KIO 593/19 WYROK dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 593/19 

WYROK 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ewa Sikorska 

Protokolant:             

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  15  kwietnia 

2019  roku  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  I

zby  Odwoławczej  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  przez 

wykonawcę  Stowarzyszenie  Aeroklub  Warszawski  w  Warszawie,  w  postępowaniu 

prowadzonym przez 

Skarb Państwa – Jednostkę Wojskową Nr 2305 w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

SKYDIVE.PL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w 

Kruszynie, 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego. 

orzeka: 

1.  odrzuca zarzut naruszenia art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 3 w zw. z 

art.  25  ust.  1  ustawy  P.z.p.  poprzez  sformułowanie  przez  zamawiającego  –  Skarb 

Państwa  –  Jednostkę  Wojskową  Nr  2305  w  Warszawie  -  do  odwołującego  – 

Stowarzyszenie Aeroklub Warszawski w Warszawie 

– wezwań z dnia 13 oraz 20 

marca 2

019 roku, które w swojej treści są niejednoznaczne; 

w pozostałym zakresie zarzuty odwołania oddala; 

kosztami  postępowania  obciąża  Stowarzyszenie  Aeroklub  Warszawski  w 

Warszawie i  

z

alicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr 

(słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  uiszczoną  przez 

Stowarzyszenie  Aeroklub  Warszawski  w  Warszawie 

tytułem  wpisu  od 

odwołania, 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia, przysługuje skarga, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. 

………………………………. 


Sygn. akt: KIO 593/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Skarb  Państwa  –  Jednostka  Wojskowa  Nr  2305  w  Warszawie  – 

prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wynajem samolotu wraz z 

załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego. 

Postępowanie  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą P.z.p. 

W  dniu  2  kwietnia  2019  roku  wykonawca  Stowarzyszenie  Aeroklub  Warszawski  w 

Warszawie  (

dalej:  odwołujący)  wniósł  odwołanie  wobec  czynności  zamawiającego, 

polegających na: 

wykluczeniu 

odwołującego z udziału ww. postępowaniu i odrzuceniu oferty złożonej w 

przedmiotowym postępowaniu przez  odwołującego wobec braku przesłanek warunkujących 

wykluczenie 

odwołującego i uznanie jego oferty za odrzuconą; 

I  w  rezultacie  powyższego  dokonanie  w  dniu  28  marca  2019  roku  nieprawidłowego 

wyboru oferty wykonawcy SKYDIVE.PL Sp. z o.o. 

(przystępującego) jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

A. 

art.  26  ust.  2  ustawy  P.z.p.  w  zw.  z  art.  61  §  2  K.c.  poprzez  brak  skutecznego 

przekazania  i  doręczenia  odwołującemu  wezwań  z  dnia  13  oraz  20  marca  2019  roku  do 

złożenia  kserokopii  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  pilotów  wykonujących 

zadania  zrzutu  skoczków,  potwierdzające  ilość  godzin  nalotu  dowódczego  podczas  zrzutu 

wskazanych  w  f

ormularzu  ofert  tj.  karty  pracy  pilotów  lub  innego  dokumentu  stanowiącego 

potwierdzenie  liczby  godzin  na

lotu  oraz  kserokopii  dokumentów  potwierdzających  nalot 

samolotu  wykazanego  w  f

ormularzu  ofert,  tj.  karty  pracy  sprzętu  tub  innego  dokumentu 

stanowiącego  potwierdzenie  liczby  godzin  nalotu;  bez  uzyskania  potwierdzenia  otrzymania 

tychże  wezwań  przez  odwołującego  i  tym  samym  uniemożliwienie  zapoznania  się 

Odwołującemu z tymi wezwaniami: 

B. 

art. 6 w zw. art. 61 § 2 K.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z.p., poprzez niewykazanie 

prawidłowości doręczenia odwołującemu wezwań z dnia 13 marca 2019 roku oraz 20 marca 

2019  roku  do  złożenia  kserokopii  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  pilotów 

wykonujących  zadania  zrzutu  skoczków,  potwierdzające  ilość  godzin  nalotu  dowódczego 

podczas zrzutu wskazanych w f

ormularzu ofert tj. karty pracy pilotów lub innego dokumentu 

stanowiącego  potwierdzenie  liczby  godzin  nalotu  oraz  kserokopii  dokumentów 


potwierdzających nalot samolotu wykazanego w formularzu ofert, tj. karty pracy sprzętu lub 

innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie liczby godzin nalotu; 

C. 

art. 24 ust. 4 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 

ustawy  P.z.p.  popr

zez  wykluczenie  z  postępowania  odwołującego  i  uznania  oferty  złożonej 

przez  o

dwołującego  za  odrzuconą  wobec  braku  złożenia  oświadczeń  i  dokumentów 

potwierdzających  okoliczności  wskazane  w  art.  25  ust.  1  ustawy  P.z.p.,  czyli  kserokopii 

dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  pilotów  oraz  kserokopii  dokumentów 

potwierdzających nalot samolotu, pomimo braku wypełnienia przez zamawiającego obowiązku 

skutecznego wezwania o

dwołującego do złożenia tych dokumentów; 

D. 

 art.  24  ust.  4  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  poprzez  wykluczenie  z 

postępowania odwołującego i w konsekwencji uznanie oferty złożonej przez odwołującego za 

odrzuconą,  pomimo  niezaistnienia  okoliczności  przewidzianych  w  tych  przepisach,  które 

skutkow

ały bezpodstawnym wykluczeniem odwołującego; 

E. 

art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. 

pol

egające na sformułowaniu przez zamawiającego do odwołującego wezwań z dnia 13 oraz 

20 marca 2019 roku, które w swojej treści są niejednoznaczne, gdyż zamawiający odwołując 

się do części I s.i.w.z. Dział VI ust. 3 pkt 2 lit. a i b zobowiązał do przedłożenia odmiennych 

dokumentów niż te, których dotyczy część I s.i.w.z. Dział VI ust. 3 pkt 2 lit. a i b. 

Wskazując na powyższe zarzuty odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i: 

Nakazanie  z

amawiającemu  unieważnienia  czynności  wykluczenia  odwołującego  z 

postępowania i uznania jego oferty za odrzuconą; 

Nakazanie z

amawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

dokonanej w dniu 28 marca 2019 roku;  

Nakazanie  z

amawiającemu  dokonania  ponownego  badania  i  oceny  ofert,  w  tym 

ponowienie  czynności  wezwania  odwołującego  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. z 

precyzyjnym  określeniem, czy  Odwołujący  ma złożyć  dokumenty,  o których mowa Części  I 

s.i.w.z. (Instrukcji dla Wykonawcy

) Dział VI ust. 3 pkt. 2 lit. a i b, czy Części I s.i.w.z. (Instrukcji 

dla Wykonawcy) Dział VI ust. 3 pkt. 2 lit. b i c; 

Nakazanie z

amawiającemu wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej; 

Zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania 

obejmujących wpis od odwołania oraz opłatę skarbową od pełnomocnictwa. 

Ponadto odwołujący wniósł o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z: 


Dokumentów  przedłożonych  w  załączeniu  na  okoliczności  wskazane  w  uzasadnieniu 

odwołania; 

Prze

słuchania strony - odwołującego - w osobie członka zarządu Aeroklubu Warszawskiego, 

pana T. W 

na okoliczność nieskutecznego doręczenia odwołującemu wezwań z dnia 13 oraz 

20 marca 2019 roku i jego przyczyny. 

Odwołujący podniósł, że miał interes w uzyskaniu zamówienia na wynajem samolotu 

wraz  z  załogą  oraz  infrastrukturą  do  wykonywania  oraz  zabezpieczenia  szkolenia 

spadochronowego, które jak wynika z informacji o otwarciu ofert uzyskałby, gdyby nie działania 

z

amawiającego  dokonane  z  naruszeniem  przepisów  ustawy  P.z.p.  Stwierdził,  iż  oferta 

o

dwołującego  była  korzystniejsza  od  oferty  przystępującego.  Odwołujący  więc  miał 

potencjalną możliwość uzyskania zamówienia, której to możliwości na skutek zarzucanych w 

odwołaniu naruszeń ustawy P.z.p. został pozbawiony  Jednocześnie zaistniała także inna z 

przesłanek wskazanych w ww. przepisie, a mianowicie możliwość poniesienia szkody wskutek 

naruszenia przez z

amawiającego przepisów ustawy. 

Odwołujący  podniósł,  że  zamawiający  wykluczył  go  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  podstawie  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  P.z.p.  uznając,  iż 

o

dwołujący  nie  uzupełnił  dokumentów  w  terminach  wskazanych  przez  zamawiającego  w 

wezwaniach z dnia 13 oraz 20 marca 2019 roku

, które zostały wystosowane do odwołującego 

na  podstawie  art.  26  ust.  2  i  3  ustawy  P.z.p.  Oba  w

ezwania  zostały  skierowane  drogą 

elektroniczną  z  adresu  poczty  elektronicznej  zamawiającego  ([email protected]

na adres o

dwołującego ([email protected]). 

Odwołujący zaprzeczył, by zostały mu prawidłowo doręczone ww. wezwania, a także 

by  mógł  się  z  nimi  zapoznać  i  ustosunkować  się  do  nich  w  terminach  jakie  zakreślił  mu 

z

amawiający. 

Odwołujący stwierdził, że zgodnie z zapisami s.i.w.z. nr ref. ZP - 34/2019 Część I, Dział 

II,  Rozdz

iał  I  -  Sposoby  porozumiewania  się  ust.  2,  jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca 

przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje w formie elektronicznej, każda ze stron na 

żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 

W ocenie odwołującego, kluczowym z punktu widzenia niniejszej sprawy zdaje się być 

także przepis art. 61 K.c., który reguluje kwestię składania oświadczeń woli (takim wszak jest 

również wezwanie na podstawie art. 26 ust. 2 i 3 ustawy P.z.p.) i który stosuje się odpowiednio 

do 

postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  podstawie  przepisu  art.  14  ust.  1 

ustawy P.z.p. Zgodnie ze 

zdaniem pierwszym art. 61 § 1 K.c., oświadczenie woli, które ma być 

złożone  innej  osobie,  jest  złożone  z  chwilą,  gdy  doszło  do  niej  w  taki  sposób,  że  mogła 


zapoznać  się  z  jego  treścią.  W  ramach  przyjętej  przez  polskiego  ustawodawcę  na  gruncie 

powyższego przepisu kwalifikowanej teorii doręczenia decydujące znaczenie dla skuteczności 

złożonego  innej  osobie  oświadczenia  woli  mają  dwie  okoliczności:  1)  faktyczne  dojście 

oświadczenia do adresata oraz 2) możliwość zapoznania się adresata z treścią doręczonego 

oświadczenia.  

Odwołujący  stwierdził,  że  w  §  2  art.  61  K.c.  odrębnie  uregulowano  kwestię  chwili 

złożenia oświadczenia woli w postaci elektronicznej. W zgodnej opinii doktryny ów przepis w 

rzeczywistości  stanowi  powtórzenie  ogólnej  zasady  z  art.  61  §  1,  wyrażonej  jednak  przy 

wykorzystaniu  zwrotów  charakterystycznych  dla  komunikacji  elektronicznej.  Zamiast 

stwierdzenia,  że  oświadczenie  „doszło  do  innej  osoby,  ustawa  stanowi,  że  ma  być  ono 

„wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej'. Bez zmiany pozostaje natomiast druga 

część  reguły,  czyli  wymaganie,  by  podmiot,  do  którego  skierowane  jest  oświadczenie,  miał 

możliwość zapoznania się z jego treścią.  

Odwołujący przywołał wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2018 

roku  wydany  w  sprawie  o  sygn.  V  AGa  259/18,  gdzie  sąd  wskazał,  że  „dla  uznania,  że 

doręczenie  faktycznie  miało  miejsce,  nie  jest  wystarczające  wyłącznie  wprowadzenie 

oświadczenia do systemu komunikacji elektronicznej, ponieważ stan taki nie stwarza pewności 

co do tego, czy rzeczywiście trafiło ono do operatora usług telekomunikacyjnych, a następnie 

stało się dostępne  dla adresata  tak,  aby  ten  miał  możliwość  zapoznania  się z  jego  treścią. 

Dowód  w  jakiej  dacie  nastąpiło  doręczenie  oświadczenia  woli,  obciąża  nadawcę.  Może  on 

skorzystać  z  usługi  potwierdzenia  komunikatu  elektronicznego  lub  -  w  razie  posłużenia  się 

podpisem  elektronicznym  - 

potwierdzenia  udzielanego  przez  akredytowaną  instytucję 

certyfikacyjną, ale również z innych przewidzianych w K.p.c. dowodów" 

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  nie  otrzymał  zaś  żadnego  potwierdzenia  od 

o

dwołującego, by ten otrzymał zarówno wezwania z dnia 13 marca 2019 roku jak i 20 marca 

2019 roku. Sam fakt wysłania obu pism na adres poczty elektronicznej nie jest wystarczający 

do wnioskowania o prawidłowym ich doręczeniu. 

Od

wołujący  podniósł,  że  do  dnia  25  marca  2019  roku  w  jego  systemie  pocztowym 

występowały problemy z odbiorem wiadomości mailowych kierowanych na adresy mailowe w 

domenie 

aeroklub.waw.pl. 

(w 

szczególności 

konta 

[email protected] 

oraz 

[email protected])

. Problemy te były związane z przeprowadzaną w dniach 9-15 marca 

2019 roku modernizacją systemu u odwołującego (modernizacja okablowania LAN i 230V oraz 

zasobów serwerowych), a także migracją kont pocztowych z systemu hostingowego „home.pl" 

do Microsoft Of

fice 365, która miała miejsce w ubiegłym miesiącu. Występowanie incydentów 

polegających  na  czasowej  przerwie  w  dostawie  przesyłek  mailowych  do  adresatów  kont 


pocztowych  w  domenie  o

dwołującego  została  potwierdzona  przez  Administratora  U 

środowiska  informatycznego  odwołującego  -  HENWAR  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w 

Warszawie. Zakończenie modernizacji i ustąpienie problemów związanych z otrzymywaniem 

przez o

dwołującego całości korespondencji mailowej nastąpiło z dniem 25 marca 2019 roku. 

Odwołujący  wskazał,  że  wobec  występujących  problemów  z  pocztą  elektroniczną 

o

dwołującemu  dopiero  w  dniu  25  marca  2019  roku  (po  interwencji  u  dostawcy  usług 

pocztowych)  udało  się  odzyskać  korespondencję  mailową  kierowaną  na  adres 

[email protected]  z  okresu  ostatnich  dwóch  tygodni  i  tym  samym  (po  raz  pierwszy) 

zapo

znać  się z  wezwaniami, które  zamawiający  kierował  w  dniach  13  oraz  20  marca  2019 

roku.  Odwołujący  niezwłocznie  (kolejnego  dnia)  wystosował  do  zamawiającego  wiadomość 

mailową  informując  o  problemach  z  przychodzącą  korespondencją  mailową  oraz  skanami 

dokumentów dotyczących doświadczenia pilotów wskazanych w ofercie (ze wskazaniem ilości 

godzin nalotu dowódczego) oraz nalotu samolotu wskazanego przez odwołującego w ofercie 

(Cessna 208 B). 

Odwołujący  stwierdził,  że  nie  miał  możliwości  zapoznania  się  z  treścią  wezwań 

przesłanych mu przez zamawiającego w dniach 13 oraz 20 marca za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres [email protected] w ww. datach, jak i 

w terminach zakreślonych 

przez z

amawiającego w tych wiadomościach, a tym bardziej nie mógł potwierdzić otrzymania 

przedmiotowych wiadomości. Nie sposób zatem uznać, by wezwania zamawiającego złożone 

w  dniach  13  oraz  20  marca  bieżącego  roku  stanowiły  skutecznie  złożone  przez  niego 

oświadczenia woli w formie elektronicznej. 

W  ocenie  o

dwołującego  doszło  do  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  2 

ustawy  P.z.p. 

w  zw.  z  art.  61  §  2  K.c.  poprzez  brak  skutecznego  przekazania  przez 

zamawiającego i doręczenia odwołującemu wezwań z dnia 13 oraz 20 marca 2019 roku do 

złożenia  wskazanych  w  nich  dokumentów  bez  uzyskania  potwierdzenia  otrzymania  tychże 

wezwań przez odwołującego i tym samym uniemożliwienie zapoznania się odwołującemu z 

tymi wezwaniami. 

Odwołujący stwierdził, że przyjęcie przez polskiego ustawodawcę tzw. kwalifikowanej 

teorii  doręczenia  implikuje  po  stronie  nadawcy  (w  tym  przypadku  zamawiającego)  ryzyko 

niedojścia składanego oświadczenia do odbiorcy (którym jeśli chodzi o wezwania z dnia 13 

oraz 20 marc

a 2019 roku był właśnie odwołujący). Co więcej, zgodnie z art. 6 K.c. (który w 

sprawach zamówień publicznych stosuje się odpowiednio na mocy odesłania zawartego w art. 

14 ustawy P.z.p.

) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi 

skutki prawne. W niniejszej sprawie to z

amawiający zobowiązany był do wykazania podstaw 

do wykluczenia o

dwołującego z postępowania, a w dalszej kolejności odrzucenia jego oferty, 


czyli  do  wskazania,  że  odwołujący  nie  uzupełnił  wymaganych  dokumentów.  W  zakresie 

ciężaru  dowodzenia  spoczywającego  na  zamawiającym  pozostawała  więc  także  kwestia 

udowodnienia  prawidłowego  skierowania  drogą  elektroniczną  wezwań  do  odwołującego, 

czemu Zamawiający jednak nie sprostał. 

Odwołujący  przywołał  orzecznictwo  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  w  wyrok  z  dnia  03 

lutego 2009r., sygn. KIO 82/09, wyrokach z dnia 24 czerwca 2010 roku, sygn. KIO 1135/10 

oraz 16 września 2016 roku, sygn. KIO 1680/16. 

Odwołujący podniósł, że w treści wiadomości mailowych kierowanych do odwołującego 

w dniach 13 oraz 20 marca 2019 roku z

amawiający wyraźnie wskazał: „Proszę o przesłanie 

potwierdzenia otrzymania niniejszej wiad

omości’. Takiego potwierdzenia zamawiający jednak 

w żadnym przypadku nie otrzymał i otrzymać nie mógł, skoro wspomniane maile nie dotarły 

do o

dwołującego w taki sposób, by mógł się z nimi zapoznać. Skoro zamawiający nie otrzymał 

potwierdzeń w obu przypadkach, nie był uprawniony w tym zakresie do wywiedzenia wniosku 

by  o

dwołujący  otrzymał  obie  wiadomości  i  formułowania  jakichkolwiek  domniemań 

faktycznych.  

Niezależnie  od  sformułowanych  i  uzasadnionych  powyżej  zarzutów  odwołujący 

podniósł, że oba wezwania zostały sformułowane niejednoznacznie, co stanowi o naruszeniu 

przepisów art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. 

W  obu  wezwaniach  z

amawiający  wskazał,  że  „w  celu  potwierdzenia  spełnienia  warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w Części I SIWZ (Instrukcja 

dla Wykonawcy) Dział VI ust. 3 pkt 2 ppkt. 

a) 

by  domaga  się  złożenia  kserokopii  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie 

pilotów oraz kserokopii dokumentów potwierdzających nalot samolotu. 

Odwołujący zauważył, że Część I s.i.w.z. (Instrukcja dla Wykonawcy) Dział VI ust. 3 

pkt  2  ppkt.  a  i  b 

dotyczą  zezwolenia  Prezesa  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  zgodnie  z 

ORO.SPO.lOO zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z 5 

października  2012  roku  -  zmiana  dotychczasowych  usług  lotniczych  AWC  oraz  kserokopii 

dokumentów potwierdzających doświadczenia pilota/pilotów. 

Powołując się na te zapisy s.i.w.z. zamawiający wskazał zaś, że żąda przedłożenia kserokopii 

dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  pilota/pilotów  oraz  kserokopii  dokumentów 

potwierdzających  nalot  samolotu,  a  więc  dokumentacji  wymienionej  w  Część  I  s.i.w.z. 

(Instrukcja dla Wykonawcy) Dział VI ust. 3 pkt 2 ppkt b i ). 

Odwołujący  stwierdził,  że  zamawiający  powołał  się  na  dokumenty  wymienione  w 

s.i.w.z. 

pod konkretnymi literami (a i b) domagając się przedłożenia dokumentów wskazanych 


pod innymi literami (b i c), co prowadzi do wniosku, że wezwania z dnia 13 oraz 20 marca 2019 

roku nie były precyzyjne, a wręcz w pewnym zakresie wewnętrznie sprzeczne. 

Odwołujący  stwierdził,  że  w  doktrynie  tymczasem  wskazuje  się,  że:  „wezwanie,  o 

kt

órym mowa w art 26 ust 3, musi być jednoznaczne i zrozumiałe dla wykonawcy, tak aby był 

on w stanie stwierdzić, jakich oświadczeń łub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 

p.z.p.,  zamawiający  żąda w  wezwaniu.  Treść  wezwania nie może prowadzić  do  sytuacji,  w 

której  wykonawca  zmuszony  będzie  domyślać  się,  w  jakim  zakresie  ma  zostać  dokonane 

uzupełnienie,  dlatego  w  wezwaniu  zamawiający  musi  wskazać,  jakich  wymaganych  przez 

zamawiającego oświadczeń łub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, wykonawca nie 

złożył  łub  złożył  z  błędami,  a  także  na  czym  polega  błąd  w  tych  oświadczeniach  lub 

dokumentach, a w przypadku pełnomocnictwa - na czym polega wadliwość pełnomocnictw”. 

(tak Nowicki 1 E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany. System Informacji 

Prawnej LEX, 2018, teza nr 17 do art. 26). 

Odwołujący przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 lipca 2014 roku, sygn. 

KIO  1208/14,  z  którego  wynika,  że  „Wezwanie  do  uzupełniania  dokumentów  powinno 

szczegółowo,  precyzyjnie,  w  sposób  jednoznaczny  wskazywać,  co  do  jakich  dokumentów 

(bądź  braków  dokumentów)  załączonych  do  oferty  Zamawiający  ma  zastrzeżenia.  W 

przypadku niewykazania w ofercie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający 

powinien określić, jakiego dokumentu brakuje, na potwierdzenie którego z warunków, bądź w 

jakim  dokumencie  jest  błąd,  względnie  czy  dokument  nie  potwierdza  spełnienia  danego 

warunku. Zamawiający powinien wskazać, czy błąd/nieścisłość/brak upatruje w wykazie prac, 

czy  w  dokumentach  go  poświadczających.  Jedynie  precyzyjne  wezwanie,  w  razie  braku 

satysfakcjonującej odpowiedzi, może prowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowania. 

Precyzyjnym wezwaniem nie jest przytoczenie opisu spełnienia warunków udziału z SIWZ czy 

opis  formy  dokumentów,  które  Zamawiający  uzna  za  dowody  na  potwierdzenie  spełnienia 

w

arunków udziału w postępowaniu”. 

W odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 kwietnia 2019 roku zamawiający wniósł o: 

oddalenie odwołania w całości; 

2)  zasądzenie  od  odwołującego  na  rzecz  zamawiającego  kosztów  postępowania 

według norm przepisanych 

Zamawiający  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  dowodów:  dokumentów 

przedłożonych  w  załączeniu  na  okoliczności  wskazane  w  odpowiedzi  na  odwołanie, 

przesłuchanie strony M. K., R. S., A. G. 


Zamawiający  wskazał,  że  w  dniu  12  marca  2019  r.  odbyło  się  otwarcie  ofert  w 

postępowaniu na wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz 

zabezpieczenia  szkolenia  spadochronowego  (Nr  ref.  ZP-34/2019).  Tego  samego  dnia, 

zgodnie  z  art.  86  ust.  5  ustawy  P.z.p.

,  została zamieszczona informacja  z  otwarcia  ofert,  z 

której  jednoznacznie  wynikało,  że  oferta  wykonawcy  Stowarzyszenie  Aeroklub Warszawski 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, a tym samym wykonawca Stowarzyszenie Aeroklub 

Warszawski  zostanie  wezwany 

do  uzupełnienia  brakujących  dokumentów,  które  zostały 

wymienione w Części I s.i.w.z., Instrukcja dla Wykonawcy, Dział VI, Rozdział I ust. 2 pkt a, b i 

c. 

Zamawiający podniósł, że odwołujący posiadając wiedzę o stanie technicznym swojej 

poczty elektronicznej i prowadzonych na niej w dniach 9-25 marca 

2019 r. powinien dochować 

należytej  staranności  i  poinformować  zamawiającego  o  alternatywnym  w  stosunku  do 

wiadomości e-mail sposobie doręczania korespondencji w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający poinformował, że w dniu 13 marca 2019 r. komisja w składzie J. B., M. 

K., K. B.

, dokonała sprawdzenia ofert i ofertę odwołującego uznała za najkorzystniejszą. Tego 

samego  dnia,  działając  w  oparciu  o  art.  26  ust.  2  ustawy  P.z.p.,  do  odwołującego  zostało 

wysłane  wezwanie  do  uzupełnienia  wymaganych  dokumentów.  Wezwanie  to  zawierało 

precyzyjnie 

wymieniony 

katalog 

żądanych 

informacji  (kserokopie 

dokumentów 

potwierdzających doświadczenie pilotów i nalotu samolotu). Dokument ten został doręczony 

na serwer poczty o

dwołującego. Termin na dostarczenie żądanych dokumentów zamawiający 

wyznaczył do dnia 19 marca 2019 r. 

Zamawiający  wskazał,  że  dochowując  należytej  staranności,  pracownik 

z

amawiającego  A.  G.  skontaktował  się  w  dniu  19  marca  2019  r.  z  osobą  funkcyjną 

odwołującego  —  Prezesem  T.  W  z  przypomnieniem  o  konieczności  uzupełnienia 

dokumentacji.  Dopiero  w  tym  dniu  (19  marca  2019  r.) 

odwołujący  po  raz  pierwszy 

poinformował zamawiającego możliwości wysyłania wiadomości na dodatkowy (alternatywny) 

adres E-mail: [email protected] 

W dniu 20 marca 2019 r. komisja z

amawiającego zebrała się ponownie i jeszcze raz 

wezwała  odwołującego  do  złożenia  brakujących  dokumentów  będących  w  posiadaniu 

o

dwołującego,  tym  razem  działając  w  oparciu  o  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p.,  wyznaczając 

termin  do  dnia  22  marca  2019  r.  Wezwanie  to 

zostało  wysłane  na  dwa  adresy  e-mail 

odwołującego:  wskazany  w  ofercie  oraz  dodatkowy  wskazany  przez  osobę  funkcyjną 

odwołującego T. W. I tym razem zamawiający otrzymał informację systemową o pozytywnym 

zarejestrowaniu wysłanej wiadomości na serwerze odwołującego, na oba wskazane adresy. 


Na skutek braku reakcji ze strony 

odwołującego, komisja zamawiającego w składzie J. 

B., M. K., M. B. 

w dniu 25 marca 2019 r. wezwała do wyjaśnienia treści złożonych wraz z ofertą 

do

kumentów,  kolejnego  w  rankingu  wykonawcę,  tj.  SkyDive.pl  Sp.  z  o.o.  (zgodnie  z 

przewidziana w przedmiotowym postępowaniu tzw. procedurą „odwróconą”, na podstawie art. 

24aa ustawy p.z.p). Następnie po otrzymaniu, w terminie, wyjaśnień w dniu 28 marca 2019 r. 

komisja z

amawiającego, w składzie J. B., M. K., M. B. wybrała ofertę wykonawcy SkyDive.pl 

Sp.  z  o.o.  ponieważ  nie  podlegała  odrzuceniu  i  zgodnie  z  art.  91  ust.  1  ustawy  P.z.p, 

przedstawiała  najkorzystniejszy  bilans  z  punktu  widzenia  wszystkich  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w SIWZ. 

Oferta o

dwołującego została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 w powiązaniu z art. 

24 ust. 1 pkt. 12 ustawy P

.z.p. ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu. 

Zamawiający  stwierdził,  że  posiada  potwierdzenia  wysłania  oraz  przekazania 

(dostarczenia)  wiadomości  E-mail  na  serwer  obsługujący  skrzynki  odwołującego,  tj. 

[email protected] oraz [email protected] 

W  ocenie  zamawiającego,  odwołujący,  wiedząc  o  trwających  pracach  serwisowych 

swojego  systemu  IT  w  dniach  poprzedzających  rozpoczęcie  postępowania  (Nr  ref.  ZP-

34/2019)  oraz  w  jego  trakcie, 

powinien  dołożyć  należytej  staranności  i  powiadomić 

z

amawiającego  a  takim  sposobie  komunikacji,  który  będzie  skuteczny.  Zamawiający  nie 

wyłączył bowiem alternatywnych form dostarczania korespondencji (np. w formie pisemnej), 

co mając na uwadze siedziby stron w jednym mieście, mogło być rozwiązaniem skutkującym 

ni

eodrzuceniem oferty odwołującego. Jednak to odwołującego obciąża ciężar wskazania form 

i metod prowadzenia korespondencji, 

jeżeli posiadał informację o czasowej wadliwości formy 

elektroniczne

j. Zatem należy skonstatować, iż odwołujący, jeśli wiedział o pracach na swoim 

serwerze, które trwały od dnia 9 maja 2019 r., mógł powiadomić zamawiającego, czego nie 

zrobił,  a  zatem  sam  nie  zadbał  o  poprawną  komunikację  z  zamawiającym.  Zamawiający 

wskazał, że informacja potwierdzająca prace na serwerze (zmiana hostingu i modernizacja) 

została  przedstawiona  przez  odwołującego  zamawiającemu  dopiero  jako  załącznik  do 

odwołania. 

Jednocześnie  we  wskazanym  piśmie  administrator  systemu  IT  odwołującego 

informuje,  że  podczas  prac  „mogły  zaistnieć  przerwy”  w  dostawie  przesyłek  e-mail,  co  nie 

oznacza, że przerwa istniała permanentnie uniemożliwiając dotarcie e-maila przez cały czas. 

Zamawiający podniósł, że zwrócił się do firmy HENWAR Informatyka Spółka z o.o. Sp. k. z 

wnioskiem o odniesienie się do doręczenia przesyłek email konkretnie od zamawiającego do 


odwołującego w dniu 13 i 19 marca 2019 r. W odpowiedzi firma HENWAR Informatyka Spółka 

z o.o. Sp. k. o

świadczyła w dniu 12 kwietnia 2019 r., iż: 

wi

adomości  od  zamawiającego  zostały  dostarczone  do  odwołującego  na 

podane  adresy  e-mail;  s

ystem  informatyczny  odwołującego  nie  wygenerował  informacji 

zwrotnej o niemożliwości dostarczenia poczty lub jej niedoręczenia; użytkownicy kont, na które 

dostarczono  przesyłki  e-mail  od  zamawiającego  mogli  mieć  praktyczną  możliwość 

zalogowania się do swoich kont na komputerach służbowych i przeczytania korespondencji e-

mail po dniu 25 marca 2019 r. 

Zamawiający przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 stycznia 2017 r. w 

sprawie o sygn. akt KIO 2398/16, z którego wynika, że „Po wprowadzeniu oświadczenia woli 

do środka komunikacji elektronicznej adresata ryzyko niemożności zapoznania się. z  treścią 

oświadczenia woli. spoczywa na odbiorcy oświadczenia”. 

Zamawiający stwierdził, że odwołujący wskazał tylko możliwość incydentalnej przerwy 

w  dostawach  poczty  e-mail,  natomiast  zamawiaj

ący  ma  potwierdzenia  jej  skutecznego 

d

oręczenia  na  serwer  odwołującego.  Zamawiający  wykazał  wysoki  stopień  staranności  w 

kontaktach  z 

odwołującym,  próbując  nawiązać  kontakt  w  celu  dalszego  prowadzenia 

postępowania  Nr  ref.  ZP-34/2019  poprzez  kilkukrotne  ponaglanie  odwołującego  drogą 

wiadomości  SMS  o  konieczności  odpowiedzi  na  wezwania  z  dnia  13  i  19  marca  2019  r., 

ponadto de facto to z inicjatywy z

amawiającego odwołujący przekazał kolejny (wadliwy) adres 

e-mail  do  korespondencji.  Wykonawca  natomiast 

—  mając  do  dyspozycji  inne  formy 

komunikacji 

—  dopiero  na  etapie  odwołania  poinformował  zamawiającego  o  problemach  z 

odczytaniem poczty e-mail, 

chociaż wiedział zarówno o modernizacji swojego systemu IT, jak 

i konieczności uzupełnienia dokumentacji przetargowej. Co więcej, odwołujący dostarczył w 

dniu 27.03.2019 r. dokumenty w formie papierowej do kancelarii tajnej z

amawiającego, więc z 

powodzeniem mógł to zrobić w przepisanym mu terminie, skoro wiedział o konieczności ich 

złożenia. 

Zamawiający stwierdził, że wezwanie z dnia 13 marca 2019 r. oraz z dnia 20 marca 

2019 r. zawierało precyzyjnie określony katalog dokumentów jakich wymagał zamawiający od 

odwołującego. Omyłkowo przytoczone punkty a i b, zamiast b i c były wynikiem wady procesu 

myślowo-redakcyjnego osoby redagującej wezwanie, nie zaś uchybieniem merytorycznym. 

Zamawiający zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 3 pkt. 2 Części I s.i.w.z. — Instrukcja 

dla  Wykonawcy,  Dział  VI  —  Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  Rozdział  I  — 

Oferta/Najwyżej  oceniona  oferta,  wymagał  od  wykonawcy  najwyżej  ocenionego,  celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania, poniższych dokumentów: 


a) 

zezwolenie  Prezesa  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  (ULC)  zgodnie  z 

ORO.SPO.IOO zgodnie z załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z 5 

października  2012  —  zmiana  dotychczasowych  usług  lotniczych  AWC.  Zamawiający 

dopuszcza 

możliwość  przedłożenia  przez Wykonawcę  innego  dokumentu  niż  wskazany  po 

przeprowadzeniu postępowania w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego lub dokumentu 

równoważnego  wydanego  przez  upoważnioną  władzę  innego  państwa  (zwanego  dalej 

zagranicznym  certyfikatem)  zgodnie  z  zapisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i 

Budownictwa z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie 

certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym 

(Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  1400),  które  wszczyna  się  na  pisemny  wniosek  zainteresowanego 

podmiotu. 

b) 

kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie pilota wykonującego 

zadania  zrzutu  skoczków,  potwierdzające  ilość  godzin  nalotu  dowódczego  podczas  zrzutu 

wykazanego  w  Formularzu  ofert  (karty  pracy  pilota  lub  inny  dokument  stanowiący 

potwierdzenie liczby godzin nalotu). 

c) 

kserokopie  dokumentów  potwierdzających  nalot  samolotu  wykazanego  w 

Formularzu  ofert  (karty  pracy  sprzętu  lub  inny  dokument  stanowiący  potwierdzenie  liczby 

godzin nalotu). 

Zamawiający stwierdził, że po sprawdzeniu przez komisję oferty odwołującego komisja 

z

amawiającego  stwierdziła,  że  do  oferty  został  załączony  dokument  opisany  w  punkcie  a 

natomiast do

kumentów opisanych w punktach b i c brakuje. W związku z czym skierowała do 

o

dwołującego wezwanie do uzupełnienia. 

Odwołujący  składając  ofertę,  po  wcześniejszym  zapoznaniu  się  z  wymaganiami 

opisanymi  w 

s.i.w.z., był świadomy co przedstawił zamawiającemu a czego nie załączył do 

swojej oferty. 

Zamawiający w wezwaniu jasno wymienił dokumenty jakich żądał od odwołującego a 

mianowicie (treść wezwania): 

)  kserokopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie  pilotów 

wykonujących  zadania  zrzutu  skoczków,  potwierdzające  ilość  godzin  nalotu  dowódczego 

podczas zrzutu wykazanych w Formularzu ofert (p. M. W., p. P. K., p. G. Z., p. E. K.), tj. karty 

pracy pilotów lub inny dokument stanowiący potwierdzenie liczby godzin nalotu. 

kserokopie  dokumentów  potwierdzających  nalot  samolotu  wykazanego  w 

Formularzu ofert (samolot Cessna 208 B), tj. karty pracy sprzętu lub inny dokument stanowiący 

potwierdzenie liczby godzin nalotu. 


Zamawiający przywołał wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 czerwca 2008 

r.  w  sprawie  o  sygn.  akt  XII  Ga  206/2008,  wyrok  KIO  z  dnia  10  kwietnia  2008  r.,  sygn.  akt 

KIO/UZP 265/08 i inne. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości 

szacunkowej poniżej progu 144 euro. 

W  dniu  1  marca  2019  roku  z

amawiający  zamieścił  na  swojej  stronie  internetowej 

ogłoszenie  nr  520298-N-2019  o  przetargu  nieograniczonym  na  wynajem  samolotu  wraz  z 

załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego. 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty: 

odwołującego z ceną 108 540 zł 

przystępującego z ceną 129 600 zł. 

Pozostałe warunki dotyczące terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji i warunków 

płatności w obu ofertach były takie same. 

W dniu 12 marca 2019 r. 

odbyło się otwarcie ofert. Tego samego dnia, zgodnie z art. 

86 ust. 5 ustawy P

.z.p., została zamieszczona informacja z otwarcia ofert. 

W dniu 13 marca 2019 r.,  na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p., do 

odwołującego 

zostało wysłane wezwanie do uzupełnienia wymaganych dokumentów. Wezwanie to zawierało 

katalog  żądanych  informacji  (kserokopie  dokumentów  potwierdzających  doświadczenie 

pilotów  i  nalotu  samolotu).  Zamawiający  otrzymał  informację  systemową  o  dostarczeniu 

wezwania 

na  serwer  poczty  odwołującego.  Termin  na  dostarczenie  żądanych  dokumentów 

z

amawiający wyznaczył do dnia 19 marca 2019 r. 

W wyznaczonym terminie odwołujący nie złożył żądanych dokumentów. 

W  dniu  20  marca  2019  r. 

zamawiający,  na  podstawie  art.  26  ust.  3  ustawy  P.z.p., 

ponownie wezwał odwołującego do złożenia brakujących dokumentów będących w posiadaniu 

odwołującego, wyznaczając termin do dnia 22 marca 2019 r. Wezwanie to zostało wysłane na 

dwa  adresy  e-mail 

odwołującego:  wskazany  w  ofercie  oraz  adres  imienny  Pana  T.  W. 

Zamawiający  ponownie  otrzymał  informację  systemową  o  pozytywnym  zarejestrowaniu 

wysłanej wiadomości na serwerze odwołującego na oba wskazane adresy. 

W wyznaczonym terminie odw

ołujący nie złożył żądanych dokumentów. 

W dniu 25 marca 2019 r. 

zamawiający wezwał do wyjaśnienia treści złożonych wraz z 

ofertą  dokumentów,  kolejnego  w  rankingu  wykonawcę,  tj.  SkyDive.pl  Sp.  z  o.o. 


(przystępującego), zgodnie z przewidziana w przedmiotowym postępowaniu tzw. procedurą 

„odwróconą”,  na  podstawie  art.  24aa  ustawy  P.z.p.  .  Następnie,  po  otrzymaniu  w  terminie 

wyjaśnień,  w  dniu  28  marca  2019  r.  zamawiający  wybrał  ofertę  przystępującego  jako 

najkorzystniejszą. 

W dniu 28 marca 2019 roku z

amawiający powiadomił, iż w wyniku przeprowadzonej 

oceny  ofert  wy

brał  ofertę  przystępującego.  jako  najkorzystniejszą  wskazując  przy  tym,  że 

oferta  o

dwołującego  została  odrzucona,  gdyż  odwołującego  uznano  za  wykonawcę 

wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

W  dniach  9-

15  marca  2019  roku  przeprowadzona  została  modernizacja  systemu  u 

odwołującego (modernizacja okablowania LAN i 230V oraz zasobów serwerowych), a także 

migracja  kont  pocztowych 

z  systemu  hostingowego  „home.pl"  do  Microsoft  Office  365. 

Użytkownicy  kont  pocztowych  podanych  do  korespondencji  z  zamawiającym  mogli  mieć 

praktyczną  możliwość  zalogowania  się  do  swoich  kont  na  komputerach  służbowych  i 

przeczytania korespondencji e-mail po dniu 25.03.2019 r. 

Izba zważyła, co następuje: 

Odwołanie podlega odrzuceniu w zakresie zarzutu naruszenia art. 26 ust. 2 w zw. z art. 

25  ust.  1  i  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  25  ust.  1 ustawy  P.z.p.  poprzez  sformułowanie przez 

zamawiającego do odwołującego wezwań z dnia 13 oraz 20 marca 2019 roku, które w swojej 

treści są niejednoznaczne, z powodu uchybienia terminowi do jego podniesienia. 

W pozostałym zakresie odwołanie podlega oddaleniu. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania 

ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. 

Istotą  sporu  jest  rozstrzygnięcie,  czy  niemożność  zapoznania  się  odwołującego  z 

treścią  wysyłanych  wezwań  z  uwagi  na  prace  modernizacyjne  systemu  odwołującego  jest 

okolicznością obciążającą odwołującego czy też okolicznością, która uzasadnia unieważnienie 

czynności dokonanych przez zamawiającego i ponowne wezwanie odwołującego do złożenia 

wymaganych dokumentów. 

Rozstrzygnięcie  powyższego  ma  bezpośredni  wpływ  na  ustalenie,  czy  zarzut 

naruszenia art. 26 ust. 2 w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy P.z.p. 

poprzez  sformułowanie  przez  zamawiającego  do  odwołującego  wezwań  z  dnia  13  oraz  20 

marca 2019 roku, które w swojej treści są niejednoznaczne, został podniesiony w przepisanym 

terminie. 


ustaleń  dokonanych  przez  Izbę  wynika,  że  zamawiający  wysłał  drogą  mailową 

odw

ołującemu dwa wezwania (z 13 i 20 marca 2019 r.) do złożenia dokumentów. Dokumenty 

te zostały wysłane z serwera zamawiającego i przyjęte przez serwer odwołującego. Z uwagi 

na prac

e modernizacyjne odwołujący odebrał wiadomości w dniu 25 marca 2019 roku. 

Powyższe ustalenia zostały przez Izbę stwierdzone na podstawie przedłożonych przez 

zamawiającego wydruków zawierających informację systemową o dostarczeniu wezwania na 

serwer poczty 

odwołującego oraz przedłożonego przez zamawiającego pisma HENWAR Sp. 

z  o.o.  Sp.k.  w  Warszawie 

w  zakresie  dotyczącym  możliwości  zalogowania  się  na  konta  i 

odebrania korespondencji przez pracowników odwołującego po dniu 25 marca 2019 roku. 

W tym miejscu Izba wskazuje na postanowienie 

Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z 

dnia  10 grudnia  2003,  sygn.  akt  V  CZ  127/03

, w którym Sąd uznał, iż oświadczenie woli w 

postaci elektronicznej dokonywane on line 

zostaje złożone z chwilą jego przejścia do systemu 

informatyczne

go  prowadzonego  i  kontrolowanego  przez  odbiorcę,  to  jest  w  momencie 

przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich danych.  

Samo wyjście wiadomości z serwera nadawcy nie jest zatem równoznaczne z tym, że została 

ona przy

jęta przez serwer odbiorcy. 

Na marginesie Izba  wskazuje,  że wezwanie  wykonawcy  do  złożenia dokumentów  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  jest  oświadczeniem  woli,  lecz 

czynnością  techniczną  zamawiającego  podjętą  w  postępowaniu.  Dla  oceny  skuteczności 

doręczenia  takiego  wezwania  drogą  elektroniczną  zasadnym  jest  jednak  odwołanie  się  do 

orzeczeń i poglądów dotyczących składania tą drogą oświadczeń woli. 

Z  powyższego  postanowienia  wynika,  iż  dla  stwierdzenia  skuteczności  doręczenia 

wiadomości drogą elektroniczną niezbędne jest nie tylko potwierdzenie, iż wiadomość wyszła 

z serwera nadawcy, ale że została ona również przyjęta przez serwer odbiorcy. W ocenie Izby 

zamawiający  wykazał,  że  obie  te  czynności  przy  wysyłaniu  obu  wezwań  do  odwołującego 

miały miejsce. 

A zatem stwierdzić należy, iż niemożność zapoznania się przez odwołującego z treścią 

wezwań  i  terminowego  udzielenia  na  nie  odpowiedzi  wynikała  wyłącznie  z  prac 

modernizacyjnych 

systemu  odwołującego.  Jest  to  okoliczność,  za  którą  odpowiedzialność 

ponosi odwołujący. 

Wskaz

ać  należy,  że  odwołujący,  decydując  się na  wzięcie  udziału  w  postępowaniu, 

winien  dołożyć  należytej  staranności  wymaganej  dla  uczestnika  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego.  Między  innymi  winien  zadbać  o  to,  by  przekazywana  przez 

zamawiającego  korespondencja  docierała  do  niego  bez  przeszkód.  Odwołujący  miał 


świadomość,  iż  jego  system  będzie  modernizowany,  w  związku  z  czym  mogą  występować 

problemy w prawidłowym funkcjonowaniu poczty elektronicznej. Powinien zatem uprzedzić o 

tym  zamawiającego i  zaproponować inny  sposób  porozumiewania się lub podać taki  adres 

elektroniczny,  który  umożliwi  bezproblemową  komunikację  z  zamawiającym.  Nawet,  jeżeli 

początkowo  odwołujący  nie  miał  świadomości,  iż  wiadomości  przesyłane  przez 

zamawiającego do niego nie docierają, świadomość tę uzyskał w dniu 19 marca br., kiedy to 

zamawiający  skontaktował  się  z  nim  telefonicznie.  Podkreślenia  wymaga,  iż  obecny  na 

rozprawie przed Izbą członek zarządu odwołującego, wskazany jednocześnie w ofercie jako 

osoba do kontaktów w przedmiotowym postępowaniu, potwierdził, że zamawiający się z nim 

kontaktował w sprawie uzupełnienia dokumentów. Wskazać należy, że zamawiający nie był 

obowiązany do jakichkolwiek innych kontaktów w sposób inny niż wskazany w s.i.w.z. Jednak 

n

awet wówczas odwołujący nie zadbał o zapewnienie właściwej komunikacji z zamawiającym. 

Izba  podkreśla,  że  na  każdym  uczestniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego 

–  zarówno  zamawiającym  jak  i  wykonawcach  –  ciążą  konkretne  obowiązki. W 

przypadku  wykonawcy  jego  obowiązkiem  jest  m.in.  zadbanie  o  sprawne  działanie  jego 

kanałów informacyjnych. Trudno oczekiwać od zamawiającego, by to on kontrolował, czy po 

stronie  wykonawców  właściwe  kanały  działają  jak  należy.  W  rozpoznawanej  sprawie 

zamawiający dopełnił wszystkich ciążących na nim obowiązków – przesłał informacje i uzyskał 

potwierdzenie, że zostały one zarejestrowane przez serwer odwołującego. 

Odnosząc  powyższe  do  przedmiotowego  postępowania  stwierdzić  należy,  iż 

odwołujący  nie  dołożył  należytej  staranności  wymaganej  dla  uczestnika  postępowania  o 

udzielenie zamówienia publicznego.  Odwołujący miał świadomość tego, iż jego system jest 

modernizowany,  a  przynajmniej  od  19  marca  wiedział  również,  że  kierowana  do  niego 

koresponden

cja  nie  dochodzi  regularnie.  Pomimo  tego  nie  zadbał  o  usprawnienie 

przekazywania korespondencji, w związku z czym nieudzielenie odpowiedzi na kierowane do 

niego wezwania są okolicznością obciążającą wyłącznie jego. 

Wskazując na powyższe Izba stwierdza, że zarzut naruszenia art. 26 ust. 2 w zw. z art. 

25  ust.  1  i  art.  26  ust.  3  w  zw.  z  art.  25  ust.  1 ustawy  P.z.p.  poprzez  sformułowanie przez 

zamawiającego do odwołującego wezwań z dnia 13 oraz 20 marca 2019 roku, które w swojej 

treści są niejednoznaczne, został podniesiony z naruszeniem terminu przewidzianym ustawą, 

w związku z czym podlega odrzuceniu na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. 

W myśl art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

przesłania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  jego  wniesienia  – 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 


dni 

–  jeżeli  zostały  przesłane  w  inny  sposób  –  w  przypadku  gdy  wartość  zamówienia  jest 

mnie

jsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 

Z powyższego wynika, że termin na podniesienie zarzutu w zakresie treści wezwania 

do  uzupełnienia  dokumentów  mijał  –  odpowiednio  –  w  dniach  18  i  25  marca  2019  roku. 

Podniesienie  go 

w  odwołaniu  wniesionym  w  dniu  2  kwietnia  2019  roku  stanowi  uchybienie 

terminowi wskazanemu w art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. 

W  myśl  art.  189  ust.  2  pkt  3  ustawy  P.z.p.,  Izba  odrzuca  odwołanie  wniesione  po 

upływie terminu określonego w ustawie. Na tej samej podstawie Izba odrzuca również jeden z 

zarzutów odwołania, który został podniesiony po upływie terminu. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy P.z.p.

, czyli stosownie do wyniku postępowania. 

……………………………………… 


wiper-pixel