KIO 608/19 KIO 612/19 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt  

KIO 608/19  

KIO 612/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:   

Marta Słoma  

wobec cofnięcia w  dniu  16  kwietnia 2019  r.  przed  otwarciem rozprawy  po  rozpoznaniu na 

posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego  

w  dniu  17.04.2019  r. 

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  

A)  w  dniu  4.04.2019  r. 

przez  wykonawcę  Siemens  HealthcaRE  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa 

(KIO 608/19) 

B) w dniu 4.04.2019 r. 

przez wykonawcę TMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa (KIO 612/19) 

–  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Samodzielny  Publiczny  Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki  

przy udziale:  

A)   wykonawcy 

GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzib

ą  w  Warszawie,  ul.  Wołowska  9,  02-583  Warszawa  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  608/19  po  stronie 

zamawiającego  

B)   wykonawcy 

GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Wołowska  9,  02-583  Warszawa  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt:  KIO  612/19  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 


1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Siemens  HealthcaRE  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  sie-

dzibą  w  Warszawie,  ul.  Żupnicza  11,  03-821  Warszawa  kwoty  13  500  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego 

wpisu;  

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TMS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  War-

szawie, ul. Wiertnicza 84, 02-952 Warszawa kwoty 

13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  dor

ęczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt  

KIO 608/19  

KIO 612/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 25.03.2019 r. pod nrem 2019/S 059-136041.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215

zwanej dalej w skrócie 

»Pzp« lub ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  4.04.2019  r.  w  postępowaniu  o  sygn.  akt  KIO  608/19  wykonawca 

Siemens HealthcaRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 

Żupnicza 11, 03-821 Warszawa  złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy sprzętu medycznego, które to 

postępowanie  zamówieniowe  prowadzi  zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej Zespół Zakładów, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki.   

Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest J. 

R.

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  16.04.2019 

r.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie 

odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  19

7  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego  odwołującemu 

zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).  

Ponadto  Izba  ustaliła,  że  4.04.2019  r.  w  postępowaniu  o  sygn.  akt  KIO  612/19 

wykonawca  TMS  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  ul. 

Wiertnicza 84, 02-

952 Warszawa złożył odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego, które to 

postępowanie  zamówieniowe  prowadzi  zamawiający  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki 

Zdrowotnej Zespół Zakładów, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki.  

Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest E. 

G. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację  odpowiadającą 


odpisowi  aktu

alnemu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  16.04.2019  r.  Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie 

odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  197  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego  odwołującemu 

zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy). 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 w 

zw.  z  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie 

Pzp oraz  § 5 ust.  1 pkt  3 lit.  a  rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel