KIO 592/19 WYROK dnia 15 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 592/19 

WYROK 

z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Magdalena Rams 

Protokolant:             Klaudia   Ceyrowska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia  2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Pr

ezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez wykonawcę SELL-

BUD INWEST S.C. ul. W. Witosa 65, 25-561 Kielce 

w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasteczko Śląskie,  

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Gminie  Miasteczko  Śląskie:  (i) 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej;  (ii)  unieważnienie 

czynności odrzucenia oferty wykonawcy SELL-BUD INWEST S.C. ul. W. Witosa 65 

25-561 Kielce; (iii) dokon

ania ponownego badania i oceny ofert, z uwzględnieniem 

oferty wykonawcy SELL-BUD INWEST S.C. ul. W. Witosa 65, 25-561 Kielce. 

2.  K

osztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Miasteczko Śląskie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  10  000  zł  00  gr 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę  SELL-

BUD INWEST S.C. ul. W. Witosa 65, 25-561 Kielce 

tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza  od  zamawiającego  Gminę  Miasteczko  Śląskie  na  rzecz  wykonawcy 

SELL-BUD INWEST S.C. ul. W. Witosa 65, 25-561 Kielce 

kwotę 12 500 zł 00 gr 

(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione 

koszty  strony  poniesione  z  tytułu  wpisu  od  odwołania  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:      ………………….……. 


Sygn. akt: KIO 592/19 

UZASADNIENIE  

W  dniu  2  kwietnia  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy Sell-

Bud Inwest s.c. z siedzibą w Kielcach przy ul. Wincentego Witosa 65 (dalej 

Odwołujący”), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na termomodemizację budynków użyteczności publicznej wraz z 

instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie - Termomodemizacja Ratusza przy ul. 

Rynek  8,  zarzucając  zamawiającemu  Gminie  Miasteczko  Śląskie  (dalej  „Zamawiający”) 

naruszenie: 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo 

iż jej treść jest zgodna z treścią SIWZ; 

art. 7 ust. 1 ustawy 

Pzp poprzez błędną ocenę oferty Odwołującego i uznanie jej za 

niezgodną  z  treścią  SIWZ,  co  powoduje  niezachowanie  zasady  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący  wniósł  o:  (i)  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  (ii) 

dokonanie  ponownej  oceny  ofert  z  uwz

ględnieniem  oferty  Odwołującego;  (iii)  wezwanie 

Odwołującego  do  wyjaśnienia  treści  oferty  w  trybie  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zakresie 

wymaganej w treści SIWZ metody sporządzenia kosztorysu ofertowego; (iv) zasądzenie od 

Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego,  w  tym 

kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu  

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 

28 marca 2019 r. poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ opisaną w rozdziale XXII pkt 

2 ppkt 2.5 oraz rozdziale XXIV pkt 1. 

Treści  wymogu  z  rozdziału  XXII  pkt  2  ppkt  2.5,  cyt.:  „Na  ofertę  Wykonawcy  składa  się: 

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie dokumentacji 

projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

przedmiarów robót”, 


Z  kol

ei  w  treści  rozdziału  XXIV  pkt  1  Zamawiający  zobowiązał  wykonawców  do  podania  w 

formularzu oferty (załącznik nr 1 do siwz) ceny obliczonej zgodnie z kosztorysem ofertowym 

sporządzonym  metodą  kalkulacji  szczegółowej  na  podstawie  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. 

Odwołujący  wskazał,  że  do  oferty  załączył  wymagane  przez  Zamawiającego  kosztorysy  w 

branży ogólnobudowlanej oraz w branży elektrycznej, tj.:  

1) KOSZTORYS - ROBOTY BUDOWLANE, 

2)  KOSZTORYS  -  INSTALACJE  ELEKTRYCZ

NE,  które  zostały  sporządzone  w  programie 

NORMA  PRO  metodą  szczegółową,  stanowiącą  podstawę  obliczenia  ceny  ryczałtowej 

(dowód: dwa kosztorysy ofertowe, strona 9-17 oferty Odwołującego). 

Odwołujący  wskazał,  że  zastosowana  szczegółowa  metoda  kosztorysowania  do  obliczenia 

zaoferowanej ceny ryczałtowej jest zgodna z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

18  maja  2004  roku  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 

inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych 

kosztów  robot  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-  użytkowym  (  Dz.U.  z 

2004r. nr 130, poz.1389). Program do kosztorysowania NORMA PRO zawiera algorytm, który 

automatycznie sumuje iloczyny: ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, jednostkowych 

nakładów  rzeczowych  i  ich  cen  oraz  dolicza  odpowiednio  koszty  pośrednie  i  zysk  z 

uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Należy zauważyć, że koszty pośrednie 

oraz  zysk  mogą  być  ustalone  w  odniesieniu  do  całego  obiektu  lub  w  stosunku  do  każdej 

jednostki przedmiarowej. W kosztorysach załączonych do oferty koszty pośrednie oraz zysk 

dostały doliczone automatycznie do każdej pozycji przedmiarowej. Podatek od towarów i usług 

VAT  został  natomiast  obliczony  w  odniesieniu  do  całego  kosztorysu  w  branży 

ogólnobudowlanej i całego kosztorysu w branży elektrycznej. 

W ocenie Odwołującego potwierdzenie sporządzenia kosztorysów z zastosowaniem metody 

szczegółowej znajduje odzwierciedlenie także w treści ich pierwszych stron. Zawierają bowiem 

dane dot., cyt.: 

„Stawka roboczogodziny: 21 zł, Narzuty: Koszty pośrednie [Kp] ... 70% R + S, 

Zysk 

[Z] ... 12 % R + S + Kp (R+S)”. 

Odwołujący  wypełnił  zatem  wymóg  treści  SIWZ  w  zakresie  sporządzenia  kosztorysu 

ofertowego  metodą  szczegółową.  Jeżeli  Zamawiający  w  toku  oceny  oferty  Odwołującego 

powziął wątpliwości co do metody sporządzenia kosztorysu ofertowego, powinien w trybie art. 

87 ust. 1 ustawy 

Pzp zwrócić się o wyjaśnienie treści oferty w tym zakresie. Nie wykonanie tej 

czynności spowodowało podjęcie błędnej decyzji o odrzuceniu oferty. 


Odwołujący podkreślił, że Zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą 

szczegółową,  czyli  zastosowania  takiej  metody  do  obliczenia  ceny  oferty  na  podstawie 

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania  i 

odbioru  robót  budowlanych 

oraz  przedmiarów  robót, która zgodnie z  postanowieniem  § 5 ust.  1 wzoru  umowy  stanowi 

wynagrodzenie ryczałtowe (dowód: wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ). Nie określił i nie 

doprecyzował  natomiast  z  jakich  dokumentów  ma  składać  się  kosztorys  ofertowy.  Warto 

zauważyć, że: 

z  treści  postanowienia  zawartego  w  Rozdziale  V  Opis  przedmiotu  zamówienia 

wynika, że wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie zamówienia 

publicznego,  przed  jej  podpisaniem,  cyt.:  „(...)  powinien  przedstawić  do 

zaakceptowania  przez  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru  zestawienie 

proponowanych  do  użycia  materiałów  (wraz  z  kartami  katalogowymi,  atestami, 

dopuszczeniami, certyfik

atami, jeżeli były wymagane) ”; 

załączone  do  oferty  kosztorysy  w  branży  ogólnobudowlanej  oraz  elektrycznej 

zawierają wszystkie pozycje przedmiotu robót załączonego do SIWZ; 

załączone  do  oferty  kosztorysy  w  branży  ogólnobudowlanej  oraz  elektrycznej  w 

istocie mają charakter pomocniczy w sytuacji wynagrodzenia ryczałtowego; 

w  treści  postanowień  wzoru  umowy  nie  określono,  że  kosztorys  ofertowy 

sporządzony  metodą  szczegółową  będzie  stanowił  podstawę  rozliczenia 

wynagrodzenia  za  wykonanie  części  robót  (§  5  ust.  2  -  protokół  częściowego 

wykonania  robót)  lub  za  rozliczenie  końcowe  ((§  5  ust.  2  -  protokół  odbioru 

końcowego,  kosztorys  powykonawczy  (kosztorys  powykonawczy  nie  wpływa  na 

wysoko

ść wynagrodzenia ryczałtowego)); 

Odwołujący w treści oferty złożył oświadczenia następującej treści: (dowód: strona 

1  oferty  Odwołującego  -  Formularz  oferty):  (i)  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu 

zamówienia  zgodnie  z  SIWZ  (wraz  z  załącznikami  do  SIWZ)  według  stawek 

podanych w kosztorysie ofertowym: Cena ofertowa brutto 1 199 129,71 PLN, w tym 

23 % podatku VAT, Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości 

przedmiot

u jego  świadczenia:  5  lat;  (ii)  Oświadczamy,  że cena  ofertowa zawiera 

wszelkie kos

zty wykonania zamówienia; (iii) Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami i warunkami opisanymi w ustawie 

Prawo za

mówień publicznych oraz określonymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

W ocenie Odwołującego nie ma podstaw do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 ustawy 

Pzp. Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. 

akt: KIO 754/14), gdzie Izba orzekała w podobnym stanie faktycznym, cyt.: „ (...) Przepis art. 


89  ust.  1  pkt  2  Prawa  zamówień  publicznych  nakazuje  Zamawiającemu  odrzucenie  oferty, 

jeżeli  jej  treść  nie  odpowiada  SIWZ.  Utrwalony  jest  w  orzecznictwie  pogląd,  że  podstawą 

faktyczną odrzucenia oferty z powodu jej niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista 

treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom jasno w SIWZ określonym. Przy czym nie chodzi o 

jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, ale wymogi odnoszące się do ukształtowania przyszłego 

świadczenia  -  przedmiotu  umowy.  Zatem  podstawą  odrzucenia  oferty  nie  mogą  być 

jakiekolwiek  wymogi  Zamawiającego,  zawarte  w  SIWZ,  które  nie  mają  bezpośredniego 

związku  z  treścią  oferty  rozumianą  wąsko,  jako  zakres  przyszłego  świadczenia.  Oczywiste 

jest, że kosztorys, co do zasady, określa elementy i prace, które zostaną wykonane w ramach 

robót  budowlanych.  Jednak  znaczenie  kosztorysu  nie  jest  jednakowe  we  wszystkich 

okolicznościach - zależy od ukształtowania przez Zamawiającego postanowień SIWZ, projektu 

umowy,  a  w  szczególności  -  od  charakteru  wynagrodzenia  (czy  jest  to  wynagrodzenie 

ryczałtowe  czy  kosztorysowe).  W  niniejszym  zamówieniu  wynagrodzenie  określone  jako 

ryczałtowe  (art.  632  Kodeksu  cywilnego).  Brak  w  SIWZ  i  projekcie  umowy  jakichkolwiek 

postanowień,  które  przypisywałyby  kosztorysowi  załączonemu  do  oferty  jakiekolwiek 

znaczenie. Jest to konieczne przy wynagrodzeniu ryczałtowym, ponieważ - odmiennie niż przy 

wynagrodzeniu  kosztorysowym  -  brak 

jakiegokolwiek  „naturalnego”  powiązania  pomiędzy 

kosztorysem  a  wynagrodzeniem  czy  sposobem  realizacji  umowy.  Kosztorys  w  takim 

przypadku (przy  wynagrodzeniu ryczałtowym)  nie określa treści  świadczenia  -  zakres robót 

budowlanych  określony  jest  w  dokumentacji  projektowej  (nawet  Zamawiający  w  §  7  ust.  3 

projektu umowy wskazuje, że „wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a jak równie nieujęte, bez których 

nie  można  wykonać  realizacji  zamówienia”);  przedmiar  załączony  do  SIWZ  miał  charakter 

jedynie  pomocniczy,  co  wyraźnie  w  SIWZ  zaznaczono.  Już  sam  ten  fakt  uniemożliwiałby 

porównanie  Zamawiającemu  złożonych  w  postępowaniu  kosztorysów  z  zachowaniem 

równego traktowania wykonawców. Reasumując, nie da się z postanowień SIWZ i projektu 

umowy wywieść, że kosztorys załączony do oferty miał jakiekolwiek znaczenie przekładające 

się  na  zakres  przyszłego  zobowiązania,  które  powinno  znaleźć  odzwierciedlenie  w  treści 

oferty. Tym samym brak było podstaw do odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na brak 

załączenia  do  jego  oferty  kosztorysu  szczegółowego  z  tabelą  elementów  scalonych. 

Niezależnie  od  powyższej  argumentacji,  należy  zauważyć,  że  o  ile  Zamawiający  oczekiwał 

skonkretyzowanej formy kosztorys

u ofertowego (z wypowiedzi Zamawiającego na rozprawie 

wynikało, że oczekiwał on załączenia do oferty „kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji 

szczegółowej”),  to  powinien  oczekiwaną  przez  siebie  formę  zdefiniować  w  SIWZ,  a  nie 

pozostawiać  domysłom  wykonawców  (Odwołujący  mógłby  twierdzić,  że  jego  kosztorys 

ofertowy  jest  wystarczająco  „szczegółowy",  a  żadna  metoda  kalkulacji  w  SIWZ  nie  została 

przecie wskazana). 


Izba ustaliła co następuje:  

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ 

wraz  z  załącznikami  na  okoliczność  ustalenia  przedmiotu  zamówienia  oraz  wymagań 

Zamawiającego;  (ii)  ofertę  Odwołującego  na  okoliczność  ustalenia  jej  treści;  (iii)  protokół 

postępowania  przetargowego  na  okoliczność  ustalenia  przebiegu  postępowania 

przetargowego; (iv)  

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  termomodernizację  budynków  użyteczności 

publicznej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie - Termomodernizacja 

Ratusza przy ul. Rynek 8, zarzucając zamawiającemu Gminie Miasteczko Śląskie 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  nr 

517199-N- 

2019 z dnia 25 lutego 2019 roku, zmienione: 1) ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia 

nr  540046781-N-  2019  z  dnia  12-03-

2019  r.  (w  zakresie  terminu  składania  ofert),  2) 

ogłoszeniem  o  zmianie  ogłoszenia  nr  540049072-N-2019  z  dnia  14-03-2019  r.  (w  zakresie 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu).  

Szacunkowa 

wartość zamówienia została ustalona na kwotę netto 843.835,90 zł. 

W rozdziale XXIII pkt 1 Zamawiający wskazał, że ofertę należy sporządzić na druku „Formularz 

oferty”, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączyć do niego wymagane dokumenty i 

oświadczenia zgodnie z zapisami SIWZ.  

W rozdziale XXIII pkt 2 ppkt 2.5 SIWZ Zamawiający wskazał.: „Na ofertę Wykonawcy składa 

się:  Kosztorys  ofertowy  sporządzony  metodą  kalkulacji  szczegółowej  na  podstawie 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wy

konania i odbioru robót budowlanych 

oraz przedmiarów robót”, 

Z  kolei  w  treści  rozdziału  XXIV  pkt  I  Zamawiający  zobowiązał  wykonawców  do  podania  w 

formularz

u oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) ceny obliczonej zgodnie z kosztorysem ofertowym 

sporządzonym  metodą  kalkulacji  szczegółowej  na  podstawie  dokumentacji  projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót. 

W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający zawarł Formularz oferty. W dokumencie tym nie ma 

żadnych odniesień do kosztorysów ofertowych. 


Jak  wynika  z  protokołu  otwarcia  ofert,  w  postepowaniu  złożono  3  oferty,  w  tym  oferta 

Odwołującego. Odwołujący do oferty załączył kosztorysy w branży ogólnobudowlanej oraz w 

branży elektrycznej, tj.: kosztorys budowlany i kosztorys – instalacje elektrycznie, które zostały 

sporządzone w programie NORMA PRO.  

Zgodnie  z  projektem  umowy,  stanowiącym  Załącznik  nr  9  do  SIWZ  §5  „Wynagrodzenie  i 

warunki  płatności”,  wykonawcy  za  wykonanie  zamówienia  przysługuje  wynagrodzenie 

ryczałtowe.    Strony  będą  rozliczać  się  częściowo  na  podstawie  zatwierdzonego  przez 

Zamawiającego protokołu częściowego wykonania robót do wysokości 90% wynagrodzenia, 

zgodnie z harmonogramem finansowo 

– rzeczowym stanowiącym podstawę do fakturowania.  

Zamawiający pismem z dnia 28 marca 2019 r. poinformował odwołującego o odrzuceniu jego 

oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp z uwagi na niezgodność z treścią SIWZ. W 

uzasadnieniu Zamawiający wskazał, że przepis ten znajduje również zastosowanie w sytuacji, 

gdy  oferta  wykonawcy  zostaje  przedstawiona  lub  sporządzona  w  sposób  niezgodnie  z 

wymaganiami SIWZ.  

Izba zważyła co następuje: 

Na  wstępie  Izba  ustaliła,  że  Odwołujący 

jako  wykonawca,  którego  oferta,  w przypadku 

potwierdzenia się zarzutów odwołania, może zostać wybrana jako najkorzystniejsza 

spełnia 

określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. 

ma  interes  w uzyskaniu  zam

ówienia,  a naruszenie przez  Zamawiającego przepisów  ustawy 

Pzp  może  spowodować  poniesienie  przez  niego  szkody,  polegającej  nieuzyskaniu 

zamówienia.  

Izba uznała, iż odwołanie zasługuje na uwzględnianie. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp 

nakazuje Zam

awiającemu odrzucenie oferty, jeżeli jej treść nie odpowiada SIWZ. Utrwalony 

jest  w  orzecznictwie  pogląd,  że  podstawą  faktyczną  odrzucenia  oferty  z  powodu  jej 

niezgodności z SIWZ może być tylko rzeczywista treść oferty, o ile nie odpowiada wymogom 

jasno w 

SIWZ określonym. Przy czym nie chodzi o jakiekolwiek wymogi Zamawiającego, ale 

wymogi  odnoszące  się  do  ukształtowania  przyszłego  świadczenia  –  przedmiotu  umowy. 

Zatem  podstawą  odrzucenia  oferty  nie  mogą  być  jakiekolwiek  wymogi  Zamawiającego, 

zawarte w SIWZ

, które nie mają bezpośredniego związku z treścią oferty rozumianą wąsko, 

jako  zakres  przyszłego  świadczenia.  Oczywiste  jest,  że  kosztorys,  co  do  zasady,  określa 

elementy i prace, które zostaną wykonane w ramach robót budowlanych. Jednak znaczenie 

kosztory

su  nie  jest  jednakowe  we  wszystkich  okolicznościach  –  zależy  od  ukształtowania 


przez Zamawiającego postanowień SIWZ, projektu umowy, a w szczególności – od charakteru 

wynagrodzenia (czy jest to wynagrodzenie ryczałtowe czy kosztorysowe). 

Wskazać  należy  dalej,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  przewidział 

wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 Kodeksu cywilnego). Zamawiający w § 5 projektu umowy 

wskazał,  że  wynagrodzenie  ryczałtowe  obejmuje  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją 

zamówienia.  Wskazać  również  należy,  że  brak  jest  w  projekcie  umowy  jakichkolwiek 

postanowień,  które  przypisywałyby  kosztorysowi  załączonemu  do  oferty  jakiekolwiek 

znaczenie.  Wynika  to  ze  specyfiki  wynagr

odzenia  ryczałtowego,  ponieważ  –  odmiennie  niż 

przy  wynagrodzeniu  kosztorysowym  - 

brak  jakiegokolwiek  ,,naturalnego”  powiązania 

pomiędzy kosztorysem a wynagrodzeniem czy sposobem realizacji umowy. Kosztorys w takim 

przypadku (przy wynagrodzeniu ryczałtowym) nie określa treści świadczenia  – zakres robót 

budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej.   

Podkreślić również należy, że postanowienia umowne przestawione przez Zamawiającego w 

załączniku  nr  9  do  SIWZ  w  żaden  sposób  nie  odwołują  się  do  kosztorysu  ofertowego  – 

rozliczenia  (fakturowanie)  będzie  następować  na  podstawie  protokołów  odbioru 

sporządzonych zgodnie z harmonogramem. Przywołane przez Zamawiającego postanowienia 

projektu umowny dotyczące możliwości zamiany materiałów budowalnych nie odnoszą się w 

żaden sposób do kosztorysu ofertowego, tylko do ceny łącznej za realizację zamówienia czyli 

do wynagrodzenia ryczałtowego.   

Tym  samym,  w  ocenie  Izby 

nie  da  się  z  postanowień  SIWZ  i  projektu  umowy  wywieść,  że 

kosztorys  załączony  do  oferty  miał  jakiekolwiek  znaczenie  przekładające  się  na  zakres 

przyszłego  zobowiązania,  które  powinno  znaleźć  odzwierciedlenie  w  treści  oferty.  Takiego 

znaczenia  nie  wykazał  również  sam  Zamawiający.  Oceniając  niezgodność  oferty 

O

dwołującego  z  SIWZ  Zamawiający  powinien  wykazać,  że  niedochowanie  formatu 

przedstawiona  informacji,  jakiego 

oczekiwał  Zamawiający  od  wykonawców  ma  przełożenie 

merytoryczne  na  świadczenie  wykonawcy.  Tego,  w  ocenie  Izby,  Zamawiający  nie  uczynił. 

Ograniczył  się  wyłącznie  do  wskazania,  iż  o  niezgodności  oferty  z  SIWZ  można  mówić  w 

sytuacji  nieprawidłowego  sporządzenia  czy  przedstawienia  informacji  wymaganych  przez 

Zamawiającego. Jednakże treść art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odnosi się do merytorycznego 

aspektów  świadczenia  wykonawcy  na  rzecz  Zamawiającego.  Takich  aspektów  zaś 

Zamawiający nie wskazał.   

Niezależenie  od  powyższego  wskazać  należy,  że  w  SIWZ  Zamawiający  zawarł  wymóg 

złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej 


na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budo

wlanych  oraz  przedmiarów  robót.    Podkreślić  przy  tym  należy,  że  Zamawiający  nie 

sprecyzował  w  żaden  sposób  zakresu  wymaganych  informacji  czy  też  poziomu 

szczegółowości. Nie odwołał się do żadnego aktu prawnego zawierającego wytyczne co do 

zakresu  wymaganych  informacji.  Tym  samym  nie  sposób  zgodzić  się  z  Zamawiającym,  iż 

wykonawcy mieli ob

owiązek kierowania się wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  13  lipca  2001  r.  w  sprawie  metod 

kosztorysowania  obiektów  i  robót  budowlanych  czy  też  sporządzić  kosztorysy  ofertowe 

zgodnie  z  wytycznymi  zwartymi  w  Polskich  Standardach  Kosztorysowania.  Po  pierwsze, 

żaden z ww. dokumentów nie został wskazany w SIWZ, po drugie, ww. rozporządzenie nie 

jest aktem powszechnie obowiązującym, gdyż utraciło swoją moc z dniem 12 grudnia 2012 r. 

Przywołać w tym zakresie należy również rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 

30 stycznia 2009 r. sygn. 

akt: VII Ga 59/08, którego przedmiotem była sprawa o zbliżonym 

stanie  faktycznym  do  niniejszy  sprawy

.  Sąd  Okręgowy  jasno  wskazał,  że  wobec  braku 

sprecyzowania  w  SIWZ  definicji  kosztorysu 

ofertowego  szczegółowego,  braku  wskazania 

wymaganego  poziomu  szczegółowości,  niezasadne  było  na  etapie  badania  i  oceny  ofert 

odrzucenie  oferty  wykonawcy,  które  przedłożył  kosztorys,  który  nie  został  sporządzony 

zgodnie z metoda zawartą w opracowaniu wydanym przez Stowarzyszenie Kosztorysantów 

Budowalnych  i  Zrzeszenie  Biur  Kosztorysowania  Budowlanego,  skoro  wymóg  ten  został 

zawarty w SIWZ. Jeśli zamawiający wymagał sporządzenia kosztorysów według określonych 

kryteriów,  to  winien  wyraźnie  wskazać  to  w  SIWZ.  Tym  samy,  uznać  należy,  że  wobec 

zaniechania przez Zamawiającego sprecyzowania w SIWZ zakresu wymaganych informacji w 

kosztorysie czy też sposobu ich przedstawienie, nie sposób uznać, iż Odwołujący przedstawił 

kosztorysy niezgodnie z SIWZ.  

Odwołujący złożył wraz z ofertą dwa kosztorysy – budowlany 

i kosztorys instalacji elektrycznej. 

Oba dokumenty zostały sporządzone w programie NORMA 

PRO. 

Jak wynika z opinii prywatnej przygotowanej przez rzeczoznawcę kosztorysowego 160 

pozycji  zawartych  w  kosztorysach  zostały  przygotowane  metodą  kalkulacji  szczegółowej 

zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-

użytkowym. W  ocenie  Izby  wykonawca  miał  prawo  posiłkować  się  przepisami 

ww. rozporządzenia, skoro sam Zamawiający nie zawarł w treści SIWZ żadnych regulacji co 

do  sposobu  sporządzenia  kosztorysu.  Przyjmując  nawet,  zgodnie  ze  złożoną  opinią,  że 

wyłącznie 6 pozycji kosztorysu zostało przygotowane metodą kalkulacji uproszonej zgodnie z 

przedmiarem robót inwestora, to Zamawiający w żaden sposób nie wykazał, iż pozycje te mają 

jakiekolwiek 

przełożenie  na  merytoryczny  zakres  świadczenia  wykonawcy  w  ten  sposób,  iż 

wykonawca wykona zamówienia niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego.   


Reasumując,  wobec  braku  podstaw  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego  w  związku 

załączonymi  przez  niego  do  oferty kosztorysami ofertowymi,  stwierdzono  w  czynnościach 

podjętych  przez  Zamawiającego  naruszenia  przepisów  wskazanych  w  odwołaniu, 

szczególności  art.  89  ust.  1  pkt  2  Prawa  zamówień  publicznych,  dlatego  orzeczono  jak 

w sentencji. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp w związku z § 3 pkt 1 i 2 i § 5 ust. 2 pkt  1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018, poz.  972 z zm.).  

Przewodniczący:      ………………….………… 


wiper-pixel