KIO 627/19 POSTANOWIENIE dnia 23 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 627/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 

Protokolant:    

Marta Słoma 

 
 
po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  23  kwietnia  2019  r. 

w  

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Home Of Houses Sp. z o.o. w  Poznaniu w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie 

przy  udziale  wykonawcy  R.G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Architekt 

R.G. 

w  Olsztynie  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  bankowego  na  rzecz   wykonawcy  

Home Of Houses Sp. z o.o. w  Poznaniu kwoty 7 500 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy 

pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  równowartość  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania.  


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący: 

………………………… 


Uzasadnienie 

do postanowienia z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 627/19 

Zamawiający Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej z siedzibą przy pl. Marii Curie – 

Skłodowskiej  w  Lublinie,  prowadzi  postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej wszystkich branż w  zakresie 

budowy budynku Instytutu Pedagogiki wraz z parkingiem i drogą dojazdową przy ul. Głębokiej 

w Lublinie”, o ogłoszeniu o zamówieniu publicznym opublikowanym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych  w  dniu  8  stycznia  2019  r.  pod  numerem  501610-N-2019,  o  numerze  nadanym 

przez zamawiającego PN/02-2019/DOP-p, zwane dalej jako „postępowanie”.  

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

o  wartości  poniżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie 

art. 11 ust. 8 usta

wy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 ze zm.) dalej zwanej jako „p.z.p.” 

W  dniu  3  kwietni

a  2019  r.  zamawiający  przekazał  wykonawcom  uczestniczącym 

w  

postępowaniu  informację  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej.  Od  tej  czynności 

zamawiającego, w dniu 8 kwietnia 2019 r., środek zaskarżenia wniósł wykonawca Home Of 

Houses  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  przy  ul.  Dąbrowskiego  7  w  Poznaniu,  dalej  zwany  jako 

„odwołujący”. 

W odwo

łaniu postawiono zarzuty naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 p.z.p. 

i  wniesiono  o 

nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, ponowne zbadanie projektu koncepcyjnego 

złożonego przez odwołującego 

i  przyznanie  jego  ofercie  prawidłowej  liczby  punktów  –  obliczonej  w  sposób  wskazany 

w  

odwołaniu.  Ponadto  odwołujący  wniósł  o powtórzenie badania i oceny oferty  wykonawcy 

Architekt  R.G. 

i  przyznanie  mu  w  ramach  kryterium  „funkcjonalność  zaproponowanych 

rozwiązań”  podkryterium  „zgodność  ze  wskazaniami  OPZ”  0  punktów,  bądź  oferta  tego 

wykonawcy 

– w ocenie odwołującego – winna zostać odrzucona, jako niespełniająca warunku 

postawionego przez zamawiającego, dotyczącego wielkości powierzchni użytkowej, opisanej 

w OPZ. 

W  uzasadnieniu  odwołania  odwołujący  przedstawił  okoliczności  faktyczne  i  prawne 

uzasadniające, jego zdaniem, wniesienie środka ochrony prawnej. 

Izba  wskazuje  również,  iż  wobec  spełnienia  przesłanek  art.  185  ust.  2  i  3  p.z.p., 

dopuszczono  d

o  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym  wykonawcę  R.G.,  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  Architekt  R.G.,  ze  stałym  miejscem  wykonywania 

działalności  gospodarczej  przy  ul.  Spacerowej  12  w  Olsztynie,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, dalej zwanego jako 

„przystępujący”. 


Na  wyznaczonym  posiedzeniu  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  które  odbyło  się  23  kwietnia  2019  r.,  stawił  się  jedynie  zamawiający, 

odwołujący  oraz  uczestnik  postępowania  odwoławczego  nie  stawili  się.  Izba  stwierdziła,  że 

zarówno  odwołujący,  jak  i  przystępujący,  zostali  prawidłowo  powiadomieni  o  terminie 

posiedzenia (zawiadomienia z 12 kwietnia 2019 r. w aktach sprawy). 

Ponadto  dnia  23  kwietnia  2019  r.  zamawiający  przekazał  Izbie  oświadczenie 

uwzględnieniu odwołania w całości. Przedmiotowe stanowisko procesowe zostało złożone 

przez osobę właściwie umocowaną do reprezentacji zamawiającego, zgodnie z dokumentami 

dołączonymi do odpowiedzi na odwołanie. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie z 

art. 186 ust. 3 p.z.p. „Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu.” 

Zatem,  na  kanwie  omawianej  normy,  p

rzesłankami  obligującymi  Izbę  do  wydania 

postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego, które muszą zaistnieć łącznie są: 

skuteczne  oświadczenie  woli  zamawiającego  o  uwzględnieniu  zarzutów  zawartych 

w  

odwołaniu,  a  także  2)  brak  oświadczenia  przystępującego  co  do  wniesienia  sprzeciwu, 

względem autorewizji zamawiającego.  

Dalej  skład  orzekający  wskazuje,  że  sprzeciw  –  zgodnie  z  art.  186  ust.  5  p.z.p.  –  

przystępujący  wnosi  w  formie  pisemnej  lub  ustnie  do  protokołu.  Warto  zaznaczyć,  iż 

u

stawodawca nie dokonał szczegółowej regulacji terminu w jakim przystępujący może złożyć 

oświadczenie o sprzeciwie. Nie budzi to jednak wątpliwości interpretacyjnych, gdyż termin ten 

skorelowany jest ze skutkami pr

ocesowymi określonymi w ustawie –  w zależności od etapu, 

na którym znajduje się postępowanie odwoławcze, w chwili uwzględnienia  odwołania przez 

zamawiającego.  

Przenosząc powyższe rozważania na grunt postępowania zainicjowanego odwołaniem 

skład  orzekający  stwierdził,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  23  kwietnia  2019  r.  w  sposób 

skuteczny 

wyraził wolę uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu, natomiast na 

wyznaczonym posiedzeniu przystępujący nie stawił się. 

W ocenie Izby, w tym stanie rzeczy, 

moment zamknięcia posiedzenia stanowił termin 

stanowczy  na  złożenie  oświadczenia  o  sprzeciwie,  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez 

zamawiającego.  Zaznaczyć  należy  również,  iż  posiedzenie  jest  etapem  na  którym  zapada 

decyzja Izby o 

skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawie, zaś do tego konieczne 


jest  istnienie  w  

sprawie  sporu,  który  Izba  może  rozstrzygnąć.  Wniesienie  sprzeciwu  przez 

przystępującego  stanowi  zatem  conditio  sine  qua  non  kontynuacji  postępowania 

odwoławczego  w  sytuacji,  gdy  zamawiający  uznaje  za  zasadne  zarzuty  postawione  przez 

odwołującego – ponieważ skutkiem prawnym braku sprzeciwu uczestnika postępowania jest 

materialny zanik sporu. Natomiast

, w kontradyktoryjnym procesie przed Izbą, istnienie sporu 

warunkuje możliwość  wydania merytorycznego rozstrzygnięcia i wobec braku oświadczenia 

przystępującego  o  sprzeciwie,  sprawa  nie  zostanie  skierowana  na  rozprawę.  Zatem  Izba 

zobligowana jest 

– w związku z brakiem możliwości wydania orzeczenia merytorycznego – do 

podjęcia rozstrzygnięcia formalnego, poprzez umorzenie postępowania odwoławczego. 

Skład  orzekający  wskazuje  również,  iż  instrument  w  postaci  możliwości  zgłoszenia 

sprzeciwu, 

wobec  uwzględnienia  w  całości  odwołania  przez  zamawiającego,  wprowadzony 

został  przez  ustawodawcę  w  celu  ochrony  interesu  wykonawcy  przystępującego  do 

postępowania  odwoławczego.  Wykonawca  R.G.,  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą Architekt R.G., miał więc możliwość stawienia się na posiedzeniu i skorzystania z prawa 

do wniesienia sprzeciwu, 

co do uwzględnienia odwołania, a także wykazania, że złożona przez 

niego oferta winna pozostać wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu.  

Przystępujący nie stawił się na posiedzeniu, co należało poddać ocenie przez pryzmat 

§  21  ust.  3  rozporządzenia    Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), 

który  stanowi,  że  „Niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania  odwoławczego 

prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie  wstrzymuje  rozpoznania  odwołania.” 

Przepis  ten  na  mocy  §  3  wyżej  wskazanego  rozporządzenia  stosuje  się  odpowiednio  do 

posiedzeń. 

W  ocenie  Izby  niestawiennictwo  prawidłowo  zawiadomionego  przystępującego  na 

posiedzeniu  stanowi  o  de  facto  rezygnacji  z  czynnego  uczestnictwa  w 

postępowaniu 

odwoławczym, a także wyczerpuje drugą przesłankę – braku zgłoszenia sprzeciwu, o której 

mowa w art. 186 ust. 3 p.z.p., co znajduje potwierdzenie w jednolitej linii orzeczniczej Krajowej 

Izby  Odwoławczej  (por.  np.  postanowienia  Izby:  z  06.02.2018  r.  sygn.  akt  KIO  178/18, 

z 12.06.2018 r. sygn. akt KIO 1053/18, z 19.11.2018 r. sygn. akt KIO 2280/18, z 03.01.2019 r. 

sygn. akt KIO 2579/18, z 15.01.2019 r. sygn. akt KIO 2703/18). 

W wywiedzionym stanie faktycznym i prawnym Izba stwierdziła spełnienie przesłanek 

opisanych  w  dyspozycji  art.  186  ust.  3  p.z.p.  i  zobligowana  była  postępowanie  umorzyć, 

związku z czym orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  rozprawy,  zatem 


koszty te znoszą się wzajemnie na mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b p.z.p. Jednocześnie 

Izba nakazała dokonanie na rzecz odwołującego zwrotu kwoty uiszczonego wpisu, z rachunku 

Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 


wiper-pixel