KIO 595/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 595/19 

WYROK 

 z dnia 15 kwietnia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący: 

Bartosz Stankiewicz 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  12  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów „Wapnopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 

3  lok.  32  (09-

100  Płońsk)  –  Lider  konsorcjum  oraz  A.  N.    prowadzącego  działalność 

gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Wapnopol” z siedzibą w 

Glinojecku przy ul. Nadrzecznej 12 (06-450 Glinojeck) 

– Partner konsorcjum w postępowaniu 

prowadzonym przez zam

awiającego – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Ciechanowie z 

siedzibą w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 83 (06-400 Ciechanów)  

przy  udziale  wykonawcy 

–  Transpol  Lider  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łojewie  pod 

numerem  70  (88-

101  Inowrocław)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

Umarza  postępowanie  odwoławcze  w  części  dotyczącej  zaniechania  wezwania 

wykonawcy 

– Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojewie o udzielenie wyjaśnień w 

zakresie  rażąco  niskiej  ceny  [zarzut  zawarty  w  pkt  1  ppkt  5)  odwołania]  oraz  w  części 

dotyczącej  odrzucenia  oferty  odwołującego  [zarzuty  zawarte  w  pkt  2  ppkt  od  1)  do  6) 

odwołania],  z  powodu  uwzględnienia  odwołania  w  tej  części  oraz  wobec  niewniesienia 

s

przeciwu  wobec  tej  czynności  przez  uczestnika  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

Uwzględnia  odwołanie  w  części  dotyczącej  zarzutów  wskazanych  w  pkt  1  ppkt  1) 

odwołania tj. w związku z uznaniem przez zamawiającego, że wykonawca – Transpol Lider 

Sp.  z  o.o.  Sp.  k. 

z  siedzibą  w  Łojewie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 


zdolności  technicznej  i  zawodowej  oraz  w  pkt  1  ppkt  2)  odwołania  tj.  w  związku  z 

niewykluczeniem  wykonawcy 

–  Transpol  Lider  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łojewie  z 

udziału  w  postępowaniu  mimo  tego,  że  wykonawca  ten  wprowadził  zamawiającego  w  błąd 

przy  przedstawieniu  informacji  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nakazuje 

zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu, 

wykluczenie wykonawcy 

– Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojewie z udziału w 

postępowaniu oraz dokonanie powtórnego badania i oceny ofert w postępowaniu. 

W pozostałym zakresie oddala odwołanie. 

4. Kosztami 

postępowania obciąża zamawiającego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ciechanowie i: 

4.1. zalicza 

w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: 

dziesięć  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie  ubiegających 

się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Wapnopol” Sp. 

z o.o. 

z siedzibą w Płońsku oraz A. N.  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Przedsiębiorstwo  Transportowo-Handlowe  „Wapnopol”  z  siedzibą  w  Glinojecku  tytułem 

wpisu od odwołania; 

zasądza  od  zamawiającego  Przedsiębiorstwa  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w 

Ciechanowie

,  na  rzecz  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia: 

Przedsiębiorstwa  Budowy  Dróg i Mostów  „Wapnopol”  Sp.  z  o.o. z  siedzibą  w  Płońsku 

oraz  A.  N.   

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo 

Transportowo-

Handlowe  „Wapnopol”  z  siedzibą  w  Glinojecku,  kwotę  13  600  zł  00  gr 

(słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania 

odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku.  

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt: KIO 595/19 

U z a s a d n i e n i e 

Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych  Sp.  z  o.o.  w  Ciechanowie  zwane  dalej: 

„zamawiającym”,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia publicznego na  podstawie przepisów  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004  r.  Prawo 

zamówień  publicznych  (t.j.  -  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej:  „Pzp”  pn. 

„Budowa  kwatery  składowania  odpadów  innych  niż  obojętne  i  niebezpieczne  -  kwatery  B 

wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i  obiektami  towarzyszącymi  w  miejscowości  Wola 

Pawłowska  gmina  Ciechanów”  (nr  referencyjny  postępowania:  1/ZRB/2019),  zwane  dalej 

„postępowaniem”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 4 marca 2019 r., pod numerem 520881-N-2019.  

Szacunkowa  wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 

niższa  od  kwot  wskazanych  w  przepisach  wykonawczych  wydanych  na  podstawie  art.  11 

ust. 8 Pzp.  

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów „Wapnopol” Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku – Lider konsorcjum oraz 

A.  N.   

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Transportowo-

Handlowe „Wapnopol” z siedzibą w Glinojecku zwani dalej: „odwołującym” w dniu 2 kwietnia 

2019 r. wni

eśli odwołanie wobec następujących czynności zamawiającego:  

1)  z  dnia  28  marca  2019  r.  w  postaci  wyboru  oferty  wykonawcy  Transpol  Lider  Sp.  z  o.o. 

Sp.k. z siedzibą w Łojewie zwanego dalej: „przystępującym” jako oferty najkorzystniejszej, w 

tym zaniechania wykluczenia tego wykonawcy w postępowaniu;  

2) z dnia 29 

marca 2019 r. w postaci odrzucenia oferty odwołującego w postępowaniu. 

W  związku  z  powyższym  odwołujący  zarzucił  zamawiającemu  naruszenie 

następujących przepisów: 

W  zakresie  wyboru  oferty 

przystępujacego  jako  najkorzystniejszej,  w  tym  zaniechania 

wykluczenia tego wykonawcy z 

postępowania: 

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, art. 25a ust. 1 pkt. 1, art. 7 

ust. 1 i 3 Pzp w zw. z § 2 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  z  dnia  26  lipca  2016  r.  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1126)  oraz  art.  26  ust.  2  Pzp 

poprzez  błędne  uznanie,  iż  przedłożone  przez  przystępującego  referencje  potwierdzają 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  mimo 

tego, że w rzeczywistości przedmiotowe referencje w swojej treści poświadczają nieprawdę, 


a  przystępujący  nie  spełnia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności 

technicznej  lub  zawodowej,  a  co  za  tym  idzie  podlega  on  wykluczeniu  z  przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta nie może zostać wybrana 

jako najkorzystniejsza;  

2) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp w zw. z art. 25a ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i 3 Pzp oraz art. 26 

ust.  2 Pzp poprzez  niewykluczenie przystępującego z  udziału w  postępowaniu,  mimo  tego, 

że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania wprowadził zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu  informacji,  że  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  przedkładając 

referencje poświadczające nieprawdę; 

3) art. 26 ust. 3 i art. 7 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1b pkt 2 Pzp poprzez 

zaniechanie  wezwania  przystępującego  do  przedłożenia  dokumentu  jednoznacznie 

potwierdzającego,  że  przystępujący  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 

wysokości  co  najmniej  9.000.000,00  zł,  mimo  że  dokumenty  załączone  przez  tego 

wykonawcę  na  potwierdzenie  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu  dotyczącego 

sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  nie 

potwierdzają,  iż  przystępujący  posiada  aktualną 

polisę,  w  ramach  której  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  w  wysokości  co  najmniej 

9.000.000,00 zł; 

4) art. 26 ust. 3 i art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2, art. 21 ust. 1b pkt 2 Pzp poprzez 

bezpodstawne uznanie, iż przedkładając informację Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu z 

dnia  15  marca  2019  roku  - 

przystępujący  wykazał  spełnienie  warunku  udziału  w 

postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  lub  finansowej  dotyczącej  zdolności 

kredytowej, mimo tego, iż z przedłożonej przez wykonawcę informacji nie wynika, iż posiada 

on bezwarunkową zdolność kredytową co do kwoty 3.000.000,00 zł; 

5)  art.  90  ust.  1  w  zw.  z  art.  90  ust.  1a  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wezwania  przystępującego  do  jednoznacznego,  wyczerpującego  i 

przekonywującego wykazania braku rażąco niskiej ceny w jego ofercie, mimo tego, iż cena 

zaoferowana  przez  przystępującego  jest  o  36,65%  niższa  od  wartości  niniejszego 

zamówienia powiększonego o podatek VAT. 

2. W zakresie odrzucenia oferty odwołującego: 

1) art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 3, art. 24aa ust. 1, art. 7 ust. 1, 2 i 3 Pzp poprzez wskazywanie 

przez  zamawiającego,  iż  nie  otrzymał  on  od  odwołującego  dokumentu  w  postaci 

oświadczenia  dotyczącego  miejsca  składowania  wywożonego  gruntu  -  oświadczenia  o 

miejscu składowania gruntu, mimo tego, iż odwołujący złożył te oświadczenie wraz z ofertą; 

2)  art.  26  ust.  3  Pzp  w  zw.  z  art.  26 

ust.  2  Pzp,  art.  25  ust.  1  pkt.  2  Pzp  poprzez  błędne 

niewezwanie  odwołującego  do  złożenia  (uzupełnienia)  oświadczenia  dotyczącego  miejsca 


składowania  wywożonego  gruntu  -  oświadczenia  o  miejscu  składowania  gruntu,  skoro 

zamawiający uznał, że oświadczenie to nie zostało złożone wraz z ofertą; 

3)  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Pzp  poprzez  błędne  uznanie  przez 

zamawiającego,  iż  oświadczenie  o  miejscu  składowania  gruntu  stanowi  treść  oferty  w 

rozumieniu przepisów Pzp; 

4)  art.  36  ust.  1  pkt.  5  i  5

a  Pzp,  art.  29  ust.  1,  art.  22  ust.  1a  i  1b  poprzez  nienależyte  i 

sprzeczne określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” w 

jakim  celu ma  zostać  złożone  oświadczenie  o  miejscu składowania  gruntu,  co  wypływa  na 

ocenę,  iż  odwołujący  nie  powinien  z  tego  tytułu  ponosić  negatywnych  konsekwencji  w 

postaci odrzucenia oferty; 

5)  art.  92  ust.  1  pkt.  2  i  3  Pzp  poprzez  dokonanie  przez  zamawiającego  uzasadnienia 

odrzucenia  oferty  odwołującego  w  sposób  wewnętrznie  sprzeczny,  wskazujący,  iż  sam 

zamawiający nie zna natury i charakteru wymaganego oświadczenia o miejscu składowania 

gruntu, wskazując, iż stanowi ono z jednej strony potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w  postępowaniu,  a  z  drugiej  strony  potwierdzenie  braku  przesłanek  wykluczenia  -  co  w 

całokształcie nie powinno rodzić negatywnych konsekwencji w stosunku do odwołującego w 

postaci odrzucenia z tego powodu jego oferty; 

6)  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  w  zw.  z  art.  14  Pzp  w  zw.  z  art.  5  Kodeksu  cywilnego  poprzez 

odrzucenie oferty odwo

łującego z błahej, nieistotnej przyczyny, od której powstania w istotny 

sposób przyczynił się zamawiający przygotowując SIWZ, który zawiera sprzeczne informacje 

w  zakresie  charakteru  przedmiotowego  oświadczenia,  przy  czym  za  odrzuceniem  oferty 

odwołującego  nie  przemawiają  żadne  uzasadnione  racje  z  perspektywy  zasad  i  celów 

zamówień  publicznych,  co  w  konsekwencji  takie  zachowanie  zamawiającego  należy 

potraktować jako nadużycie prawa podmiotowego. 

Zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  3  Pzp  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienia  wyboru  oferty  przystępującego  jako  oferty  najkorzystniejszej  w 

postępowaniu; 

wykluczenie przystępującego z udziału w postępowaniu; 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego; 

dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert  z  uwzględnieniem  faktu,  że  oferta 

odwołującego jest prawidłowa i jako taka nie powinna podlegać odrzuceniu; 

wyboru oferty odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. 

Jeśli chodzi o interes we wniesieniu odwołania odwołujący podniósł, posiada takowy, 

gdyż  w  wyniku  działań  zamawiającego  jego  interes  może  doznać  uszczerbku  oraz  może 

ponieść  realną  szkodę.  Ponadto  odwołujący  wyjaśnił,  że  w  przypadku  prawidłowego 


działania zamawiającego polegającego na wykluczeniu przystępującego i nieodrzucania jego 

oferty, 

to  właśnie  jego  oferta  zostałaby  wybrana  jako  oferta  najkorzystniejsza.  Powyższe 

okoliczności,  zdaniem  odwołującego,  niezbicie  dowodzą  naruszenia  interesu  odwołującego 

w  uzyskaniu  zamówienia  i  stanowią  wystarczającą  przesłankę  do  skorzystania  przez  niego 

ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 Pzp. 

Jego  zdaniem 

w  sytuacji  udowodnienia,  że  zamawiający  dokonał  czy  też  zaniechał 

dokonania czynności wbrew Pzp, normalnym następstwem w okolicznościach danej sprawy 

jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody przez wnoszącego odwołanie (wyrok KIO 

z dnia 17 maja 2013 r. o sygn. akt KIO 1002/13, wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2011 r. o sygn. 

akt  KIO  662/11). 

Następnie  odwołujący  wskazał,  że  podzielić  należy  pogląd  wyrażony  w 

orzecznictwie  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  iż  dla  wykazania  interesu  w  rozumieniu  art.  179 

ust. 1 

Pzp wystarczy wykazanie zagrożenia, potencjalnej możliwości prowadzącej do takiego 

rozwoju  sytuacji  w  dalszym  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego, 

że  wynik  danego  postępowania  wpłynie  na  sytuację  podmiotu  odwołującego  (wyrok  KIO  z 

dnia  11  stycznia  2013  r.  o  sygn.  akt  KIO  2863/12). 

Ponadto  według  twierdzenia 

odwołującego  nieprawidłowe dokonanie  czynności  badania i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenie 

jego  oferty

,  która  realnie  -  przy  istnieniu  wiarygodnych  przesłanek  obligujących 

z

amawiającego do wykluczenia przystępujacego wskazanych w odwołaniu - mogłaby zostać 

uznana  za  najkorzystniejszą,  oznacza  że  potencjalne  stwierdzenie  naruszenia  w  tym 

zakresie  przepisów  Pzp  pozbawia  odwołującego  możliwości  uzyskania  zamówienia  i 

podpisania  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wykonywania  (wyrok  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  z  dnia  3  lipca  2018  r.  o  sygn.  akt  KIO  1194/18),  co  powoduje,  że 

o

dwołujący ma wyraźny interes we wniesieniu niniejszego odwołania. 

W  zakresie 

zarzutu  wprowadzenia  zamawiającego  w  błąd  odwołujący  na  wstępie 

wskazał,  że  podążając  za  stanowiskiem  Sądu  Najwyższego  -  Izba  Cywilna  z  dnia  23  maja 

2018  r.,  sygn.  akt:  IV  CSK 

448/17,  iż  zawężenie  pojęcia  „wybór  najkorzystniejszej  oferty” 

tylko  do  oceny  złożonych  ofert  pod  kątem  kryteriów  ustalonych  przez  zamawiającego  w 

SIWZ,  nie  znajduje  oparcia  w  wykładni  funkcjonalnej  i  systemowej  Pzp.  Odwołujący  się  od 

wyboru  najkorzystnie

jszej  oferty  (art.  180  ust.  2  pkt  6)  może  kwestionować  tę  czynność 

zamawiającego zarówno dlatego, że wybrana oferta nie jest najkorzystniejsza w świetle art. 

i art, 2 pkt 5 Pzp, jak i dlatego, że oferta powinna była podlegać odrzuceniu lub składający 

ją  podmiot  -  wykluczeniu  z  postępowania.  W  związku  z  tym  w  zakresie  podważanej  przez 

odwołującego czynności zamawiającego w postaci wyboru oferty przystępującego jako oferty 

najkorzystniejszej  odwołujący  miał  prawo  podnosić  zarzuty  dotyczące  zaniechania  przez 

zamawiającego wykluczenia tegoż wykonawcy z udziału w postępowaniu. 


Odnosząc  się  do  najistotniejszej  kwestii  w  kontekście  czynności  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  odwołujący  wskazał,  że  przystępujący  w  celu  potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału dotyczących zdolności zawodowej lub technicznej posłużył się i 

przedstawił  zamawiającemu  referencje,  których  treść  nie  odzwierciedla  rzeczywistości. 

Odwołujący  z  całą  stanowczością  podkreślił,  iż  przystępujący  nie  uczestniczył  w  budowie 

kwatery  składowiska  w  ramach  dokonanej  w  latach  2014-2015  modernizacji  i  rozbudowy 

składowiska odpadów  w  Bladowie.  Zdaniem  odwołującego  jedyną  prawdziwą okolicznością 

wynikającą z referencji przedłożonych przez przystępującego jest fakt, iż spółka Limba Sp. z 

o.o. była w przywołanej inwestycji generalnym wykonawcą. Jednakże przystępujący nie był 

w  przedmiotowej  inwestycji  podwykonawcą.  Zaznaczył  przy  tym,  że  w  zakresie  budowy 

kwatery  można  wyróżnić  trzy  podstawowe  zakresy  robót:  roboty  ziemne  i  odwodnienia, 

uszczelnienie oraz od

gazowanie. Podwykonawcami realizującymi w ramach wykonywanych 

robót budowalnych kwatery składowiska byli: 

- w 

zakresie robót ziemnych i odwodnienia: Zakład Usług Transportowych i Robót Ziemnych 

B. L.

, Banino Rębiechowo; 

- w zakresie uszczelnienia: Elikopol BK sp. z o.o. Bielsko-

Biała; 

- w zakresie instalacji odgazowania: P.U.H. Trans-Kop-

Pióro J. C. Jaworzno. 

W  związku  z  tym  –  w  ocenie  odwołującego  –  nie  ma  obiektywnej  możliwości,  aby 

przystępujący  wykonał  w  przywołanej  inwestycji  roboty  budowalne  w  postaci  kwatery 

składowiska.  Niniejszy  fakt  potwierdza  dowód  w  postaci  oświadczenia  Przedsiębiorstwa 

Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, który to podmiot był zamawiającym 

we wskazanej w referencjach inwestycji. Poza tym kolejnym dowodem, 

iż przystępujący nie 

realizował budowy kwatery składowiska na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi 

sp. z o.o. są załączone do odwołania referencje z dnia 28 stycznia 2016 r. wystawione przez 

Limba  sp.  z  o.o.  i  potwierdzające,  że  w  zakresie  istotnej  części  robót  przy  kwaterze 

składowania prace wykonywał podwykonawca P.U.H. Trans-Kop-Pióro J. C. Jaworzno, a co 

za tym idzie nie przystępujący. 

Poza tym odwołujący podniósł, że fakt, iż przystępujący nie wykonał robót budowlanych na 

które  powołuje  się  w  referencjach  przedłożonych  zamawiającemu  wynika  również  z 

okoliczności,  iż  tuż  przed  złożeniem  oferty  przystępujący  poszukiwał  podmiotów,  które 

udostępnią mu zasoby, w tym referencje w zakresie budowy kwatery składowiska, gdyż sam 

takiego doświadczenia nie posiadał.  

Zważając  na  powyższe  odwołujący  jednoznacznie  wskazał,  że  przystępujący  wprowadził 

zamawiającego w błąd posługując się i świadomie przedkładając referencje poświadczające 

nieprawdę.  Wobec  tego,  w  tym  przypadku  bezsprzecznie  została  wyczerpana  dyspozycja 

wynikająca z normy objętej art. 24 ust. 1 pkt. 16 Pzp, z której wynika, że z postępowania o 


udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że 

nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne  i 

niedyskryminacyjne  kryteria,  zwane  dalej  „kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

tym kontekście odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 marca 

2018  r.  o  sygn.  akt  KIO  456/18,  w  którym  zostało  podkreślone,  że  wspólną  przesłanką 

stwierdzenia, że zastosowanie znajdzie sankcja połączona z wyczerpaniem hipotezy art. 24 

ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp  jest  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd,  które  polega  na 

przedstawieniu  przez  wykonawcę  nieprawdziwych  informacji,  czyli  zaistnienia  sprzeczności 

pomiędzy  treścią  dokumentu  złożonego  przez  wykonawcę,  a  rzeczywistością.  Stan  ten 

zaist

nieje, gdy przedstawione zostaną informacje niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, 

który  ma  znaczenie  dla  danego  postępowania.  Na  skutek  podania  takich  informacji 

zamawiający  zostaje  wprowadzony  w  błąd,  czyli  nabiera  mylnego  wyobrażenia  o  stanie 

faktyczny

m lub też skutkuje to po jego stronie brakiem jakiegokolwiek wyobrażenia o nim. 

Tym samym odwołujący stanął na stanowisku, że w niniejszym kontekście przystępujący nie 

może  powoływać  się  na  kwestię  lekkomyślności,  czy  też  nie  świadomości  tego,  iż 

przedłożony  dokument  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  rzeczywistości.  Według 

odwołującego z całą pewnością przystępujący, a konkretniej jego przedstawiciele musieli być 

świadomi  faktu,  iż  wykonawca  ten  nie  realizował  budowy  składowiska  odpadów  o  wartości 

przekraczaj

ącej 3.000.000,00 zł. W związku z tym działania przystępującego były świadome i 

miały  na  celu  wprowadzenie  zamawiającego  w  błąd.  Potwierdza  to  również  okoliczność,  iż 

do  ostatniej  chwili  wykonawca  ten  poszukiwał  możliwości  uzyskania  referencji  od  innych 

po

dmiotów  z  branży.  Wobec  tego  w  ocenie  odwołującego  w  tym  wypadku  zastosowanie 

powinien  mieć  art.  24  ust.  1  pkt.  16  Pzp.  Jednak  w  przypadku  odmiennego  zdania  Izby, 

odwołujący  z  daleko  posuniętej  ostrożności  procesowej  podnosi  również zarzut  ewentualny 

wypełnienia przez przystępującego dyspozycji art. 24 ust. 1 pkt. 17 Pzp. 

W konkluzji  tego  zarzutu  odwołujący  stwierdził,  iż  przystępujący  -  po  pierwsze  nie  wykazał 

warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  po  drugie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  z 

powodu 

świadomego  wprowadzenia  zamawiającego  w  istotny  błąd,  wynikający  z 

przedłożenia  dokumentu  poświadczającego  nieprawdę.  Wobec  zaistniałych  okoliczności 

czynność zamawiającego w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty nie ma prawa się ostać. 

Stąd koniecznym jest unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Co  do  zarzutu  dotyczącego  niepotwierdzenia  przez  przystępującego  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  związku  ze  złożoną  polisą  ubezpieczeniową 

odwołujący wyjaśnił, że w ramach warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub 


finansowej zamawiający wymagał, aby wykonawcy wykazali, iż posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzenia  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia.  Dalej  zamawiający  wskazał  w  SIWZ,  iż  o  zamówienie  mogą  się  ubiegać 

wykonawcy  posiadający  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  gospodarczej  na  sumę  ubezpieczeniową  nie  niższą  niż 

9.000.000,00  zł.  Natomiast  przystępujący  przedłożył  zamawiającemu  polisę  ubezpieczenia 

OC, w której na łączną sumę ubezpieczenia 10.000.000,00 zł ubezpieczonych jest łącznie 4 

podmiotów, w tym przystępujący. 

Odwołujący podniósł, że zgodnie z wyrokami KIO z 28 października 2011 r. o sygn. akt: KIO 

2222/11;  KIO  2223/11  oraz  z  10  maja  2013  r.  o  sygn.  akt:  KIO  896/13  w  przypadku 

posłużenia się w zamówieniach publicznych polisą grupową, obejmującą kilka podmiotów, z 

których  tylko  jeden  składa  ofertę,  z  dokumentu  tego  winno  wynikać  jednoznacznie  i 

bezspornie,  iż  dany  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  na 

wymaganą  przez  zamawiającego  minimalną  sumę  gwarancyjną.  „Równocześnie  za 

niezgodne z istotą celu polisy jako potwierdzenia zdolności ekonomicznej Wykonawcy byłoby 

przyjęcie,  iż  prawidłowym  jest  ubezpieczenie,  w  którym  kilka  czy  kilkanaście  podmiotów 

objętych jest jedną łączną sumą gwarancyjną spełniającą wymóg SIWZ, konkurując między 

sobą  w  zakresie  ochrony  ubezpieczeniowej,  podczas  gdy  Zamawiający  wymagał,  aby  to 

Wykonawca  był  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  na  określoną  przez 

Zamawiającego  kwotę”  (KIO  2154/11).  W  ocenie  odwołującego  zbiorowy  charakter  polisy 

przedstawionej  przez  przystępującego  nie  pozwala  zatem  jednoznacznie  ustalić  sposobu 

objęcia go ochroną ubezpieczeniową. Tymczasem zamawiający powinien mieć pewność, że 

wykonawca posiada ubezpieczenie  z  sumą gwarancyjną  na  wymaganą przez  niego kwotę. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem odwołującego, przystępujący nie wykazał, że posiada 

wymaganą  polisę.  Zamawiający  nie  wezwał  przystępującego  do  przedłożenia  dokumentów 

potwierdzających,  że  jest  ubezpieczony  na  kwotę  9.000.000,00  zł.  Narusza  to  zasadę 

równego  traktowania  wykonawców,  ponieważ  zamawiający  jest  zobowiązany  zapewnić,  że 

wszystkie  wymagania  SIWZ  są  egzekwowane  w  sposób  jednakowy  od  wszystkich 

wykonawców.  Zważywszy,  że  przystępujący  nie  wykazał  spełniania  jednego  z  warunków 

udziału  w  postępowaniu,  powinien  zostać  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta 

odrzucona. 

Ponadto  odwołujący  wyjaśnił,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

polisa  OC  ma  na  celu  potwierdzenie  sytuacji  ekonomicznej  wykonawcy  uczestniczącego  w 

postępowaniu, a wspólna polisa z innym podmiotem tego warunku nie potwierdza, gdyż nie 

dotyczy  indywidualnej  sytuacji  wykonawcy.  Przyjęte  stanowisko  oznacza,  iż  przystępujący 

nie  m

ógł  przedstawić  wspólnej  polisy  OC  z  innym  podmiotem  niebiorącym  udziału  w 


postępowaniu. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  niewykazania  przez  przystępującego  zdolności  kredytowej 

odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  w  zakresie  warunków  udziału  w  postępowaniu  w 

postaci sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymagał również wykazania przez wykonawcę, 

iż  posiada  on  środki  własne  lub  dostęp  do  kredytu  w  wysokości  minimum  3.000.000,00  zł. 

Przy czym zamawiający wymagał, aby do oferty dołączyć informację banku lub spółdzielczej 

kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość  posiadanych  środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składnia ofert. Natomiast przystępujący przedstawił zamawiającemu 

informację  z  Banku  Spółdzielczego  w  Inowrocławiu  z  dnia  15  marca  2019  roku,  z  której 

wynika, iż wykonawca posiada zdolność kredytową do kwoty 3.000.000,00 zł. Jednakże jak 

dalej  zostało  wskazane  w  przedmiotowej  informacji  -  ewentualne  udzielenie  kredytu  bądź 

gwarancji może nastąpić pod warunkiem dokonania prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu 

oraz spełnienia innych warunków określonych przez bank. 

W  tym  wypadku  odwołujący  wskazał,  iż  przedmiotowa  informacja  przedłożona  przez 

przystępującego  zawiera  dodatkowe  warunki,  od  których  spełnienia  bank  uzależnia 

ostateczną  decyzję  kredytową.  Zauważył,  iż  za  „zdolność  kredytową”  -  w  nauce  prawa  i 

orzecznictwie - 

uznaje się „rzeczywistą możliwość zwrotu kredytu na tle art. 70 ustawy Prawo 

bankowe, 

przesądzającego,  że  przedmiotem  kredytowania  mogą  być  wyłącznie  środki 

pieniężne,  to trwała dyspozycja do  zapłaty  (spłaty  kredytu zgodnie z  umową).  Klient  banku 

ma  zdolność  kredytową  wówczas,  gdy  istniejące  w  dniu  jej  weryfikacji  okoliczności 

uzasadniają graniczącą z pewnością realizacji prognozę, że kredytobiorca w całym okresie, 

na jaki umowa kredytu została zawarta, będzie w stanie sprostać obowiązkowi dokonywania 

spłat, a z upływem tego okresu będzie mógł zwrócić kredyt i uregulować należności uboczne 

por.  B.  Zetlweger,  Kreditwiirdigkeitsprufung..., s.  12). W podobny  sposób wypowiedział  się 

SN  przyjmując,  że  zdolność  kredytową  ma  każdy  podmiot,  którego  stan  majątkowy  oraz 

bieżąca i przewidywana w przyszłości efektywność gospodarowania zapewnia wypłacalność, 

gwarantującą  zwrot  kredytu  wraz  z  należnymi  odsetkami  w  ustalonym  w  umowie  terminie 

(wyrok  SN  z  dnia  18  czerwca  1997  r.,  11  CKN  207/97,  Pr.Bank.  1998,  nr  1,  s.  57)”.  (vide: 

Komentarz  do  art.  70  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  bankowe  (Dz.U.02.72.665), 

[w:]  F.  Zoll  (red.),  A.  Adamek,  K.  Bit  ner-

Przybylska,  M.  Brożyna,  M.  Chudzik,  A.  Frań,  1. 

Karasek, K. Kohutek, K. Korus, R. Kwaśnicki, J. Lachner, J. Molis, M. Olczyk, K. Płończyk, P. 

Podlasko, M. Porzycki, A. Rataj, D. Rogoń, M. Rusinek, M. Spyra, T. Spyra, S. Szuster, P. 

Tereszkiewicz, A. Wacławik, F. Wejman, M. Wyrwiński. Prawo bankowe. Komentarz, Tom I i 

II,  Zakamycze,2005.).  W  świetle  powyższego  odwołujący  uznał,  iż  z  przedłożonej  przez 

przystępującego  opinii  banku  nie  wynika,  iż  bank  ten  zweryfikował  już  możliwości  spłaty 


kredytu przez wykonawcę i jest gotowy uznać jego zdolność kredytową na sumę, co najmniej 

3.000.000,00  zł  jak  wymagał  tęgo  w  SIWZ  zamawiający.  Bank  wprost  wskazał,  iż 

„ewentualne  udzielenie  kredytu  bądź  gwarancji  może,  nastąpić  pod  warunkiem  dokonanie 

prawnego  zabezpieczenia  spłaty  kredytu  oraz  spełnienia  innych  warunków  określonych 

przez  bank”.  Bank  nie  wskazał  w  swej  opinii,  iż  w  przypadku  niezaakceptowania 

przedłożonego  przez  przystępującego  zabezpieczenia  spłaty  -  jeśli  takie  zabezpieczenie 

zostałoby  w  ogóle  przedłożone  -  udzieli  wykonawcy  kredytu  na  kwotę  co  najmniej 

3.000.000,00  zł.  W  sytuacji,  w  której  zabezpieczenie  wykonawcy  nie  zostałoby 

zaakceptowane  -  c

zego  wykluczyć  nie  można  -  nie  otrzymałby  on  kredytu  w  wymaganej 

wysokości.  Na  podstawie  przedłożonej  przez  przystępującego  opinii  bankowej,  innego 

wniosku 

– zdaniem odwołującego – wysnuć nie sposób. Ponadto odwołujący nadmienił, że 

niniejsze stanowisko ma 

swoje odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych (np. 

wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 2007-10-16, X Ga 158/07/za). 

Zważając  na  powyższe  odwołujący  doszedł  do  wniosku,  iż  przystępujący  nie  wykazał 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  także  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  lub 

finansowej. W konsekwencji również z tego powodu powinien on podlegać wykluczeniu. 

P

rzystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  zgłosił 

wykonawca 

– Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łojewie.  

Na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  12  kwietnia  2019  r.,  zamawiający  złożył  oryginał  odpowiedzi  na 

odwołanie,  w  której częściowo uwzględnił  odwołanie tj.  w  zakresie  pkt  1  ppkt  5)  oraz  pkt  2 

ppkt 1)-6), 

natomiast w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie odwołania.  

P

rzystępujący na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron i uczestnika postępowania 

odwoławczego oświadczył, że nie wnosi sprzeciwu wobec uwzględnienia w części odwołania 

natomiast 

w  pozostałym  zakresie  wniósł  o  oddalenie  odwołania.  Złożył  także  oryginał 

swojego  pisma  procesowego,  w  którym  w  zakresie  zarzutów  nieuwzględnionych  wniósł  o 

oddalenie odwołania oraz podał uzasadnienie faktyczne i prawne dla swojego stanowiska. 

Krajowa  Izba 

Odwoławcza,  uwzględniając  dokumentację  postępowania,  dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony  i 

uczestnika postępowania, ustaliła i zważyła co następuje. 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  odwołujący  spełnia  określone  w  art.  179  ust.  1  Pzp 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, 

a  naruszenie  przez  z

amawiającego  przepisów  Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez 

niego 

szkody  polegającej  na  utracie  możliwości  uzyskania  zamówienia.  Nie  została 


wypełniona  także  żadna  z  przesłanek  ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania, 

wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. 

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 185 ust. 2 i 3 Pzp, Izba dopuściła do 

udziału w postępowaniu odwoławczym, jako uczestnika wykonawcę Transpol Lider Sp. z o.o. 

Sp. k. 

z siedzibą w Łojewie, zwanego nadal: „przystępującym”.  

Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z:  

dokumentacji nadesłanej w dniu 8 kwietnia 2019 r. przez zamawiającego do akt sprawy 

w tym 

w szczególności z treści:  

- SIWZ; 

oferty przystępującego; 

-  dokumentu  o  nazwie  referencje  z  dnia  19  sierpnia  2015  r.  wystawionego  przez  Limba 

Sp.  z  o.o. 

i  złożonego  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w 

zakresie zdolności technicznej i zawodowej; 

-  polisy  nr  912700152379 

złożonej  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w 

postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

informacji  z  Banku  Spółdzielczego  w  Inowrocławiu  z  dnia  15  marca  2019  r.  także 

złożonej  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

pisma  z  dnia 28  marca 2019 r.  stanowiącego informację  o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu; 

dokumentów załączonych do odwołania w tym w szczególności: pisma z dnia 29 marca 

2019  r.  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Tucholi  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Tucholi  oraz 

referencji  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  udzielonych  przez  Limba  Sp.  z  o.o.  na  rzecz  PUH 

„Trans-Kop-Pióro" J. C.; 

złożonych przez odwołującego na posiedzeniu: 

dokumentu w postaci oświadczenia z dnia 8 kwietnia 2019 r. złożonego przez pana Z. 

N.; 

dokumentu  w  postaci  „Zestawienia  faktur  zapłaconych  przez  Wykonawcę 

Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wg. Stanu na dzień 29-05-2015 w PLN”; 

- d

okumentu w postaci wiadomości mailowej z dnia 9 kwietnia 2019 r. od Pani M. J.; 

dokumentu  pt.  „Protokół  z  kontroli  zgrzewów  z  kanałem  centralnym  metodą 

ciśnieniową”; 

dokumentu w postaci wiadomości mailowej Griltex Polska Sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 

2019  r.  wraz  z  treścią  dokumentu  pn.  „Plan  i  Warunki  Realizacji  Wykonania  Kwatery 

Folia, PEHD Załącznik do Dziennika Budowy”; 


złożonych przez przystępującego na rozprawie: 

dokumentu w postaci oświadczenia z dnia 4 kwietnia 2019 r. złożonego przez pana A. 

S.; 

dokumentu w postaci oświadczenia z dnia 4 kwietnia 2019 r. złożonego przez panią K. 

K.; 

-  dokumentu  w  postaci  informacji  z  dnia  9  kwietnia  2019  r.  udzielonej  przez 

przedstawiciela  Adler  Brokers  Group  Sp.  z  o.o.  dotyczącej  złożonej  przez 

przystępujacego polisy OC; 

-  dokumentu  w  postaci  informacji  z  dnia  10  kwietnia  2019  r.  udzielonej  przez 

przedstawicieli  Banku  Spółdzielczego  w  Inowrocławiu  dotyczącej  złożonej  przez 

przystępujacego informacji w zakresie zdolności kredytowej. 

związku z uwzględnieniem odwołania w części dotyczącej zarzutów wskazanych w 

pkt  1  ppkt  5)  [zarzut  dotyczący  zaniechania  wezwania  przystępujacego  o  udzielenie 

wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny]  i  pkt  2  ppkt  1)-6)  [zarzuty  dotyczące  odrzucenia 

ofert

y  odwołującego]  odwołania  oraz  wobec  niewniesienia  sprzeciwu  wobec  tej  czynności 

przez 

przystępujacego  Izba  umorzyła  odwołanie  w  zakresie  ww.  zarzutów  i  skierowała  na 

rozprawę odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów tj. w zakresie zarzutów wskazanych w 

pkt. 1 ppkt 1)-

4) odwołania. 

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz zakres zarzutów 

podniesion

ych w odwołaniu Izba uznała, że odwołanie w części zasługuje na uwzględnienie. 

W zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej,  opisanego  w  rozdziale  V  ust.  1  pkt.  2  lit.  c1)  SIWZ, 

zamawiający  wymagał 

wykazaniem 

się  przez  wykonawców  wykonaniem  min.  jednej  roboty  budowlanej  podobnej, 

której  przedmiotem  było  co  najmniej  jedno  zadanie  polegające  na  wykonaniu  robót 

budowlanych  obejmujących  wykonanie  kwatery  składowiska  odpadów  komunalnych  innych 

niż  niebezpieczne  i  obojętne  wraz  z  infrastrukturą  techniczną,  o  pojemności  kwatery 

minimum 100.000 m3 i wartości robót minimum 3.000.000,00 zł brutto. Na dowód spełnienia 

tego 

warunku  wykonawcy  mieli  obowiązek  przedstawić  zamawiającemu  wykaz 

zrealizowanych robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów, czy te roboty budowalne 

zostały  wykonane  należycie.  Przy  czym  dowodami  o  których  mowa,  miały  referencje  bądź 

inne  do

kumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  roboty  budowalne  były 

wykonane.  

Następnie  po  otwarciu  ofert  w  postępowaniu,  okazało  się,  że  przystępujący  wskazał  w 

oświadczeniach  wstępnych,  iż  samodzielnie spełnia warunki  udziału  w  postępowaniu.  Jego 

oferta  zawiera

ła  najkorzystniejszy  bilans  w  zakresie  ustanowionych  kryteriów  oceny  ofert. 


Wobec tego z

amawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp wezwał przystępujacego 

do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczających wykonawcę z postępowania. W wyniku 

tego  wezwania 

przystępujący  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu przedłożył  m.  in.  wykaz  robót  oraz  referencje  wystawione przez  Limba  Sp.  z 

o.o. z sie

dzibą w Warszawie. Z przedłożonych przez wykonawcę ww. dokumentów wynikało, 

że  przystępujący  wykonał  w  okresie od  1 września 2014 r.  do  31 marca  2015 r.  w  ramach 

zadania  „Rozbudowa  i  modernizacja  składowiska  odpadów  w  Bladowie,  Gmina  Tuchola” 

budowę nowej kwatery wraz z odgazowaniem. Ponadto w referencjach zostało stwierdzone, 

iż w ramach przedmiotowych prac wykonano:  

1) kwaterę składowania odpadów o powierzchni ok 2 ha i pojemności 252 500 m3,  

2) system odgazowania,  

3) system drenażu nad foliowego.  

War

tość wykonanych przez przystępującego prac miała według referencji wynosić 3.147.250 

zł netto. 

Jeśli chodzi o warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej wykonawców to zamawiający: 

- w rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. b1) SIWZ 

podał wymóg posiadania ubezpieczenia OC z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 9.000.000,00 zł; 

w  rozdziale  V  ust.  1  pkt  2)  lit.  b2)  SIWZ  podał  wymóg  posiadania  środków  własnych  lub 

zdolności kredytowej w wysokości minimum 3.000.000,00 zł. 

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunków przystępujący złożył: 

- polis

ę nr 912700152379; 

- informacj

ę z Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu z dnia 15 marca 2019 r. 

Przechodząc  do  meritum  uzasadnienia  Izba  w  pierwszej  kolejności  odniosła  się 

zbiorczo 

do zarzutów wskazanych w pkt 1 ppkt 1) i 2) odwołania, a następnie oddzielnie do 

zarzutów wskazanych w pkt 1 ppkt 3) oraz ppkt 4) odwołania. 

W  ocenie  Izby  z

amawiający  w  tak  ustalonym  stanie  sprawy  powinien  wykluczyć 

przystępujacego  z  postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  Pzp.  Zgodnie  z 

przywołaną regulacją zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę:  

który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził 

zamawiającego  w  błąd przy  przedstawieniu informacji,  że nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia 

warunki  udziału  w  postępowaniu lub  obiektywne  i  niedyskryminacyjne kryteria,  zwane dalej 

„kryteriami  selekcji”,  lub  który  zataił  te  informacje  lub  nie  jest  w  stanie  przedstawić 

wymaganych dokumentów (pkt 16) oraz  


który  w  wyniku  lekkomyślności  lub  niedbalstwa  przedstawił  informacje  wprowadzające  w 

błąd  zamawiającego,  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pkt 17).  

Celem  powyższych przepisów  jest  ochrona  zamawiającego  przed  nieuczciwym  jak również 

nieprofesjonalnym działaniem wykonawców, którzy decydując się na udział w postępowaniu 

winni dołożyć należytej staranności w weryfikacji składanych dokumentów, szczególnie tych, 

które otrzymują od osób trzecich.  

Izba wskazuje, 

że przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp zawiera w swojej treści kilka elementów, 

których  spełnienie  jest  wymagane  do  stwierdzenia  jego  naruszenia.  Po  pierwsze  należy 

wykazać,  iż  wykonawca  miał  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd;  po  drugie  wprowadzenie 

za

mawiającego  w  błąd  było  wynikiem  podania  nieprawdziwych  informacji  związanych  z 

przesłankami  wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania,  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu lub w wyniku zatajenia określonych informacji; po trzecie należy wykazać, że 

działanie  wykonawcy  było  wynikiem  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa. 

Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp może być zastosowana wtedy, 

gdy wykonawca zamierza wprowadzić zamawiającego w błąd, a więc jego działanie cechuje 

wina 

umyślna,  zarówno w  zamiarze bezpośrednim, jak  i  ewentualnym.  Zamiar  bezpośredni 

występuje  wtedy,  gdy  wykonawca  chce  wprowadzić  zamawiającego  w  błąd,  natomiast 

zamiar  ewentualny 

wtedy,  gdy  nie  chce,  ale  przewidując  możliwość  wprowadzenia  w  błąd, 

godzi się na to. Poza tym ta podstawa wykluczenia może być zastosowana także wtedy, gdy 

działanie wykonawcy charakteryzuje rażące niedbalstwo. Nie jest to już wina umyślna, lecz 

kwalifikowana  postać  winy  nieumyślnej  zakładająca,  że  osoba  podejmująca  określone 

działania  powinna  przewidzieć  ich  skutki.  Od  zwykłej  winy  nieumyślnej  różni  się  tym,  że 

przewidzenie było tak oczywiste, iż graniczy z celowym działaniem.  

Z  kolei  ustawodawca  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp 

wskazuje,  iż  wykluczenie  wykonawcy 

następuje  w  przypadku,  gdy  spełnione  są  następujące  przesłanki:  po  pierwsze  zostanie 

wykazane,  iż  wykonawca  przekazał  w  toku  postępowania  przetargowego  informacje 

wprowadzające zamawiającego w błąd; po drugie działanie takie było wynikiem co najmniej 

lekkomyślności  lub  niedbalstwa  wykonawcy;  po  trzecie  takie  działanie  winno  mieć  istotny 

wpływ  na  decyzje  podejmowane  przez  zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia.  Podstawa  wykluczenia  określona  w  art.  24  ust.  1  pkt  17  Pzp  może  być 

zastosowana  wtedy,  gdy  działanie  wykonawcy  cechuje  wina  nieumyślna.  Należy  brać  pod 

uwagę obydwie postaci winy nieumyślnej, czyli niedbalstwo i lekkomyślność. Z niedbalstwem 

mamy do czynienia wtedy, gdy podejmująca działania osoba nie przewiduje skutków swoich 

działań, chociaż powinna i mogła je przewidzieć. Natomiast lekkomyślność występuje wtedy, 


gdy  dana  osoba  przewiduje  skutki  swoich  działań,  ale  bezpodstawnie  przypuszcza,  że  ich 

uniknie. 

Wykazanie wykonawcy niedbalstwa czyli 

niedołożenia należytej staranności przy podawaniu 

zamawiającemu wprowadzających w błąd informacji należy mieć na uwadze art. 355 § 1 kc, 

zgodnie z którym dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach 

danego  rodzaju  (należyta  staranność).  Przypisanie  określonej  osobie  niedbalstwa  jest 

uzasadnione  ty

lko  wtedy,  gdy  osoba  ta  zachowała  się  w  określonym  miejscu  i  czasie  w 

sposób odbiegający od właściwego dla niej miernika należytej staranności (por. uzasadnienie 

wyroku Sądu Najwyższego z 10 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 151/03). Przy czym wzorzec 

należytej  staranności  ma  charakter  obiektywny  i  abstrakcyjny,  jest  ustalany  niezależnie  od 

osobistych  przymiotów  i  cech  konkretnej  osoby,  a  jednocześnie  na  poziomie  obowiązków 

dających się wyegzekwować w świetle ogólnego doświadczenia życiowego oraz konkretnych 

ok

oliczności (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., sygn. 

akt  V  CK  311/02)

.  Dodatkowo  w  stosunku  do  profesjonalistów  miernik  ten  ulega 

podwyższeniu,  gdyż  art.  355 §  2 kc  precyzuje,  że należytą staranność  dłużnika w  zakresie 

pr

owadzonej  przez  niego  działalności  gospodarczej  określa  się  przy  uwzględnieniu 

zawodowego charakteru tej działalności. Za takiego profesjonalistę należy również uznać, co 

do  zasady,  wykonawcę  ubiegającego  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Należyta 

s

taranność  profesjonalisty  nakłada  na  wykonawcę,  który  składa  ofertę,  dokumenty  i 

oświadczenia  we  własnym  imieniu,  aby  upewnił  się,  czy  deklarowany  w  nich  stan  rzeczy 

odpowiada  rzeczywistości.  Podkreślić  należy,  że  pojęcie  należytej  staranności  implikuje 

el

ement  działania,  podejmowania  pewnych  czynności,  jakich  można  się  spodziewać  od 

uczestnika obrotu profesjonalnego.  

Przenosząc  powyższe  rozważania  na  analizowany  stan  faktyczny  wskazać  należy,  iż 

spełnione  zostały  przesłanki  wynikające  zarówno  z  art.  24  ust.  1  pkt  16  jak  i  17  Pzp.  Izba 

wzięła w tym zakresie pod uwagę następujące okoliczności.  

Odwołujący  załączył  do  odwołania  oraz  przedłożył  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem 

stron  i  uczestnika  postepowania  szereg  dokumentów  z  różnych  źródeł,  które  podważały 

zgodność  ze  stanem  faktycznym  dokumentów  złożonych  przez  przystępującego  na 

okoliczność  spełnienia warunku udziału w  postępowaniu  w  zakresie zdolności  technicznej  i 

zawodowej

. Nie wszystkie z nich w ocenie Izby zasługiwały na oparcie się na nich, stąd też 

Izba  nie  wszystkie  z  nich 

uznała  za  wystarczające  jednak  wskazuje  to,  że  odwołujący  nie 

pozostawał bierny przy popieraniu dwóch pierwszych zarzutów i starał się – co z pewnością 

nie  było  proste  –  rzetelnie  przedstawić  swoje  stanowisko.  Szczególnie  Izba  wzięła  tu  pod 

uwagę  dołączone  do  odwołania  pismo  z  dnia  29  marca  2019  r.  pochodzące  od 

zamawiającego na inwestycji w Bladowie tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z 


o.o., na którą powoływał się przystępujący przy spełnianiu ww. warunku, a w której zawarte 

zostało stwierdzenie, że „Firma Transpol Kopalnia Kruszywa Z. P. z siedzibą w Łojewie 70, 

101 Inowrocław nie brała udziału w modernizacji naszego składowiska”. Wskazany w tej 

informacji  przedsiębiorca  tj.  Transpol  Kopalnia  Kruszywa  Z.  P.  z  siedzibą  w  Łojewie  jak 

ustaliła  Izba  był  poprzednikiem  prawnym  przystępującego.  Cytowana  powyżej  informacja 

pochodząca od Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi Sp. z o.o. jest jednoznaczna i nie 

pozostawia  żadnych  wątpliwości.  Nie  można  założyć,  że  stanowi  ona  przypuszczenie  lub 

zawiera  stwierdzenia  warunkowe

.  Posiłkowo  poparta  została  także  innym  dokumentem 

przedstawionym  przez  odwołującego  na  posiedzeniu  tj.  oświadczeniem  z  dnia  8  kwietnia 

2019 r. kierownika Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie 

pana  Z.  N.

,  z  którego  także  w  sposób  jednoznaczny  wynika,  że  poprzedniczka  prawna 

przystępujacego nie brała udziału na tej inwestycji.  

Natomiast  przystępujący  swoją  argumentację  oparł  właściwie  wyłącznie  na  złożonych  w 

postępowaniu referencjach z dnia 19 sierpnia 2015 r. wystawionych przez Limba Sp. z o.o., 

które  zostały  podpisane  przez  pana  ówczesnego  zastępcę  Dyrektora  ds.  Realizacji  tego 

podmiotu oraz na złożonym na rozprawie oświadczeniu z dnia 4 kwietnia 2019 r. złożonego 

przez pana A. S.

, który podpisał się na przedmiotowym oświadczeniu jako były Dyrektor ds. 

Realizacji w firmie Limba. Okoliczność wykonania przez firmę Limba Sp. z o.o. inwestycji w 

Bladowie  była  bezsporna  miedzy  stronami  niemniej  dowody  przystępujacego  sprowadzały 

s

ię de facto do stanowiska jednej osoby i mimo tego, że – jak podał na rozprawie zarówno 

odwołujący i przystępujący – Limba Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest obecnie w stanie 

upadłości przez co uzyskanie od niej informacji może być utrudnione to jednak Izba stanęła 

na  stanowisku,  że  przystępujący  powinien  dysponować  innymi  dokumentami 

potwierdzającymi jego udział na inwestycji w Bladowie w zakresie wymaganym w warunku tj. 

np. umową lub protokołami ze współpracy. Przystępujący takich dokumentów nie przedstawił 

opierając się wyłącznie na ww. oświadczeniach. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  przystępujący  przedstawił  zamawiającemu 

wprowadzające  w  błąd  informacje,  które  zostały  podważone  w  oparciu  o  dowody 

przedstawione  przez 

odwołującego,  i  które  to  informacje  poskutkowały  podjęciem  przez 

zamawiającego  czynności  w  postaci  uznania  spełnienia  przez  przystępującego  warunków 

udziału  w  postępowaniu  i  uznaniem  jego  oferty  za  najkorzystniejszą.  W  ocenie  Izby,  choć 

o

dwołujący  miał  trudności  z  dotarciem  do  dowodów  potwierdzających  rzeczywisty  stan 

rzeczy  i  tym  samym  pełnym  sformułowaniem  zarzutów,  podniósł  wszystkie  elementy 

konieczne dla jego uwzględnienia.  

W konkluzji dla tej części argumentacji podniesionej przez odwołującego Izba stwierdziła, że 

w  niniejszej  sprawie  o

dwołujący  wykazał,  że  przystępujący  co  najmniej  w  wyniku rażącego 


niedbalstwa  wprowadził  zamawiającego  w  błąd  przy  przedstawieniu  informacji,  że  spełnia 

warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej. W związku 

z  t

ym  poprzez  niewykluczenie  przystępujacego  z  postępowania  zamawiający  naruszył 

dyspozycję zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp. W konsekwencji stwierdzonych naruszeń 

na  uwzględnienie zasługiwał  także zarzut  naruszenia art.  24  ust.1 pkt  12  Pzp,  ponieważ  w 

związku  z  potwierdzeniem  naruszenia  ww.  przepisów,  przystępujący  nie  spełnił  także 

warunku udziału w postepowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.  

Tym  samym  Izba  nakazała:  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  w 

postepowaniu,  wykluczenie 

przystępującego  z  udziału  w  postępowaniu  oraz  dokonanie 

powtórnego badania i oceny ofert w postępowaniu. 

Jeśli  chodzi  o  zarzut  podniesiony  w  pkt  1  ppkt  3)  odwołania  Izba  uznała,  że 

przedmiotowy zarzut należy oddalić.  

Izba  ustaliła,  że  przystępujący  przedstawił  w  toku  postępowania  w  zakresie  ubezpieczenia 

OC polisę nr 912700152379, z której wynika, że suma ubezpieczenia z tytułu przedmiotowej 

polisy wynosi 10 

000 000 zł „na jeden i wszystkie przypadki”.  

Mając  na  uwadze  argumentację  zawartą  w  odwołaniu  oraz  stanowisko  przystępującego 

zawarte w jego piśmie procesowym oraz dowód złożony przez przystępujacego na rozprawie 

Izba uznała, że stanowisko przystępującego zasługuje na aprobatę. 

Izba przyjęła za własną argumentację przystępujacego zawartą w jego piśmie procesowym, 

że  suma  ubezpieczenia  w  wysokości  10.000.000  zł  „na  jeden  i  wszystkie  przypadki” 

oznacza,  że  każdy  z  ubezpieczonych,  w  tym  również  przystępujący,  posiada  ochronę 

ubezpieczeniową  na  ww.  wartość.  Innymi  słowy,  każdemu  ze  współubezpieczonych 

podmiotów niepodzielnie przysługuje ubezpieczenie OC na kwotę 10.000.000 zł. Natomiast 

stanowisko  odwołującego  jakoby  przystępujący  nie  posiadał  wymaganego  w  SIWZ 

ubezpieczenia  nie  znajduje  potwierdzenia  w  treści  złożonej  polisy.  Gdyby  bowiem 

rzeczywiście  suma  ubezpieczenia  dla  poszczególnych  podmiotów  (ubezpieczonych)  była 

ograniczona kwotowo lub procentowo to nie ulega wątpliwości, że informacja o takiej klauzuli 

w  zakresie  podlimitów  sumy  gwarancyjnej  byłaby  zawarta  wprost  w  dokumencie 

ubezpieczenia. Z takim przypadkiem nie mamy jednak do czynienia w niniejszej sprawie. W 

treści SIWZ nie było natomiast wyłączenia możliwości posługiwania się przez wykonawców 

polisą  grupową  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej. 

Na  aprobatę  zasługiwało  także  przytoczone  przez  przystępującego  twierdzenie  zawarte  w 

wyroku  Izby  z  dnia  1  marca  2018  r.  o  sygn.  akt  KIO  171/18,  w  którym  Izba  uznała,  że  

pierwszej  kolejności  Odwołujący  podniósł,  że  z  ww.  polisy  OC  wynika  objęcie 

ubezpieczeniem  kilku  podmiotów,  z  których  tylko  jeden  bierze  udział  w  postępowaniu. 


Wywiódł,  że  z  dokumentu  nie  wynika  wyraźnie,  iż  wykonawca  jest  objęty  ochroną 

ubezpieczeniową  na  kwotę  zgodną  z  SIWZ  i  nie  konkuruje  on  z  podmiotami  objętymi 

wspólnym  ubezpieczeniem  w  zakresie  tej  ochrony  ubezpieczeniowej  na  wymaganą  SIWZ 

kwotę.  Zarzut  okazał  się  chybiony.  Rzeczywiście  z  polisy  OC  wynikało  że 

współubezpieczonymi  są  Polski  Rejestr  Statków  S.A.,  PRS  Shanghai  Vessel  Inspection 

C

ompany  Ltd.,  UAB  „POLSKI  REJESTR  STATKÓW  KLAIPEDA",  z  których  jedynie  P.R.S. 

S.A.  był  członkiem  konsorcjum  przystępującego.  Powyższe  nie  oznaczało  jednak,  że  z 

dokumentu nie wynika, iż przystępujący jest ubezpieczony na kwotę wymaganą w SIWZ. W 

polisie  wsk

azano  bowiem,  że  suma  gwarancyjna  wynosi  10.500.000  USD  na  jeden  i 

wszystkie  przypadki  ubezpieczeniowe.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  Izba  stwierdziła,  że 

każdy z ubezpieczonych, a więc i Polski Rejestr Statków pozostawał ubezpieczony na całą 

sumę  gwarancyjną  10.500.000  USD,  przekraczającą  wymaganą  wysokość.  Dostrzec 

należało,  że  w  treści  polisy  nie  sformułowano  żadnych  podlimitów  sumy  gwarancyjnej 

stanowiącej  jej  ograniczenie  względem  poszczególnych  współubezpieczonych.  Wbrew  zaś 

stanowisku  odwołującego,  z  treści  warunku  nie  wynikało  ograniczenie,  zgodnie  z  którym 

wykonawca  musiał  posiadać  ubezpieczenie  OC  na  sumę  gwarancyjną,  o  którą  nie  mógł 

konkurować z innymi współubezpieczonymi. Wobec powyższego zarzut okazał się chybiony. 

Analogiczne  stanowisko  zostało  wyrażone  w  wyrokach  Izby  z  19.11.2013  r.  sygn.  akt  KIO 

2592/13, a także w przywoływanym przez samego odwołującego wyroku KIO z 12.02.2015 r. 

sygn. akt KIO 179/15

Powyższą  argumentację  potwierdza  także  dowód  złożony  przez  przystępującego  na 

rozprawie  w  postaci  informacji  z  dnia  9  kwietnia  2019  r.  udzielonej  przez  przedstawiciela 

Adler Brokers Group Sp. z o.o. Z informacji tej jednoznacznie wynika, że suma gwarancyjna 

w  wysokości  10 mln zł  i  podlimity  dla poszczególnych klauzul  nie są ograniczone kwotowo 

ani  procentowo  w  odniesieniu  do  ubezpieczonego 

– w tym wypadku przystępującego – i w 

przypadku zaistnienia wypadku objętego ochroną w ramach ww. polisy odszkodowanie może 

zostać wypłacone do wysokości ustalonej sumy gwarancyjnej. 

Podobnie  Izba  uznała,  że  oddaleniu  podlega  zarzut  wskazany  w  pkt  1  ppkt  4) 

odwołania. 

Izba ustaliła, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w 

rozdziale  V  ust.  1  pkt  2)  lit.  b2)  SIWZ, 

przystępujący  przedłożył  informację  z  Banku 

Spółdzielczego  w  Inowrocławiu  z  dnia  15  marca  2019  r.,  w  której  ww.  bank  potwierdził 

posiadanie  przez  przystępujacego  zdolności  kredytowej  w  kwocie  wskazanej  przez 

zamawiającego w treści SIWZ. 

W  ocenie  Izby  z  treści  złożonego  przez  przystępującego  dokumentu  wynika  bezpośrednio, 

że Bank  Spółdzielczy  w  Inowrocławiu dokonał  oceny  zdolności  kredytowej  przystępującego 


na kwotę 3.000.000,00 zł. Natomiast sformułowanie zawarte w drugim akapicie informacji z 

dnia  15  marca  2019  r.,  zgodnie  z  którym  „ewentualne  udzielenie  kredytu  bądź  gwarancji 

może  nastąpić  pod  warunkiem  dokonania  prawnego  zabezpieczenia  spłaty  kredytu  oraz 

spełnienia innych warunków  określonych przez  Bank”  w  żaden  sposób nie podważa oceny 

zdolności  kredytowej  dokonanej  przez  bank  w  tym  samym  dokumencie.  Treść  przepisów 

reg

ulujących postępowanie o udzielenie  zamówienia nie wymaga,  aby  wykonawcy  uzyskali 

od  banku  promesę  udzielenia  konkretnego  kredytu.  Informacja  o  zdolności  kredytowej  nie 

jest równoznaczna z przyrzeczeniem udzielenia kredytu, a dotyczy wyłącznie oceny, że dany 

podmiot jest zdolny do spłaty kredytu w określonej wysokości.  

Izba  w  całej  rozciągłości  przyjęła  tezy  z  orzeczeń  wskazanych  w  piśmie  procesowym 

przystępujacego tj. z wyroku z dnia 2 sierpnia 2012 r. o sygn. akt KIO 1542/12, z wyroku z 

dnia 21 września 2017 r. o sygn. akt KIO 1185/17 oraz wyroku z dnia 10 stycznia 2013 r. o 

sygn.  akt  KIO  2841/12.  W  ostatnim  ze  wskazanych  powyżej  wyroków  Izba  stwierdziła,  że 

Niezasadny jest także zarzut niewykazania przez drugiego wykonawcę wymaganej zdolności 

kredytowej 

z uwagi na sformułowanie użyte w oświadczeniu banku o możliwości udzielenia 

kredytu  pod  warunkiem  ustanowienia  prawnego  zabezpieczenia  tego  kredytu.  Warunek 

zabezpieczenia kredytu nie niweczy poświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej i jest, 

jak wyni

ka z doświadczenia, rutynowo wpisywany przez banki

Powyższą  argumentację  potwierdza  także  dowód  złożony  przez  przystępującego  na 

rozprawie  w  postaci  informacji  z  dnia  10  kwietnia  2019  r.  udzielonej  przez  przedstawicieli 

Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu. Z informacji tej jednoznacznie wynika, że informacja 

z  dnia  15  marca  2019  r.  stanowi  potwierdzenie  zdolności  kredytowej  przystępującego  w 

rozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., 

poz.  2187  ze  zm.)  zgodn

ie  z  którym  przez  zdolność  kredytową  rozumie  się  zdolność  do 

spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  Pzp  orzeczono  jak  w 

sentencji.  Zgodnie  bowiem  z  treścią  art.  192  ust.  2  Pzp  Izba  uwzględnia  odwołanie,  jeżeli 

stwierdzi  naruszenie przepisów  ustawy, które miało wpływ  lub  może mieć  istotny  wpływ  na 

wynik  postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Potwierdzenie  ziszczenia  się  zarzutu 

postawionego 

w  odwołaniu  powoduje,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  została 

wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 192 ust. 2 Pzp.  

O  kosztach  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  Pzp  tj. 

stosownie  do  wyniku  sprawy 

oraz  zgodnie  z  §  3  pkt.  1  i  2  lit.  b  oraz  §  5  ust.  2  pkt.  1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 


odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972)  zaliczając  na  poczet 

niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania  uiszczony  przez 

odwołującego  oraz  zasądzając  od  zamawiającego  na  rzecz  odwołującego  koszty 

postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  oraz  wynagrodzenia 

pełnomocnika na podstawie rachunku złożonego przez odwołującego na rozprawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel