KIO 623/19 POSTANOWIENIE dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 623/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Aleksandra Patyk 

Członkowie:   

Katarzyna Poprawa 

Ewa Sikorska 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę IT Serwis Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie w postępowaniu prowadzonym przez Województwo Kujawsko – 

Pomorskie 

– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  –  wykonawcy  IT  Serwis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie  kwoty 

500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Przewodni

czący:      ……………………………..  

Członkowie:   

…………………………….. 

…………………………….. 


Sygn. akt: KIO 623/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Województwo  Kujawsko  -  Pomorskie  -  Urząd  Marszałkowski 

Województwa  Kujawsko  –  Pomorskiego  w  Toruniu  [dalej  „Zamawiający”]  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

z

akup  i  dostawę  z  rozładunkiem  wyposażenia  dla  szkolnych  pracowni  matematycznych  

i  informatycznych  sprzętu  komputerowego,  multimedialnego  i  elektronicznego  w  ramach 

projektu Region Nauk Ścisłych II (znak postępowania: WZP.272.104.2018). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 20 października 2018 r. pod numerem 2018/S 203-461655.  

W  dniu  5  kwietnia  2019  r.  wykonawca  IT  Serwis 

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie 

[dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  89  ust  1  pkt  1  i  8  oraz  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  99  §  1  kc 

w  zw.  art.  2  §  1  i  art.  97  §  2  ustawy  z  dnia  14  lutego  1991  r.  Prawo  o  notariacie  

(tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  540), 

poprzez  uznanie,  że  złożone  przez  Odwołującego 

pełnomocnictwo  nie  spełnia  wymogu  odpowiedniej  formy,  czego  skutkiem  oferta 

Odwołującego podlega odrzuceniu, 

2.  art. 93 ust. 

1 ustawy Pzp poprzez unieważnienie postępowania z uwagi na to, że nie 

złożono w postępowaniu oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Wobec powyższego Odwołujący wniósł o: 

1.  unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, 

2.  unieważnienie czynności odrzucenia oferty IT Serwis Sp. z o.o., 

3.  uznanie,  że  złożone  przez  Odwołującego  w  dniu  11  marca  elektroniczne 

poświadczenie kopii pełnomocnictwa z dnia 21 listopada 2018 roku spełnia wymogi 

formy pełnomocnictwa wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, 

4.  wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego, 

a  także  o  zasądzenie  Odwołującemu  poniesionych  kosztów  postępowania  odwoławczego, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Izba ustaliła, że do postępowania odwoławczego nie przystąpił  w terminie, o którym 

mowa w art. 185 ust. 2 ustawy Pzp 

żaden wykonawca.  


W dniu 17 kwietnia 2019 r. 

Odwołujący wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

pismo, w którym wskazał, iż podjął decyzję o cofnięcie wniesionego odwołania. 

Wobec powyższych ustaleń Izba wskazuje, że na skutek cofnięcia odwołania wystąpiły 

przesłanki  do  umorzenia postępowania odwoławczego na  podstawie art.  187  ust.  8  ustawy 

Pzp.  Zgodnie  bowiem  z  ww.  przepisem,  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy;  w  takim  przypadku  Izba  umarza  postępowanie  odwoławcze.  Jeżeli 

cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 

Cofnięcie  odwołania  jest  nieograniczonym  uprawnieniem  odwołującego  do  czasu 

zamknięcia  rozprawy.  Tym  samym  skuteczne  cofnięcie  odwołania  znosi  wszelkie  skutki 

prawne związane z jego wniesieniem.  

W takim przypadku, Izba jest zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego 

i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz 

na podstawie § 5 ust. 1  

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tj.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972  ze  zm.)  Izba orzekła  

o  dokonaniu  zwrotu  na  rzecz 

Odwołującego  90%  kwoty  wpisu  uiszczonego  w wysokości  

15 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Członkowie:   

……………………………..   

……………………………..   


wiper-pixel