KIO 601/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 roku

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 601/19 

WYROK 

z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Justyna Tomkowska 

Protokolant:   

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  kwietnia  2019  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesio

nego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2019  roku  przez 

wykonawcę  GE  Medical  Systems  Polska  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  

w Elblągu z siedzibą w Elblągu 

przy  udziale  wykonawcy  Althea  Polska  S

p.  z  o.o.  z  siedzibą w Mikołowie  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  Odwołującego:  GE  Medical  Systems  Polska  

S

p. z o.o. z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie:  siedmiu 

tysięcy pięciuset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego GE Medical 

Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Odwołującego  GE  Medical  Systems  Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  na  rzecz 

Zamawiającego:  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  

w  Elblągu  z  siedzibą  w  Elblągu  kwotę  w  wysokości  4  101  zł  48  gr  (słownie: 


czterech 

tysięcy  stu  jeden  złotych  48/100  groszy)  tytułem  zwrotu  kosztów 

zastępstwa procesowego i kosztów dojazdu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu.  

Przewodniczący: 

…………………………. 


sygn. akt KIO 601/19 

UZASADNIENIE 

Dnia 3 kwietnia 2019 roku do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na 

podstawie art. 180 ust. 1, art. 

180 ust. 2 pkt 6 i art. 179 ust.1 w związku z art. 182 ust.1 pkt 1 

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.2018,  poz.  1986)  (dalej  jako  „ustawa  Pzp”) 

odwołanie złożył wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(dalej jako „Odwołujący”).  

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  kompleksowego 

serwisowania  Tomografu  Komputerowego  Bright  Speed  Elitę  dla  Szpitala  Miejskiego  

św.  Jana  Pawła  II  w  Elblągu  prowadzi  Zamawiający:  Szpital  Miejski  św.  Jana  Pawła  II  

w  Elblągu  z  siedzibą  w  Elblągu.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zamieszczono  w  Biuletynie 

zamówień publicznych pod numerem 519292 - N-2019 z dnia 2019-02-28 r. 

Odwołanie złożono od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej dnia 29 

marca  2019  r. 

oraz  od  czynności  zaniechania  odrzucenia  oferty  wykonawcy  Althea  Polska 

S

p. z o.o. z siedzibą w Mikołowie (dalej „Althea”). 

Ponadto Zamawiającemu zarzucono naruszenie: 

zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  Althea  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  1 

ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  90  ustawy  z  dnia  20  maja  2010  r.  o  wyrobach  medycznych 

(Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.3) wobec faktu, iż oferta jest niezgodna z ustawą; 

zaniechanie  czynności  odrzucenia  oferty  Althea  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy 

Pzp z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia  (dalej  „SIWZ”)  z  uwagi  na  okoliczność,  iż  Althea  nie  wykazała  że  dysponuje 

zdolnościami technicznymi niezbędnymi do należytej realizacji zamówienia; 

ewentualnie 

zaniechanie  czy

nności  odrzucenia  oferty  Althea  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  4 

ustawy 

Pzp jako zawierającej cenę rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zaskarżonym czynnościom Zamawiającego zarzucono naruszenie także art. 7 ust. 1  

i  3  ustawy  Pzp  poprzez  ich  niezastosowanie  i  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji, 

równego traktowania wykonawców oraz legalizmu, poprzez wybór oferty wykonawcy Althea 

mimo  jej 

niezgodności  z  ustawą  lub  SIWZ,  a  także  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp  poprzez 

przeprowadzanie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  niezapewniający 

zachowania uczciwej konkurencji  i  równego traktowania wykonawców,  skutkujący  wyborem 

jako  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy

,  nie  dającego  gwarancji  należytego  wykonania 

zamówienia. 

Odwołujący wnosił o: 


Uwzględnienie odwołania w całości; 

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 29 marca 2019 r.; 

Nakazanie Zamawiającemu odrzucenia oferty Wykonawcy Althea; 

Dokonanie 

wyboru 

oferty 

najkorzystniejszej 

spośród 

pozostałych 

ofert 

niepodlegających odrzuceniu; 

Ewentualnie unieważnienie postępowania z uwagi na brak złożonych ofert; 

Przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na okoliczności 

wskazane w dalszej części odwołania; 

Zasądzenie  kosztów  postępowania,  w  tym  opłaty  od  udzielonych  pełnomocnictw, 

kosztów  zastępstwa  procesowego  oraz  kosztów  dojazdu  na  rozprawę  na  podstawie 

rachunku, przedłożonego do akt sprawy. 

Odwołujący  podkreślił,  że  spełnia  wszystkie  przesłanki  wskazane  w  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp, 

zwłaszcza  legitymuje  się  interesem  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może  ponieść 

szkodę w wyniku wskazanych naruszeń. 

Zamawiający  poprzez  wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  Althea,  pozbawił 

Odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia,  czym  doprowadził  do  zaistnienia  szkody  

w  majątku  Odwołującego  i  utraty  przewidywanych  korzyści  o  wartości  odpowiadającej 

złożonej  ofercie.  Do  Zamawiającego  wpłynęły  tylko  dwie  oferty,  w  tym  jedna  od 

Od

wołującego,  która  była  również  ofertą  najkorzystniejszą  pod  względem  kryteriów  oceny 

ofert wskazanych w SIWZ. 

Termin  do  wniesienia  odwołania  został  zachowany,  bowiem  odwołanie  zostało 

wniesione  w  terminie  5  dni  od  dnia  29  marca  2019  r., 

kiedy  Odwołujący  został 

poinformowany  o  wyniku  postępowania  drogą  e  -  mail.  Kopia  odwołania  została  zgodnie  

z dyspozycją art. 180 ust. 5 ustawy Pzp przesłana Zamawiającemu. Odwołujący uiścił wpis  

w wymaganej wysokości na rachunek UZP. 

W  uzasadnieniu  podniesiono,  że  zasada  równego  traktowania  wykonawców, 

zabraniająca 

Zamawiającemu 

preferowania 

lub 

dyskryminacji 

któregokolwiek  

z  wykonawców,  gwarantuje  wykonawcom  równe  szanse  w  dostępie  do  informacji  

o  zamówieniu.  Zgodnie  zaś  z  wyrażoną  w  art.  7  ust.  3  ustawy  Pzp  zasadą  legalizmu, 

zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  Prawa 

zamówień  publicznych.  Norma  ta  znajduje  zastosowanie  w  przypadku  dokonania  przez 

zamawiającego  czynności  lub  zaniechania  dokonania  czynności  z  naruszeniem  przepisu 

Prawa 

zamówień publicznych, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

W  prowadzonym 

postępowaniu  to  oferta  Odwołującego  uzyskała  przewagę 

punktową,  niemniej  jednak  nie  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Zdaniem 

Odwołującego  Zamawiający  nie  przeprowadził  dogłębnej  analizy  i  oceny  ofert,  albo  udzielił 

zamówienia podmiotowi, który  skalkulował  swoją  ofertę  w  sposób  nie  pokrywający  kosztów 


wykonania  zamówienia,  oraz  przed  uzyskaniem  formalnej  oferty  od  producenta  urządzeń, 

które ma serwisować. 

Cel, 

jaki przyświecał Zamawiającemu w postępowaniu został w ocenie Odwołującego 

wyartykułowany  w  odpowiedzi  na  pytania  do  SIWZ  z  dnia  8  marca  2019  r.:  „Zamawiający 

może  wymagać,  aby  serwis  gwarancyjny  był  realizowany  przez  producenta  urządzenia  lub 

autoryzowany serwis producenta, o ile jest to uzasadnione jego rzeczywistymi obiektywnymi 

potrzebami, a przy tym nie ogranicza to uczciwej konkurencji. Opis przedmiotu zamówienia 

oraz  kryteria  zostały  opracowane  przez  zamawiającego  w  taki  sposób,  aby  spełniały  jego 

r

zeczywiste,  obiektywne  i  uzasadnione  potrzeby  oraz  jednocześnie  stały  w  zgodzie  

ustawowymi 

regulacjami. 

Przygotowanie 

postępowania 

ma 

zagwarantować 

zamawiającemu  otrzymanie  takiego  świadczenia,  jakiego  oczekuje,  jest  bowiem  jego 

uprawnieniem  i  posiada  o

n  w  powyższym  zakresie  dużą  swobodę,  ograniczoną  przez 

dyspozycję  art.  29  ustawy  Pzp.  Zgodnie  z  art.  91  ust  2  pkt  5  przepisów  ustawy  Pzp, 

kryterium  oceny  ofert  może  być  m.in.:  organizacja,  kwalifikacje  zawodowe  i  doświadczenie 

osób wyznaczonych do  realizacji  zamówienia,  jeżeli  mogą mieć  znaczący  wpływ  na  jakość 

wykonania  zamówienia.  Zwrócić  jednak  należy  uwagę,  iż  ustawodawca  dopuszcza 

możliwość  stosowania  niniejszego  kryterium  w  sytuacji,  gdy  faktycznie  kwalifikacje,  czy 

doświadczenie  tych  osób  w  sposób  znaczący  może  wpłynąć  na  jakość  wykonania 

zamówienia.  Dlatego też  przy  określaniu tego  typu  kryteriów  zwrócić  należy  uwagę,  czy  ze 

względu  na  specyfikę  zamówienia  udział  osoby  o  określonym  poziomie  kwalifikacji,  czy 

doświadczenia  jest  rzeczywiście  istotny,  czy  przyczyni  się  do  zapewnienia  zamawiającemu 

konkretnych korzyści i czy wpłynie na sposób wykonania zamówienia. 

Zamawiający  nie  określił  jako  warunku  wykluczającego  brak  autoryzowanego  serwisu 

producenta. 

Według  zamawiającego  naprawa  przedmiotu  zamówienia  przez  nieautoryzowany  serwis 

może  się  wiązać  ze  znacznymi  niedogodnościami  dla  zamawiającego  np.  ryzykiem 

przedłużenia wyłączenia urządzenia z eksploatacji, co sie może wiązać z niedogodnościami 

dla pacjentów oraz z utratą świadczeń za niezrealizowane usługi medyczne. 

Zamawiający  uważa,  że  niedopuszczalne  jest  nakazywanie  zamawiającemu  przez 

wykonawców takiego określania warunków, w tym przypadku kryteriów oceny, aby uzyskać 

jak  najwyższą  ocenę  własnej  oferty,  nie  biorąc  pod  uwagę  potrzeb  zamawiającego 

uwa

runkowanymi  specyfiką  jego  działalności.  Jednocześnie,  zgodnie  z  utrwalonym 

stanowiskiem  doktryny  i  orzecznictwa,  nie  wszyscy  wykonawcy  działający  w  danym 

segmencie rynku muszą mieć zagwarantowany dostęp do zamówienia, jeżeli nie dysponują 

produktem o wyma

ganych właściwościach.” 

Zamawiający  zidentyfikował  pewne  ryzyka  związane  z  dopuszczeniem  do  udziału  

w postępowaniu podmiotów nieautoryzowanych, niemniej jednak działając wbrew własnemu 


interesowi  podjął  decyzję  o  wyborze  oferty  podmiotu  nieautoryzowanego,  mimo  braku 

spełnienia  przez  niego  warunków  udziału  w  postępowaniu.  W  tym  względzie  Odwołujący 

wskaz

ywał  na  ewidentną  niekonsekwencję  Zamawiającego  w  okolicznościach,  w  których  

z  jednej  strony  wynika

,  że  naprawa  przedmiotu  zamówienia  przez  nieautoryzowany  serwis 

może wiązać się z ryzykiem przedłużenia wyłączenia urządzenia z eksploatacji, a z drugiej 

strony dokonaniem wyboru wykonawcy - podmiotu nieautoryzowanego, kiedy 

tenże podmiot 

nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

Odwołujący  podkreślił,  że  cel  postępowania  wyrażony  w  przywołanej  odpowiedzi  na 

zapytanie 

powinien Zamawiającemu przyświecać w ciągu całego jego toku. 

Zarzut niezgodności oferty z SIWZ i ustawą 

W  ocenie  Odwołującego  oferta  wykonawcy  Althea  winna  zostać  odrzucona  ze 

względu na to, że nie spełnia warunków wskazanych w Rozdziale VI pkt 1 ppkt. 4 SIWZ 4)  

w  brzmieniu  ustalonym  przez  Zamawiającego  wskutek  odpowiedzi  na  pytania  do  SIWZ  

z  dnia  8  marca  2019  r.  oraz  jednocześnie  nie  spełnia  warunków,  o  których  mowa  

w przepisach art. 90 ustawy o wyrobach medycznych. 

W  odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiający  wskazał,  że:  „Zamawiający  w  Rozdziale  VI 

pkt.  1  ppkt.  4  SIWZ,  od  Wykonawcy  nie  będącym  serwisem  autoryzowanym  wymaga 

dołączenia  do  oferty  oświadczenia  o  nabyciu  licencji  na  korzystanie  z  oprogramowania 

serwisowego  do  tomografu  produkcji  GE  Healthcare.  Zamawiający  nie  wymaga  od 

wykonawcy  posiadania  na  dzień  składania  ofert  umowy  licencyjnej.  Jeżeli  wykonawca  ma 

wiedzę  dotyczącą  faktu,  że  instrukcje  serwisowe  są  ogólnodostępne  na  stronie  producenta 

GE, to w oświadczeniu tym powinien zawrzeć również tę informację w zakresie pozyskania 

instrukcji  serwisowych.  Zamawiający  doprecyzowuje  zapis  w  Rozdziale  VI  pkt.  1  ppkt.  4 

SIWZ  4),  który  powinien  brzmieć:  „Oświadczenie,  że  nabędzie  licencję  na  korzystanie  

z  oprogramowania  serwisowego  do  tomografu  produkcji  GE  Healthcare  (w  tym  także 

instrukcji  serwisowych)  po  podpisaniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  - 

wymagane dla serwisów nieautoryzowanych” 

Zamawiający wymagał zatem od Wykonawcy, który nie jest autoryzowanym serwisem 

wytwórcy, oświadczenia o nabyciu licencji na korzystanie z oprogramowania serwisowego do 

tomografu produkcji GE Healthcare, w tym tak

że instrukcji serwisowych. 

Odwołujący  posiada  wiedzę,  iż  Wykonawca  Althea  zwrócił  się  do  producenta 

urządzenia  o  ofertę  dostępu  do  instalacji  i  kalibracji  lampy  (kodów  serwisowych)  CT 

BrightSpeed Elite - 

zapytanie o cenę na licencję: TubelnstallFlex. Niemniej jednak wniosek o 

ofertę nie obejmował wszystkich dokumentów i licencji niezbędnych do wykonywania serwisu 

w sposób należyty, a które to urządzenia i licencje wykonawca jako podmiot profesjonalnie 

świadczący  usługi  serwisowe  winien  posiadać  lub  co  najmniej  posiadać  wiedzę  jakie  są 

niezbędne do wykonywania usługi serwisowej. 


Niezależnie  od  powyższego  w  treści  Załącznika  Nr  7  do  oferty  Wykonawcy  Althea 

wskazano,  że  nabędzie  on  licencję  na  korzystanie  z  oprogramowania  serwisowego  do 

tomografu  produkcji  GE  Healthcare  - 

co  jest  zgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego. 

Niemniej  jednak  niezgodne  z  wymaganiami  Zama

wiającego  jest  drugie  zdanie  złożonego 

oświadczenia:  „Instrukcje serwisowe  są  bezpłatne  i  ogólnodostępne  na stronie  internetowej 

producenta  GE,  w  związku  z  tym,  na  potrzeby  realizacji  umowy  z  Zamawiającym  nie  jest 

konieczne  zawarcie  umowy  licencyjnej  na  dy

sponowanie  instrukcją  serwisową  Tomografu 

Komputerowego Bright Speed Elite

.” 

W ocenie Odwołującego  skoro Wykonawca Althea  twierdzi,  że instrukcje serwisowe 

są dostępne dla każdego na stronach internetowych, w tym dla celów korzystania z niej do 

wykonywania 

czynności  serwisowych  (zarobkowo),  winien  ten  fakt  udowodnić,  czego  nie 

uczynił. Natomiast Zamawiający badając ofertę wykonawców winien zweryfikować, czy takie 

oświadczenie  jest  prawdziwe,  np.  poprzez  wezwanie  do  złożenia  wyjaśnień  co  do  treści 

oferty, o 

których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, mając na uwadze odpowiedzi na 

pytanie  do  SIWZ  i  swoje  wątpliwości  co  do  zdolności  nieautoryzowanych  podmiotów  do 

wykonywania czynności serwisowych. 

ile  można  zgodzić  się  ze  stwierdzeniem,  że  na  stronach  internetowych  istnieją 

dostępne Instrukcje, między innymi serwisowe (w większości w języku angielskim), o tyle nie 

jest  jednoznaczne  ze  „ściągnięciem”  dokumentu  ze  strony  internetowej,  prawo  do 

korzystania z niego dla celów wykonywania usługi serwisowej, oraz jednocześnie wykazanie 

się zdolnością przez wykonawcę do wykonywania usługi serwisowej. 

O

bjętość  jak  i  treść  instrukcji  dostępnych  na  stronach  internetowych  prowadzi  do 

wn

iosku,  że  samo  „ściągnięcie”  ze  strony  nie  gwarantuje  należytego  wykonywania  usługi. 

Przykładowo,  w  zakresie  osobowym  sama  instrukcja  serwisowa  wskazuje,  że  nabywca 

sprzętu  GE  powinien  wykorzystywać  odpowiednio  wykwalifikowanego  personelu,  

np.  inżynierów  obszarowych,  personelu  podmiotów  trzecich  w  zakresie usług  serwisowych, 

posiadających  stosowne  przeszkolenie  lub  licencjonowanych  elektryków,  do  wykonywania 

usług serwisowych sprzętu. 

Zamawiający w postępowaniu nie wymagał jedynie biernej znajomości instrukcji, ale 

umiejętności jej  stosowania w  konkretnym  urządzeniu oraz  posiadania niezbędnych licencji  

i  kodów  serwisowych  do  wykonania  szczegółowo  określonych  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia  czynności,  w  tym  w  szczególności:  sprawdzenia  kodów  systemowych  pod 

względem błędów krytycznych, sprawdzenia poprawności oraz jakości obrazów, wykonania 

testów 

specjalistycznych 

tomografu 

komputerowego, 

przeprowadzenia 

testów 

akceptacyjnych i specjalistycznych lampy RTG. 

Brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia,  że Wykonawca  Althea  zmierza  do  nabycia  tego 

typu urządzeń. 


Zarzuty zaoferowania ceny rażąco niskiej 

pierwszej  kolejności  Odwołujący  wskazał,  iż  w  postępowaniu  odwoławczym  Izba 

bada  nie  tyle  samą  cenę  oferty,  co  czynność  Zamawiającego  polegającą  na  zaniechaniu 

odrzucenia  oferty  wykonawcy,  który  złożył  ofertę  rażąco  niską.  Przedmiotem  odwołania 

może  być  bowiem  wyłącznie  czynność  lub  zaniechanie  Zamawiającego.  Rozstrzygnięcie 

przedmiotowej sprawy wymaga więc ustalenia, czy Zamawiający był uprawniony do wyboru 

jako najkorzystniejszej oferty, która budzi wątpliwości  w zakresie tego, czy cena oferowana 

przez wyko

nawcę nie jest ceną rażąco niską. 

Wątpliwości Zamawiającego winny powstać już na gruncie znaczącej różnicy w cenie 

oferty  autoryzowanego serwisu i  serwisu nieautoryzowanego,  w  okolicznościach,  w  których 

serwis  nieautoryzowany  został  zobowiązany  do  nabycia  określonych  licencji  

i oprogramowania. 

Zamawiający  za  prawidłowe  uznał,  sprzeczne  z  zasadami  logiki  i  doświadczenia 

życiowego twierdzenie, iż nawet jeśli podmiot nieautoryzowany musi ponieść koszt nabycia 

oprogramowania, licencji i kodów, ponieść koszty nabycia lampy (pkt II 1.3. SIWZ), zatrudnić 

odpowiednio  wykwalifikowany  personel,  lub  pozyskać  podwykonawców,  zapoznać  się  

z  instrukcją  serwisową  o  objętości  ponad  1000  stron,  to  jest  w  stanie  zaoferować  cenę 

korzystniejszą niż cena autoryzowanego producenta. 

W  ocenie  Odwołującego  rozsądny  wykonawca  przystępując  do  kalkulacji  ceny 

ofertowej tego typu zamówienia wziąłby pod uwagę co najmniej koszty pracy wykonawcy. 

Według  cennika  Wykonawcy  Althea  ujawnionego  w  innym  postępowaniu,  naprawa 

tomografu kompute

rowego w dni powszednie to koszt 290 zł netto, a w dni świąteczne 420 zł 

netto za roboczogodzinę. W tym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje żadnych limitów 

czasowych  wykonywania  usługi,  a  mając  na  uwadze  wiek  sprzętu  (rok  produkcji:  2010) 

istnieje uzas

adnione przypuszczenie, że naprawy urządzenia i wymiana części zamiennych 

będzie miała miejsce bardzo często. 

Standardowy  czas  wykonywania  jednego  serwisu  wynosi  ok  4  godzin.  Do  tego 

wskazać  trzeba,  że  w  ramach  kosztu  pracy  inżynierów  serwisowych  należy  uwzględnić 

również dojazd. Odległość od Mikołowa - siedziby wykonawcy Althea do Szpitala wynosi wg 

google  maps  644  km

,  a  czas  przejazdu  do  7  godzin  7  min.  Oznacza,  to,  że  koszt  pracy 

inżynierów Wykonawcy należałoby liczyć w następujący sposób: 

[(7 godzin doj

azdu w jedną stronę x 2 czas dojazdu w 2 strony) + 4 godziny pracy)] x 340 zł 

koszt  pracy  netto wg cennika za jedną godzinę  x  12  przeglądów  w  okresie obowiązywania 

umowy = 73 440 zł netto x 1,23 = 90 331,2 zł. 

D

o  obliczeń  przyjęto  korzystniejszą  dla  wykonawcy  Althea  stawkę  tj.  za  pracę  w  dni 

powszednie, a nie w święta.  


Dodatkowo  powyższy  koszt  nie  obejmuje  tzw.  kilometrówki  czyli  kosztu  przejazdu 

serwisanta,  który  można  obliczyć  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra 

Infrastruktury  z  dnia  25  marca  20

02  r.  w  sprawie  warunków  ustalania  oraz  sposobu 

dokonywania  zwrotu  kosztów  używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002.27.271) i wynosi 

ona: 

644  km  trasa  Mikołów  -  Elbląg  x  2  przejazdy  w  2  strony  x  12  serwisów  w  okresie 

obowiązywania umowy x 0,8358 kilometrówka z rozporządzenia = 12 918,12 zł. 

Jednocześnie  do  kosztów  wskazanych  powyżej  należy  dodać  również  koszty  szkolenia, 

zapoznania się z instrukcją serwisową, wyżywienia, noclegu i delegacji pracownika. 

Powyższe oznacza, że koszty pracownicze samego wykonania serwisu wynoszą już ponad 

100 tys. zł. 

Natomiast  poza  pobytem  serwisanta  na  miejscu,  wykonawca  Althea  winien  był 

również uwzględnić koszt nielimitowanych konsultacji telefonicznych w godzinach od 8.00 do 

20.00,  przy  założeniu,  że  Althea  przestrzega  przepisów  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za 

pracę, wynagrodzenie godzinowe powinno być w tym wypadku nie niższe niż 14 zł 70 gr za 

godzinę pracy. 

Istotnym kosztem wykonania usługi jest koszt nabycia lampy rtg, który szacuje się na 

ok. 500 000 zł.  

Nadto  dodatkowym  kosztem  jest  koszt  nabycia  licencji  i  oprogramowania,  zgodnie  

z ofertą producenta. 

Powyższe w ocenie Odwołującego prowadzi do wniosku, że cena zaoferowana przez 

Wykonawcę Althea nie pokrywa nawet kosztów świadczenia usługi. 

Mając na uwadze powyższe Odwołujący wnosił i wywodzę jak w petitum odwołania. 

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postępowania 

odwoławczego,  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy,  jak również  biorąc 

pod  uwagę  oświadczenia  i stanowiska  zawarte  w SIWZ,  złożonych  w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia ofertach, odwołaniu, złożonych pismach procesowych wraz z 

załącznikami,  a także  wyrażone  ustnie  na  rozprawie  i  odnotowane  w protokole,  Izba 

ustaliła i zważyła, co następuje: 

Ustalono,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek  skutkujących  odrzuceniem 

odwołania  w  całości  w  trybie  art.  189  ust.  2  ustawy  Pzp  i  nie  stwierdziwszy  ich,  Izba 

skierowała odwołanie na rozprawę  

Ustalono 

dalej, 

że 

wykonawca 

wnoszący 

odwołanie 

posiada 

interes  

w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia,  kwalifikowany  możliwością  poniesienia  szkody  


w  wyniku  naruszenia  przez  Zamawiającego  przepisów  ustawy,  o  których  mowa  w  art.  179 

ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Nieprawidłowe  dokonanie  czynności  badania  

i  oceny  ofert,  w  tym  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  znajdującego  się  

w  klasyfikacji  przed  ofertą  Odwołującego  oznacza,  że  potencjalne  stwierdzenie  naruszenia  

w  tym  zakresie  przepisów  ustawy  Pzp  pozbawia  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wykonywania 

zamówienia.  Wypełnione  zostały  zatem  materialnoprawne  przesłanki  do  rozpoznania 

odwołania, wynikające z treści art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Do postępowania odwoławczego zgłoszenie przystąpienia po stronie Zamawiającego 

złożył  wykonawca  Althea  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Mikołowie.  Izba  uznała  przystąpienie  za 

skuteczne.  

Na podstawie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przesłanej przez 

Zamawiającego  Izba  ustaliła,  że  Zamawiający  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  wymagał 

wykonana 12 przeglądów tomografu w czasie trwania umowy, jeden przegląd na 4 miesiące. 

Obowiązkiem wykonawcy było dokonanie także wymiany części zamiennych tomografu oraz 

akcesoriów zużywalnych w przypadku ich uszkodzenia, łącznie z lampą RTG do dwóch dni 

roboczych  od  zdiagnozowania  uszkodzenia.  Zakres  wymagań  obejmował  również  zdalne 

zdiagnozowanie uszkodzeń, nielimitowane konsultacje telefoniczne w godzinach 8-20, pracę 

inżynierów serwisowych, dojazdy należało uwzględnić w cenie.  

Zamawiający  nie  ustanowił  warunku  szczegółowego  w  zakresie  posiadania 

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej.  Z  ofertą 

należało  złożyć  oświadczenie  w  zakresie  art.  25  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  że  oferowana 

usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.  

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert: 

1)  Cena 

– 60% 

2)  Czas reakcji serwisu 

– 30% 

3)  Autoryzowany serwis 

– 10% 

W  ramach  odpowiedzi 

na  pytania  Zamawiający  zaznaczył,  że  wymaga  od Wykonawcy, 

który  nie  jest  autoryzowanym  serwisem  wytwórcy,  oświadczenia  ,  że  wykonawca  nabędzie 

licencję  na  korzystanie  z  oprogramowania  serwisowego  do  tomografu  produkcji  GE 

Healthcare, w tym także instrukcji serwisowych po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zamawiający dokonał w tym zakresie stosowanej zmiany SIWZ.  

Odpowiadając na kolejne pytania Zamawiający podkreślił, że nie wymaga od wykonawcy 

posiadania  na  dzień  składania  oferty  umowy  licencyjnej.  Jeżeli  wykonawca  ma  wiedzę 

dotyczącą  faktu,  że  instrukcje  serwisowe  są  ogólnodostępne  na  stronie  producenta  GE,  


to  w  oświadczeniu  należy  zawrzeć  również  tę  informację  w  zakresie  pozyskania  tych 

instrukcji.  

Zamawiający nie zgodził się na wnioskowaną w pytaniach przez jednego z wykonawców 

zmianę kryteriów oceny ofert i podniesienie kryterium oceny „autoryzowany serwis” do 40%. 

Jednocześnie w pytaniach wykonawcy zwracali uwagę, że kryteria oceny ofert mogą odnosić 

się  wyłącznie  do  przedmiotu  zamówienia,  nie  mogą  dotyczyć  właściwości  wykonawcy,  za 

taką  cechę  należy  uznać  posiadanie  autoryzacji  producenta.  Zamawiający  stwierdził,  że 

może  wymagać,  aby  serwis  gwarancyjny  był  realizowany  przez  producenta  lub 

autoryzowany  serwis,  o  ile  jest  to  uzasadnion

e  rzeczywistymi  potrzebami  zamawiającego  

i nie ogranicza uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp kryteria oceny 

ofert  mogą  dotyczyć  organizacji,  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  osób 

wyznaczonych do  realizacji  zamówienia.  Zamawiający  nie określił  warunku  wykluczającego 

brak autoryzowanego serwisu producenta ale naprawa przez serwis nieautoryzowany może 

wiązać się ze  znacznymi  niedogodnościami,  ryzykiem  przedłużenia  wyłączenia urządzenia, 

stąd  kryterium  „autoryzowanego  serwisu”  jako  odnoszące  się  do  kwalifikacji  zawodowych 

wykonawcy jest istotne dla Zamawiającego.  

W terminie złożono Zamawiającemu 2 oferty: 

1)  GE Medical Systems 

– cena brutto – 586 449,24 zł; 

2)   Althea Polska - cena brutto 

– 470 322,48 zł.  

Wykonawca  Althea  w  ofercie 

złożył  oświadczenie,  że  nabędzie  licencję  na  korzystanie  

z  oprogramowania  serwisowego  do  tomografu  produkcji  GE  Healthcare  po  podpisaniu 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Oświadczono,  że  instrukcje  serwisowe  są 

bezpłatnie  ogólnodostępne  na  stronie  internetowej  producenta  GE  w  związku  z  tym,  na 

potrzeby  realizacji  umowy  z  Zamawiającym  nie  jest  konieczne  zawarcie  umowy  licencyjnej 

na dysponowanie instrukcją serwisową tomografu komputerowego Bright Speed Elite.  

Na  rozprawie  Odwołujący  podtrzymał  w  całości  zarzuty  odwołania,  zaś 

Zamawiający i Przystępujący zgodnie wnosili o oddalenie odwołania w całości. 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  materiał  dowodowy,  złożone  oświadczenia 

oraz  poczynione  samodzielnie  ustalenia,  Izba  uznała,  że  odwołanie  w  całości 

podl

egało oddaleniu.  

Zarzuty 

niezgodności oferty z SIWZ i ustawą 

Odwołujący wskazywał na naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp i art. 90 ustawy 

o wyrobach medycznych.  


W  tym  zakresie  przede  wszystkim  dostrzeżenia  wymaga,  że  Odwołujący  w  żaden 

sposób  owego  naruszenia,  którego  hipotetycznie  dopuścił  się  Zamawiający,  lub  które 

stwierdzić  należało  w  ofercie  Przystępującego,  nie  opisał.  W  odwołaniu  ograniczono  się 

jedynie  do  przywołania,  nawet  nie  treści  konkretnego  zapisu  ustawy  o  wyrobach 

medycznych,  ale  samego 

wskazania  ogólnie  na  art.  90  tej  ustawy.  Takie  ogólne 

wskazywanie  na  naruszenie  przepisu  nie  jest  prawidłowym  opisaniem,  sformułowaniem 

zarzutu. Przepis art. 90 ustawy o wyrobach medycznych jest regulacją o szerokim spectrum 

przedmiotowym,  zawiera 

także  odesłanie  podmiotowe  do  wydania  aktów  wykonawczych 

niższej  rangi,  które  z  pewnością  nie  odnosi  się  do  działalności  Zamawiającego.  Przy  czym 

Izba  wskazuje,  że  o  prawidłowości  zarzutu  nie  decyduje  podanie  dokładnej  podstawy 

prawnej,  innymi  słowy  –  wskazanie  konkretnego  przepisu,  ale  niezbędne  jest  szczegółowe 

opisanie  naruszenia,  by  ową  czynność  lub  zaniechanie  można  było  właśnie  do  konkretnej 

jednostki  redakcyjnej  danej  regulacji  prawnej  przypisać.  Tymczasem  w  odwołaniu  próżno 

takiego opisu poszukiwać. Żaden fragment odwołania nie precyzuje na czym owo naruszenie 

ustawy  o  wyrobach  medycznych  miałoby  polegać.  Podkreślić  należy,  iż  Izba  wydaje 

orzeczenie w odniesieniu do ram zakreślonych zarzutami odwołania. Te zaś ograniczały się 

do  ogólnie  wskazanej  podstawy  prawnej,  bez  jakiejkolwiek  argumentacji  merytorycznej 

strony Odwołującej. Tak ogólnikowo sformułowany zarzut podlegał więc oddaleniu. 

Przechodząc  do  analizy  zgodności  treści  oferty  Przystępującego  z  treścią  SIWZ  

w postępowaniu, Odwołujący przywołał zapisy Rozdziału VI ust. 1 pkt 4 SIWZ oraz udzielone 

przez  Zamawiającego  odpowiedzi  na  pytania  odnośnie  obowiązku  złożenia  oświadczeń 

dotyczących dysponowania umowami licencyjnymi i instrukcjami serwisowymi. 

Odwołujący w odwołaniu szeroko rozpisywał się o celu, jaki jego zdaniem przyświecał 

Zamawiającemu  w  postępowaniu,  a  który  to  wyrażony  miał  zostać  we  wspomnianych 

odpowiedziach  na  pytania  i  SIWZ

.  Tymczasem  z  udzielonych  przez  Zamawiającego 

odpowiedzi  na  pytania  i  zmodyfikowanych  zapisów  SIWZ  klarownie  i  jasno  wynikało,  że 

obowiązkiem  wykonawcy,  który  nie  jest  serwisem  autoryzowanym  było  złożenie 

„Oświadczenia,  że  nabędzie  licencję  na  korzystanie  z  oprogramowania  serwisowego  do 

tomografu  produkcji  GE  Healthcare  (w  tym  także  instrukcji  serwisowych)  po  podpisaniu 

umowy w  sprawie  zamówienia publicznego  -  wymagane dla serwisów  nieautoryzowanych”. 

Pomijając  całkowicie  okoliczność,  że  w  ocenie  składu  orzekającego  Izby,  postanowienia 

SIWZ  nie  wymagają  zastosowania  jakiegokolwiek  innego  rodzaju  wykładni,  poza  literalną, 

bowiem  przywołanych  zapisów  oświadczenia  nie  można  zinterpretować  w  żaden  inny 

sposób,  jak  odnosząc  je  do  przyszłości  i  momentu  podpisania  umowy  o  udzielenie 

zamówienia  w  zakresie  dysponowania  prawami  licencyjnymi,  to  oświadczenie,  o  treści 

odpowi

adającej  zapisom  i  wymogom  SIWZ  zostało  przez  Przystępującego  złożone  wraz  


z  ofertą.  Przystępujący  wprost  oświadczył,  że  nabędzie  licencję  na  korzystanie  

z  oprogramowania  serwisowego  i  że  nie  jest  konieczna  umowa  licencyjna  w  zakresie 

instrukcji  serwisow

ych,  ponieważ  te  są  ogólnodostępne  na  stronach  internetowych 

producenta urządzenia. Co więcej, sam Odwołujący w odwołaniu przyznał, że Przystępujący 

wystąpił do producenta z wnioskiem o warunki licencyjne. Ponadto Odwołujący na rozprawie 

złożył  ofertę  handlową,  którą  w  odpowiedzi  na  takie  zapytanie  otrzymał  Przystępujący  od 

producenta urządzenia. Przystępujący uczynił więc zadość wykazaniu, że podjął niezbędne 

kroki celem wywiązania się z obowiązku dysponowania po podpisaniu umowy niezbędnymi 

dokumentami.  F

aktu  zaś  dostępności  na  stronach  internetowych  instrukcji  serwisowych, 

Odwołujący, tak w odwołaniu, jak na rozprawie, nie kwestionował. Specyfikacja nie zawierała 

natomiast wymagania, by ową dostępność wykazać inaczej niż przez złożenie oświadczenia, 

na pr

zykład choćby przez załączenie odpowiednich dokumentów (wydruków). Nie jest zatem 

Izbie  możliwym  do  ustalenia  w  jakim  zakresie  treść  oferty  Przystępującego  może  być 

ni

ezgodna z treścią zapisów SIWZ, skoro wymogi SIWZ zostały wprost w ofercie wykonawcy 

odzwierciedlone.  

Nie  można  oprzeć  się  wrażeniu,  że  zarzuty  odwołania  bazują  na  ogólnych 

twierdzeniach  Zamawiającego  wyrażonych  w  odpowiedziach  na  pytania,  jakie  to 

niebezpieczeństwo  może  nieść  ze  sobą  korzystanie  z  usług  serwisu  nieautoryzowanego. 

Niestety o

bawy Zamawiającego, a przede wszystkim jego szczególne wymagania i potrzeby 

w  tym  zakresie, 

nie  zostały  uzewnętrznione  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  warunkach 

umownych,  czy  też  kryteriach  oceny  ofert.  Jeżeli  zaś  Odwołujący  nie  zgadzał  się  

z  ustalonymi  r

egułami  postępowania  co  do  oceny  ofert,  czy  też  opisu  przedmiotu 

zamówienia,  warunków  udziału,  wymaganego  poziomu  doświadczenia,  to  takie  elementy 

mógł zakwestionować na etapie przed terminem składania ofert, w ramach środków ochrony 

prawnej, nie ogranicza

jąc się do zadawania pytań Zamawiającemu.  

Dywagacje, iż Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oderwaniu od 

bliżej  niesprecyzowanego  celu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  na  obecnym  etapie 

tego  postępowania  uznać  należy  za  spóźnione  i  nie  podlegające  merytorycznej  weryfikacji 

Izby. 

Obowiązkiem  każdego  wykonawcy  nie  będącego  serwisem  autoryzowanym  było 

złożenie oświadczenia, że podmiot taki nabędzie licencję na korzystanie z oprogramowania 

serwisowego 

nawet  nie  z  momentem  przystąpienia  do  podpisania  umowy,  ale  już  po 

podpisaniu  umowy.  Taki  obowiązek  strona  Przystępująca  wypełniła.  Natomiast  od 

Zamawiającego  zależało  w  jaki  sposób  zabezpieczy  on  swoje  interesy  (przez  odpowiednio 

skonstruowane  zapisy  umowy  o  udzielenie  zamówienia  publicznego),  w  sytuacji  kiedy 

wybrany  wykonawca takiej  umowy  nie przedstawi.  Dostrzeżenia  wymaga,  iż  zapisy  umowy  

w  toku  prowadzonego  postępowania  nie  były  przez  wykonawców  kwestionowane. 

Odwołujący  nie  kwestionował  zaś  spełniania  wyznaczonych  warunków  udziału  


postępowaniu  przez  Przystępującego,  nie  wykazywał  i  nie  udowodnił,  że  wybrany 

wykonawca  nie  dysponuje  odpowiednim  doświadczeniem  zawodowym  i  personelem 

zdolnym do należytego wykonania umowy. 

Zarzuty zaoferowania ceny rażąco niskiej 

Odwołujący przedmiotowy zarzut oparł między innymi na założeniu, że Przystępujący 

nieprawidłowo  skalkulował  koszty  nabycia  praw  licencyjnych  do  oprogramowania 

serwisowego 

lub też nie skalkulował ich wcale. Na rozprawie to natomiast sam Odwołujący 

przedstawił  Izbie  ofertę  handlową  z  ceną  zaoferowaną  Przystępującemu  w  granicach 

000,00  zł  za  zakup  odpowiednich  licencji.  Już  tylko  ta  okoliczność  stoi  w  opozycji  do 

twierdzeń  odwołania.  W  momencie  składania  oferty  w  postępowaniu  wykonawca,  który 

określoną  ofertę  handlową  od  producenta  otrzymał,  miał  prawo  na  wynikającej  z  tej  oferty 

kwocie bazować i dokonać kalkulacji ceny własnej oferty. Zamawiający ocenia prawidłowość 

kalkulacji  na  moment  złożenia  ofert  w  postępowaniu,  nie  zaś  na  bliżej  niesprecyzowany 

moment  w  przyszłości,  jak  chciałby  Odwołujący.  Niejednokrotnie  zdarza  się,  że  moment 

złożenia  i  otwarcia  ofert  oraz  moment  podpisania  umowy  dzieli  długi  czas,  w  którym 

zachodzą różne zjawiska natury ekonomicznej. Wystąpienie zmiany ceny danego elementu 

kalkulacji  po  terminie  złożenia  oferty,  nie  oznacza  jednak,  że  mamy  do  czynienia  z  rażąco 

niską  ceną  takiego  elementu,  a  taką  ofertę  należy  odrzucić.  Jeżeli  podpisanie  umowy  na 

warunkach cenowych określonych w ofercie przestaje być rentowne dla danego wykonawcy, 

może  on  odmówić  podpisania  umowy,  a  dla  Zamawiającego  ustawa  Pzp  przewiduje 

określone  możliwości  wyboru  kolejnego  w  rankingu  wykonawcy.  Poza  tym  z  wysokości 

przedstawionej  oferty  handlowej  wynika,  że  zakup  licencji  nie  jest  elementem  wysoce 

kosztotwórczym w ramach przedmiotowej umowy.  

Następnie Odwołujący wskazywał na koszt nabycia lampy rtg, który szacował się na 

ok. 500 000 zł. W tym wymiarze zarzutu Odwołujący nie przedstawił jakichkolwiek dowodów 

potwierdzających  taką  wysokość  kosztu.  Co  więcej,  gdyby  przyjąć,  że  założenie  to  ma 

prawidłowy  charakter,  to  oferta  samego  Odwołującego  nosiłaby  cechy  niedoszacowania, 

wynosi  ona  bowiem  586 

000,00  zł.  Jak  natomiast  zaznaczył  w  piśmie  procesowym 

Przystępujący,  sam  Odwołujący  w  innych  postępowaniach  ten  element  wyceniał  znacznie 

poniżej kwoty określonej w odwołaniu.  

Poza  tym,  z  opisu  przedmiotu  zamówienia  wynika,  co  potwierdzono  również  na 

rozprawie,  że  serwisowane  urządzenie  nie  jest  objęte  już  gwarancją  producenta,  

a  w  przypadku  wymiany  lampy  Zamawiający  wskazał  jedynie,  że  oczekuje  wymiany  lampy 

na nową, objętą 12 miesięczną gwarancją producenta. Nie było wymogiem SIWZ oferowanie 

oryginalnych  części  zamiennych,  pochodzących  od  producenta  urządzenia,  sam  zaś 

Odwołujący użył na rozprawie sformułowania, że producent „nie zaleca” używania produktów 

zamiennych, co jednocześnie nie oznacza, że jest to niedopuszczalne lub zakazane.  


Przechodząc do oceny wyliczonych w odwołaniu kosztów pracy, to przede wszystkim 

dostrzec  należy,  iż  Odwołujący  wyliczenia  oparł  na  błędnej  kwocie  cennika.  Odwołujący 

wskazał,  że  zgodnie  z  cennikiem  przedstawionym  w  innym  postępowaniu  przez 

Przystępującego  naprawa  tomografu  komputerowego  w  dni  powszednie  to  koszt  290  zł 

netto

. W obliczeniach natomiast Odwołujący do równania podstawił zmienną odnoszącą się 

do  napr

awy  rezonansu  magnetycznego  (340  zł).  Nawet  gdyby  założyć,  że  Odwołujący  do 

stawki 290 zł dodał podatek od towarów i usług (co winno jednak dawać wartość 356,70 zł), 

to w ostatecznym rachunku całkowita wartość kosztu została ponownie przez Odwołującego 

obj

ęta  podatkiem  VAT.  Innymi  słowy,  nawet  gdyby  przyjąć,  że  Odwołujący  zastosował 

właściwą  stawkę  z  cennika,  to  ta  sama  czynność  została  przez  Odwołującego  dwukrotnie 

obciążona  podatkiem.  Trudno  uznać,  że  taki  sposób  wyliczenia  kosztów  pracy  jest 

wiarygodny, 

bez oceny czy do obliczeń mogła zostać przyjęta stawka zaoferowana w innym 

postępowaniu, gdzie nie wykazano, jaki był zakres przedmiotowy owego postępowania, jakie 

czynności mieściły się w pojęciu „serwisu urządzenia”, co także przecież może przełożyć się 

na  wysokość  stawki.  Wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Przystępujący  nie  musiał 

przedstawiać  dowodów  potwierdzających,  że  prawidłowo  oszacowano  koszty  dojazdu  

i  koszty  pracy  serwisanta.  To  nie  Przystępujący  był  w  przedmiotowym  postępowaniu 

odwoławczym stroną twierdzącą i to nie na nim spoczywał ciężar dowodu.  

Izba 

podkreśla  także  w  rozważaniach  orzeczenia  okoliczność,  iż  cena  w  tym 

postępowaniu miała charakter ryczałtowy,  a wykonawcy  nie byli  zobowiązani  do  określenia 

stawki  godzinowej

,  Zamawiający  nie określił  ani  minimalnej,  ani maksymalnej  liczby  godzin 

serwisowych,  a  także  nie  określono  bliżej  zakresu,  czy  też  katalogu  części  do  wymiany  

w  ramach  wykonywanych  przeglądów.  Wartości  te  były  znane  tylko  Odwołującemu  jako 

podmiotowi  dotychczas  realizującemu  usługę,  natomiast  Przystępujący  zmuszony  został 

bazować na doświadczeniu i wiedzy zdobytym przy serwisowaniu urządzeń w ramach innych 

umów.  Dlatego  też  przedstawione  przez  Odwołującego  wydruki  z  logowania  do  systemu 

podczas  serwisowania  tomografu  nie  mogły  przesądzić  o  nieprawidłowości  kalkulacji 

Przystępującego.  Dane  te  nie  były  udostępnione  w  ramach  opisu  przedmiotu  zamówienia. 

Nie  wykazano  natomiast,  że  Przystępujący  przyjął  nieprawidłowe  założenia  do  kalkulacji 

odnośnie czasu pracy serwisanta i czasochłonności napraw. 

Końcowo, ale przede wszystkim, wskazać należy, że Odwołujący nie postawił zarzutu 

naruszenia  art.  90  ust.  1 

–  3  ustawy  Pzp,  arbitralnie  stwierdzając,  że  Przystępujący  złożył  

w postępowaniu ofertę z rażąco niską ceną. Tymczasem, tak doktryna, jak orzecznictwo KIO 

oraz  sądów  powszechnych,  zgodnie  twierdzą,  że  odrzucenie  oferty  jako  niewiarygodnej 

cenowo jest możliwe po ocenie wyjaśnień kalkulacji danego wykonawcy. Jeżeli Odwołujący 

postawił w odwołaniu zarzut dalej idący, to jest naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,  

to  w  takim  przypadku  zobowiązany  był  podnoszone  okoliczności  udowodnić.  Zamawiający 


zobowiązany  jest  badać  prawidłowość  ceny  ofertowej  jeżeli,  zaoferowana  cena  lub  koszt,  

lub  ich  istotne  części  składowe,  wydają  się  rażąco  niskie  w  stosunku  do  przedmiotu 

zamówienia  i  budzą  wątpliwości  zamawiającego  co  do  możliwości  wykonania  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  

z  odrębnych  przepisów.  Odwołujący  natomiast  nie  tylko,  w  ocenie  Izby,  nie  udowodnił 

prezentowanych  w  odwołaniu  tez,  ale  nawet  nie  uprawdopodobnił,  że  można  był  powziąć 

wątpliwości  co  do  prawidłowości  ceny  ofertowej  Przystępującego  i  należało  wezwać 

wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  kalkulacji  ceny  ofertowej.  Nie  zachodziły 

zaś  obligatoryjne  przesłanki  ustawowe  do  wystosowania  wezwania  o  złożenie  wyjaśnień  

w zakresie ceny oferty. 

Reasumując,  z  tych  powodów  odwołanie  podlegało  oddaleniu  w  całości.  Izba  nie 

dopatrzyła  się  w  działaniach  Zamawiającego  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp 

odnoszących się do zasad udzielania zamówień publicznych. 

Zgodnie  z  art.  192  ust.  2  ustawy 

Pzp,  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi 

naruszenie  przepisów  ustawy,  które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik 

postępowania o udzielenie zamówienia. W świetle niepotwierdzenia się żadnego z zarzutów, 

odwołanie nie mogło zostać uwzględnione.  

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji wyroku.  

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp,  tj.  stosownie  do  wyniku  postępowania,  z  uwzględnieniem  postanowień 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2972) 

zmienionego  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  9  stycznia  2017  r. 

zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2017 r., po

z. 47),  w tym w szczególności § 5 ust. 4. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel