowiła  nie  dopuścić  w  postępowaniu  odwoławczym  w  charakterze  uczestnika 

postępowania  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego,  tj.  wykonawcy  J.  B.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  realizacji  Inwestycji  PROBADEX  –  KRAKÓW  J.  B.,  ul. 

Mokra 20, 32-

005 Niepołomice. Izba ustaliła, iż ww. wykonawca w dniu 12.04.2019 r. przesłał 

na  adres  mailowy  Departamentu  Odwołań  UZP  kopię  przystąpienia  w  formie  skanu 

dokumentu. 

Tym samym Izba uznała, że pismo wniesione w dniu 12.04.2019 r. r. nie odpowiada formie 

przewidzianej  przepisami,  w  szczególności  przepisami  ustawy  Pzp  oraz  Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań 

zgodnie  z  którym  dla  wniesienia  odwołania  oraz  zgłoszenia  przystąpienia  wymagana  jest 

forma  pisemna  lub  elektroniczna.  Przy  pierwszej  formie  wymag

ane  jest  złożenie 

własnoręcznego  podpisu  pod  oświadczeniem  woli,  zaś  w  drugim  wypadku  oświadczenie 

powinno  być  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Dodatkowo  do  ich 

wniesienia  konieczne  jest  wykorzystanie  elektronicznej  skrzynki  podawczej  Izby, 

udostępnionej na stronie internetowej Urzędu.  

Zgodnie z treścią art. 185 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp Zgłoszenie przystąpienia doręcza 

się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 

elektronicznym  weryfikowan

ym  za  pomocą  ważnego  kwalifikowanego  certyfikatu,  a  jego 

kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.  

Kwestie  te  regulują  również  przepisy  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22 

marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z 

2014 r. poz. 964) zmienionego Rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 20 grudnia 

2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu 

odwołań (Dz. U. z 2017 r. poz. 14). Zgodnie z jego § 5. Odwołanie wraz z załącznikami oraz 


zgłoszenie  przystąpienia  do  postępowania  odwoławczego  przez  wykonawcę,  wnoszone  w 

formie  pisemnej  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzone  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  oraz  dalsze  pisma  w  sprawie 

wnoszone  w  tej  postaci  przekazuje  się  za 

pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na stronie internetowej 

Urzędu. W treści  §  7  wskazano zaś,  że:  Z wyjątkiem wniesienia odwołania oraz  zgłoszenia 

przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę korespondencja w sprawie 

odwoławczej  kierowana przez  strony  i  uczestników  postępowania  odwoławczego do Izby, a 

także  korespondencja  kierowana  przez  Izbę  może  być  przesyłana  przy  użyciu  środków 

komunikacji  elektronicznej.  W  przypadku 

korespondencji  przesyłanej  przy  użyciu  tych 

środków domniemywa się,  że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli 

została ona przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej.  

W niniejszym w

ypadku wykonawca przekazał pocztą elektroniczną jedynie skan dokumentu 

nie opatrując go wymaganym przepisami podpisem. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania  o  zamówienie 

publiczne,  nadesłanej  przez  Zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii  potwierdzonej  za 

zgodność  z  oryginałem,  w  tym  w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści 

SIWZ, 

ofert  złożonych  w  postępowaniu  przez  obu  Odwołujących  się  wykonawców,  jak 

również korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami ubiegającymi 

się  o  udzielenie  Zamówienia  publicznego  (w  szczególności  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny  oraz  pisma  zawierającego  informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  jak 

również  o  zasadach  przyznawania  wykonawcom  punktów  w  zakresie  kryterium 

pozacenowego). 

Izba  dopuściła  również  i  przeprowadziła  na  rozprawie  dowód  z  okazania  oryginału 

oferty wykonawcy AMP  Partners Spółka z o.o.  – w szczególności z okazania drugiej strony 

formularza ofertowego. 

Izba  dopuściła  i  przeprowadziła  również  dowód  z  dokumentów  zawnioskowanych  w 

odw

ołaniu przez wykonawcę AMP Partners Spółka z o.o. w postaci:  

1.  Fragmentu 

Listy  projektów  indywidualnych  dla  Programu  Operacyjnego  Rozwój  Polski 

Wschodniej na lata 2007-2013; 

Wydruk  strony  internetowej  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad 

(https://www.gddkia.gov.pl/pl/aprint/8058/dk74-obwodnica-hrubieszowa  - 

dostęp  8.03.2019), 

gdzie  jako  nazwa  zadania  w  zakładce  dotyczącej  tej  inwestycji  zostało  wskazana  „DK74 

obwodnica Hrubieszowa”; 

3.  Wydruk  strony  internetowej  Programu  Operacyjn

ego  Rozwój  Polski  Wschodniej  na  lata 

2007-2013,  gdzie  wskazano  naz

wę  zadania  „Budowa  obwodnicy  m.  Hrubieszowa  w  ciągu 


DK  nr  74  Janów  Lubelski  –  granica  państwa”  oraz  zawarto  informację,  że  poziom 

dofinansowania z EFRR wynosi 95.951.000,00 PLN; 

Wydruk 

strony 

interne

towej 

Polskiej 

Agencji 

Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

(http://www.porpw.parp.gov.pl/index/more/6117) 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy  oraz  zakres  zarzutów 

podniesionych w odwołaniu Izba stwierdziła, że odwołanie o sygn. akt KIO 631/19 zasługuje 

na uwzględnienie w całości, zaś odwołanie o sygn. akt KIO 634/19 zasługuje na częściowe 

uwzględnienie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieo

graniczonego  o  wartości  poniżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Jak  wynika  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  sekcji  III  SIWZ  przedmiotem 

zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  pełnieniu  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  (Nadzór 

Inwestorski) dla inwestycji prowadzonej w formule projektuj i buduj pod nazwą: "Modernizacja 

budynków  Teatru  Ludowego  wraz  z  budową  niezbędnej  infrastruktury  do  prowadzenia 

działań  kulturalnych  oraz  zagospodarowaniem  przestrzeni  wokół  budynków  z 

przeznaczeniem  na  cele  publiczne  i  społeczne",  realizowanej  w  ramach  projektu 

dofinansowanego  przez  Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Małopolskiego  na 

lata  2014  - 

2020  (RPO  WM)  Działanie  11.1  Rewitalizacja  miast,  Poddziałanie  11.1.1 

Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.  

Wykonawca  (zwany  także  ,,Inżynierem  Kontraktu")  w  ramach  przedmiotu  zamówienia 

zaktualizuje  Program  funkcjonalno-

użytkowy  w  oparciu  o  zamieszczoną  Koncepcję 

architektoniczną,  stanowiącą  zał.  nr  7  do  SIWZ,  świadczy  usługi  konsultingowe  związane  z 

zarządzaniem,  kontrolą  i  nadzorem  nad  realizacją  Inwestycji,  której  przedmiotem  jest 

modernizacja  budynków  Teatru  Ludowego  wraz  z  budową  niezbędnej  infrastruktury  do 

prowadzenia  działań  kulturalnych  oraz  zagospodarowaniem  przestrzeni  wokół  budynków  z 

przeznaczeniem na cele publiczne i społeczne.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest 

w  Opisie  przedmiotu  zamówienia  (OPZ),  stanowiącym  zał.  nr  8  do  SIWZ  oraz  we  Wzorze 

umowy, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ. 

Następnie w treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wskazał, że: 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 


1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:  

1.2.1  Jedną  osobą,  która  będzie  pełnić  w  trakcie  realizacji  zamówienia  funkcję  Inżyniera 

Rezydenta - 

osobą legitymującą się:  

1.2.1.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i  

1.2.1.2  Doświadczeniem  zawodowym  w  bezpośrednim  zarządzaniu  lub  nadzorowaniu 

realizacji  inwestycji  obejm

ującej  budowę  lub  przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu 

budowlanego  o  wartości  nie  niższej  niż  5  000  000,00  PLN  brutto,  od  momentu  podpisania 

umowy  do  uzyskania  dokumentów  formalno-prawnych  umożliwiających  użytkowanie,  na 

stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Z-cy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-

cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym 

1.2.6  Jedną  osobą,  która  będzie  pełnić  w  trakcie  realizacji  zamówienia  funkcję  Inspektora 

ds. rozliczeń - osobą legitymującą się:  

1.2.6.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i  

1.2.6.2 Minimum 3 letnim doświadczeniem przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na 

stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnym i  

1.2.6.3  Doświadczeniem  przy  rozliczaniu  co  najmniej  jednego  kontraktu/umowy  na  roboty 

budowlane  i  doprowadzonego/doprowadzonej  co  najmniej  do  uzyskania  dokumentów 

formalno-

prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego o wartości nie niższej 

niż 5 000 000,00 PLN brutto każdy. 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

a)  Wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonywanych,  w  okresie  ostatnich  10  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, 

dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz  załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 

czym  dowodami,  o  których  mowa,  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione  przez 

podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  -  oświadczenie  Wykonawcy;  w 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal  wykonywanych  referencje  bądź  inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  Wykaz  usług  zaleca  się  sporządzić 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.  

b)  Wykaz  osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami 

na  temat  i

ch  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia 


niezbędnych do  wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi  osobami.  Wykaz  osób 

zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;  

c)  Dokumentu  potwierdzającego,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.  

W sekcji III ogłoszenia o zamówieniu w pkt 7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 

III.3) - 

III.6) zostało wskazane, że: 

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

1.1.  Wypełniony  i  podpisany  przez  osoby  upoważnione  do  reprezentowania  Wykonawcy 

Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 

W ogłoszeniu Zamawiający zawarł również postanowienia odnoszące się do kryteriów oceny 

ofert: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria 

Znaczenie 

Cena   

Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń  

W treści SIWZ Zamawiający zawarł w sekcji V m.in. następujące postanowienia odnoszące 

się do warunków udziału w postępowaniu (str. 4 i 5 SIWZ): 

1.2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj: 

1.2.1  Jedną  osobą,  która  będzie  pełnić  w  trakcie  realizacji  zamówienia  funkcję  (Inżyniera 

Rezydenta 

— osobą legitymującą się: 

1.2.1.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i 

1.2.1.2  Doświadczeniem  zawodowym  w  bezpośrednim  zarządzaniu  lub  nadzorowaniu 

realizacji  inwestycji    obejmującej  budowę  lub  przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu 

budowlanego  o  wartości  nie  niższej  niż  5  000  000,00  PLN  brutto,  od  momentu  podpisania 

umowy  do  uzyskania  dokumentów  formalno-prawnych  umożliwiających  użytkowanie,  na 

stanowisku Inżyniera Kontraktu lub Z-cy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Z-

cy Inżyniera Rezydenta lub równorzędnym   


1.2.6 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Inspektora ds. 

rozliczeń osobą legitymującą się: 

1.2.6.1 Bardzo dobrą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie i 

1.2.6.2 Minimum 3 letnim doświadczeniem przy wycenie i rozliczaniu robót budowlanych na 

stanowisku Inspektora ds. rozliczeń lub równorzędnym i 

1.2.6.3  Doświadczeniem  przy  rozliczaniu  co  najmniej  jednego  kontraktu/urnowy  na  roboty 

budowlane  doprowadzo

nego/doprowadzonej  co  najmniej  do  uzyskania  dokumentów 

formalno-

prawnych    umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego  o  wartości  nie 

niższej niż 5 000 000,00 PLN brutto każdy. 

Następnie w sekcji XV SIWZ Zamawiający zawarł następujące postanowienia odnoszące się 

do kryteriów oceny ofert: 

XV.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KYTERIÓW 1 SPOSOBU OCENY 

OFERT 

Oferty będą podlegały ocenie według kryteriów: 

Cena 

— waga 60% (60 pkt) 

Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta — waga 

30% (30 pkt) 

Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń  — 

waga 10% (10 pkt) 

1. Kryterium „Cena” (PI) 

Kryterium  „Cena”  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  ceny  brutto  za  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  podanej  przez  Wykonawcę  w  ofercie.  Zamawiający  ofercie  o  najniższej  cenie 

przyzna  60  punktów,    a  każdej  następnej  zostanie  przyporządkowana  liczba  punktów 

proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:   

C = Cmin/Co x 60 pkt 

gdzie: 

Cmin 

— najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)  

Co - 

cena brutto badanej oferty (zł) 

2.  Kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta 

(P2)  Niniejsze  kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  informacji  zawartych  w 

Formularzu oferty (zał. Nr 3 do SIWZ). 

Wymagania określone w niniejszym kryterium: 

Wykonawca  wyznaczy  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta  osobę  posiadającą 

doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.1 SIWZ. 


Liczba 

punktów,  którą  można  uzyskać  w  kryterium  Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do 

pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta wynosi od 0 do 30 i obliczona będzie według podanych 

poniżej zasad: 

1) 30 pkt 

— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  2  (dwóch)  inwestycji  obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe;  

2) 15 pkt 

— za wykazanie się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 

nadzorowaniu  realizacji  1  (jednej)  inwestycji  obejmującej  budowę  lub  przebudowę  lub 

rozbudowę obiektu budowlanego posiadającego salę widowiskową/sale widowiskowe. 

UWAGA: 

Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  w  Formularzu  oferty  (zał.  nr  3  do  SIWZ)  informacji 

wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera 

Rezydenta”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów; 

Zamawiający  wymaga  wskazania  tej  samej  osoby  zarówno  w  celu  uzyskania  punktów  w 

kryter

ium  „Doświadczenie  osoby  do  pełnienia funkcji  Inżyniera  Rezydenta”,  jak  i  wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1 .2. SIWZ. 

Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  aby  doświadczenie  podane  w  kryterium  „Doświadczenie 

osob

y wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta” zostało powtórzone w Wykazie 

osób  (zał.  nr  5  do  SIWZ)  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu,  o 

którym mowa w sekcji V pkt 1.2. siwz. 

Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej 

do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta zawartych w Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 

3. Kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń 

(P3)  Niniejsze  kryterium  będzie  rozpatrywane  na  podstawie  informacji  zawartych  w 

Formularzu oferty (zał. nr 3 do SIWZ). 

Wymagania określone w niniejszym kryterium: 

Wykonawca  wyznaczy  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń  osobę  posiadającą 

doświadczenie zawodowe określone w sekcji V pkt 1.2.6 SIWZ. 

Liczba  punktów,  którą  można  uzyskać  w  kryterium  Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do 

pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń  wynosi  od  0  do  10  i  obliczona  będzie  według 

podanych poniżej zasad: 

1)  10  pkt 

—  za  wykazanie  się  doświadczeniem  zawodowym  przy  wycenie  i  rozliczaniu  2 

(dwóch) projektów wspófinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

2)  5  pkt

—  za  wykazanie  się  doświadczeniem  zawodowym  przy  wycenie  i  rozliczaniu  1 

(jednego) projektu wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

UWAGA: 


Jeżeli  Wykonawca  nie  przedstawi  w  Formularzu  oferty  (zał.  nr  3  do  SIWZ)  informacji 

wymaganych w kryterium „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora 

ds. rozliczeń”, wówczas Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów; 

Zamawiający  wymaga  wskazania  tej  samej  osoby  zarówno  w  celu  uzyskania  punktów  w 

kryterium  „Doświadczenie  osoby  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń”,  jak  i 

wykazania spełniania warunku  udziału w  postępowaniu,  o którym  mowa w  sekcji  V  pkt  1.2. 

SIWZ. 

Zamawiający  nie  wyraża  zgody,  aby  doświadczenie  podane  w  kryterium  „Doświadczenie 

osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń”  zostało  powtórzone  w 

Wykazie  osób  (zał.  nr  5  do  SIWZ)  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w 

postępowaniu, o którym mowa w sekcji V pkt 1.2. siwz. 

Zamawiający nie uzupełnia oraz nie wyjaśnia treści dot. doświadczenia osoby wyznaczonej 

do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń  zawartych  w  Formularzu  oferty  (zał.  nr  3  do 

SIWZ. 

Zamawiaj

ący  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  w  sposób  następujący  określił  wzór  oświadczenia 

woli jakie wykonawcy mieli złożyć w ramach kryteriów oceny ofert: 

2. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta: 

INŻYNIER REZYDENT 

Na potwierdzenie posiadania  przez 

p.  ……………………………….  (imię  i  nazwisko) 

doświadczenia zgodnie z opisem kryterium zawartym w sekcji XV pkt 2 SIWZ, przedstawiam 

informacje  i  oświadczam,  że  osoba  posiada  doświadczenie  przy  realizacji  wskazanej/-ych 

inwestycji: 

INWESTYCJA 1: 

nazwa inwestycji: ……………………………. 

rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ………………………….. 

zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale  widowiskowe  TAK*/NIE* 

(*niewłaściwe skreślić)  

wartość inwestycji ……………………………. 

stanowisko (Inżynier  Kontraktu lub  Z-ca  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżynier  Rezydent  lub  Z-ca 

Inżyniera Rezydenta lub równorzędne): ………………………….. 

od  momentu  podpisania  umowy  do  uzyskania  dokumentów  formalno-prawnych 

umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego,  tj.  od  …………..  do  ………………  

(dd/mm/rrrr)  (dd/mm/rrrr)  

INWESTYCJA 2: 

nazwa inwestycji: ……………………………. 

rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ………………………….. 


zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale  widowiskowe  TAK*/NIE* 

(*niewłaściwe skreślić)  

wartość inwestycji ……………………………. 

stanowisko (Inżynier  Kontraktu lub  Z-ca  Inżyniera  Kontraktu  lub  Inżynier  Rezydent  lub  Z-ca 

Inżyniera Rezydenta lub równorzędne): ………………………….. 

od  momentu  podpisania  umowy  do  uzyskania  dokumentów  formalno-prawnych 

umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego,  tj.  od  …………..  do  ………………  

(dd/mm/rrrr)  (dd/mm/rrrr)  

3. Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń: 

INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ 

Na potwierdzenie posiadania  przez 

p.  ……………………  (imię  i  nazwisko)  doświadczenia 

zgodnie  z  opisem  kryterium  zawartym  w  sekcji  XV  pkt  3  SIWZ,  przedstawiam  informacje  i 

oświadczam, że osoba posiada doświadczenie przy realizacji wskazanej/-ych inwestycji: 

INWESTYCJA 1: 

nazwa inwestycji: …………………………..  

- nazwa pr

ojektu w ramach, którego realizowana była inwestycja: ……………………….. 

rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ……………………………    

wartość inwestycji ………………………………  

stanowisko (Inspektor ds. rozliczeń lub równorzędne): …………………………… 

INWESTYCJA 2: 

- nazw

a inwestycji: …………………………..  

nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja: ……………………….. 

rodzaj inwestycji (budowa/rozbudowa/przebudowa): ……………………………    

wartość inwestycji ………………………………  

stanowisko (Inspektor ds. rozliczeń lub równorzędne): …………………………… 

Jak  Izba  ustaliła,  w  postępowaniu  złożono  łącznie  8  ofert.  W  ramach  podstaw  faktyczny 

zarzutów  zawartych  we  wniesionych  odwołaniach  Izba  ustaliła,  że  wykonawca  Ekocentrum 

Spółka  z  o.o.  złożył  ofertę  opiewająca  na  kwotę  718.329,00  zł  brutto.  W  formularzu 

ofertowym  (załącznik  nr  3  do  SIWZ)  wykonawca  ten  wskazał  na  stanowisko  Inżyniera 

Rezydenta  osobę  p. W.K.,  gdzie  dla  inwestycji  oznaczonej  numerem  nr  1  wskazał  kwotę  o 

ponad  2,5  mln.  zł  mniejszą  niż  wymagane  w  ramach  warunku  udziału  w  postępowaniu 

(sekcja V SIWZ pkt 1.2.1.). 

Izba ustaliła ponadto, że wykonawca AMP Partners Spółka z o.o. złożył ofertę opiewającą na 

kwotę  541.200,00  zł  brutto.  W  formularzu  ofertowym  (załącznik  nr  3  do  SIWZ)  wykonawca 


ten  dla  stanowiska  Inżyniera  Rezydenta  wpisał  w  wolnym  miejscu  słowo  „Michał”,  zaś  w 

odniesieniu  do  osoby  Inspektora  ds.  rozliczeń  w  ramach  inwestycji  nr  2  wskazał  nazwę  w 

postaci  „Budowa  obwodnicy  Hrubieszowa  DK74”,  zaś  w  odniesieniu  do  nazwy  projektu,  w 

ramach  którego  realizowana  była  inwestycja  wpisał  „Budowa  obwodnicy  m.  Hrubieszowa 

DK74”.  

Zamawiający  pismem  datowanym  na  dzień  03.04.2019  r.  poinformował  wykonawców  o 

wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wynikach oceny ofert w oparciu o kryteria oceny. W 

powyższym piśmie Zamawiający wskazał, co następuje. 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

—  informuje,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę nr 

5 złożoną przez: 

Przedsiębiorstwo  Projektowania  i  Realizacji  Inwestycji  „Probadex-Kraków”  ul.  Mokra  5,  32-

005 Niepołomice 

Uzasadnienie wyboru: 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie  faktyczne:  Oferta  Wykonawcy  spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ.  i 

uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów w przyjętych w SIWZ kryteriach oceny ofert. 

Informacje dodatkowe: 

Liczba  otrzymanych  ofert

:  8,  z  czego  nie  wykluczono  żadnego  Wykonawcy  i  odrzucono  2 

oferty. Kryteria oceny ofert: 

l. „Cena" — waga 60% 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta"  --  waga 

3. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inspektora ds. rozliczeń” — waga 

Zamawiający  podaje  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i 

adresy,  jeżeli  są  miejscem  wykonywania  działalności  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  w 

postępowaniu  oraz  Wykonawcy,  którego  ofertę  wybrano,  a  także  punktację  przyznane 

ofertom w każdym z kryteriów oceny ofert i łączną punktację: 

Oferta nr 1 

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J i F Białych 5 44-200 Rybnik 

1 . 584 250,00 zł brutto 


2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje  3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczeń' : 2 inwestycje 

Łączna punktacja: 60,58 pkt, w tym: 

liczba punktów w kryterium „Cena”: 55,58 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera 

Rezydenta": 0 pkt 

INWESTYCJA 1 

Wykonawca  w  pozycji  „  zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe ” zaznaczył NIE. Zgodnie z zapisami SI WZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca, aby 

uzyskać punkty w ramach tego kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w 

bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe. Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-

prawnych umożliwiających użyłkowanie obiektu budowlanego” wpisał ,.tj.. od 2015 r. do 2016 

r. D '. Zamawiający wymagał podania pełnej daty w formacie dd/mm/rrr, a zatem Wykonawca 

nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

INWESTYCJA 2 

Wykonawca  w  pozycji  „  zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe " zaznaczył NIE. Zgodnie z zapisami SI WZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca, aby 

uzyskać punkty w ramach tego kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w 

bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących  budowę lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe. Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym  kryterium. 

Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania łonowy do uzyskania dokumentów formalno-

prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego” wpisał „tj. od 2013 do 2014 r, 

Zamawiający  wymagał  podania  pełnej  daty  w  formacie  dd/mm/rrr,  a  zatem Wykonawca  nie 

spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

3,  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń": 5 pkt 

INWESTYCJA 2 

Wykonawca w pozycji „nazwa projektu w ramach, którego realizowana była inwestycja wpisał 

„Program inwestycyjny GDDKiA o/Kraków ". Zamawiający wymagał podania nazwy projektu, 

a zatem Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 


Oferta nr 2 

Ekocentrum Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 35/1  

434 Wrocław 

l. „Cena": 718 320,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje  3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczeń": 2 inwestycje łączna punktacja: 70.21 pkt, w tym: 

l . liczba punktów w kryterium „Cena”: 45,21 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera 

Rezydenta”: 15 pkt 

INWESTYCJA 1 

Wykonawca  w  pozycji  „wartość  inwestycji”  wpisał  „2  146  507,24  PLN  netto  '  P.  Zgodnie  z 

zapisami  SI WZ  (Sekcja  XV  pkt  2)  w  związku  z  zapisami  Sekcji  V  pkt  1  .2  ppkt  1  .2.  1 .2, 

Zamawiający  wymagał,  aby  wartość  nie  była  niższa  niż  5  000  000,00  PLN  brutto,  a  zatem 

Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

3.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń”: 10 pkt 

Oferta nr 3 

Zespól  Rzeczoznawców  i  Ekspertów  „Budox”  A.  K.,  ul.  Strzelców  Bytomskich  18  41-902 

Bytom 

l. „Cena": 701 100,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje  3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczeń”: I inwestycja 

Łączna punktacja: 46,32 pkt: w tym: 

l . liczba punktów w kryterium „Cena”: 46,32 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera 

Rezydenta": 0 pkt 

INWESTYCJA 1 

Wykonawca  w  pozycji  „zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe ” nie zaznaczył ani TAK ani NIE. Zostawił tę pozycję bez wypełnienia. Zgodnie 

z  zapisami 

SIWZ  (Sekcja  XV  pkt  2)  Wykonawca,  aby  uzyskać  punkty  w  ramach  tego 

kryterium musiał wykazać się doświadczeniem zawodowym w bezpośrednim zarządzaniu lub 


nadzorowaniu  realizacji  inwestycji  obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub  rozbudowę 

obiektu  budowlanego 

posiadającego  salę.  widowiskową/sale  widowiskowe.  Wykonawca  nie 

spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

INWESTYCJA 2 

Wykonawca  w  pozycji  „zakres  inwestycji  obejmował/posiadał  salę  widowiskową/sale 

widowiskowe    zaznaczył  ani  TAK  ani  NIE.  Zostawił  tę  pozycję  bez  wypełnienia.  Zgodnie  z 

zapisami SIWZ (Sekcja XV pkt 2) Wykonawca. aby uzyskać punkty w ramach tego kryterium 

musiał  wykazać  siłę  doświadczeniem  zawodowym  w  bezpośrednim  zarządzaniu  lub 

nadzorowaniu  realizacji  inwestycji  obejmujących  budowę  lub  przebudowę  lub  rozbudowę 

obiektu  budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową/sale  widowiskowe.  Wykonawca  nie 

spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

3.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń”: 0 pkt 

INWESTYCJA 1 

Wykonawca  w  pozycji  „nazwa  projektu  w  ramach,  którego  realizowana  była  inwestycja” 

wpisał „jak wyżej '  Zamawiający wymagał podania nazwy projektu, a zatem Wykonawca nie 

spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

Oferta nr 4 

SAFEGE S.A.S. 

15-27 ruc du Port, Parc de I"lle 92022 Nanterre, Francja 

l . „Cena”: 1 111  920.00 zł brutto 

2. „Doświadczenie osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta": I inwestycja 

3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń":  2 

inwestycje 

Oferta  Wykonawcy  została  od  rzucona  z  następującym  uzasadnieniem:  Uzasadnienie 

prawne: 

Oferta Wykonawcy  została odrzucona  na  podstawie art.  89  ust.  I  pkt  78)  ustawy  Pzp,  gdyż 

W

ykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie 

terminu 

związania ofertą. Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający pismem z dnia 28.02.2019 r. zwrócił się do Wykonawców. na podstawie art. 85 

ust. 2 ustawy Pzp, z wnioskie

m o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 

0 60  dni  oraz  wezwał  do jednoczesnego przedłużenia okresu  ważności  wadium  albo,  jeżeli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Do  dnia  wyznaczonego 

w  piśmie  (do  upływu  pierwotnego  terminu  związania  ofertą),  tj.  do 

dnia 09.03.2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższy wniosek Zamawiającego. Tym 

samym  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  z  jednoczesnym 


przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie było to możliwe, nie wniósł nowego 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Oferta nr 5 

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „Probadex-Kraków” ul. Mokra 5 

005 Niepołomice 

l . „Cena”: 760 560,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  1  7 

inwestycji  3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczeń”: 2 inwestycje Łączna punktacja: 82,69 pkt, w tym: 

liczba punktów w kryterium „Cena”: 42,69 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera Rezydenta": 30 pkt 

3.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń": 10 pkt 

Oferta nr 6 

G.P. Inwestim Sp. z o.o. 

Siercza 386, 32-020 Wieliczka 

l . „Cena”: 859 000,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje  3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczeń”: 2 inwestycje Łączna punktacja: 77.80 pkt. w tym: 

liczba punktów w kryterium „Cena": 37,80 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera Rezydenta": 30 pkt 

3.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń”: 10 pkt 

Oferta nr 7 

Firma Inżynierska Arcus J. B. ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37 31-234 Kraków 

l . „Cena”: 295 200,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje 

3.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń”:  2 

inwestycje 


Oferta  Wykonawcy  została  odrzucona  z  następującym  uzasadnieniem:  Uzasadnienie 

prawne: 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. I pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 

oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt la) ustawy Pzp, gdyż l) oferta zawiera rażąco niską cenę 

w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz 2) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa 

w  art. 

85  ust.  2  ustawy  Pzp,  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą.  Uzasadnienie 

faktyczne: 

l)  Zamawiający  na  podstawie  art.  90  ust.  I  ustawy  Pzp  wezwał Wykonawcę  pismem  z  dnia 

18.02.20 19r. do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów dotyczących wyliczenia ceny 

oferty. Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie przedłożył dnia 19.02.2019r. wyjaśnienia, z 

których wynika, że Wykonawca błędnie/nienależycie skalkulował cenę oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, z uwagi na to, że oferta 

z

awiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2). Zamawiający pismem z dnia 28.02.2019 r. zwrócił się do Wykonawców, na podstawie art. 

85  ust.  2  ustawy  Pzp  z  wnioskiem  o  wyrażenie  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania 

ofertą 0 60 dni oraz wezwał do jednoczesnego przedłużenia okresu ważności wadium albo, 

jeżeli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  wadium  na  przedłużony  okres  związania 

ofertą. 

Do  dnia  wyznaczonego  w  piśmie  (do  upływu  pierwotnego  terminu  związania  ofertą),  tj.  do 

dnia 09

.03.2019 r. Wykonawca nie odpowiedział na powyższy wniosek Zamawiającego. Tym 

samym  nie  wyraził  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  z  jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie było to możliwe, nie wniósł nowego 

wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. 

Oferta nr 8 

AMP Partners Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 6 

27-200 Starachowice 

l . „Cena": 541 200,00 zł brutto 

2.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  Rezydenta”:  2 

inwestycje  3.  Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inspektora  ds. 

rozliczen5' • inwestycje  Łączna punktacja: 65,00 pkt, w tym: 

liczba punktów w kryterium „Cena”: 60,00 pkt 

2.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inżyniera 

Rez

ydenta”: 0 pkt 

INŻYNIER REZYDENT 

Wykonawca  nie  podał  nazwiska  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera 

Rezydenta. 


INWESTYCJA 1 

Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-

prawnych  umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego”  wpisał  „tj.  od  06.2011  r.  do 

12,2012  r.  Zamawiający  wymagał  podania  pełnej  daty  w  formacie  dd/mm/rrr,  a  zatem 

Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

INWESTYCJA 2 

Wykonawca w pozycji „od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-

prawnych  umożliwiających  użytkowanie  obiektu  budowlanego”  wpisał  „tj.  od  07.2009  r.  do 

05.2010  r.  ".  Zamawiający  wymagał  podania  pełnej  daty  w  formacie  dd/mm/rrr,  a  zatem 

Wykonawca nie spełnił tego wymagania określonego w niniejszym kryterium. 

3.  liczba  punktów  w  kryterium  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji 

Inspektora ds. rozliczeń”: 5 pkt 

INWESTYCJA 2 

Wykonawca  w  pozycji  „nazwa  projektu  w  ramach,  którego  realizowana  była  inwestycja” 

wpisał „ Budowa obwodnicy m. Hrubieszowa DK74 ' Zamawiający wymagał podania nazwy 

projektu,  a  zatem  Wykonawca  nie  spełnił  tego  wymagania  określonego  w  niniejszym 

kryterium. 

Na  powyższą  czynność  złożono  środki  ochrony  prawnej  wniesione  przez  wykonawcę 

Ekocentru

m  Spółka  z  o.o.  (sygn.  akt  KIO  631/19)  oraz  przez  wykonawcę  AMP  Partners 

Spółka z o.o. (sygn. akt KIO 634/19). 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje. 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniach,  doszła  do 

przekonania, iż sformułowane przez Odwołującego zarzuty w zakresie odwołania o sygn. akt 

KIO  631/19 

znajdują  w  całości  oparcie  w  ustalonym  stanie  faktycznym  i  prawnym,  zaś  w 

zakresie odwołania o sygn. akt KIO 634/19 znajdują częściowe oparcie w ustalonym stanie 

faktycznym  i  prawnym,  a 

tym  samym  oba  rozpoznawane  odwołania  zasługują  na 

uwzględnienie. 

KIO 631/19 

Zarzut  dotyczący  osoby  Inżyniera  rezydenta  w  ofercie  Odwołującego  Ekocentrum 

Spółka  z  o.o.  (sygn.  akt  KIO  631/19)  w  zakresie  odnoszącym  się  do  sposobu 

rozumienia  kryterium  pozacenowego  i  tym  samym  sposobu  (zasad)  przyzwania 

punktów w ramach tego kryterium.   


Izba  wskazuje,  że  celem  rozpoznania  zarzutów  zawartych  w  odwołaniu  KIO  631/19 

konieczne  jest 

dokonanie  wykładni  postanowień  dokumentacji  postępowania  (ogłoszenia  o 

zamówieniu,  treści  SIWZ  oraz  załączników  do  niej)  celem  ustalenia  sposobu  oceny  i 

przyznawania  przez  Zamawiającego  punktów  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny 

ofert. 

Izba  dokonując  wykładni  postanowień  ogłoszenia  o  zamówieniu,  jak  również  treści  SIWZ 

doszła  do  przekonania,  że  prezentowane  przez  Zamawiającego  stanowisko  dotyczące 

powiązania wymagań  sformułowanych na  potrzeby  wykazania spełnienia  warunków  udziału 

w  postępowaniu  oraz  kryteriów  oceny  ofert  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  literalnym 

brzmieniu  postanowień  dokumentacji  postępowania,  jak  również  nie  daje  się  wywieść  z 

funkcjonalnej i celowościowej wykładni zawartych tam postanowień. Tym samym, w zakresie 

sposobu  rozumienia  i  zn

aczenia  postanowień  odnoszących  się  do  kryteriów  pozacenowych 

Izba podzieliła w tym zakresie stanowisko Odwołującego. 

Zasadne  jest  twierdzenie  Zamawiającego,  że  aby  dokonać  ustalenia  znaczenia  treści 

warunku  oraz  kryteriów  oceny  ofert  konieczne  jest  całościowe  przeanalizowania 

dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ  oraz 

załączników  do  niej.  Jednakże  analiza  ta  nie  może  prowadzić  do  wykładni  pozostającej  w 

oderwaniu  od  celu,  jakiemu  służy  formułowanie  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

kryteriów  oceny  ofert.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  ustalają  minimalne  wymagania 

wobec wykonawców, dzięki którym (o ile są sformułowane zgodnie z zasadami ustawy Pzp) 

możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy zdolnemu do jego realizacji. W 

tym  zakresie  Zamawiający  w  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  treści  SIWZ  postawił,  w 

zakresie  objętym  zarzutami,  minimalne  wymagania  wobec  osoby  dedykowanej  na 

stanowisko Inżyniera rezydenta oraz Inspektora ds. rozliczeń. Jednakże wskazać należy, że 

kryteria  oceny  ofert  stanowią  całkowicie  odrębny  od  warunków  element  oceny,  i  o  ile  nie 

zawarto w nich wprost odesłania do treści warunku, brak jest podstawy do doszukiwania się 

korelacji  pomiędzy  tymi  elementami.  Warunki  odnoszą  się  do  podmiotowych  właściwości 

wykonawcy,  zaś  kryteria  pozacenowe  do  cech  zadeklarowanych  w  treści  oferty 

pozwalających  przyznać  wykonawcy  dodatkowe  punkty.  Kryteria  bowiem  służą  w  tym 

wypadku wyłonieniu wykonawcy, wśród wykonawców spełniających warunki, który dysponuje 

personelem  posiadającym  dodatkowe (a  więc  oceniane  obok  warunku)  doświadczenie  przy 

realizacji  odpowiednio  inwestycji  obejmujących  sale  widowiskowe  (dla  Inżyniera  rezydenta) 

lub  doświadczenie  przy  rozliczaniu  inwestycji  współfinansowanych  ze  środków  UE  (dla 

Inspektora  ds. rozliczeń).  

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba  negatywnie  oceniła  sposób  oceny  ofert  dokonany  przez 

Zamawiającego. Wynika  to  z faktu,  iż  zdaniem Izby,  Zamawiający  w  sposób  nieuprawniony 


powiązał  proces  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  (w  przypadku  tych 

dwóch  osób)  z  pozacenowymi  kryteriami  oceny  ofert.  Po  pierwsze  Zamawiający  ustalił,  że 

kryterium  pn.  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  rezydenta 

(P2)”  oraz  „Doświadczenie osoby  wyznaczonej  do  pełnienia funkcji  Inspektora  ds.  rozliczeń 

(P3)” będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w Formularzu oferty (zał. Nr 3 

do SIWZ). Po drugie Zamawiający wskazał, że w ramach obu funkcji wykonawca  wyznaczy 

osobę  (podkreślenie  Izby)  posiadającą  doświadczenie  zawodowe  określone  w  sekcji  V  pkt 

1.2.1. oraz 1.2.6. - 

co pozwala na przyjęcie, że wprowadził zasadę tożsamości podmiotowej 

osób  wskazanych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  i  na  potrzeby  kryterium.  W  ocenie 

Izby, wbrew twierdzeniom Zamawiającego, powyższe sformułowanie nie przesądza o tym, że 

zadania  wskazane  w  ramach  kryterium  mają  (oprócz  wymagań  wskazanych  na  potrzeby 

kryterium)  spełniać  wymagania  określone  na  potrzeby  warunków  udziału  w  postępowaniu. 

Literalna  wykładnia  tego  postanowienia  wskazuje  jedynie  na  tożsamość  podmiotową  osób 

wskazywanych  na  potrzeby  warunku  oraz  kryterium  i  jest  analogiczna,  co  do  swojego 

znaczenia, jak druga z uwag zawartych na str. 14 SIWZ w odniesieniu do Inżyniera rezydenta 

i  Inspektora  ds.  rozliczeń.  Oba  te  postanowienia  odnoszą  się  zatem  do  tożsamości 

podmiotowej  osób  wskazywanych  na  potrzeby  warunku  oraz  kryterium  i  nie  sposób 

wyprowadzać z ich treści tożsamości przedmiotowej dla wskazywanych zadań. Jak słusznie 

wskazał na rozprawie Odwołujący Ekocentrum Spółka z o.o. istnieją, co do zasady 3 sposoby 

konstruowania kryteriów. Pierwszym jest przeniesienie warunku w sposób literalny do treści 

kryterium,  drugim  jest  żądanie  o  mniejszych  wymaganiach,  jednakże  w  znacznie  dłuższym 

okresie  czasu,  aby  promować  osoby  z  długim  stażem,  i  tak  jak  w  tym  przypadku  kolejnym 

sposobem  jest  wskazania  w  ramach  kryterium  innego  zakresu,  niż  ujęty  w  warunku,  z 

którego  to  sposobu  skorzystał  Zamawiający.    Wynika  to  z  faktu,  iż  Zamawiający  w  obu 

przypadkach  konstruując  kryterium  oceny  ofert  nie  powtórzył  ani  nie  odniósł  się  do  treści 

warunku,  lecz  sformułował  całkowicie  odmienny  i  niezależny  wymóg,  tj.  aby  wykonawca 

celem  uzyskania  dodatkowych  punktów  wykazał  się  doświadczeniem  zawodowym  w 

bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji obejmujących budowę lub 

przebudowę  lub  rozbudowę  obiektu  budowlanego  posiadającego  salę  widowiskową  (dla 

Inżyniera  Rezydenta),  zaś  w  przypadku  drugiego  specjalisty  aby  wykazał  się 

doświadczeniem  zawodowym  w  wycenie  i  rozliczaniu  projektów  współfinansowanych  ze 

środków UE (dla Inspektora ds. rozliczeń). W tym wypadku brak jest jednak wyraźnego (nie 

budzącego  wątpliwości  interpretacyjnych)  określenia,  że  zadanie  na  potrzeby  kryteriów 

powinno posiadać parametry tożsame z zadaniami wskazanymi na potrzeby warunków z tym 

zastrzeżeniem,  że  dodatkowo  (nadmiarowo)  powinno  charakteryzować  się  właściwościami 

wskazanymi w ramach kryteriów. Jeżeli taki był cel i zamiar Zamawiającego, w ocenie Izby, 

nie wynika on  z  treści  dokumentacji  postępowania.  Jak  bowiem  wynika z  procesu wykładni 


aby tego rodzaju powiązanie wywieść z treści postanowień SIWZ należy uzupełnić istniejące 

postanowienia o nową treść nie znajdującą potwierdzenia w ich literalnym brzmieniu. Tylko w 

ten  sposób  można  uzyskać  wynik  wykładni,  które  został  zaprezentowany  przez 

Zamawiającego. Bez niego, tj. bez „uzupełnienia” treści kryterium ponad osnowę dokumentu, 

jakim  jest  SIWZ,  nie  sposób  dojść  do  wniosków,  które  legły  u  podstaw  decyzji 

Zamawiającego  (wyrażony  w  piśmie  z  dnia  03.04.2019  r.  sposób  oceny  ofert).  Jednak  taki 

sposób wykładni stanowi nadinterpretację postanowień SIWZ i nie może być wykorzystywany 

do  odkodowania  wymagań,  które  w  sposób  literalny  nie  wynikają  z  jej  treści.  Nie  sposób 

bowiem  wywieść  z  treści  SIWZ  wymogu  wskazującego  jednoznacznie  na  powiązanie 

wymagań  określających  kryteria  oceny  ofert  z  treścią  warunków,  tj.  brak  jest  rzeczowego 

powiązania  i  dookreślenia,  że  wymogi  te  powinny  być  nadmiarowe  w  odniesieniu  do  treści 

warunku 

– a nie pozostawać w stosunku do niego w pełnej autonomii. Powiązanie występuje 

jedynie  wobec  osób  wskazanych  na  stanowiska  Inżyniera  Rezydenta  oraz  Inspektora  ds. 

rozliczeń (powiązanie podmiotowe).    

O powyższym nie przesądza również treść formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ). 

Z  reguły  informacje  odnoszące  się  do  zadań  wskazywanych  na  potrzeby  kryteriów  oceny 

ofert  mają  umożliwić  podmiotowi  zamawiającemu  ich  identyfikację  celem  ewentualnej 

weryfikacji  prawdziwości  złożonych  oświadczeń  –  zatem  nierzadko  wykraczają  one  poza 

informacje  niezbędne  do  oceny  w  ramach  samego  kryterium.  Z  tego  też  powodu  nie  mogą 

one  stanowić  podstawy  do  odmiennej,  niż  ich  literalna  treść,  interpretacji  postanowień 

ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ.    

Po  trzecie  Zamawiający,  gdyby  chciał  powiązać  treść  kryterium  ze  sformułowanym  w 

postępowaniu warunkiem musiałby w ramach zasad przyznawania punktów (a więc w opisie 

ich  przyznawania)  zamieścić  powtórzenie  treści  warunku  uzupełnione  dodatkowymi 

wymaganiami z kryterium lub wprost wskazać przez odniesienie do sekcji V SIWZ, że ocena 

w ramach kryterium i możliwość przyznania dodatkowych punktów nastąpi jedynie wówczas, 

gdy  na  potrzeby  kryterium  zostanie  przedstawiona  dodatkowa  inwestycja,  zadanie  lub 

projekt,  które  będą  spełniały  minimalne  wymagania  wynikające  z  treści  warunku  wraz  z 

dodatkowo  określonymi  wymogami  w  ramach  kryterium.  Tylko  takie  formułowane 

postanowień  SIWZ  może  być  uznane  za  poprawne  i  jednoznaczne.  Jak  wynika  z 

wieloletniego  dorobku  orzeczniczego  wszelkiego  rodzaju  nieścisłości  winny  być 

interpre

towane  w  taki  sam  sposób  na  korzyść  wszystkich  wykonawców  ubiegających  się  o 

zamówienie.  Z  jednolitego  w  tym  zakresie  orzecznictwa  wynika  również  zasada,  że  treść 

SIWZ  nie  może  być  „uzupełniana”  w  wyniku  nadinterpretacji  postanowień  SIWZ  nie 

znajdującej swojego literalnego wydźwięku w dokumentacji postępowania, którą ze względu 


na zasadę pisemności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy traktować 

ściśle jako jedyne źródło praw i obowiązków uczestników tego postępowania.       

Tym  samym  I

zba  za  zasadny  uznała  zarzut  związany  ze  sposobem  przyznawania 

wykonawcom  punktów  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  uznając,  że 

Zamawiający  dokonał  wadliwej  czynności  oceny  i  badania  ofert  oraz  w  rezultacie  wadliwej 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Badanie  to  powinno  zostać  powtórzone  przez 

Zamawiającego  celem  określenia  właściwego,  tj.  zgodnego  z  literalnym  brzmieniem  SIWZ, 

rankingu ofert. 

Powyższe  odnosi  się  do  zarzutów  osoby  Inżyniera  rezydenta  w  ofercie  Odwołującego 

Ekocentrum Spółka z o.o. Tym samym w zakresie ww. podstaw faktycznych Izba uwzględniła 

zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp (odwołanie KIO 631/19). 

KIO 634/19 

– zarzut dotyczący braku dookreślenia pełnej nazwy inwestycji oraz nazwy 

projektu 

dla Inspektora ds. rozliczeń 

W  zakresie  tego  zarzutu  Izba  podzieliła  stanowisko  Odwołującego,  z  którego  wynika,  że 

celem wskazania w formularzu ofertowym danych dotyczących inwestycji oraz projektu była 

ich  identyfikacja  umożliwiająca  ewentualną  weryfikację  podanych  przez  wykonawców 

informacji

.  Powyższe  oznacza,  że  jeżeli  w  ofercie  wykonawca  w  sposób  jednoznaczny,  tj. 

umożliwiający  identyfikację  zadania  i  projektu,  podał  dane  dla  poszczególnych  inwestycji, 

istnieje  możliwość  wyjaśnienia  tej  kwestii  –  o  ile  nie  będzie  ona  prowadziła  do 

niedopuszczalnych negocjacji z wykonawcą lub jeżeli na etapie po składaniu ofert doszłoby 

do  dookreślenia  oświadczenia  wykonawcy.  Mając  na  uwadze  złożone  przez  Odwołującego 

dowody w zakresie inwestycji nr 2, wskazanej dla Ins

pektora ds. rozliczeń, istnieje możliwość 

identyfikacji  tej  inwestycji,  gdyż  pozwala  na  to  podana  nazwa  „Budowa  obwodnicy 

Hrubieszowa  DK74”.  Jest  to  inwestycja  o  cechach  pozwalających  na  jej  jednoznaczną 

identyfikację,  realizowana  na  rzecz  jedynego  w  kraju  zarządcy  dróg  tej  klasy  (Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad), objęta współfinansowanie ze środków EFRR – a zatem 

dane  te  są  wystarczające  do  realizacji  celu,  jakiemu  miały  służyć  podane  informacje. 

Dodatkowo  informacje  odnoszące  się  do  tej  inwestycji  są  informacjami  powszechnie 

dostępnymi  (znajdującymi  się  w  domenie  publicznej  na  stronach  GDDKiA  oraz  PARP)  –  a 

zatem  jako  fakty  powszechnie  znane  nie  wymagają  one  dowodu  –  zarówno  w  ramach 

postępowania  odwoławczego,  jak  również  na  mocy  odesłania  z  art.  14  Pzp.  Są  to  bowiem 

fakty  powszechnie  znane  i  możliwe  do  ustalenia  w  oparciu  o  dostępne  publiczne  portale 

informacyjne.  Również  przedstawione  przez  Odwołującego  dowody  w  postaci  wydruków 


stron  internetowych  pozwalają  na  przyjęcie,  że  brak  jest  podstaw  do  kwestionowania 

sposobu  określenia  inwestycji  i  zadania  w  ofercie  Odwołującego  dla  osoby  Inżyniera  ds. 

rozliczeń.  Stąd  też  w  tym  zakresie  Izba  uznała,  że  potwierdził  się  zarzut  odnoszący  się  do 

sposobu  przyznawania  punktów  w  ofercie  Odwołującego  związany  z  osobą  Inspektora  ds. 

rozliczeń. 

KIO 634/19 

– zarzut dotyczący osoby Inżyniera rezydenta  

Zupełnie  odmiennie  przedstawia  się  sytuacja  w  zakresie  zarzutów  z  odwołania  o  sygn.  akt 

KIO  634/19  związanych  z  osobą  Inżyniera  rezydenta.  W  toku  rozprawy  doszło  do 

przeprowadzenia  dowodu  z  okazania  oryginału  oferty  Odwołującego  w  postaci  formularza 

ofertowego,  z  którego  to  dokumentu  wynika  jednoznacznie,  i  wbrew  stanowisku 

Odwołującego,  że  w  ofercie  nie  doszło  do  złożenia  oświadczenia  woli  w  zakresie  osoby 

ded

ykowanej na stanowisko Inżyniera rezydenta. 

W  wolnej  rubryce  Odwołujący  wpisał  jedynie  imię  –  co  nie  pozwala  na  jednoznaczną 

identyfikacje osoby dedykowanej na to stanowisko. Tym samym oświadczenie to obarczone 

jest  niemożliwym  do  konwalidacji  błędem, który  nie pozwalał  na  przyznanie w  ramach tego 

kryterium  dodatkowych  punktów  Odwołującemu.  Bez  znaczenia  również  pozostaje 

wskazanie osoby z imienia i nazwiska w ramach wyjaśnień związanych z rażąco niską ceną. 

Takie  „uzupełnienie”  oświadczenia  woli  wykonawcy  nie  znajduje  oparcia  w  obowiązujących 

przepisach ustawy Pzp.  

Brak wska

zania nazwiska powoduje zatem, że w ofercie Odwołującego AMP Partners Spółka 

z  o.o.  nie  doszło  do  złożenia  oświadczenia  woli  w  tym  zakresie,  co  rodziło  po  stronie 

Zamawiającego  prawo  do  nie  przyznania  tej  ofercie  dodatkowych  punktów  w  ramach 

pierwszego  podkryterium  zatytułowanego  „Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia 

funkcji Inżyniera rezydenta”. 

Stąd  też  wszelkie  wskazane  w  odwołaniu  jako  alternatywne  i  powiązane  z  tym  zarzutem 

zarzuty  nie  zasługiwały  na  uwzględnienie.  Zamawiający  bowiem  w  prawidłowy  sposób 

odmówił  przyznania  Odwołującemu  dodatkowych  punktów  w  ramach  tego  kryterium.  Jak 

wynika bowiem z postanowienia zawartego w uwagach na str. 14 SIWZ „Jeżeli  wykonawca 

nie przed

stawi w Formularzu oferty (zał. Nr 3 do SIWZ) informacji wymaganych w kryterium 

„Doświadczenie  osoby  wyznaczonej  do  pełnienia  funkcji  Inżyniera  rezydenta”,  wówczas 

Zamawiający przyzna mu w tym kryterium 0 (zero) punktów”.    

Mając  na  uwadze  okoliczność,  że  podmiotem  prowadzącym  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego jest Zamawiający w wyniku nakazanej w sentencji czynności jest On 


zobligowany  do  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  sporządzenia 

nowego rankingu ofert uwzględniającego dwa uwzględnione zarzuty, tj. zarzut z odwołania o 

sygn.  akt  KIO  631/19  odnoszący  się  do  punktowanego  doświadczenia  Inżyniera  rezydenta 

oraz  zarzut  z  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  634/19  odnoszący  się  do  sposobu  punktowania 

doświadczenia Inspektora ds. rozliczeń. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, orzeczono jak w 

sentencji.   

Zgodnie  bowiem 

z  treścią  art.  192  ust.  2  ustawy  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na  wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenia  zarzutów  wskazanych  w 

odwołaniach powoduje, iż w przedmiotowym stanie faktycznym została wypełniona hipoteza 

normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.  

O ko

sztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobieran

ia  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 47),  w tym w szczególności  §  5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

…………………….wiper-pixel