KIO 616/19 POSTANOWIENIE dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 616/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejaw

nym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

w  dniu  9  kwietnia  2019 

r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 5 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę Has-Med. Sp. z o.o., ul. Młyńska 

29,  43-300  Bielsko-

Biała  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Lubelski 

Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin, 

postanawia: 

1.  odrzuca 

odwołanie, 

2.  k

osztami  postępowania  obciąża  wykonawcę  Has-Med.  Sp.  z  o.o.,  ul.  Młyńska  29, 

43-300 Bielsko-

Biała i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 

zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez 

wykonawcę  Has-Med.  Sp.  z  o.o.,  ul.  Młyńska  29,  43-300  Bielsko-Biała  tytułem 

wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 616/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający

Lubelski  Oddział  Okręgowy  Polskiego  Czerwonego  Krzyża,  ul. 

Puchacza  6,  20-323  Lublin 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę  sprzętu  rehabilitacyjnego  w  ramach 

projektu CZAS 

– Centra Zainteresowań Ambitnych Seniorów”. 

Wartość zamówienia  nie  przekracza kwot  określonych  w  przepisach  wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 30 stycznia 2019 r., pod nr 508207-N-2019.  

Zamawiający w dniu 28 marca 2019 r. poinformował wykonawcę Has-Med. Sp. z o.o., 

ul. Młyńska 29, 43-300 Bielsko o odrzuceniu jego oferty. 

Wykonawca Has-

Med. Sp. z o.o., ul. Młyńska 29. 43-300 Bielsko-Biała wniósł w dniu 

5 kwietnia 2018 r. odw

ołanie na czynność odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 7b ustawy Pzp.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  

i  uczestników  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła  

i zważyła co następuje: 

Izba  z  urzędu  na  podstawie  art.  189  ust.  3  ustawy  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  dokonała  czynności 

formalnoprawnych 

i  sprawdzających,  w  wyniku  których  stwierdziła,  że  przedmiotowe 

odwołanie  podlega  odrzuceniu  w  oparciu  o  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.  

Zgodnie  z 

dyspozycją  art.  182  ust.  1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  

odwołanie  w postępowaniu,  którego  wartość  jest  poniżej  progów  unijnych  wnosi  się  

w  terminie  5 

dni  od  dnia  przesłania  informacji  -  faksem  lub  drogą  elektroniczną  -  

o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.  


Z  akt  sprawy

,  jak  również  z  samego  odwołania  wynika,  że  Odwołujący  informację  

o odrzuceniu jego oferty 

otrzymał w dniu 28 marca 2019 r. Czynność ta stanowiła podstawę 

do  wniesienia 

odwołania  w  niniejszej  sprawie,  zatem  pięciodniowy  termin  na  wniesienie 

odwołania, wskazany w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy liczyć od ww. daty – i upływał 

on w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

Należy przy tym zaznaczyć, że dla oceny, czy odwołanie zostało 

wniesione  z  zachowaniem  terminu,  określonego  w  art.  182  ustawy  Pzp,  decyduje  data 

faktycznego wpływu do Prezesa KIO  – przy tym nie ma znaczenia data nadania odwołania  

w  placówce  pocztowej,  bowiem  przepisy  ustawy  Pzp  nie  przewidują  złożenia  odwołania  

w  placówce pocztowej. Co za tym  idzie,  nadanie odwołania  w  placówce  pocztowej  nie jest 

równoznaczne  z  wniesieniem  odwołania  do  Prezesa  KIO.  Powyższe  było  przedmiotem 

uchwały  Sądu  Najwyższego  –  Izby  Cywilnej  z  dnia  7  lutego  2014  r.,  III  CZP  90/13,  który 

orzekł, iż „Do zachowania - przewidzianego w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  907  ze  zm.)  -  terminu  do 

wniesienia  odwołania  od  czynności  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  nie  ma  znaczenia  dzień  oddania  odwołania  w  polskiej  placówce  pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe 

lub  w  placówce  pocztowej  operatora  świadczącego  pocztowe  usługi  powszechne  w  innym 

państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej”.  Wobec  powyższego  na  ocenę  zachowania 

terminu  do  wniesienia  odwołania  nie  ma  wpływu  okoliczność  nadania  odwołania  w  dniu 

r. w placówce pocztowej.  

Termin  na  wniesienie  odwołania  ma  charakter  terminu  zawitego,  nie  podlegającego 

przywróceniu,  a  uchybienie  temu  terminowi  powoduje  wygaśnięcie  prawa  skorzystania  ze 

środka ochrony prawnej, jakim jest odwołanie. 

W  konsekwencji  powyższego  odwołanie,  które  wpłynęło  do  Prezesa  Izby  w  dniu  5 

kwietnia 2019 r. 

uznać należy za wniesione z uchybieniem ustawowego terminu, co skutkuje 

konicznością  jego  odrzucenia  zgodnie  z  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych.   

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.  

Przewodniczący: 

…………………. 


wiper-pixel