KIO 611/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 611/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  w dniu  16  kwietnia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

4 kwietnia 2019 r. przez 

wykonawcę TMS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

postępowaniu  prowadzonym  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej 

Węgrowie

przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500  z

ł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Siedlcach

Przewodniczący:      ……………….. 


Sygn. akt KIO 611/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Węgrowie 

prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Zakup  wyposażenia  Pracowni  Tomografii  Komputerowej  Szpitala 

Powiatowego w Węgrowie

W  dniu  4 

kwietnia  2019  r.  wykonawca  TMS  Sp.  z  o.o.  wniósł  odwołanie  wobec 

postanowień  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  dotyczących  wymaganych  przez 

Zamawiającego  parametrów  technicznych  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący  zarzucił 

Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

W  dniu  15  kwietnia  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania.  Wobec  powyższego  postępowanie 

odwoławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 


wiper-pixel