KIO 603/19 WYROK dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 603/19 

WYROK 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

Członkowie:              Agnieszka Trojanowska 

                                                                                             Anna Wojciechowska   

                                                          Protokolant:             Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 17 kwietnia 2019r. 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 marca 2019 r. przez odwołującego: COLAS 

Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Nowa  49;  62-

070  Palędzie  w  postępowaniu  powadzonym    przez 

za

mawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg  Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy ul. 

Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz   

przy udziale 

przystępującego Konsorcjum: DROGTOM sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10; 87-800 

Włocławek i R.K. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Telekomunikacyjne 

–  R.K.  87-800  Włocławek;  ul.  Wiśniowa  nr  1A  zgłaszającego  przystąpienie  po  stronie 

zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 


kosztami  postępowania  obciąża  COLAS  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Nowa  49;  62-070 

Palędzie i 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez „COLAS Polska 

Sp. z o.o. ul. Nowa 49; 62-

070 Palędzie tytułem wpisu od odwołania 

zasądza  od  COLAS  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Nowa  49;  62-070  Palędzie  kwotę 

zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz 

Generalna  Dyrekcja  Dróg    Krajowych  i  Autostrad  Oddział  w  Bydgoszczy  ul. 

Fordońska  6;  85-085  Bydgoszcz  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika zamawiającego.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(j.t.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1986  ze  zm. )  na  niniejszy  wyrok -  w  terminie 7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. 

Przewodniczący:     …………………………………. 

Członkowie:              …………………………………. 

………………………………….   


Uzasadnienie 

Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy 

ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz zwany dalej „zamawiającym”. 

Odwołującym  jest  COLAS  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Nowa  49,  62-070  Palędzie  zwany  dalej 

„odwołującym”. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego przystąpił wykonawca wybrany 

Konsorcjum: DROGTOM sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10; 87-800 Włocławek i R.K.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Telekomunikacyjne – R.K. 87-800 Włocławek; ul. 

Wiśniowa nr 1A zwany dalej „przystępującym” lub „konsorcjum DROGTOM”  

P

ostępowanie prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi 

krajowej nr 62 na odcinku Kruszwica-Grodztwo w ramach PBDK - Program Likwidacji 

Miejsc 

Niebezpiecznych

numer 

ref

erencyjny 

postępowania: 

GDDKiA.O.BY.D-

8 (dalej: „Postępowanie”). 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono:  Biuletyn  Zamówień  Publicznych  nr  516877-N-

2019 z dnia 2019-02-22 r. 

ODWOŁANIE 

I. Działając w imieniu odwołującego, na podstawie art. 180 ust. 2 w zw. z art. 179 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”), wniesiono odwołanie 

od następujących czynności oraz zaniechań zamawiającego w postępowaniu: 

1.wyboru jako najkorzystniejszej ofer

ty złożonej przez przystępującego/konsorcjum Drogtom,  

2.zaniechania wykluczenia konsorcjum Drogtom z p

ostępowania i odrzucenia jego oferty; 

II. Zarzucono z

amawiającemu naruszenie: 

1.  art.  24  ust  1  pkt  16  i  17  Pzp  przez  zaniechanie  wykluczenia  konsorcjum  Drogtom  z 

p

ostępowania pomimo przedstawienia informacji wprowadzających w błąd zamawiającego w 

zakresie doświadczenia kandydata na stanowisko kierownika budowy - podawanych w ramach 

wykazywania  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  ramach  pozacenowych  kryteriów 

oceny ofert; 

2. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odrzucenia oferty k

onsorcjum Drogtom pomimo, iż 

przedstawienie w ofercie nieprawdziwych informacji w zakresie doświadczenia kandydata na 


stanowisko Kierownika budowy ~ podawanych w ramach wykazywania warunków udziału w 

postępowaniu oraz w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert - stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji. 

ewentualnie 

art. 91 ust 1 Pzp przez nieprawidłową ocenę oferty Konsorcjum Drogtom i przyznanie jej 

zawyżonej ilości punktów w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert dot. doświadczenia 

kierownika budowy. 

III. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  wnosi  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie 

z

amawiającemu dokonania następujących czynności w postępowaniu: 

unieważnienia czynności wyboru oferty konsorcjum Drogtom; 

2. wykluczenia konsorcjum Drogtom z p

ostępowania i odrzucenia jego oferty; 

ewentualnie obniżenia punktacji przyznanej konsorcjum Drogtom w ramach pozacenowych 

kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika budowy. 

IV. 

Nadto,  wnoszę  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów,  w  tym  dowodów  z 

do

kumentów powołanych w niniejszym odwołaniu oraz dowodu z dokumentów znajdujących 

się w aktach postępowania, a także przedłożonych na rozprawie - na okoliczności przytoczone 

w odwołaniu oraz na rozprawie. 

V. 

Termin na wniesienie odwołania 

Zamawiający poinformował odwołującego o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 29 marca 

2019 r. 

W  związku  z  powyższym  jak  podnosi  odwołujący  odwołanie  zostało  wniesione  w 

przewidywanym przez przepisy, 5-dniowym terminie. 

VI. 

Uprawnienie do wniesienia odw

ołania. 

Odwołujący spełnia materialnoprawną przesłankę wniesienia odwołania z art. 179 ust. 1 Pzp, 

ponieważ  ma  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  może  ponieść  szkodę  w  wyniku 

naruszenia  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp,  wynikającego  z  błędnego rozstrzygnięcia 

p

ostępowania. Interes w uzyskaniu zamówienia odwołującego jest jednoznaczny z uwagi na 

fakt,  iż  gdyby  zamawiający  prawidłowo  ocenił  ofertę  konsorcjum  Drogtom  i  dokonał  jej 

odrzucenia,  to  właśnie  oferta  odwołującego  zostałaby  wybrana  jako  najkorzystniejsza. 

Reasumując,  gdyby  nie  zaskarżone  czynności  i  zaniechania  zamawiającego,  to  w  świetle 

przedstawionej przez z

amawiającego punktacji właśnie odwołujący uzyskałby przedmiotowe 

zamówienie (jego ofertę sklasyfikowano na drugim miejscu). 


Jednocześnie  odwołujący  doznaje  szkody  w  postaci  utraty  możliwości  zawarcia  umowy  o 

zamówienie publiczne oraz utraty przychodów i zysku z tytułu jej wykonywania. Dodatkowo 

ponosi stratę w postaci poniesienia kosztów uczestnictwa w postępowaniu. 

UZASADNIENIE 

W  dniu  29  marca  2019  r.  z

amawiający  poinformował  o  wynikach  postępowania:  za 

najkorzystniejszą  uznano  i  wybrano  ofertę  Konsorcjum  Drogtom,  a  ofertę  odwołującego 

sklasyfikowano na drugim miejscu. 

Odwołujący nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem postępowania, wywodząc, iż konsorcjum 

Drogtom winno być wykluczone z postępowania. 

W ramach  warunków  udziału  w  postępowaniu,  zgodnie  z  pkt  7.2.3)  b)  SIWZ,  Zamawiający 

wymagał,  aby  wykonawca  dysponował  osobą  przewidzianą  do  pełnienia funkcji  Kierownika 

Budow

y,  który  posiada  doświadczenie  przy  realizacji  jednego  zadania  polegającego  na 

budowie lub przebudowie lub remoncie wykonanego na klasie drogi lub ulicy min. G o wartości 

robót  co  najmniej  1  200  000  PLN  netto  zawierającego  w  swoim  zakresie  chodnik  lub  ciąg 

pieszo-

rowerowy  lub  ścieżkę  rowerową,  od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania  zadania,  na 

stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót drogowych. 

Ponadto wymagany Kierownik budowy winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w 

specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamawiający w dalszej części tekstu SIWZ pod hasłem „Uwagi”, zastrzegł również, iż „Zadania 

są  to  roboty  budowlane  w  ramach  jednej  umowy”,  a  także  wyjaśnił,  że  „Jako  wykonanie 

zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 

10.1 WK FIDIC (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), Protokołu odbioru 

robót  lub  równoważnego  dokumentu  (w  przypadku  zamówień,  w  których  nie  wystawia  się 

Świadectwa Przejęcia)”. 

W  pkt  19.1.2.2  2)  SIWZ  opisano  kryterium  oceny  ofert  określone  jako  „Doświadczenie 

Kierownika  budowy”  i  wskazano,  iż  punkty  zostaną  przyznane  za  doświadczenie  osoby 

s

kierowanej do pełnienia tej funkcji (dokładnie takie doświadczenie jak przytaczane powyżej 

w  ramach  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  osoby  Kierownika  budowy).  Za 

doświadczenie przy realizacji jednego tego typu zadania - 0 punktów, za dwa zadania - 10 pkt, 

za  trzy  zadania  - 

20  pkt.  Zaznaczono,  iż  uwagi  związane  z  opisem  warunku  dotyczącego 

funkcji  Kierownika  budowy  mają  zastosowanie  przy  wykazywaniu  zadań  w  przedmiotowym 

podkryterium. 


W  ofercie  Konsorcjum  Drogtom,  w  formularzu  2.2.  „Kryteria  pozacenowe",  jako  kierownika 

budowy wskazano p. T. J. 

i oświadczono, że posiada wymagane w SIWZ doświadczenie przy 

realizacji  wskazanych  zadań  od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania  zadania  jako  kierownik 

budowy/kierownik robót drogowych: 

Zadanie  1:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  (Program  Operacyjny  Infrastruktura  i 

Środowisko) w granicach administracyjnych miasta Włocławka - część 1 - obejmująca odcinek 

jezdni prawej od km 9+611,65 do km 11+384,40; jezdni lewej od km 9+656,98 do km 11+390; 

Zadanie  2:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  (Program  Operacyjny  Infrastruktura  i 

Środowisko) - etap II. 

Zadanie  3:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  w  granicach  administracyjnych  miasta 

Włocławka  -  etap  IV  realizowane  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 

Środowisko 

Wykazanie  doświadczenia  Kierownika  budowy  w  rozmiarze  trzech  odrębnych  zadań 

opisanych w SIWZ skutkowało przyznaniem ofercie Konsorcjum Drogtom maksymalnej ilości 

punktów (20) w ramach tego podkryterium. 

Odwołujący zakłada, iż tego samego kandydata na kierownika budowy (p. T. J.) Konsorcjum 

Drogtom  wskazało  w  wykazie  osób  składanym  w  trybie  pkt  9.7  b)  SIWZ  na  potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

Tymczasem w rzeczywistości p. T. J. nie pełnił funkcji kierownika budowy i kierownika robót 

drogowych (w ofercie użyto znaku „/”, co oznacza, że pełnił te funkcje jednocześnie) na ww. 

zadaniach w wymiarze wymaganym w SIWZ, tj. od rozpoczęcia robót do wykonania zadania. 

W tym więc zakresie Konsorcjum Drogtom wprowadziło w błąd Zamawiającego. 

W świetle  postanowień  SIWZ doświadczenie wskazywanej  osoby  powinno obejmować cały 

okres  wykonywania  robót  budowlanych,  od  ich  rozpoczęcia  do  ich  odbioru.  Jako  że 

wymaganie SIWZ dotyczy w tym przypadku sprawowania okr

eślonych funkcji budowlanych, 

ich  ustanowienie  i  dokonywane  czynności  winny  być  odzwierciedlane  w  oficjalnych 

dokumentach  urzędowych  dotyczących  danej  budowy,  tj.  w  dziennikach  budowy  w  trakcie 

całego procesu budowlanego, które powinny potwierdzać sprawowanie danej funkcji i udział 

danej osoby w procesie budowlanym niejako od „pierwszego wpisu”. 

Odwołujący wykaże powyższe okoliczności faktyczne w trakcie postępowania odwoławczego. 


W świetle powyższego, należy uznać, iż wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd, co 

do  faktów  istotnych  dla  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  uzyskania 

punktów  w  ramach  kryteriów  oceny  ofert  oraz  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu. 

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  16 

Pzp z  postępowania o udzielenie  zamówienia  wyklucza się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

"kryteriami  selekcji",  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów. 

Informacje na  temat  doświadczenia  kierownika budowy  podane  przez  konsorcjum  Drogtom 

spełniają  wszystkie  przesłanki  ww.  przepisu.  Po  pierwsze  dotyczą  warunków  udziału  w 

postępowaniu  i  kryteriów  wyboru  ofert.  Po  drugie  są  niezgodne  z  rzeczywistością,  a  więc 

Wykonawca  podając  tego  typu  informacje  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd.  Po  trzecie, 

działanie  Wykonawcy  w  tym  zakresie  było  zamierzone  lub  wynikało  z  jego  rażącego 

niedbalstwa. Wykonawca powinien bowiem zweryfikować i sprawdzić prawdziwość informacji 

na  temat  osób,  którymi  się  posługuje,  odpowiada  również  za  wiarygodność  tych  osób  i 

u

zyskiwanych od nich informacji. Z odpowiedzialności w tym zakresie nie zwalnia go np. fakt, 

iż  informacje  takie  uzyskał  od  osoby,  którą  wykazuje  w  ofercie,  i  które  mógł  z  łatwością 

zweryfikować - co wynika z mierników należytej staranności jakich można i należy wymagać 

od profesjonalistów w stosunkach danego rodzaju.  

Dodatkowo, w rozpatrywanym przypadku, k

onsorcjum Drogtom kilkakrotnie składało w ofercie 

oświadczenia,  iż  podawane  informacje  są  aktualne  i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały 

przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd 

przy podawaniu informacji. 

Ponadto, nawet w przypadku uznania, iż opisywane działanie konsorcjum Drogtom nie spełnia 

którejś z przesłanek art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, zachodzi w tym przypadku podstawa wykluczenia 

Wykonawcy  z  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp,  zgodnie  z  którym,  z  postępowania  wyklucza  się 

wykonawcę,  który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z pewnością nieprawdziwe 


informacje na temat okoliczności punktowanych w ramach kryteriów oceny ofert miały w tym 

przypadku istotny wpływ na decyzję  zamawiającego, a ich podanie wynikało, co najmniej z 

lekkomyślności Wykonawcy. 

Ewentualnie, z ostrożności procesowej, na wypadek stwierdzenia przez Izbę braku podstaw 

do  wykluczenia  konsorcjum  Drogtom  z  p

ostępowania  na  podstawie  ww.  przepisów, 

o

dwołujący wskazuje, iż w postępowaniu doszło również do naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp w 

zakresie punktacji przyznanej k

onsorcjum Drogtom za wykazanie doświadczenia kierownika 

budowy,  które  jest  niezgodne  z  doświadczeniem  wymaganym  w  SIWZ,  tj.  wymaganiem 

pełnienia  funkcji  kierownika  budowy  lub  robót  drogowych  od  rozpoczęcia  do  zakończenia 

zadania. 

W  świetle  art.  91  ust.  1  Pzp  zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nie może 

więc odstąpić od kryteriów opisanych w SIWZ i stosować innej miary i wymagań w stosunku 

do  punktowanych  okoliczności.  W  związku  z  tym  konieczne  jest  obniżenie  przyznanej 

Konsorcjum  Drogtom  punktacji  za  zadania,  w  których  wykazywany  Kierownik  budowy  nie 

sprawował  swoich  funkcji  w  wymiarze  wymaganym  w  SIWZ  (od  ich  rozpoczęcia  do 

zakończenia).  Winno  to  skutkować  brakiem  przyznania  Konsorcjum  Drogtom  punktów  w 

ramach pod kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”. 

W  oparciu  o  wskazane  wyżej  okoliczności  faktyczne  dotyczące  podania  nieprawdziwych 

informacji  na  temat  doświadczenia  kierownika  budowy  przez  konsorcjum  Drogtom  należy 

również  postawić  zarzut,  iż  złożenie  takiej  oferty  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w 

rozumieniu  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  - 

tego  typu  działanie 

należy  uznać  za  sprzeczne  z  prawem  i  dobrymi  obyczajami,  a  wykonawca  zmierzał  w  ten 

sposób  do  wprowadzenia  klienta  (zamawiającego)  w  błąd  i  nieuczciwego  uzyskania 

zamówienia. 

Z tych względów, w przekonaniu co do słuszności podniesionych zarzutów, odwołujący wnosi 

jak w petitum odwołania. 

Pismem  z  dnia  05.04.2019r.  do  post

ępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego 

przystąpił  wykonawca  wybrany  konsorcjum  Drogtom  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  i 

składając szereg dokumentów na potwierdzenie zdobytego doświadczenia kierownika budowy 

P-a T. J. 

na trzech etapach Przebudowy drogi krajowej nr 1 etapów – I,II i IV. 


Pismem  z  dnia  15.04.2019  r.  zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie  wnosząc  o 

oddalenie odwołania w całości składając dowody na poparcie stanowiska, że P-n T. J.,0 pełnił 

fu

nkcję kierownika budowy na podanych w ofercie etapach to jest: I,II i IV Przebudowy drogi 

krajowej nr jeden. 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła 

Odwołujący  składając  odwołanie  zaskarżył  następujące  czynności  i  zaniechania  po  stronie 

zamawiającego.  

Po pierwsze wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez konsorcjum Drogtom.  

Po  drugie  zaniechanie 

wykluczenia konsorcjum  Drogtom  z  postępowania i  odrzucenia jego 

oferty.  

Skarżąc  te  czynności  i  zaniechania  odwołujący  powołał  się  na    naruszenie  przez 

zamawiającego następujących przepisów prawa.  

Po pierwsze  art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp przez zaniechanie wykluczenia konsorcjum 

Drogtom  z  postępowania  pomimo  przedstawienia  informacji  wprowadzających  w  błąd 

zamawiającego w zakresie doświadczenia kandydata na stanowisko kierownika budowy – to 

jest P-a mgr 

inż. T. J., podawanych w ramach wykazywania warunków udziału w postępowaniu 

oraz w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert.  

Po drugie art. 89 ust. 1 pkt  3 Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Drogtom 

pomimo,  iż  przedstawienie  w  ofercie  nieprawdziwych  informacji  w  zakresie  doświadczenia 

kandydata  na  stanowisko  Kierownika  budowy  ~  podawanych  w  ramach  wykazywania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz  w  ramach  pozacenowych  kryteriów  oceny  ofert  - 

stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.  

Po trzecie jako zarzut ewentualny odwołujący wskazał na naruszenie art. 91 ust 1 ustawy Pzp 

przez  nieprawidłową  ocenę  oferty  Konsorcjum  Drogtom  i  przyznanie  jej  zawyżonej  ilości 

punktów  w  ramach  pozacenowego  kryterium  oceny  ofert  dot.  doświadczenia  kierownika 

budowy. 

Na  podstawie  tak  wskazanych  zarzutów  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp  w  związku  z 

zaskarżonymi  czynnościami  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  zaniechaniem  wykluczenia 

konsorcjum 

Drogtom  z  postępowania  i  odrzucenia  jego  oferty  odwołujący  wniósł  o 


uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  zamawiającemu  dokonania  poniższych  czynności  w 

postępowaniu.  

To jest 

odwołujący oczekiwał unieważnienia czynności wyboru oferty konsorcjum Drogtom w 

związku  z  wykluczeniem  konsorcjum  Drogtom  z  postępowania  i  odrzucenia  jego  oferty  lub 

ewentualnie  obniżenia  punktacji  przyznanej  konsorcjum  Drogtom  w  ramach  pozacenowych 

kryteriów oceny ofert w zakresie doświadczenia kierownika budowy. 

Na  podstawie  dokumentacji  post

ępowania  zamawiającego  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przekazanej  do  akt  sprawy 

w  związku  z  zawnioskowanymi  i 

przeprowadzonymi  na  rozprawie  dowodami  oraz  dowodami  z  Dziennika  budowy  dla 

etapu I zadania 

– przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta 

Wloclawek 

– Etap 1 na drodze nr 1 Izba ustaliła.  

Zamawiający  ustalił  Warunki  udziału  w  postępowaniu  w  pkt  7  SIWZ  w  zakresie  wiedzy  i 

doświadczenia osób – potencjału kadrowego - str. 5 SIWZ  (pkt 7.2.3) b) SIWZ) Zamawiający 

wymagał,  aby  wykonawca  dysponował  osobą  przewidzianą  do  pełnienia funkcji  Kierownika 

Budowy 

–  1  osoba  posiadająca  doświadczenie  przy  realizacji  1  zadania  polegającego  na 

budowie lub przebudowie lub remoncie wykonanego na klasie drogi lub ulicy 

min. G o wartości 

robót co najmniej 1 200 000,00 PLN netto zawierającego w swoim zakresie chodnik lub ciąg 

pieszo-

rowerowy  lub  ścieżkę  rowerową,  od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania  zadania,  na 

stanowisku/stanowiskach: kierownika budowy lub kierownika robót drogowych.  

W  zakresie  kwalifikacji  zawodowych  wymagano  uprawnie

ń  budowlanych  do  kierowania 

robotami  w  specjalności  drogowej  bez  ograniczeń  lub  odpowiadających  im  ważnych 

uprawnie

ń budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamaw

iający  dalej  pod  hasłem  „Uwagi”  przewidział  iż  zadania  są  to  roboty  budowlane  w 

ramach jednej umowy a także, że „Jako wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie 

do  wystawienia  Świadectwa  Przejęcia  wg  Klauzuli  10.1  WK  FIDIC  (dla  kontraktów 

realizowanyc

h  zgodnie  z  warunkami  FIDIC),  Protokołu  odbioru  robót  lub  równoważnego 

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)”. 

Czyli  zamawiający,  w  przeciwieństwie  do  pojęcia  „wykonanie  zadania”  nie  sprecyzował  w 

SIWZ co rozumie 

przez pojęcie rozpoczęcie robót jak również jaki dokument lub dokumenty 

mają  wskazywać  w  zadaniu  okoliczność  (datę,  czynność)  kwalifikowaną  jako  rozpoczęcie 

robót.  W związku z tym określenie tej daty pozostaje w gestii czy to zamawiającego, czy to 

wykonawcy, 

rozpatrujących poszczególne przypadki wynikające z ofert a dalej Izby.  


Dalej doświadczenie kierownika budowy przewija się  w opisie SIWZ co do wyboru i sposobu 

oceny  ofert  to  jest  w  kryteriach  pozacenowych  pkt  19.1.2.2.2)  str.20 

SIWZ  „Doświadczenie 

Kierownika budowy” (D) – maksymalna liczba punktów – 20 gdzie w myśl tych postanowień  

p

unkty  zostaną  przyznane  za  doświadczenie  osoby  Kierownika  budowy/  kierownika  robót 

drogowych 

posiadającego  doświadczenie  zawodowe  jak  opisane  w  SIWZ    dla    warunków 

udziału  w  postępowaniu,  dotyczących  osoby  Kierownika  budowy.  I  tak  w  SIWZ  za 

doświadczenie przy realizacji jednego zadania - 0 punktów, za dwa zadania - 10 pkt, za trzy 

zadania - 20 pkt., 

za niewykazanie zadań potwierdzających powyższe wymagania wykonawca 

otrzyma 0 pkt, za zadanie, które nie potwierdza spełniania powyższych wymagań wykonawca 

otrzyma 0 pkt.  

Przy czym uwagi związane z opisem warunku dotyczącym funkcji Kierownika 

budowy maj

ą zastosowanie przy wykazywaniu zadań w przedmiotowym podkryterium. 

Dalej Izba ustaliła na podstawie oferty Konsorcjum Drogtom (dokumentacja zamawiającego), 

w Formularzu 

2.2. „Kryteria pozacenowe", jako doświadczenie kierownika budowy wskazano 

P-a  T.  J.  i  przedstawiono  posiadanie  wymaganego 

w  SIWZ  doświadczenie  przy  realizacji 

wskazanych  zadań  „od  rozpoczęcia  robót  do  wykonania  zadania”  jako  kierownik 

budowy/kierownik robót drogowych: 

1.  Zadanie  1:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  (Program  Operacyjny  Infrastruktura  i 

Środowisko) w granicach administracyjnych miasta Włocławka - część 1 - obejmująca odcinek 

jezdni prawej od km 9+611,65 do km 11+384,40; jezdni lewej od km 9+656,98 do km 11+390 

– etap I; 

2.  Zadanie  2:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  (Program  Operacyjny  Infrastruktura  i 

Środowisko) - etap II; 

3.  Zadanie  3:  Przebudowa  drogi  krajowej  nr  1  w  granicach  administracyjnych  miasta 

Włocławek  -  etap  IV  (realizowane  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i 

Środowisko). 

Konsorcjum  Drogtom  w  dniu  22.03.2019r.   

według  wezwania  zamawiającego  z  dnia 

19.03.2019r. przedłożyło wymagane dokumenty na podstawie art.26 ust.2 ustawy Pzp. w tym 

formularz  „potencjał  kadrowy”  z  osobą  kierownika  budowy  P-a  T.  J.  na  potwierdzenie 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  (dokumentacja  zamawiającego).  W 

oświadczeniu  potwierdzono  zakres  doświadczenia  jak  w  ofercie  w  Formularzu  kryteria 

pozacenowe 

to jest dla  trzech zadań – etap I; etap II; etap IV – dla Przebudowy drogi krajowej 

nr 1. 

Wykazanie  doświadczenia  Kierownika  budowy  w  rozmiarze  trzech  odrębnych  zadań 

opisanych w SIWZ skutkowało przyznaniem ofercie Konsorcjum Drogtom maksymalnej ilości 


punktów  (20)  w  ramach  tego  podkryterium  pozacenowego  –  Informacja  zamawiającego  o 

wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.03.2019 roku.  

Z tabelarycznego zestawienia 

– ofert a także przyznanej punktacji wynika, że ocenie podlegały 

cztery oferty.  

Oferta  konsorcjum  Drogtom  otrzymała  100  punktów  (cena  –  60;  gwarancja  -  20  i 

doświadczenie kierownika budowy -20 pkt).  

Drug

ą pozycję zajęła oferta odwołującego uzyskując 86,19 punktów (cena – 46,19; gwarancja 

20 i doświadczenie kierownika budowy -20 pkt).   

Na posiedzeniu Izby pełnomocnik odwołującego oświadczył, że nie kwestionuje okoliczności, 

iż P-n mgr. inż. T. J. pełnił funkcję kierownika budowy na etapie 2 i 4. Natomiast podtrzymał 

twierdzenia,  co  do  niewykazania  okoliczności  pełnienia  funkcji  kierownika  budowy/robót 

drogowych od rozpoczęcia robót przez P-a T. J. na etapie nr I ale przy tym nie kwestionuje, iż 

kończył to zadanie. 

Izba  na  podstawie  przeprowadzonych  dowodów  na  rozprawie  ustaliła,  że  Pan  T.  J.  złożył 

oświadczenie  w  dniu  11.03.2010  roku  o  podjęciu  obowiązków  kierownika  budowy/robót  

drogowych 

(oświadczenie z dnia 11.03.2010r.) Również data ta zostaje potwierdzona wpisem 

w  

Dziennik Budowy Nr 2/2010r. w sekcji c. kierownicy robót widnieje wpis roboty drogowe; 

mgr inż. T. J.  pieczęć o treści posiadanych uprawnień z parafą i datą 11.03.2010r. Z kolei w 

sekcji  D.  inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego  widnieje  przy  wpisie  inspektora 

również  data 

11.03.2010r. jak i w sekcji E inspektorzy nadzoru autorskiego widnieje przy wpisie inspektora 

data 10.30.2010roku.  

Niemniej  w  pozycji  Kierownik  budowy  na  tej samej  stronie  Dziennika  budowy  widnieje  wpis 

jako kierownika budowy P-i  

inż. E. K. wpis nosi datę 09.02.2010r.  

Z kolei w dalszej części dziennika budowy na str. 2 i 3 widnieją wpisy z miesiąca lutego i marca 

2010  roku  gdzie  pierwszy  wpis  P-a T. J. 

widnieje przy dacie 11.03.2010. przy czym należy 

stwierdzić,  duże  trudności  w  odczytywaniu  dat  z  uwagi  na  nieczytelność  przedstawionych 

kserokopii potwierdzanych przez strony zgłaszające wnioski dowodowe.  

Na podstawie dokonanych ustaleń Izba zważyła 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.   

Odwołujący nie udowodnił naruszenia przepisów ustawy przywołanych w odwołaniu to jest w 

pierwszej kolejności art.24 ust.1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp.  


Bowiem co do podstawy wykluczenia z art.24 ust.1 pkt 16 ustawy Pzp. 

nawet gdyby przyjąć 

wprowadzenie  w  błąd  zamawiającego  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego 

niedbalstwa  przy  przedstawieniu  informacji  zamawiaj

ącemu  to  i  tak  nie  podlega  on 

wykluczeniu z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu. Ponieważ konsorcjum 

Drogtom  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  ponieważ  posiada  kolejne  dwa 

doświadczenia z etapu II i etapu IV przebudowy drogi krajowej nr jeden.  

Jak  zresztą  słusznie  na  posiedzeniu  odwołujący  przyznał,  konsorcjum  Drogtom  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu dla wykazanych etapów II i IV Przebudowy drogi krajowej nr 

1,  przy  wymogu 

zamawiającego  posiadania  jednego  doświadczenia  zawodowego  jako 

wystarczającego dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu.  

Tak więc Izba nawet kwalifikując przedłożone dowody z Dziennika budowy jako wiarygodne 

(nieczytelne  ks

erokopie  potwierdzone  na  rozprawie  przez  pełnomocnika  odwołującego)  z 

których  jednoznacznie  można  odczytać  datę  02.03.2010  roku  jako  rozpoczęcie  robót  w 

zestawieniu  z  datą  11.03.2010  roku  jako  objęcie  kierownictwa  budowy  i  robót    drogowych 

przez  P-a  T.  J. 

(9  dni  później)  i  prowadzenie  budowy  do  jej  końca to jest  24.11.2011  roku 

protokół odbioru robót – etap I).  

Nawet 

przyjmując zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo konsorcjum Drogtom to i tak 

niespełniona jest druga z przesłanek w tym przypadku co do warunku udziału w postępowaniu. 

Bowiem  dla  spełnienia  przesłanek  przepisu  pkt  16  ust.1  art.24  ustawy  Pzp.  konieczne  jest 

spełnienia obydwu przesłanek to jest co do pobudek nieuczciwego działania wykonawcy ale 

również w określonym celu w tym wypadku spełnienia warunku udziału w postępowaniu.   

W związku z powyższym nawet przy  uznaniu, że odwołujący wykazał nie spełnienie funkcji 

przez  P-a  T.  J. 

od rozpoczęcia robót  i  działanie  w  tym  celu  z  nieuczciwych pobudek  przez 

konsorcjum Drogtom  

to ewidentnie odwołujący nie wykazał braku spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu.  

Dlatego  też  nie  wyczerpały  się    przesłanki  z  art.24  ust.1  pkt  16  ustawy  Pzp    w  sytuacji 

ograniczenia na posiedzeniu Izby zarzutu tylko do etapu I przebudowy drogi krajowej nr jeden.   

Podobnie  Izba  zważyła  zarzut  co  do  naruszenia  pkt  17  ust.1  art.24  ustawy  Pzp.  jako  nie 

zasługujący na uwzględnienie.  

Jak powyżej przyjmując lekkomyślne zachowanie lub niedbalstwo konsorcjum Drogtom przy 

podaniu  informacji,  że  P-n  T.  J.  pełnił  funkcję  kierownika  budowy/kierownika  robót 

budowlanych   

od  rozpoczęcia  robót  to  nie  ma  to  wpływu  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  


W  tym  przypadku  decyzją  podejmowaną  w  postępowaniu  jest  ocena  oferty,  przyznanie  jej 

punktów  a  w  konsekwencji  wybór  jako  najkorzystniejszej.  Jak  powyżej  Izba  ustaliła 

(zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  dnia  29.03.2019  r. 

–  dokumentacja 

zamawiającego)  konsorcjum  Drogtom  zajęło  I  miejsce  w  rankingu  ofert  i  otrzymało  100 

punktów a odwołujący zajął II miejsce w rankingu ofert i otrzymał 86,19 punktów.  

Obaj  wykonawcy  (konsorcjum  Drogtom  i  odwołujący)  za doświadczenie kierownika budowy 

otrzymali  po  20  punktów,  ponieważ  przedstawiali  po  trzy  zadania.  Jeżeli  Izba  przyjmie  za 

wykazan

ą  przez  odwołującego  kwalifikację  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  po  stronie 

konsorcjum  Drogtom 

i  odejmie  1  doświadczenie  w  ramach  kryterium  poza  cenowego  to 

pozostają dwa doświadczenia (etap II i etap IV ) co skutkuje przyznaniem 10 punktów mniej 

niż pierwotnie czyli nie 20 tylko 10 punktów.  

Niemniej 

ranking  ofert  nie zmieni  się bo  punktacja wyniesie po  tej korekcie dla  konsorcjum 

Drogtom 

90 punktów a dla odwołującego bez zmian czyli 86,19 punktów.  

W  tym  miejscu  Izba  przywołuje  powyżej  cytowane  postanowienie  SIWZ  dla  tego  kryterium 

poza  cenowego

,  które  zawiera  regulacje  na  okoliczność  braku  potwierdzenia  wymaganego 

doświadczenia.  Mianowicie  za  każde  nie  potwierdzone  doświadczenie  z  formularza  ocen 

wykonawca otrzymuje 0 

punktów – „za zadanie, które nie potwierdza spełniania powyższych 

wymagań Wykonawca otrzyma 0 pkt” – str. 20 SIWZ) . Tak też Izba postąpiła weryfikując ilość 

przyznanych punk

tów dla konsorcjum Drogtom to jest przyjmując za etap I – 0 punktów a nie 

jak to 

uczynił zmawiający 10 punktów a co jednak nie zmienia rankingu ofert ustalonego przez 

zamawiającego na korzyść konsorcjum Drogtom.  

W związku z powyższym Izba dalej zważyła co do nie wykazania również przez odwołującego 

naruszenia  art.89  ust.1  pkt  3 

ustawy  Pzp  w  związku  z  art.3  ust.1  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej  konkurencji,  ponieważ  konsorcjum  Drogtom  swym  zachowaniem  nie 

spowodowało uniemożliwienia odwołującemu uzyskania zamówienia.  

Z  kolei  uwzględnienie  zarzutu  z  art.  91  ust.1  ustawy  Pzp.  co  do  naruszenia  przez 

zamawiającego  treści  tego  artykułu  przez  niezastosowanie  w  powyżej  opisanym  zakresie 

kryteriów oceny ofert nie ma wpływu na wynik postępowania. Powyższe przesądza o braku 

możliwości uwzględnienia odwołania w myśl art.192 ust.2 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, a także w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b oraz § 5 ust. 3 

pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

nini

ejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

o

dwołującego  w  kwocie  10.000,00  zł.  oraz  zasądzając  od  odwołującego  na  rzecz 

zamawiającego koszty poniesione na wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 3 600,00 zł 

na podstawie faktury v

at złożonej na rozprawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


wiper-pixel