KIO 594/19 POSTANOWIENIE dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 594/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: Robert Skrzeszewski    

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestnika 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  12  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Metrolog  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kościuszki  97,  64-700  Czarnków  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankoweg

o  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na 

rzecz wykonawcy Metrolog 

Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków kwoty 9 000 zł 00 

gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej 90 % uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Poznaniu. 

Przewodniczący…………………… 


Sygn. akt KIO 594/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający:  Gmina  Rokietnica,  ul.  Golęcińska  1,  62-090  Rokietnica  wszczął  w 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  „Budowę  Szkoły  Podstawowej  w 
Cerekwicy” znak ZP.271.6.2019.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 2019-02-11 pod numerem 512202-N-2019.  

W  dniu  28  marca  2019  r. 

Zamawiający  przekazał  Odwołującemu:  wykonawcy 

Metrolog 

Sp.  z  o.o.,  ul.  Kościuszki  97,  64-700  Czarnków  informację  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty innego wykonawcy konkurencyjnego. 

Nie 

zgadzając  się  z  powyższym  rozstrzygnięciem  przetargu  Odwołujący  w  dniu  2 

kwietnia 

2019  r.  wniósł  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  od  czynności 

dokonanych przez Zamawiającego polegających na: 

wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  Constructo  Sp.  z  o.o.  sp. 

k.,  Rogówka 

6a, 87- 162 Lubicz, zwanej 

dalej „Constructo”, 

zaniechaniu wezwania do wyjaśnień treści złożonej przez Constructo oferty, 

zaniechaniu wykluczenia z postępowania Constructo, 

-          zaniechaniu odrzucenia oferty Constructo  

Odw

ołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej 

ustawą  Pzp  poprzez 

zaniechanie  wykluczenia  Constructo  z  p

ostępowania  pomimo,  że  Constructo  nie  wykazał 

spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, 

art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  i  sprzeczne  z  treścią 

przepisów  prawa  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Constructo  pomimo,  że  treść  jej  oferty  nie 

odpo

wiada treści specyfikami istotnych warunków zamówienia, 

art.  26  ust.  4  oraz  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwania 

Constructo do wyjaśnienia treści jej oferty oraz treści przedłożonych dokumentów, 

art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  naruszenie 

zasady  równego  traktowania 

wykonawców i uczciwej konkurencji, 

inne wskazane w uzasadnieniu odwołania. 


W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o: 

merytoryczne rozpoznanie oraz uwzględnienie odwołania; 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej; 

nakazanie  Zamawiającemu  powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  oferty 

Constructo, 

nakazanie Zamawiającemu odrzucenie oferty Constructo, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  się  kosztów 

postępowania odwoławczego. 

W tym stanie rzeczy Izba ustaliła i zważyła, co następuje. 

W  dniu  12  kwietni

a  2019r.,  przed  wyznaczoną  rozprawą,  do  siedziby  Krajowej  Izby 

Odwoławczej wpłynęło pismo Odwołującego z tej samej daty o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust.8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 wraz ze zm.), 
postanowiła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie umorzyć.  

Zgodnie  z  art.  187  ust.  8  zd.2  ustawy  P

zp  Izba  postanowiła  zwrócić  na  rzecz 

Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu. 

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na  podstawie 

przepisu art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o 

przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust.1 pkt. 3 

lit.  a  i  ust.  

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 
wraz ze zm.).  

Przewodniczący…………………… 


wiper-pixel