KIO 604/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 604/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Aneta Mlącka 

Protokolant: Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.  w 

Wars

zawie  odwołania  wniesionego  w  dniu  03  kwietnia  2019  roku  przez  Wykonawcę 

J.Z. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo  Usługowe  Lekaro  J.  Z.  (ul.  Wola  Ducka  70A,  05-408  Glinianka)  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Miasto  Stołeczne  Warszawa  (Plac 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) 

przy  udziale  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Remondis 

sp.  z  o.o.  i  Suez  Polska  sp.  z  o.o.  (ul.  Zawodzie  5,  02-981  Warszawa), 

zgłaszających 

przystąpienie po stronie Odwołującego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz 

J.Z. 

prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Produkcyjno-

Handlowo Usługowe Lekaro J. Z. (ul. Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka) kwoty 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych)  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1

986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 604/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  Miasto  Stołeczne  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego w przedmiocie: "Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w m.st. 

Warszawie, od 1.1.2019 r.” 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  ukazało  się  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

numerem 2018/S 173-392688. 

Odwołujący  J.  Z.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-

Handlowo Usługowe Lekaro J. Z. wniósł odwołanie (w zakresie zadania nr 3), w 

którym  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie:  art.  89  ust.  1  pkt  4  oraz  art.  90  ust.  3  ustawy 

Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzuc

enia  oferty  Odwołującego,  pomimo  iż  zaoferowane  przez 

niego ceny za odległości: C1 (do 10 km) oraz C3 (powyżej 20 km do 40 km) są rażąco niskie 

ewentualnie  art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do 

udzielenia wyjaśnień w sprawie wyliczenia cen za odległości C1 oraz C3; art. 7 ust. 3 ustawy 

Pzp  poprzez  dążenie  do  udzielenia  zamówienia  wykonawcy  wybranemu  niezgodnie  z 

przepisami ustawy Pzp.  

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu:  unieważnienia 

czynności  wyboru  oferty  Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  oraz  powtórzenia  czynności 

badania i oceny ofert; odrzucenia oferty O

dwołującego ewentualnie wezwania Odwołującego 

do złożenia wyjaśnień ceny oferty w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. 

16 kwietnia 2019 roku 

Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w 

którym oświadczył, że cofa odwołanie.  

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 

29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  1986  z  późn.  zm.) 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  treści  art.  187  ust.  8 

zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.). 

Przewodniczący:       

……………….……….. 


wiper-pixel