KIO 625/19 WYROK dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 27 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 625/19 

WYROK 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:  Robert Skrzeszewski  

                                                                          Protokolant: 

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  18  kwietnia 

2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Olympus  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Warszawie,  ul.  Suwak  3,  02-676  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej  Powiatowy 

Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola 

orzeka: 

1. oddala odwołanie, 

2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę Olympus Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa i:    

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  Olympus 
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-

676 Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania, 

za

sądza  od  wykonawcy  Olympus  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa kwotę 3 600 zł 
00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 
odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. 

Przewodniczący:…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 625/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy 

Szpital  Specjalistyczny  w  Stalowej  Woli,  ul.  Staszica  4,  37-450  Stalowa  Wola 

wszczął 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
zakup  aparatury  medycznej  i  wyposażenia  dla  potrzeb  bloku  operacyjnego,  pracowni 

endoskopowej  oraz  centralnej  sterylizatorni  powiatowego  szpitala  specjalistycznego  w 

Stalowej Woli, numer ref. 1500 ZP/2018. 

Przedmiotowe  zamówienie  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2019/S 006-008906. 

W  dniu  26  marca  2019  r. 

Zamawiający  Odwołującego:  Olympus  Polska  spółka  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Suwak  3,  02-676  Warszawa 
zawiadomił o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy konkurencyjnego. 

Nie zgadzając się z powyższą decyzją Zamawiającego Odwołujący w dniu 5 kwietnia 

2019r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od następujących czynności 
i zaniechania Zamawiającego w ramach postępowania w zakresie części 1:

(i) 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  w  Postępowaniu  przez  wykonawcę 

Endoelektronik Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Brwinowie (dalej „Endoelektronik”), mimo iż nie 
spełniała ona wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, (dalej 
„SIWZ”), 

(ii) 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  w  Postępowaniu  przez  wykonawcę 

Varimed  Sp.  z 

o.o,  z  siedzibą  we  Wrocławiu  (dalej  „Varimed”),  mimo  iż  nie  spełniała  ona 

wymogów określonych w SIWZ, a w konsekwencji: 

(iii) 

dokonanie  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  naruszeniem  przepisów  P.z.p.,  tj. 

poprzez wybór oferty podlegającej odrzuceniu oraz 

(iv) 

zaniechanie, niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  „ustawą  Pzp”, 

wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Olympus,  co  stanowi  naruszenie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym wnosił o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 

ponownej  oceny  złożonych  ofert  i  odrzucenie  ofert  Endoelektronik  oraz 


Varimed,  jako  sprzecznych  z  SIWZ, 

a  także  o  zasądzenie  przez  Izbę  zwrotu  kosztów  na 

rz

ecz Odwołującego. 

Ponadto  wnosił  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów  powołanych  w  treści 

niniejszego 

odwołania. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  w  dokumencie  - 

ogłoszenie  o  wyniku  postępowania

Zamawiający poinformował m.in. o: 

■ 

złożeniu  w  części  1.  postępowania  ofert  przez  trzech  wykonawców: 

Odwołującego, Endoelektronik oraz Varimed; 

■ 

ocenie jako najkorzystniejszej oferty Endoelektronik; 

■ 

ocenie jako drugiej najkorzystniejszej oferty Varimed. 

W  związku  z  powyższym  Odwołujący  w  swoim  odwołaniu  zarzucił  niezgodność 
treści oferty wykonawcy Endoelektronik z treścią SIWZ 
w następującym zakresie: 

Brak kondesacji oparów środków chemicznych w myjni endoskopowej.  

Zauważył,  że  jeden  z  parametrów  granicznych,  określonych  przez  Zamawiającego 

dla  myjni-  endoskopowych 

oferowanych  w  ramach  1.  części  zamówienia  brzmiał 

następująco: 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ dotyczący zadania nr 1. 

Zdaniem  O

dwołującego  -  Myjnia  endoskopowa  „CYW-DUO”  zaoferowana  przez 

wykonawcę  Endoelektronik  w  oczywisty  sposób  nie  spełnia  tego  wymagania,  o  czym 
Odwołujący poinformował Zamawiającego pismem z dnia 22 lutego 2019 r.  

Odwołujący podniósł, że w materiałach reklamowych ani w instrukcji obsługi myjni nie 

ma  żadnej  informacji  na  temat  kondensacji  oparów,  ani  o  wyposażeniu  jej  w  kondensator 

pary.  

MYJNIA ENDOSKOPOWA-2 szt. 

Kondensacja 

oparów 

środków 

chemicznych 

wewnątrz  myjni  i  szczelne 
odprowadzenie oparów 

Tak 


W

skazał, że wykonawca konkurencyjny nie dostarczył też żadnych innych dowodów, 

z których wynikałoby, że zaoferowana przez niego myjnia CYW-DUO zapewnia kondensację 
oparów  w  sposób  opisany  przez  Zamawiającego,  a  tym  samym,  że  gwarantuje  ona 
zabezpieczenie  użytkowników  przed  zagrażającymi  zdrowiu  oparami  powstającymi  w 

procesie dezynfekcji.  

Zaznaczył, iż kryterium to zostało opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, z 

wykorzystaniem  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  a  więc  zgodnie  z  dyrektywami 

zawartymi w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.  

Ponadto  zacytowane  kryterium  wyraźnie  odpowiada  rzeczywistej  i  ważnej  potrzebie 

Zamawi

ającego. 

W

yjaśnił,  że  w  toku  postępowania  zainteresowani  uzyskaniem  zamówienia 

wykonawcy  zadali  szereg  pytań  w  trybie  art.  38  ustawy  Pzp,  w  tym  pytanie  nr  95  o 

dopuszczenie  myjni  endoskopowej  bez  konieczności  kondensacji  oparów  środków  chemicznych 

(dezynfekcja w temperaturze pokojowej).

Podkreślił,  że  Zamawiający  nie  wyraził  zgody  na  dopuszczenie  takiej  myjni  ze 

względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo personelu obsługującego myjnię.  

Wskazał,  że  zgodnie  z  odpowiedzią  wykonawcy  Endoelektronik,  oferowana  przez 

niego myjnia pracuje w oparciu o płyn dezynfekujący w temperaturze pokojowej, w związku z 
czym  nie  jest  konieczne,  aby  urządzenie  posiadało  kondensator  pary,  gdyż  ten  według 
Endoelektronik właściwy jest tylko dla urządzeń podgrzewających sprzęt do temp. 58-60 st. 
C, natomiast kondensacja oparów odbywa się w komorze wewnętrznej zaoferowanej myjni i 
następuje ich szczelne odprowadzenie do systemu kanalizacyjnego.  

W  ocenie  Odwołującego  -  powyższe  twierdzenia  wykonawcy  nie  znajdują 

potwierdzenia  w  m

ateriałach  dotyczących  myjni,  przeciwnie  wynika,  z  nich,  że  urządzenie 

posiada  możliwość  pracy  w  wysokiej  temperaturze  (ulotka  myjni  CYW-DUO  załączona  do 

pisma  dostarczo

nego Zamawiającemu, str. 6 i 7 pisma w punktach opisanych odpowiednio 

Technical Specification

 oraz 

Thermal Control System

Zwrócił uwagę, że postępowanie nie obejmuje zamówienia na środki dezynfekujące, 

w  tym  wspomniane  przez  Endoelektro

nik  środki  do  pracy  w  niskich  temperaturach,  co 

oznacza, że Zamawiający może używać różnych środków do dezynfekcji endoskopów.  


INSUFLATOR - 3 szt. 

W  przypadku  zakupienia  przez  Zamawiającego  innych  środków  problem 

powstających oparów i narażenia personelu może się zaktualizować.  

Niezależnie  od  powyższego,  w  ocenie  Odwołującego,  Endoelektronik  nie  udowodnił 

czy  w 

ogóle  i  ewentualnie  w  jaki  sposób  następuje  szczelne  odprowadzenie  oparów  do 

systemu kanalizacyjnego, w związku z czym Zamawiający powinien był ofertę odrzucić jako 
niespełniającą parametru granicznego. 

Niewystarczająca liczba zaoferowanych zaworów dla insuflatorów C0

Odwołujący wskazał, że

Parametr graniczny określony przez Zamawiającego w brzmieniu:

Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ dotyczący zadania nr 1. 

Powyżej  opisany  wymóg  –  w  ocenie  Odwołującego  –  wskazuje,  że  Zamawiający 

wymaga  dostarczenia  10  szt.  zaworów  dla  każdego  z  insuflatorów,  czyli  łącznie  30  szt. 
zaworów w ramach zadania nr 1. 

Powyżej  zacytowany  parametr  graniczny  odnosi  się  –  według  Odwołującego  -  do 

każdego  z  insuflatorów,  podobnie  jak  inne  parametry  wskazane  w  tej  części  opisu 
przedmiotu zamówienia, np. poz. 9. zawierająca parametr graniczny o treści: 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SiWZ dotyczący zadania nr 1. 

INSUFLATOR-3 szt. 

Zawór 

woda-gaz 

dedykowany  do  endoskopu 

szt. 

wielorazowego 

użytku 

Tak 

Zasilanie elektryczne 

Tak 

230V/50Hz 


VIDEOGASTROSKOP ZABIEGOWY - 1 szt. 

Oczywi

stym  dla  Odwołującego  jest,  że  to  wymaganie  techniczne  odnosi  się  do 

każdego z insuflatorów osobno, tak samo jak dostarczenie 10 sztuk zaworów dla każdego z 
3 insuflatorów, czyli łącznie 30 sztuk.  

Z  formularza  cenowego  Endoelektronik  wynika, 

iż  zaoferował  on  jedynie  10  szt. 

z

aworów (poz. 7 formularza cenowego) i wskazuje, iż nie spełnił on parametru granicznego 

określonego w treści opisu przedmiotu zamówienia.  

Wywodził, że ani Olympus, ani Varimed nie wykazywali w formularzu cenowym liczby 

oferowanych  zaworów,  gdyż  oczywistym  jest,  że  Zamawiający  wymaga  dostarczenia  3 
insuflatorów, z których każdy wyposażony jest w 10 sztuk zaworów woda-gaz. 

Dalej,  Odwołujący  zarzucił  niezgodność  treści  oferty  wykonawcy  Varimed  z  treścią 

SIWZ 

w następującym zakresie: 

5.1. Wymiary videogastroskopu zabiegowego.  

Odwołujący  zauważył,  że  jednym  z  wyrobów,  które  Zamawiający  zamierza  nabyć  w 

ramach zadania nr 1 

jest videogastroskop zabiegowy, które to urządzenie jest wprowadzane 

do  organizmu  pacjenta,  a  jego  roz

miary  mają  wpływ  na  komfort  i  bezpieczeństwo  podczas 

przeprowadzania zabiegu.  

Zamawiający  dał  temu  wyraz  określając  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  maksymalną 

„średnicę  zewnętrzną  wziernika”  na  10,9  mm  (zob.  załącznik  nr  3  do  SIWZ,  strona  1  -  2, 

pozycja 9.). 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SłWZ dotyczący zadania nr 1. 

Wyjaśnił, iż czym innym jest średnica zewnętrzna wziernika, a czym innym średnica 

zewnętrzna  końcówki  urządzenia.  W  zależności  od  typu  urządzenia  średnice  te  mogą  być 
takie same lub różne. Zamawiający dał temu wyraz ustalając w wielu miejscach załącznika 
nr 3 do SIWZ osobne wymagania dla każdej z tych cech, np. w ramach zadania nr 1: 

Średnica zewnętrzna 

Tak 

wziernika; max. 10,9 mm 


VIDEOKOLONOSKOP HD 2 szt 

O

dwołujący  stwierdził,  że  o  odrębności  tych  wymiarów  świadczy  ponadto  fakt,  iż 

jeden  z  wykonawców  w  ramach  procedury  zadawania  pytań  poprosił  zamawiającego  o 
dopuszczenie  videogastroskopu  zabiegowego  o  średnicy  zewnętrznej  końcówki  dystalnej 
mniejszej niż 10,9 mm (zob. pyt. 41. opublikowane przez Zamawiającego). 

Zwrócił  uwagę,  że  zaoferowany  przez  wykonawcę  Varimed  videogastroskop 

zabiegowy  cechuje  się  następującymi  wymiarami:  średnica  końcówki  dystalnej  (ang.  Distal 

end  width

)  11.0  mm,  średnica  wziernika  (ang.  Insertion  tube  width)  11.6  mm  (zob.  np. 

dokument zatytułowany 

holistic  therapeutic  approach

załączony do Pisma Olympus z  22 

lutego 2019 

r., a także wyjaśnienia wykonawcy Varimed z dnia 28 lutego 2019 r., załączone 

d

o niniejszego odwołania).  

 
Oznacza  to,  według  Odwołującego,  iż  oferowany  przez  wykonawcę  Varimed 

videogastroskop  zabiegowy  EG34-

M0  nie  mieści  się  w  wyraźnie  wyznaczonych  przez 

Zamawiającego granicach kryterium odcinającego dotyczącego średnicy wziernika. 

Szczelność i zanurzalność urządzeń.  

Odwołujący  wskazał,  że  w  odniesieniu  do  endoskopów  objętych  zadaniem  nr  1  (tj. 

v

ideogastroskopu  zabiegowego,  videbgastroskopu  HD,  videokolonoskopu  HD  w  dwóch 

VIDEOKOLONOSKOP HD 1 szt 

Średnica 

zewnętrzna 

wziernika; max 12,8 mm, 

Tak 

Średnica 

zewnętrzna 

końcówki  endoskopu:  max 

13,2 mm 

Tak 

Średnica  zewnętrzna 

wziernika: max 12,8 mm 

Tak 

Średnica  zewnętrzna 

końcówki  endoskopu:  max 

12,8 mm 

Tak 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ dot. zadania nr 1. 


wymagający nakładek 
uszczelniających 

VIDEOKOLONOSKOP HD 1 szt 

Aparat w pełni zanurzalny, 
nie wymagający nakładek 
uszczelniających 

Tak 

VIDEOKOLONOSKOP HD 2 szt 

Aparat w pełni zanurzalny, 
nie wymagający nakładek 
uszczelniających 

Tak 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ, postanowień dot zadania nr 1. 

wymaganych wariantach) Zamawiający sformułował następujące wymaganie: 

„Aparat w pełni 

zanurzal

ny, nie wymagający nakładek uszczelniających”.

wymagający nakładek 
uszczelniających 

VIDEOKOLONOSKOP HD 1 szt 

Aparat w pełni zanurzalny, 
nie wymagający nakładek 
uszczelniających 

Tak 

VIDEOKOLONOSKOP HD 2 szt 

Aparat w pełni zanurzalny, 
nie wymagający nakładek 
uszczelniających 

Tak 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ, postanowień dot zadania nr 1. 

Jednocześnie,  przekonywał,  że  w  normalnym  toku  użytkowania  wyrobów  jedyną 

sytuacją,  w  której  dochodzi  do  pełnego  zanurzenia  całego  urządzenia  jest  moment  jego 
dezynfekcji pomiędzy zabiegami.  

VIDEOGASTROSKOP ZABIEGOWY -1 szt. 

Aparat  w  pełni  zanurzalny, 
nie  wymagający  nakładek 
uszczelniających 

Tak 

VIDEOGASTROSKOP HD - 3 szt. 

Aparat  w  pełni  zanurzalny, 

nie 

Tak 


Zaznaczył  przy  tym,  iż  sposób  ujęcia  wymagania  przez  Zamawiającego  nie 

pozostawia wątpliwości co do tego, iż urządzenia mają być wodoszczelne same w sobie, bez 
konieczności  przykręcania,  przyklejania  lub  innego  mocowania  jakichkolwiek  dodatkowych 
elementów ochronnych.  

Zdaniem Odwołującego - potwierdziły to także odpowiedzi Zamawiającego na zadane 

przez  jednego  z  wykona

wców  pytania  (zob.  pyt.  45,  pyt.  53,  pyt.  65  oraz  pyt.  74 

opublikowane  przez  Zamawiającego,  w  szczególności  w  odpowiedzi  na  pytanie  65 
Zamawiający wyraźnie podkreślił, iż chodzi o ochronę w trakcie procedury dekontaminacji). 

W

yjaśnił,  że  w  powyższych  częściach  zadania  nr  1  wykonawca  Varimed 

zaproponował, wyroby oznaczone odpowiednio: EG34-i10, EG29-i10, EC34-i10F oraz EC34-

i10L,  k

tóre  wymagają  zastosowania  nasadki  ochronnej,  będącej  odrębnym  (fizycznie 

oddzielnym)  przedmiotem.  Zaniechanie  użycia  nakładki  może  skutkować  uszkodzeniem 

wyrobu,  co  p

otwierdzają  to  także  materiały  samego  wykonawcy  (instrukcji  do  endoskopów 

serii i-

10 załączona do pisma Olympus z 22 lutego 2019 r.). 

W  związku  z  powyższym  stwierdził,  iż  nie  tylko  zaoferowane  przez  wykonawcę 

Varimed wyroby nie spełniają kryteriów odcinających określonych przez Zamawiającego, ale 
także nie mogą występować jakiekolwiek wątpliwości dotyczące treści tych kryteriów, skoro 
Zamawiający wyraźnie potwierdził ją udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców.  

Według Odwołującego - opisana niezgodność jest nie tylko ewidentna, ale także ma 

poważne, negatywne skutki z punktu widzenia potencjalnego użytkownika urządzeń, bowiem 
konieczność  pamiętania  o  dodatkowych  elementach,  takich  jak  nasadki  ochronne,  skutkuje 
większym ryzykiem uszkodzenia wyrobu w toku użytkowania. 

Parametry zgięć wideoduodenoskopu.  

ramach  tego  zarzutu  Odwołujący  podniósł,  że  w  odniesieniu  do 

wideoduodenoskopu objętego zadaniem nr 1 Zamawiający sformułował  następujące 

wymaganie: 


Wyciąg z załącznika nr 3 do SIWZ, postanowień dot zadania nr 1. 

Zwrócił  uwagę,  że Wykonawca  Varimed  zaoferował  aparat  ED34410,  który  posiada 

końcówkę  odchylaną  w  zakresach;  góra  -  120°,  dół  90°,  lewo  -  90°,  prawo  -  105°  (patrz: 

ulotka 

zał. do Pisma Olympus, str. 17), co oznacza, iż oferowany przez wykonawcę Varimed 

wideoduodenoskop  nie  mieści  się  w  wyraźnie  wyznaczonych  przez  Zamawiającego 

granicach kryterium odcinaj

ącego dotyczącego parametrów zagięć.  

Dodatkowo, 

Odwołujący zauważył, że Zamawiający w odpowiedzi nr 57 udzielonej na 

jedno z pytań dotyczących tego urządzenia wykluczył możliwość modyfikacji zapisu poz. 11 
załącznika  nr  3  do  SIWZ,  w  wyniku  której  wykonawcy  mogliby  oferować  urządzenia  z 
końcówką odchylaną w prawo w zakresie minimum 105°.  

W  wyjaśnieniach  wykonawcy  Varimed  z  dnia  28  lutego  2019  r.  tłumaczy  on,  iż 

parametry  zgięć  zaoferowanego  przez  niego  wideoduodenoskopu  mogą  być  dostosowane 
na etapie dostawy do parametrów wymaganych przez Zamawiającego.  

W  przekonaniu  Odwołującego  -  przedmiotowe  urządzenie,  jako  wyrób  medyczny, 

może  być  wykorzystane  w  podmiocie  leczniczym  jedynie  w  zakresie  objętym  procesem 

certyfikacji pod nadzorem jednostki notyfikowanej, a zatem taki w

yrób nie może być dowolnie 

modyfikowany przez użytkowników. 

Kąt obserwacji.  

Odno

śnie  tego  zarzutu  wskazał,  że  Zamawiający  w  odniesieniu  do  poszczególnych 

endoskopów  sformułował  w  załączniku  nr  3  do  SIWZ  wymagania  dotyczące 
minimalnego kąta obserwacji.  

W  przypadku  videokolonoskopu  HD  - 

1  szt.  wymagane  było  zapewnienie  kąta 

WIDEODUODENOSKOP -1 szt. 

Końcówka ruchoma 

odchylana w 4 kierunkach: 

góra- min. 120°, 
dół 90°, lewo- 90°, 

prawo -

110° 

Tak 


obserwacji 

minimum 170°. 

ocenie  Odwołującego  -  wymaganie  powyższe  nie  jest  spełnione  przez 

zaoferowane przez wykonawcę Varimed urządzenie oznaczone numerem EC34-i10F, które 
oferuje kąt widzenia jedynie 140° (zob. dokument zatytułowany 

A holistic therapeutic approach,

załączony  do  pisma  Olympus,  a  także  wyjaśnienia  wykonawcy  Varimed  z  dnia  28  lutego 

2019 r.)  

Wywodził,  że  różnica  w  zakresie  kąta  obserwacji  endoskopu  ma  bardzo  istotne 

znaczenie  klin

iczne  przy  wykonywaniu  zabiegów,  ponieważ  wyrób  z  szerokim  kątem 

obserwacji  pozwala  lekarzowi  na  obserwację  nie  tylko  „w  przód”,  ale  także  bocznych 
zagłębień układu pokarmowego, co ułatwia prawidłową diagnozę.  

Załączył  do  odwołania  grafikę  ilustrującą  różnice  pomiędzy  urządzeniami  o  kącie 

widzenia 140 i 170 stopni. 

Odwołujący  przypomniał,  że  różnice  w  zakresie  obserwacji  Wykonawca  Varimed 

przedstawił w piśmie z dnia 28 lutego 2019 r. odnośnie do kąta widzenia oferowanego przez 
niego videokolonoskopu, jednak wyjaśnienia te nie tylko nie usuwają wątpliwości, ale mogą 
wprowadzać w błąd. 

W

skazał,  że w  swoich  wyjaśnieniach,  Varimed  powołał  się na  następujący fragment 

odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego: 

•  Zgodnie  z  odpowiedzią  Zamawiającego  zaoferowaliśmy  sprzęt  o  poniższym 

parametrze: 

Tak, System 

obrazowania z kątem widzenia 178°. 

Jednocześnie,  Odwołujący  zasugerował,  że  konieczne  jest  jednak  przytoczenie 

pełnej  treści  pytania  jednego  z  wykonawców,  które  nadaje  kontekst  cytowanej  powyżej 
odpowiedzi zamawiającego: 

Pytanie nr 61 

Zadanie  nr  1  - 

Wyposażenie  pracowni  endoskopowej  -  Sprzęt  medyczny  dotyczy  - 

Videokolonoskop HD 1 szt 

VIDEOKOLONOSKOP HD 1 szt 

Kąt obserwacji 170° 

Tak 

Wyciąg z załącznika nr 3 do SiWZ, postanowień dot zadania nr 1. 


Prosimy o dopuszczenie systemu obrazowania z kątem widzenia 178 stopni. 

Od

p.  Zamawiający  dopuszcza  pod  warunkiem  zaoferowania  kolonoskopu  z  kątem 

obserwacji 170 stopni 

(Wyciąg z odpowiedzi na pytania wykonawców opublikowanych przez 

Zamawiającego, str. 11). 

W ocenie Odwołującego - Zamawiający utrzymał wymóg zaoferowania kolonoskopu z 

kątem  widzenia  co  najmniej  170  stopni,  a  ponadto  potwierdził,  że  dopuści  system 
obrazowania z szerszym kątem obserwacji.  

Wyjaśnił,  że  system  obrazowania  to  nie  kolonoskop  (który  żadnego  obrazu  nie 

wyświetla),  ale  monitor  medyczny  i  ewentualnie  procesor  obrazu,  które  są  odrębnymi 
urządzeniami objętymi zadaniem nr 1, z odrębnie ustalonymi wymaganiami, co oznacza, że 
wykonawca  Varimed  zaoferował  videokolonoskop  HD,  które  nie  spełnia  kryterium  kąta 

obserwacji min. 170 stopni (cechuje go kat obserwacji jedynie 140 stopni).  

W  wyjaśnieniach  wykonawca  konkurencyjny  starał  się  –  według  Odwołującego  -  w 

korzystny sposób przedstawić te kwestie, eksponując kąt widoczności systemu obrazowania 
(monitora),  nie  zaś  kamery  na  części  dystalnej  videokolonoskopu  (o  którą  chodziło 
zamawiającemu), co powinno zostać zauważone przez Zamawiającego. 

W świetle powyższych okoliczności Odwołujący stwierdził, iż zaniechanie odrzucenia 

oferty Endoelektro

nik oraz oferty Varimed, mimo iż zaoferowane przez wykonawców wyroby 

nie  spe

łniają  wyraźnych  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  stanowi 

naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  uznał,  że niezgodność treści  ofert  obu  wykonawców  z  treścią SIWZ ma 

charakter  obiektywnej  i  nieusuwalnej  niezgodności  merytorycznej  z  opisem  przedmiotu 
zamówienia, a nie np. podlegającej poprawkom omyłki. 

Odrzucenie  oferty  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z  przesłanek  wskazanych  w  art. 

89  ust.  1  ustawy  Pzp  ma  charakter  obligatoryjny,  a  p

rzyjęcie  przez  Zamawiającego  na 

obecnym  e

tapie,  tj.  po  terminie  składania  ofert,  że  wystarczającym  jest  zaoferowanie 

produktów  o  cechach  jakie  posiadają  urządzenia  zaoferowane  przez  Endoelektronik  oraz 
Varimed  w  spornych  pozycjach  mogłoby  zostać  uznane  za  zmianę  SIWZ  dokonaną  po 
terminie składania ofert. 


Niezależnie od  naruszenia art.  89 ust. 1 pkt  2  ustawy  Pzp wskazał,  iż  Zamawiający 

naruszył także zasadę równego traktowania wykonawców, wyrażoną w art. 7 ust. 1  ustawy 

Pzp.  

W  dniu  11  kwietnia  2019  r.  zgłosił  swoje  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  Endoelektronik  sp.  z  o.o.  s.k.  z 
siedzibą w Brwinowie. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na  podstawie  zebranego  w  sprawie  materiału  dowodowego,  a  w  szczególności  w 

oparciu o treść akt sprawy odwoławczej, w tym treść SIWZ, oferty Endoelektronik sp. z o.o. 
s.k.  z  siedzibą  w  Brwinowie,  stanowiska  Zamawiającego  zawartego  w  piśmie  z  dnia  17 

kwietnia  2019r.,  odpowiedzi 

Zamawiającego  na  odwołanie  z  dnia  18  kwietnia  2019r.,  jak 

również  na  podstawie  złożonych  na  rozprawie  wyjaśnień  i  dowodów  Izba  postanowiła 
odwołanie oddalić. 

Odwołanie  nie  zawierało  braków  formalnych,  wpis  został  przez  Odwołującego 

uiszczony, zatem odwołanie podlegało rozpoznaniu. Izba nie stwierdziła przesłanek do jego 

odrzucenia.  

W pierwszej kolejności, Izba nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawcę Endoelektronik sp. z o.o. 

s.k.

,  który  nie  wykazał  spełnienia  przesłanki  z  art.185  ust.2  zd.2  ustawy  Pzp,  zgodnie  z 

którym  zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Izby  w  postaci  papierowej  albo 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się 
zamawiającemu i wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

Wykonawca Endoelekt

ronik sp. z o.o. s.k. nie przedstawił jakiegokolwiek dowodu na 

p

otwierdzenie okoliczności przesłania Odwołującemu kopii odwołania. 

P

rzechodząc  do  rozpoznania  przedmiotowej  sprawy,  po  przeprowadzeniu 

pos

tępowania  odwoławczego  Izba  nie  doszukała  się  w  działaniach  Zamawiającego 

naruszenia przepisów art.7 ust.1, art.82 ust.3, art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, 

istotnym  zagadnieniem wymagającym  rozstrzygnięcia była kwestia  oceny  czy  Zamawiający 


miał  dostateczne  podstawy  prawne  do  odrzucenia  oferty  Endoelektronik  sp.  z  o.o.  s.k.  z 
siedzibą w Brwinowie z powodu jej niezgodności z treścią SIWZ.  

Na wstępie, Izba rozstrzygnęła o bezprzedmiotowości zarzutów tej części odwołania 

odnoszącej  się  do  wykonawcy  Varimed  sp.  z  o.o.,  jako,  że  Odwołujący  wycofał  zarzuty 
odwołania w tym zakresie. 

W  związku  z  tym  –  w  ocenie  Izby  –  przedmiot  sporu  dotyczący  oferty  wykonawcy 

Varimed  sp.  z  o.o.  przestał  istnieć,  a  wobec  tego  nie  wymagał  on  dodatkowego 

rozst

rzygnięcia. 

Dalej, 

Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  załączniku  nr  3  dot.  zadania  nr  1  w  poz.22 

SIWZ  w  zakresie  myjni  endoskopowej 

–  2  szt.  ustanowił  wymóg  posiadania  kondensacji 

oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzanie oparów. 

Nadto, Iz

ba stwierdziła, że Zamawiający w załączniku nr 3 dot. zadania nr 1 w poz.10 

SIWZ  w  zakresie  insuflatora 

–  3  szt.  postanowił,  że  zawór  woda-gaz  dedykowany  do 

endoskopu 10 szt. wielorazowego użytku . 

W  oparciu  o  powyższe  wymagania  SIWZ,  a  także  wyjaśnienia  stron  -  według 

zapatrywania  Izby  - 

Odwołujący  nie  udowodnił  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości,  że 

zaoferowana  przez  Endoelektronik  sp.  z  o.o.  s.k.  myjnia  endoskopowa  CYW-DUO  nie 

posiada 

funkcjonalności  kondensacji  oparów  środków  chemicznych  wewnątrz  myjni  i 

szczelne  odprowadzanie  oparów,  a  także,  że  zaoferowana  ilość  zaworów  woda-gaz 

dedykowanych do endoskopu nie odpowiada wymaganiom SIWZ. 

Z  ustaleń  Izby  wynika,  że  zaoferowana  myjnia  CYW-DUO  działa  w  temperaturze 

pokojowej,  co  nie  powoduje  powstania  pary  wodnej  wraz  z  oparami  wskutek  wysokiej 

temperatury, jak w przypadku zastosowania technologii z generatorem. 

Jednak  opar

y  powstające  w  czasie  dezynfekcji  w  szczelnie  zamkniętej  komorze  są 

odprowadzane  poprzez  pompę  w  czasie  zlewania  do  szczelnego  zbiornika  płynu 

dezynfek

ującego. 

Według  zapatrywania  Izby  powyższy  sporny  wymóg  odnosił  się  zarówno  do 

rozwiązania wysokotemperaturowego, jak i niskotemperaturowego. 


W  przypadku  tego  pierwszego  rozwiązania  oferowanego  przez  Odwołującego 

kondensacja  oparów  dokonuje  się  dodatkowo  przez  kondensator,  zaś  w  drugim 
przypadku(rozwiązanie    Endoelektronik  sp.  z  o.o.  s.k.)  kondensacja  oparów  ma  charakter 

naturalny 

i odbywa się w zamkniętym zbiorniku. 

Powyższe  doprowadziło  Izbę  do  wniosku,  że  oba  rozwiązania  zarówno 

Od

wołującego, jak i Endoelektronik sp. z o.o. s.k. oznaczają spełnienie wymogu posiadania 

funkcjonalności  kondensacji  oparów  środków  chemicznych  wewnątrz  myjni  i  szczelne 
odprowadzanie oparów. 

Natomiast, odnosząc się do treści pytania nr 95 i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 6 

lutego 2019r. 

, co podniósł Odwołujący, wymaga wskazania, że prośba wykonawcy dotyczyła 

dopuszczenia  myjni  bez  konieczności  kondensacji  oparów  środków  chemicznych,  podczas 
gdy  jak  wyżej  uzasadniono  zarówno  rozwiązanie  Odwołującego,  jak  i  Endoelektronik  sp.  z 

o.o. s.k. p

rzewidują kondensację oparów( w myjni Endoelektronik sp. z o.o. s.k. kondensacja 

następuje  poprzez  skraplanie  oraz  zastosowanie  filtrów  oczyszczających,  zaś  myjnia 
Odwołującego jest dodatkowo wyposażona w kondensator). 

zakresie zarzutu odnoszącego się do ilości zaworów Izba doszła do przekonania, 

że  wymóg  Zamawiającego  dotyczył  10  zaworów  zgodnie  z  literalnym  brzmieniem  tego 
wymogu wskazującym na 10 sztuk zaworów, co Endoelektronik sp. z o.o. s.k. zaproponował. 

Izba  ust

aliła,  że  wymagane  przez  Zamawiającego  zawory  są  wielorazowe  i  mają 

trwałość na około 1000 do ok.2000 procedur, tj., do trzech lat, a zatem wymaganie 30 sztuk 
nie odpowiadałoby długości korzystania z urządzenia. 

Jednocześnie,  Izba  uznała  za  wadliwe  wnioskowanie  Odwołującego,  że  wymóg  10 

sztuk zaworów odnosił się do 3 insuflatorów, co łącznie daje 30 sztuk, bowiem jak ustalono 
insuflator w ogóle nie zawiera zaworów, lecz są one dedykowane do endoskopu.  

Mając powyższe na uwadze, Izba nie znalazła podstawy prawnej do uznania zarzutu 

Odwołującego naruszenia  przez  Zamawiającego  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Pzp  stosownie, 
do  którego  Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

W  rozpoznawanej  sprawie  taka  sprzeczność  –  w  ocenie  Izby  -  pomiędzy  treścią 

złożonej oferty a SIWZ nie zaistniała. 


W  tym  stani

e  rzeczy  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  postanowiła 

oddalić odwołanie.  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 
w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238). 

Przewodniczący:……………………………..  


wiper-pixel