KIO 619/19 WYROK dnia 19 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 619/19 

WYROK 

 z dnia 19 kwietnia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Katarzyna Odrzywolska 

Protokolant:  

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  17  kwietnia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  5  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę:  A.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.H.U.  GAMMA  

A.Z. 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 8 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Kancelarię Sejmu 00-902 Warszawa, 

ul. Wiejska 4/6/8 

przy  udziale  wykonawcy: 

Zakład Zieleni Sp. z o.o.  00-163 Warszawa, ul. Kozielska 4/38

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

1.  Oddala o

dwołanie; 

2.  kosztami 

postępowania w wysokości 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy  złotych 

i  zero  groszy)  obciąża  odwołującego  A.  Z.  prowadzącego  działalność  gospodarczą 

pod  firmą  P.H.U.  GAMMA  A.  Z.  01-355  Warszawa,  ul.  Konarskiego  8,  i  zalicza  w 

poczet kosztów postępowania kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych 

zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 


publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:    …………………………… 


Sygn. akt: KIO 619/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Kancelaria  Sejmu  w  Warszawie  –  prowadzi  w trybie  przetargu 

nieograniczonego,  na podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  - 

dalej  zwanej  również  „ustawą  Pzp”, 

pos

tępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Całoroczne utrzymanie porządku na obszarach 

utwardzonych  oraz  całoroczne  utrzymanie  i  pielęgnacja  terenów  zieleni  przy  budynkach 

będących  w  zarządzie  Kancelarii  Sejmu”;  nr  referencyjny:  BIT  3021-74/18/AP  –  dalej 

„postępowanie” lub „zamówienie”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 2019/S 003-003415 w dniu 4 stycznia 2019 r. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

W  dniu  27  marca  2019  r.  zamawiający  poinformował  wykonawcę  A.  Z. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  P.H.U.  GAMMA  A.  Z.  01-355 

Warszawa,  ul.  Konarskiego  8 

(dalej  zwany  „odwołującym”  lub  „Gamma”)  o  wyborze,  jako 

najkorzystniejszej  w  pos

tępowaniu,  oferty  złożonej  przez  Zakład  Zieleni  Sp.  z  o.o.  00-163 

Warszawa,  ul.  Kozielska  4/38 

(w  dalszej  części  zwany  „przystępującym”  lub  „Zakład 

Zieleni”).  Jednocześnie  zamawiający  poinformował  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego,  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4  w  zw.  z  art.  90  ust.  3  ustawy  Pzp  oraz  art.  89  ust.  1  pkt  3 

ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

5  kwietnia  2019  r.  o

dwołujący  wniósł  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy 

Pzp    czyn

ności  zamawiającego,  naruszającej  interes  prawny  odwołującego,  polegającej  na 

odrzuceniu jego 

oferty w wyniku bezpodstawnego stwierdzenia, że zawiera ona rażąco niską 

cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  wykonawca  w  swoich  wyjaśnieniach 

złożonych  na  wezwanie  zamawiającego  nie  wykazał,  co  spowodowało  obniżenie 

zaoferowanej  ceny,  jak  też  nie  potwierdził,  że  możliwe  i  realne  jest  rzetelne  wykonanie 

zamówienia  za  zaproponowaną  cenę.  W  ocenie  odwołującego  dokonane  przez 

zamawiającego czynności, naruszają przepisy ustawy Pzp, w tym w szczególności: 

1.  art. 89 ust 1 pkt 4 

– poprzez odrzucenie oferty Gamma, pomimo iż oferta ta nie spełnia 

przesłanki rażąco niskiej ceny; 

2.  art.  89  ust.  1  pkt  3 

–  poprzez  odrzucenie  oferty  Gamma,  pomimo  że  jej  złożenie  nie 

stanowiło  czynu  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 


3.  art.  92  ust.  1  pkt  2 

–  przez  brak  podania  uzasadnienia  faktycznego  odrzucenia  oferty 

Gamma w 

sposób wskazujący zakres stwierdzonych nieprawidłowości; 

4.  art. 90 ust. 1 pkt 1 i 2 

– przez pominięcie czy niedostateczne rozważenie przy weryfikacji 

ceny  zaoferowanej  przez  o

dwołującego  wskazanych  w  tych  przepisach  czynników, 

mających  wpływ  na  wysokość  ceny,  w  szczególności  oszczędności  metody  wykonania 

zamówienia,  wybranych  rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków 

wykonywania  zamówienia  dostępnych  dla  firmy  Gamma,  a  także  pomocy  publicznej 

udzielonej  o

dwołującemu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

5.  art.  90  ust.  2  i  3   

–  przez  błędne  uznanie,  że  odwołujący  nie  złożył  wyjaśnień,  które 

wykazują, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny; 

6.  art.  91  ust.  1 

–  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  odwołującego  jako  najkorzystniejszej, 

po

dczas gdy ma ona taki przymiot przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

1.  u

nieważnienia odrzucenia oferty Gamma; 

2.  u

nieważnienia wyboru jako najkorzystniejszej oferty Zakładu Zieleni; 

3.  powt

órzenia  czynności  badania  ofert,  ich  oceny  oraz  wyboru  najkorzystniejszej  oferty, 

uwzględnieniem oferty odwołującego. 

Odwołujący sprecyzował zarzuty za pomocą następujących okoliczności faktycznych 

prawnych  uzasadniających  wniesienie  odwołania.  Zgodnie  z  pkt  11  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

zamawiający stosować będzie kryterium Cena (C) o wadze 100% (100 pkt). Ponadto w pkt 

11.1.  SIWZ  określono  sposób  obliczania  wartości  punktowej  w  kryterium  Cena  (C).  dalej 

zamawiający  w  SIWZ  przewidział,  że  roczne  koszty  wykonania  każdej  usługi  wykonawca 

powinien  podać  w  Formularzu  oferty.  Oferta,  która  uzyska  największą  ilość  punktów             

w  kryterium  Cena  zostanie  wybrana  przez  zamaw

iającego  jako  najkorzystniejsza.  Usługa 

całorocznego  utrzymania  porządku  na  obszarach  utwardzonych  oraz  całorocznego 

utrzymania  i  pielęgnacji  terenów  zieleni  przy  budynkach  Kancelarii  Sejmu,  której 

zaoferowania  oczekuje  zamawiający,  jest  identyczna  dla  wszystkich  Wykonawców. 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe odnoszące się 

do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia.  Dodatkowo  w  pkt  12  SIWZ 

Zamawiający  opisał  sposób  obliczania  ceny.  Wskazał,  że  w  formularzu  oferty  Wykonawca 

powinien podać ceny (stawki) jednostkowe oraz koszty w okresie rocznym, według sposobu 

wskazanego  odpowiednio  w  pkt  1)  -  5)  tego  formularza,  tj.  obliczone  jako  iloczyn 

zaoferowanych cen (stawek) jednostkowych za poszczególne usługi i wielkości  zamówienia 

danej  usługi.  Zaoferowane  ceny  powinny  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 

zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Rozdziele  II  SIWZ  „Opis  przedmiotu 


zamówienia” (m.in. sprzęt, środki chemiczne, transport). W załączniku do oferty: „Kalkulacja 

cenowa  dla  usługi  pielęgnacji  terenów  zielonych”  Wykonawca  powinien  podać  ceny 

jednostkowe  poszczególnych  czynności  ogrodniczych  (kolumna  5)  oraz  koszty  roczne 

wykonania  tych  czynności  (kolumna  6).  Podane  wartości,  ilości  oraz  krotności,  oznaczone 

„*)”  w  Formularzu  oferty  i  Załączniku  do  oferty  „Kalkulacja  cenowa  dla  usługi  pielęgnacji 

terenów  zielonych”  są  orientacyjne  i  służą  do  określenia  ceny  ofertowej.  Dane  zostały 

określone  na  podstawie  danych  statystycznych  za  rok  2017.  Zamawiający  zastrzega  sobie 

prawo do zmiany wartości, ilości oraz krotności podczas realizacji zamówienia. 

W  dalszej  części  odwołujący  wskazywał,  że  zamawiający  pismem  z  dnia  20  lutego 

2019  roku, 

działając  na  podstawie  art.  90  ust.  1a  pkt  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp 

zwrócił  się  o udzielenie  wyjaśnień,  celem  ustalenia czy  złożona przez  niego  oferta zawiera 

rażąco  niską  cenę.  W  treści  pisma  podnosił,  że  cena  oferty  odwołującego,  obliczona  na 

podstawie wzoru opisanego w pkt 11.1. Roz

działu I SIWZ, wynosi 681 160,86 zł. i jest niższa 

o  32,82%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  ofert  w  przedmiotowym 

postępowaniu. Z tego powodu zamawiający ma obowiązek wszcząć procedurę wyjaśniającą. 

Zamawiający oczekiwał wykazania w wyjaśnieniach, co spowodowało skalkulowanie cen na 

zaoferowanym  poziomie,  jakie  obiektywne  czynniki  cenotwórcze  miały  wpływ  na  wysokość 

cen.  Odwołujący  powinien  wyjaśnić  elementy  składowe  ceny,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  rocznego  kosztu  pielęgnacji  terenów  zieleni,  który  od  pozostałych  cen 

za

oferowanych przez Wykonawców w tym zakresie różni się aż o 70,75%. W odpowiedzi na 

powyższe  odwołujący,  pismem  z  dnia  25  lutego  2019  roku,  złożył  stosowne  wyjaśnienie 

potwierdzające, że skalkulowana przez niego cena wynosząca 681 160,86 zł brutto rocznie 

2 724 643,44 zł brutto w ciągu 4 lat) w złożonej ofercie jest rzetelna i gwarantuje wykonanie 

zamówienia  w  należyty  sposób,  bez  obniżenia  jakości  czy  też  terminowości  wykonania 

przedmiotu  zamówienia  przez  wymagany  okres  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi   

w  SIWZ  oraz  w  umowie. 

Odwołujący  podkreślił,  że  zaproponowana  przez  niego  cena 

praktycznie  odpowiada  oszacowaniu  wartości  zamówienia  jakiego  dokonał  zamawiający 

przez  badanie  rynku  przed  określeniem  wartości  zamówienia.  W  planie  postępowań,  IV 

kwartał  2018  r.,  orientacyjna  wartość  zamówienia,  poz.  31  -  2  800  000,00  zł.,  w  związku         

z  tym  ciężko  mówić  o  rażąco  niskiej  cenie.  Kolejna  oferta  –  złożona  przez  Zakład  Zieleni 

różni się tylko o 10,8% od oferty odwołującego, więc nie można stwierdzić, aby była to duża 

różnica.  Średnią  wartość  ofert  zawyża  oferta  firmy  GNOM  Łódź,  która  zaoferowała  cenę 

ponad dwukrotnie wyższą niż przewidywana wartość zamówienia. Może to wynikać z faktu, 

że jest to firma spoza Warszawy i koszty obsługi kontraktu mogą być znacząco wyższe niż 

firm lokalnych. 

Odwołujący podkreślał, że był już wykonawcą tej usługi w latach ubiegłych i w sposób 


należyty  wykonał  powierzone  prace.  Cena,  jaka  została  zaoferowana  w  tegorocznym 

postępowaniu  przetargowym,  została  skorygowana  i  dopasowana  do  realnych  kosztów 

wykonania  poszczególnych  czynności  na  podstawie  doświadczeń  oraz  finansowej  analizy 

kosztów przedmiotowych usług. W okresie kiedy odwołujący wykonywał zamówienie poznał 

w  pełni  charakter  prac  związanych  z  przedmiotem  zamówienia,  oraz  wymagań  stawianych 

Wykonawcy  przez  z

amawiającego,  a  także  wypracował  rozwiązania  techniczne                      

i  organizacyjne,  pozwalające  obniżyć  koszty  wykonania  świadczonych  usług.  Metody  te 

pozwoliły  z  kolei  na  wyliczenie  ceny  i  miały  wpływ  na  jej  wysokość.  Przy  uwzględnieniu 

dotychczasowego  doświadczenia  odwołujący  mógł  w  sposób  bardzo  dokładny  i  realny 

ocenić  koszty  wykonywania  przedmiotu  zamówienia.  Zaproponowanie  zaoferowanej  ceny 

było  możliwe  z  uwagi  na  oszczędności  metody  wykonania  zamówienia,  wybranych 

rozwiązań  technicznych,  wyjątkowo  sprzyjających  warunków  wykonywania  zamówienia 

dostępnych dla odwołującego. 

W  dalszej  części  odwołujący  uzasadniał,  iż  posiada  stałe  upusty  dotyczące  zakupu 

materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotowego zamówienia takich jak np. chlorek czy 

sól drogowa, na dowód czego w załączeniu do wyjaśnień przedstawił pismo BSM Salt w tym 

zakresie. 

W  dalszej  kolejności  podkreślił,  iż  uwzględniając  aspekt  społeczny  oraz  wsparcia  

w  zakresie  zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych,  celem  ich  dalszego  rozwoju  oraz 

aktywizacji  zawodowej  i  rehabilitacji  społecznej,  zamierza  skierować  konkretne  osoby 

niepełnosprawne które nie stanowią dużego obciążenia finansowego z powodu dofinasowań 

PFRON  do  lekkich  prac  ogrodniczych  nie  wymagających  specjalnych  kwalifikacji  takich jak 

np.:  koszenie  trawy,  podlewanie

,  pielenie  itp.  Miało  to  znaczący  wpływ  na  możliwość 

zaoferowania  atrakcyjnych  cen  ofertowych. 

W  załączeniu  do  wyjaśnień  odwołujący 

przedstawił  skan  przykładowego  wniosku  (zanonimizowane)  złożonego  do  PFRON               

o  dofinansowanie  do  wynagrodzeń  pracowników  niepełnosprawnych  dla  przykładowych 

dwóch pracowników oraz wniosek okresowy ogólny Wn-D PFRON. Kwota dofinansowań na 

dwie  osoby  wynosi  3  525,00  zł.  miesięcznie,  co  obniża  koszt  wykonania  niektórych  usług       

o ponad 50%. Odwołujący planuje skierować do realizacji zamówienia 4 takie osoby. Pozwoli 

to  uzyskać  kwotę  84  600,00  zł.  rocznie  dofinansowania.  Odwołujący  wskazał,  iż  obecnie 

zatrudnia  9  osób  niepełnosprawnych.  Przy  kalkulacji  ceny  zostały  uwzględnione  koszty 

minimalnej  stawki  godzinowej  ustalone  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  10  października 

2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  oraz  zgodnie  z  przepisami  prawa  pracy           

i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane 

jest  zamówienie.  Szacunkowy  koszt  prac  związanych  z  eksploatacją  maszyn  i  urządzeń       

w trakcie realizacji zamówienia został policzony w sposób bardzo precyzyjny, zapewniający 

prawidłową  i  zgodną  z  SIWZ  realizację  tej  usługi,  a  także  pokrywa  koszty  jej  wykonania          

i  zapewnia  firmie  Gamma  zysk. 

Odwołujący  odwołał  się  do  swojego  doświadczenia              


w  wykonywaniu  tego  rodzaju  usług  oraz  faktu,  że  posiada  na  własność  cały  sprzęt               

do 

wykonania  usługi.  Został  on  zakupiony  i  zamortyzowany,  a  jego  koszt  nie  stanowi 

obciążenia  dla  obecnej  kalkulacji,  co  spowodowało  obniżenie  ceny  z  uwagi  na  znaczne 

obniżenie  kosztów  wykonania  usługi  średnio  o  ponad  20  %.  Jest  to  sprzęt  nowoczesny          

i wydajny i w całości jest własnością odwołującego. 

Dodatkowo odwołujący podkreślił, iż koszty usługi wycinki drzew i krzewów oraz prac 

utrzymania zieleni wynikają także z odpowiedniego zarządzania personelem, który wykonuje 

wymaganą  pracę.  Odwołujący  wskazał,  że  ma  zamiar  skierować  do  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  osoby,  których  doświadczenie  w  wykonywaniu  tego  rodzaju  usług  wynosi  od       

3 do 15 lat. Ma to wymierny wpływ na szybkość i jakość wykonywanych prac, takich jak np. 

cięć  formułujących,  wycinek  drzew  i  krzewów,  oraz  innych  czynności  zawartych                    

w zestawieniu cenowym do oferty. Przy wykonywaniu czynności cięć formułujących krzewów, 

wycinki  drzew,  firma  Gamma 

także  używa  nowoczesnego  sprzętu  mechanicznego,               

co  pozwa

la na optymalizację kosztów o 10%. Dodatkowo odwołujący  wskazał, że uzyskuje 

dodatkowe przychody ze sprzedawanych odpadów drzewnych. W tym zakresie ma zawarte 

umowy sprzedaży i odbioru wskazanych surowców. Zgodnie z treścią umowy to kupujący ma 

obowiązek  odbioru  sprzedawanych  surowców  z  miejsca  wskazanego  przez  odwołującego. 

Taka  organizacja  wykonywania  zamówienia  pozwala  obniżyć  koszty  pracy  oraz  koszty 

sprzętu  i  jego  eksploatacji  oraz  zapewnia  firmie  dodatkowy  zysk  z  wykonania  usługi  jak 

również  pomniejsza  koszty  związane  z  ich  wywozem  o  ok.  50  zł.  za  m

.  W  dalszej  treści 

odwołania  wykonawca  Gamma,  powołując  się  na  złożone  zamawiającemu  wyjaśnienia 

przedstawił szczegółowe kalkulacje elementów zaoferowanej ceny, które miały wpływ na jej 

wysokość  oraz  szczegółowe  wyliczenie  ceny,  uwzględniające  wyżej  wymienione  czynniki. 

Ponadto zaprezentował sposób w jaki dokonał szczegółowego wyliczenia ceny ofertowej za 

pielęgnację terenów zielonych. W zakresie ceny ofertowej za pielęgnację terenów zielonych 

odwołujący podkreślił także, że również ceny jednostkowe wskazane w formularzu oferty do 

tego  zakresu  zostały  skalkulowane  na  podstawie  wieloletniego  doświadczenia  firmy  oraz 

przy założeniu, że odwołujący posiada na własność sprzęt do wykonania usługi (zakupiony     

i  z

amortyzowany,  który  nie  stanowi  obciążenia  obecnej  kalkulacji).  Odwołujący  przedstawił 

także  kosztorys  dla  ceny  jednostkowej  jednej  z  usług  wskazanych  w  formularzu  oferty,         

tj.  koszenia  trawników,  wymieniając  poszczególne  elementy  składające  się  na  koszt  tej 

pozycji.  Wskazywał  również,  że  w  swoich  wyjaśnieniach  złożonych  zamawiającemu 

przedstawił  opis  maszyny  (planowanej  do  realizacji  zamówienia),  określający  wydajność 

koszenia na godzinę na poziomie 8000 m

na godzinę, przy czym wskazał, iż założył realną 

wydajność  (uwzględniająca  specyfikę  obiektu  oraz  topografię  terenu  na  poziomie  640  m

na godzinę) i na podstawie tej wydajności określił kalkulację ceny danej usługi. Odwołujący 

wskazał,  iż  w  powyższy  sposób  były  kalkulowane  poszczególne  czynności  ogrodnicze 


złożone w ofercie. 

Podsumowując  powyższe  odwołujący  wskazał,  iż  nie  można  stwierdzić,  aby 

zaoferowana  cena  była  rażąco  niska  bądź  budziła  wątpliwości  zamawiającego  co  do 

możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  z  należytą  starannością,  zgodnie                    

wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Tymczasem  w  dniu  27  marca  2019  r. 

zamawiający  poinformował  odwołującego,                     

iż  w  przedmiotowym  postępowaniu  jako  najkorzystniejszą  wybrano  ofertę  Zakładu  Zieleni, 

informując jednocześnie o odrzuceniu oferty odwołującego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 

w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz 89 ust. 1 pkt 3 tej ustawy w związku z art. 3 ust. 1 

ustawy o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający wskazał, że na cenę składa się   

5 podstawowych elementów  usługi  wyspecyfikowanych przez  niego w  SIWZ,  w tym  usługa 

pielęgnacji terenów zielonych. Zaoferowana przez odwołującego roczna cena za ten element 

świadczenia  usług  wynosi  130  734,00  zł.  brutto  i  jest  niższa  aż  o  70,75%  od  średniej 

arytmetycznej  cen  wszystkich złożonych ofert  w  tym  zakresie. W ramach usługi  pielęgnacji 

terenów  zielonych  zamawiający  wymienił  w  kalkulacji  cenowej  34  czynności  ogrodnicze. 

Wykonawca  zaoferował  dla  poszczególnych  czynności  ceny  znacznie  poniżej  30%              

od  średnich  arytmetycznych  cen  wszystkich  złożonych  ofert  dla  tych  czynności,  a  dla          

25  pozycji  poniżej  63%.  Zamawiający  podnosił,  że  odwołujący  w  wyjaśnieniach  złożonych     

w  dniu  25 

lutego  2019  r.  nie  wykazał,  co  spowodowało  obniżenie  zaoferowanej  ceny           

za  pielęgnację  terenów  zielonych  i  nie  potwierdził,  że  możliwe  i  realne  jest  rzetelne 

wykonanie  zamówienia  za  zaproponowaną  cenę.  Zamawiający  stwierdził,  że  złożone 

wyjaśnienia  są  nieprecyzyjne  i  lakoniczne,  zawierają  ogólne  stwierdzenia  i  zapewnienia,        

a  przedłożone  dowody  są  nieprzekonujące.  Zamawiający  tymczasem  zaznaczył  w  swoim 

piśmie z 20 lutego 2019 r., że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie 

za

wiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający argumentował, że zgodnie z pkt 7.6 Rozdziału IV 

SIWZ, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

będzie miało charakter 

kosztor

ysowy, a rozliczenie będzie dokonywane na podstawie cen jednostkowych podanych 

w ofercie. Wynagrodzenie będzie płatne tylko raz w miesiącu. Zamawiający, odnosząc się do 

wyjaśnień odwołującego w zakresie wpływu na cenę pomocy publicznej, o której mowa w art. 

90 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, a konkretnie zatrudnienia os

ób niepełnosprawnych, dla których 

Wykonawca  posiada  dofinansowanie  z  PFRON,  wskazał  że  nie  może  się  zgodzić  z  taką 

kalkulacją. Wykonawca przyjął, że dofinansowanie takie otrzymają 2 osoby niepełnosprawne, 

które  mają  wykonywać  lekkie  prace  ogrodnicze  nie  wymagające  specjalnych  kwalifikacji, 

takie  jak  np.  koszenie  trawy,  podlewanie,  pielenie.  Z 

załączonych  dowodów  (wniosków  do 

PFRON  o  dofinansowanie  do  wynagrodzeń  pracowników  niepełnosprawnych  oraz 

okresowego  ogólnego  Wn-D  PFRON)  wynika,  że  osoby,  których  zatrudnienie  planuje 

Wyk

onawca  przy  realizacji  przedmiotowej  usługi,  posiadają  znaczny  lub  umiarkowany 


stopień niepełnosprawności. Tymczasem do wykonywania części prac ogrodniczych nie jest 

możliwe  zatrudnienie  osób z  taką niepełnosprawnością  -  dotyczy  to niektórych czynności  z 

w

ykorzystaniem  specjalistycznego  sprzętu  mechanicznego,  w  tym  do  pracy  na 

wysokościach.  Dalej  zamawiający  wskazał,  że  w  kalkulacji  odwołującego  nie  został 

uwzględniony  m.in.  koszt  operatorów  tego  sprzętu  (np.  podnośnika  koszowego,  kosiarki), 

pilarzy czy alp

inistów. Nie można uznać wyjaśnień Wykonawcy jako przekonujących także w 

innych  kwestiach:  (1) 

Wykonawca  zapewnia,  że  posiada  całkowicie  zamortyzowany  sprzęt 

mechaniczny, jednak nie wykazuje tego sprzętu, jedynie załącza do wyjaśnień ulotkę kosiarki 

samoje

zdnej,  którą  planuje  wykorzystać  do  realizacji  zamówienia;  (2)  Wykonawca  podając 

cenę  za  koszenie  trawników  wskazuje  zastosowanie  ciężkiej  kosiarki  samojezdnej, 

tymczasem  z  rozpoznania  z

amawiającego  wynika,  że  niezbędne  będzie  użycie  ręcznej 

kosiarki spalinowej i podkaszarki a 

dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z pkt 1.1. ppkt 4 

Rozdziału  IV  SIWZ  Wykonawca  będzie  każdorazowo  uzgadniał  z  zamawiającym  użycie 

sprzętu  mechanicznego  w  zależności  od  konkretnego  miejsca,  na  którym  ma  być 

wykonywane  koszenie  (nie 

w  każdym  miejscu  możliwe  jest  użycie  ciężkiej  kosiarki);  (3) 

czynności ogrodnicze ujęte w poz. 6-13 ww. tabeli wymagają użycia sprzętu mechanicznego, 

a w przypadku pielęgnacji drzew starszych (poz. 13) należy zastosować koszowy podnośnik 

samochodowy;  (4)  wykonanie  wymaganego 

w  SIWZ  zakresu  prac  przy  użyciu  sprzętu 

mechanicznego  spowoduje znacznie większe zużycie paliwa niż  wskazuje Wykonawca.  Na 

koniec zamawiający wskazał, że zaoferowanie cen za pielęgnację terenów zielonych na tak 

niskim  poziomie  w  oderwa

niu  od  cen  rynkowych,  ma  bezpośredni  wpływ  na  przyznanie 

punktów  w  kryterium  „Cena”  i  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji.  Działanie  takie 

ogranicza  i  zakłóca  rynkowe  reguły  uczciwego  konkurowania,  narusza  interes  innych 

przedsiębiorców.  Zamawiający  poinformował  także,  że  do  realizacji  zamówienia  w  zakresie 

czynności  likwidujących  skutków  zimy  nie  dopuszcza  zastosowania  soli  drogowej.  Stałe 

upusty zakupu tego środka posiadane przez odwołującego i poparte referencjami firmy BSM 

Salt Sp. z o.o. nie mają znaczenia, nie dotyczą bowiem przedmiotowego zamówienia. 

W  ocenie  o

dwołującego  zamawiający  nie  miał  podstawy  odmówić  wiarygodności 

wyjaśnieniom  odwołującego  oraz  uznać,  że  jego  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę,                

a  w  dalszej  kolejności,  że  odwołujący  dopuścił  się  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Dla 

rozpoznania 

niniejszej sprawy w pierwszej kolejności znaczenie ma sposób przyjętego przez 

zamawiającego  systemu  oceny  ofert  według  kryterium  ceny,  zgodnie  z  którym  decydujące 

znaczenie miała łączna cena wszystkich  elementów  przedmiotu  zamówienia.  Biorąc to pod 

uwagę  nie  można  uznać,  że  obniżenie  ceny  któregokolwiek  elementu  przedmiotu 

zamówienia  mogło  stanowić  nieuczciwą  manipulację  w  celu  uzyskania  lepszej  punktacji 

według przyjętego systemu oceny ofert w kryterium ceny. Oczywistym jest przy tym, że niska 

cena  jednego  z  elementów  przedmiotu  zamówienia  miała  przełożenie  na  cenę  łączną, 


stanowiącą podstawę do oceny ofert, ale samo tylko to nie świadczy o intencyjnym zaniżaniu 

ceny  jednego  z  elementów. W konsekwencji  zamawiający  nieprawidłowo  odrzucił  ofertę  na 

podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  jako  rzekomo  stanowiącą  czyn  nieuczciwej 

konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Odwołujący, odnosząc się do argumentów zamawiającego z pisma z dnia 20 lutego 

2019 roku wskazywał, iż nie można się zgodzić z negatywną oceną  złożonych przez niego 

wyjaśnień. Podkreślenia wymaga, co niewątpliwie ma wpływ na ocenę oferty odwołującego, 

że  średnia  arytmetyczna  cen  złożonych  ofert  została  zdecydowanie  zawyżona  przez  firmę 

GNOM Sp. z o.o. Tymczasem g

dyby oceniać ofertę odwołującego względem oferty Zakładu 

Zieleni, 

która  wygrała  niniejsze  postępowanie  wskutek  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty 

odwołującego,  to  różnica  10%  pomiędzy  tymi  ofertami  nie  uzasadniałaby  nawet 

obligatoryjnego  wszczęcia  przez  zamawiającego  procedury  wyjaśniającej  zgodnie  z  art.  90 

ust.  1  a  pkt  1  ustawy  P

zp.  Gdyby  nie  wskazana  oferta  firmy  GNOM  Sp.  z  o.o.  również 

odniesienie oferty o

dwołującego do średniej arytmetycznej nie uzasadniałoby wszczęcia ww. 

procedury wyjaśniającej. 

Odwołujący  w  pełni  rozumie  obowiązek  Wykonawcy  wynikający  z  art.  90  ust.  2 

ustawy  Pz

p,  tj.  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny.  Niemniej  jednak           

na  ocenę  wyjaśnień  Wykonawcy  powinno  mieć  wpływ  porównanie  innych  złożonych              

w  postępowaniu  ofert,  różnice  pomiędzy  zaproponowanymi  cenami  a  także,  co  oczywiste, 

powołane  w  wyjaśnieniach  argumenty  i  dowody  wskazujące  na  przyczyny  umożliwiające 

obniżenie  ceny,  przy  uwzględnieniu  zasad  logicznego  myślenia  oraz  doświadczenia 

życiowego  w  tym  zakresie.  Odwołujący  stwierdza,  iż  zamawiający  całkowicie  pominął 

powyższe  zasady  oceny  nie  dając  wiary  wyjaśnieniom  odwołującego  w  zakresie  wpływu 

zatrudnienia  osób  niepełnosprawnych  na  cenę  oferty.  Wyjaśnienia  wymaga,  iż  odwołujący 

jako  dowód  prowadzenia  w  swojej  firmie  polityki  promocji  zatrudnienia  osób 

niepełnosprawnych przedstawił w załączeniu do pisma z dnia 25 lutego 2019 r. przykładowe 

wnioski  do  PFRON,  co  nie  jest  jednoznaczne  z  ty

m,  że  wnioski  te  dotyczyły  osób,  które 

zostaną  skierowane  do  wykonywania  usług  w  ramach  umowy  zawartej  po  zakończeniu 

niniejszego postępowania. Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż uprawnienie zamawiającego 

do  oceny  znacznego  stopnia  niepełnosprawności  względem  prac,  które  nie  mogą  być 

wykonywane  doznaje  uszczerbku,  bowiem  zdecydowana  większość  czynności  związanych    

z  usługą  pielęgnacji  terenów  zielonych  stanowi  jednak  proste  prace,  które  może  wykonać 

także  osoba  posiadająca  znaczny  stopień  niepełnosprawności.  Skoro  do  usług  pielęgnacji 

zieleni  z

amawiający  wymagał  skierowania  dwóch  osób,  a  nie  postawił  dodatkowych 

wymogów  w zakresie ich zdrowia, to uprawnieniem Wykonawcy jest decyzja o skierowaniu 

bądź  nie  do  wykonywania  tych  czynności  osób  posiadających  określony  stopień 

niepełnosprawności,  zgodnie  z  decyzją  lekarza  medycyny  pracy.  Tożsamo  negatywnie 


należy  ocenić  odwołanie  się  przez  zamawiającego  do  niemożności  zlecenia  prac                 

na wysokości osobom niepełnosprawnym. Trzeba z całą stanowczością podkreślić, iż w pkt. 

2.2.3.  ppkt  2)  SIWZ  (str.  4)  z

amawiający  dokładnie  określił  wymogi  zdolności  technicznej         

i zawodowej osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia w zakresie utrzymania 

i  pielęgnacji  terenów  zielonych.  Nie  ma  wśród  wskazanych  wymogów  posiadania 

specjalistycznych uprawnień w zakresie prac na wysokości. Niezależnie od tego odwołujący 

zwraca  uwagę,  iż  istnieją  różne  metody  wykonywania  pracy  związanych  z  wycinką  drzew        

i  krzewów  powyżej  3  m,  bo  tylko  tego  rodzaju  czynności  ogrodnicze  dotyczą  prac  na 

wysokości. Nie we wszystkich metodach konieczne jest użycie podnośników koszowych czy 

posiadanie  dodatkowych  uprawnień  do  prac  na  wysokościach.  Niezależnie  od  powyższego 

podkreślić należy, iż skoro zamawiający przewidział skierowanie do wykonywania czynności 

ogrodniczych  2  osoby  to  należy  przyjąć,  że  każda  z  tych  osób  może  wykonywać  inne 

czynności.  Nie  zasługują  na  uwzględnienie  także  dalsze  argumenty  zamawiającego, 

związane  ze  sprzętem  mechanicznym,  kolejno:  jego  wykazaniem,  użyciem  kosiarki 

samojezdnej  w  miejsce  kosiarki  spalinowej  i  podkaszarki,  zastosowania  koszowego 

podnośnika samochodowego oraz kosztu paliwa tego sprzętu mechanicznego. Zamawiający 

przedwcześnie założył, bez uprzedniego umożliwienia odwołującemu rozwiania wątpliwości, 

że  nie  polega  na  prawdzie  jego  twierdzenie  o  posiadaniu  takiego  sprzętu,  a  oświadczenie 

Wykonawcy w tym zakresie również stanowi środek dowodowy.  

W zakresie faktycznej możliwości użycia kosiarek zadeklarowanych w wyjaśnieniach 

wskazywał,  iż  odwołujący  zdaje  sobie  sprawę  z  zastrzeżenia  dokonanego  w  SIWZ,  że 

wykonawc

a  ma  każdorazowo  uzgadniać  z  zamawiającym  wykonywanie  prac  przy  użyciu 

sprzętu mechanicznego, więc ten może się po prostu nie zgodzić na użycie tej kosiarki. Tym 

niemniej  nie  można,  dokonując  oceny  wyjaśnień  odwołującego,  pozbawić  go  prawa  do 

poczynienia  założeń,  które  stanowią  podstawę  do  wykonania  kalkulacji.  Według  najlepszej 

wiedzy  o

dwołującego  do  utrzymania  terenu  Kancelarii  Sejmu,  pomimo  wewnętrznego 

charakt

eru i zróżnicowania powierzchniowego, w zdecydowanej większości wystarczy użycie 

wysokowydajnej kosiarki samojezdnej (wynika to z doświadczenia odwołującego, który w ten 

sposób świadczył już usługę na tym terenie). Z tego powodu odwołujący nie przypuszcza aby 

z

amawiający, bez uzasadnionej podstawy, odmówił możliwości użycia tego rodzaju sprzętu. 

Jako  nieuzasadniony 

przyjąć  należy  także  argument  zamawiającego  odnoszący  się 

do 

bezprzedmiotowości  dla  niniejszego  zamówienia  referencji  firmy  BSM  Salt  Sp.  z  o.o., 

które  wskazują  na  posiadane  przez  odwołującego  upusty,  z  uwagi  na  brak  dopuszczenia 

przez  z

amawiającego  użycia  soli  drogowej  w  zakresie  usługi  likwidacji  skutków  zimy. 

Wyjaśnienia  przy  tym  wymaga,  iż  referencje  te  odnoszą  się  do  upustów  soli  drogowej, 

przemysłowej, technicznej. Wskazać przy tym należy, iż dopuszczany przez zamawiającego 

chlorek  wapnia  nazywany  jest  również  solą,  co  potwierdza  wydruk  ze  strony  internetowej 


wskazanej  firmy. 

Dodać  przy  tym  trzeba,  że  wskazany  argument  wydaje  się  dla 

z

amawiającego  poboczny,  bowiem  z  treści  uzasadnienia  odrzucenia  oferty  odwołującego 

wprost  wynika, 

iż  zamawiający  kwestionuje  de  facto  cenę  odwołującego  za  pielęgnacje 

terenów zielonych. 

Odwołując  się  do  powyższej  tezy  o  konieczności  uwzględnienia  założeń 

o

dwołującego  w  kalkulacji,  należy  dalej  wskazać,  że  podobnie  wygląda  kwestia  wyceny 

innych  czynności  z  zakresu  usług  pielęgnacji  terenów  zielonych.  Zamawiający  przyjmuje 

kosztorysowy  charakter  wynagrodzenia  za  usługę  pielęgnacji  terenów  zielonych,  czyli  na 

etapie realizacji zamówienia wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie kosztorysowe, 

będące  iloczynem  tych  stawek  i  liczby  faktycznie  wykonanych  jednostek  miary,  w  których 

wyrażona  jest  dana  usługa.  Jednakże  przy  badaniu  wystąpienia  rażąco  niskiej  ceny  lub 

czynu  nieuczciwej  konkurencji, 

polegającego  na  manipulowaniu  cenami,  ocenianym               

w  ramach  kryterium  oceny  ofert, 

w  przypadku  usługi  pielęgnacji  terenów  zieleni  znaczenie 

ma  również,  a  nawet  przede  wszystkim,  łączna  cena  wyliczona  zgodnie  z  tabelą  zawartą     

w  pkt  2  formularza  ofertowego,  czyli  szacunkowy  koszt  wykonywania  w  okresie  roku 

wszystkich 

czynności  w  wymiarze  określonym  w  tej  tabeli.  Ponieważ  w  tym  przypadku 

przewiduje się,  że taki właśnie zakres czynności  będzie  zrealizowany  w  ciągu roku,  należy 

brać  pod  uwagę  realność  wyceny  tego  zbioru  jako całości,

bowiem  to  właśnie  ta  cena jest 

brana pod uwagę w świetle kryteriów oceny ofert (tak: wyrok KIO z 10 kwietnia 2015 r. sygn. 

akt  KIO  587/15, 

KIO  599/15).  Wskazany  charakter  cen  za  usługę  pielęgnacji  terenów 

zielo

nych  potwierdza  tezę  o  możliwości,  a  nawet  konieczności  poczynienia  założeń  do  ich 

wyceny. 

Wskazane  założenia  odwołujący  szczegółowo  przedstawił  w  wyliczeniu  ceny           

w  swoich  wyjaśnieniach,  przedstawiając  kalkulację  zarówno  dla  łącznej  ceny  usługi,  jak 

również przykładowej czynności (koszenie trawy). Nie można zgodzić się z negatywną oceną 

tej  kalkulacji  przez  z

amawiającego,  bowiem  za  wyjątkiem  wskazanych  powyżej  zarzutów 

(dot. użycia osób niepełnosprawnych, sprzętu mechanicznego oraz zniżek dot. soli drogowej) 

nie  przedstawił  innych  argumentów  przeciwnych  prawidłowości  przedstawionej  przez 

o

dwołującego  kalkulacji.  Wskazać  należy,  iż  oferta  odwołującego  w  zakresie  pielęgnacji 

terenów  zielonych  jest  niższa  nieco  ponad  dwukrotnie.  W  ocenie  odwołującego  nie  jest  to 

różnica, która a priori uzasadnia twierdzenie o zastosowaniu rażąco niskiej ceny, zwłaszcza 

jeśli dokładnie przeanalizuje się wskazane przez wszystkich Wykonawców ceny jednostkowe 

w formularzu oferty. Analiza ta prowadzi do wniosku, że w zakresie usługi pielęgnacji terenów 

zielonych  pomiędzy  ofertami  występują  olbrzymie  dysproporcje  (w  tym  miejscu  odwołujący 

w

skazał  przykładowo  ceny  zaproponowane  przez  wykonawców  w  ofertach  za  niektóre          

z  czynności  objętych  przedmiotem  zamówienia).  Powyższe  porównanie,  w  jego  ocenie, 

wskazuje na zdecydowane 

różnice pomiędzy cenami Wykonawców (nie tylko odwołującego) 

za  poszczególne  czynności,  które  sięgają  nawet  kilkunastokrotności.  Dla  przykładu 


wskazywał na rozbieżność w cenach Zakładu Zieleni (oferty wybranej jako najkorzystniejsza) 

w stos

unku do cen innych wykonawców, gdzie różnice sięgają 2, 3 - krotności, aż do ponad 

krotnie niższej ceny za renowacje trawnika w stosunku do cen Wykonawcy AG Complex 

oraz GNOM Sp. z o.o. Uzasadnia to twierdzenie odwo

łującego, że w przypadku tego rodzaju 

usług,  w  zależności  od  wybranej  metody  prac  oraz  innych  czynników,  tego  rodzaju  różnice 

występują  normalnie.  Zwracał  w  ten  sposób  uwagę  na  wybiórczą,  w  jego  opinii,  ocenę 

z

amawiającego,  który  nie  przeanalizował  powyższych  różnic  w  cenach  poszczególnych 

Wykonawców, przy uwzględnieniu tego, iż każda z cen za czynności usługi pielęgnacji zieleni 

z  formularza  powinna  stanowić  cenę  rynkową.  Narusza  zasadę  równości  w  postępowaniu 

zarzucanie  jedynie  o

dwołującemu  rażąco  niskiej  ceny,  skoro  powyżej  wykazano,  że  ceny 

innych  Wykonawców  mogły  mieć  charakter  rażąco  niskich.  Podobnie  sytuacja  przedstawia 

się  w  zakresie  wysokości  stawki  narzutu,  która  w  ofercie  Zakładu  Zieleni  wynosi  1%,              

a w ofercie o

dwołującego wynosi 5%, Remondis - 15%, GNOM - 5%, AG - COMPLEX - 10%, 

a  zatem  różnica  pomiędzy  stawkami  jest  wielokrotna,  co  jednak  nie  wzbudziło  zastrzeżeń 

z

amawiającego. 

Zamawiający,  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.  poinformował  wykonawców,  zgodnie  z  art. 

185  ust.  1  ustawy  Pzp,  o  wn

iesieniu  odwołania,  wzywając  ich  do  przystąpienia  do 

postępowania odwoławczego.  

Do postępowania odwoławczego przystąpił,  w  dniu  11  kwietnia  2019  r. wykonawca: 

Zakład  Zieleni  Sp.  z  o.o.  01-163  Warszawa,  ul.  Kozielska  4  lok.  38,  zgłaszając  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. 

Zamawiający  w  dniu  17  kwietnia  2019  r.,  złożył  pisemną  odpowiedź  na  odwołanie,    

w  której  wniósł  o  jego  oddalenie  w  całości,  uznając  przedstawione  przez  odwołującego 

zarzuty jako całkowicie bezzasadne.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  się                 

z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym                    

szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, postanowieniami SIWZ, 

treścią  oferty  odwołującego,  korespondencją  prowadzoną  pomiędzy  zamawiającym     

a odwołującym w przedmiocie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, zapoznaniu 

się  z  odwołaniem,  po  wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestnika 

postępowania, złożonych pisemnie oraz ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła   

i zważyła, co następuje.  

Izba 

ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  art.  189  ust.  2 

ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie,       


w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,         

w  rozumieniu  przepisu  art

.  179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Odwołujący  złożył  ofertę  w  niniejszym 

postępowaniu.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  Pzp, 

z

amawiający  wybrał  ofertę  wykonawcy  Zakład  Zieleni  uznając  jednocześnie,                        

że  oferta  odwołującego  zawiera  rażąco  niską  cenę  a  w  konsekwencji  podlega  odrzuceniu. 

Takie działanie zamawiającego pozbawiło odwołującego możliwości  dokonania wyboru jego 

oferty  ocenionej  najwyżej,  zgodnie  z  kryteriami  oceny  ofert,  jako  najkorzystniejszej                 

w p

ostępowaniu. 

Izba  dopuściła  w  niniejszej  sprawie  dowody  z  dokumentacji  postępowania                   

o  zamówienie  publiczne,  nadesłanej  przez  zamawiającego  do  akt  sprawy  na  płycie  CD,        

w   

tym  w  szczególności  z  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu,  treści  SIWZ,  treści  oferty 

odwołującego, 

treści 

korespondencji 

prowadzonej 

pomiędzy 

zamawiającym 

przystępującym  w  przedmiocie  wyjaśnień  dotyczących  rażąco  niskiej  ceny,  kopii  pisma 

odwołującego  zawierającego  wyjaśnienia  w  trybie  art.  90  ust.  1a  pkt  1  ustawy  Pzp                  

–  sporządzona  przez  Izbę  na  rozprawie  (załącznik  do  protokołu  z  posiedzenia  i  rozprawy       

z  dnia  17  kwietnia  2019  r.)  oraz 

treści  pism  procesowych  złożonych  przez  zamawiającego       

i przystępującego. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. 

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  iż  postępowanie  jest  prowadzone  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot  wskazanych  w  przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Izba ustaliła, iż przedmiotem postępowania, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 

II SIWZ jest 

świadczenie usługi w zakresie całorocznego utrzymania porządku na obszarach 

utwardzonych  na  terenie  będącym  w  zarządzie  Kancelarii  Sejmu  (chodnikach,  schodach, 

jezdniach,  parkingach,  podjazdach  dla  osób  niepełnosprawnych)  o  łącznej  powierzchni  24 

190 m

, z 

zastrzeżeniem, że obszar o powierzchni 1 227 m

jest wyłączony z zakresu usługi 

najpóźniej do dnia 31.12.2019 r. oraz całorocznego utrzymania i pielęgnacji terenów zieleni o 

łącznej  powierzchni  25  934  m

,  z  zastrzeżeniem,  że  obszar  o  powierzchni  483  m

jest  z 

zakresu  usługi  wyłączony,  najpóźniej  do  dnia  31.12.2019  r.  W  dalszej  części  zamawiający 

opisał  zakres  prac  objętych  niniejszym  zamówieniem  wskazując,  że  do  zadań  wykonawcy 

będzie należało: 

Utrzymanie  porządku  w  sezonie  letnim  oraz  zimowym  na  obszarach  utwardzonych 

(zgodnie z załącznikami 1B, 2B i 3B do opisu przedmiotu zamówienia), w tym: usuwanie 

ręczne  i  maszynowe  wszelkich  zanieczyszczeń  z  terenów  utwardzonych  (jezdni, 

chodników,  schodów,  parkingów,  podjazdów  dla  niepełnosprawnych,  itp.);  usuwanie 


wszelkich  zanieczyszczeń  z  okładzin  kamiennych  ściennych  budynków,  cokołów  i 

murów  oporowych,  znaków  drogowych,  tablic  informacyjnych  zewnętrznych;  usuwanie 

plam  i  zacieków  z  powierzchni  utwardzonych  oraz  okładzin  kamiennych  ściennych 

budynków,  cokołów  i  murów  oporowych,  znaków  drogowych,  tablic  informacyjnych 

zewnętrznych;  likwidacja  odrastających  traw,  chwastów  i  mchów  z  terenów 

utwardzonych (jezdni, chodników, krawężników, podjazdów dla niepełnosprawnych, itp.); 

zbieranie  wszelkich  nieczystości  z  terenów  zielonych;  opróżnianie  zewnętrznych  koszy 

na śmieci i zewnętrznych popielnic, zlokalizowanych przy następujących wejściach: BII, 

BVI,  BIII,  DII,  DIII,  DV,  FI,  FIII,  GI,  HI,  HIII,  KV,  LI,  ŁV,  ŁVII,  MI,  NI,  SI,  TI,  UI  oraz 

utrzymywanie  ich  we  właściwym  stanie  czystości;  utrzymywanie  we  właściwym  stanie 

czystości  altan  śmietnikowych i  miejsc  do  składowania odpadów,  zlokalizowanych przy 

nw.  budynkach: 

EF  (altana  wewnątrz  budynku)  —  wjazd  od  ul.  Frascati,  K  (altana 

zewnętrzna)  —  wjazd  od  ul.  Wiejskiej,  L  (altana  zewnętrzna)  —  wjazd  od  ul. 

Górnośląskiej,  L  (altana  zewnętrzna)  —  wjazd  od  ul.  Górnośląskiej,  M  (altana 

zewnętrzna) — wjazd od ul. Zagórnej, N (altana zewnętrzna) — wjazd od al. Na Skarpie, 

T (altana zewnętrzna) — wjazd od ul. Solec, U (altana wewnątrz budynku) — wejście od 

ul. Pięknej. Utrzymanie porządku na terenach utwardzonych odbywa się od poniedziałku 

do piątku od godziny 8 

do godziny 16 

przez zapewnienie co najmniej dwóch osób (2 

pracowników  -  pracownicy  utrzymania  terenów  utwardzonych)  w  dyspozycji 

Zamawiającego. 

Usuwanie  skutków  zimy  (zgodnie  z  załącznikami  1C,  2C  i  3C  do  opisu  przedmiotu 

zamówienia)  poprzez:  usuwanie  śniegu  ręcznie  lub  mechanicznie.  Przy  obfitych 

opadach śnieg należy pryzmować. Pryzmy śniegu nie mogą być wyższe niż 1,5 m i nie 

mogą  być  przeszkodą  dla  ruchu  kołowego  oraz  pieszego,  nie  mogą  także  zamykać 

dostępu  do  nieruchomości.  Nie  wolno  sypać  pryzm  w  bezpośredniej  bliskości  terenów 

zielonych  i  drzew.  W  przypadku  stwierdzenia  składowania  śniegu  na  pryzmach  o 

wysokości  wyższej  niż  1,5  m  lub  stanowiących  przeszkodę  dla  ruchu  kołowego  i 

pieszego,  Zamawiający  może  podjąć  decyzję  o  wywozie  nadmiaru  śniegu.  Nadmiar 

śniegu będzie wywożony na życzenie Zamawiającego. O liczbie i kolejności wywożenia 

decyduje Zamawiający. Zwalczanie śliskości zimowej, poprzez usuwanie z nawierzchni 

lodu,  zlodowaciałego  lub  ubitego  śniegu  ręcznie  lub  poprzez  zastosowanie  środków 

chemicznych  oraz  zapobieganie  śliskości  poprzez  posypywanie  oczyszczonej 

nawierzchni  środkiem  chemicznym.  Wykonawca  do  likwidacji  skutków  zimy  będzie 

używał środków nie gorszych niż chlorek wapnia. Pod pojęciem „nie gorsze niż” należy 

rozumieć  wpływ  stosowanego  środka  chemicznego  na  degradację  środowiska 

naturalnego.  Przez  śliskość  zimową  rozumie  się:  a)  gołoledź  —  tworzenie  się  cienkiej 

warstwy  lodowej  (do  1

mm),  która  powstaje  wówczas,  gdy  na  nawierzchnię                      


o  temperaturze  0  st. 

C  lub  niższej  spadają krople  mgły  roszącej,  mżawki  lub  deszczu, 

lodowicę - pokrywę lodu o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów, tworzącą 

się  na  skutek  zamarznięcia  nieusuniętej  z  nawierzchni  wody,  pochodzącej                      

z  roztopionego  śniegu,  lodu  lub  deszczu,  zlodowacenie  i  ubicia  śniegu  -  powstające        

z niedokładnie oczyszczonej ze śniegu nawierzchni np. pod wpływem ruchu kołowego, 

kiedy śnieg zostaje ubity a jego warstwa lodowacieje lub przymarznięta do nawierzchni 

pozostałość  nieusuniętej  warstwy  śniegu  grubości  kilku  milimetrów,  kilku  centymetrów 

lub  przymarznięta  do  nawierzchni  zlodowaciała  lub  ubita  warstwa  śniegu  o  znacznej 

grubości. W okresie zimowym Wykonawca zobowiązany jest do usuwania skutków zimy 

z  chodników  publicznych  przyległych  do  granic  nieruchomości  Zamawiającego.  Sprzęt 

mechaniczny  służący  do  usuwania  skutków  zimy  musi  być  odpowiednio  oznakowany 

nazwą  firmy  świadczącej  usługę  oraz  wyposażony  w  ostrzegawczy  sygnał  świetlny 

błyskowy  barwy  żółtej,  zgodnie  z  ustawą  Prawo  o  ruchu  drogowym.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bezpiecznych  warunków  poruszania  się  pojazdów  i 

pieszych na obszarach 

utwardzonych w trakcie wykonywania prac, szczególnie w trakcie 

usuwania  skutków  zimy.  W  przypadku  ustąpienia  skutków  zimy  należy  utrzymywać 

porządek, zgodnie z pkt. 2. l . 

Pielęgnacja zieleni na terenie będącym w zarządzie Kancelarii Sejmu. Wykaz roślinności 

przedstawia  zestawienie  w  załączniku  4A  i  4B  do  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

C

zynności  całorocznej  pielęgnacji  terenów  zielonych  przedstawia  zestawienie  w 

załączniku nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia. Pielęgnacja terenów zielonych odbywa 

się  od  poniedziałku  do  piątku  od  godziny  8

do  godziny  16

przez  zapewnienie  co 

najmniej  dwóch  osób  (2  pracowników  —  pracownicy  utrzymania  terenów  zieleni)  w 

dyspozycji  Zamawiającego.  Do  zadań  koordynatora  w  zakresie  utrzymania  terenów 

zieleni  będzie  ustalanie  zakresu  prac  ogrodniczych,  wskazywanie  czynności 

pielęgnacyjnych,  nadzór  nad  jakością  wykonywanych  usług  ogrodniczych,  zgodności 

zabiegów  pielęgnacyjnych  ze  sztuką  ogrodniczą  i  stała  współpraca  z  przedstawicielem 

Zamawiającego w zakresie wzajemnych miesięcznych rozliczeń i potwierdzanie zakupu 

materiału  koniecznego  do  właściwej  pielęgnacji  i  utrzymania  terenów  zielonych. 

W

ykonywanie  prac  pielęgnacji  zieleni  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  należy 

każdorazowo  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zakupu 

materiału  roślinnego,  materiału  ogrodniczego,  środków  ochrony  roślin  i  nawozów  po 

akceptacji  Zamawiającego.  Za  jakość  użytego  materiału  roślinnego  odpowiada 

Wykonawca. 

Utrzymanie  porządku  na  terenach  utwardzonych.  Do  zadań  koordynatora  w  zakresie 

utrzymania  terenów  utwardzonych  będzie  nadzór  nad  jakością  wykonywanych  usług 

porządkowych  i  stała  współpraca  z  przedstawicielem  Zamawiającego  w  zakresie 


utrzymania  terenów  utwardzonych.  Zamawiający  informuję  że  funkcja  koordynatora  w 

zakresie utrzymania z

ieleni i koordynatora w zakresie utrzymania terenów utwardzonych 

może  być  łączona  i  wykonywana  przez  jedną  osobę.  Zamawiający  dopuszcza  aby  w 

okresie  zimowym,  w  przypadku  opadów  śniegu,  osoby  utrzymujące  tereny  zieleni 

wykonywały czynności osób utrzymujących tereny utwardzone. 

W rozdziale I pkt  11 SIWZ 

w następujący sposób został opisany sposób oceny ofert 

w ramach  ceny  jako  kryterium  o  wadze  100%: 

Liczba  punktów  przyznanych  za cenę  oferty 

zostanie wyliczona  wg wzoru:  Cx (CKmin /CKx) x pkt gdzie:  x  - numer badanej oferty;  Cx - 

liczba punktów przyznanych za cenę badanej ofercie; CKmin - najniższa cena brutto wśród 

ważnych ofert obliczona na podstawie wzoru; CKx - cena brutto badanej oferty obliczona na 

podstawie  wzoru. 

Obliczenia  będą  wykonywane  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po 

przecinku. Cena brutto oferty zostanie wyliczona wg wzoru: CKx CTx + Czx + Csx + RGx + 

Nx  gdzie:  x  -  numer  badanej  oferty;  CT  - 

roczny  koszt  utrzymania  porządku  na  terenie 

utwardzonym;  Cz  - 

roczny  koszt  pielęgnacji  terenów  zieleni;  Cs  -  roczny  koszt  wywozu 

śniegu;  RG  -  roczny  koszt  roboczogodzin;  N  -  roczny  koszt  zakupu  materiału  roślinnego, 

materiałów  ogrodniczych,  środków  ochrony  roślin  i  nawozów  i  narzutu.  W  dalszej  części 

zamawiający  wskazał,  że  roczne  koszty  każdej  usługi  Wykonawca  powinien  podać  w 

Formularzu  oferty  a  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  w  kryterium  Cena 

zostanie wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

W  tym  samym  Rozdziale  SIWZ

,  pkt  12  zamawiający  opisał  sposób  obliczenia  ceny 

oferty.  Zapi

sał,  że  w  Formularzu  oferty  Wykonawca  powinien  podać  ceny  (stawki) 

jednostkowe oraz koszty w okresie rocznym, wg sposobu wskazanego odpowiednio w pkt 1) 

- 5) tego formularza, tj. obliczone jako iloczyn zaoferowanych cen (stawek) jednostkowych za 

poszczególne  usługi  i  wielkości  zamówienia  danej  usługi.  Ceny  i  koszty  (netto  i  brutto) 

powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do 0,01 zł. i wyższe od 0, a narzut 

zakupu materiału roślinnego, materiałów ogrodniczych, środków ochrony roślin i nawozów w 

procentach  (%

).  Narzut  zakupu  materiału  roślinnego,  materiałów,  materiałów  ogrodniczych, 

środków ochrony roślin i nawozów powinien być wyrażony w procentach (%) z dokładnością 

do 1

% i może wynosić 0%. Zaoferowane ceny powinny zawierać wszystkie koszty związane 

z  realizacją  zamówienia,  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Rozdziale  II  SIWZ  „Opis 

przedmiotu zamówienia” (m.in. sprzęt, środki chemiczne, transport). W Załączniku do oferty: 

„Kalkulacja  cenowa  dla  usługi  pielęgnacji  terenów  zielonych”  Wykonawca  powinien  podać 

ceny jednostkowe poszczególnych czynności ogrodniczych (kolumna 5) oraz koszty roczne 

wykonania  tych  czynności  (kolumna  6).  Podane  wartości,  ilości  oraz  krotności,  oznaczone 

„*)”  w  Formularzu  oferty  i  Załączniku  do  oferty  „Kalkulacja  cenowa  dla  usługi  pielęgnacji 

terenów  zielonych”  są  orientacyjnie  i  służą  do  określenia  ceny  ofertowej.  Dane  zostały 

określone  na  podstawie  danych  statystycznych  za  rok  2017.  Zamawiający  zastrzega  sobie 


prawo do zmiany wartości, ilości oraz krotności podczas realizacji zamówienia. 

Za

mawiający, pismem z 20 lutego 2019 roku, działając na podstawie art. 90 ust. 1a 

pkt 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp zwrócił się o udzielenie wyjaśnień, celem ustalenia 

czy  złożona  przez  wykonawcę  Gamma  oferta  zawiera  rażąco  niską  cenę.  W  treści  pisma 

podnosił, że cena oferty odwołującego, obliczona na podstawie wzoru opisanego w pkt 11.1. 

Rozdziału  I  SIWZ,  wynosi  681  160,86  zł.  i  jest  niższa  o  32,82%  od  średniej  arytmetycznej 

cen  wszystkich  złożonych  ofert  w  przedmiotowym  postępowaniu.  Z  tego  powodu 

zamawiający  ma  obowiązek  wszcząć  procedurę  wyjaśniającą.  Zamawiający  wezwał  do 

udzielenia  wyjaśnień  jakie  okoliczności  spowodowały  skalkulowanie  cen  na  zaoferowanym 

poziomie  oraz 

jakie  obiektywne  czynniki  cenotwórcze  miały  wpływ  na  wysokość  cen. 

Odwołujący  powinien  wyjaśnić  elementy  składowe  ceny,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 

rocznego kosztu pielęgnacji terenów zieleni, który od pozostałych cen zaoferowanych przez 

Wykonawców w tym zakresie różni się aż o 70,75%.  

W  odpowiedzi  na  powyższe  odwołujący,  pismem  z  dnia  25  lutego  2019  roku,  złożył 

w

yjaśnienia. 

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje 

Izba,  uwzględniając  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  w  szczególności 

powyższe  ustalenia  oraz  zakres  zarzutów  podniesionych  w  odwołaniu,  doszła  do 

przekonania, iż sformułowane przez odwołującego zarzuty nie znajdują oparcia w ustalonym 

stanie  faktycznym  i  prawnym,  a  tym  samym  rozpoznawane  odwołanie  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli 

zaoferowana  cena  lub  koszt,  lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie           

w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 

wykonania  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez 

zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający  zwraca  się                 

o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  ceny  lub  kosztu,      

w  szczególności  w  zakresie: kosztów  pracy, których wartość  przyjęta  do  ustalenia ceny  nie 

może  być  niższa  od  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej  stawki 

godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.           

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). 

Obowiązek zamawiającego wynikający z ww. przepisu nie jest całkowicie uznaniowy, a więc 

należy przyjąć, iż mogą zaistnieć okoliczności, w obliczu których zamawiający powinien takie 

wątpliwości powziąć (tak też Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 listopada 2017 r., 

sygn.  akt  KIO  2007/17,  KIO  2014/17).  Podkreślić  również  należy,  że  wątpliwości 


zamawiającego  mogą  dotyczyć  nie  tylko  ceny  całkowitej  lub  kosztu  całkowitego  oferty,  ale 

również  ich  istotnych  elementów  składowych.  Powyższe  znajduje  potwierdzenie                   

w  ugruntowanym  orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  która  w  swoich  wyrokach 

wypowiadała się na temat dopuszczalności badania elementów składowych ceny, jeśli mają 

one istotny wpływ na wysokość ceny całkowitej oferty. Skierowanie zatem wezwania w trybie 

art. 90 ust. 1 ustawy Pzp jest następstwem pojawienia się po stronie zamawiającego stanu 

niepewności  co  do  rzetelności  ceny  lub  jej  istotnych  elementów,  który  to  stan  może  zostać 

usunięty  w  drodze  złożenia  przez  wykonawcę  rzetelnych  i  wyczerpujących  wyjaśnień, 

popartych  stosownymi  dowodami,  odpowiednio  do  treści  skierowanego  wezwania. 

Wyjaśnienia wykonawcy powinny zatem rozwiać wszelkie wątpliwości zamawiającego co do 

tego,  że  jego  założenie  jest  błędne.  Zgodnie  z  treścią  przepisu  art.  90  ust.  2  ustawy  Pzp 

obowiązek  wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny  lub  kosztu  spoczywa  na 

wykonawcy. 

Należy  również  podkreślić,  że  dla  obalenia  powstałego  stanu  niepewności  nie 

wystarczy złożenie jakichkolwiek wyjaśnień, które wskazują w sposób ogólny  czy zdawkowy 

jakie okoliczności miały wpływ na sposób kalkulacji ceny oferty, lecz konieczne jest złożenie 

wyjaśnień  odpowiednio  umotywowanych.  Wyjaśnienia  powinny  być  jak  najbardziej 

szczegółowe i winny zawierać wszystkie aspekty mające wpływ na cenę. Celem wykonawcy 

składającego wyjaśnienia jest bowiem „przekonanie” zamawiającego, że wykonawca wyliczył 

cenę w sposób prawidłowy, ujmując wszystkie elementy składające się na cenę całkowitą lub 

też, w przypadku ceny jednostkowej, zawarł w niej wszystkie składowe tego elementu.                

W  niniejszej  sprawie  łączna  cena  zaproponowana  przez  odwołującego  w  ofercie 

wzbudziła  wątpliwości  zamawiającego.  Zamawiający,  w  piśmie  kierowanym  do  wykonawcy 

Ga

mma  wskazał,  że cena  jego  oferty  skalkulowana  na  poziomie  681 160,86  zł.  jest  niższa       

o  32,82%  od  średniej  arytmetycznej  cen  wszystkich  złożonych  w  tym  postępowaniu  ofert. 

Jednocześnie,  wzywając  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  kalkulacji  ceny  ofertowej 

podkreślił,  że  obowiązkiem  wykonawcy  jest  wyjaśnić  elementy  składowe  ceny,  ze 

szczególnym  uwzględnieniem  rocznego  kosztu  pielęgnacji  terenów  zieleni,  który  to  od 

pozostałych cen zaoferowanych przez wykonawców składających oferty różni się o 70,75 %. 

Nal

eży  zatem  zauważyć,  że  treść  wezwania,  skierowanego  do  wykonawcy  Gamma, 

precyzyjnie  określała,  które  elementy  ceny  wzbudziły  wątpliwości  co  do  możliwości 

należytego wykonania zamówienia. Zamawiający, mając na względzie obecne brzmienie art. 

90  ust.  1  ustaw

y  Pzp,  który  to  przepis  uprawnia  do  żądania  złożenia  wyjaśnień  także 

odnośnie  istotnych  elementów  ceny  oferty,  zwrócił  się  do  odwołującego  o  udzielenie 

wyjaśnień w tym zakresie.  

W  tym  miejscu  należy  odnieść  się  do  charakteru  wynagrodzenia,  jakie  będzie 

pr

zysługiwało  wykonawcy  za  realizację  zamówienia  w  tym  postępowaniu.  Odwołujący 

podkreślał,  zarówno  prezentując  swoją  argumentację  w  treści  odwołania,  jak  też  na 


rozprawie, że skalkulowana przez niego w ofercie cena nie odbiega w sposób znaczący od 

wartości  zamówienia oszacowanej  przez  zamawiającego,  zaś kolejna  oferta,  złożona przez 

wykonawcę Zakład Zieleni różni się od oferty odwołującego „tylko” o 10,8%. Umknęło jednak 

uwadze odwołującego, że zamawiający w SIWZ wymagał, aby dla usług pielęgnacji zieleni, 

k

ażdy wykonawca składający ofertę sporządził szczegółową kalkulację cenową i załączył ją 

do oferty. W tabeli, stanowiącej kalkulację zaproponowanej ceny za ten element wykonania 

zamówienia, wyszczególnionych zostało 34 czynności ogrodniczych. W przypadku każdej z 

tych czynności wykonawcy zobligowani byli wskazać cenę jednostkową netto za 1 m

 lub 1 

szt.  (w  zależności  od  rodzaju  czynności).  Kolejne  kolumny  tabeli  zawierały  przybliżone 

powierzchnie  (zakres  do  wykonania),  przybliżone  krotności  wykonania  czynności 

ogrodniczych  w  ciągu  roku  oraz,  w  kolumnie  ostatniej,  łączną  wartość  za  wykonanie 

zamówienia,  za  rok  wykonywania  każdej  z  czynności,  którą  to  zobligowany  był  wyliczyć 

wykonawca. 

Nie  ulega  zatem  wątpliwości,  że  cena  za  ten  element  świadczenia  usług  ma 

ch

arakter  ceny  kosztorysowej.  Zamawiający  zastrzegł  w  SIWZ,  że  dane  dotyczące 

zakładanej  ilości  prac  do  wykonania  są  orientacyjne  i  określone  na  podstawie  danych 

historycznych  za  rok  2017.  Z

astrzegł  sobie  również  prawo  do  zmiany  wartości,  ilości  oraz 

krotności  podczas  realizacji  zamówienia.  Taki  orientacyjny  charakter  mają  również  inne 

elementy 

składające się na wyliczoną przez wykonawcę w ofercie cenę jak: wskazana liczba 

metrów  śniegu  do  wywiezienia,  liczba  roboczogodzin  w  roku  oraz  koszt  zakupu  materiału 

r

oślinnego  (zgodnie  z  SIWZ  zamawiający  elementy  te  oznaczył  „*)”).  Wspólną  cechą 

wszystkich  wymienionych  cen  jednostkowych  za  wskazane 

usługi  oraz  cen  jednostkowych 

za  poszczególne  34  czynności,  objętych  usługą  polegającą  na  pielęgnacji  terenów  zieleni 

jest 

to,  że  mają  charakter  cen  kosztorysowych.  Wykonawcy  wybranemu  w  postępowaniu 

będzie przysługiwało wynagrodzenie kosztorysowe czyli takie, które będzie stanowiło iloczyn 

określonych przez  niego  w  ofercie  stawek i  liczby faktycznie wykonanych   jednostek miary,  

w  których  wyrażona  jest  dana  usługa.  Z  tego  też  względu  uzasadnione  jest  stanowisko 

zamawiającego,  że  poszczególne  ceny  jednostkowe  winny  zostać  skalkulowane  przez 

wykonawców  w  sposób,  aby  mogły  zostać  uznane  za  realne  i zapewniające  rentowność 

wykona

nia  każdej  z  usług,  której  wycenę  stanowią.  Każda  z  cen  jednostkowych  stanowić 

powinna samodzielną  i  rynkową  wycenę usługi, do której  się odnosiła, mając  na  względzie 

zakładane przez zamawiającego ilości prac do wykonania, mieszczące się w zakresie każdej 

z opisanych czynności. 

Odwołujący,  odpowiadając  na  wezwanie  zamawiającego,  złożył  wyjaśnienia,  które 

zamawiający uznał za niewystarczające, w wyniku czego odrzucił ofertę tego wykonawcy na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 89 ust. 

1  pkt  3  w  zw.  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Na  podstawie 


zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w szczególności biorąc pod uwagę treść 

złożonych przez  wykonawcę Gamma wyjaśnień  w  trybie  art.  90  ust.  1  a pkt  1  ustawy  Pzp, 

Izba  doszła  do  wniosku,  że  złożone  przez  odwołującego  wyjaśnienia  o  treści  ogólnej, 

lakonicznej nie dają podstaw do uznania, że w ogóle zostały złożone. Co więcej pojawiające 

się w nich sprzeczności co do samych twierdzeń wykonawcy, w zestawieniu z załączonymi 

dowodami  na  ich  poparcie,  świadczą  co  najmniej  o  braku  rzetelności  w  sporządzaniu 

kalkulacji przedmiotowej oferty. 

W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  że  wykonawca  nie  odniósł  się  w  sposób 

wyczerpujący i szczegółowy do wszystkich elementów składowych ceny, co wynikało z treści 

wezwania  zamawiającego,  w  szczególności  nie  przedstawił  kalkulacji  w  zakresie  kosztów 

pielęgnacji  zieleni.  Izba  nie  podziela  w  tym  zakresie  stanowiska  odwołującego,  który 

stwierdził,  że  nie  było  jego  obowiązkiem  zaprezentowanie  w  wyjaśnieniach  kalkulacji  ceny 

dla  wszystkich  czynności  składających  się  na  przedmiot  zamówienia.  Skoro  uczynił  to  dla 

jednej z czynności – koszenia trawy, zamawiający winien uznać to za wystarczające i na tej 

podstaw

ie  stwierdzić,  że  wszystkie  elementy  składające  się  na  poszczególne  czynności 

zostały ujęte w cenach jednostokowych, a w efekcie w łącznej cenie oferty. Stanowisko takie 

nie  znajduje  oparcia  ani  w  obowiązujących  przepisach  ustawy  Pzp,  albowiem  obowiązek 

wy

kazania,  że  zaproponowana  cena  nie  jest  ceną  rażąco  niską  spoczywa  na  wykonawcy 

składającym  ofertę,  ani  też  mając  na  uwadze  treść  wezwania  zamawiającego,  który              

w kierowanym do wykonawcy Gamma piśmie zwracał uwagę, że to elementy składające się 

na  koszt  pielęgnacji  zieleni  wzbudziły  jego  szczególne  wątpliwości.  Tym  samym  należy 

uznać, że nie przedstawiając szczegółowych wyliczeń dla wszystkich elementów odwołujący 

nie sprostał obowiązkowi wykazania, że cena za ten zakres usług nie jest rażąco niska. Tym 

samym Izba podzieliła stanowisko zamawiającego, wyrażone w piśmie z 27 marca 2019 r., 

że  odwołujący  nie  wykazał  co  spowodowało  obniżenie  zaoferowanej  ceny  za  pielęgnację 

terenów  zielonych,  nie  potwierdził  również,  że  możliwe  jest  realne  i  rzetelne  wykonanie 

zamówienia za zaoferowaną cenę. 

Odwołujący  nie  zgadzał  się  z  negatywną  oceną  złożonych  przez  niego  wyjaśnień 

stwierdzając,  że  wymienione  przez  niego  w  piśmie  z  25  lutego  2019  r.  okoliczności  wraz        

z przedłożonymi dowodami, w sposób dostateczny wykazały, że cena zawarta w ofercie nie 

jest  ceną  rażąco  niską.  Stąd  również  uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  jego  oferty  jest 

wynikiem  błędnej  oceny  zamawiającego.  Mając  na  uwadze  argumentację  odwołującego 

skład  orzekający  dokonał  analizy  poszczególnych  elementów,  które  w  swoim  piśmie 

wskazywał zamawiający, polemizując z przyjętą przez wykonawcę Gamma metodą kalkulacji 

ceny ofertowej.  

Odnosząc  się  do  podnoszonej  przez  odwołującego  argumentacji  odnośnie  jego 

doświadczenia  w  realizacji  usługi  na  rzecz  zamawiającego,  dzięki  czemu  wykonawca 


wypracował  takie  metody  realizacji  usług,  które  wpłynęły  na  sposób  kalkulacji  ceny                 

i pozwoliły w maksymalnym stopniu obniżyć koszty wykonania zamówienia należy zauważyć, 

że jakkolwiek wcześniejsze doświadczenia w realizacji usług dla zamawiającego mogą mieć 

wpływ na kalkulację ceny ofertowej, nie ma to wpływu na konieczność jej sporządzenia w taki 

sposób,  aby  poszczególne  ceny  stanowiły  rzeczywistą  wartość  usługi  a  nie  były 

podyktowane innymi  okolicznościami,  nie znajdującymi  odzwierciedlenia w  treści  SIWZ.  Na 

marginesie  zauważyć  należy,  że  również  wykonawca  Zakład  Zieleni  świadczył  wcześniej 

przedmiotowe  usługi  na  rzecz  zamawiającego,  zatem  nie  jest  właściwą  jedynie  dla 

odwołującego,  a  z  pewnością  nie  jest  to  taka  okoliczność,  która  jedynie  odwołującemu 

powala  „w  sposób  bardzo  dokładny  i  realny  ocenić  koszty  wykonania  przedmiotu 

zamówienia”. 

W  zakresie  okoliczności,  która  w  ocenie  odwołującego  miała  wpływ  na  możliwość 

obniżenia  ceny,  w  postaci  zatrudnienia  do  realizacji  zamówienia  osób  niepełnosprawnych, 

Izba  podzieliła  argumentację  zamawiającego  w  tym  zakresie.  Należy  zauważyć,                   

że  odwołujący  w  swoich  wyjaśnieniach  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  deklarował,               

że zamierza skierować „konkretne” osoby niepełnosprawne do lekkich prac ogrodniczych nie 

wymagających  specjalnych kwalifikacji  takich  jak  „koszenie  trawy,  podlewanie,  pielenie  itp.” 

W dalszej treści wyjaśnień przedstawiał wyliczenie, że z powodu dofinansowania z PFRON 

osz

czędności,  wynikające  z  uzyskania  dofinansowania  dla  czterech  osób,  które  zamierza 

skierować  do  realizacji  zamówienia,  wyniosą  84 600,00  zł.  rocznie.  W  dalszej  części 

wywodził,  że  pozwala  to  na  obniżenie  ceny  niektórych  usług  o  ponad  50%.  Ponadto,  jako 

dow

ód  na  potwierdzenie  swoich  twierdzeń,  przedstawił  w  załączeniu  scan  wniosku 

(zanonimizowany)  do  PFRON  o  dofinansowanie  do  wynagrodzeń  pracowników 

niepełnosprawnych  dla  dwóch  jego  pracowników  oraz  wniosek  okresowy  ogólny  Wn-D 

PFRON.    W  tym  zakresie  Izba  pod

ziela  stanowisko  zamawiającego,  który  zakwestionował 

przedstawioną  przez  wykonawcę  Gamma  kalkulację.  Przede  wszystkim  nie  sposób 

stwierdzić,  na  podstawie  tak  zaprezentowanych  informacji,  ile  faktycznie  osób  zostanie 

skierowanych  do  realizacji  przedmiotowej 

usługi  oraz  jakie  czynności  te  osoby  będą 

wykonywały.  Samo  też  lakoniczne  stwierdzenie,  że przełoży  się to na  możliwość obniżenia 

ceny o 50% dla niektórych z elementów zamówienia – jest gołosłowne. Nie sposób zresztą 

na  podstawie  wyjaśnień  stwierdzić  które  ceny  świadczonych  usług  zostały  przez 

odwołującego  obniżone,  mając  na  uwadze  uzyskane  w  ten  sposób  niższe  koszty  pracy. 

Skład  orzekający  podziela  również  formułowane  przez  zamawiającego  zastrzeżenia  co  do 

faktu,  że  do  części  prac  objętych  postępowaniem  nie  będzie  możliwe  zatrudnienie  osób 

niepełnosprawnych  (dotyczy  to  niektórych  czynności  z  wykorzystaniem  sprzętu 

mechanicznego, w tym do pracy na wysokości). Nie przekonują w tym zakresie twierdzenia 

odwołującego,  że  to  lekarz  medycyny  pracy  podejmuje  decyzję  o możliwości  wykonywania 


określonych  prac  przez  daną  osobę.  Należy  również  zgodzić  się  z  zamawiającym,  który 

zwracał uwagę na okoliczność, że zatrudnianie osób niepełnosprawnych uwarunkowane jest, 

mając  na  uwadze  obowiązujące  przepisy,  z  koniecznością  zapewnienia:  skróconego  czasu 

pracy,  dodatkowego  urlopu  wypoczynkowego,  dłuższych  przerw  w  pracy,  a  wykonawca 

Gamma  nie 

ujął  w  swojej  kalkulacji  dodatkowych  kosztów  z  tym  związanych.  Wprawdzie 

odwołujący  zapewniał,  że  element  ten  został  ujęty  w  pozycji:  szacunkowe  dodatkowe 

nieprzewidziane koszty pracodawcy w zakresie zatrudnienia (dodatkowy personel) w kwocie 

800  zł.,  jednakże  nie  sposób  stwierdzić  jednoznacznie  jakie  elementy  w  tej  pozycji  zostały 

faktycznie wzięte pod uwagę przez odwołującego. 

Kolejnym  elementem 

wskazywanym  przez  wykonawcę  Gamma,  który  wpływać  miał 

na obniżenie ceny za usługi jest fakt, że firma posiada cały sprzęt niezbędny do wykonania 

tego  rodzaj  usług.  Zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  przez  odwołującego  został  on 

zakupiony  i  zamortyzow

any  a koszt  jego  zapewnienia  nie  stanowi  obciążenia  dla  kalkulacji 

ceny  ofertowej.  W  dalszej  części  odwołujący  wywodził,  że  fakt  posiadania  rzeczonego 

sprzętu  spowodował  obniżenie  kosztów  wykonania  usługi  średnio  o  ponad  20%.  Pomijając 

kwestię, że odwołujący nie wskazał jaki sprzęt, który zostanie użyty do realizacji zamówienia, 

znajduje  się  w  jego  posiadaniu  Izba  zwraca  uwagę  na  niekonsekwencje pojawiające  się  w 

składanych  przez  odwołującego  wyjaśnieniach  w  zakresie  tego  elementu,  który  miał  mieć 

wpływ  na  sposób  kalkulacji  ceny  a  w  rezultacie  na  jej  obniżenie  w  stosunku  do  cen 

zaproponowanych  przez  innych  wykonawców.  W  wyjaśnieniach,  punkt  pn.  „Przykładowe 

wyliczenie szczegółowe ceny części składowych” wykonawca Gamma powtórnie stwierdza, 

że  posiada  na  własność  cały  sprzęt  do  wykonania  usługi.  W  dalszej  części,  do  swoich 

wyjaśnień załącza opis maszyny, którą planuje użyć do realizacji zamówienia  - GRILLO FD 

450,  zawierający  jednocześnie  ofertę  zakupu  tego  sprzętu  w  firmie  Agroserwis.  Sugeruje     

to,  że  nie  posiada  on  całego  niezbędnego  sprzętu  na  własność,  lecz  zamierza  go  dopiero 

zakupić.  Co  więcej  odwołujący  na  rozprawie  złożył  oświadczenie,  że  ulotka  którą  załączył       

do  swoich  wyjaśnień,  przedstawiająca  sprzęt  do  koszenia,  nie  znajduje  się  w  posiadaniu 

odwołującego. Odwołujący dysponuje inną kosiarką, ale odnośnie tego sprzętu producent nie 

podaje informacji na temat jego wydajności. Ponieważ sprzęt posiadany przez odwołującego 

ma wydajność podobną, załączona ulotka miała jedynie na celu zobrazować zamawiającemu 

w  jaki  sposób  sporządził  swoją  kalkulację  pokazującą  wydajność  pracy  dla  tej  maszyny          

– w konsekwencji jak została skalkulowana cena za wykonanie tego elementu świadczenia 

usług.  Izba  zwraca  uwagę,  że  jest  to  kolejne,  trzecie  już  oświadczenie  odwołującego,            

o  odmiennej  treści,  które  ten  składa  w  zakresie  dysponowania  przez  niego  sprzętem 

niezbędnym do realizacji usługi. Potwierdza to wątpliwości zamawiającego, które artykułował 

w swoim piśmie informującym o odrzuceniu oferty wykonawcy Gamma, zamawiający.  

Skład  orzekający  podziela  również  argumentację  zamawiającego  co  do  tego,            


że  odwołujący  nie  przewidział,  w  odniesieniu  do  usługi  polegającej  na  koszeniu  trawników 

wszystkich  elementów  składających  się  na  cenę  świadczenia  usług,  w  odniesieniu  zaś  do 

niektórych  z  elementów  zaniżył  prezentowane  koszty.  Jak  już  wcześniej  wskazano  jedynie 

dla  tej  pozycji 

odwołujący  sporządził  szczegółową  kalkulację.  Miała  ona  posłużyć  jako 

przykładowa  w  takim  znaczeniu,  że  wykonawca  Gamma  oświadczył,  że  w  taki  sposób 

kalkulował  poszczególne  czynności  ogrodnicze,  które  będą  wykonywane  w  ramach 

zamówienia. Odwołujący wycenił  wartość wykonania jednego koszenia na kwotę 800,00 zł. 

netto,  poniżej  w  wyjaśnieniach  wyszczególniając  elementy  składające  się  na  jej  realizację.  

W  jego  ocenie 

wymienił  wszystkie  elementy  składające  się  na  koszt  przedmiotowej  usługi, 

tymczasem zauważenia wymaga, na co zwracał uwagę zamawiający a odwołujący przyznał 

to  w  toku  rozprawy,  że  do  koszenia  trawników,  oprócz  użycia  kosiarki  samojezdnej, 

niezbędne  będzie  również  użycie  ręcznej  kosiarki  spalinowej  i  podkaszarki.  Wprawdzie 

strony  różniły  się  w  ocenie  w  jakim  zakresie  ów  lekki  sprzęt  będzie  musiał  zostać 

wykorzystany  (zamawiający  podnosił,  czemu  nie  sposób  nie  dać  wiary,  gdyż  to  użytkownik 

terenu ma najlepszą wiedzę co do tego jak teren ten wygląda, że jest to obszar zróżnicowany 

powierzchniowo,  o  różnych  nachyleniach  terenu,  charakteryzujący  się  rozrzuceniem 

fragmentów  trawników,  co  w  konsekwencji  powoduje,  że  konieczne  jest  w  dużej  części 

używanie  do  koszenia  kosiarek  spalinowych  ręcznych  i  podkaszarek  żyłkowych  ręcznych, 

zaś odwołujący uznawał, że ich wykorzystanie będzie marginalne), nie wpływa to jednak na 

fakt,  że  koszty  użycia  tego  dodatkowego  sprzętu  nie  zostały  w  ogóle  przez  odwołującego 

przewidziane w 

sporządzonej kalkulacji.  

Ponadto  odwołujący  wskazywał  w  swoich  wyjaśnieniach,  że  posiada  stałe  upusty 

dotyczące zakupu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotowego zamówienia, takich 

jak  np.  chlorek  czy  sól  drogowa.  W  załączeniu  przedłożył  referencję  od  firmy  BSM  Salt,          

z treści której wynikało, że firma Gamma jest stałym klientem tej firmy w zakresie zakupu soli 

drogowej,  przemysłowej,  technicznej,  niezbędnej  do  zabezpieczenia  powierzchni 

zewnętrznych  utwardzonych  w  okresie  zimowym.  Tymczasem  z  treści  SIWZ  wynika,            

co  zamawiający  wskazał  w  treści  pisma  informującego  o  odrzuceniu  oferty  odwołującego,     

że zamawiający  nie   dopuścił  stosowania soli  do utrzymania nawierzchni  na  swoim  terenie 

zgodnie z SIWZ do likwidacji skutków zimy wykonawca ma obowiązek używać środków nie 

gorszych niż chlorek wapnia). Biorąc powyższe pod uwagę, jak również fakt, że wykonawca 

Gamma  nie  wskazał  w  jakiej  wysokości  upusty  cenowe  otrzymuje  od  firmy  BSM  Salt  oraz    

w  jaki  sposób  wpływa  to  na  kalkulację  ceny  i  jakich  pozycji  o  dotyczy,  Izba  doszła  do 

przekonania,  że  ten  element  nie może  zostać  uznany  jako  szczególna  okoliczność  mająca 

wpływ na obniżenie ceny oferty tego wykonawcy. 

W dalszej kolejności skład orzekający pragnie zwrócić uwagę, że nie sposób podzielić 

argumentacji  odwołującego,  że  nie  był  on  zobligowany  do  przedłożenia  dowodów 


potwierdzających,  że  sporządzona  przez  niego  kalkulacja  ceny  oferty  jest  rzetelna,                 

a  zaproponowana  cena  nie  jest 

ceną  rażąco  niską.  Nadal  pozostaje  aktualne  stanowisko 

wynikające  z  orzecznictwa,  że  norma  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  stanowi,  że  zamawiający 

zwraca  się  do  konkretnego  wykonawcy,  w  określonych  w  tym  przepisie  warunkach,                

o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów dotyczących elementów mających wpływ 

na  wysokość  ceny.  Powyższą  regulację  należy  interpretować  łącznie  z  dyspozycją  art.  90 

ust.  2  ustawy  Pzp, 

który  to  przepis  wprost  wskazuje  na  obowiązek  wykazania  przez 

wykonawcę, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Tak więc, w świetle wskazanych 

regulacji  prawnych,  to  wykonawca  wszelkimi  niezbędnymi  środkami  dostępnymi  w  danej 

sprawie  i  uzasadnionymi  w  konkretnym  stani

e  faktycznym,  powinien  wykazać 

z

amawiającemu,  że  jego  oferta  nie  zawiera  ceny  rażąco  niskiej,  pomimo  wypełnienia  się 

ok

reślonych  ustawowych  przesłanek  podejrzenia rażąco  niskiej  ceny  w  jego  ofercie. 

Przywołane  przepisy  nie  określają  przykładowego  katalogu  dowodów,  które  wykonawca 

zobowiązany  jest  złożyć  zamawiającemu  w  celu  uzasadnienia  racjonalności  i  rynkowej 

wyceny  swojej  oferty. 

Możliwe  jest  przedstawienie  zatem  każdego  dowodu,  jednakże  musi 

być  on  adekwatny  do  konkretnej  sytuacji  i  stanowić  potwierdzenie  tego,  co  wykonawca 

dowodzi  w  swoich  wyjaśnieniach.  Wskazać  również  należy,  że  każdy  dowód  złożony            

w odpowiedzi na wezwanie podlega ocenie przez samego zamawiającego, który może uznać 

złożone  dokumenty  za  niewystarczające  lub  niepotwierdzające  okoliczności  przez 

wykonawcę  podnoszonych.  W  niniejszej  sprawie  zamawiający  słusznie  poddaje                     

wątpliwość  wartość  dowodową  załączonych  przez  wykonawcę  Gamma  dokumentów        

w  postaci  wniosków  osobowych  (zanonimizowanych)  miesięcznych  kwot  dofinansowania     

za  dwóch  pracowników  niepełnosprawnych,  opisu  technicznego  kosiarki  oraz  referencji 

wystawionej  przez  BSM  Salt,  albowiem  żaden  z  nich  nie  stanowi  potwierdzenia  dla 

okoliczności  wskazywanych  przez  wykonawcę,  mających  potwierdzać  rzetelność  kalkulacji 

ceny  ofertowej  a  w  rezultacie  nie  stanowi  dowodu

,  że  zaproponowane  ceny  nie  są  cenami 

mającymi cechy rażąco niskich.  

Nie sposób również nie odnieść się do nieścisłości, które mają miejsce w prezentacji 

niektórych danych liczbowych, dokonanych przez odwołującego. Nie umknęło uwadze składu 

orzekającego,  na  co  zwracał  również  uwagę  zamawiający,  że  pomiędzy  wyjaśnieniami 

złożonymi  na  wezwanie  zamawiającego  a  kalkulacją  zaprezentowaną  w  treści  odwołania 

wykonawca  dokonał  zmian  w  niektórych  kwotach.  Odwołujący  wyjaśniał  na  rozprawie,         

że powyższe jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. Wprawdzie Izba bierze pod uwagę 

treść wyjaśnień składanych przez odwołującego w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, 

nie  sposób  jednak  nie  zauważyć,  że  treść  odwołania  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  oceny 

zasadności  podnoszonych przez  odwołującego zarzutów. W tym  przypadku, gdy  odwołanie 

dotyczy  kwestii  rażąco  niskiej  ceny,  sposób  prezentacji  danych  w  zakresie  sporządzonej 


przez  odwołującego  kalkulacji,  jak  też  realności  zaproponowanych  kwot  jest  kluczowy  dla 

oceny cz

y mamy do czynienia z ceną rażąco niską. 

Wskazane  powyżej  okoliczności  potwierdzają  prawidłowość  oceny  przez 

zamawiającego  złożonych  wyjaśnień  jako  niekonkretnych,  niewiarygodnych  i  nierzetelnych, 

a w 

konsekwencji stwierdzenia, że za cenę zaoferowaną przez wykonawcę Gamma nie jest 

możliwe  wykonywanie  pielęgnacji  terenów  zielni,  gdyż  jest  to  cena  rażąco  niska, 

nierealistyczna  i  oderwana  od  realiów  rynkowych.  W  ocenie  Izby  zamawiający  miał 

jednocześnie podstawy uznać, że zaniżenie cen w tych elementach przedmiotu zamówienia 

stanowi  przejaw  nieuczciwego  manipulowania  tymi  cenami  w  celu  uzyskania  lepszej 

punktacji 

wg przyjętej punktacji w kryterium ceny. W konsekwencji zamawiający prawidłowo 

odrzucił te oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 3 ustawy Pzp, jako zawierające rażąco 

niskie  ceny  w st

osunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  także  jako  stanowiące  czyn 

nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.       

W  ocenie  składu  orzekającego  oczywiste  jest,  że  w  tej  sprawie  obie  wskazane  przez 

z

amawiającego  podstawy  odrzucenia  pozostają  ze  sobą  w  ścisłej  korelacji,  gdyż 

stwierdzenie  rażącego  zaniżenia  cen  legło  u podstaw  uznania  tych  cen  za  znamię  czynu 

nieuczciwej konkurencji.   

Biorąc pod uwagę powyższe, Izba orzekła jak w sentencji wyroku. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 972),   

w tym w szczególności  § 5 ust. 3 pkt 1). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel