KIO 609/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 609/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Daniel Konicz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

bez udziału stron i postępowania odwoławczego 

w dniu  11  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa Krajowej  Izby 

Odwoławczej  w  dniu  4 kwietnia  2019  r.  przez  Odwołującego  –  wykonawcę Terumo  Poland 

sp. z  o.o.  z 

siedzibą  w Warszawie,  w postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  – 

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

znieść  wzajemnie między  stronami koszty  postępowania odwoławczego  i  nakazać zwrot 

rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego 

kwoty 15.000,00 

zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczonej tytułem wpisu od 

odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:      ……………………………… 


Sygn. akt KIO 609/19 

Uzasadnienie 

SP ZOZ Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie (dalej: 

„Zamawiający”) 

prowadzi,  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.,  poz.  1986  j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

podziałem  na  części  pn.:  „Dostawa  sprzętu  do  angiografii  i  zabiegów  naczyniowych”, 

zwane 

dalej: „Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym 

Unii Europejskiej 11 stycznia 2019 r., pod nr 2019/S 008-013777. 

25  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

o udzi

elenie  zamówienia  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej  w  części  3  zamówienia, 

oferty 

wykonawcy Support 4 Medicine sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie. 

4 kwietnia br. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odwołanie  wykonawcy  Terumo  Poland  sp.  z  o.o.  z siedzibą  w Warszawie,  z zarzutami 

naruszenia  przez  Zamawiającego,  przy  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w  części  3 

zamówienia, przepisów art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 90 ust. 1-3 Pzp.

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Zamawiającego,  nie  zostały  zgłoszone 

przystąpienia. 

Pismem z 9 kwietnia 2019 

r. Zamawiający uwzględnił zarzuty odwołania w całości. 

W  konsekwencji  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia  postępowania 

odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  2  Pzp,  o  czym  orzeczono  w  pkt  1  sentencji 

postanowienia. 

Rozstrzygnięcie  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  (pkt  2  sentencji 

postanowienia) Izba oparła na przepisie art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 r., poz. 972 j.t.). 

Przewodniczący:     

……………………………… 


wiper-pixel