KIO 591/19 WYROK dnia 18 kwietnia 2019 r.

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 591/19 

WYROK 

z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Członkowie: 

Małgorzata Matecka, 

Lubomira Matczuk-

Mazuś 

Protokolant:             Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez odwołującego - EKO 

SYSTEM BIS sp. z o. o. sp. k. ul. (Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska) w postępowaniu 

prowadzonym przez zamawiającego, którym jest: Gmina Konopiska (ul. Lipowa 5, 42-274 

Konopiska), 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami postępowania odwoławczego obciąża odwołującego - EKO - SYSTEM BIS sp. z 

o. o. sp. k. ul. (Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska)   i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania; 

zasądza od odwołującego na rzecz zamawiającego - Gmina Konopiska (ul. Lipowa 5, 

42-274  Konopiska) 

kwotę  182  zł  88  gr  (słownie:  sto  osiemdziesiąt  dwa  złote 

osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem dojazdu pełnomocników na posiedzenie i rozprawę; 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odw

ołującego  -  EKO  -  SYSTEM  BIS  sp.  z  o.  o.  sp.  k.  ul.  (Przemysłowa  7,  42-274 

Konopiska

kwoty  7.500  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy) 

uiszczoną  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania  ponad  kwotę  wymaganą 

przepisami. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 591/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym  w trybie 

negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 

[ustawa  Pzp  lub  Pzp]  przez  zamawiającego  -  Gmina  Konopiska.  Zamawiający,  zdaniem 

wnoszącego  odwołanie  wykonawcy  -  EKO  -  SYSTEM  BIS  sp.  z  o.  o.  sp.  k.  z  siedzibą  w 

Konopiskach 

zastosował  tryb  negocjacji  bez  ogłoszenia,  pomimo  braku  spełnienia 

ustawowych  pr

zesłanek  dla  zastosowania  takiego  trybu  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi odbierania odpadów 

komunalnych  i  zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 

zamieszkują  mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  Gminy  Konopiska”  numer  referencyjny: 

GR.271.2.2019. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  7  ust.  1  w  zw.  z  art.  62  ust.  1  pkt  4)  Pzp  z  uwagi  na 

nieuzasadniony  wybór 

niekonkurencyjnego trybu postępowania jakim jest tryb negocjacji bez ogłoszenia ze względu 

na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, pomimo braku spełnienia ustawowych przesłanek 

dla zastosowania takiego trybu; 

2) art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi na 

brak spójności w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym 

wyłącznie  w  Dzienniku  Urzędowym  UE,  a  treścią  zaproszenia  do  negocjacji  czy  też  treści 

SIWZ,  co  spowodowało  naruszenie  zasady  przejrzystości  postępowania,  i  uczciwej 

konkurencji. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienie 

wszystkich czynności podjętych w postępowaniu do dnia rozpoznania niniejszego odwołania 

oraz  unieważnienie  postępowania  na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7)  Pzp.  Natomiast,  z 

ostrożności  procesowej,  jeżeli  umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  została  przez 

Zamawiającego  zawarta  w  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania,  przed  rozpoznaniem 

niniejszego odwołania,  na  podstawie art.  192  ust.  3  pkt  2  lit.  a)  p.z.p.,  Odwołujący  wnosi  o 

unieważnienie umowy zawartej przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w art. 146 

ust.  1  pkt  1)  Pzp 

(zastosowanie  przez  Zamawiającego  trybu  negocjacji  bez  ogłoszenia  z 

naruszeniem przepisów Pzp.). 

Odwołujący  podał,  że  dowiedział  się  o  prowadzonym  przez  Zamawiającego  postępowaniu 

dnia 29.03.2019 roku, gdyż w dniu tym na stronach internetowych Zamawiającego pojawiła 

się  informacja  o  przetargu  na  „Świadczenie  usługi  odbierania  odpadów  komunalnych  i 

zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 

mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  Gminy  Konopiska  Zamawiający  tym  samym  nie  podał 

żadnych informacji o trybie postępowania, jego wartości i nie zamieścił żadnych załączników. 

Weryfikując TED. Zamawiający także  dnia 28.03.2019 r. umieścił ogłoszenie o zamówieniu w 


Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  062-144057.  Wpis  od 

odwołania w wysokości 7 500,00 zł. został uiszczony na rachunek bankowy Urzędu Zamówień 

Publicznych (potwierdzenie w załączeniu).  

Odwołujący stwierdził, że ma interes we wniesieniu niniejszego odwołania zgodnie z treścią 

art. 179 ust. 1 Pzp

. W wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp interes 

Odwołującego  doznał  uszczerbku,  gdyż  objęta  odwołaniem  czynność  Zamawiającego 

uniemożliwia  Odwołującemu  ubieganie  się  o  udzielenie  zamówienia,  a  tym  samym  wyboru 

jego  oferty  i  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia.  Wskazuję,  iż  nie  uwzględnienie 

odw

ołania  doprowadzi  do  braku  możliwości  złożenia  przez  Odwołującego  konkurencyjnej 

oferty i tym samym zawarcia ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Odwołujący 

może zatem ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów  ustawy 

Pzp  ws

kazanych w  odwołaniu.  Gdyby  nie sprzeczny  z  prawem  wybór  procedury  negocjacji 

bez  ogłoszenia  Odwołujący  mógłby  złożyć  konkurencyjną  ofertę,  uzyskać  zamówienie,  a 

następnie  należycie  je  realizować.  Odwołująca  spółka  oświadcza,  iż  posiada  wszelkie, 

wymagane  prawem  zezwolenia,  pozwolenia  (w  tym  wpis  do  RDR  w  Gminie  Konopiska) jak 

również posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu tożsamych usług i stale je świadczy 

w gminach znajdujących się w tym samym powiecie co Zamawiający. Poza tym mając siedzibę 

w g

minie Zamawiającej jest w stanie przedłożyć ofertę konkurencyjną z uwagi na ograniczenie 

ponoszonych w toku świadczenia usługi kosztów transportu.  

W uzasadnieniu zarzutów podał: 

Zamawiający jako członek grupy Zamawiających w dniu 04 stycznia 2019 roku w Dzienniku 

Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S  003-003418  opublikował  ogłoszenie  o 

zamówieniu.  SIWZ  został  opublikowany  na  stronie  internetowej  Zamawiającego  w  dniu  04 

stycznia  2019  r. 

Przedmiotem  opisanego  zamówienia  było  „  Świadczenie  usługi  odbierania 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują  mieszkańcy,  powstałych na terenie  6  (sześciu)  Gmin  w Województwie 

Śląskim ”, numer referencyjny: RGK.GK.271.1.2018. Postępowanie to dnia 18 marca 2019 r. 

na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, 

zostało unieważnione. Zamawiający dnia 29 marca 2019 r.  

na stronach internetowych zamieścił informację o przetargu na „Świadczenie usługi odbierania 

odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska Zamawiający tym 

samym nie podał żadnych informacji m.in. o trybie postępowania, jego wartości, nie zamieścił 

żadnych  załączników.  Weryfikując  TED  -  Odwołujący  ustalił,  iż  dnia  28  marca  2019  roku 

Zamawiający  umieścił  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej 

pod  numerem  2019/S  062-

144057.  W  treści  cytowanego  ogłoszenia  o  zamówieniu, 

Zamawiający  wskazał,  iż  wszczęta  przez  niego  procedura  to  procedura  konkurencyjna  z 

negocjacjami. Równocześnie jako szacunkową wartość zamówienia podał w pkt II. 1.5) oraz 


II.2.6):  wartość  bez  VAT:  315  571.16  EUR,  a  zatem  kwotę  powyżej  kwoty  określonej  w 

przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo 

zamówień publicznych. W dniu zamieszczenia informacji o przetargu tj. 29 marca 2019 roku 

na  stronach  internetowych  Zamawiającego,  powołując  się  na  numer  referencyjny 

GR.271.2.2019  dodano  informację  dotyczącą  postępowania  przetargowego  w  trybie 

negocjacji  bez  ogłoszenia  na  zadanie  pn.  „Świadczenie  usługi  odbierania  odpadów 

komunalnych  i  zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których 

zamieszkują  mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  Gminy  Konopiska”  treścią  której  w  pkt  1 

wskazano, iż Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 820 

000,00 zł brutto. W pkt 2 podano jakie oferty zostały złożone. Były to oferty spółki PBI sp. j. z 

siedzibą  w  Częstochowie,  PZOM  S.  sp.  z  o.o.  sp.  k.  z  siedzibą  w  Konopiskach,  Zakładu 

Oczyszczania  Miasta  Z.  S. 

z  siedzibą  w  Konopiskach,  firmy  Wywóz  Nieczystości,  oraz 

Przewóz Ładunków W. S. z siedzibą w Częstochowie oraz spółki SUEZ Południe sp. z o.o. z 

siedzibą  w  Częstochowie.  Pkt  3 informacji  opisywał  jakie ceny  zawarto w  ofertach,  terminy 

wykonania zamówienia oraz warunki płatności. W wyniku udostępnienia Odwołującemu dnia 

01 kwietnia 2019 roku przez Zamawiającego informacji publicznej w postaci treści zaproszenia 

do  negocjacji,  treści  SIWZ  i  wzoru  umowy  Odwołujący  ustalił,  iż  treścią  zaproszenia  do 

negocjacji  Zamawiający  powołał  się  na  tryb  opisany  w  art.  62  ust.  1  pkt  4)  p.z.p.,  a  także 

wskazał, iż szacunkowa wartość zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

. Termin wykonania zamówienia został opisany przez 

Zamawiającego  od  01.04.2019  r.  do  30.09.2019  r.  Posługując  się  odwróconą  chronologią 

stanu faktycznego wskazać należy, iż Zamawiający do dnia 31 marca 2019 roku związany był 

umową Nr 325/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, której przedmiotem było „Świadczenie usługi 

odbierania  odpadów  komunalnych  i  zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Konopiska” 

Przedmio

towa umowa zawarta została w trybie zamówienia z wolnej ręki w oparciu o art. 67 

ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

. Procedura zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki została 

wybrana z uwagi na fakt wygaśnięcia umowy Nr 223/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. na odbiór 

i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i  segregowanych  odbieranych  z 

terenu  Gminy  Konopiska  oraz  próbę  wyłonienia  nowego  wykonawcy  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego zakończonego unieważnieniem postępowania. Zamawiający posługiwał się 

w

ówczas  następującym  uzasadnieniem  faktycznym:  „Ze  względu  na  unieważnienie 

postępowania  przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  (niewynikających  z 

przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego)  oraz  braku  czasu  na  przeprowadzenie 

kolejnego  przetargu  nieograniczonego  - 

Zamawiający  doraźnie,  na  krótki  okres  udziela  

zam

ówienia  z  wolnej  ręki  na  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  -  na  okres  do 

zakończenia  postępowania  przetargowego  w  trybie  konkurencyjnym.  Zaproszony  do 


negocjacji został Wykonawca obecnie świadczący usługę wywozu odpadów co nie powoduje 

reorganizacji  harmonogramu  usług  oraz  usprawni  świadczenie  usługi.  Zamawiający 

podkreśla, że przedmiotowe zamówienie ma charakter trwały, stały i nieprzerwany. Odpady 

muszą być odbierane na bieżąco, aby nie stwarzały zagrożenia epidemiologicznego. Wobec 

powyższego,  udzielenie  zamówienia  z  wolnej  ręki  na  czas  niezbędny  do  zakończenia 

postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  procedurze  konkurencyjnej  w  sytuacji 

wygaśnięcia  poprzedniej  umowy,  jest  stosowne.  ”  oraz  następującym  uzasadnieniem 

prawnym: art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - 

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

ręki  ze  względu  na  wyjątkową  sytuację  niewynikającą  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie 

zamówienia,  a  nie  można  zachować  terminów  określonych  dla  innych  trybów  udzielenia 

zamówienia.  Wskazać  jedynie  należy,  że  Umowa  z  dnia  29  grudnia  2015  r.  Nr  223/2015 

wygasała dnia 29 grudnia 2018  roku.  Zamawiający  ogłosił tym samym  nowe postępowanie 

dnia  09  listopada  2018  roku,  które  zakończyło  się  dnia  17  grudnia  2018  roku  w  wyniku 

unieważnienia  postępowania.  Mając  na  uwadze  powyższy  stan  faktyczny  dotyczący 

świadczenia  na  terenie  Gminy  Konopiska  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów 

komunalnych, chronologię zdarzeń, można przedstawić następująco: 

Umowa z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr 223/2015 zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego wygasa dnia 29 grudnia 2018 r. 

9  listopada  2018  r.  Zamawiający  ogłasza  nowe  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  które  kończy  się  dnia  17  grudnia  2018  r.  unieważnieniem 

postępowania. 

10 grudnia 2018 roku Zamawiający zawiera umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

która wygasa dnia 31 marca 2019 r. 

4.  04  stycznia  2019  r. 

Zamawiający  ogłasza  nowe  postępowanie  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  które  kończy  się  dnia  18  marca  2019  roku  unieważnieniem 

postępowania. 

5.  28  marca  2019  r. 

Zamawiający  umieścił  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Dz.  Urz.  UE  pod 

numerem  2019/S  062-

144057,  które  informuje  o  procedurze  konkurencyjnej  z 

negocjacjami i szacunkową wartością powyżej kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

6.  29  marca  2019  r. 

Zamawiający  informuje  na  swych  stronach  internetowych  o 

postępowaniu  przetargowym  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  na  które  Zamawiający 

zamierza przeznaczyć kwotę 820 000,00 zł brutto. 

Przechodząc do omawiania okoliczności prawnych, Odwołujący wskazuje, iż wybranie przez 

Zamawiającego procedury negocjacji bez ogłoszenia stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z 

art. 62 ust. 1 pkt 4) Pzp. 

Zamawiający wskazuje jako uzasadnienie faktyczne swego wyboru 


brak czasu na przeprowadzenie kolejnego przetargu nieogra

niczonego i podnosi, iż odpady 

muszą być odbierane na bieżąco, aby nie stwarzały zagrożenia epidemiologicznego. Należy 

jednakże pamiętać, iż zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 4) p.z.p. Zamawiający może udzielić 

zamówienia  w  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia  ze  względu  na  pilną  potrzebę  udzielenia 

zamówienia nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej 

nie  można  było  przewidzieć,  nie  można  zachować  terminów  określonych  dla  przetargu 

nieograniczonego,  przetargu  ograniczonego 

lub  negocjacji  z  ogłoszeniem.  Tak  więc  dla 

spełnienia tej przesłanki konieczne jest kumulatywne zaistnienie następujących okoliczności; 

pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia  publicznego,  przyczyna  pilnej  potrzeby  udzielenia 

zamówienia  nie  leży  po  stronie  zamawiającego;  nie  można  było  przewidzieć  konieczności 

udzielenia zamówienia, nie można zachować terminów określonych dla trybów podstawowych 

lub negocjacji z ogłoszeniem. Aby możliwym było zastosowanie art. 62 ust. 1 pkt 4) p.z.p. musi 

wystąpić  pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia,  przez  która  należy  rozumieć  konieczność 

ochrony  jakiegoś  interesu,  którego  naruszenie  zagrożone  jest  wystąpieniem 

nieprzewidywalnych  okoliczności,  a  który  to  interes  może  doznać  uszczerbku  w  przypadku 

zbyt  długiego  oczekiwania  na  udzielenie  zamówienia  publicznego.  "Do  takich  interesów 

zalicza się w piśmiennictwie ochronę zdrowia i życia, bezpieczeństwo, zapobieganie szkodzie 

w  majątku  i  ochronę  środowiska"  (G.  Wicik,  Prawo  zamówień  publicznych  Komentarz, 

Warszawa  2007,  s,  362).  Sk

oro  więc,  jak  wskazał  Zamawiający,  zachodzi  potrzeba 

zapewnienia ciągłości odbioru odpadów, istnieje ryzyko zaistnienia negatywnych dla ochrony 

środowiska  czy  też  zdrowia  ludzi  okoliczności.  Jednakże  pilność  potrzeby  udzielenia 

zamówienia musi być konsekwencją zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie dało się 

przewidzieć.  (sygn.  akt  KIO  88/11).  Sytuacja,  w  której  wymagane  jest  pilne  wykonanie 

zamówienia  powinna  być  nieprzewidywalna,  a  to  oznacza  iż  ma  to  być  zdarzenie,  które  w 

normalnym  toku  rzeczy  b

yło  mało  prawdopodobne  do  przewidzenia.  Przewidywalność  ta 

powinna być jednak postrzegana w kategoriach obiektywnych. Zaistniała sytuacja nie może 

więc  wynikać  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  a  tym  samym  nie  może  być 

spowodowana  opieszałością  w  udzieleniu  zamówienia.  Przewidywalne  będą  więc  tylko  te 

okoliczności,  które  mieszczą  się  w  granicach  zwykłego  ryzyka  związanego  z  działalnością 

Zamawiającego  i  na  których  wystąpienie  powinien  on  być  przygotowany.  Niewątpliwie 

powinien on być przygotowany na ewentualne przedłużenie procedury przetargowej, w tym 

także na możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. Skoro bowiem w 

literaturze  dopuszcza  się  jako  okoliczność,  którą  można  było  przewidzieć  okoliczność,  iż 

wykonawcy korzystają z przysługujących im środków ochrony prawnej, powodując tym samym 

przedłużenie  postępowania,  to  taką  sytuację  tym  bardziej  może  być  przedłużająca  się 

procedura przetargowa. Jest to bowiem okoliczność (przedłużające się postępowanie), która 

rzeczywiście występuje. Tak więc można ją przewidzieć. (sygn. akt KIO 88/11). Dla zaistnienia 


kolejnej okoliczności, tj. tego, iż przyczyna pilnej potrzeby udzielenia zamówienia nie leży po 

stronie  zamawiającego  koniecznym  jest  ustalenie  czy  przyczyna  tej  pilnej  potrzeby  nie 

powstała z przyczyn zależnych od Zamawiającego. Ta zależność od Zamawiającego powinna 

mieć  charakter  zobiektywizowany.  Natomiast  bez  znaczenia  jest  kwestia  zawinienia 

Zamawiającego.  Powstanie  okoliczności  zależnych  od  Zamawiającego  winno  bowiem 

nastąpić  mimo,  że  Zamawiający  przygotował  i  przeprowadził  postępowanie  z  należytą 

starannością. Pilność udzielenia zamówienia nie może być wynikiem okoliczności, które leżą 

po  stronie  zamawiającego  -  jeżeli  zamawiający  znalazł  się  w  trudnej  sytuacji  na  skutek 

własnych błędów lub zaniechań, to nie może liczyć na ułatwienia związane ze stosowaniem 

negocjacji bez ogłoszenia. Co więcej, zamawiający powinien wykazać, że nie mógł, działając 

z  należytą  starannością  przewidzieć  wystąpienia  okoliczności,  które  teraz  zmuszają  go  do 

działania w warunkach szczególnej presji czasowej. Jeżeli zatem Zamawiający „zaspał” i zbyt 

późno rozpoczął procedurę konkurencyjną, to nie może wykazać, że „zasługuje” na możliwość 

udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia.  Zamawiający w niniejszym stanie 

faktycznym istotnie przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu  nieograniczonego,  które  wszczął  w  4  stycznia  2019  r.  Postępowanie  to  zostało 

unieważnione  18  marca  2019  r.  Okoliczność  tę  można  było  jednakże  przewidzieć,  gdyż  w 

poprzednim  postępowaniu  wszczętym  w  dniu  9  listopada  2018  roku  i  unieważnionym  17 

grudnia 2018 r. 

Zamawiający zawarł 10 grudnia 2018 r. umowę w trybie zamówienia z wolnej 

ręki. Zamawiający zatem, już po dniu 17 grudnia 2018 r. podjąć powinien działania mające na 

celu  wyłonienie  wykonawcy  w  trybie  konkurencyjnym,  a  nie  oczekiwać  do  4  stycznia  2019 

roku, gdyż przewidzieć należało, iż Wykonawcy mogą skorzystać z procedury odwoławczej, a 

także przewidzieć należało, iż postępowanie może zostać unieważnione. Nie można zatem 

zgodzić się z Zamawiającym, że istniała obiektywna niemożność zachowania terminów, gdyż 

dla  przetargu  ograniczonego  oraz  dla  negocjacji  z  ogłoszeniem  ustawa  przewiduje,  w 

przypadkach pilnej potrzeby udzielenia z

amówienia - a taka okoliczność w niniejszym stanie 

faktycznym  istotnie zachodziła  -  na  ustalenie znacznie krótszych terminów  niż  w  normalnej 

procedurze (art. 49 ust. 3, art. 52 ust. 4 i art. 56 ust. 2 Pzp

). Możliwym było więc wszczęcie 

postępowania w innej, ale konkurencyjnej procedurze. W ocenie Odwołującego nie zachodzą 

wszystkie  z  enumeratywnie  wymienionych  przesłanek  przeprowadzenia  postępowania  o 

zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Wskazał, że wytyczne UZP traktują możliwość 

zastosowania  neg

ocjacji  bez  ogłoszenia  na  podstawie  art.  62  ust.  1  pkt  4)  Pzp  bardzo 

rygorystycznie i wskazują, iż zamawiający nie ma podstaw do zastosowania przedmiotowej 

przesłanki  również  w  sytuacji  wystąpienia  klęsk  np.  w  postaci  pożarów,  powodzi  lub  lawin, 

jeżeli  dane  zjawiska  są  charakterystyczne  i  powtarzalne  w  danym  rejonie  geograficznym. 

Wykonawca podniósł, że treścią niniejszego odwołania Odwołujący zwraca uwagę jeszcze na 

jedną ważną okoliczność. Jeśli zaistniałyby okoliczności uzasadniające wybór postępowania 


trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia,  co  oczywiście  Odwołujący  konsekwentnie  kwestionuje, 

publikacja ogłoszenia o zamówieniu nie byłaby wymagana. Cechą charakterystyczną trybów 

niekonkurencyjnych jest bowiem to, iż to jedynie zamawiający ma wpływ na krąg podmiotów, 

które  będą  brały  udział  w  postępowaniu.  Oznacza  to,  iż  zamawiający  nie  ma  obowiązku 

publikacji  ogłoszenia  o  zamówieniu,  a  dany  wykonawca  informowany  jest  o  wszczęciu 

postępowania poprzez skierowanie do niego indywidualnego zaproszenia do złożenia oferty 

cenowej  lub  zaproszenia  do  wzięcia  udziału  w  negocjacjach.  W  stanie  faktycznym 

Zamawiający  dokonał  jednakże  dnia  28  marca  2019  roku  publikacji  ogłoszenia  i  umieścił 

ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  numerem  2019/S 

144057.  W  treści  cytowanego  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Zamawiający  wskazał,  iż 

wszczęta przez niego procedura to procedura konkurencyjna z negocjacjami. Równocześnie 

jako szacunkową wartość zamówienia podał w pkt II. 1.5) oraz II.2.6): wartość bez VAT: 315 

571.16 EUR, a zatem kwotę powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Można byłoby 

przypuszczać, że to kompletnie inne zamówienie, po pierwsze dlatego, że wartość zamówienia 

przewyższała  tzw.  próg  unijny,  po  drugie  przewidzianym  trybem  był  tryb  konkurencyjny  z 

negocjacjami, a zatem negocjacje z ogłoszeniem, jednakże termin składania ofert okazał się 

tożsamy i wyznaczony został przez Zamawiającego na 29 marca 2019 roku na godzinę 9:00. 

Ewidentnie  zatem  Zamawiający  wprowadził  potencjalnych  wykonawców  w  błąd  dokonując 

opisanej powyżej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zdaniem wykonawcy, 

n

ie  można  zapominać,  iż  podstawowym  warunkiem  umożliwiającym  wykonawcom  złożenie 

oferty  w  postępowaniu  jest  uzyskanie  przez  nich  wiedzy  o  takiej  możliwości.  Właściwe 

ogłoszenie  postępowania  ma  zasadnicze  znaczenie  dla  liczby  potencjalnych  wykonawców, 

którzy mogą złożyć w nim ofertę. Ogłoszenie zamówienia jak też wszelkie zmiany w ogłoszeniu 

stanowią  istotne  elementy  dla  realizacji  głównych  funkcji  zamówień  publicznych,  tj. 

zapewnienia  dokonania  oszczędnego  i  efektywnego  wydatku  -  im  większa  liczba 

potencjalnych  wykonawców,  tym  większe  prawdopodobieństwo  uzyskania  korzystniejszej 

oferty, oraz zapewnienia zachowania zasady uczciwej konkurencji  - 

poprzez to, że wszyscy 

wykonawcy  są  informowani  o  możliwości  złożenia  oferty  lub  wniosku  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu w tym samym zakresie, a informacja ta jest dla nich dostępna na tych 

samych zasadach. W prawie zamówień publicznych obowiązuje zasada tożsamości informacji 

przekazywanych wykonawcom i dotyczy ona przede wszystkim ogłoszeń zamieszczanych w 

różnych miejscach. Treść ogłoszeń i wszelkich innych dokumentów nie może być różna, gdyż 

mogłoby to wprowadzić wykonawców w błąd, a w okolicznościach faktycznych mamy właśnie 

do 

czynienia z taka sytuacją. Stanowi to zatem rażące naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp uderzające 

w  przejrzystość  i  konkurencyjność  zamówień  publicznych.  Zdziwienie  winien  budzić  równie 

fakt, iż Zamawiający w treści SIWZ, którą przekazał wraz z zaproszeniem do składnia ofert nie 


stawiał Wykonawcom żadnych wymagań, co choćby w zakresie potencjału technicznego, czy 

posiadanego doświadczenia co w tożsamych postępowaniach jest powszechnie stosowaną 

praktyką,  a  wręcz  normą.  Można  się  zatem  zastanowić  czy  może  to  Zamawiającemu 

szczególnie zależało na udziale w postępowaniu spółki PBI sp. j. z siedzibą w Częstochowie, 

którą  zaprosił  do  negocjacji  -  spółki,  która  nie  prowadzi  działalności  w  zakresie  będącym 

przedmiotem wszczętego postępowania. Stosując tryb negocjacji bez ogłoszenia po myśli art. 

63  ust.  1  Pzp

.  Zamawiający  przekazuje  zaproszenie  do  negocjacji  wybranym  przez  siebie 

wykonawcom. Zanim zatem przedmiotowe 

zaproszenie zostało skierowane do któregokolwiek 

z  wykonawców,  Zamawiający  winien  ustalić  czy  wytypowany  wykonawca  posiada 

doświadczenie  w  realizacji  podobnych  usług  dając  rękojmie  należytego  wykonania 

zamówienia publicznego. Tymczasem na stronach internetowych spółki PBI sp. j. znajduje się 

oferta w zakresie: transport i utylizacja gruzu w  kontenerach 

– gruzownikach (…); transport i 

utylizacja odpadów poremontowych (….); wynajem i obsługa toalet przenośnych; transport i 

utylizacja odpadów medycznych, weterynaryjnych, leków; odbiór i utylizacja padłych zwierząt; 

transport  i  utylizacja  odpadów  poprodukcyjnych  i  problematycznych;  transport  i  utylizacja 

odpadów niebezpiecznych; odbiór i utylizacja odpadów gastronomicznych, 'przeterminowanej 

żywności;  utylizacja  odpadów  wielkogabarytowych,  opróżnianie  mieszkań,  strychów, 

eksmisje; obsługa imprez plenerowych; sprzątanie obiektów i terenów zielonych; pielęgnacja 

terenów  zielonych;  odśnieżanie,  koszenie,  czyszczenie  hydrodynamiczne.  (informacja 

pobrana ze strony in

ternetowej spółki PBI sp. j. (…) Nie ma zatem w niej słowa o świadczonych 

usługach  odbioru  i  zagospodarowaniu  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości 

zamieszkałych.  Okoliczność  zatem  zaproszenia  przez  Zamawiającego  owej  spółki  do 

negocjacji i tym samym 

do złożenia oferty jest przynajmniej zastanawiająca. 

W odpowiedzi na odwołanie Zamawiający wniósł o oddalenie odwołania i oświadczył, 

że w związku z odwołaniem nie zawarł umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie negocjacji 

bez ogłoszenia. 

W  pierwszej  kolejno

ści  Zamawiający  zakwestionował  istnienie  po  stronie 

Odwołującego  interesu  prawnego  w  uzyskaniu  zamówienia  publicznego.  Odwołujący  to 

„spółka  córka"  uczestniczącej  w  postepowaniu  firmy  PZOM  S.  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  spółka  komandytowa.  Te  dwie  spółki  jako  powiązane    kapitałowo  nie 

mogły  jednocześnie  uczestniczyć  w    postepowaniu.  Podkreślił,  że  Odwołujący      EKO  - 

SYSTEM BIS SP. Z o.o. Sp. K. nigdy 

dotychczas nie realizowała na rzecz. Gminy Konopiska 

usługi odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania ani też nie składała oferty w 

ogłaszanych przetargach nieograniczonych. Takie oferty składała firma PZOM  S. Sp. z o.o. 

Sp. K. i ta też firma realizowała w/w usługę od 2013 r.  


Odnośnie  zarzutu  naruszenia  art.  7  ust.1  ustawy  Pzp  podał,  że  prowadząc 

post

ępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  trybie  negocjacji  bez  ogłoszenia 

Zamaw

iający  rzeczywiście  dokonał  zbędnej  czynności  Ogłoszenia  o  zamówieniu  

zamieszczonego w Dzienniku Urz

ędowym Unii Europejskiej, jednakże czynność ta nie może 

być traktowana jako wada prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w  drodze 

ogłoszenia.  Stwierdził,  że  jego  zdaniem  nie  można  zgodzić  się,  że  powyższa 

czynność  wprowadziła  w  błąd  wykonawców  bowiem  podano,  że  przewidywana  liczba 

kandydatów to „6”, co jednoznacznie wskazuje na niekonkurencyjny tryb negocjacji.  

Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust.1 w związku z art. 64 ust.1 pkt 4 Pzp stwierdził, 

że jego zdaniem w sytuacji gdy dwa poprzednio przeprowadzone przetargi nieograniczone na 

świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania  tych odpadów od 

właścicieli nieruchomości. na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy 

Konopiska nie 

doprowadziły do wyłonienia wykonawcy po stronie Zamawiającego zachodziła 

pilna  potrzeba  udzielenia  zamówienia  nie  wynikająca  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

Zamawiającego  i  nie  można  było  zachować  terminów  określonych  dla  przetargu 

nieograniczonego. Zamaw

iający miał prawo zastosować tryb udzielenia zamówienia określony 

w art. 62 ust. pkt. 4 ustawy Pzp. Ostatni przetarg nieograniczony 

został unieważniony w dniu 

18 marca 2019 

r, a umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z wolnej ręki (zawarta po 

I  unieważnionym  postępowaniu)  kończyła  się  31  marca  2019  r.  Pierwszy  przetarg 

nieograniczon

y został unieważniony z powodu wycofania pełnomocnictwa  przez uczestników 

Gmin  Liderowi  postępowania.  W  drugim  unieważnionym  przetargu  nieograniczonym 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  PZOM S. Sp. z o.o. Sp. K., jednakże pomimo wezwań 

do  uzupełnień  nie  dostarczyła  ona  dokumentów  co  skutkowało  odrzucenie  tej  oferty 

jednocześnie uniemożliwiając gminom wyłonienie Wykonawcy i podpisanie urnowy, ponieważ 

następna  oferta    przewyższała    dwukrotnie  kwoty  zabezpieczone  w  budżetach  gmin.  

Niewątpliwie  Zamawiający  nie  mógł  się  spodziewać.  że  złożone  oferty  w  przetargu 

nieograniczonym będą tak drastycznie się różnić. uniemożliwiając zawarcie umowy. Stosując 

tryb 

negocjacji  bez  ogłoszenia  Zamawiający  zapewnił  minimum  konkurencyjności    między 

Wykonawcami. Z

aprosił do złożenia oferty 6 podmiotów działających na rynku. Przy wyborze 

trybu 

negocjacji bez ogłoszenia kierował się zabezpieczeniem interesu publicznego jakim jest 

ciągłość wykonywania usługi odbioru odpadów od mieszkańców gminy na okres potrzebny do 

ogłoszenia przez gminę przetargu nieograniczonego, uwzględniając okres na odwołanie.  Tryb 

wybrany  przez  Zamawiającego  miał  na  celu  wyłonienie  wykonawcy,  który  złoży 

najkorzystniejszą  ofertę  na  ten  okres  biorąc  pod  uwagę  wzrost  cen  na  rynku  jakie  zostały 

zaproponowane  w  II  unieważnionym  przetargu.  Stwierdził  ponadto,  że  nieuzasadnione  są 

zarzuty Odwołującego, że zwlekał z  uruchomieniem procedur przetargowych. Zamawiający 

działał ramach porozumienia z 6 innymi gminami i nie był jedynym decydentem w sprawie. Po 


unieważnionym w dniu 8 października 2018 r. przetargu pozostali uczestnicy 6 gmin spotykali 

si

ę  wielokrotnie  aby  zarówno  wybrać  kolejnego lidera  grupy  zakupowej,  zawrzeć  stosowne 

porozumienie i   szcze

góły kolejnego postępowania przetargowego. Natomiast w końcowych  

dniach  grudnia  2018  r. 

zapadła  ostateczna  decyzja  o  ogłoszeniu  kolejnego  przetargu 

nieograniczonego, 

co  nastąpiło  4  stycznia  2019  r.  W  okresie  od  momentu  unieważnienia 

postepowania  do 

ogłoszenia  kolejnego  przetargu  nie  było  żadnych  działań  ze  strony 

Zamawiającego odwlekających procedury przetargowe.  

Rozpoznając zarzuty odwołania Izba ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie podlega oddaleniu. 

Izba ustaliła, że odwołanie zostało wniesione w postępowaniu prowadzonym w trybie 

negocjacji  bez  ogłoszenia  na  podstawie  art.  62  ust.1  pkt  4  ustawy  Pzp.  Wartość  tego 

zamówienia, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych 

i  zagospodarowania  tych  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują 

mieszkańcy,  powstałych  na  terenie  Gminy  Konopiska”  -  zgodnie  z  punktem  2.4  Protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia została 

określona na kwotę  745.648,15  zł,  co  stanowi  równowartość 172.936  euro,  a  zatem jest to 

wartość, która nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp.  

Przedmiotem tego zamówienia jest usługa i stosownie do  § 1 pkt 2 lit. a) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości 

zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Ur

zędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479) kwota 

(dla dostaw lub usług),

o której mowa powyżej to 

221 000 euro.   

Izba  nie  podzieliła  stanowiska  Zamawiającego,  co  do  braku  interesu  we  wniesieniu   

odwołania przez EKO - SYSTEM BIS sp. z o. o. sp. k.  z siedzibą w Konopiskach wymaganego 

art. 179 ust.1 ustawy Pzp. Wskazywany fakt pow

iązań kapitałowych spółki Odwołującej i spółki 

PZOM S. Sp. z o.o. Sp. K. z Konopisk 

nie 

powodował, że wnosząca odwołanie spółka  EKO - 

SYSTEM  BIS  sp.  z  o. 

o.  sp.  k.    z  siedzibą  w  Konopiskach  nie  mogła  uczestniczyć  w  tym 

postepowaniu 

o  udzielenie  zamówienia  publicznego  z  uwagi  na  zaproszenie  do  negocjacji 

skierowane do spółki  powiązanej 

PZOM S. Sp. z o.o. Sp. K. z Konopisk i złożonej przez tego 

wykonawcy oferty.

 S

tosownie do postanowień art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w odniesieniu 

do 

wykonawców, należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz.U.  z  2018  r. 

poz.  798,  650,  1637  i  1669


obowiązek wykluczenia  z danego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powstaje 

wówczas, gdy wykonawcy nie będą w stanie wykazać, że istniejące między nimi powiązania nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Pierwszy z zarzutów dotyczący 

naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 62 ust. 1 pkt 4 Pzp  

Izba uznała za niezasadny.  

Stosownie  do 

postanowień  art.  62  ust.1  pkt  4  Pzp  z

amawiający  może  udzielić 

zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli: „4) ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie 

można  było  przewidzieć,  nie  można  zachować  terminów  określonych  dla  przetargu 

nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem”. 

Zamawiający w uzasadnieniu wyboru trybu postępowania w przypadku przedmiotowego 

zamówienia podał (pkt 4.4. Protokołu) - 

Powody zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia:

„Z  uwagi  na  fakt  wygaśnięcia  umowy  Nr  325/2018  z  dnia  10  grudnia  2018  r.  na  odbiór  i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych odbieranych z terenu 

Gminy Konopiska oraz 

próbę wyłonienia nowego wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

zakończonego  unieważnieniem  postępowania  -  Zamawiający  zamierza  udzielić  zamówienia 

zgodnie  z  przepisami  ustawy 

(…)  Prawo  zamówień  publicznych  (….)  w  trybie  negocjacji  bez 

ogłoszenia w oparciu o art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Ze względu na unieważnienie postępowania 

przetargowego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  (niewynikających  z  przyczyn  leżących  po 

stronie  Zamawiającego)  oraz  braku  czasu  na  przeprowadzenie  kolejnego  przetargu 

nieograniczonego - 

Zamawiający doraźnie, na krótki okres udziela zamówienia w trybie negocjacji 

bez  ogłoszenia  na  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  -  na  okres  do  zakończenia 

postępowania przetargowego w trybie konkurencyjnym. Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe 

zamówienie ma charakter trwały, stały i nieprzerwany. Odpady muszą być odbierane na bieżąco, 

aby nie stwarzały zagrożenia epidemiologicznego. Wobec powyższego, udzielenie zamówienia w 

trybie negocjacji bez ogłoszenia na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego 

prowadzonego  w  procedurze  konkurencyjnej  w  sytuacji  wygaśnięcia  poprzedniej  umowy,  jest 

stosowne

”. 

Do  tego  postępowania  zostało  zaproszonych  sześciu  wykonawców.  Okoliczność  braku 

zaproszenia Odwołującego nie była przez wykonawcę podnoszona w odwołaniu. Wykonawca w 

odwołaniu  kwestionując  zastosowany  tryb  wskazywał  wyłącznie  na  zaniedbania  po  stronie 

Zamawiającego, które jego zdaniem nie pozwalają w konsekwencji na skuteczne powoływanie się 

na  „pilną  potrzebę  udzielenia  zamówienia  niewynikającą  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

zamawiającego”.  Wykonawca  ten  wskazywał  na  kluczowe  jego  zdaniem  zdarzenia  i  daty,  a 

mianowicie

, że: 

u

mowa z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr 223/2015 wygasała dnia 29 grudnia 2018 

r. a ten 

Zamawiający ogłosił postępowanie dnia 09 listopada 2018 r., które zakończyło się dnia 

17 grudnia  2018  r. 

w wyniku unieważnienia postępowania oraz, że dnia 10 grudnia 2018 r. 


Zamawiający zawarł umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki, która wygasła dnia 31 marca 

2019  r.  or

az, że dnia 4 stycznia 2019 r. Zamawiający ogłasza nowe postępowanie w trybie 

przetargu  nieograniczonego,  które  zakończyło  się  dnia  18  marca  2019  r.  także 

unieważnieniem postępowania. 

Tak jak ustaliła Izba w toku rozprawy dla tego przedmiotu zamówienia zawarte zostało 

Porozumienie  siedmiu  Gmin  w  Województwie  Śląskim  dla  zawarcia  umowy  ramowej  na 

zadanie pn. „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych 

odpadów  od  właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują  mieszkańcy,  powstałych na 

terenie 7 

(sześciu) Gmin w Województwie Śląskim”. Pierwszy z przeprowadzonych przetargów 

został  decyzją z dnia 8 października 2018 r. unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp

. W dniu 7 listopada 2018 r. Gminy oświadczyły o rozwiązaniu Porozumienia z dnia 

16 października 2018 r.  w związku z wypowiedzeniem współpracy przez uczestnika – Gminę 

Koszęcin dotychczasowego lidera. Ta Gmina ogłosiła w dniu 9 listopada 2018 r. samodzielnie 

postępowanie na własne potrzeby, które zostało w konsekwencji unieważnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, albowiem składający ofertę jeden wykonawca (Odwołujący) 

nie  przedłożył  pomimo  wezwania  dokumentów  i  został  z  tego  powodu  wykluczony  z 

postępowania.  Z  kolei  sześć  pozostałych  Gmin,  w  tym  Gmina  Konopiska  przystąpiła  do 

nowego przetargu, którego dotyczy ogłoszenie z dnia 4 stycznia 2019 r.  Ten przetarg został 

także w dniu 18 marca 2019 r. unieważniony z uwagi na to, że wezwany wykonawca, (w tym 

przypadku  PZOM  S.  Sp.  z  o.o.  Sp.  K.  z 

Konopisk  powiązana  osobowo  z  Odwołującym), 

pomimo  wezwań  do  złożenia  a  następnie  uzupełnienia  dokumentów  nie  dostarczył 

wymaganych  dokumentów,  co  skutkowało  odrzuceniem  tej  oferty  jednocześnie 

uniemożliwiając  Gminom  wyłonienie  wykonawcy  i  podpisanie  urnowy,  ponieważ  następna 

oferta  przewyższała  dwukrotnie kwoty zabezpieczone w budżetach gmin. Niewątpliwie ten 

Zamawiający nie mógł się spodziewać. że składając ofertę w postępowaniu wykonawca nie 

przedłoży  wymaganych  dokumentów  oraz,  że  złożone  oferty  w  przetargu  nieograniczonym 

będą  tak  drastycznie  się  różnić,  uniemożliwiając  w  konsekwencji  zawarcie  umowy. 

Unieważnienie przetargu w dniu 18 marca 2019 r. i zakończenie czasu obowiązywania umowy 

z dniem 31 marca 2019 r. powodowało, że ten Zamawiający był zmuszony podjąć decyzję o 

zastosowaniu dla udzielenia tego zamówienia innego trybu niż przetargowy 

na usługi odbioru i 

zagospodarowania  odpadów  -  na  okres  do  zakończenia  postępowania  przetargowego  w  trybie 

konkurencyjnym

, które to odpady niewątpliwie muszą być odbierane na bieżąco, aby nie stwarzały 

zagrożenia  epidemiologicznego.  Z  okoliczności  sprawy  nie  wynika,  że  mamy  do  czynienia  ze 

zwłoką  z  uruchomieniem  procedur  przetargowych.  W  tym  przypadku 

Zamawiający  działał  w 

ramach porozumienia pierwotnie z siedmioma (7)

, a następnie sześcioma (6) innymi gminami 

i nie był jedynym decydentem w sprawie. Tak jak wskazywał uczestnicy tego Porozumienia 

spotykali  si

ę  wielokrotnie  aby  zarówno  wybrać  kolejnego  lidera  grupy  zakupowej,  zawrzeć 


stosowne porozumienie i szcze

góły kolejnego postępowania przetargowego. W konsekwencji 

w  końcowych  dniach  grudnia  2018  r.  zapadła  ostateczna  decyzja  o  ogłoszeniu  kolejnego 

przetargu nieograniczonego, 

i którego ogłoszenie  nastąpiło 4 stycznia 2019 r. W okresie od 

momentu 

unieważnienia  postepowania  do  ogłoszenia  kolejnego  przetargu  Odwołujący  nie 

wskazał na żadne działania ze strony Gminy Konopiska odwlekające procedury przetargowe, 

to skutkiem działań uczestnika przetarg ogłoszony 4 stycznia 2019 r. na rzecz 6 Gmin, w tym 

Gminy Konopiska, n

ie został z sukcesem zakończony.  

Odnośnie drugiego z zarzutów naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp - brak spójności w treści 

ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym  wyłącznie w  Dzienniku Urzędowym  UE,  a treścią 

zaproszenia do negocjacji czy też treści SIWZ – Izba zgodziła się, że prowadząc postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego trybie negocjacji bez ogłoszenia Zamawiający dokonał 

zbędnej  czynności  zamieszczając  Ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Dz.  Urz.  UE,  wskazując 

wadliwie na tryb konkurencyjny z negoc

jacjami oraz na wartość tego zamówienia 315.571,16 

euro. J

ednakże czynność ta w stanie faktycznym sprawy nie może być traktowana jako wada 

prowadzonego postepowania o udzielenie zam

ówienia publicznego w drodze negocjacji bez 

ogłoszenia  wprowadzająca  w  błąd  wykonawców,  uniemożliwiająca  im  złożenie  oferty,  co 

miałoby skutkować naruszeniem zasady przejrzystości postępowania i uczciwej konkurencji.  

Tym samym wskazywane naruszenie w związku z art. 192 ust.2 ustawy Pzp jako nie mające 

wpływu na wynik postępowania także nie podlegało uwzględnieniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Izba jednocześnie stwierdza, że w przypadku tego odwołania kwota wpisu (z uwagi na 

ustalenie,  że  odwołanie  wniesione  zostało  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na  usługi,  którego  wartość  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone  w  przepisach 

wydanych na podstawi

art. 11 ust. 8

ustawy Pzp stosownie do postanowień § 1 ust.1 pkt 1 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 972) wynosi 7500 zł i  z tego też względu orzekła o zwrocie na rzecz 

odwołującego  także  kwoty  7.500  zł  uiszczonej  dodatkowo  w  ramach  kwoty  wpisu  ponad 

wymaganą wskazanym rozporządzeniem.


Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 


wiper-pixel