KIO 602/19 POSTANOWIENIE dnia 17 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 602/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 17 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący:        Jan Kuzawiński 

     Protokolant:                

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  17  kwietnia  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

3 kwietnia 

2019 r. przez wykonawcę KSB Polska Sp. z o.o., Bronisze, ul. Świerkowa 1D, 

850 Ożarów Mazowiecki w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A., PI. Starynkiewicza 

5, 02-015 Warszawa, 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje  zwrot  kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero 

groszy) 

z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy  KSB  Polska  Sp.  

z  o.o.,  Bronisze,  ul.  Świerkowa  1D,  05-850  Ożarów  Mazowiecki  stanowiącej  90% 

uiszczonego 

od odwołania, 

.  kosztami  postępowania  obciąża  wnoszącego  odwołanie  KSB  Polska  Sp.  z  o.o., 

Bronisze, ul. Świerkowa 1D, 05-850 Ożarów Mazowiecki i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 1 500 zł 00 gr (słownie: 

tysiąc pięćset złotych zero groszy), uiszczoną przez KSB Polska Sp. z o.o., Bronisze, 

ul. Świerkowa 1D, 05-850 Ożarów Mazowiecki tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  KSB  Polska  Sp.  z  o.o.,  Bronisze,  ul.  Świerkowa  1D,  05-850  Ożarów 

Mazowiecki  na  rzecz 

Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  

w m.st. Warszawa S.A., PI. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa 

kwotę 3 600 zł 00 

gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U.  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący: 

..………………….. 


Sygn. akt: KIO 602/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający

Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  m.st. 

Warszawa  S.A.,  PI.  Starynkiewicza  5,  02-015  Warszawa  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Serwisowanie 

oraz  remont  pomp  i  mieszadeł  firmy  KSB”,  w  podziale  na  dziesięć  części.  Postępowanie 

prowadzone  jest  w 

trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 22 grudnia 2019 r., 

pod  nr  2018/S  247-571398

.  Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  przepisów 

właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) 

zwanej dalej „Pzp”. 

Zamawiający  w  dniu  25  marca  2019  r.  poinformował  wykonawcę  KSB  Polska  Sp.  

z  o.o.,  Bronisze,  ul.  Świerkowa  1D,  05-850  Ożarów  Mazowiecki  o  wyborze  jako  oferty 

najkorzystniejszej oferty wykonawcy Pompax Sp. z o.o., u

l. Spółdzielcza 2H, 64-100 Leszno 

(dalej jako Pompax) w częściach VI i IX. 

Wykonawca  KSB  Polska  Sp.  z  o.o.,  Bronisze,  ul.  Świerkowa  1D,  05-850  Ożarów 

Mazowiecki (dalej jako KBS) wniósł w dniu 3 kwietnia 2019 r. odwołanie na czynność wyboru 

ww. oferty w częściach VI i IX, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  24  ust.  1  pkt  16  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia Pompax w zakresie części VI oraz IX, który w wyniku zamierzonego 

działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawieniu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie 

wykazania  co 

najmniej  1  usługi  (umowy)  polegającej  na  remoncie  pompy 

AMACAN  o  mocy  minimalnej  300  kW  (część  VI)  oraz  wykazania  co  najmniej  2 

usług (umów) polegających na remoncie pompy KRPK (część IX); 

2)  art.  24  ust.  1  pkt  17  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia Pompax w zakresie części VI oraz IX. który w wyniku lekkomyślności 

lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w  błąd  Zamawiającego, 

mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  Zmawiającego 

poprzez wykazanie prze

z Pompax spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

zakresie wykazania co najmniej 1 usługi (umowy) polegającej na remoncie pompy 

AMACAN  o  mocy  minimalnej  300  kW  (część  VI)  oraz  wykazania  co  najmniej  2 

usług (umów) polegających na remoncie pompy KRPK (część IX); 


3)  art.  24  ust.  1  pkt  12  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie 

wykluczenia Pompax w zakresie części VI oraz IX postępowania, który nie wykazał 

spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania co najmniej 1 

usługi (umowy) polegającej na remoncie pompy AMACAN o mocy minimalnej 300 

kW  (część  VI)  oraz  wykazania  co  najmniej  2  usług  (umów)  polegających  na 

remoncie pompy KRPK (część IX); 

4)  art.  89  ust.  1  pkt  5  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  uznania  oferty  Pompax  za 

odrzuconą; 

względnie: 

5)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Pompax  w  zakresie 

części  VI  oraz  IX  postępowania  do  uzupełnienia  wykazu  usług  potwierdzającego 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania co najmniej 1 

usługi (umowy) polegającej na remoncie pompy AMACAN o mocy minimalnej 300 

kW  (część  VI)  oraz  wykazania  co  najmniej  2  usług  (umów)  polegających  na 

remoncie pompy KRPK (część IX); 

6)  art.  26  ust.  4  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania  Pompax  w  zakresie 

części  VI  oraz  IX  postępowania  do  wyjaśnienia  treści  referencji  wystawionych 

przez Delta P Tech Sp. z o.o. oraz Aquanet S.A. 

Wpis od odwołania został wniesiony w wysokości 15 000,00 zł. 

Odwołujący  KSB  Polska  Sp.  z  o.o.,  Bronisze,  ul.  Świerkowa  1D,  05-850  Ożarów 

Mazowiecki w dniu 17 kwietnia 2019 roku, 

na posiedzeniu z udziałem stron, przed otwarciem 

rozprawy  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  złożył  oświadczenie,  iż  wycofuje  wniesione 

odwołanie w całości. 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  niesie  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed 

otwarciem rozprawy odwołującemu zwraca się 90% wpisu na mocy przepisu art. 187 ust. 8 

zdanie  drugie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  

w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  13  500  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  


pięćset złotych zero groszy) z wpisu uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu 

Zamówień Publicznych.  

Izba  orzekła  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  stosownie  do  art.  187  ust.  8 

Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).

P

rzewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel