KIO 624/19 WYROK dnia 25 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 624/19 

WYROK 

z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff   

Protokolant:             

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  24  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odw

ołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  5  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawc

ów Konsorcjum Firm: 1) DGP Provider Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  2)  DGP  Clean  Partner  Sp.  z  o.o.  (Lider 

Konsorcjum),  3)  Seban  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Jesionowa  9A,  40-159 

Katowice;  4)  7  MG  Sp. 

z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Najświętszej  Marii  Panny  14,                

59-220  Legnica,  5)  Elposerwis  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum)  Zawada  26,  28-230 

Połaniec,  6) Phoenix Business Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), ul. Kalinowa 9, 41-707 

Ruda Śląska; z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: ul. Najświętszej Marii Panny 

5E,  59-220  Legnica 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PGE  Energia  Ciepła  S.A.,                      

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  Matbex  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Podmiejska  71,  44-200  Rybnik 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  całości  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  26.03.2019  r.,  jak  i  nakazuje 

Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert, w  ramach  których 

nakazuje  odrzucenie  oferty:  Matbex  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Podmiejska  71,  44-200  Rybnik 

na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust. 2 w zw. z art. 


7  ust.  1  i  3 

Prawa  zamówień  publicznych  z  uwagi  na  potwierdzenie  się  zarzutów  

wskazanych w odwołaniu. 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  PGE  Energia  Ciepła  S.A.,  ul.  Złota  59,  00-120 

Warszawa i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

Konsorcjum  Firm:  1)  DGP  Provider  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  2)  DGP  Clean  Partner  Sp.  z  o.o.  (Lider 

Konsorcjum),  3)  Seban  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Jesionowa  9A,                 

40-159  Katowice;  4)  7  MG  Sp. 

z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Najświętszej 

Marii Panny 14, 59-220 Legnica, 5) Elposerwis Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) 

Zawada  26,  28-

230  Połaniec,  6)  Phoenix  Business  Sp.  z  o.o.  (Partner 

Konsorcjum),  ul.  Kalinowa  9,  41-

707  Ruda  Śląska;  z  adresem  dla  siedziby 

lidera  konsorcjum:  ul.  Najświętszej  Marii  Panny  5E,  59-220  Legnica  tytułem 

wpisu od o

dwołania,  

zasądza  od  PGE  Energia  Ciepła  S.A.,  ul.  Złota  59,  00-120  Warszawa  na  rzecz 

Konsorcjum  Firm:  1)  DGP  Provider  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  2)  DGP  Clean  Partner  Sp.  z  o.o.  (Lider 

Konsorcjum),  3)  Seban  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Jesionowa  9A,                 

159  Katowice;  4)  7  MG  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Najświętszej 

Marii Panny 14, 59-220 Legnica, 5) Elposerwis Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) 

Zawada  26,  28-

230  Połaniec,  6)  Phoenix  Business  Sp.  z  o.o.  (Partner 

Konsorcjum),  ul.  Kalinowa  9,  41-

707  Ruda  Śląska;  z  adresem  dla  siedziby 

lidera  konsorcjum:  ul.  Najświętszej  Marii  Panny  5E,  59-220  Legnica  kwotę

716  zł  63  gr  (słownie:  dziewiętnaście  tysięcy  siedemset  szesnaście  złotych 

sześćdziesiąt  trzy  grosze)  stanowiącą  koszty  postępowania  odwoławczego 

poniesione  z  tytułu  zwrotu  kosztów  wpisu,  wynagrodzenia  pełnomocnika  oraz 

dojazdu na rozprawę.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący: 

………………………………


Sygn. akt: KIO 624/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  na: 

„Prace  czyścicielskie  obiektowi  urządzeń  produkcyjnych  w  PGE 

Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku", Numer referencyjny: 1001134000; zostało wszczęte 

ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej                 

w dniu 08.01.2019 r. pod nr 2019/S 005-008103 przez 

PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 

00-120 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym” 

W dniu 26.03.2019 r. 

(umieszczając na Portalu Zakupowym Zamawiającego: https:// 

pgeenergiaciepl.eb2b.com.pl) 

Zamawiający poinformował o wyborze oferty najkorzystniejszej 

–  Matbex  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Podmiejska  71,  44-200  Rybnik  zwana  dalej:  „Matbex  Sp.  z  o.  o.” 

albo 

„MATBEX”  albo  „Przystępującym”.  Drugą  pozycje  w  rankingu  złożonych  ofert  zajęła 

oferta 

–  Konsorcjum  Firm:  1)  DGP  Provider  Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  Aleja 

Niepodległości  775/2,  81-805  Sopot,  2)  DGP  Clean  Partner  Sp.  z  o.o.  (Lider  Konsorcjum),                  

3) Seban Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice; 4) 7 MG Sp.   

z o.o. (Partner Konsorcjum), 

ul. Najświętszej Marii Panny 14, 59-220 Legnica, 5) Elposerwis 

Sp.  z  o.o.  (Partner  Konsorcjum)  Zawada  26,  28-

230  Połaniec,    6)  Phoenix  Business  Sp.                      

z  o.o.  (Partner  Konsorcjum),  ul.  Kalinowa  9,  41-

707  Ruda  Śląska;  z  adresem  dla  siedziby 

lidera  konsorcjum:  ul.  Najświętszej  Marii  Panny  5E,  59-220  Legnica  zwane  dalej: 

„Konsorcjum DGP” albo „Odwołującym”.  

W  dniu  05.04.2019  r.  (

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem  cyfrowym  za  pośrednictwem  elektronicznej  skrzynki  podawczej  -  ePUAP) 

Konsorcjum  DGP 

wniosło  odwołanie  na  czynność  z  26.03.2019  r.  Kopie  odwołania 

Zamawiający  otrzymał  w  tym  samym  dniu  (umieszczając  na  Portalu  Zakupowym 

Zamawiającego: https:// pgeenergiaciepl.eb2b.com.pl). Zarzucił naruszenie: 

1)  art. 90 ust.3 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.               

z 16 października 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej: „Pzp” w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 

Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia 

oferty złożonej przez Wykonawcę w sytuacji, gdy: 

Wykonawca  złożył  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne  wyjaśnienia,  a  przede  wszystkim 

nie przedstawił dowodów uzasadniających podniesione przez siebie twierdzenia w zakresie 

ceny i 

jej istotnych części składowych, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, 


Wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie 

wykonać  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego,  w  szczególności  z  uwagi  na:  zadeklarowaną  przez  Wykonawcę  ilość 

pracowników  przeznaczonych  do  realizacji  zamówienia,  pominięcie  w  cenie  oferty  kilku 

pozycji kosztowych, zadeklarowaną w ofercie wysokość pozycji kosztów, 

Wykonawca  nie  doszacował  istotnej  części  składowej  ceny  tj.  pozycji  cenowych                           

w formularzu cenowym, a w konsekwencji 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Wykonawcy  mimo,  iż  oferta  ta  zawierała 

ra

żąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający  tym  samym  wbrew  dyspozycji  art.  90  ust.  3  Pzp  jedynie  formalnie 

dopełnił  procedury  wyjaśniającej,  nie  przeprowadzając  pogłębionej  merytorycznej  analizy 

wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę, mimo iż Wykonawca nie udźwignął spoczywającego 

na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  nie  obalił  domniemania,  że  cena  oferty  jest  rażąco 

niska, 

2) art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co przejawiało się poprzez: 

wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu  z  uwagi  na  fakt,  iż 

Wykonawca nie obali

ł domniemania prawnego, iż oferta zawiera rażąco niską cenę. 

Wskazując na powyższe zarzuty, wnosił o: 

1) uwzględnienie odwołania w całości, 

2)  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  polegającej  na  ocenie  ofert                            

i wyborze 

jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę, 

3) nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownej oceny ofert, a w tym: 

- odrzucenie oferty Wykonawcy, 

wybór jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, ponadto wnoszę o: 

4) obciążenie kosztami postępowania odwoławczego Zamawiającego, w tym zasądzenie od 

Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów zastępstwa prawnego przed KIO. 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w obrębie kotłowni, maszynowni, 

odpopielania,  odżużlania, czystości  przestrzeni  ciągów  podawania paliwa  i  innych obiektów                  

i  terenów  produkcyjnych  oraz  utrzymanie  drożności  kanalizacji  w  PGE  Energia  Ciepła  S.A. 

Oddział w Rybniku. Pozostałe cele to: 

• zwiększenie bezpieczeństwa personelu, 

• zwiększenie niezawodności pracy urządzeń i instalacji oraz komfortu pacy, 

•  zmniejszenie  ryzyka  wystąpienia  atmosfery  wybuchowej  w  strefach  zagrożonych 

wybuchem. Zadanie obejmuje obiekty produkcyjne, w które również wchodzą pomieszczenia 


biurowe  i  sanitarne  w  obrębie  budynków  produkcyjnych,  np.  nastawnie,  toalety,  klatki 

schodowe maszynowni i kotłowni. Granicami prac w obrębie budynków są drzwi zewnętrzne 

budynków lub jeżeli budynek produkcyjny jest połączony z budynkiem administracyjnym lub 

innym  nienależącym  do  części  produkcyjnej,  granicą  będą  drzwi  przeciwpożarowe 

oddzielające strefy pożarowe budynku produkcyjnego od pozostałych budynków. 

Ad. 1. Zestawienie treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

zwanej  dalej: 

„SIWZ"  z  treścią  przedłożonej  przez  Wykonawcę  oferty  w  szczególności                     

z treścią wyjaśnień złożonych w toku postępowania prowadzi do wniosku, iż oferta złożona 

przez Wykonawcę zawiera rażąco niską cenę, przede wszystkim Wykonawcy nie udało się 

skutecznie obalić domniemania, iż cena jest rażąco niska. Na końcu prezentacji argumentacji 

faktycznej  i  prawnej  znajdują  się  tabele  obrazujące  całość  przedstawionych  poniżej 

wywodów. W ślad za dyrektywa klasyczną 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  w sprawie 

zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, 

str.  65,  dalej: 

„dyrektywa  klasyczna")  ustawa  Pzp  nakłada  na  Zamawiającego  obowiązek 

uzyskania od wykonawców wyjaśnień ofert, w których zaproponowana cena lub koszt będzie 

wydawać się zamawiającemu rażąco niski w stosunku do odnośnych usług. 

Z dniem 28.07.2016 r. brzmienie art. 90 Pzp, uległo zmianie w wyniku wejścia w życie 

ustawy  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy  - 

Prawo  zamówień  publicznych  oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), zwanej dalej: „nowelizacją". Regulacja 

prawna  zawarta  w  ww.  przepisie  została  uszczegółowiona  oraz,  co  stanowi  konsekwencje 

zmian  w  zakresie  kryterium  oceny  ofert  o  charakterze  stricte  ekonomicznym,  odnosi  się 

obecnie również do kosztu. W omawianej kwestii wypowiedział się Prezes Urzędu Zamówień 

Publicznych, który w swojej opinii  wskazał, iż: 

■  „Art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  ustanawia  obowiązek  zamawiającego  zwrócenia  się  do 

wykonawcy o udzielenie wyjaśnień oraz złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu, jeżeli cena lub koszt oferty, lub ich istotne części składowe w opinii zamawiającego, 

wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą jego wątpliwości co 

do możliwości wykonania przedmiotu  zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi 

przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów.  Obowiązek  żądania 

wyjaśnień  aktualizuje  się  w  przypadku  powzięcia  przez  zamawiającego  wskazanych 

wątpliwości  zatem  zwrócenie  się  przez  zamawiającego  do  wykonawcy  o  udzielenie 

stosown

ych  wyjaśnień  oraz  dowodów  zależy,  co  do  zasady,  od  oceny  oferty  przez 

zamawiającego. 

■  Regulacja  zawarta  w  tym  przepisie  stanowi  generalną  zasadę  wskazującą  na  podstawę 

wystąpienia  przez  zamawiającego  do  konkretnego  wykonawcy  z  żądaniem  udzielenia 


wyjaśniań  co  do  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu.  W  świetle  powyższego  zatem 

zamawiający  będzie  miał  obowiązek  występowania  do  wykonawcy  z  żądaniem  złożenia 

wyjaśnień  w  sprawie  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  w  sytuacji  gdy  zostanie 

stwierdzo

na rozbieżność pomiędzy ceną ofertową (kosztem) w ofercie wykonawcy a wyceną 

przedmiotu  zamówienia  dokonywaną  przez  zamawiającego  z  należytą  starannością                        

w konkretnych warunkach gospodarczych i konkretnych okolicznościach sprawy. 

■ W świetle znowelizowanego brzmienia art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, nie ulega wątpliwości, że 

zamawiający  może  powziąć  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia za zaoferowaną cenę, także w sytuacji, gdy cena oferty jest niższa np. o 20% od 

wa

rtości 

zamówienia 

lub 

średniej 

arytmetycznej 

wszystkich 

złożonych 

ofert,                                    

w  okolicznościach  związanych  z  konkretnym  zamówieniem.  Zamawiający  może  wezwać 

wykonawcę  również  w  każdej  innej  sytuacji,  w  której  wysokość  ceny  lub  kosztu  oferty,                     

a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita 

lub  koszt  nie  jest  niższa  niż  szczególny  ustawowy  limit.  W  zakresie  istotnych  części 

zamówienia  ważne  jest,  aby  te  części  miały  znaczenie  dla  całości  wyceny  przedmiotu 

zamówienia  (przy  wynagrodzeniu  ryczałtowym)  albo  jeśli  są  to  istotne  części  zamówienia, 

które  stanowią  przedmiot  odrębnego  wynagrodzenia  (np.  przy  wynagrodzeniu 

kosztorysowym). 

■  Celem  procedury  wyjaśniania,  o  której  mowa  w  art.  90  ust.  1  Pzp,  jest  definitywne 

rozstrzygnięcie  czy  dana  oferta  podlega  odrzuceniu  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  Pzp.               

O  tym,  czy  cena  lub  koszt  oferty  są  rzeczywiście  rażąco  niskie,  rozstrzyga  zamawiający                 

w odn

iesieniu do konkretnego przypadku, w oparciu o posiadane materiały, w szczególności 

wyjaśnienia  wykonawcy  i  załączone  przez  niego  dokumenty,  oceniane  w  kontekście 

właściwości przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem postępowania.  

■ W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawniej ETS) podnoszono, 

że procedura wyjaśniania jest niezbędna w świetle europejskiego prawodawstwa  z  zakresu 

zamówień publicznych, gdyż  zabezpiecza przed arbitralnością oceny zamawiającego co do 

rażąco niskiej wysokości ceny (por. wyr. z dnia 22 czerwca 1989 r. 103/88, wyr. z dnia z dnia 

27 listopada 2001 r. C-285/99, wyr. z dnia 15 maja 2008 r. C-147/06, z dnia 29 marca 2012 r. 

C-599/10).  

■ Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na 

wykonawcy. Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco 

niskiej  ceny  lub  kosztu,  spoczywa  na  wykonawcy.  Wykonawca  w  ramach  składanych 

wyjaśnień powinien przedkładać dowody, które w jego ocenie uzasadniają przyjętą wycenę 

przedmiotu zamówienia


■  W  wyroku  z  06.08.2015  r.  (sygn.  akt:  KIO  1490/15,  KIO  1577/15,  KIO  1584/15)  KIO 

stwierdziła,  że:  „(...)  nie  ma  też  przeszkód,  by  zamawiający  prowadził  wyjaśnienia 

wieloetapowo,  aż  do  uzyskania  odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  i  wątpliwości  (oczywiście 

poza  przypadkiem  opisanym  w  art.  90  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  gdy 

wykonawca  nie  współpracuje  i  nie  udziela  wyjaśnień)".  Stanowisko  to  potwierdził  też  SO                 

w  Olsztynie,  który  w  wyroku  z  09.12.2010  r.  (sygn.  akt:  V  Ga  122/10),  jednoznacznie 

wskazał, iż brak jest przeszkód do ponownego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, 

jeżeli  pierwotne  wyjaśnienia  zamawiającego  nie  rozwiały  wątpliwości  zamawiającego 

związanych  z „rażąco niską ceną". 

■ Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na zastrzeżenia poczynione przez KIO w odniesieniu 

do  możliwości  ponownego  żądania  wyjaśnień.  Izba  w  swoim  orzecznictwie  (por.  wyrok                     

z  17.07.2015  r.;  sygn.  akt:  KIO  1410/15,  czy  z  27.07.2015  r.  sygn.  akt:  KIO  1479/15) 

niejednokrotnie  wskazywała,  że  żądanie  ponownych  wyjaśnień  dotyczących  podejrzenia 

rażąco niskiej ceny od tego samego wykonawcy nie może prowadzić do naruszenia zasady 

równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji.  Takie  żądanie  jest  dopuszczalne,  jeśli 

wyjaśnienia  wykonawcy  złożone  na  wcześniejsze  wezwanie  zamawiającego  budzą 

określone wątpliwości i wymagają doprecyzowania. 

■  Z  pewnością  ponowne  żądanie  wyjaśnień  nie  może  prowadzić  do  złożenia  zupełnie 

nowych  wyjaśnień,  czy  też  prowadzenia  procedury  wyjaśnień  do  czasu  pełnego 

usprawiedliwienia  przez  wykonawcę  swojej  wyceny  ofertowej.  Ponowne  żądanie  wyjaśnień 

musi  być  zatem  uzasadnione  w  świetle  wyjaśnień  czy  dowodów  przedłożonych  przez 

wykonawcę „na pierwsze wezwanie". 

■  Zamawiający  nie  ma  obowiązku  ponownie  wzywać  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień 

jeżeli  wykonawca  nie  rozwiał  jego  wątpliwości  co  do  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  i  nie 

przedstawił  na  potwierdzenie  powyższego  stosownych  dowodów.  W  takiej  sytuacji  należy 

bowiem uznać, że wykonawca nie wywiązuje się należycie z ciążącego na nim, stosownie do 

art. 90 ust. 2 Pzp, ciężaru dowodu." 

Przenosząc  powyższe  uwagi  na  grunt  przedmiotowego  postępowania,  należy 

wskazać,  iż  Zamawiający  pismem  z  25.02.2019  r.,  wezwał  Wykonawcę  do  udzielenia 

wyjaśnień,  „w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny,  kosztów  zatrudnienia".  

W  dniu  28.02.2019  r.  Wykonawca  złożył  wyjaśnienia.  Odwołujący  zarzuca,  że  wyjaśnienia 

złożone przez Wykonawcę są  nierzetelne,  ogólnikowe i  lakoniczne,  w  tym  -  ze względu na 

pozio

m ich ogólności - odnoszą się w dużej mierze nie tylko do postępowania prowadzonego 

przez  Zamawiającego,  ale  i  do  innych  postępowań,  w  których  Wykonawca  bierze  udział, 


wobec  czego  Zamawiający  nie  był  uprawniony  przyjąć  na  ich  podstawie,  że  zaoferowana 

prze

z Wykonawcę w tym postępowaniu cena ma charakter rynkowy. 

W  świetle  wyroku  KIO  z  22.01.2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  13/18:  "W  orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej jednolicie stwierdza się, że wyjaśnienia, składane w trybie art. 90 

ust  1  p.z.p.,  muszą  być  szczegółowe  i  wyczerpujące.  Jeżeli  są  ogólnikowe  i  lakoniczne  - 

wówczas przyjmuje się, że w ogóle nie zostały złożone - "wyjaśnienia w takim kształcie, jak 

zostały  złożone,  nie  pozwalają  na  rozwianie  wątpliwości,  że  zaoferowana  cena  w  ofercie 

przystępującego  wynika  z  nieoszacowania  warunków  sprawowania  nadzoru  w  stosunku 

zakresu  prac  objętych  nadzorem  i  czasu  trwania  usługi  oraz  obciążenia  wykonawcy 

wszelkimi  kosztami  materiałowymi  i  logistycznymi  sprawowania  tej  funkcji,  co  z  mocy 

domniemania,  wynikającego  z  faktu  wezwania  do  wyjaśnień  prowadzi  do  wniosków,  iż 

zaoferowana  cena  pozostaje  rażąco  niska.  Izba  oceniła  wyjaśnienia  przystępującego,  jako 

na tyl

e ogólne, że nie można uznać, że Wykonawca przedłożył wyjaśnienia i dowody dające 

podstawę do dokonania oceny czy cena jest rażąco niska, co z mocy art. 90 ust 3 p.z.p., na 

równi z potwierdzeniem się wprost okoliczności rażąco niskiej ceny - obliguje zamawiającego 

do  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  w  sytuacji,  gdy  złożone  wyjaśnienia  są  niepełne  i  nie 

pozwalają  z  całą  pewnością  uznać  ceny  oferty  za  realną,  za  którą  dany  wykonawca  może                 

w sposób prawidłowy zrealizować zamówienie." (KIO 1363/13). Jak z powyższego wynika to 

w  interesie  samego  Wykonawcy  jest  złożenie  kompletnych  wyjaśnień  potwierdzonych 

do

wodami. Wskazał również, że zgodnie z wyrokiem z 07.03.2017 r., sygn. akt: KIO 272/17

"Brak  udzielenia  wyjaśnień,  to  zarówno  sytuacja  gdy  wykonawca  nie  udziela  wyjaśnień 

traktując  milcząco  wezwanie  zamawiającego,  a  także,  gdy  udziela  wyjaśnień  pozornych, 

niewłaściwych, nie odpowiadających treści wezwania zamawiającego"

Zamawiający  jest  zobowiązany  do  żądania  od  wykonawcy  stosownych  wyjaśnień 

każdorazowo,  gdy  poweźmie  wątpliwości  co  do  zaoferowanej  ceny  lub  kosztu  (albo  ich 

istotnych  części).  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  rozwianie  tych  wątpliwości  przez 

przedstawienie  precyzyjnych  wyliczeń  lub  konkretnych  dokumentów,  z  których  wynikać 

będzie  realność  zaoferowanej  ceny  lub  kosztu.  Szczegółowość  wyjaśnień  wykonawcy 

niejednokrotnie była przedmiotem orzekania KIO m.in. 

■ wyrok z 24.01.2017 r. sygn. akt: KIO 40/17: „(...) dla wyjaśnienia elementów ceny mających 

wpływ na jej wysokość istotne są właśnie konkretne wartości i ich wpływ na cenę. Nie sposób 

ocenić,  czy  przyjęte  stawki  są  stawkami  realnymi,  skoro  nie  zostały  one  poparte  żadnymi 

dowodami.  (...)  Dodowami  takimi  mogą  być  umowy  z  dostawcami,  faktury  i  rachunki 

potwierdzające  koszty  wykorzystywanych  mediów,  umowy  o  pracę  z  zatrudnionymi 

pracownikami,  listy  płac  i  wiele  innych.  Wobec  braku  jakichkolwiek  konkretnych  danych 

ocena zasadności przyjętych wartości jest po prostu niemożliwa"


■  wyrok  z  30.11.2015  r.  sygn.  akt:  KIO  2528/15:  „Zamawiający  powinien  pozyskać 

jednoznaczne  wyjaśnienie  od  wykonawcy  i  dopiero  w  wyniku  oceny  tych  wyjaśnień  podjąć 

decyzje,  w  tym  o 

wyborze  oferty  (wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  z  dnia  8  kwietnia 

2009 r. sygn. akt XII Ga 59/09). Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień ma obowiązek 

podać  Zamawiającemu  okoliczności  uzasadniające  obniżenie  ceny  w  stosunku  do 

przedmiotu  zamówienia  lub  też  innych  czynników,  do  których  odnosi  się  wezwanie 

Zamawiającego.  Zauważyć  należy,  iż  wezwanie  to  nie  musi  być  szczegółowo  rozpisane. 

Zamawiający, oceniając, czy może mieć do czynienia z rażąco niską ceną, niejednokrotnie, 

formułując wezwanie, nie jest przecież w stanie przewidzieć, jakie okoliczności lub czynniki 

mogą  wpływać  na  wysokość  ceny  oferty.  Fakt  wystosowania  wezwania  o  charakterze 

ogólnym,  jako  otwartego  pytania,  nie  zwalnia  wykonawcy  z  obowiązku  szczegółowego 

przedstawienia  składowych  ceny  i  opisania  czynników,  które  o  wysokości  tej  ceny 

zadecydowały"

■ wyrok z 13.10.2014r., sygn. akt: 2031/14 „złożenie przez wykonawcę wyjaśnień, które nie 

rozpraszają wątpliwości zamawiającego, co do rynkowego charakteru ceny oferty, zrównane 

jest w skutkach z 

niezłożeniem wyjaśnień i powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp"

■ wyrok z 25.08.2014 r., sygn. akt: KIO 1561/14, 1577/14 „Wykonawca wezwany do złożenia 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  powinien  wykazać,  co  spowodowało  obniżenie 

ceny, oraz w jakim stopniu wskazane przez niego elementy ceny wpłynęły na jej obniżenie, 

jak  również  przedstawić  dowody  na  potwierdzenie  zaistnienia  podnoszonych  okoliczności. 

Udzielone  wyjaśnienia  mają  bowiem  potwierdzić,  iż  złożona  oferta  jest  rzetelnie 

przygotowana,  a cena  prawidłowo  oszacowana. Nie jest  przy  tym wystarczającym  złożenie 

jakichkolwiek wyjaśnień, ale wyjaśnień odpowiednio umotywowanych i przekonywujących, iż 

zaproponowana cena nie jest ceną rażąco niską"

Ma

jąc  na  uwadze  dotychczasowe  doświadczenia  Odwołującego  jak  i  orzecznictwo 

KIO, wskazać należy, że od Wykonawcy oczekiwać należało przedstawienia szczegółowych 

kalkulacji  ceny  ofertowej,  popartej  dowodami  wskazującymi  na  rynkowy  charakter  kosztów 

ujętych  w  tej  kalkulacji  i  poprawność  założeń  przyjętych  na  potrzeby  jej  dokonania.  Samo 

rozbicie ceny ofertowej na kilka składowych, nie pokazujące mechanizmu i uzasadnienia dla 

takiego poziomu kosztów nie spełnia wymogów stawianych wyjaśnieniom z art. 90 ust. 1 Pzp 

wskazanych  na  wstępie.  Nie  jest  także  wystarczające  przedstawienie  przez  Wykonawcę 

ogólnej informacji przykładowo o realizowanych kontraktach na rzecz innych zamawiających. 

Każdy  z  tych  elementów  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy  -  powinien  zostać  przełożony  na 

konkretną  wartość  liczbową,  tj.  na  wysokość  oszczędności,  jakie  z  tego  tytułu  udało  się 

osiągnąć Wykonawcy. Wyjaśnienia poparte powinny zostać precyzyjnymi kalkulacjami ceny 


ofertowej  popartej  dowodami  wskazującymi  na  rynkowy  charakter  kosztów  ujętych  w  tej 

kalkulacji  i  poprawność  założeń  przyjętych  na  potrzeby  jej  dokonania.  Każdy  z  tych 

elementów  powinien  zostać  przełożony  na  konkretna  wartość  liczbowa,  tj.  na  wysokość 

oszczędności,  jakie  z  tego  tytułu  udało  się  osiągnąć  wykonawcy.  Tymczasem  Wykonawca 

opi

suje,  iż  „cena  oferty  Wykonawcy  stanowi  bilans  sprzyjających  i  dostępnych Wykonawcy 

warunków  cenotwórczych wykonania niniejszego  zamówienia"  jednakże w  żadnym  punkcie 

wyjaśnień  nie  przedstawia  szczegółowej  kalkulacji  „  sprzyjających  i  dostępnych  warunków 

c

enotwórczych".  Opisuje  tylko  jakie  to  posiada  umowy  z  dostawcami,  innymi  klientami,  nie 

przedstawia jednak żadnych konkretnych liczb pozwalających Zamawiającemu na dokonanie 

samodzielnej  oceny  czy  mamy  do  czynienia  ze 

„sprzyjającymi  i  dostępnymi  warunkami 

cenotwórczymi"  np.  poprzez  pokazanie  odpisów  amortyzacyjnych  czy  odległości                              

w  kilometrach  poszczególnych  klientów  Wykonawcy.  Najważniejsze  zaś  Wykonawca  nie 

przedstawił żadnych dowodów na poparcie przedstawionych twierdzeń. Mając powyższe na 

uwadze  należy  uznać,  iż  nie  udźwignął  spoczywającego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym 

samym w konsekwencji nie obalił domniemania iż cena przez niego zaoferowana jest rażąco 

niska.  W  zakresie  wyjaśnień  dotyczących  realizacji  innego  kontraktu  na  rzecz  PGE 

ENERGIA  CIEPŁA  S.A.  co  ułatwia  rozruch  i  skutkuje  obniżeniem  kosztów  organizacyjnych                

i  administracyjnych,  a  także  pozwala  na  skorzystanie  po  części  z  zaplecza  sprzętowego 

osobowego  jaki  Wykonawca  będzie  posiadał  na  terenie  zakładu,  należy  wskazać  iż 

Wykonawca  nie  przedstawił  w  tym  zakresie  żadnych  konkretnych  wartości  liczbowych 

obrazujących poniesione „oszczędności". Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie 

można  czynić  oszczędności  w  ramach  jednego  kontraktu  poprzez  ujęcie  kosztów  w  innym 

kontrakcie, każda z umów musi posiadać skalkulowanie pełnych kosztów realizacji. 

Ponadto  w  zakresie  kosztu  zakupu  środków  czystości  odzieży  i  środków  bhp, 

posiadanego  sprzętu,  amortyzacji  i  materiałów  eksploatacyjnych  nie  przedstawił  dowodów                

w  postaci  np.  umów  z  dostawcami  środków  czystości,  sprzętu,  materiałów  obrazujących 

wysokość  posiadanych  rabatów,  faktur  potwierdzających  cenę  zakupionych  środków, 

odzieży i środków bhp, sprzętu, a w przypadku argumentu w przedmiocie amortyzacji - poza 

fakturami,  dokumentów  księgowych  pokazujących  dokonywane  odpisy  amortyzacyjne.  Nie 

przedstawił  umów  z  innymi  podmiotami  obsługiwanymi  w  tym  rejonie  w  czasie  realizacji 

usługi  objętej  przedmiotowym  postępowaniem,  które  to  dokumenty  uwiarygadniałyby 

twierdzenie  o  obniżonym  koszcie  logistyki,  transportu  i  koordynacji.  Brak  jest  również 

przedłożenia  wraz  z  wyjaśnieniami  zapisów  księgowych  magazynowych  obrazujących 

posiadane zapasy w ujęciu ilościowym w rozbiciu na poszczególne zamówienia realizowane 

w tym czasie na rzecz innych podmiotów. W tym aspekcie podnieść należy, że idąc tokiem 

rozumowania  przedstawionym  w  wyjaśnieniach,  Wykonawca  musiałby  mieć  zakupione                     


i  zmagazynowane  środki  na  12  miesięcy  trwania  kontraktu,  założenie  nierealne  z  punktu 

widzenia  doświadczenia  i  wiedzy  w  branży  usług  sprzątania.  Reasumując  powyższy  wątek 

rozważań podniósł, iż w wyjaśnieniach brak szczegółowych informacji na temat szczegółów 

ponoszonych  przez  Wykonawcę  kosztów,  przede  wszystkim  zaś  dowodów  na  poprawność 

przyjętych  w  wyjaśnieniach  wartości  (np.  w  postaci  ofert  dostawców  materiałów,  stanów 

magazynowych  z  zapasami  w  ujęciu  na  poszczególne  kontrakty,  itp.),  wyjaśnienia  te 

pozostają wyjaśnieniami lakonicznymi, a Wykonawca nie podołał spoczywającemu na nim po 

myśli art. 90 ust. 2 Pzp ciężarowi dowodu. 

Podniósł,  że  Wykonawca  nie  znajduje  się  w  wyjątkowo  korzystnej  sytuacji,  która 

uzasadniałaby  zaoferowanie  aż  tak  niskiej  ceny  ofertowej,  np.  oceniając  to  względem 

Odwołującego.  Nadto,  szereg  kosztów,  jakie  wykonawcy  biorący  udział  w  niniejszym 

postępowaniu  będą  musieli  ponieść  wynika  wprost  z  zapisów  SIWZ  i  obowiązujących 

przepisów prawa (koszty zatrudnienia) i wykonawcy nie mają możliwości poczynienia w tym 

zakresie  zbyt  daleko  idących  oszczędności.  Należałoby  w  związku  z  tym  postawić  pytanie, 

co  w  istocie  różnicuje  sytuację  wykonawców,  jak  okoliczność  ta  przekłada  się  na  koszty 

realizacji  zamówienia  i  -  co  najważniejsze  -  czy  istnienie  tej  przewagi  konkurencyjnej 

Wykonawcy względem Odwołującego fi innych wykonawców1) zostało przez Zamawiającego 

zbadane. Kalkulacja ceny oferty zawsze powinna dotyczyć realizacji pełnego zakresu usługi, 

tym  samym  uwzględniać  szereg  czynników  cenotwórczych  wynikających  z  wymagań 

stawianych  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  Poniżej  wskazano  jakie  kluczowe  czynniki 

cenotwórcze  należało  mieć  na  uwadze  kalkulując  cenę  oferty  w  odniesieniu  do  pełnego 

zakresu  oraz  katalogu  czynności  wymaganych  w  dokumentacji  przetargowej.  Odwołujący 

zarzucił, że tak się nie stało, bowiem Wykonawca - poza wskazaniem kilku ogólnie opisanych 

okoliczności  sprzyjanych  obniżeniu  kosztów  realizacji  zamówienia  i  przedstawieniu 

najpewniej  uproszczonej  kalkulacji  ceny  ofertowej  - 

w  zasadzie  nie  przedstawił  żadnych 

konkretnych dowodów potwierdzających poprawność swoich założeń. 

Na podstawie przesłanych przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny 

oferty przedłożonej w niniejszym postępowaniu Odwołujący dokonał analizy poszczególnych 

elementów kosztowych. W ocenie Odwołującego powyższa analiza prowadzi do wniosku, iż: 

1. informacje, które przekazuje Wykonawca są wewnętrznie sprzeczne: 

a) z jednej strony Wykonawca określił, iż w chwili składania oferty posiada zmagazynowane 

zapasy  środków  czystości  oraz  odzieży  i  środków  bhp  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia. W  dalszej  części  informuje,  iż  będzie korzystał  z  rabatów  i  upustów  na  zakup 

materiałów co zaprzecza informacji wcześniejszej tj. że ma zmagazynowane zapasy środków 

czystości  oraz  odzieży  i  środków  bhp.  Jednocześnie  nawet  zakładając,  iż  posiada  zapasy 


środków  czystości,  odzieży  i  środków  bhp  to  w  pozycji  kosztowej  niniejszego  kontraktu 

powinien  ująć  koszt  magazynowania  ww.  środków  i  odzieży.  Dodatkowo,  co  zostało  już 

wskazane  powyżej  Wykonawca  nie  pokazał  w  ujęciu  kosztowym  wielkości  tych  zapasów,                

w szczególności w odniesieniu na poszczególne realizowane przez siebie kontrakty. Nie ma 

bowiem  pewności,  że  jeżeli  nawet  posiada  zapasy  magazynowe  to  zostaną  one 

wykorzystane na potrzeby tego właśnie kontraktu. 

b)  Wykonawca  stwierdza,  i

ż  „posiada  własny  sprzęt  i  urządzenia  do  realizacji  przedmiotu 

zamówienia,  co  skutkuje  niższymi  kosztami  oraz  brakiem  konieczności  ponoszenia 

dodatkowych  kosztów  związanych  z  wynajmem  lub  zakupem  sprzętu  (pkt  7 

wyjaśnień).Jednocześnie  w  punkcie  9  wyjaśnień  informuje,  iż  korzysta  z  atrakcyjnych 

rabatów  na  zakup  materiałów  i  sprzętu.  Powyższe  zaprzecza  informacji  z  punktu  7 

wyjaśnień. Jeżeli nawet Wykonawca posiada sprzęt przedstawiony w wyjaśnieniach ceny nie 

przedstawił  kosztów  związanych  z  eksploatacją  tego  sprzętu  np.  kosztów  paliw,  części 

zamiennych. 

2.  Kalkulacja  kosztów  przedstawiona  przez  Wykonawcę  w  wyjaśnieniach  ceny  zawiera 

szereg błędów: 

a.  Tabela  w  dwóch  miejscach  przedstawia  różne  ilości  pracowników  jakie  Wykonawca 

przewidział  do  realizacji  tj.  w  wierszu  „pracownicy  pełny  koszt  pracodawcy"  Wykonawca 

wskazuje  25  osób  a  następnie  w  wierszu  koszt  administracyjny  na  1  pracownika  +  koszt 

pośrednie wskazuje 20 pracowników, 

b.  W  wierszu  o  nazwie  Pomieszczenie  techniczne  został  wskazany  koszt  1800  zł  ilość                    

1 wobec czego koszt miesięczny netto winien być 1800,00 zł a nie 21600,00 zł 

c. W  wierszu  o  nazwie 

„opróżnianie zbiorników szamba itp." został wskazana ilość 1, koszt 

miesięczny  netto  50000,00  zł  i  koszt  roczny  również  50000,00  zł.  Zamawiający  otrzymując 

takie  zestawienie  nie  wie  czy  wskazany  koszt  jest  kosztem  miesięcznym  czy  rocznym.  I  tu 

możemy rozważyć trzy opcje : 

• Jeżeli Wykonawca miał na myśli że raz do roku opróżni zbiorniki szamba itp. za kwotę netto 

50000,00  zł  to  w  pozycji  razem  mc  netto  winien  napisać  „nie  dotyczy"  tak  jak  to  uczynił                    

w pozycji 

„doszkalanie pracowników" zostawiając koszt roczny 50000,00 zł. Ponadto o czym 

będzie  mowa  poniżej  nie  jest  możliwe  zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  założenie  ? 

wykona

nia ww. czynności jedynie raz w roku, 

•  Jeżeli  Wykonawca  miał  na  myśl  i,  że  koszt  miesięczny  utylizacji  opróżniania  zbiorników 

szamba  wyniesie  50  000,00  zł  netto  to  wartość  roczna  winna  wynosić  60  0000,00  zł  co                    

w konsekwencji sprawia że suma kosztów nie da nam ceny ofertowej Wykonawcy, 


• Jeżeli Wykonawca miał na myśli, iż kwota 50 000 zł to koszt roczny utylizacji opróżnienia 

zbiorników  szamba  to  wartość  miesięczna  wyniosłaby  4  167,00  zł  -  pozycja  zdecydowanie 

niedoszacowana. 

3. Wykonawca 

nie uwzględnił w kalkulacji kosztów następujących pozycji: 

a) kosztów magazynowania środków czystości, odzieży i środków bhp, 

b)  kosztów  materiałów  eksploatacyjnych  sprzętu  w  szczególności:  kosztów  paliwa,  części 

zamiennych, 

c)  kosztów  materiałów  higienicznych,  dodatkowo  oprócz  środków  czystości,  które  są 

niezbędne  do  realizacji  usługi,  Wykonawca  ma  zabezpieczyć  Zamawiającego  w  materiały 

higieniczne.  Wykonawca  w  kalkulacji  ceny  nie  uwzględnił  istotnego  elementu  kosztowego 

jakim są wspomniane wyżej poszczególne materiały higieniczne, które nie można przypisać 

do żadnej pozycji kosztowej przedstawionej w  wyjaśnieniach ceny Wykonawcy. Dodatkowo 

należy  podkreślić,  iż  Wykonawca  musiałby  posiadać  zapas  środków  i  materiałów  w  takiej 

ilości aby zabezpieczyć 12 miesięcy trwania kontraktu, 

d)  kosztów  wynajmu  szatni  pracowników  -  Zamawiający  określił,  iż  Wykonawca  poniesie 

koszty szatni z łaźnią - 1 szafka 59,32 netto/miesiąc, 

e)  kosztów  dzierżawy  pomieszczeń  magazynu  -  Zamawiający  określił,  iż  Wykonawca 

poniesie  koszt

y  udostępnienia  pomieszczeń  magazynowych:  14  zł  netto  za  lm2/  miesiąc 

(ogrzewane), 10 zł netto za 1m

/miesiąc (nieogrzewane), 

f) kosztów wynajmu sprzętu WUKO - jest to sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia, co 

znamienne  nie  został  wskazany  przez  Wykonawcę  w  oświadczeniu  Wykonawcy                              

o dysponowaniu narzędziami w części Wykaz sprzętu przeznaczonego do wykonywania prac 

czyścicielskich. Konieczność użycia w/w sprzętu wynika z pozycji 483 formularza cenowego 

pod nazwą: Opróżnianie kanalizacji w obrębie obiektów produkcyjnych urządzenia WUKO z 

obsługą, gdzie wskazano szacunkową ilość maszynogodzin tj. 360 w trakcie obowiązywania 

umowy. 

Analiza  formularza  cenowego  prowadzi  do  wniosku,  iż  pozycje  kosztowe  są 

niedoszacowane: 

a)  poz. 138 O

czyszczalnia ścieków wraz z osadnikami l. osadniki prostokątne - piaskowniki 

a. czyszczenie osadników (z szlamów, nanosów, mułów itp.) dla pkt. 1, 

b) poz. 141 Oczyszczalnia ścieków wraz z osadnikami 2. osadniki wstępne I a. czyszczenie 

osadników (z szlamów, nanosów, mułów itp.) dla pkt. 2, 

c)  poz.  144  Oczyszczalnia  ścieków  wraz  z  osadnikami  2.  osadniki  wyrównawcze  I  a. 

czyszczenie osadników (z szlamów, nanosów, mułów itp.) dla pkt. 3, 

d)  poz.  147  Oczyszczalnia  ścieków  wraz  z  osadnikami  2.  osadniki  wyrównawcze  I  a. 

czyszczenie osadników (z szlamów, nanosów, mułów itp.) dla pkt. 4, 


Poniżej  przedstawiono  w  odwołaniu  tabele  zawierającą  niedoszacowane  pozycje 

formularza  cenowego  Matbex  Sp.  z  o.o.  wraz  z  zestawione  z  prawidłowo  oszacowanymi 

kosztami. 

Odwołujący 

przedstawił 

poniżej 

szczegółowe 

uzasadnienie 

danych 

zaprezentowanych powyżej w zakresie poszczególnych pozycji Formularza cenowego. 

Niedoszacowane pozycje dot. oczyszczalni ścieków wraz z osadnikami: 

1. Osadniki prostokątne- piaskowniki 

a.  Czyszczenie  osad

ników  (z  szlamów,  nanosów,  mułów  itp.)  dla  pkt  1  (poz. 

formularza cenowego 138) 

Zamawiający  w  formularzu  cenowym  określił  wymiary  osadnika  oraz  jego 

powierzchnie  i  na  tej  podstawie  została  określona  minimalna  wielkość  osadu  do  usunięcia. 

Cena  za  wywóz  załadunku  została  określona  na  podstawie  zebranych  ofert  od  firm 

zajmujących  się  utylizacją  odpadów.  Bazując  na  własnym  doświadczeniu  w  realizacji  w/w 

usług minimalny czas

niezbędny do usunięcia w/w osadu przy użyciu technologii ładowarki 

próżniowej to 10,8 godzin (wydajność ładowarki próżniowej to 5 ton na godzinę). Dodatkowo 

minimalna ilość osób niezbędna do wykonania niniejszej usługi to 4 pracujących przez 10,8 

godzin co daje łącznie 43 rbg. W/w osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Koszt 

pracy prz

yjęto średnio 30zł/rbg. Na tej podstawie określono minimalne koszty niezbędne do 

wykonania niniejszej usługi: 

Powyższe  wskazuje,  iż  koszt  wykonania  usługi  czyszczenia  osadników  (z  szlamów, 

nanosów,  mułów  itp.)  dla  pkt  1  (pozycja  formularza  cenowego  138)  winien  wynosić  co 

najmniej 14964,36 zł. Natomiast Matbex Sp. z o.o. zaproponował wartość usługi na poziomie 

Odpad: 19 08 02 Zawartość piaskowników

Powierzchnia osadnika

m

Grubość warstwy osadu min.

cm

Ilość osadu do usunięcia

m

Technologia: ładowarka próżniowa

Czas pracy ładowarki (wydajność 5 ton na godzinę)

godzin

Ilość osadu do usunięcia (1,5 tony na lm

ton

Cena za utylizację osadu - kod 19 08 02

zł/tonę

KOSZTY UTYLIZACJI ODPADÓW

Ilość roboczogodzin ( 4 pracowników)

rbg

Cena rbg

Zł/rbq

Koszt rbg


376,00 zł. Wskazujemy, iż wartość ta nie pokrywa chociażby kosztu utylizacji odpadu, który 

dla w/w osadnika wynosi 9720,00 zł. Dodatkowo wskazujemy, iż Zamawiający odpowiadając 

na  pytanie  nr  7  z 

29.01.2019r.,  które  dotyczyło  pozycji  formularza  cenowego  nr  137,  141, 

144,  147  stwierdza,  iż  „Zgodnie  z  zapisem  Specyfikacji  Technicznej,  koszty  transportu, 

wywozu i utylizacji odpadów są po stronie Wykonawcy"

Osadniki wstępne I 

a.  czyszczenie  osadników  (z  szlamów,  nanosów,  mułów  itp.)  dla  pkt.  2  (poz. 

formularza cenowego 141) 

Zamawiający  określił  w  formularzu  cenowym  wymiary  osadnika  oraz  jego 

powierzchnie  na  tej  podstawie  została  określona  minimalna  wielkość  osadu  do  usunięcia. 

Cena  za  wywóz  załadunku  została  określona  na  podstawie  zebranych  ofert  od  firm 

zajmujących  się  utylizacją  odpadów.  Bazując  na  własnym  doświadczeniu  w  realizacji  w/w 

usług  minimalny  czas niezbędny  do  usunięcia w/w  osadu  przy  użyciu technologii  ładowarki 

próżniowej to 3,54 godzin (wydajność ładowarki próżniowej to 5 ton na godzinę). Dodatkowo 

minimalna ilość osób niezbędna do wykonania niniejszej usługi to 4 pracujących przez 3,54 

godzin co daje łącznie 14 rbg. W/w osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia. Koszt 

pracy przyjęto średnio 30zł/rbg. Na tej podstawie określono minimalne koszty niezbędne do 

wykonania niniejszej usługi: 

Powyższe  wskazuje,  iż  koszt  wykonania  usługi  czyszczenia  osadników  (z  szlamów, 

nanosów, mułów itp.) dla pkt. 2 (poz. formularza cenowego 141) winien wynosić co najmniej 

4850,00  zł.  Matbex  Sp.  z  o.o.  zaproponował  wartość  usługi  na  poziomie  376,00  zł. 

Wskazujemy,  iż  wartość  ta  nie  pokrywa  chociażby  kosztu  utylizacji  odpadu,  który  dla  w/w 

osadnika  wynosi  4248,00  zł.  Dodatkowo  wskazujemy,  iż  Zamawiający  odpowiadając  na 

pytanie nr 7 z 29.01

.2019r., które dotyczyło poz. formularza cenowego nr 137, 141, 144, 147 

Odpad: 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Powierzchnia osadnika

m

Grubość warstwy osadu min.

cm

Ilość osadu do usunięcia

m

Technologia: ładowarka próżniowa

Czas pracy ładowarki (wydajność 5 ton na godzinę)

godzin

Ilość osadu do usunięcia (1,5 tony na lm

ton

Cena za utylizację osadu kod 19 08 05

zł/tonę

KOSZTY UTYLIZACJI ODPADÓW

Ilość roboczogodzin ( 4 pracowników)

rbg

Cena rbg

zł/rbg

Koszt rbg


stwierdza,  iż  „Zgodnie  z  zapisem  Specyfikacji  Technicznej,  koszty  transportu,  wywozu  i 

utylizacji odpadów są po stronie Wykonawcy"

Osadniki wyrównawcze I 

b.  czyszczenie  osadników  (z  szlamów,  nanosów,  mułów  itp.)  dla  pkt  3  (poz. 

formularza cenowego 144) 

Zamawiający  określił  w  formularzu  cenowym  wymiary  osadnika  oraz  jego 

powierzchnie  na  tej  podstawie  została  określona  minimalna  wielkość  osadu  do  usunięcia. 

Cena  za  wywóz  załadunku  została  określona  na  podstawie  zebranych  ofert  od  firm 

zajmujących  się  utylizacją  odpadów.  Bazując  na  własnym  doświadczeniu  w  realizacji  w/w 

usług  minimalny  czas niezbędny  do  usunięcia w/w  osadu  przy  użyciu technologii  ładowarki 

próżniowej  to  20,16  godzin  (wydajność  ładowarki  próżniowej  to  5  ton  na  godzinę). 

Dodatkowo minimalna ilość osób niezbędna do wykonania niniejszej usługi to 4 pracujących 

przez  20,16  godzin  co  daje  łącznie  81rbg.  W/w  osoby  muszą  posiadać  odpowiednie 

uprawnienia.  Koszt  pracy  przyjęto  średnio  30zł/rbg.  Na  tej  podstawie  określono  minimalne 

koszty niezbędne do wykonania niniejszej usługi: 

Powyższe  wskazuje,  iż  koszt  wykonania  usługi  czyszczenia  osadników  (z  szlamów, 

nanosów, mułów itp.) dla pkt 3 (poz. formularza cenowego 144) winien wynosić co najmniej 

27500,00  zł.  Matbex  Sp.  z  o.o.  zaproponował  wartość  usługi  na  poziomie  376,00  zł. 

Wskazujemy,  iż  wartość  ta  nie  pokrywa  chociażby  kosztu  utylizacji  odpadu,  który  dla  w/w 

osadnika  wynosi  24192,00  zł.  Dodatkowo  wskazujemy,  iż  Zamawiający  odpowiadając  na 

pytanie nr 7 z d

nia 29.01.2019r., które dotyczyło poz. formularza cenowego nr 137, 141, 144, 

147  stwierdza,  iż  „Zgodnie  z  zapisem  Specyfikacji  Technicznej,  koszty  transportu,  wywozu                

i utylizacji odpadów są po stronie Wykonawcy"

Odpad: 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Powierzchnia osadnika

m

Grubość warstwy osadu min.

cm

Ilość osadu do usunięcia

m

Technologia: ładowarka próżniowa

Czas pracy ładowarki (wydajność 5 ton na godzinę)

godzin

Ilość osadu do usunięcia (1,5 tony na lm

ton

Cena za utylizację osadu kod 19 08 05

zł/tonę

KOSZTY UTYLIZAGI ODPADÓW

Ilość roboczogodzin ( 4 pracowników)

rbg

Cena rbg

zł/rbg

Koszt rbg


Osadniki wyrównawcze I 

a.  cz

yszczenie  osadników  (z  szlamów,  nanosów,  mułów  itp.)  dla  pkt  4  (poz. 

formularza cenowego 147) 

Zamawiający określił w formularzu cenowym wymiary osadnika oraz jego powierzchnie na tej 

podstawie  została  określona  minimalna  wielkość  osadu  do  usunięcia.  Cena  za  wywóz 

załadunku została określona na podstawie zebranych ofert od firm zajmujących się utylizacją 

odpadów.  Bazując  na  własnym  doświadczeniu  w  realizacji  w/w  usług  minimalny  czas 

niezbędny do usunięcia w/w osadu przy użyciu technologii ładowarki próżniowej to 15 godzin 

(wydajność  ładowarki’  próżniowej  to  5  ton  na  godzinę).  Dodatkowo  minimalna  ilość  osób 

niezbędna do wykonania niniejszej usługi to 4 pracujących przez 15 godzin co daje łącznie 

60rbg. W/w  osoby  muszą posiadać  odpowiednie  uprawnienia.  Koszt  pracy  przyjęto  średnio 

30zł/rbg.  Na  tej  podstawie  określono  minimalne  koszty  niezbędne  do  wykonania  niniejszej 

usługi: 

Powyższe  wskazuje,  iż  koszt  wykonania  usługi  czyszczenia  osadników  (z  szlamów, 

nanosów, mułów itp.) dla pkt 4 (poz. formularza cenowego 147) winien wynosić co najmniej 

20000,00  zł.  Matbex  Sp.  z  o.o.  zaproponował  wartość  usługi  na  poziomie  376,00  zł. 

Wskazujemy,  iż  wartość  ta  nie  pokrywa  chociażby  kosztu  utylizacji  odpadu,  który  dla  w/w 

osadnika  wynosi  18000,00  zł.  Dodatkowo  wskazujemy,  iż  Zamawiający  odpowiadając  na 

pytanie nr 7 z 29.01.2019r., które dotyczyło poz. formularza cenowego nr 137, 141, 144, 147 

stwierdza,  iż  „Zgodnie  z  zapisem  Specyfikacji  Technicznej,  koszty  transportu,  wywozu                          

i utylizacji odpadów są, po stronie Wykonawcy"

W  dalszej  kolejności  wskazał,  iż  z  wyjaśnień  ceny  nie  wynika  jednoznacznie  liczba 

pracowników  jaką  Wykonawca  przewidział  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia.                      

W kalkulacji kosztów załączonych do wyjaśnień ceny z 28.02.2019 r. w poz. nr 1 wskazano 

25 pracowników, natomiast w poz. nr 3 - 20 pracowników. 

Odpad: 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Powierzchnia osadnika

m

Grubość warstwy osadu min.

cm

Ilość osadu do usunięcia

m

Technologia: ładowarka próżniowa

Czas pracy ładowarki (wydajność 5 ton na godzinę)

godzin

Ilość osadu do usunięcia (1,5 tony na lm

ton

Cena za załadunek, transport i utylizację osadu kod 19 08 05

zł/tonę

KOSZTY UTYLIZAGI ODPADÓW

Ilość roboczogodzin ( 4 pracowników)

rbg

Cena rbg

zł/rbg

Koszt rbg


Nadto,  bez  wzglądu  na  to  którą  ilość  pracowników  z  ww.  przewiduje  Wykonawca, 

Odwołujący jako obecny wykonawca niniejszej usługi z doświadczenia wskazuje, iż ilość ta 

nie  pozwala 

na  rzetelną  realizację  usługi  zgodnie  z  przedmiotem  zamówienia  a  minimalna 

ilość  to  35  pracowników.  Zamawiający  nie  narzucał  organizacji  pracy  ale  narzucił  w  pkt  15 

SIWZ  ppkt  15.6.3.2,  iż  Wykonawca  musi  dysponować  pracownikami  o  następujących 

uprawnieniach: 

4 osoby posiadające świadectwo klasyfikacyjne typu „D" gr. I pkt.: 1,2, 3 (bez ograniczeń 

napięcia), 9, 10, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 

28  kwietnia  2003  r. 

„w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji 

przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci"  (Dz.U.  Nr  89  poz.  828                

z dnia 21 maja 2003 r). 

4  osoby  posiadające  świadectwo  klasyfikacyjne  typu  „D"  gr.  II  pkt.:  1,  3,  8,  10  zgodnie                      

z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.                     

„w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r). 

8 osób posiadające świadectwo klasyfikacyjne typu  „E" gr.  I  pkt.:  1, 2,  3 (bez  ograniczeń 

napięcia), 9,10 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 

28  kwietnia  2003  r. 

„w  sprawie  szczegółowych  zasad  stwierdzania  posiadania  kwalifikacji 

przez  osoby  zajmujące  się  eksploatacją  urządzeń,  instalacji  i  sieci"  (Dz.U.  Nr  89  poz.  828                

z dnia 21 maja 2003 r). 

8  osób  posiadające  świadectwo  klasyfikacyjne  typu  „E"  gr.  II  pkt.:  1,  3,  8,  10  zgodnie                       

z  rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  28  kwietnia  2003  r.                    

„w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z dnia 21 maja 2003 r), 

10 osób posiadających przeszkolenie w zakresie stref wybuchowych Ex. 

Łącznie 34 osoby. 

Reasumując  całość  poczynionych  powyżej  uwag  w  ujęciu  tabelarycznym, 

przedstawiają  się  one  następująco:  Kolorem  żółtym  wskazano  prawidłową  wartość 

poszczególnych kosztów. 


Brak  skalkulowania  wszystkich  kosztów  oraz  kalkulacja  kosztów  opisanych  przez 

Wykonawcę  na  założonym  poziomie  spowoduje,  poszukiwanie  na  etapie  realizacji 

zamówienia  „oszczędności"  kosztem  jakości  świadczonej  usługi  a  nawet  konieczności 

zaprzestania wykonywania umowy. 

Przypomnieć należy natomiast, że momentem, w którym Wykonawca winien wyjaśnić 

szczegóły  kalkulacji  i  przyjęte  założenia,  zarówno  co  do  ceny,  jak  też  sposobu  wykonania 

zam

ówienia, jest moment prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Kolorem żółtym wskazano prawidłową wartość poszczególnych kosztów. 
*w  tej  pozycji  Odwołujący  z  trzech  możliwych  opcji  opisanych  we  wcześniejszej  części 
odwołania, wybrał opcję najkorzystniejszą dla Wykonawcy

Koszta Stałe Prace Czyścicielskie obiektów i 
urządzeń produkcyjnych w PGE EC S.A. 
RYBNIK S.A.

Jednostka

netto

Ilość

Razem 

MC 

netto

Razem ROK

Pracownicy Pełny Koszt Pracodawcy

4 500,00 zł

112 500,00 zł

1 350 000,00 zł

4 500,00 zł

 157 500,00 zł

1 890 000,00 zł

Nadzór

10 000,00 zł

 10 000,00 zł

120 000,00 zł

Koszt administracyjny na 1 pracownika + Koszt 
pośrednie

567,00 zł

 11 340,00 zł

136 080,00 zł

567,00 zł

 19 845,00 zł

238 140,00 zł

Pomieszczenia techniczne

1 800,00 zł

 21 600,00 zł

259 200,00 zł

1 800,00 zł

 1 800,00 zł

Sprzęt eksploatacyjny

6 000,00 zł

 6 000,00 zł

72 000,00 zł

Narzędzia

2 000,00 zł

 2 000,00 zł

24 000,00 zł

Opróżnianie Zbiorników Szamba itp.

50 000,00 zł

 50 000,00 zł

50 000,00 zł

50 000,00 zł *

 4166,67 zł

         50 000,00 zł

Doszkalanie pracowników

500,00 Zł

ND

30 000,00 zł

RAZEM KOSZTY MIESIĘCZNE

170 106,67 zł

RAZEM KOSZTY

2 041 280,00 zł

Wartość

przychodu

netto

2 177 851,10 zł

Koszt

roczny

2 041 280,00 zł

                                                                             Prawidłowa wartość przychodu 

                                  2 445 740,00 zł 

Nieuwzględnione koszty

Koszt szatni pracowników

59,32 zł

2 076,20 zł

24 914,40 zł

Materiały higieniczne, koszt magazynowania 

środków czystości odzieży i środków bhp

3000,00 zł

36 000,00 zł

Koszty eksploatacyjne np. paliwo

2000, 00 zł

24 000,00 zł

Wynajem sprzętu wuko

7050,00 zł

84 600,00 zł

169 514,40 zł

                                                                             Prawidłowa wartość przychodu 

                                                                             plus nieuwzględnione koszty 

                                                         2 615 254,40 zł 


To Zamawiający  ma otrzymać na  tyle wiarygodne  i  szczegółowe informacje, które pozwolą 

ustalić,  czy  mamy  do  czynienia  z  rażąco  niską  ceną,  czy  też  nie.  Wszelkie  dowodzenie                         

i składanie wyjaśnień w postępowaniu odwoławczym przed Izbą należy uznać za spóźnione. 

W  trakcie  postępowania  odwoławczego  możliwe  jest  uzupełnienie  informacji  przekazanych 

Zamawiającemu  w  niewielkim  zakresie.  Nie  jest  natomiast  możliwe  wskazywanie  na 

konkretne  okoliczności,  które  przełożyły  się  na  cenę  oferty,  ale Wykonawca  nie  wspominał                    

o nich w wyjaśnieniach złożonych Zamawiającemu. 

Treść  złożonych  przez  Wykonawcę  wyjaśnień  wskazuje  na  niewiedzę  Wykonawcy                  

w  zakresie  rygorów  rządzących  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego                       

i  momentem  w  którym  każdy  wezwany  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykazania,  iż 

zaoferowana cena nie jest rażąco niska. Ustawodawca wprost literalnie formułuje obowiązek 

przedstawienia  w  tym  zakresie  dowodów.  Znamienne  jest,  iż  w  niniejszym  postępowaniu 

Zamawiający w treści wezwania do wyjaśnień wyraźnie wskazał iż oczekuje od Wykonawcy 

nie  tylko  udzielenia  wyjaśnień,  „w  tym  złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny, 

kosztów  zatrudnienia".  Nie  będzie  innego  momentu  badania  i  oceny  ofert  w  toku  trwania 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  którym  Wykonawca  będzie  miało 

możliwość  przedstawienia  dowód  na  potwierdzenie  poprawności  zaoferowanej  ceny,                               

w  szczególności  nie  będzie  to  możliwe  po  etapie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej. 

Najważniejsze  zaś  Wykonawca  nie  przedstawił  żadnych  dowodów  na  poparcie 

przedstawionych  twierdzeń.  Mając  powyższe  na  uwadze  należy  uznać,  iż  nie  udźwignął 

spoczywającego  na  nim  ciężaru  dowodu,  a  tym  samym  w  konsekwencji  nie  obalił 

domniemania iż cena przez niego zaoferowana jest rażąco niska. 

W  ocenie  Odwołującego  Zamawiający  tym  samym  wbrew  dyspozycji  art.  90  ust.  3 

Pzp  jedynie  formaln

ie  dopełnił  procedury  wyjaśniającej,  nie  przeprowadzając  pogłębionej 

merytorycznej  analizy  wyjaśnień  złożonych  przez  Wykonawcę,  mimo  iż  Wykonawca,  nie 

przedstawiając  szczegółowych  kalkulacji  oraz  dowodów  na  poparcie  twierdzeń  -  nie 

udźwignął spoczywającego na nim ciężaru dowodu, a tym samym nie obalił domniemania, że 

cena oferty jest rażąco niska. 

Reasumując  podniósł,  że  Wykonawca  nie  znajduje  się  w  wyjątkowo  korzystnej 

sytuacji,  która  uzasadniałaby  zaoferowanie  tak  niskiej  ceny  ofertowej,  np.  oceniając  to 

względem  Odwołującego.  Odwołujący  zarzuca,  że  Wykonawca  poza  wskazaniem  kilku 

ogólnie  opisanych  okoliczności  sprzyjanych  obniżeniu  kosztów  realizacji  zamówienia                        

i przedstawieniu uproszczonej kalkulacji ceny ofertowej - w zasadzie nie 

przedstawił żadnych 

konkretnych dowodów potwierdzających poprawność swoich założeń. Odwołujący wskazuje, 

że  nie  sposób  przyjąć,  by  wyjaśnienia  Wykonawcy  mogły  wyeliminować  wątpliwości 

Zamawiającego co do rażąco niskiego charakteru ceny ofertowej Wykonawcy. 


Uprzedzając  ewentualną  argumentację,  Odwołujący  wskazuje  dodatkowo,  że  na 

gruncie  art.  90  ust.  1  Pzp  nie  ma  obowiązku  wielokrotności  wyjaśnień  ceny  danego 

wykonawcy.  Kolejne  wezwanie  może  więc  służyć  jedynie  doprecyzowaniu  złożonych 

wyjaśnień, czy też wyjaśnieniu niejasności, jakie powstały na tle złożonych przez wykonawcę 

w  „pierwotnych"  wyjaśnieniach  dokumentów,  stanowisk.  W  niniejszej  sprawie  Wykonawca 

nie skorzystał z możliwości złożenia odpowiednich wyjaśnień, a co za tym idzie w tej sytuacji 

nie  spo

sób  znaleźć  uzasadnienia  dla  kierowania  do  niego  kolejnego,  uzupełniającego 

wezwania. Takie wezwanie służyłoby wyłącznie obejściu dyspozycji art. 90 ust. 3 Pzp. Innymi 

słowy,  ponowne  wezwanie  winno  służyć  doprecyzowaniu  wyjaśnień  złożonych  przez 

Wykonawcę, nie może zaś stanowić, wobec sankcji z art. 90 ust. 3 Pzp, czynności sanującej 

bierność Wykonawcy na etapie składania pierwotnych wyjaśnień, tj. bierność w wyjaśnieniu 

podstawowych okoliczności mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 

Ad.  2.  Wszystki

e  wskazane  powyżej  uchybienia  Zamawiającego  polegające  na 

niezgodnych  z  przepisami  czynnościach  Zamawiającego  podjętych  w  toku  postępowania                  

o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  oraz  zaniechaniu  czynności,  do  których 

Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  ustawy,  prowadzą  do  wniosku,  iż  niniejsze 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  przeprowadził                               

z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Powyższe 

prz

ejawiało się poprzez wybór jako oferty najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu  z 

uwagi  na  fakt,  iż  Wykonawca  nie  obalił  domniemania  prawnego,  iż  oferta  zawiera  rażąco 

niską cenę. Reasumując, uznał, iż czynności dokonane przez Zamawiającego, opierające się 

na wskazanych powyżej błędach i zaniecha ni ach, są nieprawidłowe i w sposób bezsporny 

naruszają  przepisy  ustawy  Pzp.  W  związku  z  powyższym,  niniejsze  odwołanie  jest  w  pełni 

uzasadnione i zasługuje na uwzględnienie, dlatego też wnoszę jak w petitum. 

Zamawiający  w  dniu  05.04.2019  r.  wezwał  (umieszczając  na  Portalu  Zakupowym 

Zamawiającego:  https://  pgeenergiaciepl.eb2b.com.pl)  wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art. 

ust.1 

Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału                                   

w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  08.04.2019  r.  (

wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Matbex 

Sp. z o. o. 

zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została  przekazana 

Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Matbex  Sp.  z  o.o.  stwierdził,  że  przystąpił  do 

postępowania 

przetargowego 

ogłoszonego 

przez 

Zamawiającego 

dysponując 

doświadczeniem  z  wykonywania  prac  objętych  przetargiem  jako,  że  w  okresie 


poprzedzającym przetarg wykonywał prace nim objęte będąc podwykonawcą Odwołującego. 

To Matbex Sp. z o.o. dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie prac polegających na 

wykonywaniu  prac  czyścicielskich  na  obiektach  i  urządzeniach  produkcyjnych  w  PGE 

Energia  Ciepła  S.A.  Oddział  w  Rybniku  i  to  Matbex  Sp.  z  o.o.  jest  w  stanie  zapewnić  ich 

realizację  w  sposób  prawidłowy  w  najlepszej  cenie.  Odwołujący  jest  de  facto  tylko 

p

odmiotem,  który  wygrywając  przetarg  podzleca  prace  takim  podmiotom  jak  Matbex  Sp.                   

z  o.o.  i  jego  działania  zmierzają  nie  do  wykonania  prac  za  najlepszą  cenę  dla 

Zamawiającego  ale  za  ceną  najwyższą.  Żaden  z  podmiotów  wchodzących  w  skład 

kon

sorcjum  nie  ma  swojej  siedziby  i  oddziału  w  pobliżu  miejsca  wykonywania  prac  a  tym 

samym kalkulowane koszty przez Odwołującego muszą ten element uwzględniać. Siedziba 

Matbex  Sp.  z  o.o.  położona  jest  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  wykonywanych  prac  co 

przekłada się na kalkulację kosztów. Ważnym do wskazania elementem jest to, że rzekome 

konsorcjum  firm  to  w  istocie  jeden  podmiot  ko

ntrolowany  przez  wspólników  A.  W.                    

i  S.  W

.  /załączył  jako  dowód  odpisy  zupełne  z  KRS  dla  podmiotów  wchodzących  w  skład 

konsorcjum./. 

Dlatego  też  należy  podmioty  te  traktować  jako  jeden  organizm  od  strony  prawnej                      

i organizacyjnej z główną siedzibą w Legnicy. Dominującym zakresem usług jest sprzątanie 

niespecjalistyczne i usługi ochroniarskie. Ma to się nijak do przedmiotu przetargu i dobitnie 

świadczy  o  braku  doświadczenia  po  stronie  Odwołującego.  Podniesione  zarzuty  przez 

Odwołującego były już przedmiotem wyjaśnień w toku postępowania przetargowego. Samo 

odwołanie  pomimo,  swej  objętości  nie  zawiera  w  ocenie  Matbex  Sp.  z  o.o.  argumentów 

merytorycznych. Powołano w odwołaniu szereg orzeczeń jednak nie powiązano ich z analizą 

stanu faktycznego a mają one jedynie uzasadniać oczywiste podstawy odwołania o ile one 

by  zaistniały  jednak  wykazania  ich  spełnienia  Odwołujący  zaniechał.  Dlatego  też  nie 

prowadzę  polemiki  z  treścią  uzasadnienia  odwołania  zawartą  na  str.  od  4  do  8.  Str.  9 

odwołania to swoiste pomieszanie zarzutów i oczekiwań udostępnienia danych stanowiących 

tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  nie  wskazał  na  czym  opiera  swój  zarzut                             

o lakoniczności wyjaśnień Matbex Sp. z o.o. w postępowaniu przetargowym. Chcąc wykazać 

lakoniczność wyjaśnień Matbex Sp. z o.o. Odwołujący winien przedłożyć dokumenty na jakie 

wskazał na str. 9 odwołania w odniesieniu do swojej oferty realizując tym samym postawiony 

przez  siebie  postulat.  Matbex  Sp.  z  o.o.  wykazał  już  na  wstępie  niniejszego  pisma,  ze 

znajduje się w wyjątkowo korzystnej sytuacji wobec Odwołującego się a tym samym nie ma 

potrzeby 

dalszego  dowodzenia  tej  okoliczności.  Jeżeli  Odwołujący  nie  dostrzega  faktu,  iż                   

z  Legnicy  do  Rybnika  jest  dalej  niż  z  siedziby  Matbex  Sp.  z  o.o.  w  Rybniku  do  miejsca 

wykonywania prac w Rybniku i niesie to ze sobą określone koszty oraz, że Matbex Sp. z o.o. 

byt  w  stanie  wykonywać  prace  jako  podwykonawca  Odwołującego  się  zapewniając  mu 


realizację marży to trudno to dalej komentować. Nawiązując do zarzutów  zawartych na str. 

18  jako  przedsiębiorstwo  przystępujące  do  powyższego  postępowania  składającego  się   

z  483  pozycji  która  każda  została  skalkulowana  w  sposób  profesjonalny,  każda  z  pozycji 

cenotwórczych posiada elementy przychodu oraz kosztu jako pochodna przychodu a co za 

tym  idzie  nie  można  traktować  indywidualnie  każdej  z  pozycji  gdyż  jest  to  ekonomicznie 

niemiarodajne, a ponadto wiele pozycji tabeli wykonania nie zostanie wykonana ze względu 

na  brak  takiej  potrzeby  ze  strony  zamawiającego  (pozycje.  Wg  potrzeb)  dlatego  czynniki 

generujące koszt zostały równomiernie rozbite na 483 pozycji. lm większa wiedza techniczna 

i znajomość procesów panujących na takim zakładzie jak elektrownia węglowa tym większa 

dysproporcja  w  cenach  dla  konkretnych  pozycji.  Odwołujący  powołując  się  na  osadniki, 

zbiorniki osadowe nie brał przy tworzeniu odwołania najważniejszego czynnika ilości pozycji 

skalkulowanych jako elementy które dopiero połączone w całość cenową są płaszczyzną do 

wyliczenia  marży  oraz  kosztu  realnie  poniesionego  jak  i  również  kosztów  utylizacji  odpadu 

oraz innych występujących wspólnie kosztów. Wszystkie z 483 pozycji trzeba traktować jako 

(Wycenę  indywidualną  każdego  przedsiębiorstwa)  a  nie  jak  ma  to  miejsce  ze  strony 

odwołującego  formę  krajowych  norm  rzeczowych  (KNR),  obarczonych  współczynnikiem 

roboczogodziny  pracownika,  motogodziny  spr

zętu  oraz  średniej  czasowej  dla  wykonania 

danej  pracy  w  określonych  warunkach. Wycena  indywidualna  może  znacząco  odbiegać  od 

cen  rynkowych  dla  wybranych  punktów  gdyż  dotoczy  ona  sumy  wszystkich  pozycji  gdzie 

koszt  sprzętu,  pracowników,  utylizacji  jak  i  innych  kosztów  jest  naniesiony  na  każdą  z  483 

pozycji. W odniesieniu do pkt 1a i 1b (str. 10 odwołania) informuję, że informacje te nie są 

wewnętrznie  sprzeczne  gdyż  wykonawca  posiada  część  zmagazynowanych  zapasów                          

a  w  razie  konieczności  może  je  dokupić  korzystając  z  rabatów  i  upustów  u  firm  z  którymi 

współpracuje,  a  w  związku  z  tym  że  posiada  w  przeciwieństwie  do  firmy  odwołującej, 

siedzibę  przy  samej  elektrowni  nie  ponosi  kosztów  magazynowania  tychże  środków.  To 

samo  tyczy  się  zaplecza  sprzętowego,  gdzie  Wykonawca  posiada  sprzęt  i  urządzenia 

wymagane  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  ale  nie  wyklucza  to  możliwości  ich 

dokupienia  lub  wymiany  po  niskich  cenach  korzystając  z  atrakcyjnych  rabatów  gdy  zajdzie 

taka  potrzeba.  Dlatego  też  opisane  zostały  zarówno  stany  faktyczne  jakie  Wykonawca 

posiada jak i możliwości co do zakupu sprzętu i materiałów, co nie wyklucza się wzajemnie. 

W odniesieniu do zastrzeżeń co do wymaganej ilości pracowników (strona 16 odwołania) to 

Zamawiający  faktycznie  wskazał  w  pkt  15  SIWZ  ppkt  15.6.3.2,  iż  Wykonawca  musi 

dysponować  pracownikami  o  wyszczególnionych  uprawnieniach,  ale  wskazał  również  pod 

tym  wykazem  iż:  „W  przypadku  dysponowania  osobą  posiadającą  świadectwo/a 

kwalifikacyjne  zawierające  wyżej  wymienione  grupy  i  punkty  lub  przeszkolenie  w  zakresie 

stref wybuchowych Ex. Wykonawca może taką osobę wykazać w każdym z poszczególnych 


wymagań  w  punkcie  15.6.3.2,  które  spełnia  dana  osoba.”.  Tak  więc  czytając  ze 

zrozumieniem  powyższy  zapis  a  nie  tylko  wybiórczo  to  co  wygodne,  minimalna  ilość  osób 

zgodna SIWZ 

którą dysponować musi Wykonawca to 10 osób, gdyż jeden pracownik może 

posiadać  zarówno  świadectwo  kwalifikacyjne  D  i  E  w  wymaganych  zakresach  oraz 

przeszkolenie w zakresie stref wybuchowych EX. 

W  dniu  24.04.2019  r.  (e-

mailem)  Zamawiający  wobec  wniesienia  odwołanie  do 

Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie art. 186 ust. 1 Pzp, odpowiedź na odwołanie, w której 

oddala w całości odwołanie. Kopia została przekazana Odwołującemu oraz Przystępującemu 

na  posiedzeniu

.  W  ocenie  Zamawiającego  Odwołujący  w  żaden  sposób  nie  udowodnił,  że 

cena podana w ofercie MATBEX jest ceną rażąco niską. Należy podkreślić, iż w Odwołaniu 

Odwołujący  przedstawił  swoje  subiektywne  stanowisko  nie  przedstawiając  żadnych 

dowodów na jego poparcie. Podniósł, iż to na Odwołującym ciąży obowiązek udowodnienia 

twierdzeń  zawartych  w  Odwołaniu.  Jak  trafnie  wskazał  SO  w  Gdańsku  w  uzasadnieniu 

wyroku  z  25.05.2012 r., sygn.  akt: XII Ga  92/12:  Stawian

ego przez wykonawcę zarzutu nie 

należy  rozpoznawać  wyłącznie  pod  kątem  wskazanego  przepisu  prawa,  ale  również  jako 

wskazane okoliczności faktyczne, które podważają prawidłowość czynności zamawiającego  

i mają wpływ na sytuację wykonawcy. Jak zasadnie wskazała KIO w wyroku z 14.09.2018 r. 

sygn.  akt:  KIO  1665/18,  1675/18: 

„(...)  niezależnie  od  wskazanego  w  odwołaniu  przepisu, 

którego  naruszenie  jest  zarzucane  zamawiającemu,  Izba  jest  uprawniona  do  oceny 

prawidłowości zachowania zamawiającego (podjętych czynności lub zaniechania czynności), 

jedynie  przez  pryzmat  sprecyzowanych  w  odwołaniu  okoliczności  faktycznych,  które  mają 

decydujące  znaczenie  dla  ustalenia  granic  kognicji  Izby  przy  rozpoznaniu  sprawy,  gdyż 

konstytuują  zarzut  podlegający  rozpoznaniu.  Jak  dalej  wskazała  Izba  w  przytoczonym 

wyroku.  Wprowadzenie  w  art.  190  ust.  1a  pzp  w  odniesieniu  do  rażąco  niskiej  ceny  oferty 

szczególny  rozkład  ciężaru  dowodu,  nie  zmienia  reguły,  że  wpierw  muszą  zaistnieć  w 

postępowaniu odwoławczym fakty, z których wywodzone są skutki prawne. Stąd odwołanie, 

które  inicjuje  takie  postępowanie  odwoławcze,  musi  zawierać  okoliczności  uzasadniające 

zarzucenie zamawiającemu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 90 ust. 3 ustawy pzp. Nie 

może  się  to  sprowadzać  do  ogólnych  stwierdzeń,  że  cena  oferty  jest  albo  nie  jest  rażąco 

niska, czy też, że ocena wyjaśnień powinna albo nie powinna prowadzić do takiej konkluzji, 

gdyż  należy  skonkretyzować  okoliczności  faktyczne,  które  w  danej  sprawie  pozwalają  na 

wyprowadzenie  takiego  wniosku.  W  przypadku  kwestionowania  odrzucenia  oferty  jako 

zawierającej rażąco niską cenę w związku z negatywną oceną złożonych wyjaśnień oznacza 

to konieczność  zawarcia  w  odwołaniu okoliczności  podważających  uzasadnienie tej  decyzji 

na  adekwatnym  do  jego  szczegółowości  poziomie  konkretyzacji  zarzutów.”.  Niezależnie  od 


powyższych  stwierdzeń,  Zamawiający  ustosunkował  się  do  zarzutów  Odwołującego 

zawartych w o

dwołaniu. Przede wszystkim podkreślił, iż swoje zarzuty Odwołujący oparł na 

następujących wadliwych twierdzeniach, tj.: 

1. przyjął, iż wykonawca powinien dysponować co najmniej 34 osobami, podczas gdy takiego 

wymogu Zamawiający nie postawił; 

2. przyjął, iż fakt, że MATBEX wskazał, iż posiada pewien zapas środków czystości, odzieży i 

środków bhp stoi w sprzeczności z informacjami, iż MATBEX będzie korzystał z przyznanych 

mu rabatów na zakup środków i materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia, 

3.  samodzielnie  oszacował  nakłady  pracy  niezbędne  na  wykonanie  usług  objętych 

przedmiotem zamówienia, nie przestawiając w tym zakresie żadnych dowodów; 

4. przyjął, iż MATBEX dokonał błędów w kalkulacji (pkt 2 str. 10 odwołania) 

5. przyjął, iż MATBEX nie uwzględnił pewnych kosztów w kalkulacji (pkt 3 str. 11 odwołania) 

6. przyjął błędne założenia w swoich obliczeniach, a także popełnił błędy dokonując obliczeń 

przedstawionych w o

dwołaniu. 

Ad 1. Odwołujący swoje stanowisko w zakresie wymogu zatrudnienia 34 osób oparł 

na  postanowieniach  pkt  15.6.3.2.  SIWZ  - 

Wymagania  dotyczące  kwalifikacji  personelu 

Wykonawcy , gdy tymczasem z post

anowień tego punktu SIWZ w żaden sposób nie wynika 

taki  obowiązek,  wręcz  przeciwnie,  Zamawiający  wskazał  iż  Wykonawca  może  taką  osobę 

wykazać w każdym z poszczególnych wymagań w pkt 15.6.3.2., które spełnia dana osoba; 

Dodatkowo w odpowiedzi z 29.01.2019 r

. na pytanie nr 5 Zamawiający wprost wskazał, iż nie 

określa minimalnych wymagań dotyczących minimalnej ilości osób do wykonania przedmiotu 

umowy.  Wobec  powyższego  irrelewantne  jest,  czy  MATBEX  przewidział  do  świadczenia 

usług 20 czy 25 osób (zarzut na str. 16 odwołania), 20 osób jest z pewnością wystarczającą 

ilością osób do realizacji usług objętych niniejszym zamówieniem. 

Ad  2.  Odwołujący  przyjął,  iż  fakt,  że  MATBEX  wskazał,  iż  posiada  pewien  zapas 

środków  czystości,  odzieży  i  środków  bhp  stoi  w  sprzeczności  z  informacjami,  iż  MATBEX 

będzie korzystał z przyznanych mu rabatów na zakup środków i materiałów potrzebnych do 

realizacji zamówienia, gdy tymczasem postanowienia te w żaden sposób się nie wykluczają. 

Podobnie  należy  odnieść  się  do  zarzutu  rzekomej  sprzeczności  wyjaśnień  MATBEX                         

w zakresie korzystania z posiadanego sprzętu czyszczącego. 

Ad 

3.  Odwołujący  wskazał  na  str.  11  odwołania,  które  pozycje  kosztowe  w  ofercie 

MATBEX są jego zdaniem niedoszacowane. Należy podkreślić, iż Odwołujący samodzielnie 

oszacował nakłady pracy niezbędne na wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia, 

nie  przestawiając  w  tym  zakresie  żadnych  dowodów.  Fakt,  iż  Odwołujący  oszacował,  iż 

wykonanie danej czynności np. czyszczenie piaskowników zajmie przykładowo 4 osobom 10 


godzin  (str.  13  Odwołania)  jest  nie  tylko  założeniem  w  żaden  sposób  nie  udowodnionym 

przez  Odwołującego,  ale  jest  założeniem  błędnym.  Zamawiający  wyjaśnia,  iż  aby  dokonać 

czyszczenia  piaskowników  na  terenie  Elektrowni,  niezbędne  jest  uzyskanie  stosownego 

zezwolenia  na  pracę.  W  załączeniu  do  niniejszej  odpowiedzi  na  Odwołanie,  Zamawiający 

przedkłada  Zezwolenie  na  pracę  -  prace  nieeksploatacyjne  nr  29/AB/TPE/15  z  dnia 

30.11.2015 r., na podstawie którego miały zostać wykonane przez DGP prace polegające na 

czyszczeniu piaskowników nr 1, 2 i 3. Z treści zezwolenia wynika, że prace były wykonywane 

przez  2  osoby.  Potwierdza  to  również  Karta  bieżącego  składu  brygady,  wydana  do  tego 

zezwolenia, zgodnie z którą prace wykonywały 2 osoby, tj. kierujący zespołem pracowników 

E.  P. 

oraz członek zespołu pracowników B. T. . Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że i 

pozostałe  założenia  Odwołującego  są  błędne.  Przykładowo,  w  pozycji  „Ilość  osadu  do 

usunięcia"  wskazano  1,5  tony  na  Im3.  Zamawiający  wyjaśnia,  że  powyższa  wartość  jest 

błędna.  W  czasie  prowadzenia  prac  usuwany  osad  jest  dodatkowo  rozwodniony  wodą 

zmywną  a  nie  odsączony,  co  oznacza,  że  usuwane  są  również  uwodnione  ścieki.  Tym 

samym przyjęty współczynnik jest nieprawidłowy. Przykładowo dla już odsączonych urobków 

przyjmuje się maksymalny współczynnik 1,3 t/m3. 

Ad 4. W pkt 2 (str. 11 o

dwołania) Odwołujący podniósł, iż MATBEX dokonał błędów                               

w kalkulacji kosztów. W zakresie zarzutu opisanego w punkcie a - Zamawiający podtrzymuje 

swoją argumentację zawartą w powyżej, w Ad 1. W ocenie Zamawiającego 20 pracowników 

do  wykonania  usług  objętych  niniejszym  zamówieniem  jest  ilością  wystarczającą,  a  fakt,  iż 

MATBEX dodatkowo co miesiąc przewidział kwotę w wysokości 5 x 4500 PLN, czyli 22,500 

PLN na dodatkowych pracowników świadczy tylko o odpowiednim „zapasie" przewidzianym 

przez  MATBEX  na  realizację  zamówienia.  W  zakresie  zarzutu  opisanego  w  pkt  b  -  należy 

podkreślić,  iż  nawet  gdyby  MATBEX  popełnił  taki  błąd,  o  jakim  pisze  Odwołujący,  czyli 

powinien był przewidzieć koszt miesięczny za pomieszczenia techniczne w wysokości 1,800 

PLN,  to  jest  to  ewentualna  omyłka  świadcząca  tylko  na  korzyść  MATBEX.  W  wyliczeniu 

kosztów  zawartych  w  Wyjaśnieniach  pozycja  Pomieszczenie  Techniczne  wyceniona  jest 

bowiem na kwotę 21.600 PLN miesięcznie, co daje rocznie kwotę 259.200 PLN (natomiast 

12 x 1.800 PLN dawałoby kwotę 21.600 PLN rocznie). W zakresie zarzutu opisanego w pkt 

c)  kwota  50,000  PLN  dotyczy  całego  roku,  co  jasno  wynika  z  tabeli  kosztów  stałych 

zamieszczonej  w  Wyjaśnieniach.  Kwoty  z  pozycji  Opróżnianie  zbiorników  szamba  itp.  oraz 

Doszkalanie  pracowników  stanowiące  łącznie  kwotę  80.000  PLN  zostały  podzielone  na  12 

miesięcy i w wysokości 6.666,66 zł zostały ujęte w pozycji Razem Koszty Miesięczne. 

Ad  5.W  pkt  3  (str.  11  o

dwołania)  Odwołujący  podniósł,  iż  MATBEX  nie  uwzględnił                 

w  swojej  kalkulacji  pewnych  kosztów,  gdy  tymczasem  koszty  takie  zostały  przez  MATBEX 


uwzględnione.  W  zakresie  kosztów  opisanych  w  pkt  a,  b  i  c  -  są  one  ujęte  pozycjach 

pomieszczanie techniczne, sprzęt eksploatacyjny i narzędzia. W zakresie kosztów opisanych 

w punktach d i e - 

Zamawiający nie stawiał wymogu wynajmowania szatni dla pracowników 

oraz dzierżawy pomieszczeń magazynu. Zgodnie z odpowiedzią z 28.01.2019 r. na pytanie 

nr  13  - 

Zamawiający  podaje  koszty  wynajmu  szatni  dla  pracowników  oraz  pomieszczeń 

magazynowych,  gdyby  wykonawca  był  zainteresowany  takim  wynajmem  lub  dzierżawą. 

MATBEX posiada siedzibę i swoje pomieszczenia przy tej samej ulicy, przy której położona 

jest  Elektrownia  Rybnik  - 

miejsce świadczenia  usług  objętych  umową.  W  zakresie kosztów 

opisanych  w  punkcie  f- 

koszty  wynajmu  sprzętu  WUKO  -  zostały  one  zawarte  w  poz.  483 

załącznika  nr  1  do  formularza  „Oferta"  zmieszczonego  w  ofercie  MATBEX.  Odwołujący  w 

przywołanych  pozycjach  formularza  kosztowego  wskazał  całkowite  koszty  związane  z 

wywozem szlamów, nanosów i mułów z osadników. Jednak koszty zawarte w tych pozycjach 

formularza  „Oferta"  MATBEX  (138,  141,  144  i  147)  zawierają  koszty  wykonania 

poszczególnych  czynności,  a  koszty  wywozu  nieczystości  zawarte  są  w  innych  pozycjach 

formularza. 

Ad  6.  Odwołujący  w  tabeli  zawartej  na  str.  16  -  17  odwołania,  zawierającej 

podsumowanie  rzekomych  błędów  MATBEX  popełnił  błędy  jak  wskazano  powyżej                          

w  pkt  1-

5.  Błędne  jest  wyliczenie  kosztów  zatrudnienia  dla  35  pracowników,  co  powoduje 

zasadniczy  wzrost  kosztów  wykonania  usługi.  Również  tabela  zamieszczona  na  str.  17 

Odwołania  zatytułowana  Nieuwzględnione  koszty  zawiera  koszty,  które  MATBEX  albo 

uwzględnił  w  ofercie,  albo  też  nie  był  zobowiązany  ich  uwzględnić,  gdyż  nie  było  takich 

wymagań  Zamawiającego.  Szczegółowe  wyjaśnienia  przedstawił  Zamawiający  powyżej,                  

w Ad 4.  

Reasumując,  dane  zawarte  w  ofercie  MATBEX,  jak  i  informacje  zawarte                     

w Wyjaśnieniach potwierdzają, że w niniejszym przypadku nie mamy do czynienia z rażąco 

niską  ceną  i  Zamawiający  nie  ma  podstaw  do  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  MATBEX. 

Orzecznictwo Krajowej Iz

by Odwoławczej oraz sądów okręgowych w zakresie rażąco niskiej 

ceny  jest  bogate.  W  swoim  o

dwołaniu  Odwołujący  przytoczył  kilka  stron  orzecznictwa  KIO 

dotyczącego  rażąco  niskiej  ceny,  jednak  wyroki  te  zostały  przedstawione  w  oderwaniu  od 

przedmiotu  niniejsz

ego  postępowania.  W  tym  miejscu  Zamawiający  chciałby  przypomnieć 

jeden z wyroków KIO dotyczących rażąco niskiej ceny dla zamówień, których przedmiotem 

jest świadczenie usług. W wyroku z 21.05.2018 r. sygn. akt: KIO 864/18, dotyczącym usługi 

projektowej KIO 

wskazała: „Powyższe oznacza, że wykonawca kalkulując cenę za tego typu 

usługi bierze pod uwagę, po pierwsze koszty pracy osób je realizujących, które ze względu 

na specyfikę tych kosztów mogą być bardzo różne dla poszczególnych wykonawców. Tego 


typu koszt

ów nie da się bowiem w sposób jednoznaczny "zweryfikować" i poddać analizie - 

poza  kosztami  minimalnego  wynagrodzenia  za  prace,  który  to  aspekt  nie  stanowił  jednak 

podstawy  sporu  pomiędzy  Stronami.  Założenie  takie  jest  bowiem  wynikiem  faktu,  iż  przy 

koszta

ch osobowych praca lub usługa jest warta tyle na ile wycenia ją osoba je świadcząca. 

To bowiem ona wie najlepiej, ile jest warta praca którą ma świadczyć - ustawodawca zaś w 

tym  zakresie,  poza  jej  minimalną  wartością,  nie  narzuca  żadnych  średnich  stawek  lub 

kosztów. (...)”

Skład  orzekający  Krajowej  Izby  Odwoławczej  po  zapoznaniu  się  z  przedstawionymi 

poniżej  dowodami,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  i  stanowisk  stron  oraz 

Przystępującego  złożonych  ustnie  do  protokołu w  toku  rozprawy,  ustalił  i  zważył,  co 

następuje. 

Skład  orzekający  Izby  ustalił,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma 

interes  w  uzy

skaniu  zamówieniu.  Odwołujący,  którego  oferta  uplasowała  się  na  drugiej 

pozycji  w  rankingu  złożonych  ofert,  w  wypadku  potwierdzenia  zarzutów  ma  szanse  na 

uzyskanie zamówienia.  

Skład  orzekający  Izby,  działając  zgodnie  z  art.  190  ust.  7  Pzp  dopuścił  w  niniejszej 

sprawie  dowody  z:  dokumentacji  postępowania  o  zamówienie  publiczne  nadesłanej  przez 

Zamawiającego  do  akt  sprawy  w  kopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem,  w  tym                

szczególności treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia 

– specyfikacji technicznej /zał. nr 1 do SIWZ/, wzoru umowy /zał. nr 2 do SIWZ/, odpowiedzi 

na pytania nr 1 /pismo z 28.01.2019 r./, 2 /pismo z 29.01.2019 r./i 3 /pismo z 04.02.2019 r./, 

oferty 

Przystępującego (formularza ofertowego oraz formularza cenowego – tabela nr 1 i nr 2 

oraz JEDZ-a/, wezwanie do w

yjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp z 25.02.2019 r.,  wyjaśnień 

z 28

.02.2019 r. udzielonych przez Przystępującego wraz z tabelą, informacji o wyborze oferty 

najkorzystniejszej z 26.03.2019 r.     

Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  załączone  przez 

Przystępującego jako dowód do przystąpienia: 

dowód  odpisy  zupełne  z  KRS  dla  podmiotów  wchodzących  w  skład  konsorcjum 

Odwołującego. 

Izba  zastrzega  jednakże,  że  zaliczenia  tego  dowodu  ma  charakter  formalny,  gdyż 

został on załączony na okoliczność zarzutów, które Przystępujący względem Odwołującego 


sformułował  samodzielnie w  przystąpieniu w  oderwaniu od  odwołania.  Izba  przypomina,  że 

Przystępujący  nie  może  formułować  samodzielnie  tego  rodzajów  zarzutów,  gdyż  jego 

zgłoszone  przystąpienie  ma  charakter  akcesoryjny  względem  wniesionego  odwołania                           

i  zawartych  tam  zarzutów  oraz  do  jednej  ze  stron.  Z  tych  też  względów  Izba  ich  nie 

rozpatrywała.  

Podobnie,  Izba  zaliczyła  w  poczet  materiału  dowodowego  również  załączone  przez 

Zamawia

jącego jako dowód do odpowiedzi na odwołanie: 

Kopie 

zezwolenie 

na 

prace 

prace 

nieeksploatacyjne 

nr 

29/AB/TPE/15                               

z 30.11.2015 r., na podstawie którego miały zostać wykonane przez DGP prace polegające 

na czyszczeniu piaskow

ników nr 1, 2 i 3; 

2) Kopie Karty bieżącego składu brygady do wskazanego wyżej zezwolenia.  

Izba w poczet materiału dowodowego zaliczył także złożone przez Odwołującego jako 

dowód na rozprawie: 

kserokopię  umowy  nr  1/  TU/2014  na  analogiczne  zamówienie  realizowane  przez 

Odwołującego na rzecz Zamawiającego w latach 2014 - 2019 r.,  

2)  kserokopie  umowy  nr  3300000894 

Odwołującego  z  Przystępującym  który  był  jego 

podwykonawcą  w  latach  2014  –  2017  przy  realizacji  analogicznego  zamówienia  na  rzecz 

Zamawiającego  w latach 2014 - 2019 r., 

zlecenia na rzecz Przystępującego z okresu, w którym Przystępujący był podwykonawcą 

Odwołującego  w  latach  2014  -  2017  r.  przy  realizacji  analogicznego  zamówienia  na  rzecz 

Zamawiającego w latach 2014 - 2019 r., 

4)  kalkulacje  dalszych  pozycji 

kosztorysu  cenowego  przedstawionego  przez  Przystępujący, 

które w jego ocenie są niedoszacowane, zawierające także 4 pozycje zawarte w odwołaniu, 

5) wyciąg ze specyfikacji (str. 4 i 29 z 30) w ramach postępowania z 2013/2014,  

6)  kserokopie  uch

wał  zgromadzenia  wspólników  wraz  z  cennikami  dotyczące  RIPOKów 

(uchwała  nr  1/2017,  uchwała  nr  3/2017  i  uchwała  nr  1/2019),  z  których  wynikają  koszty 

zagospodarowania  opadów,  przedstawione  w  odwołaniu  w  zakresie  4  zakwestionowanych 

pozycji, 

7) trzy oferty h

andlowe od firm, które realizują tego rodzaju usługę w zakresie pozycji WUKO 

na rzecz Odwołującego. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

także odwołanie, przystąpienie, odpowiedź na odwołanie, a nadto stanowiska i oświadczenia 

stron 

złożone ustnie do protokołu.  


Odnosząc  się  do  podniesionych  w  treści  odwołania  oraz  podtrzymanych  na 

posiedzeniu  i  rozprawie 

zarzutów  stwierdzić  należy,  że  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

Odwołujący sformułował w odwołaniu zarzuty naruszenia przez Zamawiającego: 

1) art. 90 ust. 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp oraz art. 90 ust. 2 Pzp w zw. z art. 7 ust. 

1 i 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia of

erty złożonej przez Wykonawcę gdy: 

Wykonawca  złożył  nierzetelne,  ogólnikowe  i  lakoniczne  wyjaśnienia,  a  przede  wszystkim 

nie przedstawił dowodów uzasadniających podniesione przez siebie twierdzenia w zakresie 

ceny i jej istotnych części składowych, a tym samym nie wykazał, że jego oferta nie zawiera 

rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca nie skalkulował pełnego zakresu przedmiotu zamówienia i nie jest on w stanie 

wykonać  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

Zamawiającego,  w  szczególności  z  uwagi  na:  zadeklarowaną  przez  Wykonawcę  ilość 

pracowników  przeznaczonych  do  realizacji  zamówienia,  pominięcie  w  cenie  oferty  kilku 

pozycji kosztowych, zadeklarowaną w ofercie wysokość pozycji kosztów, 

Wykonawca  nie  doszacował  istotnej  części  składowej  ceny  tj.  pozycji  cenowych                           

w formularzu cenowym, a w konsekwencji 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  Wykonawcy  mimo,  iż  oferta  ta  zawierała 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

2) art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp, w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp oraz w zw. z art. 2 pkt 5 Pzp poprzez 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem zasady 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, co przejawiało się poprzez: 

wybór  jako  oferty  najkorzystniejszej  oferty  podlegającej  odrzuceniu  z  uwagi  na  fakt,  iż 

Wykonawca nie obalił domniemania prawnego, iż oferta zawiera rażąco niską cenę. 

Izba dokonała następujących ustaleń odnośnie przedmiotowego odwołania: 

W  pierwszej  kolejności  należy  przywołać  stan  faktyczny  wynikający  z  treści 

wniesionego  odwołania,  przystąpienia  oraz  odpowiedzi  na  odwołanie.  Istotna  jest  również 

treść wezwania i udzielonych wyjaśnień wskazanych w odwołaniu.  

W ramach wezwania z 25.02.2019 r. 

Zamawiający stwierdził: „(…) Zgodnie z Art. 90 

ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający wzywa Państwa do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających, iż zaoferowana cena gwarantuje prawidłową realizację prac, 

tj. zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

W  związku z powyższym prosimy o udzielenie wyjaśnień, w tym  złożenie dowodów, 

dotyczących  wyliczenia  ceny,  kosztów  zatrudnienia.  Wyjaśnienia  i  dokumenty  winny  być 


złożone w  formie elektronicznej  poprzez  zakładkę  „Pytania/informacje”  portalu  zakupowego 

eB2B:  https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/  w  terminie  do  dnia  04.03.2019  r.  do  godziny 

11:00.  Niezłożenie  w/w  dokumentów  we  wskazanym  terminie  spowoduje  wykluczenie 

Państwa  z  postępowania.  Dokumenty  winny  być  podpisane  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  osoby/osób  uprawnionych  do  Państwa  reprezentacji.(...)”.  Z  kolei                           

w  wyjaśnieniach  z  28.02.2019  r.  Przystępujący  stwierdził:  „(…)Cena  oferty  wykonawcy,                    

w  kwocie  2  678  756,85  zł  brutto  stanowi  bilans  sprzyjających  i  dostępnych  Wykonawcy 

warunków cenotwórczych wykonania niniejszego zamówienia polegających na: 

1)  posiadaniu  własnego  zaplecza  technicznego  oraz  bazy  przedsiębiorstwa  Wykonawcy 

zlokalizowanych  w  bliskiej  odległości  od  miejsca  wykonania  przedmiotu  zamówienia  co 

skutkuje obniżeniem kosztów transportu   

2) wykonawca zatrudnia pracowników zamieszkujących w bliskim sąsiedztwie co sprowadza 

koszty dowozu pracowników do zera. 

3) ponadto Wykonawca realizował w przeszłości usługę, która jest przedmiotem zamówienia 

z pozytywnym skutkiem a w chwili obec

nej realizuje podobne usługi na innych elektrowniach 

również z pozytywnym skutkiem. Dzięki temu przedsiębiorstwo miało i ma możliwość realnie 

oszacować koszty związane z obsługą kontraktu i zaproponować konkurencyjną kwotę. 

4)  Wykonawca  będzie  realizował  od  marca  2019r.  inną  umowę  na  Prace  czyścicielskie 

powierzchni płaskich na obiektach produkcyjnych w: PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Oddział w 

Rybniku”,  co  znacznie  ułatwi  rozruch  kontraktu,  skutkuje  obniżeniem  kosztów 

organizacyjnych  i  administracyjnych  a także pozwala na  skorzystanie po  części  z  zaplecza 

sprzętowego i osobowego jaki Wykonawca będzie posiadał na terenie zakładu. 

5)  obiekt  przedmiotu  zamówienia  zlokalizowany  jest  w  bardzo  bliskim  sąsiedztwie  innych 

obiektów,  w  którym  nasze  przedsiębiorstwo  obecnie  wykonuje  usługi  i  jest  w  stanie 

realizować  zamówienie  w  sytuacjach  awaryjnych  bądź  zwiększonego  zapotrzebowania  na 

pracowników  posiłkując się pracownikami  oddelegowanymi  do  realizacji  tych  zadań.  Osoby 

te  zatrudnione  są  w  wymiarze  pełnego  etatu  pracy,  jednakże  z  uwagi  na  specyfikę 

sprzątanych obiektów, ich czas pracy ogranicza się od 3 do 5 godzin dziennie w zależności 

od  lokalizacji.  Dzięki  temu  jesteśmy  w  stanie  uniknąć  kosztów  związanych  z  rekrutacją 

nowych pracowników oraz ograniczyć koszty administracyjne. 

6) Wykonawca zatrudnia pracowników w oparciu o stawki wynagrodzenia niższe od średnich  

rynkowych i w ten sposób zmniejsza koszty prac w stosunku do kwot ogólnie przyjętych za 

tego rodzaju zamówienia. 

7) Wykonawca posiada własny sprzęt i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, co 

skutkuje  niższymi  kosztami  oraz  brakiem  konieczności  ponoszenia  dodatkowych  kosztów 

związanych z wynajmem lub zakupem sprzętu. 


8)  Posiadaniu  - 

w  chwili  składania  oferty  zmagazynowanych  zapasów  środków  czystości 

oraz  od

zieży  i  środków  bhp  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia,  co  skutkuje 

oszczędnościami przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia 

9) Korzystaniu z atrakcyjnych rabatów na zakup materiałów i sprzętu. Wykonawca działając 

w  znaczącej skali współpracujący  z bezpośrednimi producentami posiada atrakcyjne rabaty                

i upusty cenowe na zakup ww. środków. Powyższe skutkuje możliwością zaoferowania przez 

wykonawcę konkurencyjnych cen za wykonanie zamówienia. 

Jednocześnie  oświadczam,  iż  w  cenie  oferty  zostało  uwzględnione  wykonanie 

wszystkich  czynności  wyszczególnionych  w  SIWZ,  w  szczególności  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia, oraz został uwzględniony zysk wykonawcy. (…)”

Dodatkowo została załączona do wyjaśnień tabela: „Koszty Stałe Prace czyścicielskie 

obiektów  i  urządzeń  produkcyjnych  w  PGE  EC  SA  RYBNIK  SA”  zawierająca  pozycje 

przywołane  tak  w  odwołaniu  przez  Odwołującego  oraz  odpowiedzi  na  odwołanie  przez 

Zamawiającego.   

W  ramach  odpowiedzi  na  pytania 

–  pismo  z  28.01.2019  r.  na  8  pytanie:  „Dot.  55 

P

RAWA I OBOWIĄZKI STRON pkt 5.1.10 Wnosimy o wyjaśnienie definicji media konieczne 

czy  media  są  udostępniane  odpłatnie?”.  Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi: 

„Media konieczne, są to media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. Na Wykonawcy 

sp

oczywa  obowiązek  określenia  mediów,  które  będą  konieczne  dla  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  i  dostarczenie  tej  informacji  Zamawiającemu.  Zamawiający  zmienia 

postanowienie pkt. 5.1.10 ppkt. a), który przyjmuje poniższe brzmienie. Pkt 5.1.10 ppkt a): 

„na potrzeby realizacji Prac na Terenie Prac (koszt mediów zużytych do wykonania Prac na 

Terenie Prac ponosi Zamawiający);””

W  ramach  odpowiedzi  na  pytania 

–  pismo  z  28.01.2019  r.  na  13  pytanie:  „Czy 

udostępnienie  pomieszczeń,  mediów  itd.  jest  nieodpłatne?”  Zamawiający  udzielił 

następującej  odpowiedzi:  „Udostępnianie  pomieszczeń  sanitarnych  oraz  pomieszczeń 

ogólnodostępnych  jest  nieodpłatne.  Natomiast  ewentualne  udostępnianie  pomieszczeń  jak 

szatnie, prysznice, magazyny jest odpłatne zgodnie z poniższym. 

Cena wynajmu wynosi: 

na pomieszczenia magazynowe ogrzewane 14 zł netto za 1 m2/ miesiąc, 

nieogrzewane 10 zł za 1 m2/ miesiąc, 

szatnia z łaźnią 1 szafka 59,31 netto/ miesiąc, 

pomieszczenia ogólnodostępne socjalne są darmowe (bufet, stołówka). 

Zamawiający zaznacza, że: 


w związku ze zmianą brzmienia pkt. 5.1.10 ppkt. a) Umowy media służących bezpośrednio 

do realizacji przedmiotu usługi ponosi Zamawiający. 

media  dostarczane  do  najmowanych  pomieszczeń  przez  Wykonawcę  na  podstawie 

odrębnej umowy najmu są płatne według zużycia lub według ryczałtu.”

W  ramach  odpowiedzi  na  pytania 

–  pismo  z  29.01.2019  r.  na  5  pytanie:  „Czy 

Zamawiający  określa  minimalne  wymagania  względem  ilości  osób  do  zatrudnienia  do 

wykonania  przedmiotu  umowy?  Jeżeli  tak,  prosimy  o  podanie  ilości  osób/  etatów.” 

Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi:  „Zamawiający  nie  określa  minimalnych 

wymagań dotyczących minimalnej ilości osób do wykonania przedmiotu umowy.”. 

W ramach odpowiedzi na pytania 

– pismo z 29.01.2019 r. na 7 pytanie: „W załączniku 

nr 1 do formularza oferty - 

formularz cenowy w pozycjach nr 137, 141,144,147 Zamawiający 

określił  zakres  czynności  jako:  czyszczenie  osadników  (z  szlamów,  nanosów,  mułów,  itp.). 

Prosimy o informację po czyjej stronie leży koszt transportu, wywozu i utylizacji odpadów?” 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: „Zgodnie z zapisem Specyfikacji Techniczna, 

koszty transportu, wywozu i utylizacji odpadów są po stronie Wykonawcy.”. 

W ramach odpowiedzi na pytania 

– pismo z 29.01.2019 r. na 10 pytanie: „W pozycji 

21  załącznika  nr  1  do  formularza  oferty  —  formularz  cenowy,  Zamawiający wskazał  obiekt 

Pompownia  wody  powrotnej  IPWP  wraz  z  rurociągami  i  osadnikami.  Prosimy  o  informację 

czy  Wykonawca  dobrze  rozumie,  iż  cenę  należy  podać  za  łącznie  trzy  osadniki  ?” 

Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi:  „Zamawiający  informuje,  ze  czynność 

czyszczenia dla pozycji 21 obejmuje trzy osadniki wraz z kanałami przepływowymi plus dwa 

osadniki wstępne przy murze oporowym składowiska żużla pod suwnicą SO-1.”. 

W ramach odpowiedzi na pytania 

– pismo z 29.01.2019 r. na 11 pytanie: „W pozycji 

26  załącznika  nr  1  do  formularza  oferty  —  formularz  cenowy,  Zamawiający wskazał  obiekt 

Pompownia  wody  powrotnej  2PWP  wraz  z  rurociągami  i  osadnikami.  Prosimy  o  informację 

czy  Wykonaw

ca  dobrze  rozumie,  iż  cenę  należy  podać  za  łącznie  trzy  osadniki?”

Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi:  „Zamawiający  informuję,  że  zakres  zadania 

określony  w  pozycji  26  obejmuje  czynności  określone  w  pozycjach  od  27  do  31 

zawierających między innymi trzy osadniki.”.  

W ramach odpowiedzi na pytania 

– pismo z 29.01.2019 r. na 12 pytanie: „W pozycji 

275 załącznika nr 1 do formularza oferty — formularz cenowy, Zamawiający wskazał mycie 

umywalek, uzupełnianie mydła i ręczników. Prosimy o informację czy zakup ww. materiałów 

higienicznych leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ilości osób, które 

będą  korzystały  z  danego  pomieszczenia.”.  Zamawiający  udzielił  następującej  odpowiedzi: 


„Zakup  materiałów  higienicznych  leży  po  stronie  Wykonawcy.  Ilości  osób,  które  będą 

kor

zystały z danego pomieszczenia - 2 osoby dziennie.” 

pkt  15  SIWZ  ppkt  15.6.3.2,  iż  Wykonawca  musi  dysponować  pracownikami                        

o  wyszczególnionych  w  odwołaniu  uprawnieniach,  ale  wskazano  tam  również  pod  tym 

wykazem  iż:  „W  przypadku  dysponowania  osobą  posiadającą  świadectwo/a  kwalifikacyjne 

zawierające  wyżej  wymienione  grupy  i  punkty  lub  przeszkolenie  w  zakresie  stref 

wybuchowych  Ex.  Wykonawca  może  taką  osobę  wykazać  w  każdym  z  poszczególnych 

wymagań w punkcie 15.6.3.2, które spełnia dana osoba.”. 

Nadto, Izba wskazuje na pkt 23 SIWZ. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY zgodnie 

z  którym:  „23.1  Cena  Oferty  musi  być  podana  w  polskich  złotych.  Całość  rozliczeń  między 

Zamawiającym, a Wykonawcą będzie prowadzona w złotych polskich.  

Cena Oferty uwzględnia wszelkiego rodzaju opłaty oraz podatki oraz wszystkie koszty 

związane  z  realizacją  Zamówienia,  transport,  ewentualne  upusty  i  rabaty  oraz  pozostałe 

składniki  cenotwórcze.  Podana  cena  nie  ulega  zmianie  przez  okres  realizacji  (wykonania) 

Zamówienia,  z  zastrzeżeniem  warunków  wynikających  z  Umowy  w  sprawie  Zamówienia, 

której projekt stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.  

Wykonawca określi cenę realizacji Przedmiotu Zamówienia poprzez wskazanie łącznej 

ceny  netto,  podatku  V

AT  oraz  ceny  brutto  Zamówienia.  Wyliczenia  ceny  Oferty  należy 

dokonać  zgodnie  z  tabelą  zamieszczoną w  Formularzu Oferty  stanowiącym  Załącznik  Nr  4 

do SIWZ.  

Do  porównania  Ofert  brana  będzie  pod  uwagę  cena  całkowita  brutto  za  wykonanie 

Zamówienia.  

Cena  (wartość)  brutto  musi  zostać  wyrażona  cyfrowo  i  słownie.  W  przypadku 

rozbieżności przyjmuje się cenę wyrażoną słownie.”

Dodatkowo na § 4 wzoru umowy (§ 4 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI):  

„4.1.  Szacunkowe  Wynagrodzenie  Umowne  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie                   

z  zakresem  określonym  w  §2  oraz  Załączniku  nr  2  w  okresie  obowiązywania  Umowy  

przewiduje się na kwotę .................. PLN netto (słownie: ..............  złotych 00/100 netto) plus 

podatek VAT naliczony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, przy czym szacunkowe 

Średnioroczne  Wynagrodzenie  Umowne  przewiduje  się  na  kwotę  ..............    PLN  netto 

(słownie:  ..............  złotych  00/100  netto)  plus  podatek  VAT  naliczony  zgodnie                                   

obowiązującymi przepisami prawa.  

Ostateczna  wartość  Wynagrodzenia  Umownego  stanowić  będzie  sumę  wartości 

wynagrodzeń  za  faktycznie  zrealizowane  przez  Wykonawcę  i  odebrane  przez 

Zamawiającego Prace w okresie obowiązywania Umowy.  


4.2. Rozliczanie wykonany

ch Prac, prac realizowanych w ramach Zleceń Wykonania Usługi / 

Zamówień  (zależnie  od  systemu  zlecania  prac)  w  ramach  Umowy  będzie  się  odbywało  na 

podstawie  kosztorysów  powykonawczych  na  podstawie  i  z  zachowaniem  kolejności 

następujących cen i stawek:  

4.2.2 stawek określonych w  Katalogu Czynności,  stanowiącym  Załącznik  nr  4b  do  Umowy; 

4.2.4  robocizny  i  sprzętu  z  uwzględnieniem  kosztów  pośrednich  i  zysku  zawartych  już                     

w  cenach  roboczogodzin  i  maszynogodzin  określonych  w  Załączniku  nr  4a  oraz  kosztów 

zakupu zaakceptowanych przez Zamawiającego lub określonych Załącznik nr 4a do Umowy 

oraz rzeczywistych nakładów pracy.  

4.2.5 cen i stawek rynkowych, które będą cenami materiałów i prac z rejonu adekwatnego do 

lokaliz

acji  Zamawiającego,  w  której  wykonywane  są  Prace,  określonych  w  odpowiednich 

informatorach SEKOCENBUD w zakresie, w jakim ust. 4.2.1 do 4.2.4 nie mają zastosowania.  

lub  

4.2.6 na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur za materiały lub usługi, pod warunkiem, 

że przed realizacją dostawy lub wykonaniem usługi Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

do  zatwierdzenia  cenniki  dostarczanych  materiałów,  części  zamiennych  lub  usług.  Do 

powyższych  cen  zostanie  doliczony  koszt  zakupu,  o  którym  mowa  w  4.2.4  Postanowienia 

n

iniejszego punktu dotyczą tzw. specjalistycznych materiałów, części zamiennych i usług, tj. 

takich,  które  nie  są  typowymi,  ogólnie  dostępnymi  pracami  lub  dostawami  i  wymagają 

odpowiednich kwalifikacji lub dokumentacji wykonawczej.  

4.4.  W  przy

padku  rozliczania  Prac  według  Załącznika  nr  4a  do  Umowy,  w  cenach 

ryczałtowych  jednostkowych  zawarty  jest  koszt  materiałów  wymienionych  w  Specyfikacji 

Technicznej. 

(…)”. Przywołany powyżej zał. nr 4b do Umowy to formularz cenowy załączony 

do oferty plik „EXCEL” co wynika ze str. 41 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ). 

Powyższy  §  4  wzoru  umowy  potwierdza,  że  płatność  będzie  za  faktycznie  zlecone                

i  wykonane usługi,  a  należało  każdą  pozycję w  sposób  odrębny  wycenić,  ujmując wszelkie 

konieczne koszty. 

Ta okoliczność przyznał na rozprawie także Zamawiający, co Izba uznaje 

za  okoliczność  przyznana  nie  wymagająca  dowodu  .(„Zamawiający  potwierdza,  iż  sposób 

rozliczenia  poszczególnych  pozycji  kosztorysowych  będzie  miało  miejsce  na  tej  samej 

zasadzie jak w 

wskazywał Odwołujący na rozprawie. Przywołuje § 4 ust. 2 wzoru umowy.”)   

Istotna  jest  także  treść  formularza  ofertowego  oraz  formularza  cenowego 

Przystępującego (tabela nr 1 – Katalog czynności, szczegółowa wycena prac /poz. od 1 do 


474/ i tabela nr 2 

– Czynności dla prac nie ujętych w tabeli – katalog czynności /poz. od 477 

do 483/).  

Izba wskazuje także na ranking złożonych ofert wynikający z informacji o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  z  26.03.2019  r. 

Izba  odniesie  się  do  poszczególnych  kwestii                          

w ramach rozpatrywania 

zarzutów w zakresie podtrzymanym przez Odwołującego.  

Biorąc  pod  uwagę  ustalenia  i  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania  (art.  191 

ust.1  Pzp),  oceniając  wiarygodność  i  moc  dowodową,  po  wszechstronnym  rozważeniu 

zebranego materiału (art. 190 ust. 7 Pzp), Izba stwierdziła co następuje.   

Izba z uwagi na charakter sformułowanych zarzutów w odwołaniu odniosła się do nich 

łącznie,  uznając  ze  zostały  one  (w/w  wskazane  zarzuty)  potwierdzone,  co  skutkowało 

uwzględnieniem odwołania. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 Pz

p., jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą 

wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie                     

z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zamawiający  zwraca  się  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących 

wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

1)  oszc

zędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych, 

wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla 

wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta 

do  ustalenia  ceny  nie  może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo 

minimalnej  stawki  godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 

oraz z 2018 r. poz. 650); 

2)  pomocy publi

cznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 

wynikającym  z  przepisów  prawa  pracy  i  przepisów  o  zabezpieczeniu  społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

5)  powie

rzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Regulacja  zawarta  w  tym  przepisie  stanowi  generalną  zasadę  wskazującą  na 

podstawę  wystąpienia  przez  Zamawiającego  do  konkretnego  wykonawcy  z  żądaniem 

udzielenia  wyjaśnień  co do  podejrzenia  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu.  Zamawiający  może 

wezwać  wykonawcę  również  w  każdej  innej  sytuacji,  w  której  wysokość  ceny  lub  kosztu 

oferty,  a  nawet  jedynie  ich  istotne  części  składowe  budzą  jego  wątpliwości,  mimo  iż  cena 


całkowita  lub  koszt  nie  jest  niższa  niż  szczególny  ustawowy  limit.  W  myśl  ust.  1a,                   

w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem  postępowania  zgodnie  z  art.  35  ust.  1  i  2  lub  średniej  arytmetycznej  cen 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 

w  ust.  1,  chyba  że  rozbieżność  wynika  z  okoliczności  oczywistych,  które  nie  wymagają 

wyjaśnienia; 

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej  zmiany  cen  rynkowych,  zamawiający  może  zwrócić  się  o  udzielenie  wyjaśnień,                    

których mowa w ust. 1. 

2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 

wykonawcy.  

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił  wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena  wyjaśnień  wraz  ze  złożonymi  dowodami  potwierdza,  że  oferta  zawiera  rażąco  niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  Zamawiającego  z  rozprawy  z  uwagi  na  zaistnienie 

okoliczności  wynikających  z  przepisów  (art.  90  ust.  1  a  Pzp)  stosowne  wezwanie  do 

wyjaśnień  w  zakresie  ceny  rażąco  niskiej  zostało  wystosowane  do  trzech  z  czterech 

podmiotów które złożyły ofertę w postępowaniu.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  wskazuje,  że  mimo  iż  zasadnie  Zamawiający  podnosił                

w  odpowiedzi  na  odwołanie  oraz  na  rozprawie,  że  na  Odwołujący  ciąży  obowiązek 

udowodnienia  twierdzeń  zwartych  w  odwołaniu,  a  art.  190  ust.  1  a  Pzp  wprowadzając 

szczególny  rozkład  ciężaru  dowodu  odnośnie  rażąco  niskiej  ceny  (pkt  1  –  na Wykonawcę, 

który ją złożył, jeśli jest stroną albo uczestnikiem postepowania, pkt 2 – na Zamawiającego, 

jeżeli  wykonawca,  który  złożył  ofertę,  nie  jest  uczestnikiem  postępowania)  nie  zwalnia 

Odwołującego  z  reguły,  ze  wpierw  musza  zaistnieć  w  postepowaniu  odwoławczym  fakty,                     

z  których  wywodzone  są  skutki  prawne  (podobnie  w  wyroku  SO  w  Warszawie  z  05.11.               

2018  r.,  sygn.  akt:  XXIII  423/18)

,  to  w  przedmiotowej  sprawie  Odwołujący  sprostał 

powyższemu obowiązkowi. 

Nie  budzi  bowiem  wątpliwości,  ze  swoje  odwołanie  i  zawarte  tam  zarzuty  oparł 

Odwołujący  na  wyjaśnieniach  i  informacjach  w  nich  zawartych  (w  tym  tabeli),  a  złożonych 

przez Przystępującego. Wskazał ich ogólnikowy i hasłowy charakter oraz przede wszystkim 


brak  dowodów  mimo  wyraźnego  wezwania  do  ich  złożenia  skierowanego  przez 

Zamawia

jącego. 

Jednocześnie  sam  Zamawiający  nie  miał  żadnych  wątpliwości  co  do  istoty  samych 

zarzutów i tego na czym się one opierają i z jakich okoliczności wynikają, czemu dał wyraz 

przykładowo na str. 4 odpowiedzi na odwołanie w szczęściu punktach.  

Okoliczność,  że  sam  Zamawiający  zastosował  się  do  obowiązku  wezwania 

wynikającego z okoliczności wyrażonych w art. 90 ust. 1a Pzp mimo, że sam w swojej ocenie 

takich  wątpliwości  i  podstaw  nie  dostrzegał  nie  zmienia  obrazu  zaistniałego  stanu 

faktycznego.  Po  pierwsze 

dostrzeżenia  wymaga,  że  z  mocy  tego  przepisu  Ustawodawca                   

w swej mądrości uznał, iż takie wątpliwości niejako „z urzędu” muszą mieć miejsce, po drugie 

skoro Przystępujący nie kwestionował samego wezwania był nim bezwzględnie związany.  

W  d

alszej kolejności  należy  zauważyć,  że Zamawiający  w  samym  wezwaniu wprost 

odniósł  się  do  obowiązku  złożenia  dowodów  wraz  z  wyjaśnieniami  w  zakresie  wyliczenia 

ceny, czy też kosztów zatrudnienia. Izba stwierdza, że mimo iż w pewnych okolicznościach 

nie  jest 

konieczne  złożenie dowodów,  to w  sytuacji gdy  podmiot  powołuje się na korzystne 

rabaty,  stany  magazynowe,  pozostałości  z  poprzednich  postępowań,  nadwyżki                                 

z  wcześniejszych  zakupów  stosowne  dowody  w  postaci  faktur,  dokumentów  wewnętrznych 

obrazujących  stany  magazynowe,  dokonane  zakupy  wcześniej  na  „zapas”  winny  być 

złożone.  

Dodatkowo  w  zakresie  konieczności  załączenia  dowodów  do  wyjaśnień  Izba 

podkreśla  za  wyrokiem  KIO  z  29.04.2016  r.,  sygn.  akt:  KIO    596/16:  „W  odniesieniu  do 

obowiązku  przedstawienia dowodów Izba  wskazuje,  że  obowiązek  ten spoczywa  na 

wykonawcy  w  każdej  sytuacji  powołania  się  na  okoliczności,  w przypadku  których  możliwe 

jest  przedłożenie dowodów.  Poprzestanie  w  takiej  sytuacji  na oświadczeniu  własnym 

wykonawc

y  jest  niewystarczające  i  czyni  wyjaśnienia  gołosłownymi.  Mogą  oczywiście 

pojawić  się  w  wyjaśnieniach  takie  okoliczności, w  przypadku  których  złożenie 

dodatkowych 

dowodów nie  jest  niezbędne,  a  samo oświadczenie  wykonawcy  pokazuje 

prawidłowość  kalkulacji  ceny.  Jeżeli  jednak  wykonawca  powołuje  się  na  takie  okoliczności 

jak  szczególnie  niskie  koszty  zakupu  materiałów/środków  potrzebnych  do  wykonania 

zamówienia,  innowacyjną  politykę  czy  dysponowanie  własnym  sprzętem  może  i  powinien 

załączyć  do wyjaśnień  stosowne  umowy,  oferty,  dokumenty wewnętrzne firmy,  które 

potwierdzą powyższe okoliczność.”.  

Jeśli  niektóre  z  tych  dowodów  stanowią  tajemnice  przedsiębiorstwa  mogą  zostać 

zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa  przy  czym  takie  zastrzeżenia,  tj.  zasadności 


t

akiego  zastrzeżenia  musi  również  zostać  wykazana  i  może  opierać  się co  do  zasady,  czy 

t

eż mieć swoje „źródło” np. w stosownej klauzuli zawartej w umowie z dostawcą sprzętu lub 

materiału  (co  do  korzystnego  rabatu).  W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  Przystępujący 

powołał się na tego rodzaju okoliczności, lecz nie przedstawił takiego dowodu.  

Izba zmuszona jest również przyznać racje Odwołującemu, że nie jest bez znaczenia 

czy  Przystępujący  zamierza  skierować  do  realizacji  zamówienia  10,  20,  czy  też  25 

pracown

ików.  Należy  zauważyć,  że  w  wyjaśnieniach  raz  jest  mowa  o  20  raz  o  25 

pracownikach  (w  ramach  złożonej  tabeli),  zaś  w  przystąpieniu  już  tylko o  10  pracownikach 

(przy  czym  bez  znaczenia  jest  taki  czy  inny  kontekst).  Izba  naturalnie  wzięła  pod  uwagę 

okoliczno

ści  wskazywane  przez  Przystępującego  oraz  Zamawiającego,  iż  jeden  pracownik 

mógł  się  legitymować  nawet  kilkoma  certyfikatami,  lecz  nie  zmienia  to  faktu,  że  dalej  nie 

wiadomo ilu pracowników będzie, czy też miało pracować przy realizacji zamówienia i koszty 

ilu pracowników zostały ujęte przez Przystępującego w przyjętej wycenie.  

W  dalszej  kolejności,  Izba  wskazuje,  że  dostrzega  skrupulatność  Zamawiającego 

wyrażoną w odpowiedzi na odwołanie, ale ani „znajomość” Przystępującego z uwagi na jego 

bliskie  sąsiedztwo  z  oddziałem  którego  dotyczy  postępowanie  przetargowe,  ani  zaufanie 

Zamawiającego,  jakim  cieszy  się  ten  podmiot  nie  zwalnia  Przystępującego  ze  złożenia 

rzetelnych  wyjaśnień,  ani  nie  daje  podstawy  do  zastępowania  Przystępującego  przez 

Zamawiającego  i  interpretowania  otrzymanych  wyjaśnień,  w  tym  wypadku  dołączonej  do 

wyjaśnieni  tabeli  i  zawartych  tam  pozycji.  Zamawiający  ma  bowiem  ocenia  złożone 

wyjaśnienia, a nie je interpretować. Same zaś wyjaśnienia w trybie art. 90 ust.1 Pzp składa 

Wykonawca,  w  tym  wyp

adku  Przystępujący,  a  nie  Zamawiający.  Z  przedstawionego  przez 

Zamawiającego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  stanowiska,  jak  i  rozprawy  wynika,  że  to 

Zamawiający  doszukiwał  się  w  pozycjach  tabeli  brakujących  kosztów,  mimo,  że  bardzo 

niewiele  na  to  wskazywało,  albo  zupełnie  nic,  jak  np.  w  zakresie  kosztów  wynajmu  szatni, 

czy  t

eż  kosztów  dzierżawy  pomieszczeń  magazynowych.  Wyjaśnienia  ani  jednym  słowem 

nie odnosiły się do tego, że Wykonawca nie będzie korzystał z szatni Zamawiającego, ani do 

tego,  że  pomieszczenia  magazynowe  to  własność,  a  nie  dzierżawa  Przystępującego. 

Podobnie  interpretacja  Zamawiającego  innych  pozycji  tabeli  przedstawionej  przez 

Przystępującego  („Koszty  Stałe  Prace  czyścicielskie  obiektów  i  urządzeń  produkcyjnych                     

w PGE EC SA R

YBNIK SA”) ma stricte autorski charakter z jego strony. Izba w tym zakresie 

podzieliła 

stanowisko 

wyrażone 

wyrok KIO z 

r., 

sygn. 

akt: 

KIO 2391/16; KIO 2392/16: 

„(…)  Zamawiający  natomiast  w  odpowiedzi  na  odwołanie,                       

z  enigm

atycznych  wyjaśnień  wykonawcy  (….)  wyprowadził  własne  uzasadnienie 

oferowanych  cen  (….),  w  istocie bazując  na  swojej  własnej  wiedzy, a nie  na  złożonych 


wyjaśnieniach. (….) zamawiający, wbrew postanowieniom art. 90 ust. 2 ustawy Pzp - przejął 

na  siebie obow

iązek  uzasadnienia  prawidłowości  ceny  oferty  wykonawcy  (…) Sam  fakt 

uruchomienia procedury z art. 90 ust. 1 

Pzp potwierdza, że zamawiający powziął wątpliwości 

co do realności cen wezwanego wykonawcy, które w konsekwencji, bez wyjątku wymagają 

wyjaśnienia  w  myśl  wskazań  danej  normy  i  oceny  tychże  wyjaśnień.  Zgłoszone  dowody 

odnoszą  się  ogólnej  wiedzy  zamawiającego  na  temat kształtowania  się  cen  danych 

usług, a nie  do  enigmatycznych  wyjaśnień  wykonawcy (…).  Można  rzec,  zamawiający 

"wyręcza"  wykonawcę  (….)  w  zakresie  złożenia  dowodów  na  okoliczności  zaprzeczenia  - 

rażąco niskiej ceny oferty (…)”. 

Podobnie  za  wyrokiem  KIO  z  19.01.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO  28/17

, czy też wyrokiem 

KIO  z  05.04.2017  r.,  sygn.  akt:  KIO  539/17: 

„Żądanie  wyjaśnień  i  dowodów  na  ich 

potwierdzenie, 

jest  niezależne  od  tego,  czy  Zamawiający  aktualnie  współpracuje  z  danym 

wykonawcą, czy też nie. Zgodnie  z zasadami określonymi w art. 7 ust. 1 Pzp, Zamawiający 

jest  zobowiązany  wymagać  wyjaśnień  pełnych  i  obiektywnych,  potwierdzonych  dowodami 

dot

yczącymi  sposobu  kalkulacji  ceny  oferty  w  równym  stopniu  od  wszystkich  wykonawców 

biorących  udział  w  postępowaniu.  Zamawiający  nie  może  opierać  się  w  tym  zakresie 

wyłącznie  na  własnej  wiedzy  lub  informacjach  ogólnodostępnych  (np.  składanych  przez 

wykonawcę w innym postępowaniu). Zgodnie z art. 90 ust. 2 Pzp, obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa wyłącznie na wykonawcy. Zamawiający nie 

może zwolnić wykonawcy z tego obowiązku z tego względu, że wykonawca realizuje na jego 

rze

cz  umowę  na  zbliżony  przedmiot  zamówienia.  Takie  działanie  stanowi  naruszenie 

elementarnych  zasad  obowiązujących  w  postepowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  w  tym 

w  szczególności  zasady  zachowania  w  postępowaniu  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  a  także  zasady  jawności  i  przejrzystości 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.”. (str. 16-17 uzasadnienia) 

W zakresie kosztów WUKO Odwołujący przestawił na rozprawie trzy oferty handlowe 

na  potwierdzenie  nierynkowego  charakteru  zaoferowanej  ceny  w  tym  zakresie  przez 

Przystępującego.  Ani  Zamawiający,  ani  Przystępujący  tego  nie  uczynili,  abstrahując  w  tym 

momencie od tego czy mogli to uczynić na tym etapie, ale nawet nie podjęli takiej próby.  

Kwestia  przesadzając  jest  kwestia  czterech  pozycji  wskazanych  w  odwołaniu  przez 

Odwołującego  nr  138,  141,  144  i  147  formularza  cenowego.  W  tym  wypadku,  z  uwagi  na 

okoliczność, że ich zlecanie będzie miało miejsce wg. potrzeb, brak jest podstaw do uznania 

że nie mają one charakteru nieistotnego, gdyż może być ich zarówno 1 jak i 100. W efekcie 

tak  naprawdę każda  pozycja  (wg.  potrzeb)  i  wynikającą  z  niej  cena jednostkowa może być 

istotną  częścią  składową  ceny  oferty.  Kontynuując  rozpoczętą  kwestie,  Izba  podnosi,  że 


Odwołujący  wykazał  dowodami  złożonymi  na  rozprawie  /kserokopie  uchwał  zgromadzenia 

wspólników wraz z cennikami dotyczące RIPOK-ów (uchwała nr 1/2017, uchwała nr 3/2017                  

i  uchwała  nr  1/2019),  z  których  wynikają  koszty  zagospodarowania  opadów/,  że  ceny  nie 

zawierają kosztów  utylizacji  odpadów.  Argumentacja  Zamawiającego  z  rozprawy,  ale  także                 

z  odpowiedzi  na  odwołanie  przeczy  odpowiedzi  nr  7  pismo  z  29.01.2019  r.  Nadto,  stoi                    

w  sprzeczności  z  charakterem  tabeli  nr  2  formularza  cenowego  poz.  479  -  483.  Pewne 

nieścisłości  w  argumentacji  Odwołującego  zawarte  w  odwołaniu  a  skorygowane  w  ramach 

wyliczeń  tabelarycznych  złożonych  na  rozprawie  względem  czterech  zakwestionowanych 

pozycji, czy też polemika co do liczby odpadów w ramach tych pozycji nie zmienia tego, że 

Zamawiający  przyznał  de facto przed  rozprawa bo  w  ramach odpowiedzi  na  odwołanie,  że 

nie  są  ujęte  w  tych  pozycjach  koszty  utylizacji  odpadów,  gdyż  znajdują  się  bowiem  one                   

w  innych  pozycjach.  Tego  rodzaju  jednakże  działanie  było  niedopuszczalne  w  świetle 

przywołanej odpowiedzi na pytanie nr 7.    

W tym kontekście Izba wskazuje na § 4 wzoru umowy który potwierdza, że płatność 

będzie za faktycznie zlecone i wykonane usługi, a należało każdą pozycję w sposób odrębny 

wyceni

ć,  ujmując  wszelkie  konieczne  koszty.  Ta  okoliczność  przyznał  na  rozprawie  także 

Zamawiający,  co  Izba  uznaje  za  okoliczność  przyznana  nie  wymagająca  dowodu  /art.190 

ust.  5  zd.  1  Pzp/.(

„Zamawiający  potwierdza,  iż  sposób  rozliczenia  poszczególnych  pozycji 

ko

sztorysowych będzie miało miejsce na tej samej zasadzie jak w wskazywał Odwołujący na 

rozprawie. Przywołuje § 4 ust. 2 wzoru umowy.”).  

W  tym  kontekście,  jak  i  wobec  odmiennego  zapatrywania  Przystępującego  w  jego 

przystąpieniu, 

Izba 

wskazuje 

na 

wyrok KIO 

r., 

sygn. 

akt: 

KIO 2391/16; KIO 

2392/16,  gdzie  stwierdzono,  iż:  "Okoliczność,  że  ceny jednostkowe                                         

w  postępowaniu  mają  charakter  wynagrodzenia  ryczałtowego,  nie  zwalnia  wezwanego 

wykonawcy  od  przedstawieni

a  kalkulacji  ceny  oferty,  przynajmniej  w  zakresie  głównych 

czynników  cenotwórczych  oraz  przedstawienia  bezpośrednich  dowodów  ich  ponoszenia  na 

wskazanym poziomie. Aby odpowiedź złożona na wezwanie wystosowane na podstawie art. 

90  p.z.p.  posiadała  walor  wystarczających  wyjaśnień  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość ceny - musi być w miarę szczegółowa w zakresie elementów składających się na 

zaoferowaną cenę. Stopień ogólności podanych informacji przez wybranego wykonawcę i ich 

niekompletność  powoduje,  iż  nie  mogą  one  stanowić  wyjaśnień,  o  których  mowa w  art.  90 

ust.  1  i  3  p.z.p.  Wykonawca,  który  składa  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny 

powinien,  bowiem  wskazać,  co  spowodowało  obniżenie  ceny,  jak  również  w  jakim  stopniu 

wskazany  czynnik  wpłynął  na  jej  obniżenie.  Udzielone  wyjaśnienia  mają  potwierdzić,  iż 

złożona  oferta  jest  rzetelnie  przygotowana,  a  cena  prawidłowo  oszacowana,  zatem  nie 


stwarza  zagrożeń  dla  prawidłowego  wywiązania  się  wykonawcy  z  przyjętych  obowiązków 

umownych".  

W  tym  miejscu  I

zba  wskazuje,  że  mimo  formalnego  dopuszczenia  złożonych  przez 

Odwołującego  na  rozprawie  kalkulacji  dalszych  pozycji  kosztorysu  cenowego 

przedstawionego przez Przystępujący, które w jego ocenie są niedoszacowane, zawierające 

także 4 pozycje zawarte w odwołaniu oraz wyciąg ze specyfikacji (str. 4 i 29 z 30) w ramach 

postępowania  z  2013/2014,  rozpatrywane  były  powyższe  dowody  tylko  i  wyłącznie                         

w kontekście wskazanych w odwołaniu czterech pozycji. Nowe pozycji de facto podważone 

na  rozpr

awie  poprzez  w/w  materiały  dowodowe  nie  były  objętemu  zarzutami  zawartymi                     

w odwołaniu i z tych powodów z uwagi na art. 192 ust. 7 Pzp, Izba nie odniesie się do nich. 

Należy  bowiem  zauważyć,  że  zarzutami  nie  jest  jedynie  wskazanie  podstawy  prawnej,  ale 

wskazania  wraz  z  tą  podstawą  okoliczności  faktycznych  i  prawnych,  czyli  także  pozycji 

formularza cenowego (jak w tym wypadku) zaskarżonych w odwołaniu. Niedopuszczalne jest 

rozszerzanie  w  konsekwencji  liczby  zaskarżonych  pozycji  formularza  cenowego  o  pozycje 

nie ujęte pierwotnie w odwołaniu.     

Wymaga także podkreślania że udzielone wyjaśnienia i okoliczności wskazane przez 

Przystępującego  winny  zostać  przez  Przystępującego  stosownie  przeliczone  na  wartości 

ekonomiczne tak, aby można było w sposób rzetelny ocenić ich wpływ na zaoferowana cenę. 

Co nie miało miejsca w przedmiotowym stanie faktycznym. Przykładowo, bliskie sąsiedztwo, 

stany  magazynowe,  zapasy, 

Przystępujący    powinien  wskazać,  o  ile  wpłynęło  to  na 

obniżenie jego kosztów. W tym wypadku Izba powołuje się na wyroku z 14.06.2018 r., sygn. 

akt:  KIO  1058/18: 

Wartość  ta  może  wyrażać  się  w  sposób  pozytywny  -  poprzez  wycenę 

określonego dobra jako wartości niematerialnej i prawnej (przykładowo, znaku towarowego, 

prawa autorskiego, czy pewn

ego unikalnego rozwiązania organizacyjnego, mającego trwałe 

zastosowanie 

i kreującego pewną wartość), posiadającą określoną wartość, dającą się ująć 

w określonych jednostkach pieniężnych (wycenić), która zarazem powinna zostać wyceniona 

jako przynależne uprawnionemu wartości (co do przedsiębiorstwa - może znaleźć uchwytny 

wymiar  w 

dokumentach  księgowych  oraz  sprawozdaniu  finansowych  jako  wartość 

niematerialna  i 

prawna).  Przejawem  tej  wartości  może  być  w  konkretnej  sytuacji  także 

potencjalna  szkoda,  jaką  wykonawca  może  ponieść  w  razie,  gdyby  informacja  została 

upowszechniona szerszemu gronu podmiotów. Wartość gospodarcza to wartość informacji w 

obrocie,  pozwalająca  skwantyfikować  informację  i  ująć  ją  w  postaci  wartości  o  charakterze 

finansowym. Wartość ta ma zatem wymiar obiektywny.”. 

Nadto, Izba zgadza się ze stanowiskiem Odwołującego, że niedoszacowanie jednego 

kontraktu  kosztem  drugiego  kontraktu,  a  taka  argumentacja 

znajduje  się  w  wyjaśnieniach 


Przystępującego,  że  będzie  korzystał  z  zasobów  przeznaczonych  na  realizację  innego 

kontaktu,  jak  i  pracowników,  którzy  będą  w  sytuacjach  awaryjnych  kierowani  do    realizacji 

aktualnego  zamówienia,  a  pracujący  przy  realizacji  innego,  jest  niedopuszczalna.  Nawet 

ewentualne  przyjęcie  takiej  możliwości  teoretycznie  i  rozłożenia  kosztów  tej  samej  osoby 

winno  być  proporcjonalnie  przedstawione  i  wyliczone  w  ramach  udzielonych  wyjaśnień.  Ile 

godzin na jednym kontrakcie, ile na drugim, i jaki koszt to generuje. 

Nadto,  zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem  KIO,  Wykonawca  wezwany  do 

złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  zaoferowanej  ceny  powinien  mieć  na  uwadze  doniosły 

charakter owych wyjaśnień (Izba wielokrotnie na powyższą okoliczność wskazywała i nadal 

wskazuje,  nie  rozumiejąc  bagatelizowania  tej  instytucji  przez  wielu  profesjonalnych 

uczestników  rynku).  Ogólne  wyjaśnienia,  nie  uzasadniające  wysokości  zaoferowanej  ceny, 

nie  rozwiewające  wątpliwości  co  do  rzetelności  dokonanej  przez  wykonawcę  kalkulacji, 

powinny  skutkować  odrzuceniem  oferty.  W  orzecznictwie  przesądzono  także,  że  wyłącznie 

formalne  zrealizowanie  obowiązku  przez  wykonawcę,  a  więc  złożenie  wyjaśnień  ogólnych, 

lakonicznych i nie stanowiących wiarygodnego wyjaśnienia poziomu zaoferowanej ceny, nie 

może  prowadzić  do  pozytywnej  ich  weryfikacji.  Uznano  bowiem,  że  skoro  wykonawca  nie 

uzasadnił  i  nie  wykazał  elementów  kosztotwórczych  zaoferowanej  ceny,  to  tym  samym  nie 

jest możliwa ocena, czy stanowi ona cenę realną. Podkreślenia przy tym ponownie wymaga, 

że  Zamawiający  nie  jest  uprawniony  do  domniemywania  jakichkolwiek  okoliczności, 

niestanowiących  treści  wyjaśnień,  za  pomocą  których  sam  wykonawca  nie  opisuje  własnej 

sytuacji  i  które  pozostają  nieudowodnione.  Pogląd  ten  jest  wielokrotnie  powtarzany                          

w  orzecznictwie  KIO  (wyroki  KIO  o  sygn.  akt:  KIO  267/15,  KIO  2721/15,  KIO  2813/15,  KIO 

2785/15, KIO 371/16, KIO 482/16, KIO 484/16, KIO 559/16, KIO 2406/15,  KIO 818/15, KIO 

925/15,  KIO  1410/15,  KIO  1415/15,  KIO  422/17,  KIO  416/17),  a  z  ich  treści  wynika,  iż 

wykonawca,  jako  podmiot  profesjonalnie  zajmujący  się  wykonywaniem  umów  zawartych                    

w  trybie  Pzp,  powinien  dołożyć  wszelkiej  staranności,  aby  wyjaśnienia  w  zakresie  rażąco 

niskiej  ceny  były  konkretne,  rzetelne,  zwięzłe  i  zawierające  odpowiednie  kalkulacje,  a  nie 

ogólne,  uniwersalne, rozległe,  bez  przywołania niezbędnych dowodów.  Podobnie w  wyroku 

KIO o sygn. akt: KIO 1363/13 oraz wyrok KIO o sygn. akt: KIO 239/14. 

Dodatkowo pewne stwierdzenia podnoszone przez Zamawiającego w odpowiedzi na 

odwołanie  i  na  rozprawie  Izba  traktuje  jako  o  charakterze  polemicznym,  gdyż  po  pierwsze 

dowody Zamawiającego załączone do odpowiedzi na odwołanie (Kopie zezwolenie na prace 

prace  nieeksploatacyjne  nr  29/AB/TPE/15  z  30.11.2015  r.,  na  podstawie  którego  miały 

zostać  wykonane  przez  DGP  prace  polegające  na  czyszczeniu  piaskowników  nr  1,  2  i  3; 


Kopie  Karty  bieżącego  składu  brygady  do  wskazanego  wyżej  zezwolenia)  co  do  liczby 

pracowników  nie  mają  charakteru  rozstrzygającego,  gdyż  dotyczą  tylko  jednej                                   

z  zakwestionowanych  czterech  pozycji

,  po  drugie  nie  odnoszą  się  do  roboczogodzin,  ani                 

w  żaden  sposób  nie  odpowiadają  na  pytanie  ilu  pracowników  założył  Przystępujący  do 

realizacji  zamówienia  i  jak  wpłynęło  to  na  zaoferowaną  przez  niego  cenę  (a  o  koszty 

zatrudnienia był pytany w wezwaniu).                         

Izba  zastrzega,  że  nie  widzi  podstaw  do  ewentualnego  ponownego  wezwania  do 

wyjaśnień,  po  pierwsze  dlatego,  że  wezwanie  jednoznacznie  wymagało  złożenia  dowodów                 

i  wykazanie  kosztów  zatrudnienia,  czyli  okoliczności  które  obejmowało  już  pierwotne 

wezwanie

,  po  drugie  ewentualne  dodatkowe  wyjaśnienia  wiązałyby  się  z  całościowym 

przebudowaniem    przedłożonej  tabeli  w  szczególności  w  zakresie  kosztów  zatrudnienia                     

i  ostatecznej  liczby  pracownik

ów  przewidzianych  i  założonych  do  wyceny  przez 

Przystępującego.  Izba w tym zakresie podnosi, za wyrokiem KIO z 25.04.2014 r., sygn. akt: 

KIO 725/14: 

„(…) prowadzona procedura wyjaśnień nie może usprawiedliwiać uchylania się 

przez  wykonawcę  od   złożenia  rzetelnych  wyjaśnień  elementów  oferty  mających  wpływ 

na 

wysokość  ceny.  Brak  rzetelności  w składanych  wyjaśnieniach  nie może  uzasadniać 

kolejnych  wezwań  kierowanych  do wykonawcy”.  Izba  także  przypomina  za  wyrokiem  KIO                

z  06.08.2015  r.,  sygn.  akt:  KIO  140/15,  KIO  1577/15,  KIO  1584/15: 

„(…)  Nie  ma  też 

przeszkód,  by  zamawiający  prowadził  wyjaśnienia  wieloetapowo,  aż  do  uzyskania 

odpowiedzi  na  wszystkie  pytania  i  wątpliwości  (oczywiście  poza  przypadkiem  opisanym                   

w art. 90 ust. 3 ust

awy Prawo zamówień publicznych, gdy wykonawca nie współpracuje i nie 

udziela wyjaśnień)”

Biorąc powyższe pod uwagę, Izba uznała jak na wstępie. 

W tym stanie rzeczy, Izba uwzględniła odwołanie na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie 

pierwsze i ust. 2 Pzp oraz 

orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 1 Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  wyniku  sprawy,  na  podstawie 

przepisu  art.  192  ust.  9  i  10    Pzp  w  zw.  z  §  3  pkt  1  lit.  a  i  pkt  2  lit.  a  i  b  oraz  §  5  ust.  4 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba uznała wniosek 


Odwołującego 

zasądzenie 

kosztów w 

wysokości 

zł, 

tzn. wynagrodzenia 

pełnomocnika  w  kwocie  3.600,00  zł,  tj.  zgodnie  z  przedłożonym 

rachunkiem (§ 3 pkt 2 lit. b w/w rozporządzenia) oraz kosztów dojazdu na rozprawę w kwocie 

zł zgodnie z przedłożonymi rachunkami (§ 3 pkt 2 lit. a w/w rozporządzenia)  

Przewodniczący: 

………………………………


wiper-pixel