KIO 622/19 WYROK dnia 7 czerwca 2019 r.

Data: 3 lipca 2019

Sygn. akt KIO 622/19 

WYROK 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:     Anna Packo 
 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  19  kwietnia,  22  maja,  5  czerwca  i  6  czerwca  2019  r.,  

w  Warszawie,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

5 kwietnia 2019 r. 

przez wykonawcę  

N. 

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Michałowicach 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Telewizję Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy  4Visions 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa 

z  siedzibą  w  Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  N.  Spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  N.  Spółkę  

z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


Sygn. akt: KIO 622/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zam

awiający  –  Telewizja  Polska  S.A.  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na dostawę kamer i obiektywów na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień  publicznych (Dz.  U.  z  2018  r. poz.  1986  z  późn.  zm.),  w  trybie przetargu 

nieograniczonego. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 21 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym 

Unii  Europejskiej  pod  numerem  2018/S  59-

364053.  Wartość  zamówienia  jest  większa  niż 

kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

I Zarzuty i żądania odwołania 

Odwołujący  –  N.  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  w  zakresie  części  1.  zamówienia,  dotyczącej 

dostawy 18 torów kamerowych 4K, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  8 

ust.  1,  2  i  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  poprzez 

zaniechanie  odtajnienia  (ujawnienia)  wskazanych  w  odwołaniu  dokumentów  i  informacji 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa przez wykonawcę 4Visions Sp. z o.o. sp. k., 

zwanego dalej „4VISIONS”, pomimo że wykonawca ten nie wykazał, iż informacje te stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa, jak również informacje te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2.  art.  7  ust.  1  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty 4VISIONS jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

3. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy 4VISIONS jako najkorzystniejszej, zaniechanie 

wezwania  Odwołującego  –  zgodnie  z  punktem  10.5.4  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  –  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  określonych  w  punkcie  10.4.2-10.4.5 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru 

oferty niepodlegającej odrzuceniu jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

1. unieważnienia czynności wyboru oferty wykonawcy 4VISIONS jako najkorzystniejszej, 

2.  odtajnienia  (ujawnienia)  i  niezwłocznego  udostępnienia  Odwołującemu  dokumentów  

i  informacji  zastrzeżonych przez  wykonawcę 4VISIONS  jako tajemnica  przedsiębiorstwa,  tj. 

dokumentów i informacji stanowiących wyjaśnienia dotyczące wyliczenia ceny z 6 lutego 2019 


r.  oraz  z  14  marca  2019  r.,  a  także  „Uzasadnienia  niejawności  dalszych  wyjaśnień” 

zamieszczonego w piśmie 4VISIONS datowanym na 6 lutego 2019 r., 

3. niezwłocznego zawiadomienia Odwołującego o dokonaniu powyższych czynności, 

4. odrzucenia oferty 4VISIONS jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, 

5. dokonania ponownego badania i oceny złożonych ofert, 

6.  wezwania  Odw

ołującego  –  zgodnie  z  punktem  10.5.4  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  –  do  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów  określonych  w  punkcie  10.4.2-10.4.5 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  dokonania  wyboru  oferty  niepodlegającej 

odrzuceniu jako najkorzystniejszej. 

W  uzasadnieniu  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  

z 17 grudnia 2018 r., sygn. KIO 2423/18 nakazała Zamawiającemu unieważnienie czynności 

wyboru oferty 4VISIONS jako najkorzystniejszej oraz dokonanie ponownego badania i oceny 

ofert połączonego z czynnością wezwania wykonawcy 4VISIONS na podstawie art. 90 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny. 

18  grudnia  2018  r.  Zamawiający  unieważnił  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  

w zakresie części 1. 26 marca 2019 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  oraz  o  tym,  że  dokonał  i  zakończył  weryfikację  zasadności 

zastrzeżenia  przez  4VISIONS  jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  wyjaśnień  wyliczenia  ceny 

wraz z załącznikami. 

Jak wynika z pisma Zamawiającego z 26 marca 2019 r., Zamawiający respektuje zastrzeżenie 

tajemnicy  przedsiębiorstwa  dokonane  przez  4VISIONS  (za  wyjątkiem  załącznika  nr  2  – 

dowody wykonywania dostaw sprzętu Sony) i mimo jednoznacznego ustawowego obowiązku 

nie 

udostępnił 

Odwołującemu 

zastrzeżonych 

dokumentów  

i  informacji  stanowiących  wyjaśnienia  dotyczące  wyliczenia  ceny  z  6  lutego  2019  r.  

i 14 marca 2019 r.  

Definicja  tajemnicy  przedsiębiorstwa  zawarta  została  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstw rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość 

gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są 

powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi 

podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

W ocenie Odwołującego dokumenty i informacje zastrzeżone przez wykonawcę 4VISIONS nie 

stanowią  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej 

konkurencji,  dl

atego  też,  zgodnie  z  dyspozycją  zawartą  w  wyroku  Sądu  Najwyższego  


z 21 października 2005 r., sygn. akt III CZP 74/05, Zamawiający winien je odtajnić. Zaniechanie 

Zamawiającego  w  tym  zakresie  w  jaskrawy  sposób  narusza  obowiązujące  przepisy,  w 

szczególności  zasadę  jawności  postępowania  oraz  zasadę  prowadzenia  postępowania  z 

zachowaniem uczciwej konkurencji.  

Zgodnie  z  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie  ujawnia  się  informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji,  jeżeli  wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zastrzegł,  że  nie mogą  być  one  udostępniane 

oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  Z literalnego 

brzmienia ww. przepisu wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że zastrzeżenie tajemnicy 

przedsiębiorstwa  musi  nastąpić  jednocześnie  z  wykazaniem,  że  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Brak  ww.  wykazania  powoduje  natomiast,  że 

zastrzeżenie  jest  bezskuteczne,  a  informacje  powinny  zostać  ujawnione  przez 

Zamawiającego.  Zasada  jednoczesnego  wykazania,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  obowiązuje  także  w  przypadku  zastrzegania  dokumentów 

składanych  na  późniejszym  etapie  postępowania,  np.  wyjaśnień  ceny.  Przepis  art.  8  ust.  3 

ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez wykonawcę, iż zastrzeżone 

informacje stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  a  nie  tylko  uzasadnienia. W  konsekwencji 

rolą zamawiającego jest ustalenie, czy wykonawca temu obowiązkowi sprostał udowadniając, 

że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Obowiązek  „wykazania” 

oznacza  więcej  niż  wyjaśnienie  (uzasadnienie)  przyczyn  co  do  objęcia  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  –  wykonawca  ma  obowiązek  udowodnić,  przedkładając  w  tym  celu 

odpowiednie dowody, że dana informacja zasługuje na ochronę. 

W piśmie z 6 lutego 2019 r. oraz z 14 marca 2019 r. wykonawca 4VISIONS zawarł zdawkowe 

uzasadnienie dokona

nego zastrzeżenia. Zamawiający udostępnił Odwołującemu jedynie trzy 

pierwsze  strony  tego  pisma,  a  nie  udostępnił  nawet  pełnego  „Uzasadnienia  niejawności 

dalszych wyjaśnień”, jedynie trzy pierwsze wiersze uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy (od 

słów „Zaznaczamy, że niniejsze wyjaśnienia...” do słów „może zagrażać pozycji wykonawcy 

na rynku dostaw”). Utrzymywanie przez Zamawiającego jako tajemnicy samego uzasadnienia 

zastrzeżenia  informacji  wskazanych  w  piśmie  z  6  lutego  2019  r.  uznać  należy  za  działanie 

sprz

eczne  z  przepisem art.  8 ust.  3 ustawy  Prawo  zamówień  publicznych. Odwołujący  bez 

lektury tego uzasadnienia nie jest w stanie zweryfikować prawidłowości działania wykonawcy 

4VISIONS 

ustalić, 

czy 

rzeczywiście 

zastrzeżone  

w  piśmie  informacje  spełniają  przesłanki  określone  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

W zakresie pisma z 14 marca 2019 r. Zamawiający udostępnił Odwołującemu uzasadnienie 

zastrzeżenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, jednak w uzasadnieniu tym 4VISIONS ograniczył 


s

ię  do  ogólników,  wręcz  frazesów,  natomiast  nie  uzasadnił,  a  tym  bardziej  nie  wykazał, 

dlaczego  „zaprezentowane  informacje  posiadają  wartość  gospodarczą”,  a  ich 

rozpowszechnianie  „może  zagrażać  pozycji  wykonawcy  na  rynku  dostaw  sprzętu 

telewizyjnego”. Uzasadnienie to składa się z kilkunastu linijek tekstu, bowiem pozostała jego 

część stanowi cytat z orzeczenia Izby. 4VISIONS nie wyjaśnił nawet, czy zastrzeżone przez 

niego 

informacje 

to 

informacje 

techniczne, 

technologiczne 

czy 

organizacyjne 

przedsiębiorstwa.  Tymczasem,  jak  się  podkreśla  w  orzecznictwie  KIO,  tajemnica 

przedsiębiorstwa  musi  przedstawiać  pewną  wartość  gospodarczą  dla  wykonawcy  właśnie  

z  tego  powodu,  że  pozostanie  poufna,  może  być  dla  wykonawcy  źródłem  jakiś  zysków  lub 

pozwalać mu na zaoszczędzenie określonych kosztów (tak np. w wyroku KIO 783/18).  

4VISIONS  do  pierwszych wyjaśnień  załączył  kopię zobowiązania do  zachowania poufności 

oraz  wyciąg  z  regulaminu  pracy,  jednak  Odwołujący  nie  ma  dostępu  do  tych  załączników  

i nie jest w stanie ocenić ich wiarygodności i mocy dowodowej. Wykonawca nie przedstawił w 

wyjaśnieniach żadnych dowodów na okoliczność, że jego relacje z dostawcami są faktycznie 

poufne,  w  szczególności  nie  wykazał,  że  faktycznie  poufność  tę  zabezpieczył  za  pomocą 

odpowiednich  klauzu

l  umownych.  Wykonawca  ograniczył  się  wyłącznie  do  zdawkowych  i 

gołosłownych  twierdzeń  i  zapewnień,  mimo  że  przynajmniej  część  okoliczności  mających 

uzasadniać  dokonane  zastrzeżenie  można  było  bez  trudu  wykazać  przedstawiając 

odpowiednie  dowody,  np.  istnien

ie  odpowiednich  klauzul  umownych  dotyczących 

uzyskiwanych  rabatów,  kanałów  dostępu  do  dostaw,  ustaleń  odnośnie  sposobu  realizacji 

dostaw.  Jakkolwiek  samo  zawarcie  umowy  o  zachowaniu  poufności  nie  dowodzi  istnienia 

przesłanki posiadania wartości gospodarczej przez informacje zastrzeżone. 

W ocenie Odwołującego faktycznym powodem zastrzeżenia przez wykonawcę 4VISIONS ww. 

dokumentów i informacji nie była chęć i potrzeba ochrony informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa,  ale  dążenie  do  maksymalnego  utrudnienia  konkurencji,  w  tym 

Odwołującemu, weryfikacji złożonych wyjaśnień, jak i samej oferty, pod kątem rażąco niskiej 

ceny.  

Odwołujący  podkreślił  też,  że  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zastrzega  się  konkretne 

informacje, a nie dokumenty.  

Jak  wynika  z  p

isma  Zamawiającego  z  5  marca  2019  r.,  jedynym  z  elementów  wyjaśnień 

objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa  była  specyfikacja  asortymentowa  wraz  z  cenami 

zaoferowanych przez 4VISIONS urządzeń (załącznik nr 1 do wyjaśnień z 6 lutego 2019 r.). 

Informacje  zawiera

jące  specyfikację  (producent,  model)  oraz  ceny  zaoferowanych  przez 

4VISIONS  w  niniejszym  postępowaniu  urządzeń  są  znane  i  ujawnione  do  wiadomości 

publicznej, bowiem „Specyfikacja cenowa” złożona Zamawiającemu przez 4VISIONS znajduje 

się  w  aktach  postępowania  przetargowego  i  została  udostępniona  Odwołującemu  

5 grudnia  2018  r. jako  załącznik  do  odpowiedzi  na  odwołanie.  Zatem  brak jest  podstaw  po 


stronie 4VISIONS oraz Zamawiającego do utajniania i odmowy udostępnienia Odwołującemu 

załącznika nr 1 do wyjaśnień 4VISIONS z 6 lutego 2019 r., bowiem jego treść w większości 

stanowi  zapewne  powielenie  informacji  zamieszczonych  już  w  „Specyfikacji  cenowej”  z  26 

listopada 

r. 

Zatem 

załącznik 

nr 

powinien 

zostać 

ujawniony,  

a zastrzeżone (nieujawnione) mogą pozostać co najwyżej te zamieszczone w nim informacje, 

które nie zostały ujawnione w „Specyfikacji cenowej”. 

Stosownie  do  postanowień  punktu  17.2  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 

niezwłocznie  po  wyborze  oferty,  a  przed  zawarciem  umowy  z  Zamawiającym,  wykonawca, 

którego  ofertę  wybrano,  zobowiązany  jest,  bez  wezwania,  przedłożyć  Zamawiającemu 

„Specyfikację  cenową”  zgodną  w  treści  z  załącznikiem  nr  2  do  wzoru  umowy.  Urządzenia 

wyspecyfikowane  w  „Specyfikacji  cenowej”  muszą  odpowiadać  wymogom  określonym  

w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

Z treści tego dokumentu wynika, że przedmiotem oferty złożonej przez wykonawcę 4VISIONS 

w części 1. zamówienia jest sprzęt marki SONY, m.in. kamera HDC-3500 + HZC-PRV50 oraz 

stacja bazowa HDCU-3100 + HKCU-

UHD30, 18 kompletów. 

Wymienne stosowanie nazewnictwa 4K oraz UHD nie jest przypadk

owe. Na rynku funkcjonują 

bowiem produkty z działu filmowego oraz z działu broadcast (TV). W obydwu tych przypadkach 

rozdzielczość  4K  zdefiniowana  jest  inaczej.  W  dziale  filmowym  format  4K  to  rozdzielczość 

4096x2160,  natomiast  w  dziale  broadcast  format  4K 

–  UHD  to  rozdzielczość  3840x2160. 

Mówiąc o formacie 4K niejednokrotnie zapomina się literalnym traktowaniu opisu UHD i używa 

się nazewnictwa 4K. 

Instrukcje obsługi urządzenia są wyznacznikiem parametrów technicznych i jego technicznych 

możliwości. 

Aktualnie 

dostępna 

instrukcja 

obsługi 

jest 

jedynym  

i niepodważalnym dokumentem wydawanym przez producenta sprzętu czy oprogramowania.  

Zaoferowany przez 4VISIONS ww. sprzęt marki SONY nie spełnia wymagań Zamawiającego 

określonych  w  załączniku  nr  1  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  –  opis 

przedmiotu zamówienia. 

Po pierwsze, kamera HDC-

3500 nie jest kamerą 4K. 

W punkcie 1.2 lit. f) opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wyspecyfikował wymagania 

szczegółowe dla kamery: praca kamery w formatach HD 1080i, HD1080p i UHD. 

Zdaniem  Odwołującego  kamera  HDC-3500  nie  jest  w  istocie  kamerą  4K,  bowiem  posiada 

wyłącznie tryb pracy  HD,  nie  spełnia zatem  wymogu  pracy  w formacie UHD  (rozdzielczość 

3840x2160).  Okoliczność  ta  wynika  wprost  z  instrukcji  obsługi  kamery  Sony  HDC-3500, 

zamieszczonej  pod  adresem  https://pro.sony/s3/2019/02/08032225/4745630111.pdf  (wersja 

11 (1)), gdzie na  stronie 3.  wyraźnie wskazano dostępne formaty  pracy kamery: 


„Supported  Formats.  The  unit  supports  1080-59.94i,  1080-50i,  720-59.94P,  and  720-50P 

formats as standard. (When an HKC-TR37 is attached to the unit, 1080-59.94P and 1080-50P 

formats  are  supported  as  standard.).  You  can  extend  the  formats  that  are  supported  by 

installing the following camera operating software (option). For details, contact a Sony service 

or sales representative.”, co oznacza: Wspierane formaty. Urządzenie wspiera formaty 1080-

59.94i,  1080-50i,  720-59.94P  i  720-50P  w  standardzie.  (Kiedy  opcja  HCK-TR37  jest 

zainstalowana  w  urządzeniu,  formaty  1080-59.94P  i  1080-50P  są  wspierane  

w standardzie.) Można rozszerzyć formaty obsługiwane przez zainstalowanie następującego 

oprogramowania do obsługi kamery (opcja). Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj 

się z serwisem Sony lub przedstawicielem handlowym. 

Camera operating software   

Extended formats 

HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W 

1080-59.94P 

1080-50P 

HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W 

1080-24PsF 

1080-23.98PsF 

1080-25PsF 

1080-29.97PsF 

Nie  ulega  wątpliwości,  że  kamera  ta  może  pracować  tylko  w  formatach  HD,  nie  może  zaś 

pracować  w  formacie  UHD,  tj.  2160/50p.  W  żadnym  miejscu  aktualnej  i  oficjalnej  instrukcji 

obsługi przygotowanej przez producenta Sony nie ma informacji, iż kamera posiada możliwość 

pracy  w  trybie  UHD.  W  świetle  instrukcji  obsługi  nie  istnieją  możliwości  zmiany  nastawów 

software'owych,  jak  i  mechaniczno-

elektrycznych,  umożliwiających  uzyskanie  pracy  w 

formacie UHD. 

Po drugie, przetwornik kamery HDC-

3500 nie jest przetwornikiem 4K/UHD (zarzut ten został 

wycofany przez Odwołującego, zatem został pominięty). 

Po trzecie, stacja bazowa HDCU-3100 nie posiada trybu pracy 4K. 

W punkcie 1.3 lit. a) i c) opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał wymagania dla 

stacji bazowej: praca (przyjęcie sygnału z kamery) w formatach HD 1080i, HD1080p i UHD 

oraz co najm

niej 6 wyjść przełączalnych sygnału 3G/HD-SDI, z czego 4 z nich pracujące także 

po wyborze trybu w standardzie UHD (4 x 3G-SDI). 

Według Odwołującego stacja bazowa HDCU-3100 nie posiada trybu pracy 4K/UHD. Stacja 

bazowa może pracować wyłącznie w formatach HD 1080i oraz HD1080p, co wynika wprost  

z  instrukcji  obsługi  stacji  bazowej  Sony  HDCU-3100,  zamieszczonej  pod  adresem 

https://pro.sony/s3/2019/02/12052552/4738876121.pdf (wersja 4-738-876-12 (1)), strona 18: 


Odwołujący  wskazał  również  na  znaczącą  różnicę  w  opisie  i  instrukcjach  obsługi  stacji 

bazowych modeli 4300 i 3100 (poniżej tłumaczenie): 

Jak  wynika  z  instrukcji  obsługi,  stacja  bazowa  HDCU3100  łączy  się  z  kamerą  kolorową 

HDC3500,  kamerą  kolorową  światłowodową  HDC3100  lub  HDC2000-series  lub  kamerą 

koloro

wą  HD  HSC300RF/100RF,  za  pomocą  kabla  światłowodowego  i  wykonuje 

przetwarzanie sygnału, zapewnia interfejs z zewnętrznym sprzętem i zasilanie kamery. 

Stacja  bazowa  HDCU3170  łączy  się  z  urządzeniem  HDC3500  Color  Camera  lub  kamerą 

kolorową Triax HDC3170, z kablem triax i realizuje przetwarzanie sygnału, zapewnia interfejs 

z zewnętrznym sprzętem i zasilanie kamery. 

Urządzenie jest wyposażone w konwerter umożliwiający konwersję sygnałów HD przeniesione 

z kamery na sygnały SD i up-konwerter do konwersji sygnałów SD na sygnały HD, które dają 

jednostce elastyczność działania z systemami kamer zarówno SD, jak i HD. 

Urządzenie  można  połączyć  z  panelem  zdalnego  sterowania  (opcjonalny)  serii  RCP-

1500/1000 do sterowania kamerą. Ponadto, łącząc jednostkę z MSU-1000/1500 Master Setup 

Unit  (opcjonalnie),  możesz  utworzyć  system  umożliwiający  sterowanie  wieloma  kamerami. 

Obsługa  w  systemie  transmisji  IP  jest  również  obsługiwana  przez  zainstalowanie  zestawu 

interfejsu 

HKCU-SFP30 

ST-

2110  (opcja)  do  HDCU3100/HDCU3170.  Połączenie  

z kamerami Sony obsługującymi światłowód – obsługiwana jest również transmisja przez kabel 

światłowodowy jednomodowy podłączając złącze światłowodowe jednomodowe HKCU-SM30 

(opcjonalnie).  Ponadto  instalując  opcjonalny  zestaw  połączenia  światłowodowego  HKCU-

FB30, HDCU3170 może obsługiwać transmisję zarówno poprzez światłowód, jak i triax. 

1) Seria HDC2000: HDC2000/2580/2500/2400/1700 

2) Mocowanie opcjonalnego adaptera transmisji HKC-TR37 Triax i wymagany jest zestaw do 

mocowania panelu bocznego HKC-CN50. 

Sygnały HD (wysokiej rozdzielczości): ogólna nazwa dla linii 1125/750 Sygnały HDTV. 

4) Sygnały SD (standardowa rozdzielczość): Nazwa ogólna dla NTSC/PAL sygnały, sygnały 

komponentowe 525/625 i kompozyt 525/625. 

Stacja bazowa HDCU4300 łączy się z kamerą kolorową HDC4300 lub kamerą wielozadaniową 

HDC-

P43 

poprzez 

kabel 

światłowodowy 

przetwarza 

sygnały 

wideo  

z kamery i zapewnia interfejs z urządzeniami zewnętrznymi. 

Podłączenie kamery ułatwia filmowanie 4K lub szybkoramkowe nagrywanie wideo HD. Wideo 

HD i 

SD w normalnej prędkości może być wyprowadzane jednocześnie w trybie pracy 4K i w 

trybie pracy szybkoklatkowym HD. Instalując interfejs HKCU-IP43F urządzenie może wysyłać 

sygnały  wideo  i  sygnały  audio  jako  IP.  Wyjście  12G-SDI  lub  wyjście  6G-SDI  jest  również 

obsługiwane przez zainstalowanie w urządzeniu zestawu rozszerzeń HKCU-4002 12G-SDI.  


Z  powyższego  zestawienia  wynika,  że  opis  możliwości  stacji  bazowych  jest  dokładny  

i jednoznaczny. W przeciwieństwie do wyższej klasy sprzętu Sony HDCU-4300, stacja bazowa 

oferowana  przez  wykonawcę  4VISIONS,  tj.  Sony  HDCU-3100,  nie  ma  możliwości  pracy  w 

trybie 4K (UHD). 

Po czwarte, brak możliwości skonfigurowania wyjść stacji bazowej w tryb 4K (zarzut ten został 

wycofany przez Odwołującego, zatem został pominięty). 

Po 

piąte, dedykowany kabel wielożyłowy nie spełnia wymagania co do jego długości. 

Zamawiający  w  punkcie  1.4  lit.  c)  opisu  przedmiotu  zamówienia  określił  wymagania 

szczegółowe  dla  pulpitu  zdalnego  sterowania:  połączenie  ze  stacją  bazową  (CCU) 

dedykowanym kable

m wielożyłowym o długości mieszczącej się w granicach od 2 do 3 metrów 

lub poprzez sieć Ethernet. 

Ze złożonej przez 4VISIONS „Specyfikacji cenowej” oferowanego sprzętu, pozycje 1.6, 2.6, 

3.6 i 4.6 wynika, że wykonawca ten zaoferował kabel sterujący CCU/RCP Sony CCA-5-10. 

Kabel ten ma długość 10 metrów, co nie spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia,  zgodnie z którym  dedykowany  kabel  ma  posiadać  długość od  2  do  3 metrów. 

Sony  posiada  w  swojej  ofercie  handlowej  kabel  sterujący  spełniający  wymagania  opisu 

przedmiotu zamówienia, o długości 3 metrów, tj. Sony CCA-5-3.  

Zdaniem  Odwołującego  również  używane  przez  producenta  Sony  nazewnictwo  produktów 

wskazuje  na  zaoferowanie  przez  4VISIONS  torów  kamerowych  HD.  Nazewnictwo  torów 

kamerowych Sony 

grupowane jest według rodzin sprzętowych oraz klasy sprzętowej. Cyfra 3 

jako pierwsza w nazwie produktu wskazuje na tor kamerowy HD, np. HDC-3100, HDC-3170. 

Tory kamerowe z cyfrą 2 oraz 1 jako pierwszą w nazwie wskazują, że są to tory kamerowe 

wcześniejszej generacji, mogące pracować w trybach HD lub SD. Natomiast tory kamerowe 

pracujące w formacie 4K posiadają cyfrę 4 jako pierwszą w nazwie produktu: np. HDC-4300 

oraz  HDC-

4800.  Zatem  także  sposób  oznaczania  przez  samego  producenta  kamer  oraz 

sprzętu  towarzyszącego  dowodzi,  że  zaoferowany  przez  4VISIONS  sprzęt  nie  spełnia 

wymagań co do żądanego przez Zamawiającego trybu 4K. 

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy 4VISIONS jako najkorzystniejszej, 

zaniechanie 

wezwania 

Odwołującego 

do 

złożenia 

oświadczeń  

i  dokumentów  określonych  w  punktach  10.4.2-10.4.5  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej  jest  konsekwencją  zarzutów  opisanych  powyżej.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  1 


ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Ponieważ  oferta  wykonawcy  4VISIONS  powinna  zostać  odrzucona  jako  nieodpowiadająca 

wymaganiom  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jako  najkorzystniejszą  ofertę  

w  zakresie  części  1.  zamówienia  Zamawiający  winien  wybrać  ofertę  Odwołującego,  po 

uprzednim  zastosowaniu  tzw.  procedury  odwróconej,  zgodnie  z  art.  24aa  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

II Stanowisko Zamawiającego  

W  odpowiedzi  na  odwołanie  Zamawiający  wniósł  o  oddalenie  odwołania  w  całości, 

pozostawienie zarzutów odnoszących się wprost do „Specyfikacji cenowej” bez rozpoznania 

jako zarzutów spóźnionych i zasądzenie od Odwołującego kosztów postępowania wywołanych 

wniesieniem odwołania. 

Co  do  zarzutu  nieujawnienia  zastrzeżonych  przez  4VISIONS  informacji  w  „Uzasadnieniu 

nieja

wności  dalszych  wyjaśnień”  –  opisany  przez  Odwołującego  stan  rzeczy  rozmija  się  ze 

stanem faktycznym. Odwołujący 18 lutego 2019 r. dokonał wglądu do wyjaśnień dotyczących 

wyliczenia ceny złożonych pismem z 6 lutego 2019 r. Zamawiający udostępnił Odwołującemu 

do  wglądu  przedmiotowe  wyjaśnienia  w  zakresie  pierwszych  pięciu  stron,  

w tym pełną treść „Uzasadnienia niejawności dalszych wyjaśnień”.  

Pismem  z  19  lutego  2019  r.  Odwołujący  zwrócił  się  do  Zamawiającego  z  wnioskiem  

o  odtajnienie  i  udostępnienie  dokumentów,  jednak  nie  odniósł  się  do  zarzucanego  obecnie 

nieudostępnienia  pełnego  „Uzasadnienia  niejawności  dalszych  wyjaśnień”,  a  jak  wynika  

z  treści  samego  wniosku,  Odwołujący  był  w  posiadaniu  pełnej  treści  „Uzasadnienia 

niejawności dalszych wyjaśnień”. Wynika to z treści drugiego i trzeciego akapitu na trzeciej 

stronie wniosku, gdzie Odwołujący wskazuje, że „większość uzasadnienia stanowią cytaty w 

orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej” oraz „wykonawca 4Visions sp. z o.o. sp. k. powołuje 

się  w  treści  pisma  na  zobowiązanie  do  zachowania  poufności  po  stronie  wykonawcy  oraz 

regulamin  pracy  nakładający  na  pracowników  obowiązek  zachowania  poufności”.  Bez 

znajomości pełniej treści uzasadnienia nie byłoby możliwe przygotowanie przez Odwołującego 

wniosku o treści, jaka została przedłożona Zamawiającemu. 

Tym samym zarzut ten należy uznać za bezprzedmiotowy. 

Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, 

jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zarzut  nieujawnienia  pism  z  6  lutego  i  14  marca  2019  r.  dotyczy  jedynie  zaniechania 

ujawnienia  informacji  zastrzeżonych  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  stanowiących 


wyjaśnienia  dotyczące  wyliczenia  ceny,  ewentualne  stwierdzenie  naruszenia  przez 

Zamawiającego  przepisów  ustawy  nie  powinno  skutkować  uwzględnieniem  odwołania. 

Wynika  to  z  przepisu  art.  182  ust.  1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  zgodnie  

z  którym  odwołanie  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności 

zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia.  Wskazany  termin  jest  terminem 

zawitym  i  nie  podlega  przywróceniu.  Niedochowanie  terminu  na  wniesienie  odwołania  nie 

będzie  zatem  podlegało  konwalidacji  i  skutkować  będzie  odrzuceniem  odwołania,  bowiem 

ewentualne nar

uszenie pozostawałoby bez wpływu na wynik postępowania. 

W  przedmiotowej  sprawie  Odwołujący  w  terminie  10  dni  od  przekazania  mu  informacji  

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wniósł  odwołanie  na  wybór  oferty  Przystępującego. 

Odwołujący nie podniósł zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 

90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które to przepisy zobowiązują Zamawiającego 

do odrzucenia oferty w przypadku, w którym oferta zawiera rażąco niską cenę albo wykonawca 

nie udzielił wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień 

wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę. Zatem nawet 

w sytuacji, w której KIO stwierdziłaby naruszenie przepisów w zakresie zaniechania ujawnienia 

informacji,  Odwołujący  nie  mógłby  wnieść  skutecznie  odwołania  w  zakresie  zarzutu 

naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4 lub art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  bowiem  termin  na  dokonanie  tej  czynności  upłynął.  Odwołujący  dysponował 

„Specyfikacją cenową” z 26 listopada 2019 r. oraz ofertą Przystępującego zawierającą cenę 

za realizację zamówienia i miał możliwość skutecznego postawienia zarzutu ewentualnego lub 

zarzutu  uprawdopodobnionego  w  zakresie  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  lub  art.  90  ust.  3 

ustawy 

Prawo 

zamówień 

publicznych 

nawet 

sytuacji,  

w  której  Zamawiający  uznał,  że  Przystępujący  prawidłowo  zastrzegł  jako  tajemnicę 

przedsiębiorstwa  informacje  przekazane  w  wyjaśnieniach  dotyczących  wyliczenia  ceny, 

bowiem Izba posi

adałaby wszelkie instrumenty, w tym wgląd do informacji objętych tajemnicą 

przedsiębiorstwa,  do  oceny  zasadności  takich  zarzutów  i  wydania  orzeczenia  

w ww. kwestii. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  odwołanie  sygn.  KIO  2423/18,  w  którym  postawił  zarzuty  

w  zakres

ie rażąco niskiej ceny oferty Przystępującego z żądaniem zastosowania procedury 

określonej  w  art.  90  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Odwołujący,  posiadając 

jedynie  wiedzę  w  zakresie  łącznej  ceny  oferty  Przystępującego,  wówczas  bez  znajomości 

„Specyfikacji  cenowej”  był  w  stanie  skonstruować  zarzuty,  a  Izba  odwołanie  uwzględniła. 

Bezsprzecznie  zatem  Odwołujący  w  dwóch  odwołaniach  wniesionych  w  tym  samym 

postępowaniu sam sobie przeczy, raz formułując zarzuty w zakresie rażąco niskiej ceny, by 

następnie  twierdzić,  że  uniemożliwia  mu  się  formułowanie  takich  zarzutów.  Ewentualne 

stwierdzenie  przez  Izbę  naruszenia  przepisów  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  nie 


będzie więc miało istotnego wpływu na  wynik postępowania, bowiem informacje te dotyczą 

wyłącznie  kwestii  związanych  z  wyjaśnieniami  ceny,  a  w  odwołaniu  brak  jest  zarzutów  

w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny,  zaś  termin  na  wniesienie  odwołania  obejmującego  zarzuty 

dotyczące rażąco niskiej ceny upłynął. 

W świetle  art.  11  ust.  2 ustawy  o  zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji  i  art.  8 ust.  3 ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  rolą  wykonawcy  w  postępowaniu  jest  zastrzeżenie  informacji 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  oraz  wykazanie,  że  owe  informacje  są  tajemnicą 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

natomiast rola zamawiającego sprowadza się do oceny prawidłowości dokonanych czynności, 

tj. zastrzeżenia danych informacji oraz wykazania, że stanowią one tajemnicę. 

Przystępujący  zastrzegł  jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  wyjaśnienia  dotyczące  wyliczenia 

ceny  wraz  z  przedłożonymi  dowodami.  W  uzasadnieniu  niejawności  wyjaśnień  wskazał 

okoliczności, na podstawie których dokonał przedmiotowego zastrzeżenia, które wyczerpują 

przesłanki określone w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wskazał 

między  innymi,  że:  zastrzeżone  informacje  „(...)  posiadają  wartość  gospodarczą,  gdyż  ich 

rozpowszechnianie  może  zagrażać  pozycji  wykonawcy  na  rynku  dostaw  sprzętu 

telewizyjnego”,  a  „dostęp  do  przedstawionych  informacji  jest  ograniczony  po  stronie 

wykonawcy do wąskiej grupy osób”, a osoby te „zobowiązane są do zachowania poufności”. 

W  ramach  przedstawionych  dowodów  na  zasadność  zastrzeżenia  informacji  Przystępujący 

przedłożył m.in. kopie zobowiązań swoich pracowników do zachowania poufności oraz kopię 

regulaminu  pracy  nakładającego  na  pracowników  Przystępującego  obowiązek  zachowania 

poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zamawiający  dokonał  oceny  przedłożonych  dokumentów  i  w  oparciu  o  uzasadnienie 

niejawności  wyjaśnień  oraz  treść  samych  dokumentów  ocenił,  że  poczynione  zastrzeżenie  

w  stosunku  do  załącznika  nr  2  –  dowody  wykonywania  dostaw  sprzętu  Sony  –  nie  spełnia 

wymogów  określonych  w  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  W  zakresie 

wyjaśnień  wraz  z  pozostałymi  dowodami  Zamawiający  nie  stwierdził,  aby  ich  zastrzeżenie, 

jako  tajemnicy  przedsiębiorstwa  naruszało  przepisy  art.  8  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  oraz  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji.  P

rzystępujący 

dokonał zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób zgodny z treścią 

art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wykazał, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

Odwołujący nietrafnie podnosi, że kopie zobowiązań do zachowania poufności oraz wyciąg  

z regulaminu pracy nic nie wnoszą do sprawy, stanowią bowiem dowód na okoliczność, że 

Przystępujący  chroni  informacje  wrażliwe,  jakimi  są  wyjaśnienia  wyliczenia  ceny  wraz  


z  dowodami, 

co  przeczy  zawartej  w  odwołaniu  tezie,  jakoby  Przystępujący  nie  wykazał 

należycie zastrzeżenia wyjaśnień obliczenia ceny oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zamawiający nie miał wątpliwości, że wyjaśnienia zawierają informacje prezentujące wartość 

gos

podarczą, nieujawnione przez Przystępującego do wiadomości publicznej, co do których 

Przystępujący podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Spełnione zatem 

zostały  wszystkie elementy,  o których mówi  art. 11  ust.  2  ustawy  o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Wyjaśniania  zawierają  konkretne  wartości,  w  tym  marże  oraz  koszty,  których  ujawnienie 

mogłoby w sposób oczywisty narazić Przystępującego na straty. Zamawiający wziął również 

pod  uwagę  orzecznictwo  KIO,  zgodnie  z  którym  „kalkulacja  ceny  oferty  stanowi  istotną  dla 

przedsiębiorcy  informację  o  wartości  gospodarczej  ze  względu  na  zachowanie 

konkurencyjności firmy na danym rynku”. Dlatego też powszechną i nie budzącą wątpliwości 

praktyką w sytuacjach tego rodzaju jest utajnianie wyjaśnień w sprawie podstaw skalkulowania 

ceny  oferty,  bowiem  wartość  gospodarcza  takich  informacji  jest  niewątpliwa.  Ponadto 

przedstawione  wyjaśnienia,  w  tym  dowody,  zawierały  informacje  organizacyjne 

przedsiębiorstwa  Przystępującego,  których  charakter  wskazuje  na  zasadność  objęcia  ich 

tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Odwołujący  nie  sprostał  wykazaniu,  że  należało  prezentowane  informacje  odtajnić.  Równie 

nieudowodnione  jest  twierdzenie,  że  „faktycznym  powodem  zastrzeżenia  (...)  nie  była  chęć  

i ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale dążenie do maksymalnego 

utrudnienia  konkurencji  (...),  weryfikacji  złożonych  wyjaśnień  jak  i  samej  oferty  pod  kątem 

rażąco  niskiej  ceny”.  To  na  Odwołującym  spoczywa  ciężar  udowodnienia  stawianych  w 

odwołaniu tez, któremu to ciężarowi Odwołujący nie sprostał, twierdząc gołosłownie, jakoby 

Przystępujący  zastrzegł  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  celu  nieuzasadnionego  ograniczenia 

konkurencji  dostępu  do  wyjaśnień  w  zakresie  obliczenia  ceny  jego  oferty.  W  ocenie 

Zamawiającego  celem  zastrzeżenia  zawartych  w  wyjaśnieniach  informacji  nie  było 

uniemożliwienie Odwołującemu weryfikacji ich prawidłowości, albowiem brak tych danych nie 

uniemożliwiał Odwołującemu sformułowania zarzutów w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Ochrony  wynikającej  z  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie  korzystają  dokumenty  (będące 

fizycznym  nośnikiem  informacji),  lecz  jedynie  informacje  zawarte  w  tych  dokumentach. 

Jednakże składane dokumenty i informacje w nich zawarte z istoty rzeczy stanowią pewną 

zwartą i spójną całość. O formie zastrzeżenia danych informacji zawsze decyduje wykonawca, 

który 

dokonuje 

zastrzeżenia 

tajemnicy 

przedsiębiorstwa. 

przypadku,  

w  którym  wykonawca  obejmie  tajemnicą  przedsiębiorstwa  dany  dokument,  a  nie  część 

informacji  zawartych  w  tym  dokumencie, 

Zamawiający  wydaje  się  nie  być  uprawniony  do 

naruszania  integralności  takiego  dokumentu.  Przepis  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji  traktuje  o  informacjach,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym 


zestawieniu  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  wobec  czego  Zamawiający  nie  może 

przesądzać, że dane zdania czy informacje zawarte w zastrzeżonym dokumencie nie stanowią 

takiej  tajemnicy.  W  ocenie  Zamawiającego  dokonywanie  przez  samego  Zamawiającego 

„ocenzurowywania”  danego  dokumentu  poprzez  zaczernianie  części  informacji  w  nim 

zawartych  i  ujawnianiu  pozostałych,  wyrwanych  z  kontekstu,  informacji  byłoby  niecelowe  i 

mogłoby  prowadzić  do  naruszenia  zastrzeżonej  przez  Przystępującego  tajemnicy 

przedsiębiorstwa.  Poza  tym  takie  działanie  Zamawiającego  mogłoby  wprowadzać  w  błąd 

Odwołującego,  który  otrzymałby  informacje  wyrwane  z  kontekstu  i  pozbawione  kluczowych 

elementów. 

Odwołujący  26  listopada  2018  r.  otrzymał  od  Zamawiającego  kopię  „Specyfikacji  cenowej”.  

Z  treści  tego  dokumentu  powziął  wiadomość,  że  przedmiotem  oferty  złożonej  przez 

Przystępującego jest wyspecyfikowany sprzęt marki Sony. Obydwie ww. okoliczności zostały 

przyznane przez Odwołującego w treści odwołania. 

Zgodnie  z  przepisem  art.  182  ust.  3  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  odwołanie 

wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej 

staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia,  zatem  odwołanie  dotyczące  „Specyfikacji  cenowej”  powinno  zostać  wniesione 

najpóźniej  6  grudnia  2018  r.  Odwołujący  6  grudnia  2018  r.  złożył  odwołanie  na  treść 

„Specyfikacji cenowej”, które następnie zostało cofnięte w całości, a KIO 19 grudnia 2018 r. 

wydała  postanowienie  o  umorzeniu  postępowania  (sygn.  akt  KIO  2518/18).  Zarzuty  

w  odwołaniu  z  6  grudnia  2018  r.  są  zbieżne  z  zarzutami  względem  „Specyfikacji  cenowej” 

zawartymi  w  niniejszym  odwołaniu.  W  zaistniałym  stanie  faktycznym  zarzuty  dotyczące 

„Specyfikacji cenowej”, podniesione w niniejszym odwołaniu, winny pozostać bez rozpoznania 

jako spóźnione. 

Odwołujący podnosi, że zaoferowany przez Przystępującego sprzęt marki Sony nie spełnia 

wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  –  opis  przedmiotu  zamówienia.  Jako  podmiot  zajmujący  się  profesjonalnie 

dostawą  sprzętu  telewizyjnego  Odwołujący  zdaje  sobie  sprawę  z  nieprawdziwości  tego 

zarzutu. Świadczy o tym choćby fakt, że w złożonym odwołaniu z 23 listopada 2018 r. sam 

stwierdził,  że  ze  sprzętu  marki  Sony  „modele  serii  HDC-4300  oraz  HDC-3500  jako  jedyne 

spełniają wymagania określone w treści SIWZ” (strona 7. pkt 12 akapit 2.). 

Odwołujący zdaje sobie również sprawę z nieprawdziwości twierdzenia, że „instrukcja obsługi 

jest  jedynym  i  niepodważalnym  dokumentem  wydawanym  przez  producenta  sprzętu  czy 

oprogramowania będącym wyznacznikiem parametrów technicznych urządzenia”. Parametry 

techniczne  danego  urządzenia  wynikają  przede  wszystkim  z  jego  konstrukcji,  


a  nie  wyłącznie  z  dokumentów,  które  mogą  nie  zawierać  bądź  nie  opisywać  danej 

funkcjonalności, co nie oznacza, że taka funkcjonalność nie występuje w danym urządzeniu. 

Producenci  sprzętu  uaktualniają  dokumenty  związane  z  produkowanym  sprzętem  

(w szczególności przy wdrażaniu kolejnych opcji urządzenia lub nowszego oprogramowania), 

a  co  za  tym  idzie,  dokumenty  nowsze  zawierają  uzupełnienia  bądź  rozwinięcie  informacji 

zawartych w dokumentach je poprzedzających. 

Zamawiający  dokonał  weryfikacji  zaoferowanego  przez  Przystępującego  sprzętu  w  oparciu  

o dostępne materiały producenta Sony i stwierdził, że: 

1.  kamera  HDC-

3500  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  pracuje  w  formatach  HD  1080i, 

HD1080p  i  UHD,  co  spełnia  wymagania  określone  w  punkcie  1.2  lit.  f)  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  

2.  przetwornik  kamery  HDC-3500  jest  przetwornikiem  4

K/UHD,  co  spełnia  wymagania 

określone w punkcie 1.2 lit. d) opisu przedmiotu zamówienia, 

3.  stacja  bazowa  HDCU-

3100  posiada  tryb  pracy  4K,  co  spełnia  wymagania  określone  

w  punkcie  1.3  lit.  a)  i  c)  opisu  przedmiotu  zamówienia,  a  także,  że  jest  możliwość 

sk

onfigurowania wyjść stacji bazowej w tryb 4K, co spełnia wymagania określone w punkcie 

1.3 lit. c) opisu przedmiotu zamówienia. 

4.  zaoferowany  pulpit  zdalnego  sterowania  SONY  RCP-

1500//U  posiada  funkcjonalność 

łączności ze stacją bazową (CCU) poprzez sieć Ethernet, co jest wystarczające do uznania, 

że  ww.  pulpit  zdalnego  sterowania  spełnia  wymagania  określone  w  punkcie  1.4  lit.  c)  opis 

przedmiotu zamówienia. 

Nie  jest  prawdziwe  twierdzenie  Odwołującego,  jakoby  z  nazewnictwa  stosowanego  przez 

producenta  Sony 

wynikało,  że  Przystępujący  zaoferował  tory  kamerowe  nie  spełniające 

wymagań  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Odwołujący  nie 

przedstawił  żadnego  dowodu  potwierdzającego  powyższe  przypuszczenie.  Obecnie  Sony 

przedstawiło nową kamerę HDC-5500 i jest to kamera UHD, a nie np. 8K, pomimo że pierwszą 

cyfrą  symbolu  jest  „5”.  Kamera  HDC-3500  pracuje  natywnie  w  rozdzielczości  UHD 

(3840x2160)  z  odpowiednimi  opcjami,  natomiast  kamera  HDC-3100  pracuje  natywnie 

wyłącznie w rozdzielczości HD (1920x1080), pomimo że w obu przypadkach pierwszą cyfrą 

symbolu jest „3”. Powyższe przykłady dowodzą bezpodstawności podnoszonej w odwołaniu 

tezy jakoby pierwsza cyfra symbolu toru kamerowego SONY miała przesądzać jednoznacznie 

o generacji kamery (SD, HD, UHD, 4K itd.). 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty również zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 

24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinien podlegać oddaleniu 

jako bezzasadny. 

III Stanowisko Przystępującego  


Przystępujący – poparł stanowisko Zamawiającego oraz wniósł o oddalenie odwołania. 

Przystępujący  podkreślił,  że  w  wyroku  KIO  2423/18  Izba,  uznając  zasadność  zarzutu 

zaniechania  wezwania  4VISION  do  złożenia  wyjaśnień  w  sprawie  wysokości  zaoferowanej 

ceny stwierdziła, iż Przystępujący przedstawił stosowne wyjaśnienia, jednak nie zostały one 

poparte jakimkolwiek dowodem, czy to w postaci oferty cenowej pochodzącej ze strony SONY, 

czy też dokumentem potwierdzającym stosowanie strategii kursów rynkowych. Izba stwierdziła 

także,  iż  Zamawiający  w  dacie  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  nie  posiadał  szczegółowej 

wiedzy w zakresie konkretnych rozwiązań technicznych oferowanych przez 4VISION, stąd nie 

mogły być one brane pod uwagę przy ocenie, czy cena ma charakter rynkowy. 

W toku pos

tępowania wyjaśniającego 4VISION przedstawił szereg informacji oraz dowodów, 

w  tym  dowody  wzmiankowane  przez  Izbę.  Informacje  zawarte  w  przedłożonych  dowodach 

wraz  z  ich  omówieniem  zasadnie  zostały  zastrzeżone  jako  niejawne.  Informacje,  które 

pozwalają na ujawnienie zastosowanej przez wykonawcę metody kalkulacji ceny, kalkulacje 

oraz  konkretne  dane  cenotwórcze  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  i  mogą  być 

przedmiotem  ochrony  przez  ich  utajnienie  przed  innymi  podmiotami,  również  tymi 

uczestniczącymi  w  przetargu.  Informacje  na  temat  kosztów  pozyskania  przedmiotu 

świadczenia  (dostawy),  prognozy  zysku,  sposobu  kalkulacji  cen  posiadają  walor  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji, 

podobnie  jak  informacje  wsk

azujące  na  posiadany  krąg  kontrahentów,  ceny,  za  jakie 

wykonawca  może  uzyskać  dane  urządzenia  oraz  udzielone  rabaty.  Zastrzeganie 

szczegółowych  kalkulacji  cenowych,  które  nie  były  żądane  przy  złożeniu  oferty,  

a przedkładanych dla dowiedzenia realności  dokonanej  wyceny  usługi  oraz  ofert  cenowych 

podwykonawców i dostawców materiałów jest powszechnie praktykowane, albowiem ma dla 

wykonawcy  wartość gospodarczą,  ujawnia jego kontakty  handlowe i  organizacyjne, metody 

działania. Samo zastrzeżenie dokonane w prawidłowy sposób stanowi dostateczny przejaw 

woli  zainteresowanego,  aby  oznaczone  dane  nie  stały  się  powszechnie  wiadome  

i dostępne.  

Wynegocjowane przez Przystępującego warunki współpracy z przedsiębiorstwem SONY nie 

są publicznie dostępne i przesądziły o możliwości złożenia atrakcyjnej cenowo oferty, mają 

zatem  walor  informacji  organizacyjnych  oraz  technicznych  przedsiębiorstwa  posiadających 

wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym 

rodzajem informacji i nie są dostępne dla takich osób. Przystępujący podjął także działania  

w  celu  utrzymania  ich  w  poufności.  Dowody  w  zakresie  powyższych  okoliczności  zostały 

załączone do składanych wyjaśnień. Przystępujący dochował należytej staranności nie tylko 

w  zastrzeżeniu niejawności części przekazanych informacji, ale i w uzasadnieniu, dlaczego 

dane informacje mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa. 


Co  do  zarzutu  zaniechania  odrzucenia  oferty  4VISION  jako  nieodpowiadającej  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał, że kwestionowanie przez wykonawców 

czynności  ponownie  dokonanych  przez  zamawiającego  jest  dopuszczalne,  ale  jedynie  w 

sytuacji,  gdy  podstawę  zarzutów  stanowią  okoliczności,  które  zaistniały  w  związku  z 

powtarzaniem  czynności  w  postępowaniu.  Odwołujący  mógł  i  powinien  podnieść  zarzuty 

wobec  Przystępującego  w  terminie  liczonym  od  dnia  otrzymania  pierwszej  informacji  

o wyborze oferty, ponieważ czynności Zamawiającego, tj. ponowne badanie i ocena ofert oraz 

wybór  najkorzystniejszej  oferty,  dokonane  w  celu  wykonania  wyroku  KIO  nie  spowodowały 

zaistnienia nowych okoliczności, które mogły stać się podstawą do sformułowania zarzutów. 

Zaoferowane  przez  Przystępującego  urządzenia  opisane  w  „Specyfikacji  cenowej” 

odpowiadają wymogom określonym  w  opisie przedmiotu zamówienia. Wbrew  twierdzeniom 

Odwołującego  zaoferowana  kamera  HDC-3500  jest  kamerą  spełniającą  wymaganie  pracy  

w  formatach  HD  1080i,  HD1080p  oraz  UHD;  przetwornik  obrazu  kamery  HDC-3500  jest 

przetwornikiem o liczbie efektywnych pikseli co najmniej 3840x2160; stacja bazowa HDCU-

3100  pracuje  (przyjęcie  sygnału  kamery)  w  formatach  HD  1080i,  HD1080p  oraz  UHD,  

a  także  posiada  co  najmniej  4  wyjścia  sygnału  pracujące  w  standardzie  UHD  (4x3g-SDI); 

wyjścia  stacji  bazowej  Sony  HDCU-3100  wraz  z  opcją  HKCU-UHD30  pracują  także  

w standardzie UHD (4x3G-

SDI), co potwierdza oświadczenia złożone przez producenta SONY 

oraz  specyfikacja  techniczna  dla  urządzeń  serii  HDC  Series  (w  tym  HDC-3500  )  oraz  jako 

specyfikacja techniczna toru kamerowego HDC-3500.  

W  odwołaniu  Odwołujący  wskazuje  na  instrukcję  obsługi  urządzenia  datowaną  na  sierpień 

2018  roku  dla  obsługi  starszych  technologicznie  urządzeń,  najsłabszych  technologicznie  

z serii HDC. Obecnie oferowane produkty, w tym kamera HDC-

3500, posiadają specyfikacje 

techniczne  z 

uwzględnieniem  unowocześnień  technicznych,  w  tym  w  zakresie 

oprogramowania,  które  były  prezentowane  we  wrześniu  2018  r.  na  targach  IBC  

w Amsterdamie. Rozwój urządzeń w kierunku wprowadzania przez cały czas unowocześnień 

produktów  jest  naturalny  i  korzystny  dla  odbiorcy  końcowego.  Przedłożone  przez 

Odwołującego dokumenty są nieaktualne i nie uwzględniają obecnego brzmienia specyfikacji 

technicznej  pełnej  linii  torów  kamerowych  HDC  firmy  Sony.  Aktualna  instrukcja  obsługi  dla 

konkretnej  konfiguracji  urządzeń  i/lub  urządzenia  Sony  jest  zawsze  dostarczana  razem  ze 

sprzętem. 

Odwołujący  nie  dochował  staranności  w  formułowaniu  zarzutu,  gdyż  nawet  

w  ogólnodostępnej  przestrzeni  publicznej  dostępne są informacje  potwierdzające  zgodność 

oferowanych urządzeń z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, np. na 

stronie internetowej SONY. 

Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego  spełnione  jest  także  wymaganie  opisane  dla  pulpitu 

zdalnego  sterowania.  Zgodnie  z  punktem  1.4  opisu  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający 


wymagał  połączenia  ze  stacją  bazową  dedykowanym  kablem  wielożyłowym  o  długości 

mieszczącej  się  w  granicach  od  2  do  3  metrów  lub  poprzez  sieć  Ethernet.  Proponowane 

rozwiązanie umożliwia połączenie ze stacją bazową za pomocą sieci Ethernet, co potwierdza 

specyfikac

ja techniczna  dla  serii  pulpitów  sterujących  Sony,  w  tym  pulpitu  RCP-1500.  Tym 

samym  spełnione  jest  wymaganie  zawarte  w  opisie  przedmiotu  zamówienia.  Dodatkowo 

Przystępujący zobowiązał się do dostawy wielożyłowego kabla sterującego CCU/RCP Sony 

CCA-5-10,  l

ecz  zaoferowanie  dodatkowego  kabla  nie  przesądza  o  niezgodności  oferty  ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Odrzucenie oferty na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych możliwe jest jedynie, gdy Zamawiający ustali w sposób 

nie

budzący  wątpliwości,  że  oferta  wykonawcy  nie  zapewni  realizacji  zamierzonego  

i opisanego w specyfikacji celu, a złożona przez Przystępującego oferta w sposób niebudzący 

wątpliwości pozwala na realizację celów postępowania.  

Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie jest prawdą, jakoby przedsiębiorstwo SONY przyjęło 

dla  urządzeń  działających  w  formacie  UHD  oznaczenie  cyfrą  4.  Przedłożone  przez 

Przystępującego  oświadczenie  producenta  oraz  specyfikacje  techniczne  stoją  w  wyraźnej 

sprzeczności z argumentacją Odwołującego, a wprowadzenie i zaprezentowanie na targach 

NAB w USA modelu oznaczonego HDC-

5500 dyskredytuje tę hipotezę. 

IV Ustalenia Izby  

Na wstępie Izba stwierdziła, że nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem 

odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący 

ma interes we wniesieniu odwołania  w  rozumieniu art.  179 ust.  1 ustawy  Prawo zamówień 

publicznych. 

W odniesieniu do podnoszonych wniosków o odrzucenie lub pozostawienie bez rozpoznania 

zarzutów  dotyczących  niezgodności  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  ze  względu  na  udostępnienie  Odwołującemu  „Specyfikacji  cenowej” 

Przystępującego 26 listopada 2018 r., Izba stwierdziła, że nie zachodzi przesłanka wskazana 

w art. 189 ust. 

2 pkt 3 w zw. z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Art. 183 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że Izba odrzuca odwołanie, 

jeżeli  zostało  wniesione  po  upływie  terminu  określonego  w  ustawie.  Terminy  te  zostały 

wskazane  w  art. 

182 i w  odniesieniu do  zamówień, których wartość jest  większa niż  kwoty 

określone  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  wynosi  

10  dni  odpowiednio  od  przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej 

podstawę  jego  wniesienia  (art.  182  ust.  1  pkt  1)  lub  od  dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy 

zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o  okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 3 pkt 1).  


Nie  budzi  wątpliwości,  że  pozostałe  sytuacje  opisane  w  art.  182  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych nie mają zastosowania w niniejszej sprawie, a ze względu na to, że odwołania nie 

wnosi  się  wobec  czynności  wykonawcy  (czyli  oświadczeń  zawartych  w  treści  „Specyfikacji 

cenowej” Przystępującego), lecz czynności i zaniechań zamawiającego, termin na wniesienie 

odwołania  biegnie  od  dnia,  w  którym  można  było  uznać,  że  Zamawiający  zaniechał  np. 

odrzucenia  danej  oferty.  Najczęściej  jest  to  dzień  przekazania  odwołującemu  informacji  o 

wyborze  oferty  najkorzystniejszej 

–  jakkolwiek  w  niniejszym  postępowaniu,  ponieważ 

„Specyfikacja  cenowa”  została  złożona  nie  wraz  z  ofertą,  lecz  w  okresie  późniejszym, 

wyłącznie przez wykonawcę, którego oferta została najlepiej oceniona, nastąpiło to w terminie 

późniejszym,  lecz  niewątpliwie  w  grudniu  2018  r.  W  takim  też  terminie  Odwołujący  złożył 

odwołanie  (sygn.  KIO  2518/18).  Odwołanie  to  zostało  jednak  cofnięte  ze  względu  na 

unieważnienie  przed  jego  rozpoznaniem  czynności  wyboru  oferty  Przystępującego  jako 

najkorzystniejszej. Tym s

amym, wraz z chwilą unieważnienia, czynność, z którą można było 

powiązać 

zaniechanie 

Zamawiającego, 

przestała 

istnieć,  

a  Zamawiający  poddał  ofertę  Przystępującego  ponownemu  badaniu,  by  26  marca  2019  r. 

ponownie uznać ją za najkorzystniejszą. 

W związku z powyższym Izba stwierdziła, że ze względu na unieważnienie czynności wyboru 

oferty najkorzystniejszej przed rozpoznaniem odwołania KIO 2518/18 i przyczyny wycofania 

tego odwołania leżącej w owym unieważnieniu czynności, nie zachodzą przesłanki odrzucenia 

ob

ecnego odwołania, a termin na kwestionowanie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

biegnie  od  ponownego  wyboru  oferty  najkorzystniejszej.  Inne  założenie  prowadziłoby  do 

pozbawienia wykonawcy możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej – z jednej strony 

bowiem 

odwoływałby 

się 

od 

czynności 

już 

nieistniejącej  

w  chwili  orzekania,  a  z  drugiej  nie  mógłby  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  po 

dokonaniu  kolejnej  czynności.  Przeczyłoby  to  idei  efektywności  środków  odwoławczych 

wskazanej  w  artykule  1.  ust.  1  dyrektywy  2007/66/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  

z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniającej dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie 

poprawy  skuteczności  procedur  odwoławczych  w  dziedzinie  udzielania  zamówień 

publicznych, który stanowi, że państwa członkowskie mają przedsięwziąć niezbędne środki, 

aby  zapewnić  możliwość  skutecznego  odwołania  od  decyzji  podjętych  przez  instytucje 

zamawiające  z  powodu  naruszenia  przez  te  decyzje  prawa  wspólnotowego  w  dziedzinie 

zamówień publicznych lub naruszenia krajowych przepisów transponujących to prawo; zasada 

ta ma zastosowanie również do obecnie obowiązujących dyrektyw. 

Z tego też powodu w zaistniałych okolicznościach sprawy nie można odmówić Odwołującemu 

prawa do wniesienia odwołania. 


Izba stwierdziła również, że stan faktyczny postępowania (w szczególności treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, złożonej oferty i „Specyfikacji cenowej” Przystępującego oraz 

innych  złożonych  w  postępowaniu  dokumentów  i  dokonanych  czynności)  nie  jest  sporny 

pomiędzy Stronami.  

Odwołujący w odwołaniu postawił następujące zarzuty: 

1.  naruszenia  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  w  zw.  z  art.  8  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  w  zw.  z  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

poprze

z  zaniechanie  odtajnienia  (ujawnienia)  informacji  zastrzeżonych  przez  wykonawcę 

4VISIONS  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  wykazał,  iż 

informacje  te  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  jak  również  informacje  te  nie  stanowią 

taje

mnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

2. naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty 4VISIONS jako nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, 

3. naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych poprzez dokonanie wyboru oferty wykonawcy 4VISIONS jako najkorzystniejszej 

oraz zaniechanie wezwania Odwołującego – zgodnie z punktem 10.5.4 specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia – do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w punkcie 10.4.2-

10.4.5  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz  poprzez  zaniechanie  dokonania 

wyboru oferty niepodlegającej odrzuceniu jako najkorzystniejszej. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 w zw. z art. 96 ust. 3 

w zw. z art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji p

oprzez zaniechanie ujawnienia informacji zastrzeżonych 

przez 4VISIONS jako tajemnica przedsiębiorstwa Izba stwierdziła, co następuje. 
Art. 7 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera najważniejsze zasady prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazując, że zamawiający przygotowuje 

i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

proporcjonalności i przejrzystości. 

W  art

.  8  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  określono,  że  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  jest  jawne,  a  zamawiający  może  ograniczyć  dostęp  do  informacji 

związanych  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  tylko  w  przypadkach  określonych  

w  ust

awie,  przy  czym  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później 

niż  w  terminie  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu, 


zastrzegł,  że  nie  mogą  być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa,  z  tym,  że  wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  

o których mowa w 

art. 86 ust. 4

ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten, co nie budzi 

wątpliwości,  per  analogiam  ma  zastosowanie  także  do  innych  niż  oferta  lub  wniosek 

dokumentów składanych w postępowaniu. 

Art.  96  us

t.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  wskazuje,  że  protokół  wraz  

z  załącznikami  jest  jawny.  Załączniki  do  protokołu  udostępnia  się  po  dokonaniu  wyboru 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od 

chwili  ich 

otwarcia,  oferty  wstępne  od  dnia  zaproszenia  do  składania  ofert,  a  wnioski  

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  dnia  poinformowania  o  wynikach  oceny 

spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Zgodnie  z  art.  96  ust.  2  załącznikami  do 

protokołu  są,  w  uproszczeniu,  wszystkie  dokumenty  składane  przez  wykonawców  

i sporządzane przez zamawiającego w trakcie postępowania. 

Art.  11 ust.  2  ustawy  z  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji 

(t.j.  Dz.U. 

z  2019  r.  poz.  1010)

definiuje,  że  przez  tajemnicę  przedsiębiorstwa rozumie  się  informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość  gospodarczą,  które  jako  całość  lub  w  szczególnym  zestawieniu  i  zbiorze  ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji 

albo  nie  są  łatwo  dostępne  dla  takich  osób,  o  ile  uprawniony  do  korzystania  

z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 

w celu utrzymania ich w poufności. 

Zarzut  Odwołującego  dotyczył  trzech  dokumentów:  wyjaśnień  Przystępującego  w  zakresie 

przedstawionej ceny z 6 lutego i 14 marca 2019 r. oraz 

„Uzasadnienia niejawności dalszych 

wyjaśnień” złożonego wraz z wyjaśnieniami z 6 lutego 2019 r. 

Zgodnie z art. 191 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wydając wyrok Izba bierze za 

podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania (odwoławczego). 

Jak wskazał Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, dokument „Uzasadnienie niejawności 

dalszych wyjaśnień” (niezależnie od  tego,  czy  został  wcześniej  przekazany  Odwołującemu) 

jest jawny, zatem orzekanie co do konieczności jego ujawnienia jest bezprzedmiotowe.  
Zamawiający,  już  po  wniesieniu  niniejszego  odwołania,  ujawnił  też  w  większości  treść 

wyjaśnień  Przystępującego  z  6  lutego i  14  marca 2019  r.,  poza wybranymi akapitami. Tym 

samym  również  co do  ujawnionej  treści  ww.  dokumentów  orzekanie jest bezprzedmiotowe. 

Natomiast  jeśli  chodzi  o  pozostałe  zastrzeżone  fragmenty  ww.  dokumentów,  Zamawiający  

i  Przystępujący  na  żądanie  Izby  złożyli  wyjaśnienia  podstaw  nieujawnienia  tych  informacji 

(odpowiednio pismem z 4 czerwca 2019 r. i pismem z 29 maja 2019 r.).  


Po analizie zastrzeżonych fragmentów ww. pism oraz złożonych wyjaśnień Izba uznała, że nie 

wszystkie z zastrzeżonych informacji mają charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i jedynie ze 

względów  proceduralnych  Izba  nie  nakazała  ujawnienia  tych  informacji,  które  takiego 

charakteru  n

ie  mają.  Jak  bowiem  stanowi  z  art.  192  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeśli  stwierdzi  naruszenie  przepisów  ustawy,  które 

miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia – 

tym  samym, 

jeśli takiego wpływu nie stwierdzi, nawet jeśli sam zarzut uzna  za prawidłowy, 

odwołanie  (zarzut)  oddala.  Z  kolei  z  art.  192  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

wynika, że uwzględniając odwołanie Izba może nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności 

zamawiającego  lub  unieważnienie  czynności  zamawiającego,  unieważnić  zawartą  umowę, 

skrócić okres jej obowiązywania, nałożyć karę finansową lub stwierdzić naruszenie przepisów 

ustawy. Zatem do nakazania pewnych czynności konieczne jest uwzględnienie odwołania, a 

– a contrario – nie nakazuje się ich oddalając odwołanie, nawet jeśli sam zarzut był zasadny.    

W stosunku do informacji, które wciąż pozostały zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa 

Przystępującego, 

Izba 

stwierdziła, 

że, 

jej 

ocenie 

wynikającej  

z  długoletniego  doświadczenia  orzeczniczego  w  rozstrzyganiu  sporów  dotyczących  rażąco 

niskiej ceny, nie są one takiego rodzaju, by ich ujawnienie mogło zbudować zarzut o rażąco 

niskiej  cenie  (skoro  Odwołujący  dotychczas  skutecznie  nie  sformułował  takiego  zarzutu  po 

zapoznaniu się z cenami zawartymi w „Specyfikacji cenowej” Przystępującego) – są to bowiem 

informacje o zbyt dużym stopniu ogólności, czy też o braku złożenia wyjaśnień dotyczących 

ceny (gdyż takie wyjaśnienia zostały złożone). Nie ma tu więc przesłanki „istotnego wpływu na 

wynik postępowania”.  

Izba  zauważa  jednak,  że  sam  fakt,  iż  względy  procesowe  kierujące  postępowaniem 

odwoławczym  mają taki  skutek,  nie  zmienia  zasady  jawności  postępowania  przetargowego  

i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku jej przestrzegania.  

Ze względu na to, że Izba nie nakazała ujawnić ww. fragmentów dokumentów, a obecnie wciąż 

pozostają  one  tajemnicą,  nie  będzie  też  ich  opisywać,  zwraca  jednak  uwagę  na  pewne 

okoliczności.  

Przede wszystkim, czy to wykonawca zastrzeg

ając informacje, czy to zamawiający pozwalając 

na utajnienie pewnych informacji, powinni kierować się zasadą minimalizacji, czyli zastrzegany 

powinien  być  jak  najmniejszy  możliwy  zakres  informacji.  Tym  samym,  jeśli  tajemnicą  jest 

nazwa dostawcy, to zaczern

ić należy nazwę tego dostawcy, a nie cały wers czy akapit. Z kolei 

nawet zastrzegając pewne szczegóły, nie ma powodu utajniać, do jakiej materii wykonawca 

się odnosi.  

Na przykład Izba nie widzi powodu, by zastrzec informację, że Przystępujący otrzymał ofertę 

cenową na oferowany sprzęt od firmy SONY (w zasadzie nie tylko nie jest to tajemnica, lecz 

wręcz  fakt  znany  wszystkim  zainteresowanym),  czy  też,  że  takową  ofertę  przedstawił  jako 


dowód  na  potwierdzenie  złożonych  wyjaśnień  (należałoby  wręcz  oczekiwać,  by  ofertę  taką 

przedstawił), czy też, że była to oferta „specjalna”, „wyjątkowo korzystna”, „niestandardowa”, 

„uwzględniająca specjalne rabaty”, skalkulowana w indywidualny sposób, wyjątkowo dla tego 

postępowania itp. Takie informacje same w sobie nie dość, że są ogólnikowe i ocenne (czy 

rzeczywiście  była  tak  wyjątkowo  korzystna),  to  stanowią  wręcz  standardowe  stwierdzenia 

powtarzane  przez  wykonawców  w  każdym  z  tego  typu  wyjaśnień  –  podobnie  jak  o  swoim 

wyjątkowym  doświadczeniu,  nadzwyczajnie  wykwalifikowanym  personelu,  wykorzystywaniu 

pracowników  do  obsługi  więcej  niż  jednego  kontraktu,  wieloletniej  współpracy  

z kontrahentami pozwalającymi uzyskiwać wysokie rabaty lub korzystne warunki współpracy, 

czy efekcie skali itd. itd.  

Niejawne mogą natomiast pozostać konkretne zaoferowane ceny – jakkolwiek po rozważeniu, 

czy  mają  one  jakiekolwiek  przełożenie  na  ogólną  działalność  wykonawcy,  czy  zostały 

określone  indywidualnie  dla  złożenia  tej  oferty  i  w  przyszłości  nie  będą  powtórzone,  

w szczególności biorąc pod uwagę, jak szybko wprowadzane są nowe rozwiązania i jak szybko 

traci  na  wartości  sprzęt  tego  rodzaju.  Standardem  jest  też,  że  wykonawcy  negocjują  ceny 

konkretnie na potrzeby każdego przetargu i w kolejnym się one nie powtarzają, nawet marża 

samego wykonawcy c

zy ponoszone przez niego koszty związane z realizacją nie są zawsze 

stałe i niezmienne.  

Należy też podkreślić, że praktyka pokazuje, że samo poznanie – historycznych już przecież 

w  chwili  otwarcia  ofert 

–  nawet  szczegółowych  cen  innych  wykonawców  nie  gwarantuje 

sukcesu  konkurencji.  Gdyby  miało  to  takie  proste  przełożenie,  dany  wykonawca  poznając 

formularz cenowy czy szczegółowy kosztorys ofertowy wykonania robót budowlanych swoich 

konkurentów,  mógłby  wygrać  każdy  kolejny  przetarg.  Podobnie  sytuacja  by  się  miała  po 

poznaniu cenników poszczególnych firm czy sprzedawców lub cen sklepowych. Tak się jednak 

nie dzieje, a praktyka wskazuje, że ceny są negocjowane przy każdym kolejnym kontrakcie. 

Również w tej sytuacji można założyć, że gdyby Zamawiający powtórzył  niniejszy przetarg, 

ceny ofert 

– a może i sam oferowany sprzęt – byłyby odmienne od obecnych. 

Podobnie Zamawiający nie musi ujawniać detali strategii wykonawcy co do ryzyk walutowych, 

ale brak powodu do zachowania w tajemnicy informacji, że wykonawca się do tego odniósł w 

swoich wyjaśnieniach. Nie stanowi bowiem dla nikogo tajemnicy, że zaoferowany sprzęt nie 

będzie 

wyprodukowany 

na 

terenie 

Polski, 

zatem 

rozliczenia  

z  producentem  będą  dokonywane  z  uwzględnieniem  kursu  obcej  waluty.  Każdy 

przedsiębiorca, również Odwołujący, jakąś strategię kursową musiał przyjąć i w jakiejś walucie 

–  czy  to polskiej,  czy  obcej,  płaci.  Jakkolwiek  i  w  tym  wypadku należy  rozważyć,  czy  dane 

informacje  mają  znaczenie  ogólne  dla  działalności  wykonawcy,  czy  też  wyłącznie  dla  tej 

konkretnej oferty, np. jak na sytuację biznesową Przystępującego wpłynie informacja, że za tę 


konkretną  sprzedaż  zapłaci  w  złotówkach,  jenach,  dolarach,  euro,  funtach,  czy  też  innej 

walucie.    

Już  na  stronie  internetowej  Przystępującego  można  znaleźć  informację,  że  „Firma  4vision 

oferuje  usługi  serwisowe  urządzeń  stosowanych  w  produkcji  telewizyjnej  (serwis  kamer 

Sony)”, zaś lista autoryzowanych serwisantów danej (zwłaszcza dużej i znanej) firmy co do 

zasady nie tylko nie jest tajemnicą, lecz wręcz jest publikowana. 

Nieprzekonujące jest też wyjaśnienie, dlaczego tajemnicą został objęty wykaz załączników do 

pism,  który  nie  zawiera  żadnych  szczególnych  informacji  –  jeszcze  dyskusyjna  może  być 

umowa, o której mowa w punkcie 4. pisma z 6 lutego, czy nazwy firm innych niż SONY, ale to 

też pod warunkiem wcześniejszego stwierdzenia, że same informacje, do których odnoszą się 

te  załączniki,  rzeczywiście  są  nieznane  konkurentom.  Nieujawnianie  treści  załączników  nie 

jest tym samym co nieujawnienie faktu, że wykonawca dany załącznik złożył. 

Trudno też uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa wyjaśnienia, że w danym piśmie wykonawca 

popełnił omyłkę. 

W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez Zamawiającego art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 4VISIONS jako 

nieodpowiadającej  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  Izba  stwierdziła,  co 

następuje. 
Treść art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zacytowano powyżej. 

Art.  89  ust.  1  pkt 

2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że zamawiający odrzuca 

ofertę,  jeśli  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  

z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  tj.  możliwości 

poprawieni

a omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

Odwołujący  wskazał  na  następujące  niezgodności  zaoferowanych  przedmiotów  

z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Po  pierwsze,  zaoferowana  kamera  HDC-

3500  nie  jest  kamerą  4K,  co  jest  niezgodne  

z  wymaganiem  zawartym  w  punkcie  1.2  lit.  f)  opisu  przedmiotu  zamówienia,  w  którym 

Zamawiający wyspecyfikował wymagania dla kamery dotyczące pracy w formatach HD 1080i, 

HD1080p i UHD. Zdaniem Odwołującego kamera HDC-3500 posiada wyłącznie tryb pracy HD, 

a nie UHD, czyli nie posiada rozdzielczości 3840x2160.  

Po  drugie,  stacja  bazowa  HDCU-3100  nie  posiada  trybu  pracy  4K,  co  jest  niezgodne  

z  wymaganiem  zawartym  w  punkcie 1.3 lit.  a)  i  c)  opisu przedmiotu  zamówienia,  w  którym 

Zamawiający  wskazał  wymagania  dla  stacji  bazowej:  praca  (przyjęcie  sygnału  z  kamery)  

w  formatach  HD  1080i,  HD1080p  i  UHD  oraz  co  najmniej  6  wyjść  przełączalnych  sygnału 


3G/HD-

SDI, z czego 4 z nich pracujące także po wyborze trybu w standardzie UHD (4 x 3G-

SDI). W ocenie Odwołującego stacja bazowa może pracować wyłącznie w formatach HD 1080i 

oraz HD1080p. 

W swoim dalszym stanowisku Odwołujący wskazał, że kamera ta nie wysyła sygnału UHD do 

stacji bazowej, wyposażona w zaoferowany moduł HKC-FB30 konwertuje wysyłany sygnał do 

stacji  bazowej  w  stosunku  4:1.  Odwołujący  oświadczył  też,  że  nie  kwestionuje,  że  stacja 

bazowa HDCU-

3100 wyposażona w moduł HKC-UHD30 ma zdolność wykreowania sygnału 

UHD, jednak kamera HDC-

3500 nie jest źródłem natywnego sygnału UHD. 

Tym  samym  tor  kamerowy  w  zaoferowanej  konfiguracji  umożliwia  transmisję  sygnału  HD  

z kamery do stacji bazowej, lecz nie umożliwia transmisji nieskonwertowanego sygnału UHD, 

co potwierdza aktualna instrukcja obsługi i instrukcja serwisowa. Zawarty tam opis działania 

modułu  TX-164  jednoznacznie  potwierdza,  że  sygnał  wysyłany  do  stacji  bazowej  jest 

sygnałem  HD-SDI.  Zdaniem  Odwołującego  dopiero  po  zainstalowaniu  modułu  HKC-FB50 

(niezaoferowany)  w  kamerze  i  połączeniu  jej  ze  stacją  bazową  HDCU-5500  możliwa  jest 

transmisja  4K,  jak  też  istnieje  możliwość  wykreowania  sygnału  4K-50P  na  wejściu  stacji 

bazowej  HDC-

3100,  ale  konieczne  jest  zainstalowanie  płytki  procesora  HKCU-UHD30  

stacji bazowej, jak też wyjście 4K jest wspierane, ale po zainstalowaniu modułu HKC-FB50.  

Zamawiający  i  Przystępujący  zaprzeczyli  powyższym  twierdzeniom,  na  potwierdzenie 

przedkładając  również  –  najbardziej  aktualne  –  instrukcje  obsługi  oferowanego  sprzętu. 

Przystępujący przedstawił również oświadczenia złożone w imieniu SONY przez pana H. N., 

dyrektora Sony Professional Solutions Europe, Media Solutions Sony Professional Europe z 

11  grudnia  2018  r.  i  przez  pana  H.  K.  dyrektora  generalnego  Media  Solutions  Professional 

Solutions Europe Sony Europe BV z 7 maja 2019 r.   

W  pierwszym  z  oświadczeń  zawarto  następującą  treść  (według  tłumaczenia): 

„OŚWIADCZENIE dotyczące rozdzielczości Ultra HD w odniesieniu do systemu HDC-3500 

Oświadczenie  poniższe  ma  na  celu  potwierdzenie,  że  system  HDC-3500//U  ma  zdolność 

UHD, złożoną z następujących komponentów:  

- HDC-3500//U 

- HZC-PRV50 

- HDCU-3100 

- HKCU-UHD30. 

System  HDC-

3500//U miał oficjalną premierę dwa miesiące temu, podczas Targów IBC we 

wrześniu 2018 roku. 

TVP jest na

szym wiodącym klientem, a umowa zostanie zrealizowana na czas i na podstawie 

specyfikacji SIWZ. 

Aktualną specyfikację HDC-3500//U przedstawiono w załączonej broszurze. 


Należy nadmienić, że instrukcja obsługi nie jest jeszcze aktualna i zostanie zmieniona zgodnie 

z następującymi specyfikacjami: 

1. Rozdzielczość pozioma 

2.000 linii TV (w środku ekranu) z opcją przetwarzania 4K (HKCU-UHD30) w CCU (HDCU-

2. Skuteczne rozwiązanie 

3840 x 2160 z opcją przetwarzania 4K (HKCU-UHD30) w CCU (HDCU-3100). 

Pragnę  jeszcze  raz  podkreślić,  że  bardzo  doceniamy  Państwa  uznanie  dla  naszej  marki 

poprzez  wybór  systemu  kamerowego  HDC-3500,  który  doskonale  spełni  wymagania 

dotyczące najwyższych światowych standardów produkcji i specyfikacji.” 

W drugim oświadczeniu wskazano (według tłumaczenia): „Oświadczenie poniższe ma na celu 

potwierdzenie,  że  system  HDC-3500//U  ma  zdolność  UHD,  złożoną  z  następujących 

komponentów: 

• HDC-3500 

• HZC-PRV50 

• HDCU-3100 

• HKCU-UHD30. 

Zaoferowany  przez  wykonawcę  4Visions  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  System  HDC-3500  spełnia 

wymagania  zawarte  w  dokumentacji  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonego  przez  zamawiającego  Telewizja  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  na 

dostawę  kamer  i  obiektywów,  numer  postępowania  ZP/TITT/113/2018.  W  szczególności 

spełnione są następujące wymagania: 

• kamera HDC-3500 pracuje w formacie UHD; 

•  kamera  HDC-3500  posiada  rozdzielczość  przetwornika  obrazu  (HxV)  liczba  efektywnych 

pikseli co najmniej 3840x2160; 

• stacja bazowa HDCU-3100 pracuje (przyjęcie sygnału z kamery) w formacie UHD; 

•  stacja  bazowa  HDCU-3100  posiada  4  wyjścia  przełączalne  sygnału  pracujące  

w standardzie UHD (4 x 3G-SDI). 

Ponadto  oświadczam,  iż  złożone  przez  Sony  oświadczenie  z  dnia  11  grudnia  2018  roku 

potwierdzało  zgodność  oferowanego  przez  4Vision  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  Systemu  HDC-3500  

z wymaganiami zamawiającego Telewizja Polska S.A. opisanymi w postępowaniu na dostawę 

kamer i obiektywów (…) Dodatkowo oświadczam, iż użyty w oświadczeniu z dnia 11 grudnia 

2018  roku  w  oznaczeniu  Systemu  HDC-3500//U 

zwrot  ,,//U”  należy  rozumieć  

w ten sposób, iż oferowany system został wyprodukowany na terenie Wielkiej Brytanii (//U – 

United Kingdom).” 

Izba  przeprowadziła  także  dowód  z  oględzin  oferowanej  kamery  i  stacji  bazowej,  w  którym 

uczestniczyli również przedstawiciele firmy SONY. 


Na  podstawie  powyższych  dowodów  Izba  stwierdziła,  że  nie  ma  podstaw  do  uznania,  że 

zaoferowana kamera SONY HDC-

3500 wraz z modułem HKCU-UHD30 i stacja bazowa SONY 

HDCU-

3100 nie spełniają wymagań specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Po pierwsze 

– niezależnie od odmiennych ocen instrukcji obsługi sprzętu dokonywanych przez 

obie  Strony 

–  Izba  nie  ma  podstaw,  by  kwestionować  złożone  bezpośrednio  oświadczenia 

(zapewnienia) przedstawicieli producenta, którzy wprost potwierdzają, że oferowana kamera i 

stacja bazowa pracują w formacie UHD, a kamera posiada rozdzielczość przetwornika obrazu 

3840x2160  pikseli.  Należy  zauważyć,  że  instrukcje  obsługi  również  są  oświadczeniami 

producenta,  natomiast  złożone  oświadczenia  mają  tę  przewagę,  że  nie  stanowią  informacji 

ogólnej, lecz odnoszą się do konkretnego powstałego problemu będącego przedmiotem sporu. 

Możliwość pracy w wymaganej rozdzielczości potwierdza także informacja pojawiająca się na 

wyświetlaczu kamery oraz przeprowadzone w ramach oględzin badanie. 

Dodatkowo  Odwołujący  stwierdził,  że  kamera  posiadałaby  kwestionowaną  funkcję,  gdyby 

został w niej zamontowany moduł HKCU-UHD50 zamiast HKCU-UHD30. Tymczasem według 

oświadczeń przedstawicieli producenta SONY złożonych podczas oględzin, oba moduły – w 

kwestionowanym zakresie 

– działają w taki sam sposób, a różnica pomiędzy tymi modelami 

dotyczy  innej  funkcji.  Oświadczenie  to  nie  zostało  zakwestionowane  przez  Odwołującego. 

Podobnie jeśli chodzi  o wskazywane przez  Odwołującego jako  spełniające wymóg  pracy  w 

formacie  UHD  „wyższe”  modele  kamery  i  stacji  bazowej  –  również  ich  sposób  działania  i 

transmisji danych jest analogiczny jak w sprzęcie oferowanym.  

Po trzecie, Odwołujący wskazał, że dedykowany kabel wielożyłowy nie spełnia wymagania co 

do  jeg

o długości. W punkcie 1.4 lit. c) opisu przedmiotu zamówienia wskazano wymagania 

szczegółowe  dla  pulpitu  zdalnego  sterowania:  połączenie  ze  stacją  bazową  (CCU) 

dedykowanym kablem wielożyłowym o długości mieszczącej się w granicach od 2 do 3 metrów 

lub  popr

zez  sieć  Ethernet,  Przystępujący  natomiast  zaoferował  kabel  sterujący  CCU/RCP 

Sony CCA-5-

10 o długości 10 metrów. 

Zamawiający oraz Przystępujący stwierdzili, że Przystępujący z wymogu „połączenie ze stacją 

bazową  (CCU)  dedykowanym  kablem  wielożyłowym  o  długości  mieszczącej  się  

w granicach od 2 do 3 metrów lub poprzez sieć Ethernet” spełnił drugą część, tj. połączenie 

poprzez sieć Ethernet (do której nie wymagano okablowania), natomiast kabel CCU/RCP Sony 

CCA-5-

10 został zaoferowany dodatkowo jako standardowy element wyposażenia oferowany 

przez producenta do zestawu. 

Izba  nie znalazła podstaw  do  zakwestionowania twierdzenia,  że wykonawca spełnił  wymóg 

połączenia  przez  sieć  Ethernet,  a  tym  samym  spełnił  wymaganie  specyfikacji  istotnych 


warunków zamówienia zawarte w punkcie 1.4 lit. c) opisu przedmiotu zamówienia, więc nie 

ma  znaczenia,  że  zaoferowany  kabel  CCU/RCP  Sony  CCA-5-10  ma  długość  10,  a  nie  2-3 

metrów. 

Niezależnie  zaś  od  powyższego,  czyli  nawet  gdyby  tego  wymagania  nie  spełnił,  różnicę 

pomiędzy  zaoferowaniem  kabla  o  długości  2-3  i  10  metrów  można  ocenić  jako  bagatelną  

i uznać za dopuszczalne dostarczenie kabla o długości 2-3 metrów, co nie stanowi zmiany 

oferty.  Dla  dochowania  formalności  w  postępowaniu  w  tym  celu  należałoby  skorygować 

dostarczony prz

ez Przystępującego formularz „Specyfikacji cenowej”, co jest tym łatwiejsze, 

że  formularz  ten  nie  był  elementem  samej  oferty,  lecz  dokumentem,  który  miał  złożyć 

wyłącznie wybrany wykonawca.  

Co do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 24aa ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień  publicznych  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  wykonawcy  4VISIONS  jako 

najkorzystniejszej  oraz  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  złożenia  oświadczeń  

i  dokumentów  określonych  w  punkcie  10.4.2-10.4.5  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia oraz poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty niepodlegającej odrzuceniu 

jako najkorzystniejszej Izba stwierdziła, co następuje. 

Treść art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zacytowano powyżej. 

Zgodnie  z  art.  91  ust.  1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  wybiera  ofertę 

najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia. 

Art.  24aa  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  stanowi,  że  w  postępowaniu 

prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  zamawiający  może  najpierw  dokonać 

oceny  ofert,  a  następnie  zbadać,  czy  wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako 

najkorzystn

iejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  

o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Jak  wskazano  na  wstępie,  zarzut  ten  był  wyłącznie  konsekwencją  zarzutu  zaniechania 

odrzucenia oferty Przystępującego, zatem przy oddaleniu zarzutu nieodrzucenia tej oferty jest 

bezprzedmiotowy. Poza tym zarzut ten jest niezasadny również o tyle, że przywołane przepisy 

art.  24aa  ust.  1  i  art.  91  ust.  1  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  są  nieadekwatne  do 

zaistniałej w postępowaniu sytuacji. 

W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji oddalając odwołanie. 


O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2, 

§  3  i  §  5  ust.  3  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972), 

uwzględniając wpis w wysokości 15.000 złotych. 

Przewodniczący:      ……………………..… 


wiper-pixel