KIO 597/19 POSTANOWIENIE dnia 11 kwietnia 2019 roku

Data: 26 czerwca 2019

KIO 597/19 

Sygn. akt: KIO 597/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 11 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Klaudia Szczytowska-Maziarz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez 

udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego    w  dniu  11  kwietnia  2019  roku  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  3  kwietnia  2019  roku  przez  wykonawcę  

Instal-

Filter  Przemysłowe  Systemy  Ochrony  Powietrza  S.A.  z  siedzibą  w  Kościanie  

(64-000)  

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zakład  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  

z siedzibą w Pabianicach (95-200) 

przy  udziale  wykonawcy 

Elemont  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Opolu  (45-920),  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz                  

wykonawcy  Instal-

Filter  Przemysłowe  Systemy  Ochrony  Powietrza  S.A.  

z  siedzibą  w  Kościanie  (64-000)  kwoty    20  000  zł  00  gr  (słownie:  dwadzieścia 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 


KIO 597/19 

Stosownie  do  art.  198  a 

i  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


KIO 597/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  odniesieniu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

pr

owadzonego przez Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach ( dalej 

„zamawiający")  na  „Wykonanie  instalacji  odpylającej,  instalacji  odsiarczania  i  odazotowania 

spalin  umożliwiających  spełnienie  wymogów  nowych  norm  z  zakresu  ochrony  środowiska  

w  instalacji  Ciepłownia  Miejska  w  Pabianicach"  [Ogłoszenie  o  zamówieniu  opublikowano  

w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  numer  2018/S183-414821  z  dnia  22  września 

2018  roku]  wykonawca  Instal-

Filter  Przemysłowe  Systemy  Ochrony  Powietrza  S.A.  

Kościana  (dalej  „odwołujący”)  złożył  odwołanie  od  czynności  zamawiającego,  

polegających  na  odrzuceniu  oferty  odwołującego  i  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty 

spółki Elemont sp. z o.o.  

Odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie  następujących  przepisów  ustawy  

z  dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 

zm.) 

[dalej „ustawa Pzp”]”: 

art.  89  ust.  1 pkt  7a  w  związku z  art.  85  ust.  2,   poprzez  błędne  jego  zastosowanie  

i  odrzucenie  oferty  odwołującego  w  sytuacji,  gdy  nie  wystąpiły  przesłanki  do 

odrzucenia  jego  oferty  z  powodu  niewyrażenia  zgody  na  przedłużenie  oferty, 

albowiem  nie  doszło  do  sytuacji,  aby  odwołujący  odmówił  wyrażenia  zgody  na 

przedłużenie terminu związania oferta, lecz samodzielnie i z własnej inicjatywy złożył 

oświadczenie  o  przedłużeniu  terminu  związania  oferta  oraz  o  wydłużeniu  okresu 

ważności  wadium  (wadium  w  formie  pieniężnej,  zdeponowane  na  rachunku 

bankowym zamawiającego), 

art.  89  ust.  1  punkt  2),  poprzez  jego  błędne  zastosowane  i  przyjęcie,  że  oferta 

odwołującego podlegałaby – niezależnie od podstawy wskazanej w punkcie powyżej 

–  odrzuceniu,  albowiem  jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, podczas gdy oferta odwołującego odpowiadała SIWZ, 

3.  art.  91  ust

.  1,  poprzez  przyjęcie,  że  najkorzystniejszą  ofertą  jest  oferta  Elemont  

Sp.  z  o.o.,  podczas  gdy  najkorzystniejszą  ofertą,  niepodlegającą  odrzuceniu,  była 

oferta odwołującego, 

4.  art.  7  ust.  1,  poprzez  niezapewnienie  zachowania  uczciwej  konkurencji,  poprzez 

n

ieuzasadnione,  na  niekorzyść  odwołującego,  różnicowanie  sytuacji  odwołującego  

w  porównaniu  do  sytuacji  pozostałych  wykonawców  biorących  udział  

w  postępowaniu,  w  tym  poprzez  przyjęcie,  że  odwołujący  nie  zachował  ciągłości 

związania  ofertą,  w  sytuacji  gdy    poprzez  złożenie  oświadczenia  z  dnia  

20 marca 2019 roku odwołujący  w sposób niebudzący  wątpliwości dał  wyraz swojej 


KIO 597/19 

woli,  tj.  utrzymania stanu związania ofertą (oraz  utrzymania ważności  wadium)  oraz 

poprzez  odrzucenie  oferty  odwołującego  w  sytuacji,  gdy  upływ  terminu  związania 

ofertą  nie  jest  przewidziany  w  sposób  wyraźny  (zarówno  w  ustawie  Pzp,  

jak i w SIWZ) jako podstawa odrzucenia oferty. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  zamawiającemu  unieważnienia  odrzucenia  oferty 

odwołującego,  powtórzenia  czynności  ponownej  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego,  a  nadto  o  zasądzenie  od  zamawiającego  na  jego  rzecz  kosztów 

postępowania,  w  tym  kosztów  uiszczonego  wpisu,  kosztów  opłaty  skarbowej  od 

pełnomocnictwa,  kosztów  stawiennictwa  na  rozprawie  oraz  kosztów  zastępstwa 

procesowego  według  zestawienia,  które  zostanie  przedłożone  na  późniejszym  etapie 

postępowania). 

Skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca Elemo

nt Sp. z o.o., ul. Dobrzańska 72b, 45-920 Opole (dalej „przystępujący”). 

W  dniu  8  kwietnia  2019  roku 

zamawiający  złożył  pismo,  w  którym  oświadczył,  że 

uznaje  w  całości  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu  w  odniesieniu  do  braku  podstaw  do 

odrzucenia  oferty  odwołującego  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  7a)  ustawy  Pzp,  co  czyni 

zadość wnioskowi Wykonawcy stanowiącemu istotę wniesionego odwołania”.   

Dostrzec 

należy,  że  uznanie  przez  zamawiającego  bezzasadności  podjętej  

25 kwietnia 2019 roku czynności stanowi jednocześnie o bezzasadności dokonanego w tejże 

dacie wyboru oferty najkorzystniejs

zej z pominięciem oferty odwołującego z podanego wyżej 

powodu. 

P

rzystępujący,  w  piśmie  z  dnia  10  kwietnia  2019  roku,  nie  wniósł  sprzeciwu  

w  przedmiocie  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  

w odwołaniu. 

Wobec  powyższego  Izba,  działając  na  podstawie  art.  186  ust.  3  ustawy  Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 1 

ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć. 

Stosownie  do  wskazanego  przepisu  ustawy  P

zp  Izba  może  –  w  przypadku 

uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, jeżeli 


KIO 597/19 

uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie 

zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów 

przedstawionych  w  odwołaniu  przez  zamawiającego  –  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania.  

Tytułem  uzupełnienia  skład  orzekający  Izby  wskazuje,  że  zamawiający, 

zawiadamiając  odwołującego  o  odrzuceniu  jego  oferty  (pismo  z  dnia  25  marca  2019  roku) 

wskazał jako jedyną podstawę tej czynności na art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.  

Wobec 

powyższego  –  jak  trafnie  podniósł  w  piśmie  z  dnia  10  kwietnia  2019  roku 

przystępujący  „Konsekwentnie  –  odwołanie nie mogło  zostać wniesione w  zakresie  zarzutu 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP gdyż nie istnieje i nigdy nie istniał substrat zaskarżenia  

postaci czynności Zamawiającego.” 

Fakt,  że  zamawiający  nie  podjął  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego  na 

podstawie  innej  niż  art.  89  ust.  1  pkt  7a)  ustawy  Pzp  nie  budził  wątpliwości  składu 

orzekającego  w  świetle  treści  zawiadomienia:  „Na  marginesie  Zamawiający  pragnie 

poinformować, iż oferta złożona przez (…) podlegałaby i tak odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp, ze względu na fakt, że (…)”. 

Czynność odrzucenia oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Pzp  została  podjęta  przez  zamawiającego  „dopiero”  8  kwietnia  2019  roku  (Zawiadomienie  

o unieważnieniu czynności w wyniku wniesionego odwołania oraz wyborze najkorzystniejszej 

oferty po powtórzeniu czynności z dnia 8 kwietnia 2019 roku). 

Mając  powyższe  na  uwadze,  działając  na  podstawie  art.  192  ust.  1  zdanie  drugie 

ustawy  Pzp  i  art.  186  ust.  3  w  zw.  z  art.  186  ust.  1  ustawy  Pzp,  orzeczono  jak  

w sentencji. 


KIO 597/19 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2)  lit.  b  ustawy  Pzp, 

orzekając      jednocześnie  o  konieczności  zwrotu  odwołującemu  kwoty  wpisu  uiszczonego 

przez odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych.  

Przewodniczący: 

……………………………………… 


wiper-pixel