KIO 590/19 POSTANOWIENIE dnia 15 kwietnia 2019 roku

Data: 26 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 590/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 15 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Katarzyna Poprawa 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

Wobec cofnięcia w dniu 12 kwietnia 2019 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  1  kwietnia  2019  roku  przez  wykonawcę  Sanito  Spółka  

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  ul.  Puławska  476  02-884 

Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  (1)  Gminę  Czernichów 

32-070  Czernich

ów  ul.  Gminna  1,  (2)  Gminę  Liszki  32-060  Liszki  230,  (3)  Gminę 

Skawina  32-050  Skawina  Rynek  1,  (4) 

Gminę  Świątniki Górne  32-040 Świątniki Górne 

ul.  Kazimierza  Bruchalskiego  36,  (5) 

Gminę  Zabierzów  32-080  Zabierzów  Rynek  1,  

w  imieniu  których  działa  Stowarzyszenie  Blisko  Krakowa  z  siedzibą  w  Radziszowie   

052 Radziszów ul. Szkolna 4 

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Sanito  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Warszawie (

ul. Puławska 476 02-884 Warszawa)  kwoty 13.500 zł 00 gr (słownie: 

trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90%  uiszczonego 

wpisu.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  -  Praw

o  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:   ………………………………  


Sygn. akt: KIO 590/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Gmina  Czernichów,  Gmina  Liszki,  Gmina  Skawina,  Gmina  Świątniki  Górne, 

Gmina Zabierzów, w imieniu, których na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Pzp działa: 

Stowarzyszenie  Blisko  Krakowa,  prowadzi  postępowanie  na  „Dostawę  i  montaż  jednostek 

wytwarzania  energii  z  OZE  - 

zestawów  instalacji  fotowoltaicznych,  zestawów  kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Skawina, 

Świątniki Górne i Zabierzów w ramach projektu „Czysta energia blisko Krakowa”, nr sprawy 

BK.410.1.4.1.2018, zwanym dalej p

ostępowaniem. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 22 marca 2019 roku 

 pod numerem 2019/S 058-133477. Postępowanie 

prowad

zone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  o  wartości  zamówienia  równej  

lub  przekraczającej  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz. 

ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”.  

W dniu 1 kwietnia 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

przez wykonawcę Sanito Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 

(zwanego dalej Odwołującym) odwołanie, od czynności i zaniechań Zamawiającego w toku 

p

ostępowania polegających na ustaleniu treści Ogłoszenia oraz treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania (dalej jako: „SIWZ"), w sposób naruszający 

przepisy ustawy Pzp. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 Ustawy poprzez naruszenie 

zasady  nakazującej  prowadzenie  postępowania  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji,  równego  traktowania  wykonawców  i  przejrzystości  oraz  naruszenie 

innych pozostających w związku z art. 7 przepisów, tj.: 

1)      art.  29  ust.  1,  ust  2  ustawy  Pzp 

poprzez  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób 

nieprecyzyjny,  bez  dokładnego  określenia  zakresu  prac  wykonawcy  realizującego 

zamówienie  udzielone  po  przeprowadzeniu  niniejszego  postępowania  oraz  przy 

wskazaniu obowiązków niespójnych lub wzajemnie się wykluczających, tj. przez: 

a.  nieudostępnienie  Specyfikacji  Technicznej  dla  następujących  parametrów:  poziom 

mocy  akustycznej  urządzenia,  prąd  rozruchowych  z  układem  łagodnego  rozruchu, 

znamionowy  pobór  mocy  przy  A2/W35  oraz  maksymalny  pobór  mocy  w  zakresie 

minimalnych  wymagań  dla  pomp  ciepła  CO  i  CO+CWU  lub  doprecyzowanie  


ich w  rozdziale IV  pkt  5 załącznika nr  1 do  SIWZ tj.  Szczegółowy  opis  przedmiotu 

zam

ówienia i jego realizacji;  

b.  nieudostępnienie  parametrów  dla  kolektorów  słonecznych,

dwuwężownicowego 

podgrzewacza wody, modułów fotowoltaicznych, pomp ciepła;  

2)  art.  29  ust.  2  i  ust.  3  w  zw.  z  art.  91  ust.  2  pkt  1)  i  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez 

ogranicz

ające  uczciwą  konkurencję  i  równe  traktowanie  wykonawców  ograniczenie 

możliwości  wykazania  się  równoważnymi  certyfikatami  do  Certyfikatu  EHPA  Q  

tj. 

certyfikatami  HP  Keymark  oraz  TUV  Rheinland  z  możliwością  uzyskania 

równoważnej punktacji w przypadku dysponowania takimi równoważnymi certyfikatami;  

art.  91  ust  2  ustawy  Pzp  przez  niedopuszczalne  określenie  kryteriów  oceny  ofert  

i  sposobu  ich  oceny  w  zakresie  kryterium  punktowania  klasy  energetycznej  

tj.  nieuzasadnione  premiowanie  rozwiązań,  które  są  dopiero  planowane  

do wprowadzenia w Polsce, co jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia  

i nieuzasadnione jego specyfiką, względnie przypisanie tym stopniom określonych wag 

(punktów), ponad wymagania minimalne.  

Wskazując  na  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  

oraz nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu / SIWZ  

w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. 

W  dniu  12  kwietnia  2019  r. 

Odwołujący,  przed  otwarciem  rozprawy  złożył  pismo, 

w  którym  oświadczył,  że  wycofuje  odwołanie  z  dnia  1  kwietnie  2019  roku  i  wnosi  

o dokonanie zwrotu 90% wpisu. 

Ze  względu  na  fakt,  że  odwołanie  można  cofnąć  w  każdym  czasie  do  zamknięcia 

rozprawy,  jego  cofnięcie  zgodnie  z  art.  187  ust.  8    ustawy  Pzp  oznacza,  że  postępowanie 

odwoławcze podlega umorzeniu. 

W  tym  stanie  rzeczy  Izba 

–  zgodnie z  przepisem  art.  187  ust.  8  zd.  pierwsze ustawy 

Pzp 

– postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp 

oraz na podstawie § 5 ust. 1 

pkt  3  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018  poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 15.000,00 zł. 

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel