KIO 600/19 POSTANOWIENIE dnia 16 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 600/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  16  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę:  MEDCORE  Sp.  z  o.  o.,  ul.  Cybernetyki  19a,  02-677  Warszawa                        

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Szpital  Solec  Sp.  z  o.o.,  ul.  Solec  93,  00-382 

Warszawa 

przy  udziale  wykonawcy  Nexus  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Szyperska  14,  61-

754  Poznań 

zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

przy udziale wykonawcy Atende Medica Sp. z o.o., al. Wilanowska 313, 02-665 Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

1. um

orzyć postępowanie odwoławcze;    


2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy  MEDCORE Sp.  z  o.  o.,  ul.  Cybernetyki  19a,  02-677  Warszawa kwoty  13 

00 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)

na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 600/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego na: 

„Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu 

ERP  w  ramach  projektu  współfinansowanego  z  funduszy  europejskich  „Zapewnienie 

wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec Sp. z o.o."

nr zamówienia: PN/02ERP/01/2019, zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym 

Oficjalnych  Publikacji  Wspólnot  Europejskich  za  numerem  2019/S  042-094909                                     

z 28.02.2019 r., przez Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa zwany dalej: 

„Zamawiającym”.  

W  dniu  28.03.2019  r.  (na  Platformie  Zakupowej:  https://cmsolec.ezamawiajacy.pl) 

Zamawiający opublikował odpowiedzi na pytania.  

W  dniu  03.04.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  MEDCORE  Sp.  z  o.  o.,  

ul.  Cybernetyki  19a,  02-677  Warszawa  zwana  dalej: 

„MEDCORE  Sp.  z  o.  o.”  albo 

„Odwołującym” wniosła odwołanie na w/w czynność. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał 

w dniu 03.04.2019 r. (

wpływ bezpośredni do Zamawiającego). Odwołanie zostało podpisane 

przez  P.  Z. 

osobę  ujawnioną  w  KRS-ie  załączonym  do  odwołania  i  umocowaną  do 

samodzielnej reprezentacji.  

Zamawiający 

dniu 

r. 

(na 

Platformie 

Zakupowej: 

https://cmsolec.ezamawiajacy.pl) 

wezwał wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, 

uczestników  postępowania  przetargowego  do  wzięcia  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym.  

W  dniu  08.04.2019  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP)  Nexus 

Polska Sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-75

4 Poznań zwana dalej: „Nexus Polska Sp. z o.o.” 

albo 

„Przystępującym”  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Odwołującego  wnosząc  o  uwzględnianie  odwołania  w  całości.  Kopia  zgłoszenia  została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika  umocowanego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  08.04.2019  r.  udzielonego 

przez  dwóch  V-ce  P.  Z.  osoby  ujawnione  w  załączonym  KRS-ie  i  umocowane  do  łącznej 

reprezentacji.  

W  dniu  08.04.2019  r. 

(wpływ  do  Prezesa  KIO  w  wersji  elektronicznej  podpisane 

podpisem cyfrowym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej - ePUAP) Atende 


Medica Sp. z o.o., al. Wilanowska 313, 02-665 Warszawa zwana dalej: 

„Atende Medica Sp.  

z  o.o.

  albo  „Przystępującym”  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika  umocowanego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  08.05.2018  r.  udzielonego 

przez  P.Z  i  V-ce  P.  Z. 

osoby  ujawnione  w  załączonym  KRS-ie  i  umocowane  do  łącznej 

reprezentacji.  

W  dniu  12.04.2019  r.  (e-mailem)      MEDCORE  Sp.  z  o.  o.  wycofa

ło  odwołanie 

wniesione w dniu 03.04.2019 r. 

Pismo zostało podpisane jak odwołanie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 600/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel