KIO 610/19 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 610/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron i uczestników postępowania w 

dniu  15  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4  kwietnia  2019  r.  przez  odwołującego  Zamet  –  Głowno  A.  P.,  Z.  Ł. 

Spółkę Jawną z siedzibą w Głownie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 

Skarb  Państwa  –  Inspektorat  Uzbrojenia,  przy  udziale  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia Hutę Stalową Wolę Spółkę Akcyjną z siedzibą 

w  Stalowej  Woli  (lider),  J.  K. 

prowadzącego działalność  gospodarczą  pod firmą  J.  K. 

Agregaty  Pex-

Pool  Plus  z  siedzibą  w  Dębicy  oraz  Autosan  Spółkę  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Sanoku,  zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do 

postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  z  ra

chunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  odwołującego 

Zamet 

– Głowno A. P., Z. Ł. Spółkę Jawną z siedzibą w Głownie kwoty 13 500 zł 

00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 610/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający,  Skarb  Państwa  –  Inspektorat  Uzbrojenia,  prowadzi  w  trybie przetargu 

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Dostawę 

Uniwersalnych  Kontenerowych  Warsztatów  Obsługowo  Naprawczych  (UKWO-N)  bez 

podwozi bazowych

”, numer referencyjny IU/63/X-119/ZO/POOIB/DOS/Z/2018. Ogłoszenie o 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  31 

marca 2018 r., pod numerem 2018/S 064-143718. 

W  dniu  4  kwietnia  2019  r.  wykonawca  Zamet 

– Głowno  A.  P.  Z.  Ł.  Spółka  Jawna  z 

siedzibą  w  Głownie  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od 

niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynności i zaniechań Zamawiającego. 

Jak  wynika  z 

akt  postępowania,  w  dniu  8  kwietnia  2019  r.,  do  przedmiotowego 

postępowania  odwoławczego  swoje  przystąpienie  w  charakterze  uczestnika  postępowania,

po  stronie  Zamawiającego,    zgłosili  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia  Huta  Stalowa  Wola  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Stalowej  Woli  (lider),  J.  K. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  J.  K.  Agregaty  Pex-Pool  Plus  z  siedzibą  w 

Dębicy oraz Autosan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku.  

W  dniu  12  kwietnia  2019  r.  przed  otwarciem  rozprawy,  O

dwołujący  wycofał 

odwołanie.  

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane  

ww. 

odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel