KIO 629/19 POSTANOWIENIE dnia 24 kwietnia 2019 roku

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 629/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Justyna Tomkowska 

po  rozpoznaniu  na 

posiedzeniu  bez  udziału  stron  w  dniu  24  kwietnia  2019  roku  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

8  kwietnia  2019  roku  przez 

Odwołującego  -  T-Mobile  Polska  S.A.  z  siedzibą  

w  Warszawie, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Urząd  Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13 500zł 

00  gr  (słownie:  trzynastu  tysięcy  pięciuset  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  90% 

kwoty  uiszczonego  wpisu  na  rzecz  wykonawcy  T-Mobile  Polska 

S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:       

……………………………. 


sygn. akt KIO 629/19 

UZASADNIENIE 

Dnia 8 kwietnia 2019 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na 

podstawie  art.  180  ust.  1  usta

wy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.2018,  poz.  1986)  

(dalej  jako 

„ustawa  Pzp”)  odwołanie  złożył  wykonawca  T-Mobile  Polska  S.A.  z  siedzibą  

w Warszawie 

(dalej jako „Odwołujący”).  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu 

nieogra

niczonego,  którego  przedmiotem  jest  „Usługa  dostarczenia  i  utrzymania  pomiędzy 

lokalizacjami Zamawiającego,  sieci  IP  VPN w  oparciu o  sieć  MPLS  oraz  usługi  dostępu  do 

Internetu w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Plac Powstańców Warszawy 1, 

Warsza

wa)”,  prowadzi  Zamawiający:  Urząd  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  

z  siedzibą  w  Warszawie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  25 

stycznia  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  018-

O

dwołanie  wniesiono  wobec  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności 

Zamawiającego,  polegającej  na  niezgodnym  z  przepisami  ustawy  odtajnieniu  informacji 

zawartych  w  wyjaśnieniach  złożonych  przez  Odwołującego  wraz  z  ofertą  na  podstawie 

art. 24 ust. 8 Pzp. 

W  toku  postępowania  w  ocenie  Odwołującego  naruszono  art.  8  ust.  1-3  Pzp  

w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz.U. z 2018, poz. 419 ze zm.; dalej: „uznk”) poprzez odtajnienie 

informacj

i  zawartych  w  wyjaśnieniach  złożonych  przez  Odwołującego  wraz  z  ofertą  na 

podstawie art. 

24 ust. 8 Pzp, pomimo, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Odwołującego w rozumieniu uznk oraz zostały skutecznie zastrzeżone przez Odwołującego, 

co  s

kutkuje  prowadzeniem  postępowania  w  sposób  naruszający  zasadę  nieuczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wnosił  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienia czynności z dnia 29 marca 2019 r., polegającej na odtajnieniu zastrzeżonych 

przez  Odwołującego  jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji  zawartych w  wyjaśnieniach 

Odwołującego złożonych wraz z ofertą na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp. 


Informacja  o  zamiarze  odtajnienia  zastrzeżonych  przez  Odwołującego  informacji 

zawartych w wyjaśnieniach złożonych wraz z oferta na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp została 

przekazana Odwołującemu e-mailem w dniu 29 marca 2019 r. Stosownie do art. 185 ust. 8 

Pz

p  odwołanie  wniesiono  z  zachowaniem  ustawowego  terminu.  Odwołujący  uiścił  wpis  od 

odwołania w wymaganej wysokości, a Zamawiający otrzymał kopię odwołania. 

Odwołujący  zaznaczył,  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  gdyż  jest  wykonawcą, 

który złożył ofertę, która plasuje się na pierwszej pozycji w rankingu ofert w przedmiotowym 

postępowaniu,  która  powinna  być  uznana  za  najkorzystniejszą.  Odwołujący  ma  interes  

w  uzyskaniu  zamówienia  w  rozumieniu  art.  179  ust.  1  Pzp.  Bezprawna  czynność 

Zamawiającego 

polegająca 

na 

ujawnieniu 

informacji 

stanowiących 

tajemnicę 

przedsiębiorstwa Odwołującego (które zostały skutecznie zastrzeżone), może mieć wpływ na 

pozycję Odwołującego na rynku i skutkować poniesieniem przez niego szkody. 

Izba ustaliła i zważyła, co następuje: 

Do 

postępowania odwoławczego nie zgłoszono żadnego przystąpienia.  

Zamawiający  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  przedstawił 

argumentację przemawiającą jego zdaniem za oddaleniem odwołania w całości.  

O

dwołujący  w  dniu  23  kwietnia  2019  roku,  przed  terminem  posiedzenia  i  rozprawy 

wyznaczonym  na  24  kwietnia  2019  roku, 

złożył  oświadczenie  o  wycofaniu  odwołania  

w całości. Oświadczenie o cofnięciu odwołania zostało złożone przez osobę umocowaną do 

działania w imieniu wykonawcy.  

Skład orzekający Izby, działając na podstawie art. 187 ust. 8 zdanie pierwsze i drugie 

oraz  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  postanowił  umorzyć  postępowanie 

odwoławcze  w  niniejszej  sprawie,  ponieważ  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania  uznać 

należy  za  oświadczenie  najdalej  idące  złożone  przez  Stronę,  która  zainicjowała 

postępowanie odwoławcze. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia  

i  rozprawy,  zatem 

za  rzecz  Odwołującego  należało  zwrócić  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego 

na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, to jest kwotę 13 500,00 złotych, stosownie do  

§  5  ust.  1  pkt  3a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  roku  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  


w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018r., poz. 972). Izba nie 

uwzględniła  wniosku  Zamawiającego  o  zasądzenie  na  jego  rzecz  kosztów  zastępstwa 

procesowego z uwagi na brzmienie 

§ 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o kosztach oraz § 5 ust. 

4  rozporządzenia  o  kosztach,  z  których  wynika,  że  strony  ponoszą  koszty  postępowania 

odwoławczego  stosownie  do  jego  wyniku,  w  przedmiotowym  postępowaniu  odwoławczym 

nie doszło do merytorycznego rozpoznania przedmiotu sporu przed Izbą, nie wystąpiły zatem 

inne koszty mogące powstać w wyniku wniesienia odwołania.  

Przewodniczący:       

……………………………. 


wiper-pixel