KIO 620/19 POSTANOWIENIE dnia 10 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 10 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  10  kwietnia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

5 kwietnia 2019  r.  przez 

wykonawcę  GE  Medical  Systems  Polska  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – 

Szpital Powiatowy w Zawierciu 

przy udziale wykonawcy 

Timko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

GE  Medical  Systems  Polska  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Warszawie 

kwoty 13 500 

zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 620/19 

U z a s a d n i e n i e 

Szpital  Powiatowy  w  Zawierciu 

(dalej:  Zamawiający)  prowadzi  postępowanie  na 

udzielenie  zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  jest  Dostawa  mammografu  wraz 

montażem  w ramach projektu  „Poprawa jakości  i  dostępności  do  świadczeń  zdrowotnych 

poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu". 

P

ostępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.;  dalej: Prawo zamówień 

publicznych). 

tymże  postępowaniu,  w dniu 5  kwietnia  2019  r.  przez  wykonawcę  GE  Medical 

Systems 

Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej: Odwołujący), 

zostało wniesione odwołanie. W dniu 8 kwietnia 2019 r. do postępowania odwoławczego po 

stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił  wykonawca  Timko  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Warszawie. 

W  dniu  8  kwietnia  2019  r.,  przed  wyznaczeniem  terminu  posiedzenia, 

Odwołujący 

cofnął odwołanie. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Prawa 

zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel